JKW-KABAB-02-KHA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
Wylie title rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs JKW-KABAB-02-KHA-041.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 41, Pages 263-277 (Folios 1a to 8a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 263-277. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (rtsa gsum bde gshegs 'dus pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-012-001
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-022
Colophon

།དེ་ལྟར་ན་བླ་མ་རྩ་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒོ་དུ་མ་ནས་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བཀའ་གཏེར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་དམར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་ཉིན་ཤར་མར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་དཱཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar na bla ma rtsa gsum bde bar gshegs pa thams cad kyi gsang ba 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs zhes bya ba 'di'ang sangs rgyas gnyis pa'i phrin las sgo du ma nas rgyas par bya ba'i slad du/__bka' gter zung du 'jug pa'i cho ga'i yan lag gis mdzes par byas te rig 'dzin gyi btsun pa mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis nags tshal drwa ba can gyi bsti gnas su dmar phyogs DA ki 'du ba'i dus kyi mchod pa chen po'i nyin shar mar sbyar ba dza yan+tu/__sarba dAka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།༄༅། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཧེ་རུ་ཀ། །ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་ཚུལ། །སྐལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་དབྱེ། །དེ་ལ་འདིར་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་ཉེ་བར་དྲངས་ཏེ་མཐའ་ཀླས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་པའི་སླད་དུ་ཟུང་འཇུག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་པས། །སྔོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བརྒྱུད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་འོངས་པའི་བྱིན་རླབས་དབང་བཞིའི་རིམ་པ་རྒྱུད་སྨིན་པར་བླངས་ནས། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཡང་དག་པར་བསླབ་པས་བློ་ཅུང་ཟད་འབྱོངས་པ་ན། ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་རི་སུལ་ལམ། ནགས་འདབས་སམ། གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོས་བསྟེན་པའི་སྨན་ལྗོངས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ། ནང་དུ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱར་ཐིམ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བདག་པོའི་འགྲོས་ཀྱིས་འདུ་བ་རྩོམ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང༌། ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་ལྷག་པར་དགོངས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་དུས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར། རིག་འཛིན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་གི་སྣང་བརྙན་བྲིས་འབུར་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚོན་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་པའི་སྤྱན་སྔར། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་སྤྲིན་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པ་དུ་མས་མདུན་བདར་ཏེ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལའང་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདེར་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲཻང་རྩལ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཉིས་པ་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཅིང་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ། སྔོན་གཏོར་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། སྠཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བསྔོ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །སྔགས་སྤྱོད་དོན་དུ་ས་གཞི་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག །ལས་སྔགས་དང༌། སུཾ་བྷའི་མཐར། ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་གྲངས་མེད་པས་གསང་སྤྱོད་ལ་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་ཕྱིར་བསྐྲད། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། གསུམ་པ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྤྲོ་ན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ཀྱང་བརྗོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལའང༌། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་བཟླས་པ། ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་མདངས་ལས་བྱུང་བའི་སྣོད་བཅུད་འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་གཞི་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། པདྨ་ཉི་ཟླ་བདུད་བཞི་བསྣོལ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་རིག་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་དང་ཕག་ཞལ་བཞད་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱི་རོལ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཅན། རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོ་དང་མཐུན་པ། སྤྱི་བོར་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བདེར་གཤེགས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་གཡས་པས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་དེ་འཛིན་པ། གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པས་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཁྲོ་བ་དང་འཛུམ་པ་དང་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པར་འཕྲོ་བར་གསལ་བའི་ཕྱི་རོལ་དུ་པདྨའི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་བཞི་དང༌། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། གཞན་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང༌། ཚེ་ལ་དབང་བ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་ཏེ། མདོར་ན་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རང་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲཻང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང༌། འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཛྲ་སཱ་མཱ་ཛཿ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་བསྐུལ་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བདེ་སྟོང་གི་རོས་ཚིམ། རྗེས་ཆགས་ཞུ་བདེའི་ཆུ་རྒྱུན་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་བབས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏྭ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། དེ་བཞིན་དུ། ཨཱ་དརྴ། ས་མ་ཏཱ། པྲ་ཏྱ་བེ་ཀྵ་ཎ། ཀྲྀ་ཏྱཱ་ནུཥྵཱ་ན་རྣམས་སྦྱར། ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔའི་དྲི་མ་སྦྱངས། ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སུ་གནས་གྱུར། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིག་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ་མགྲིན་པར་ཨཱཿལས་པདྨ་དམར་པོ་ཨཱཿས་མཚན་པ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། དེ་བཞིན་དུ། ཝཱ་ཀ་དང༌། ཙིཏྟ་ལའང་སྦྱར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་དང༌། རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ནས་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྙན་གསན་དབབ། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་སྤྱན་དྲང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨོཾ། ཨཱཿབཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། སྭཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྭཱ། ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱཿ ཨོཾ། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་པས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་དང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་ནས། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པས་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། གསུམ་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུ་ནི། །དུ་མའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་རོལ་པ། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད། །ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་ཡུལ། །མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །རྡོ་རྗེའི་དབང་པོའི་དམ་ཚིག་གིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད། ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱ་དྷཱ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྤྲོ་ན། ཨོཾ་པ་ན་པེཾ། པེཾ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷྀ་ཧུ། ས་མ་ཡོ་ཏ་མུ། སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧུ། དགྱེས་པའི་གླུ་ལྔ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ། པུཥྤེ་པུ། ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན། མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི། སྟ་ན་ག་ཎ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་པུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ། མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད། །གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྱི་སྣོད་པད་མོ་བཀོད་པའི་ཞིང༌། །ནང་བཅུད་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྒྲར་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ། །དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་འཁོར་ལོར་རོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླ། གཉིས་པ་ནི། རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་ཐིམ། །སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །རང་སེམས་བླ་མའི་ངོ་བོར་ཤར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ གསུམ་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱོགས་བཞིའི་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་བཞི་བསྐུལ། །བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཧྲཱི་མ་ཧ་རི་ནི་ས་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཤཱིནྟཾ་པུཥྟིཾ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླའོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་ངང༌། །ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་རིག་པའི་ཀློང༌། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རྫོགས། །ཞེས་བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་ནི། ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་བི་ཤོདྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཚོགས་གཞོང་བྷཉྫ་འབར་བའི་སྣོད་དུ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། ཨོཾ། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང༌། །རང་རིག་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་དཀྱིལ། །ཡེ་ཤེས་བཞི་འཕྲོ་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། །ཚོགས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བདེར་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །འདིར་གཤེགས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཉུག་མའི་ཡུལ། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ་སོགས་ཀྱི་མཐར། ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ། མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། གཱིརྟི་ཧྲཱི། ནཱིརྟྱཻ་ཨཱ། ཞེས་སྦྱར་བས་མཆོད་སྤྲིན་སྤྱིར་སྤྲོས་ནས། བྱེ་བྲག་ཚོགས་ཕུད་ཆ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལར། །སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉམས་པ་ཀུན། །ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱི། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿ ཧཱུྃ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ། །ཕུང་ཁམས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར། །རུ་དྲ་སརྦ་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་ཚིམ་པར་རོལ་བའི་མཐར། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སོགས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གདབ། ལྷག་གཏོར། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་གྱིས་མགྲོན་དགུག །ཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཡི། །མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས། །དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་འདི་ལོངས་ལ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨུ་ཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སཱི། ཞེས་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཞེངས་ཤིག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བ་དང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤོར། །ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུས། །གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧོཿ ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ནི། །གཏོར་མར་དམིགས་བྱ་དགུག་བསྟིམ་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དབྱིངས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཨེ་ཀ་ཛཿ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་ནག །ཟུང་འཇུག་བཛྲ་ཐིག་ལེ་སོགས། །རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །འདིར་གཤེགས་དམ་རྫས་གཏོར་མ་ལོངས། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་ཀིངྐ་ར་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ཞེས་པས་སྐལ་དུ་བསྔོ། བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། ཧཱུྃ། བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི། །རང་གཟུགས་བོད་སྐྱོང་བརྟན་མའི་ཚོགས། །བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ། །མ་མ། ཏ་ཏ། ཏེ་ཏེ། ཏཾ་ཏཾ། ལ་ལ། ལེ་ལེ། ཁ་རཀྨ་མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། གཏོར་གཞོང་རི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་དམ་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ལ། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དག་པ་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེའི་བྲོས། །གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དམ་སྲི་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་མནན། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ལཾ་ལཾ་སྟཾ་བྷ་ཡ་ནན། སླར་ཡང་སྨན་ཕུད་དང་མེ་ཏོག་གིས་བཀང་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་ཤིས་པར་བྱ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །འདིར་འདུས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ སྒྲུབ་རྫས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང་མྱང༌། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་གཞན་དག་ལའང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱིན། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། གཉིས་པ་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་བྲིས་སྐུ་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་གདོད་མའི་ཀློང་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་པར། སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་བླ་མ་དང༌། །དེ་ཉིད་རང་ལ་གཉིས་མེད་པའི། །འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ངང༌། །སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །ཅེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག །དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མ་དགྲམ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་སུ་གྲུབ་པ་བརྒྱད། ཕྲིན་ལས་བཞི་དབང་བཅུའི་ཡོན་ཏན་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་དབང་འབྱོར་བས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་པར། མཐར་ཐུག་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ང་བསྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ང་མཐོང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐོང་༔ ང་ནི་བདེར་གཤེགས་འདུས་པ་ཡིན༔ ས་ནི་བཅུ་དྲུག་ལམ་ལྔ་ཡང་༔ ང་བསྒྲུབས་ཐོད་ཕྲེང་བཟླས་པས་བགྲོད༔ ཅེས་དང༌། དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དང་༔ དུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྤྲུལ་པ་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པར་འགྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ང་ཡིས་སྟེར༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ནས་ལམ་འདི་ཁོ་ན་ལ་མཆོག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །པདྨོ་བཀོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་འདི་བགྱིས་པས། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་ན་བླ་མ་རྩ་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒོ་དུ་མ་ནས་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བཀའ་གཏེར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་དམར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་ཉིན་ཤར་མར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་དཱཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

@#/__/rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//@#/__/rtsa gsum kun 'dus he ru ka/__/thod phreng rtsal la gus btud nas/__/gang de'i sgrub thabs snying po'i tshul/__/skal bzang rnam grol don du dbye/__/de la 'dir rten gyi gang zag nges par 'byung ba dang*/__snying rje chen pos yid nye bar drangs te mtha' klas pa'i sems can rnams mi gnas pa'i byang chub la 'god pa'i slad du zung 'jug mtsho skyes rdo rje'i go 'phang ring por mi thogs par 'grub par 'dod pas/__/sngon du rdo rje'i bla ma mtshan nyid dang ldan par brgyud pa rnam par dag pa las 'ongs pa'i byin rlabs dbang bzhi'i rim pa rgyud smin par blangs nas/__dam tshig dang sdom pa'i kun spyod yang dag par bslab pas blo cung zad 'byongs pa na/__shin tu dben zhing nyams dga' ba'i ri sul lam/__nags 'dabs sam/__grub pa'i skye bos bsten pa'i sman ljongs sogs bkra shis shing yid dang mthun pa'i gnas su/__nang du rtsa rlung thig le d+hU ti'i phyag rgyar thim dang longs spyod bdag po'i 'gros kyis 'du ba rtsom pa'i rten 'brel las phyi rol du dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams rang bzhin gyis 'du ba yar mar gyi tshes bcu dang*/__khyad par grub pa'i slob dpon chen po nyid kyi thugs rje'i 'jug pas lhag par dgongs pa'i dkar phyogs kyi tshes bcu sogs dus mchog tu dge bar/__rig 'dzin bla ma'i dam tshig gi snang brnyan bris 'bur ji ltar rigs pas mtshon dkon mchog gi rten rgya cher bshams pa'i spyan sngar/__phyi nang gi mchod sprin dang tshogs kyi yo byad gtsang zhing bkod pas mdzes pa du mas mdun bdar te/__bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas rdo rje'i rnal 'byor zab mo la 'jug par bya'o/__/de la'ang gsum ste/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la'ang gsum las/__dang po rgyud dag par bya ba'i slad du/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas bla ma dang gnyis su med pa'i bder gshegs kun 'dus rdo rje thod phraing rtsal la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa tshogs zhing mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/zhes sogs lan gsum gyi mthar/__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__gnyis pa phyi rol pa la gtor ma sbyin cing mtshams gcod pa ni/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka yum dang bcas pa'i skur gyur par mos la/__sngon gtor rta sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rUM las rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M hoHsa brlab/__s+thA na pa ti k+She tra pA lany+tsa na maHsarba ta thA ga ta sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas bsngo/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/sngags spyod don du sa gzhi 'di/__/bdag zhu khyed kyis stsal du gsol/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sogs kyis phrin las bcol/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tshaHsa gshegs su gsol ba dang chabs cig__/las sngags dang*/__suM b+ha'i mthar/__thugs ka nas spros pa'i sprul pa'i khro tshogs grangs med pas gsang spyod la blta bar mi dbang ba'i 'byung po gdug pa can rnams mtha'i rgya mtsho'i pha mthar phyir bskrad/__'od zer tshur 'dus pa las rdo rje srung ba'i gur khang yangs shing rgya che ba cis kyang mi chod mi shigs par gyur/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M/__lan gsum/__gsum pa mchod gtor byin gyis brlab pa ni/__las sngags kyis bsang/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas khang 'og min pad+mo bkod pa'i zhing khams chen por gsal ba'i dbus su phyi nang gsang ba'i mchod pa'i sprin rab 'byams bsam gyis mi khyab pa dwangs shing thogs pa med pa nam mkha'i mtha' klas par gyur/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum dang*/__oM sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza AHhU~M/__spro na mchod pa'i sprin gyi gzungs kyang brjod/__gnyis pa dngos gzhi la'ang*/__sku phyag rgya/__gsung bzlas pa/__thugs 'od gsal gyi rnal 'byor ro/__/dang po la'ang gsum las/__dang po dam tshig pa bskyed pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__chos thams cad gdod nas stong pa nyid dang snying rje zung du 'jug pa'i ye shes kyi rnam rol 'od gsal lhan cig skyes pa'i rang mdangs las byung ba'i snod bcud 'og min pad+ma 'od kyi zhing khams gzhi dang bkod pa tshad med pas mngon par 'phags pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su/__pad+ma nyi zla bdud bzhi bsnol ba'i gdan gyi steng du rang rig hrIHdmar po yongs su gyur pa las yi dam yongs 'dus dbang chen rta mchog rol pa sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar ba/__zhal gcig phyag gnyis pa/__phyag gnyis kyis gri gug dang thod pa 'dzin pas rang 'od kyi yum rdo rje phag mo dang mnyam par sbyor ba'i yab yum gyi spyi bor rta gdong dang phag zhal bzhad pa/__dur khrod kyi chas kyis brgyan cing brkyang bskum gar gyi rol pas ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'i phyogs bzhir rigs bzhi'i mkha' 'gro yab yum rnams so so'i rigs kyi kha dog can/__rgyan cha lugs gtso bo dang mthun pa/__spyi bor nyi zla pad+ma'i gdan gyi steng du bder gshegs kun 'dus bla ma rdo rje thod phreng rtsal sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa/__phyag g.yas pas gser gyi rdo rje rtse lnga pa thugs kar gtod de 'dzin pa/__g.yon des yu ba byas pa'i dril bu dkur brten pas yum mtsho rgyal dkar mo gri gug thod pa 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba/__dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__khro ba dang 'dzum pa dang sgeg pa'i nyams can/__'od zer mtha' yas mu med par 'phro bar gsal ba'i phyi rol du pad+ma'i snying po rab tu rgyas pa'i phyogs bzhir thod phreng rigs bzhi dang*/__de'i phyi rol du sprul pa'i gu ru mtshan brgyad/__gzhan yang rnam par smin pa dang*/__tshe la dbang ba dang*/__phyag rgya chen po dang*/__lhun gyis grub pa'i sa la bzhugs pa'i rig 'dzin rtsa brgyud kyi bla ma/__sgrub sde chen po bka' brgyad la sogs pa yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__ye shes dang las las grub pa'i gnas gsum gyi dpa' bo dang rnal 'byor ma dam can chos srung nor lha gter bdag gi tshogs te/__mdor na phyogs bcu dus bzhi'i skyabs yul ma tshang ba med pas bskor ba snang stong zung 'jug rang bzhin yongs grub chen por skad cig dran rdzogs su gsal bar gyur/__de ltar du gsal ba'i gtso bo'i thugs kar ye shes sems dpa' rdo rje thod phraing rtsal yab yum snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang*/__'od zer gyi tshogs bsam gyis mi khyab pa 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad dbang gi lha rigs lnga yab yum gyi rnam par badz+ra sA mA dzaH__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__zhes bskul bas lha tshogs rnams bde stong gi ros tshim/__rjes chags zhu bde'i chu rgyun mgo bo'i gnas lngar babs te dbang bskur bar gyur/__oM ma hA shU n+ya twa dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM/__de bzhin du/__A dar+sha/__sa ma tA/__pra t+ya be k+Sha Na/__kr-i t+yA nuSh+ShA na rnams sbyar/__zhes dbang bskur bas nyon mongs pa lnga'i dri ma sbyangs/__phung po lnga rigs lnga'i sangs rgyas su gnas gyur/__chu'i lhag ma spyi bor brtan pa yongs su gyur pa las de bzhin gshegs pa rig lngas dbur brgyan par bsam/__gtso 'khor thams cad kyi spyi bor oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa mgrin par AHlas pad+ma dmar po AHsa mtshan pa/__thugs kar hU~M las rdo rje sngon po hU~M gis mtshan pa rnams kyis rgyas btab pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi ngo bor gyur/__rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgya gnas gsum du gtugs la/__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__de bzhin du/__wA ka dang*/__tsit+ta la'ang sbyar/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas dang*/__rnga yab dpal ri sprul pa'i zhing nas rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor gyi lha tshogs ma lus shing lus pa med pa badz+ra sa mA dzaH__zhes pas snyan gsan dbab/__gnyis pa ye shes pa spyan drangs shing brtan par bya ba ni/__hU~M hrIH__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AH hU~M gu ru de wa DA ki nI sarba d+harma pA la e h+ye hi A na ya hU~M/__dzaHhU~M ba~M hoHsa spyan drang*/__oM badz+ra sa ma ya oM/__AHbadz+ra sa ma ya AH__hU~M badz+ra sa ma ya hU~M/__swA badz+ra sa ma ya swA/__hA badz+ra sa ma ya hAH__oM/__ye shes rgyal po sku gsung thugs/__/yon tan phrin las rmad po che/__/de nyid du ni mnyam sbyor ba'i/__/phyag rgya chen por bdag sbyor cig__/oM badz+ra sa ma ya hU~M/__oM badz+ra sa ma ya s+t+waM/__oM badz+ra sa ma ya hoH__zhes pas rig pa'i me tog dor ba dang dngos grub gsol nas/__kA ya wA ka tsit+ta tiSh+Tha badz+ras dgyes pa chen po'i ye shes kyi rol pas dam tshig gi 'khor lo dang bde stong gnyis su med pa'i ngo bor bzhugs par gyur par bsam/__gsum pa mchod cing bstod pa ni/__hoH__bde chen ye shes gcig pu ni/__/du ma'i gzugs su rnam rol pa/__/rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs la/__/mi phyed gus pa'i phyag gis 'dud/__/a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__oM AHhU~M/__snang srid thams cad gnyug ma'i yul/__/mchod pa'i phyag rgya chen por rdzogs/__/rdo rje'i dbang po'i dam tshig gis/__/bzhes nas bdag la dgyes par mdzod/__na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu She b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__oM A ha ra A ha ra sarba bid+ya d+hA ra pU dzi te na maHsa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA/__spro na/__oM pa na peM/__peM nu su ra to/__ti pu pa ra mu/__sarba ta thA ga ta sid+d+h-i hu/__sa ma yo ta mu/__sarba ma hA su kha sid+d+hi hu/__dgyes pa'i glu lnga sngon du 'gro bas/__oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU/__puSh+pe pu/__A lo ke hrIH__gan+d+he gan/__ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__ma ha ba liM ta kha hi/__sta na ga Na bo d+hi tsit+ta gu h+ya pu dza hoH__hU~M/__ma bcos spros bral chos kyi sku/__/bde chen 'od gsal longs spyod rdzogs/__/thugs rje gang 'dul sprul pa'i sku/__/rtsa gsum dkyil 'khor lha la bstod/__/gnyis pa gsung bzlas pa'i rnal 'byor la'ang bsnyen sgrub las gsum las/__dang po ni/__phyi snod pad mo bkod pa'i zhing*/__/nang bcud 'chi med thod phreng rtsal/__/sgrar grags rdo rje'i sngags kyi sgra/__/dran rtog 'od gsal 'khor lor rol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__zhes bzla/__gnyis pa ni/__rigs 'dus rdo rje thod phreng gi/__/gsang gsum byin rlabs bdag la thim/__/sgrib dag dbang dang dngos grub thob/__/rang sems bla ma'i ngo bor shar/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__gsum pa ni/__slar yang thugs ka'i 'od zer gyis/__/phyogs bzhi'i thod phreng rigs bzhi bskul/__/bde stong rol pa'i sgyu 'phrul gyis/__/phrin las rnam bzhi lhun gyis grub/__/hrI ma ha ri ni sa tsit+ta hrIM hrIM dzaH__sarba sid+d+hi shIn+taM puSh+tiM wA shaM ma ra ya rbad/__ces ci ltar rigs pa bzla'o/__/gsum pa thugs 'od gsal gyi rnal 'byor ni/__snang stong zung 'jug chen po'i ngang*/__/lha dang sngags kyi dkyil 'khor shar/__/thams cad rang byung rig pa'i klong*/__/gdod nas 'du 'bral med par rdzogs/__/zhes bskyed rdzogs dbyer med kyi don la mnyam par bzhag go/__/spyi don gsum pa rjes kyi las rim la'ang gsum las/__dang po tshogs kyi mchod pa rjes 'brel dang bcas pa ni/__yo byad rnams la dmigs te/__oM sarba dra byaM bi shod+ha ni hU~M phaT kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las tshogs gzhong b+hany+dza 'bar ba'i snod du bcud thams cad ye shes lnga'i bdud rtsi'i rang bzhin 'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad par 'char ba nam mkha'i mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa brlab/___oM/__bsod nams ye shes tshogs rdzogs shing*/__/rang rig mtha' dbus med pa'i dkyil/__/ye shes bzhi 'phro 'khor lo'i tshul/__/tshogs mchog dkyil 'khor gshegs su gsol/__/bder gshegs kun 'dus thod phreng rtsal/__/rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na/__/'dir gshegs mchog thun dngos grub stsol/__/oM AHhU~M gu ru de wa DA ki nI sarba d+harma pA la sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes pas spyan drang*/___oM AHhU~M/__snang srid thams cad gnyug ma'i yul/__/zhes sogs dang*/__oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe hU~M sogs kyi mthar/__lA s+ye hU~M/__mA le trAM/__gIrti hrI/__nIr+t+yai A/__zhes sbyar bas mchod sprin spyir spros nas/__bye brag tshogs phud cha gsum gyi/__dang po mchod pa ni/___oM AHhU~M/__/bde chen rdo rje'i ka pA lar/__/stong nyid rnam kun mchog ldan gyi/__/ye shes 'dod yon rgya mtsho'i sprin/__/mchod pa'i phyag rgya chen por bzhes/__/oM AHhU~M gu ru de wa DA ki nI sarba d+harma pA la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza khA hi/__bar pa bshags pa ni/__hoH__thog med dus nas da lta'i bar/__/bcas dang rang bzhin nyams pa kun/__/zhal zas tshogs kyi longs spyod kyis/__/thugs dam bskang zhing bshags par bgyi/__/yi ge brgya pa brjod/__tha ma bsgral bstab ni/__e nr-i tri dzaH__hU~M/__gnyis su med pa'i dgra dang bgegs/__/gnyis med ye shes mtshon gyis bsgral/__/phung khams zag med bdud rtsi'i sprin/__/rtsa gsum lha tshogs zhal du sbyor/__/ru dra sarba pany+tsa pU dza khA hi/__de nas rnal 'byor pa rnams kyis nang gi sbyin sreg gi tshul du tshim par rol ba'i mthar/__he ru ka dpal grong khyer du/__/sogs kyis smon lam gdab/__lhag gtor/__pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrIHsa lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes par byin gyis brlab/__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM gyis mgron dgug__/hU~M/__dkyil 'khor mu ran skyong ba yi/__/mkha' 'gro ging dang lang+ka'i tshogs/__/dpal gyi pham phabs 'di longs la/__/phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod/__/u ts+tshiSh+ta ba liM ta b+hak+Sha sI/__zhes pas phyi rol du dor/__thugs dam bskul ba ni/__hU~M hrIH__bzhengs shig pad+ma thod phreng rtsal/__/rtsa gsum rgyal ba rgya mtshor bcas/__/chos kyi dbyings nas skur bzhengs la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/nad gdon 'jigs brgyad zhi ba dang*/__/tshe bsod dpal 'byor ye shes spor/__/khams gsum rlung sems dbang du bsdus/__/gzung 'dzin dgra bgegs dbyings su sgrol/__/oM AHhU~M gu ru de wa DA ka DA ki nI sarba d+harma pA la badz+ra sa ma ya karma sid+d+hi hoH__chad tho bsgrag pa ni/__/gtor mar dmigs bya dgug bstim byas la/__oM AHhU~M gis byin gyis brlabs nas/__hU~M b+h+yoH__dbyings kyi skur bzhengs e ka dzaH__rig pa'i ye shes ma ning nag__/zung 'jug badz+ra thig le sogs/__/rgyud gsum dregs pa'i tshogs rnams kun/__/dpal chen pad+ma he ru ka'i/__/spyan sngar khas blangs dam bcas bzhin/__/'dir gshegs dam rdzas gtor ma longs/__/rnam bzhi'i phrin las myur 'grub mdzod/__/a ya ma du ru tsa sha na king+ka ra ba liM ta b+huny+dza hoH__zhes pas skal du bsngo/__bshal chus brtan ma skyong ba ni/__hU~M/__bden don yan lag bcu gnyis kyi/__/rang gzugs bod skyong brtan ma'i tshogs/__/bshal chu'i bdud rtsi 'di gsol la/__/gangs can bstan 'gro'i phan bde spel/__/ma ma/__ta ta/__te te/__taM taM/__la la/__le le/__kha rak+ma ma ma sring 'gro ma hU~M b+h+yo hU~M hU~M/__gtor gzhong ri rab tu gsal bar dam sri'i tshogs rnams bkug la/__hU~M/__snang srid gzhir bzhengs dkyil 'khor du/__/dag pa rab 'byams rdo rje'i bros/__/glo bur 'khrul pa'i dam sri kun/__/lha sngags chos sku'i klong du mnan/__/hU~M hU~M laM laM staM b+ha ya nan/__slar yang sman phud dang me tog gis bkang la rten 'brel snying pos shis par bya/__mchod cing bstod nas dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~M/__sku gsum dbyer med pho brang nas/__/pad+ma thod phreng lha tshogs kyis/__/'dir 'dus rnal 'byor bdag cag la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/rtsa sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hoH__sgrub rdzas gnas gsum du gtugs shing myang*/__skal ba dang ldan pa gzhan dag la'ang dngos grub kyi cha shas ci rigs par sbyin/__ma 'byor pa dang sogs kyi mthar yi ge brgya pa lan gsum gyis nongs pa bshags/__gnyis pa nyer bsdu'i rnal 'byor ni/__mdun bskyed kyi rten bris sku yod na brtan bzhugs dang*/__med na ye shes pa gdod ma'i klong du gshegs su gsol ba dang chabs cig par/__snod bcud 'od zhu bla ma dang*/__/de nyid rang la gnyis med pa'i/__/'od gsal spros pa bral ba'i ngang*/__/sgo gsum lha sngags chos skur shar/__/ces pas mtshams sbyar te spyod lam gyi rnal 'byor la 'jug__/dge ba bsngo zhing smon lam gdab/__shis pa brjod pa ji ltar rigs pas me tog gi char sil ma dgram par bya'o/__/gsum pa de ltar nyams su blangs pa'i 'bras bu ni/__grub pa'i slob dpon chen po 'di nyid phyogs bcu dus bzhi'i bde bar gshegs pa sras dang slob mar bcas pa thams cad kyi gsang ba gsum gyi ye shes gcig tu 'dus pa'i ngo bor bzhugs pa'i phyir/__de nyid bsgrub cing mchod pas sangs rgyas thams cad bsgrub cing mchod pa'i bsod nams thob par 'gyur ba dang*/__de la brten nas gnas skabs su grub pa brgyad/__phrin las bzhi dbang bcu'i yon tan sogs phyi nang gi dngos grub rgya mtshor dbang 'byor bas rang gzhan gyi don gnyis 'bad med du 'byung ba dang chabs cig par/__mthar thug rig 'dzin rnam pa bzhi'i gseng lam la brten nas bde stong dbyer med phyag rgya chen po'i ye shes kyi sku mngon du byed pa'i tshul/__o rgyan rin po che nyid kyi rdo rje'i gsung las/__nga bsgrub sangs rgyas thams cad 'grub:__nga mthong sangs rgyas thams cad mthong :__nga ni bder gshegs 'dus pa yin:__sa ni bcu drug lam lnga yang :__nga bsgrubs thod phreng bzlas pas bgrod:__ces dang*/__dbang chen sprel zla'i tshes bcu dang :__dus kyi tshes bcu thams cad la:__sprul pa 'dzam gling khyab par 'gyed:__mchog thun dngos grub nga yis ster:__zhes sogs rgya cher gsungs pa la nges shes bskyed nas lam 'di kho na la mchog tu brtson par bya'o/__/pad+mo bkod pa'i grong khyer du/__/'jug pa'i them skas 'di bgyis pas/__/rgyu dang mi rgyu'i 'gro ba kun/__/mtsho skyes rdo rje nyid gyur cig__/de ltar na bla ma rtsa gsum bde bar gshegs pa thams cad kyi gsang ba 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs zhes bya ba 'di'ang sangs rgyas gnyis pa'i phrin las sgo du ma nas rgyas par bya ba'i slad du/__bka' gter zung du 'jug pa'i cho ga'i yan lag gis mdzes par byas te rig 'dzin gyi btsun pa mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis nags tshal drwa ba can gyi bsti gnas su dmar phyogs DA ki 'du ba'i dus kyi mchod pa chen po'i nyin shar mar sbyar ba dza yan+tu/__sarba dAka l+yA NaM b+ha ba tu//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]