JKW-KABAB-05-CA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
Wylie title dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston JKW-KABAB-05-CA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 16, Pages 215-253 (Folios 1a to 20a3)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 215-253. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།དེ་ལྟར་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། གསང་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དངོས་ཀྱི་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཁོ་བོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཙིགས་སུ་མཛད་དེ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ལས། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་དུ་སོན་པ་རྣམ་འགྱུར་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་མགོ་ཉ་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཆའི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ། མཆིམས་ཀྱི་ཀོང་ཡུལ་ལྗོན་པའི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཐིག་ལེ་བུ་ཆུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་བནྡྷེ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་གྲོལ་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

de ltar dpal bka' 'dus chos kyi rgyal mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston ces bya ba 'di ni/__gsang ba'i shing rta chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dngos kyi nang thugs kyi sras mchog kho bo'i rigs kyi bdag po 'gyur med nges don dbang po'i zhal snga nas tshul 'di thun mong ma yin pa'i gtsigs su mdzad de rjes su gnang ba'i skal bzang thob pa las/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rang lo zhe bdun du son pa rnam 'gyur lcags pho stag gi lo mgo nya ba'i thabs kyi cha'i rgyal ba gsum pa la/__mchims kyi kong yul ljon pa'i nor 'dzin gyi thig le bu chu rig pa 'dzin pa'i dga' tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni sngags kyi ban+d+he chos nyid klong grol gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang 'gro ba thams cad spyi dpal he ru ka'i go 'phang la myur du reg pa'i rgyu gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭཱ་སྟི། འགྱུར་མེད་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །སྤྱི་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་འཁོར་ལོ་ཆེར། །གུས་པས་འདུད་དོ་མཆོག་བདེའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཚོར། །ཞུགས་ཏེ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་དབྱིག་ལོངས་ཞེས། །གསང་འཛིན་དེད་དཔོན་བླ་མས་དབུགས་ཕྱུངས་པས། །ཚུལ་འདི་ཇི་བཞིན་འཆད་ལ་སྤོབས་པ་སྐྱེས། །དེ་ཡང་མཆོག་ཏུ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་ལམ་གྱི་གནས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང༌། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་སྔགས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་འདི་ལ་འཇུག་པ་ན། ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཁང་ཡོངས་སུ་བརྒྱན་ཅིང་དམ་ཚིག་གི་སྣང་བརྙན་སོགས་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་གཙང་མར་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་སྨན་རཀ་ལ་སོགས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཚོགས་དང༌། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱས་ནས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང༌། ཚོགས་བསགས་མཚམས་བཅད་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག །བཤགས་པ་དམ་བཅའ་བྱིན་དབབ་བརླབ། ཅེས་པ་ལྟར་བྱ་བ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྤྱི་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྐྱབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ༔ གུས་པས་སྐྱབས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སེམས་ཅན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ༔ ཚོགས་གཉིས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་ཡིས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བལྟའོ། །གཉིས་པ་མཚམས་བཅད་པ་ལ། ཐོག་མར་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནི། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཅན་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཆེར་འབར་ཞིང་རང་སྣང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། བགེགས་གཏོར། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབ། སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀརྵཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞ་དཾ་བ་ལིནྟེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བྱེར་ཞིག་མྱུར་དུ་དེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོདྷ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད་ལ། མཚམས་བཅད་པ་དངོས་ནི། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིས་ཕྱི་ཡི་མཚམས་སྲུངས་ལ༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བཅུས་ནང་གི་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་འབྱུང་པོའི་གནོད་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་འབར་བའི་མེ་འོད་དང་༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གུར་གྱིས་རབ་ཏུ་དཀྲིགས༔ གཟུང་འཛིན་སྣང་བ་སེམས་ཉིད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ མ་དག་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཆེན་པོར་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསུམ་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཡེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་རུ་གྲུབ༔ གཉིས་འཛིན་མཚན་མས་བཅིངས་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་སྒོ༔ རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་བརྡའ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབྱེ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧོཿ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ བསྐལ་པ་གོང་ནས་བདག་གི་ཡི་དམ་སྟེ༔ དེང་འདིར་རང་རིག་རྩལ་དུ་རྟོགས་པ་ཡི༔ བརྡའ་དང་གར་གྱི་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཧོ༔ བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ནས༔ ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་པ་ཡན་ཆད་དུ༔ དུག་གསུམ་དབང་གིས་འཁྲུལ་པའི་ལས་བསགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས་པར་བགྱི༔ ས་མ་ཡ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ༔ དྲུག་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཨོཾ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོ་བདག་གིས་གཉིས་མེད་བསྒྲུབ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ བདུན་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་དང་རོལ་མོས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ སྒྲུབ་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ མཆེད་ལྕམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་བརྡལ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀ་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཏོ་ཥཱ་ཡ་ཏོ་ཥཱ་ཡ༔ བནྡྷ་ཡ་བནྡྷ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཨ་ལས་བྷཉྫ་འབར་བའི་སྣོད་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། པཱ་དྱཾ་ནས། ཤཔྡའི་བར་གྱིས་བྱིན་བརླབ། བདུད་རྩི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་རཾ་ལས་མེ་ཀཾ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་ལས་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ། བི་མུ་མ་ར་ཤུ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་གཅོད་ཟླ་དཀྱིལ་དཀར་པོ་དབྱངས་གསལ་གྱིས་མཚན་པའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཁོང་གསེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་རྫས་རྣམས་ཞུ། རླངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་བསྡུས། དེ་ཉིད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ལས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རལ་གྲི་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་བུ་རྣམས་སུ་གྱུར། ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲིཀ །མཱུྃ་དྷཱ་ཏི་ཤྭ་རི། ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ །ལཱྃ་དེ་ཥ་ར་ཏི། སྭཱ་རཏྣ་དྷྲིཀ །མཱྃ་མོ་ཧ་ར་ཏི། ཨོཾ་ཨཱ་རོ་ལིཀ །པཱྃ་རཱ་ག་རཱ་ཏི། ཧཱ་པྲ་ཛྙཱ་དྷྲིཀ །ཏཱྃ་བཛྲ་ར་ཏི། དེ་རྣམས་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ། རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཚུར་འདུས་ཞལ་དུ་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད། མཁའ་གསང་ལས་ཐོན་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ལ་འདྲེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ་བའི་ཁ་གཅོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཡུམ་དང་བཅས་པས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ཞེས་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བཟླ། རཀྟ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རཀྟའི་སྣོད་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ར་ཡིག་དམར་པོ་ལས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པར་གྱུར། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། དེ་ལས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་རཀྟ་ལ་ཐིམ། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཕཊ། ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བར་གྱུར་པས་གཟིར་ཞིང་བརྡུངས་པས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ནས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷུ་དུམ་ཅན་ཟེགས་མ་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། བདུན་ནམ་གསུམ་བཟླ། གཏོར་མ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་སྟོང་གསུམ་དང་མཉམ་པའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ལྡག་གཞིབ་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། བདུན་ནམ་གསུམ་བརྗོད། འདི་དག་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་སྟེ། བསྡུ་བར་འདོད་ན་ཐུན་མོང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་གསལ་བ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རིག་རྩལ་རོལ་པས་གནས་དང་མཆོད་པ་སྦྱང་༔ ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པ་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པཱུ༔ དྷུ་པེ་དྷུ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱ༔ གནྡྷེ་གྷན༔ ནེ་བིདྱཱ་ནཾ༔ ཤཔྡ་ཤ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརླབ། །དེ་ལྟར་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ནི་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་མོ། །སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱན་དྲང་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག །མཆོད་བསྟོད་ཛབ྄་བཟླས་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད། ཅེས་པ་ལྟར་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་གསལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཧོཿ ཧཱུྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ རྒྱུ་ལས་ཨེ་ཡྃ་ཁྃ་ལྃ་རྃ་སུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཨེ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་འབྱམས་ཀླས་ནམ་མཁའི་དབུས༔ ཡྃ་ལས་སྐྱོད་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་དཀྱིལ༔ ཁྃ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ༔ ལྃ་ལས་ཞི་གནས་འདེགས་པའི་ས་གཞི་དང་༔ རྃ་ལས་ལྷག་མཐོང་གསལ་བའི་མེ་འོད་འབར༔ སུྃ་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རི་རབ་རྩེར༔ བྷྲཱུྃ་ལས་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་ཡས་ལྷུན་གིས་གྲུབ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བྷྲཱུྃ༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྩིག་པས་མཛེས༔ ནང་ཁོངས་ཐོད་མཁར་འཇིགས་པའི་མེ་རླུང་འཚུབས༔ དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཤུའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཀུན་ཏུ་མ་འདྲེས་མདངས༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་དང་ལྡན༔ དྲག་པོའི་བཀོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཕྱི་རོལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བསྐོརཿ རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ གཙོ་བོའི་གནས་རྣམས་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་༔ བདུད་བཞི་རུ་དྲ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད༔ རིགས་དྲུག་སྐྱེ་འགྲོ་བརྗིད་པའི་གདན་དུ་བཏིང་༔ རྃ་བཛྲ་པདྨ་ཙཎྜ་སུརྱ་རུ་ཏྲ་ཏི་ར་བཾ༔ ཧཱུྃ༔ དབུས་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་རུ༔ རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྐར་མདའ་བཞིན་དུ་བབས༔ འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་གྱུར་ཞི་བ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབུ་ནི་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཕྱོགས་རེར་ཞལ་ལྔ་མདུན་་་་་མཐིང་གཡས་་་་་དཀར་རྒྱབ་་་་་་ལྗང་དང་གཡོན་་་་་་་དམར༔ གཙུག་གི་ཞལ་གཅིག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་མདངས༔ ཞལ་དང་མཚུངས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་བཅུ་དང་༔ རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་ག་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས༔ ལྷག་མ་གཡས་རྣམས་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡབ་ཡུམ་་་་་་་་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་༔ གཡོན་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་སེམས་ཡབ་ཡུམ་བསྣམས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཞབས་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་གདན་དུ་བརྫིས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོད་མ་ནི༔ དམར་ནག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ལས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སྤྱི་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཞི༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲེས་པ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ལྷམ་མེར་གསལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧཻ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡབ་ཡུམ་བརྡ་དང་གར་གྱི་རོལ་པ་ཡིས༔ རྗེས་ཆགས་དགའ་བཞིའི་ཐིག་ལེ་གནས་སུ་བབས༔ བྷ་གའི་ཀློང་ནས་སྐྱེད་བྱེད་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྟོད་བྱམས་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཡང་དག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔཻའུ་ཆུང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞིང་དབྱུག་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གདེངས༔ ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྲིབ་སྙིང་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་མེ་དཔུང་མགོ་ཕྲེང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བམ་དང་གླེགས་བམ་གཡོན་ན་འཛིན༔ སྣང་དབྱིངས་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་དབུས་དགའ་བའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྒྱ་གྲམ་ཕྲེང་བ་རལ་གྲི་གཡས༔ ཐོད་ཁྲག་སྡིགས་མཛུབ་སྦྲུལ་ཞགས་གཞོན་ན་བསྣམས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དམར་མོས་ཡབ་ལ་འཁྲིལ༔ དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གྲི་གུག་བམ་དབྱུག་གཡས༔ བྷན་དམར་དྲིལ་བུ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན་གྱིས་འཁྱུད༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་ལོ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནི་ལམྦྷ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྨད་བཏང་སྙོམས་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་མི་མགོ་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ རྡོ་རྗེ་བདེ་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དམར༔ མཉམ་སྦྱོར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཀེཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྟོད་སྦྱིན་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དམར་སྨུག་དཀར་སེར་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྩེ་ལྔ་རྩེ་དགུ་རྒྱ་གྲམ་གཡས༔ གསེར་ལྕགས་ཟངས་ཀྱི་སྡིག་པ་གཡོན་ན་གཟིར༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀུ་ལ་དྷ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྲིབ་ངག་སྙན་སྨྲ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་རྩ་ཞལ་མཐིང་ག་ལ༔ གཡོན་ལྗང་རྒྱབ་དམར་གཡས་སེར་ཕྱག་བཅུ་གཉིས༔ དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་ཀོ་བརྒྱངས་ཏེ་འཛིན༔ ལྷག་མ་ཅང་ཏེའུ་དགྲ་སྟ་གྲི་གུག་དང་༔ རྩེ་གསུམ་དབྱུག་པ་གཡས་ལ་ཁ་ཊྭཱྃ་ཀ༔ ཐོད་དབྱུག་བྷན་དམར་ཚངས་མགོ་གཡོན་ནས་གདེངས༔ རྣལ་འབྱོར་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་དཀྱིལ་དོན་མཐུན་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ གཤིན་རྗེ་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་ཐོད་དབྱུག་དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་དང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞགས་པ་མདུང་ཐུང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཟ་བྱེད་དགྲ་སྟ་དུང་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྤྲུལ་པས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ཨོཾ་ཨཱ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྨད་དོན་སྤྱོད་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ནག་དམར་བའི་ཞལ༔ བེ་ཅོན་རལ་གྲི་སྲིད་པ་འཁོར་ལོ་གཡས༔ སྦྲུལ་ཞགས་ཕུབ་དང་བྷན་དམར་གཡོན་ན་འཛིན༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་ནག་བེ་ཅོན་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷུ་ཤ་ཏི་རུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྟོད་འདོད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་དམར་དཀར་སྔོ་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་ཁ་ཊྭཱྃ་རྡོ་རྗེ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ལྕགས་སྒྲོག་གཡོན་ན་བསྣམས༔ དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སྐད་འཚེར༔ རལ་གཅིག་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐོད་ཁྲག་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྲིབ་མ་རིག་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཀྱེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་ཕྱག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་སྔོ་མདུན་རྒྱབ་ཉི་མའི་མདོག༔ གཡས་བརྒྱད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་སྦྱོར་ཡུམ་འཁྱུད༔ གཡོན་བརྒྱད་བྷན་དམར་ཁ་ཊྭཱྃ་སྒྲོལ་ཡུམ་འཁྱུད༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཨོཾ་དེ་ཝ་བི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་དཀྱིལ་སྲེད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ གསང་འདུས་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་བཅུ་རྩ་ཞལ་མཐིང་༔ གཡས་དཀར་གཡོན་ནག་རྒྱབ་མཐིང་སྤྱི་གཙུག་དམར༔ གཡས་ལྔ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ གཡོན་ལྔ་དྲིལ་བུ་ཉི་ཟླའི་ཕྲེང་བ་འཛིན༔ མཁའ་སྤྱོད་ཙིཏྟ་བྷན་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་གུ་ཧྱ་ས་མཱ་ཛ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྨད་ལྟེ་བ་ཟག་མེད་ཕོ་བྲང་དབུས༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་དམར་སྨུག་དཀར་སྔོའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་མདའ་དར་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཕུང་གཡས༔ ཤེལ་བུམ་ཟླ་ཉི་དཔལ་བེ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ འོད་སྐོར་ཁྲོ་མོ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཡུ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཡུ་ཥེ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྟོད་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཆེ་མཆོག་དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་དང་ལྡན༔ དབུས་གསུམ་མཐིང་ནག་གཡས་གསུམ་དཀར་སེར་ཞལ༔ གཡོན་གསུམ་དམར་ནག་ཞབས་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཚམས་བགྲད༔ གཡས་དགུ་རྡོ་རྗེ་གཡོན་དགུ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྤྲོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ན་ཡཱ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྲིབ་མཚན་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་ལ༔ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐིང་ནག་རྩ་ཞལ་གནག༔ གཡོན་དཀར་རྒྱབ་སེར་གཡས་པ་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་གཡས་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་ཕྲེང་༔ མེ་ལོང་སྤོས་མེ་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་འཛིན༔ གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ༔ གསེག་པར་པི་ཝཾ་པུསྟི་གོ་ཆ་དང་༔ མི་མགོ་སྦྲུལ་ཞགས་མདའ་གཞུ་དགྲ་སྟྭ་གཤོལ༔ ཛྙཱ་ན་སཱ་ར་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་དཀྱིལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་ལྟེ་བ་ལ༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་བ་དམར་མཐིང་ལྗང་བའི་ཞལ༔ དགོས་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཡས༔ ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ས་གཞིའི་མཛོད་གསུམ་གཡོན༔ རང་འདྲའི་སྦྱོར་ཡུམ་ཨུ་ཙུཥྨ་དང་འཁྲིལ༔ ནོར་ལྷ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཀེ་གུ་པ་ཡཾ་རཏྣ་བཱ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྨད་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པའི་དབུས༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ལྗང་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་རལ་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་མེ་ཕུང་གདེངས༔ གཡོན་གསུམ་ལྷ་ཁང་གླེགས་བམ་འཇའ་ཚོན་འཛིན༔ ཡུམ་ཆེན་ཟིལ་གནོན་རིན་ཆེན་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་ལུས་དྲན་ཉེར་བཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་དང་སྦྲུལ་ཞགས་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷནྡྷ་ཞིང་གཡབ་གྭའུ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཉིད་བཞི་མུ་ཁ་བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་སྦྱོར༔ སྲིད་པ་མ་མོ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིར་རྫོགས༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷ་ཏུ་ཨ་ཀརྵ་མ་ཧཱ་པ་ཏ་ཡེ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་ཚོར་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐ་མ་གཉིས༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུར་འདྲིལ་ཞིང་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔ རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐོད་པ་འཛིན༔ ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་འཕྲོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་སེམས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ དྲེགས་འདུལ་མཐིང་ནག་མཐིང་སེར་སྨུག་ནག་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡས་ན་བསྣམས༔ ཐོད་ཁྲག་ཀླུ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཁམས་གསུམ་སྤྱི་འདུལ་རྡོ་རྗེ་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྔམས་ཤིང་རོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་དེ་ཝ་ཙཎྜ་བྷེ་ར་བ་སརྦ་དུཥྟན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་ཆོས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་མཐིང་ནག་དྲག་པོའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷན་དམར་ཀླུ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་འཛིན༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་གཡས་པས་ནམ་མཁའ་འདེགས༔ གཡོན་པས་ས་གཞི་གནོན་ཅིང་ཡབ་དང་འཁྲིལ༔ དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་འབར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྡྲ་སརྦ་དུཥྟན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ གཞལ་ཡས་ཕྱི་ནང་བར་ཁྱམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་དྲུག་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་བ་འདོད་སྣམ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཕྱི་རོལ་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་ཚོགས༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ༔ བརྗིད་པའི་སྔགས་སྒྲ་འོད་གསལ་དགོངས་པར་ལྡན༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿབཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲང་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྤྱི་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སད་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་དབྱིངས་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་གཤེགས༴ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་གཤེགས༴ ཕྱག་རྒྱའི་བརྡ་ལ་གཟིགས་ནས་གཤེགས༴ སྔགས་ཚིག་སྒྲ་ལ་གསན་ནས་གཤེགས༴ གདུང་བའི་སྣོད་ལ་དགོངས་ཏེ༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་སྤྱོན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྒྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དོན༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་ཤིང་བཞུགས་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ནཱིརྟི་ཧོ༔ ཕྱི་ནང་གི་ཉེར་སྤྱོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་མང་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་བིདྱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག༴ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱུད་མཆོད་ནི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྤྲུལ་སྐུ་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་ཀུཉྫ་ར། །རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་དེ་ཝ་བཟང་སྐྱོང་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཚོར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང༌། །མནྡྷཱ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །བཀའ་འདུས་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་སྤྱི་དཔལ་རྩ་བའི་ལྷ། །བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང༌། །སྣང་སྲིད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གདོད་ནས་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྷར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧཱུྃ། དོན་དམ་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས། །མཚུངས་པ་མེད་པ་བྷཉྫའི་སྣོད་ནང་དུ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་བདུད་རྩིའི་རིན་ཆེན་གཏེར། །དངོས་པོ་མེད་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ། །མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཀྟ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རྒྱུ་དྲུག་བསྒྲལ་བ་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག༴ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག༴ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་དོན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཏ་ན་ག་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་མཆོད་ཕྲེང་འདི་རྣམས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་སྟེ། དཀྱུས་སུ་བསྡུ་བར་འདོད་ན། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་མང་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད༴ རྒྱུ་དྲུག་བསྒྲལ་བ་རཀྟའི་མཆོད༴ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་མཆོད༴ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་མཆོད༴ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ནཱིརྟི་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻཝི་དྱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱྀ་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཧ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཏ་ན་ག་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཉི་ལྟར་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཟེར་ལྟར་དོན་མཛད་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་འུབ་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྗེ་བཙུན་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བར་སྡོམ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུའི་གཙོ་དང་འཁོར་དུ་སྤྲུལ༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཆེ༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག༔ ཡིད་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ ཆགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ གཏུམ་རྔམས་ཡེ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ བསམ་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་འབྱུང་རཏྣ་རྩལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དགའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་བཞད༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་གསང་བ་འདུས༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྩལ་ཆེན་པོ༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔལ༔ འདོད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཤུགས་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་ཀརྨ་རྩལ༔ ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔ བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བགེགས་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ རང་རིག་གཙོ་ལ་རིག་མདངས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལ༔ ངོ་མཚར་བསྟོད་པ་གླུ་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་གང་འདུལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་ཛབ྄་བཟླ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འགྱིང་༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད་ཅིང་འཕྲོས༔ བདེ་ཆེན་ཉམས་རྒྱས་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེས༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ༔ རྒྱལ་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད༔ འགྲོ་དྲུག་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཞི་བ་རིགས་འདུས་པའི་སྙིང་པོའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཙོ་བོ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོའོ། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་གོ །ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནི་ལམྦྷ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་ཤ་ཏི་ཀེཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལོ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་མཆོག་གོ །ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཤིན་རྗེའོ། །ཨོཾ་རཏྣ་དྷུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་སོ། །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྟ་མགྲིན་ནོ། །ཨོཾ་དེ་ཝ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ༔ ཀྱེ་རྡོ་རྗེའོ། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསང་བ་འདུས་པའོ། །ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨ་ཡུར་བནྡྷ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་སོ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཆེ་མཆོག་གོ །ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའོ། །ཨོཾ་ཀེ་ཀུ་པ་ཡཾ་རཏྣ་བ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་པའོ། །ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་སོ། །ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕུར་པའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲེགས་འདུལ་ལོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྟྲ་སརྦ་དུཥྟན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲག་སྔགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྤྱི་དྲིལ་དྲག་སྔགས་ཏེ། གཙོ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བས་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླས་པའི་བར་མཚམས་སོ་སོར་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རིགས་པ་ཛབ྄་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སོ་སོའི་ཛབ྄་དང༌། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་པ་ཡང་བྱ། བརྒྱད་པ་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་གར་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕར་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐུར་འགྲུབ༔ ཚུར་འདུས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལུས་བདེ་ངག་ལ་ནུས་པ་འབར༔ རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ལ་ཐོབ༔ ཛབ྄་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ བར་ཆད་མི་འབྱུང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ནི་དངོས་གཞིའི་རིམ་པའོ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཚོགས་བསྐུལ་གཏོར་བྲོ་དངོས་གྲུབ་ལེན། །གཤེགས་བསྡུ་སྨོན་ལམ་ཤིས་པ་བརྗོད། །ཅེས་པ་ལྟར་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་ལྤགས་པའི་ཁར་ཤ་ཆང་གི་དམ་རྫས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་དངོས་པོ་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ རྃ་ལས་མེ་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འབག་བཙོག་བསྲེགས༔ ཡྃ་ལས་རླུང་བྱུང་མི་གཙང་བག་རྡུལ་གཏོར༔ ཁྃ་ལས་ཆུ་བྱུང་ཉེས་པའི་དྲི་མ་བཀྲུས༔ ཨོཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ཨཱཿལས་འོད་འཕྲོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་སྤེལ༔ ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་འདོད་ཡོན་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་འདུས༔ ཕོ་ཉ་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ལཱ་སེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གཱིརྟི་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནཱིརྟི་ཨཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ ཞེས་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོས་སྤྱིར་མཆོད་ཅིང༌། བྱེ་བྲག་ཚོགས་ཕུད་ཆ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་པའི་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་དཔག་ཏུ་མེད༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱའི་གར་དང་བཅས༔ བདག་ཅག་གུས་པའི་བློ་ཡིས་འབུལ་ལགས་ན༔ བཞེས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རོལ་ཅིག་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པས༔ འདོད་ཁྲོ་གཏི་མུག་དབང་གིས་སྡིག་བགྱིས་པ༔ བཀྲམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ བདུད་རྩི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ ཨཱཿབཛྲ་ས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ སརྦ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། དམིགས་བྱའི་གཟུགས་བརྙན་བཅས་ལ། ན་མོ་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བསྡར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང༌། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །སྤྱི་དྲིལ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་དགུག་གཞུག་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་ཕོ་ཉ་མི་བཟད་པ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་སྐར་ལྟར་སྤྲོས༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཟུང་ཤིང་ཆིངས༔ དམ་པར་བསྡམས་ནས་གཟུགས་ལ་སྟིམས༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་སརྦ་དུཥྟན་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཕུར་བུ་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་སྲས་ཀྱི་མཆོག༔ བཞེངས་ཤིག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་གཟིར༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་གི༔ དྭངས་མ་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་བསྟིམས༔ རྣམ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་བསྒྲལ༔ རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་ཕཊ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཞལ་དུ་བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་འདུལ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕུང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ སྒྲོལ་བ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་མཆོད་པར་བཞེས༔ དུག་གསུམ་གཏིང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་དབང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཆོད་པར་བཞེས༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་བསྐང་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་བསྟབ་པ་འདི་བགྱིས་པས༔ སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་མ་ལོངས་བཟོད་པར་བཞེས༔ སྒྲོལ་བ་གནས་སུ་མ་སྟོབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ལྟ་བ་འཕང་དམའ་ཆོས་ཉིད་དོན་མ་རྟོགས༔ སྒོམ་པ་ཡུན་ཐུང་ཡི་དམ་ཞལ་མ་མཇལ༔ སྤྱོད་པ་རླབས་ཆུང་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་མ་ལོངས༔ འབྲས་བུ་དོན་ཆུང་དམན་པར་གོལ་བ་རྣམས༔ ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཉམས་ཆག་བཤགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་ཕ་འབབ་སྩོལ༔ རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་འདུས་པ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད༔ དམ་ཚིག་རྫས་མཆོག་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་དབང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པའི་ཕྱིར༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་གཏོར་གཏོང་བ་ནི། ལྷག་མ་རྣམས་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དམེ་གཏོར་དང༌། གཙང་ལྷག་བཅས་གྲལ་རིམ་དུ་བཤམས་ལ། ཐོག་མར་ཡར་གནས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡིས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གཏིབས་ནས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ དགྱེས་མཉམ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཆོད༔ ཨོཾ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མར་གནས་ནི། བྷྱོཿ ཀེ་སེང་ཕྲ་མེན་སྒོ་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མ༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་མ་བདུན་སྲིང་མོ་བཞི༔ གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འཛིན་གིང་བཞི་བཅུ་གཉིས༔ ལྷག་སྡུད་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ འཇིགས་པའི་སྐུར་སྟོན་རྔམས་པའི་གདངས་སྐད་ཅན༔ ཚོགས་ཁང་གནས་ཉུལ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་ཀུན༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་རིག་འཛིན་ལྷག་མ་རྣམས༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧོ༔ ཕུད་ལྷག་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་ཁ་ཕྲུ་དབབ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས། ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར་པར་བསམ། ལྷག་སྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་རྣམས། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཞེས་དང་བཤུགས་པའི་སྒྲ་དྲག་པོས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད་ནས། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བར་དུ་ཚོགས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཐ་མ་ལྷག་མས་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོ་བསྐང་༔ ད་ལྟ་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས༔ ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བའི༔ ལངྐའི་བདག་པོ་འབུམ་ཕྲག་བྱེ་བའི་འཁོར༔ ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་རྡོ་རྗེ་གིང་ཀ་ར༔ རྗེས་འབྲང་བགེགས་དང་ནམ་གྲུ་ཤ་ཟའི་ཚོགས༔ ཡི་དྭགས་སྨྱོ་བརྗེད་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་གདོན༔ ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་རིགས་སུ་གཅིག་བསྡུས་ནས༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཕབས་འདི་ལོངས་ལ༔ རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྐྱེད༔ ཟ་བའི་མཆེ་བས་དམ་ཉམས་སྙིང་ལ་གཟིར༔ འཛིན་པའི་སྤར་མོས་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་དྲོངས༔ གློག་འགྱུའི་ལྗགས་ཀྱྀས་ཉམས་པའི་ཕུང་ཁམས་རོལ༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད༔ གཞན་ཡང་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཧོ༔ བྷྱོ་རཾ་བྷྱོ་སརྦ་དུཥྟན་མཱ་ར་ཡ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འབྱམས་ཀླས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འབར་བའི་ལུས་ཅན་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི༔ སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ མ་རིག་ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ཕོབ༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་རྦོད་གཏོང་འཚེ་བ་ཟློག༔ གློ་བུར་དུས་འཁྲུགས་འཇིགས་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་དང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བཀའ་ཉན་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་འཕང་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡཿ གསུམ་པ་གཏོར་མ་སྐྱོང་བ་ལ། ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ༔ དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་གྱིས༔ ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྤྲུལ༔ དགོངས་པས་བྱིན་བརླབས་བཀའ་འདུས་རྒྱུད་ཆེན་བཤད༔ གདུལ་བྱ་རུ་དྲ་དྲག་པོ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་རྔམས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ ཀེ་སེང་ཕྲ་མེན་དབང་ཕྱུག་བྲན་དུ་བཀོལ༔ རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཀུཉྫ་རས༔ བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲད་ཚོམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་སྨིན༔ རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་དཱེ་བ་བཟང་སྐྱོང་དང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཚོས༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་ལ༔ ཚིག་གི་རྒྱུད་གསུངས་དོན་གྱི་གཉེར་ཆེན་གཏད༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མནྡྷ་ར་བ་དང་༔ དགའ་བ་བཞི་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་སྐུ་བསྒྲུབས་ནས༔ ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ཆར་ཕབ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུས༔ བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་རྗེ་འབངས་ཉེར་གཅིག་སྨིན༔ རིག་འཛིན་དྷཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་བསྐོས༔ གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི༔ རྡོ་རྗེའི་གདུང་འཛིན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ༔ རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རང་རང་གནས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་བརྙེས་ཤིང་༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ་བའི་ཚེ༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ་ཆད་དམཿ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་མ་ཆད་དམཿ ཞལ་བཞེས་ཐ་ཚིག་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར༔ ཤ་ཁྲག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སྐབས་འདིར་གཏོར་མ་ཟོར་དུ་བསྐུལ་ཚུལ་འབྱུང་ཡང་དཀྱུས་སུ་མི་དགོས་པས་གཞན་དུ་བལྟའོ། །བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ལ། བྷྱོཿ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་སྲིང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྨན་ཕུད་བདུད་རྩིའི་བཤལ་ཆུ་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་དལ་ཡམས་འཚེ་བ་ཟློག༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ བཞི་པ་བྲོ་བརྡུང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་ཨེ་ཡི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ ཁམས་གསུམ་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མནན༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གར་གྱིས་བརྡུང་༔ དམ་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་སུ་གཟིར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་གོ་སྐབས་མེད༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་ནོཿ ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་བཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ སརྦ་དུཥྟན་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ལྔ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་ཅན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲས་བུ་དུས་འདིར་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བླ་མེད་པས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཾ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ དྲུག་པ་གཤེགས་བསྡུ་བྱ་བ་ནི། གཏང་རག་གི་དོན་དུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་སོགས། ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་གང་འདུལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བཟླས་པའི་མཐར། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། ཞེས་བཟོད་གསོལ་བྱ། མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན་ཉིན་ཐ་མའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས་དམ་ཚིག་པ་བསྡུ། གཞན་དུ་དམ་ཡེ་མ་ཕྱེ་བར། ཧཱུྃ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལ་འདུས༔ སྤྱི་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་ལྟར༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་ཐིམ༔ ཨ་ཨཿ ཞེས་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟག་མཐའ་བསལ། སླར་ཡང་འགགས་མེད་རིག་རྩལ་དཔལ་ཆེན་པོའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱུར༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བས་ཆད་མཐའ་བསལ་ཞིང༌། རང་གི་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པར་བལྟས་ལ། རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། ཅིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་མི་ཤིགས་པའི། །སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད། །མཚན་མའི་ཡུལ་ཀུན་བཅོམ་ནས་ནི། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྒྱས་པར་གནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། བདུན་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཕྱི་ནང་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བརྒྱད་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཁྲག་འཐུང་དཔལ་ཆེན་རིག་པའི་ཚོམ་བུ་བརྡལ༔ ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ། །བགྲང་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཇི་སྙེད་པའི། །བཀའ་རྣམས་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་ངེས་གསང་གནད། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་ཁུ་སྟེ། །གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་འདི་ཁོ་ན། །དེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་ཟབ་གཏེར་རྩ་བའི་གཞུང༌། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་མན་ངག་ཇི་བཞིན་དུ། །རྣམ་གསལ་འཇུག་བདེའི་ཁྲིགས་སུ་ཉེར་བསྡེབས་པ། །འདི་ཀོ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ཡིན། །བསོད་ནམས་དེས་ཀྱང་ཟབ་ལམ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན། །སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་མི་ནུབ་རྟག་ཁྱབ་ཅིང༌། །སྤྱི་དཔལ་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ། །རེག་པའི་སྐལ་བཟང་འགྲོ་འདིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། གསང་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དངོས་ཀྱི་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཁོ་བོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཙིགས་སུ་མཛད་དེ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ལས། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་དུ་སོན་པ་རྣམ་འགྱུར་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་མགོ་ཉ་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཆའི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ། མཆིམས་ཀྱི་ཀོང་ཡུལ་ལྗོན་པའི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཐིག་ལེ་བུ་ཆུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་བནྡྷེ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་གྲོལ་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston ces bya ba bzhugs so//dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston ces bya ba/__oM swA sti/__'gyur med mkha' khyab ye shes rdo rje'i sems/__/zung 'jug bde chen sgyu 'phrul drwa ba'i gar/__/spyi dpal zhi khro 'dus pa'i 'khor lo cher/__/gus pas 'dud do mchog bde'i bka' drin stsol/__/bde gshegs bka' rnams 'dus pa'i chos kyi mtshor/__/zhugs te grub gnyis nor bu'i dbyig longs zhes/__/gsang 'dzin ded dpon bla mas dbugs phyungs pas/__/tshul 'di ji bzhin 'chad la spobs pa skyes/__/de yang mchog tu gsang ba'i dkyil 'khor chen por zhugs te smin grol rnam pa gnyis kyi gtsos lam gyi gnas yan lag dang bcas pa rnams la rdo rje slob dpon gyis gnang ba legs par thob cing*/__spyi dang khyad par gyi dam tshig la rab tu gnas pa'i sngags pa bla na med pa'i ye shes mchog gi dngos grub thob par 'dod pa rnams kyis tshul 'di la 'jug pa na/__yid dang mthun pa'i gnas khang yongs su brgyan cing dam tshig gi snang brnyan sogs bkram pa'i mdun du stegs gtsang mar dpal gyi gtor ma sman raka la sogs te phyi nang gsang ba'i mchod pa'i tshogs dang*/__nye bar mkho ba'i yo byad mtha' dag ma tshang ba med par 'du byas nas/__phrin las kyi cho ga dngos la/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa dang gsum las/__dang po la'ang*/__tshogs bsags mtshams bcad sgo dbye phyag__/bshags pa dam bca' byin dbab brlab/__ces pa ltar bya ba las/__dang po tshogs bsags pa ni/__rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin spyi dpal zhi khro 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa thams cad badz+ra sa mA dzaHsa skyabs yul tshogs zhing rnams spyan drangs la/__na mo:__bdag sogs 'gro kun snying po byang chub bar:__bla ma yi dam dkon mchog rnam gsum la:__gus pas skyabs gsol phyag 'tshal mchod pa 'bul:__sems can don du sangs rgyas thob bya'i phyir:__sgo gsum dge ba'i las la 'jug par bgyi:__tshe rabs bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung bshags:__bsod nams kun la rjes su yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal dang byang chub sems dpa' la:__chos 'khor bskor bzhin mya ngan mi 'da' gsol:__tshogs gnyis 'bras bu yongs su bsngos pa yis:__bdag gzhan mi gnas ye shes thob par shog:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par blta'o/__/gnyis pa mtshams bcad pa la/__thog mar nga rgyal bzung ba ni/__badz+ra ma hA shrI he ru ko\u0f85haM/__rang nyid skad cig gis zhe sdang rdo rje sku mdog mthing nag rdo rje dang dril bu 'dzin pa dur khrod rol pa'i chas can khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid cher 'bar zhing rang snang gi yum dang bcas pa'i skur gyur par bsam la/__bgegs gtor/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M zhes 'bru gsum gyis brlab/__sarba b+hu ta a kar+Shaya dzaHsa mgron bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-ih+Na daM ba lin+te swA hA/__zhes lan gsum gyis bsngos la/__bka' bsgo ba ni/__hU~M:__nga ni 'khor 'das spyi dpal he ru ka:__dkon mchog gsum gyi bden pa'i bka' byung gis:__bsnyen sgrub dkyil 'khor blta bar mi dbang ba'i:__bgegs kyi tshogs rnams byer zhig myur du dengs:__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra krod+ha dz+wa la maN+Da la phaT phaT phaT ha la ha la ha la hU~M/__zhes drag sngags yungs thun dang bcas pas bgegs bskrad la/__mtshams bcad pa dngos ni/__hU~M:__rgyal chen sde bzhis phyi yi mtshams srungs la:__bgegs 'dul khro bcus nang gi bar chad sol:__phyogs skyong 'byung po'i gnod pa rdul du rlog:__ye shes rang rtsal 'bar ba'i me 'od dang :__mtshon cha sna tshogs gur gyis rab tu dkrigs:__gzung 'dzin snang ba sems nyid sgyu ma'i 'phrul:__ma dag mtshan ma rdul tsam mi dmigs phyir:__thams cad dpal chen sku gsung thugs kyi ngang :__'khor 'das gnyis med chen por mtshams bcad do:__hU~M hU~M hU~M badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__gsum pa brda sgo dbye ba ni/__hU~M:__phyi nang snod bcud dngos po thams cad kun:__ye nas gzhal yas khang dang lha ru grub:__gnyis 'dzin mtshan mas bcings pa'i sgrib gnyis sgo:__rang gsal ye shes brda' yi phyag rgyas dbye:__dzaHhU~M ba~M hoH__pra we sha ya phaTaH__bzhi pa brda phyag 'tshal ba ni/__hoH__zhi khro yongs rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor rnams:__bskal pa gong nas bdag gi yi dam ste:__deng 'dir rang rig rtsal du rtogs pa yi:__brda' dang gar gyi phyag 'tshal mchod pa 'bul:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha ho:__lnga pa bshags pa bya ba ni/__ho:__bskal pa dpag tu med pa'i gong rol nas:__da lta'i lus 'di blangs pa yan chad du:__dug gsum dbang gis 'khrul pa'i las bsags pa:__ye shes lha tshogs spyan sngar bshags par bgyi:__sa ma ya bi shud+d+he a a:__drug pa dam bca' ba ni/__oM:__bde gshegs rgya mtsho bdag gis gnyis med bsgrub:__he ru ka dpal rol pa'i gzi byin skyed:__lus ngag yid gsum sku gsung thugs kyi ngang :__rdo rje gsum mchog ye shes mchog tu rol:__oM AHhU~M a la la ho:__bdun pa byin dbab pa ni/__spos dang rol mos gzi byin bskyed la/__hU~M:__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs rnams:__yab yum sku gsung thugs yon phrin las kyis:__sgrub gnas sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__mched lcam lus ngag yid gsum smin par mdzod:__phyi nang gsang ba bla med dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsal nas kyang :__snang srid yongs rdzogs ye shes rol pa'i lha:__bde chen brdal ba chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ka nI sarba sa ma ya A be sha ya A be sha ya:__to ShA ya to ShA ya:__ban+d+ha ya ban+d+ha ya:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM ma hA su kha dz+nyA na hU~M hU~M hU~M:__brgyad pa mchod rdzas byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__bdag gi thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pa ye shes kyi me rlung chur gyur pas mchod rdzas kyi dngos 'dzin nyes skyon thams cad bsregs gtor bkrus te stong par gyur/__stong pa'i ngang las gnas khang thar pa chen po'i gzhal med khang phun sum tshogs par a las b+hany+dza 'bar ba'i snod bzang zhing rgya che ba rnams su hU~M yig las byung ba'i mchod yon zhabs bsil me tog bdug spos mar me dri chab zhal zas rol mo la sogs pa mchod pa'i dngos po rnams 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med pa 'phags pa kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin gyi phung po lta bus nam mkha'i mtha' klas par gang bar bsam la/__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M/__de bzhin du sbyar te/__pA d+yaM nas/__shap+da'i bar gyis byin brlab/__bdud rtsi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las yaM las rlung raM las me kaM las mi mgo'i sgyed pu gsum la gnas pa'i a las thod pa yangs shing rgya che bar gser gyi 'khor lo rtsibs brgyad pa'i steng du nyi ma la gnas pa'i go ku da ha na las sha lnga/__bi mu ma ra shu las bdud rtsi lnga rnams kyi kha gcod zla dkyil dkar po dbyangs gsal gyis mtshan pa'i lte bar rdo rje'i khong gseng du oM AHhU~M gis mtshan par gyur/__rlung g.yos me sbar rdzas rnams zhu/__rlangs pa las byung ba'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi bdud rtsi thams cad bsdus/__de nyid oM AHhU~M swA hA las rdo rje 'khor lo rin po che pad+ma ral gri so so'i rigs kyi dril bu rnams su gyur/__hU~M badz+ra d+h+rika__/mU~M d+hA ti shwa ri/__oM dzi na dzika__/lA~M de Sha ra ti/__swA rat+na d+h+rika__/mA~M mo ha ra ti/__oM A ro lika__/pA~M rA ga rA ti/__hA pra dz+nyA d+h+rika__/tA~M badz+ra ra ti/__de rnams las sku yongs su rdzogs pa'i de bzhin gshegs pa rigs lnga yum dang bcas par gyur/__sa ma ya hoH__oM AHhU~M:sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA/__rigs lnga yab yum snyoms par zhugs pa'i bde ba'i 'od zer phyogs bcur 'phros/__rgyal ba thams cad la mnyes mchod phul/__rjes chags kyi mes 'od du zhu nas tshur 'dus zhal du zhugs byang sems bdud rtsi'i rang bzhin du gyur pas sku'i dbyibs brgyud/__mkha' gsang las thon te dam tshig gi rdzas la 'dres pas ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por 'khyil ba'i kha gcod kyi rdo rje'i lte bar rta mgrin dmar po yum dang bcas pas mtshan par gyur/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA/__zhes bdun nam nyer gcig bzla/__rak+ta bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rak+ta'i snod yum gyi mkha' dbyings su nyi ma la gnas pa'i ra yig dmar po las rak+ta'i rgya mtsho rba klong 'khrugs par gyur/__s+pha ra Na phaT/__de las chags pa chen po'i 'od zer 'phros/__saM ha ra Na hU~M/__gdug pa can rnams dbang du bsdus nas rak+ta la thim/__hU~M badz+ra phaT/__yab kyi rdo rje tho bar gyur pas gzir zhing brdungs pas nyon mongs bag chags dang bcas pa sbyangs nas rak+ta'i rgya mtsho zhing chen gyi lhu dum can zegs ma las 'dod yon gyi lha mo 'phro bar gyur/__oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHThA/__bdun nam gsum bzla/__gtor ma bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed bu gsum la gnas pa'i ye shes kyi ka pA la stong gsum dang mnyam pa'i nang du sha lnga bdud rtsi lnga gtso bor gyur pa'i bza' bca' btung ba ldag gzhib 'dod yon lnga'i phung po zad mi shes par gyur/__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHThA/__bdun nam gsum brjod/__'di dag cung zad rgyas par spros pa ste/__bsdu bar 'dod na thun mong du byin gyis brlab pa ni/__hU~M:__bdag nyid gsal ba dpal chen he ru ka'i:__rig rtsal rol pas gnas dang mchod pa sbyang :__khrag 'thung dgyes pa dur khrod gzhal yas su:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas sprin ltar gtibs:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__oM badz+ra puSh+pe pU:__d+hu pe d+hu:__A lo ke A:__gan+d+he g+han:__ne bid+yA naM:__shap+da sha:__pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta sa ma ya hU~M:__zhes brlab/__/de ltar rnam grangs brgyad ni sngon 'gro'i las rim mo/__/spyi don gnyis pa dngos gzhi la/__lha bskyed spyan drang bzhugs gsol phyag__/mchod bstod dzaba? bzlas nga rgyal bskyed/__ces pa ltar las/__dang po dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings gdod nas stong pa che:__kun tu snang ba 'gro la snying rje'i gdangs:__stong nyid snying rje zung 'jug bskyed pa'i rgyu:__hU~M yig mthing nag nam mkha'i klong du gsal:__oM ma hA shu n+ya tA at+ma ko\u0f85 haMH__badz+ra ma hA ka ru Ni ka hoH__hU~M s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__rgyu las e ya~M kha~M la~M ra~M su~M b+h+rU~M:__e las chos dbyings 'byams klas nam mkha'i dbus:__ya~M las skyod byed ye shes rlung gi dkyil:__kha~M las byang chub sems kyi rgya mtsho 'khyil:__la~M las zhi gnas 'degs pa'i sa gzhi dang :__ra~M las lhag mthong gsal ba'i me 'od 'bar:__su~M las zhi rgyas dbang drag ri rab rtser:__b+h+rU~M las sprul pa'i gzhal yas lhun gis grub:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he b+h+rU~M:__phyi ni rin chen sna lnga'i rtsig pas mdzes:__nang khongs thod mkhar 'jigs pa'i me rlung 'tshubs:__dbus su spyi dpal chen po'i pho brang dang :__phyogs mtshams sprul pa nyi shu'i gzhal med khang :__ye shes nyer gcig kun tu ma 'dres mdangs:__gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhi dang ldan:__drag po'i bkod pa'i mtshan nyid yongs su rdzogs:__phyi rol dur khrod brgyad kyis kun tu bskoraH__rdo rje'i gur dang bskal pa'i me chen 'bar:__gtso bo'i gnas rnams pad+ma nyi zla dang :__bdud bzhi ru dra pho mo lnga bcu brgyad:__rigs drug skye 'gro brjid pa'i gdan du bting :__ra~M badz+ra pad+ma tsaN+Da sur+ya ru tra ti ra baM:__hU~M:__dbus phyogs dkyil 'khor chen po'i lte ba ru:__rgyu yi hU~M yig skar mda' bzhin du babs:__'phro 'dus yongs gyur zhi ba kun tu 'chang :__'bar ba'i skur bzhengs spyi dpal che ba'i mchog:__sku mdog smug nag dbu ni nyi shu gcig:__phyogs rer zhal lnga mdun mthing g.yas dkar rgyab ljang dang g.yon dmar:__gtsug gi zhal gcig mthing nag nam mkha'i mdangs:__zhal dang mtshungs pa'i yan lag bzhi bcu dang :__rtsa ba'i phyag gnyis mthing ga rdor dril bsnams:__lhag ma g.yas rnams longs sku'i rnam pa can yab yum phyogs bcu'i sangs rgyas dang :__g.yon rnams phyogs bcu'i byang sems yab yum bsnams:__nyi shu rtsa bzhi zhabs kyi dor stabs kyis:__phyogs skyong zhing skyong rgyal chen gdan du brdzis:__dur khrod dpal chas rus pa'i rgyan gyis brgyan:__gnyis med yum chen kun tu bskyod ma ni:__dmar nag gri gug thod khrag 'dzin pas 'khyud:__yab yum zung 'jug bde stong rol pa las:__nyi ma dang ni 'od zer ji bzhin du:__spyi dpal lha tshogs drug brgya drug cu bzhi:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur ma 'dres pa:__gang 'dul 'gro ba'i dpal du lham mer gsal:__oM badz+ra ma hA shrI hai ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__yab yum brda dang gar gyi rol pa yis:__rjes chags dga' bzhi'i thig le gnas su babs:__b+ha ga'i klong nas skyed byed yi ge'i sprin:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shur spro zhing bsdu:__hU~M:__shar stod byams pa'i pho brang lte ba la:__yang dag mthing nag zhal gsum phyag drug pa:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhabs bzhi bgrad:__g.yas gsum rdo rje kha T+wA~M rngai'u chung :__g.yon gsum zhing dbyug dung dmar rgyu zhags gdengs:__kro d+hi shwa ri gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa brgyad dkyil 'khor lhun gyis grub:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__hU~M:__shar srib snying rje'i pho brang lte ba la:__rdo rje phreng ba nag dmar dkar ba'i zhal:__phyag drug rdo rje me dpung mgo phreng g.yas:__dril bu bam dang glegs bam g.yon na 'dzin:__snang dbyings dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang rtsa brgyad sprul pa'i 'khor lor bzhengs:__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__hU~M:__shar dbus dga' ba'i pho brang lte ba la:__phyag na rdo rje mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rgya gram phreng ba ral gri g.yas:__thod khrag sdigs mdzub sbrul zhags gzhon na bsnams:__khams gsum dbang sdud dmar mos yab la 'khril:__dbu gsum phyag drug gri gug bam dbyug g.yas:__b+han dmar dril bu sbrul zhags g.yon gyis 'khyud:__lha tshogs brgyad cu'i 'khor lo spro zhing bsdu:__oM badz+ra pA Ni ni lam+b+ha ra d+ha ra hU~M phaT:__hU~M:__shar smad btang snyoms pho brang lte ba la:__rdo rje rtsal rdzogs mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rdo rje dgra s+t+wa lcags kyu g.yas:__dril bu mi mgo tsit+ta g.yon na bsnams:__rdo rje bde ma gri thod 'dzin pa dmar:__mnyam sbyor sum cu rtsa drug lha tshogs shar:__oM badz+ra d+hU sha ti keM rU pa kA ya kro d+hi hU~M phaT:__hU~M:__lho stod sbyin pa'i pho brang lte ba la:__rdo rje thod phreng dmar smug dkar ser zhal:__phyag drug rtse lnga rtse dgu rgya gram g.yas:__gser lcags zangs kyi sdig pa g.yon na gzir:__sbyor yum dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__rig 'dzin mkha' 'gro brgyad cu'i 'khor gyis bskor:__oM badz+ra ku la d+ha ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba hU~M phaT:__hU~M:__lho srib ngag snyan smra ba'i pho brang dbus:__bde mchog 'khor lo rtsa zhal mthing ga la:__g.yon ljang rgyab dmar g.yas ser phyag bcu gnyis:__dang po gnyis kyis rdor dril yum la 'khyud:__tha ma gnyis kyis glang ko brgyangs te 'dzin:__lhag ma cang te'u dgra sta gri gug dang :__rtse gsum dbyug pa g.yas la kha T+wA~M ka:__thod dbyug b+han dmar tshangs mgo g.yon nas gdengs:__rnal 'byor dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa gnyis bde stong chen por rdzogs:__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM d+hA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrI ha ha hU~M hU~M phaT:__hU~M:__lho dkyil don mthun pho brang lte ba la:__gshin rje mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal:__g.yas gsum thod dbyug dgra s+t+wa ral gri dang :__g.yon gsum zhags pa mdung thung thod khrag bsnams:__za byed dgra sta dung dmar stob pas 'khril:__drug cu rtsa lnga'i sprul pas dgra bgegs 'dul:__oM A kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__hU~M:__lho smad don spyod pho brang lte ba la:__rat+na rtsal rdzogs ser nag dmar ba'i zhal:__be con ral gri srid pa 'khor lo g.yas:__sbrul zhags phub dang b+han dmar g.yon na 'dzin:__sbyor yum dmar nag be con 'dzin pas 'khyud:__lnga bcu rtsa lnga'i dkyil 'khor yongs su rdzogs:__oM rat+na d+hu sha ti ru pa kA ya hU~M phaT:__hU~M:__nub stod 'dod pa zag med lte ba la:__rta mgrin dmar nag dmar dkar sngo ba'i zhal:__phyag drug kha T+wA~M rdo rje sbrul zhags g.yas:__dril bu b+han dmar lcags sgrog g.yon na bsnams:__dbu gtsug rta mgo ljang zhur rta skad 'tsher:__ral gcig kha T+wA~M thod khrag stob pas 'khril:__lnga bcu rtsa lnga'i lha tshogs gzi byin 'bar:__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI wa hU~M phaT:__hU~M:__nub srib ma rig zag med lte ba la:__kye yi rdo rje zhal brgyad bcu drug phyag:__g.yas dkar g.yon sngo mdun rgyab nyi ma'i mdog:__g.yas brgyad rdo rje thod phreng sbyor yum 'khyud:__g.yon brgyad b+han dmar kha T+wA~M sgrol yum 'khyud:__bdag med rdo rje gri thod 'dzin dang sbyor:__drug cu rtsa lnga'i dkyil 'khor 'od zer 'phro:__oM de wa bi tsu badz+ra d+hA ki nI hU~M hU~M phaT swA hA:__hU~M:__nub dkyil sred pa zag med lte ba la:__gsang 'dus zhal lnga phyag bcu rtsa zhal mthing :__g.yas dkar g.yon nag rgyab mthing spyi gtsug dmar:__g.yas lnga rdo rje nyi ma'i rgyal mtshan dang :__g.yon lnga dril bu nyi zla'i phreng ba 'dzin:__mkha' spyod tsit+ta b+han dmar stob pas 'khril:__lha tshogs brgya dang sum cu'i tshom bur rdzogs:__oM ma hA shrI gu h+ya sa mA dza kro d+ha rA dza a d+hi pa ti hU~M phaT:__hU~M:__nub smad lte ba zag med pho brang dbus:__pad+ma rtsal rdzogs dmar smug dkar sngo'i zhal:__phyag drug mda' dar thod dbyug me phung g.yas:__shel bum zla nyi dpal be g.yon na bsnams:__'od skor khro mo tshe bum bsnams pas 'khril:__dgu bcu rtsa brgyad lha tshogs yongs su rdzogs:__oM pad+ma d+hu sha ti A yur b+han+d+ha tshe b+h+rU~M yu b+h+rU~M a yu She b+h+rU~M swA hA:__hU~M:__byang stod chos kun stong nyid lte ba la:__che mchog dbu dgu bco brgyad phyag dang ldan:__dbus gsum mthing nag g.yas gsum dkar ser zhal:__g.yon gsum dmar nag zhabs brgyad phyogs mtshams bgrad:__g.yas dgu rdo rje g.yon dgu b+han+d+ha bsnams:__kro d+hi shwa ri gri thod 'dzin pas 'khyud:__yon tan lha tshogs bdun cu rtsa gnyis spro:__oM shrI ma hA na yA he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__byang srib mtshan med dkyil 'khor lte ba la:__dus kyi 'khor lo mthing nag rtsa zhal gnag:__g.yon dkar rgyab ser g.yas pa dmar ba'i zhal:__phyag g.yas bcu gnyis rdo rje 'khor lo dang :__rin chen pad+ma rgya gram ral gri phreng :__me long spos me snang gsal dri chab 'dzin:__g.yon na dril bu thod pa rin chen sgrom:__gseg par pi waM pusti go cha dang :__mi mgo sbrul zhags mda' gzhu dgra s+t+wa gshol:__dz+nyA na sA ra gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang drug cu rtsa bzhi'i lha tshogs shar:__oM na mo b+ha ga wa tI kA la tsakra ya hU~M hU~M phaT:__hU~M:__byang dkyil smon pa med pa'i lte ba la:__mkha' klong 'khyil ba dmar mthing ljang ba'i zhal:__dgos 'byung bsam 'phel yid bzhin nor bu g.yas:__nam mkha' rgya mtsho sa gzhi'i mdzod gsum g.yon:__rang 'dra'i sbyor yum u tsuSh+ma dang 'khril:__nor lha brgya dang bcu bdun tshom bur rdzogs:__oM ke gu pa yaM rat+na bA su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__hU~M:__byang smad mngon par 'du mi byed pa'i dbus:__karma rtsal rdzogs ser ljang dmar ba'i zhal:__g.yas gsum ral gri lcags kyu me phung gdengs:__g.yon gsum lha khang glegs bam 'ja' tshon 'dzin:__yum chen zil gnon rin chen b+han 'dzin 'khyud:__brgya dang lnga bcu'i lha tshogs lhun gyis grub:__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi A he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__shar lho lus dran nyer bzhag dkyil 'khor dbus:__mngon rdzogs rgyal po mthing dkar dmar ba'i zhal:__rdo rje khyung dang sbrul zhags g.yas na bsnams:__b+han+d+ha zhing g.yab gwa'u g.yon na 'dzin:__nyid bzhi mu kha bde stong thig ler sbyor:__srid pa ma mo bdun cu rtsa bzhir rdzogs:__oM gu h+ya d+ha tu a kar+Sha ma hA pa ta ye he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__lho nub tshor dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__rdo rje gzhon nu mthing dkar dmar ba'i zhal:__phyag drug g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me phung kha T+wAM tha ma gnyis:__srid pa phur bur 'dril zhing sbyor ba'i yum:__rgyas 'debs mthing nag kha T+wA~M thod pa 'dzin:__phrin las lha tshogs brgyad cu rtsa bzhi 'phro:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__hU~M:__nub byang sems dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__dregs 'dul mthing nag mthing ser smug nag zhal:__rdo rje lha brgyad mgo bo g.yas na bsnams:__thod khrag klu brgyad mgo bo g.yon na 'dzin:__khams gsum spyi 'dul rdo rje b+han 'dzin 'khyud:__dregs pa'i lha tshogs bzhi bcu rngams shing rol:__oM badz+ra kro d+ha de wa tsaN+Da b+he ra ba sarba duSh+tan e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__hU~M:__byang shar chos dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__stobs ldan nag po mthing nag drag po'i zhal:__rdo rje lha brgyad tsit+ta g.yas na bsnams:__b+han dmar klu brgyad tsit+ta g.yon na 'dzin:__'byung lnga'i bdag mo g.yas pas nam mkha' 'degs:__g.yon pas sa gzhi gnon cing yab dang 'khril:__drag sngags lha tshogs nyi shu rtsa brgyad 'bar:__oM badz+ra dz+wa la man+d+ra sarba duSh+tan b+han+d+ha hU~M phaT:__hU~M:__gzhal yas phyi nang bar khyams thams cad du:__'gro 'dul thub drug sangs rgyas stong rtsa gnyis:__sgo bzhir sgo ba 'dod snam mchod pa'i sprin:__phyi rol mkha' 'gro ging lang dbang phyug tshogs:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur cir yang ston:__kun kyang zhi khro'i nyams dang cha lugs rdzogs:__snang stong zung 'jug 'ja' tshon lta bur gsal:__brjid pa'i sngags sgra 'od gsal dgongs par ldan:__nam mkha' gang ba'i zhi ba dbyings kyi lhas:__ye shes dbang bskur rigs lnga'i cod pan rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje gsum gyi dngos:__he ru ka dpal dkyil 'khor lhun gyis grub:__oM hU~M trA~M hrIHAHbadz+ra kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na sa ma ya hU~M:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan drang ba ni/__rang gi thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas spyi dpal khrag 'thung 'dus pa'i lha tshogs 'khor dang bcas pa thams cad badz+ra sa mA dzaHsa sad par bsam la/__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol zhing gshegs su gsol:__'og min bkod pa lhun grub pho brang nas:__zhi ba dbyings kyi lha tshogs gshegs su gsol:__'bar ba khrag 'thung rol pa'i dur khrod nas:__spyi dpal khro bo'i lha tshogs gshegs su gsol:__byang chub nyi shu'i ye shes e dbyings nas:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shu gshegs=__phyogs bcu nam mkha'i mtha' klas zhing khams nas:__bde gshegs zhi khro rab 'byams gshegs=__phyag rgya'i brda la gzigs nas gshegs=__sngags tshig sgra la gsan nas gshegs=__gdung ba'i snod la dgongs te=__tshur gshegs tshur spyon bka' 'dus dkyil 'khor lha:__sgrub pa'i gzhal yas 'di la byin chen phob:__sgrub mchog rnal 'byor rnams la dbang bzhi skur:__grub pa'i rtags dang mtshan ma myur du ston:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM ma hA shrI he ru ka sarba maN+Da la dzaHhU~M ba~M hoH__e h+ye hi b+ha ga wAn ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__rgyal ba'i sku la gshegs bzhugs mi mnga' yang :__ye shes dbyings su 'du 'bral med pa'i don:__gnyis med dgyes shing bzhugs pa'i brdas mtshon te:__dngos grub stsal zhing brtan par mdzad du gsol:__badz+ra dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__dbyings nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__'bar ba'i ye shes khro rgyal nyi shu gcig:__nyi dang zer bzhin bsam yas dkyil 'khor spro:__dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__lnga pa mchod pa 'bul ba la/__thog mar phyag rgya gar mchod ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__phyag rgya bcu drug gar gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra rA ga nIrti ho:__phyi nang gi nyer spyod ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__'dod yon rnam mang phyi yi mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun=__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ne bid+ya shap+da sarba pU dza hU~M:__gsang mchod ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__ting 'dzin zab mo rtogs pa'i mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog=__oM shrI badz+ra rA ga ma hA dz+nyA na ho:__kun bzang mchod pa ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__snang srid gzhir bzhengs kun bzang mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog=__oM shrI badz+ra rA ga sa man+ta pU dza ho:__bdud rtsi sman mchod ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog=__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__brgyud mchod ni/__gdod ma'i mgon po chos sku kun tu 'chang*/__/longs spyod rdzogs sku dpal ldan rdo rje sems/__/sprul sku gsang bdag phyag na rdo rje la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/rig 'dzin yongs kyi gtso mchog kuny+dza ra/__/rigs ldan chen po de wa bzang skyong dang*/__/ye shes mkha' 'gro las dbang chos kyi 'tshor/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/dkyil 'khor kun bdag o rgyan pad+ma 'byung*/__/man+d+hA ra ba ye shes mtsho rgyal ma/__/rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/sprul pa'i gter chen yar rje o rgyan gling*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/bka' 'dus rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__bde gshegs zhi ba spyi dpal rtsa ba'i lha/__/byang chub nyi shu'i ye shes dkyil 'khor pa/__/mkha' 'gro chos srung dam can gter bdag la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__'khor 'das mnyam nyid bde ba chen po'i ngang*/__/snang srid rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor du/__/gdod nas rnam dag byang chub sems kyi lhar/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__dngos grub blang ba ni/__hU~M/__don dam thig le bde ba chen po las/__/mtshungs pa med pa b+hany+dza'i snod nang du/__/ye shes lnga rdzogs bdud rtsi'i rin chen gter/__/dngos po med las dngos grub blang bar bya/__/ma hA a mr-i ta sarba sid+d+hi pha la oM AHhU~M:__rak+ta 'bul ba ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__rgyu drug bsgral ba rak+ta'i mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog=__ma hA rak+ta khA hi:__gtor ma 'bul ba ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__snod bcud yongs rdzogs gtor ma'i mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog=__ma hA ba liM ta khA hi:__sbyor sgrol don mchod ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__sbyor sgrol zung 'jug bde stong mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__ta na ga na ma hA su kha d+ha tu a a:__zhes mchod phreng 'di rnams cung zad rgyas par spros pa ste/__dkyus su bsdu bar 'dod na/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__phyag rgya bcu drug gar gyi mchod pa 'bul:__'dod yon rnam mang phyi yi mchod pa 'bul:__ting 'dzin zab mo rtogs pa'i mchod pa 'bul:__snang srid gzhir bzhengs kun bzang mchod pa 'bul:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod=__rgyu drug bsgral ba rak+ta'i mchod=__snod bcud yongs rdzogs gtor ma'i mchod=__sbyor sgrol zung 'jug bde stong mchod=__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra rA ga nIrti ho:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he naiwi d+ya shap+da sarba pU dza hU~M:__oM shrI badz+ra rA ga ma hA dz+nyA na ho:__oM shr-I badz+ra rA ga sa man+ta pU dza ho:__ma hA pany+tsa ha mr-i ta rak+ta ba liM khA hi:__ta na ga na ma hA su kha d+hA tu a a:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__mkha' ltar dag pa kun khyab chos kyi sku:__nyi ltar 'od gsal bde chen longs spyod rdzogs:__zer ltar don mdzad 'gro 'dul sprul pa'i sku:__zhi ba dbyings kyi lha la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'khor 'das 'ub chub ye shes chen po'i sku:__dkyil 'khor gtso mchog spyi dpal he ru ka:__khro rgyal rje btsun bde stong drwa bar sdom:__yab yum 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__dpal chen dgyes pa'i sgyu 'phrul rol pa ni:__dkyil 'khor nyi shu'i gtso dang 'khor du sprul:__khyab brdal ye shes yang dag he ru ka:__stobs ldan ye shes rdo rje phreng ba che:__'bar ba'i ye shes dpal chen gsang ba'i bdag:__yid bzhin ye shes rdo rje rtsal chen rdzogs:__chags bral ye shes rdo rje thod phreng rtsal:__bde chen ye shes 'khor lo bde ba'i mchog:__gtum rngams ye shes bcom ldan gshin rje'i gshed:__bsam 'phel ye shes kun 'byung rat+na rtsal:__sor rtog ye shes pad+ma rta mgrin rgyal:__dga' chen ye shes dgyes pa'i rdo rje bzhad:__'od gsal ye shes bde gshegs gsang ba 'dus:__rnam dag ye shes pad+ma rtsal chen po:__zung 'jug ye shes khrag 'thung che ba'i mchog:__rtog bral ye shes dus kyi 'khor lo dpal:__'dod 'byung ye shes zag med mkha' klong 'khyil:__shugs 'chang ye shes thogs med karma rtsal:__thig le'i ye shes bla med mngon rdzogs rgyal:__bdud 'joms ye shes badz+ra kI la ya:__bgegs 'dul ye shes dregs pa thams cad 'dul:__mngon spyod ye shes dpal chen stobs ldan nag:__rang rig gtso la rig mdangs 'khor gyis bskor:__sprul pa'i cho 'phrul bsam yas phyogs bcur 'gyed:__byang chub nyi shu'i ye shes rol pa la:__ngo mtshar bstod pa glu yi mchod sprin 'bul:__hU~M:__zhi khro'i sku ni gang 'dul nyams dang ldan:__rdo rje dgyes pa sngags kyi rang sgra can:__ye shes klong las yon tan phrin las rdzogs:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha la bstod:__bdun pa dzaba? bzla ba ni/__hU~M:__bcom ldan spyi dpal chen po'i thugs ka ru:__nyi zla'i gdan la ye shes sems dpa' 'gying :__rin chen zur brgyad rgya gram lte bar hU~M:__rdo rje'i sngags kyis bskor ba'i 'od zer gyis:__yab yum zhal dang gsang bar brgyud cing 'phros:__bde chen nyams rgyas lha tshogs bde bas mnyes:__gnas gsum 'od zer phyogs bcu'i zhing kun khyab:__rgyal kun sku gsung thugs kyi dkyil 'khor mchod:__'gro drug lus ngag yid kyi sgrib pa sbyangs:__tshur 'dus rdo rje gsum gyi byin rlabs dang :__dbang dang dngos grub thams cad thob par gyur:__ces dmigs la/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra satwa hU~M:__zhes zhi ba rigs 'dus pa'i snying po'o/__/oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__gtso bo spyi dpal chen po'i snying po'o/__/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__yang dag go__/oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__rdo rje phreng ba'o/__/oM badz+ra pA Ni ni lam+b+ha ra d+ha ra hU~M phaT:__phyag na rdo rje'o/__/oM badz+ra d+hu sha ti keM rU pa kA ya kro d+hi hU~M phaT:__rdo rje rtsal rdzogs so/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M phaT:__rdo rje thod phreng rtsal lo/__/oM shrI badz+ra he he ru ru kaM DA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrI ha ha hU~M hU~M phaT:__bde mchog go__/oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__gshin rje'o/__/oM rat+na d+hu sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__rat+na rtsal rdzogs so/__/oM hrIHpad+man+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI wa hU~M phaT:__rta mgrin no/__/oM de wa pi tsu badz+ra d+hA ki nI hU~M hU~M phaT swAhA:__kye rdo rje'o/__/oM AHbadz+ra d+hr-ika ma hA kro d+ha rA dza hU~M hU~M phaT:__gsang ba 'dus pa'o/__/oM pad+ma d+hU sha ti a yur ban+d+ha b+h+rU~M swA hA:__pad+ma rtsal rdzogs so/__/oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__che mchog go__/oM shrI kA la tsakra hU~M hU~M phaT:__dus kyi 'khor lo'o/__/oM ke ku pa yaM rat+na ba su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__mkha' klong 'khyil pa'o/__/oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi hU~M phaT:__karma rtsal rdzogs so/__/oM gu h+ya d+hA tu he ru ka hU~M phaT:__mngon rdzogs rgyal po'o/__/oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__phur pa'o/__/oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tan e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__dregs 'dul lo/__/oM badz+ra dz+wa la man+t+ra sarba duSh+tan b+han+d+ha hU~M phaT:__drag sngags so/__/oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__ces spyi dril drag sngags te/__gtso 'khor gyi dbye bas ji tsam nus pa bzlas pa'i bar mtshams so sor stong tshigs kyi mchod pa ni/__hU~M:__'bar ba'i dkyil 'khor lha tshogs la:__rigs pa dzaba? kyi mchod pa 'bul:__sman gtor rak+tas thugs dam bskang :__dbang bskur byin rlobs dngos grub stsol:__so so'i dzaba? dang*/__ma hA pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta khA hi:__zhes mchod pa yang bya/__brgyad pa nga rgyal bskyed pa ni/__hU~M:__sku gsung thugs ldan he ru ka:__'bar ba'i gar dang sngags kyi sgra:__ye shes 'od zer bsam mi khyab:__phar 'phros snang srid lha skur 'grub:__tshur 'dus bde chen thig le'i dbyings:__rnal 'byor bdag la dngos grub stsol:__lus bde ngag la nus pa 'bar:__rtogs pa'i ye shes sems la thob:__dzaba? kyis mi 'grub gang yang med:__mchog thun phrin las lhun grub nas:__dpal chen po dang skal ba mnyam:__bar chad mi 'byung dngos grub stsol:__ces dang yi ge brgya pas brtan par bya'o/__/de rnams ni dngos gzhi'i rim pa'o/__/spyi don gsum pa rjes kyi rim pa la/__tshogs bskul gtor bro dngos grub len/__/gshegs bsdu smon lam shis pa brjod/__/ces pa ltar las/__dang po tshogs kyi mchod pa ni/__zhing ngam gcan gzan gyi lpags pa'i khar sha chang gi dam rdzas gtso bor gyur pa'i bza' btung gi dngos po ci 'byor pa bshams la/__byin gyis brlab pa ni/__oM sarba dra byaM bi sho d+ha ni hU~M phaT/__hU~M:__bdag nyid 'bar ba chen po'i cho 'phrul ni:__ra~M las me byung tshogs kyi 'bag btsog bsregs:__ya~M las rlung byung mi gtsang bag rdul gtor:__kha~M las chu byung nyes pa'i dri ma bkrus:__oM las 'od 'phros dngos 'dzin thams cad sbyangs:__AHlas 'od 'phros dbyings dang mnyam par spel:__hU~M las 'od 'phros 'dod yon tshogs su bsgyur:__rmad du byung ba'i mchod sprin rgya mtsho gyur:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus rol pa'i dkyil 'khor lha:__dam tshig tshogs kyi mchod par gshegs su gsol:__ma mo mkha' 'gro thams cad dam la 'dus:__pho nya las byed tshogs kyi phrin las mdzod:__oM ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha e A ral+li hriM hriM pheM pheM:__zhes spyan drangs la/__oM badz+ra lA se hU~M:__oM badz+ra mA le trAM:__oM badz+ra gIrti hrI:__oM badz+ra nIrti AH__oM badz+ra puSh+pe hU~M:__oM badz+ra d+hu pe trA~M:__oM badz+ra A lo ke hrIH__oM badz+ra gan+d+he AH__zhes 'dod yon gyi lha mos spyir mchod cing*/__bye brag tshogs phud cha gsum du spros pa'i dang po mchod pa ni/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zhal zas tshogs kyi mchod pa 'bul ba ni:__'dod yon lnga ldan longs spyod dpag tu med:__bza' bca' btung ba'i tshogs rnams rgya mtshor bskyil:__sha lnga bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__bde stong dbyer med phyag rgya'i gar dang bcas:__bdag cag gus pa'i blo yis 'bul lags na:__bzhes shig bla ma yi dam mkha' 'gro ma:__rol cig dam can chos skyong srung ma'i tshogs:__dgyes par bzhes nas dbang dang dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pU dza ho:__bar pa bshags pa ni/__hoH__dpal chen lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag cag 'khor ba'i sems can nyon mongs pas:__'dod khro gti mug dbang gis sdig bgyis pa:__bkram pa'i lha tshogs rnams la bzod par gsol:__bdud rtsi tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__nyams pa sor chud tshangs pa'i dngos grub stsol:__oM badz+ra sa ma ya:__AHbadz+ra sa ma ya:__hU~M badz+ra sa ma ya:__sarba shud+d+he a a:__tha ma bsgral bstab ni/__dmigs bya'i gzugs brnyan bcas la/__na mo rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par bcom ldan 'das spyi dpal khrag 'thung 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/__khyad par rig 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bsdar ba/__phyi dgra yid la sems pa/__da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang*/__gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad srid pa gsum gyi khongs gar gnas gar bros kyang skad cig yud tsam la dmigs pa'i rten 'di la khug cig__/spyi dril drag sngags kyi mthar/__A kar+Sha ya dzaHdzaHhU~M ba~M ho:__zhes dgug gzhug byas te/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang byung grub pa'i lha:__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__hU~M:__'bar ba'i pho nya mi bzad pa:__phyag rgya bzhi ldan skar ltar spros:__nyams pa'i dgra bgegs zung shing chings:__dam par bsdams nas gzugs la stims:__e nr-i tri sarba duSh+tan dzaHhU~M baM hoH__phur bu btab la/__hU~M:__sangs rgyas phrin las sras kyi mchog:__bzhengs shig badz+ra kI la ya:__sku gsung thugs kyi gzi byin skyed:__dam nyams dgra dang bgegs la gzir:__tshe dang bsod nams dbang thang gi:__dwangs ma sgrub mchog rnams la bstims:__rnam shes dpal chen he ru ka'i:__byang chub thugs kyi dbyings su spar:__phung po dur khrod gnas su bsgral:__rdul du byas nas tshogs la 'bul:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba duSh+tan nr-i tri phaT:__mA ra ya rbad:__zhal du bstab pa ni/__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i dur khrod nas:__rab 'jigs khro bo'i gzugs kyis gdug pa 'dul:__dpal chen bka' 'dus yab yum sras 'khor bcas:__dgra bgegs bsgral ba'i phung po mchod par bzhes:__sgrol ba tshad du phyin pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs sha khrag rus gsum mchod par bzhes:__dug gsum gting nas sprugs pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs rnam shes dbang po mchod par bzhes:__'khrul pa ka nas dag pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs lus ngag yid gsum mchod par bzhes:__nyams chag rtog sgrib bskang ba'i dngos grub stsol:__dam tshig tshogs kyi bstab pa 'di bgyis pas:__sbyor ba lam du ma longs bzod par bzhes:__sgrol ba gnas su ma stob mthol lo bshags:__lta ba 'phang dma' chos nyid don ma rtogs:__sgom pa yun thung yi dam zhal ma mjal:__spyod pa rlabs chung brtul zhugs lam ma longs:__'bras bu don chung dman par gol ba rnams:__yi dam dpal chen spyan sngar mthol zhing bshags:__ma mo mkha' 'gro'i tshogs la bzod par gsol:__nyams chag bshags shing thugs dam gnyan po bskang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal nas kyang :__yon tan phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__shrI he ru ka sarba kro d+ha dgra bgegs kyi sha khrag rus pa la kha kha khA hi khA hi:__ma hA shrI he ru ka sarba sid+d+hi hU~M:__tshogs kyi dngos grub gsol ba ni/__ho:__tshom bu nyer gcig dkyil 'khor lha tshogs rnams:__'dod yon tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__ye shes bde ba chen po'i dngos grub dbyig:__sgrub mchog rnal 'byor rnams la pha 'bab stsol:__rigs lnga'i mkha' 'gro grangs med 'dus pa yis:__zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las rnams:__dngos grub tshogs kyi dam rdzas la brten nas:__deng 'dir bdag la stsal zhing brtan par mdzod:__dam tshig rdzas mchog pany+tsa a mri ta:__rol pa chen po'i longs spyod rnal 'byor dbang :__he ru ka dang spyod yul mnyam pa'i phyir:__dpa' bo DA ka'i tshogs rnams las mdzod cig:__a la la ho:__zhes tshogs la rol/__lhag gtor gtong ba ni/__lhag ma rnams snod gcig tu bsdus pa'i dme gtor dang*/__gtsang lhag bcas gral rim du bshams la/__thog mar yar gnas ni/__oM AHhU~M:__rigs kyi lha mo nam mkha' gang ba yis:__zhal zas tshogs kyi mchod pa'i sprin gtibs nas:__nyi shu rtsa gcig sprul pa'i dkyil 'khor rnams:__dgyes mnyam rol pa chen po'i ngang du mchod:__oM sarba maN+Da la ga Na pU dza hoH__mar gnas ni/__b+h+yoH__ke seng phra men sgo skyong dbang phyug ma:__mkha' 'gro shugs 'gro ma bdun sring mo bzhi:__ging chen bco brgyad 'dzin ging bzhi bcu gnyis:__lhag sdud drug cu rtsa gnyis pho nyar bcas:__'jigs pa'i skur ston rngams pa'i gdangs skad can:__tshogs khang gnas nyul dur khrod bdag mo kun:__dpal gyi pham phab rig 'dzin lhag ma rnams:__bzhes shig rol cig phrin las rnam bzhi sgrubs:__sa ma ya uts+tshiSh+ta ba liM ta ho:__phud lhag gcig tu bsres te dam tshig gi kha phru dbab la/__oM AHhU~M pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrIHsa/__lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar gyur par bsam/__lhag sdud kyi pho nya rnams/__e A ral+li hrIM hrIM dzaH__zhes dang bshugs pa'i sgra drag pos spyan drangs la/__oM badz+ra puSh+pe sogs nyer spyod lngas mchod nas/__hU~M b+h+yoH__dang po phud kyis dpal chen lha tshogs mchod:__bar du tshogs kyis rig 'dzin dgyes par bzhes:__tha ma lhag mas srung ma rgya mtsho bskang :__da lta srid zhi mnyam nyid gcig tu bsres:__sa dang bar snang nam mkha'i khams gang ba'i:__lang+ka'i bdag po 'bum phrag bye ba'i 'khor:__ci bgyis bka' nyan rdo rje ging ka ra:__rjes 'brang bgegs dang nam gru sha za'i tshogs:__yi dwags smyo brjed sde brgyad 'byung po'i gdon:__thams cad bde chen rigs su gcig bsdus nas:__khrag 'thung chen po'i bka' phabs 'di longs la:__rngams pa'i brtul zhugs dgra dang bgegs la skyed:__za ba'i mche bas dam nyams snying la gzir:__'dzin pa'i spar mos srog rtsa dmar po drongs:__glog 'gyu'i ljags ky-is nyams pa'i phung khams rol:__ming tsam med par dgra bgegs rtsad nas chod:__gzhan yang zhi rgyas dbang dang mngon spyod kyi:__bcol ba'i phrin las myur du 'grub par mdzod:__sarba sa ma ya badz+ra a mr-i ta khA hi ho:__b+h+yo raM b+h+yo sarba duSh+tan mA ra ya khA hi:__zhes phyi rol du 'bul/__gnyis pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__ye shes sku mnga' 'gran du med pa yi:__zhi ba dbyings kyi lha tshogs sku bzhengs shig:__thugs dam rgyud bskul las bzhi'i phrin las mdzod:__hU~M:__khrag 'thung 'byams klas sprul pa'i dkyil 'khor nas:__'bar ba'i lus can nyi ma 'bum gyi gzi:__spyi dpal khro bo'i lha tshogs sku bzhengs shig:__rdo rje khros pa'i thugs dam dus la bab:__ma rig las kyis mnar ba'i sems can rnams:__nyon mongs sdug bsngal zhi ba'i chu rgyun phob:__tshe bsod ye shes rgyas pa'i gzi byin skyed:__khams gsum dbang du mdzad pa'i brtul zhugs stsol:__dgra bgegs tshar gcod drag po'i phrin las mdzod:__chag che nyam nga rbod gtong 'tshe ba zlog:__glo bur dus 'khrugs 'jigs pa'i bar chad sol:__nyi shu rtsa gcig dkyil 'khor gtso mchog dang :__yab yum sras dang sprul pa bka' nyan tshogs:__ma g.yel ma 'phang bcol ba'i phrin las sgrubs:__thugs dam dus la bab bo sa ma yaH__gsum pa gtor ma skyong ba la/__chad mdo bsgrag pa ni/__hU~M b+h+yo:__sngon tshe 'das dus bsam mi khyab pa'i tshe:__'og min bkod pa lhun grub pho brang du:__dang po'i sangs rgyas kun tu 'chang chen gyis:__zhi khro'i dkyil 'khor nam mkha' mnyam par sprul:__dgongs pas byin brlabs bka' 'dus rgyud chen bshad:__gdul bya ru dra drag po 'dul ba'i phyir:__rta phag yab yum rngams pa'i cho 'phrul gyis:__ke seng phra men dbang phyug bran du bkol:__rig 'dzin gtso bo rdo rje kuny+dza ras:__brda don ngo sprad tshom bu 'bum phrag smin:__rigs ldan chen po dA+e ba bzang skyong dang :__ye shes mkha' 'gro las dbang chos kyi 'tshos:__rdo rje'i bla ma pad+ma badz+ra la:__tshig gi rgyud gsungs don gyi gnyer chen gtad:__bdag nyid chen po pad+ma thod phreng gis:__gsang ba ye shes man+d+ha ra ba dang :__dga' ba bzhi sbyor bde chen sku bsgrubs nas:__za hor yul du rdo rje'i chos char phab:__o rgyan yul du mkha' 'gro dbang du bsdus:__bod yul dbus su rje 'bangs nyer gcig smin:__rig 'dzin d+hA ki chos srung sprin ltar gtibs:__khas blangs dam bcas bstan pa srung bar bskos:__gzhan yang dkyil 'khor nyi shu rtsa gcig gi:__rdo rje'i gdung 'dzin he ru ka dpal che:__rgya bod rig 'dzin grub pa thams cad kyis:__rang rang gnas su rdzu 'phrul mchog brnyes shing :__lha srin sde brgyad bran du bkol ba'i tshe:__bka' yi gtor ma len par ma chad dmaH__bcol ba'i phrin las bsgrub par ma chad dam:__sgrub mchog bu bzhin skyong bar ma chad dmaH__zhal bzhes tha tshig dam bca' ma g.yel bar:__sha khrag brgyan pa'i gtor ma 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__skabs 'dir gtor ma zor du bskul tshul 'byung yang dkyus su mi dgos pas gzhan du blta'o/__/brtan ma skyong ba ni/__gtor ma byin gyis brlab la/__b+h+yoH__bod khams mtha' dbus kun na bzhugs pa yi:__brtan ma skyong mdzad ma sring rgya mtsho'i tshogs:__sman phud bdud rtsi'i bshal chu 'di bzhes la:__mtha' dmag dus 'khrugs dal yams 'tshe ba zlog:__ma ma d+hA ki nI a mr-i ta pU dza khA hiH__bzhi pa bro brdung ba ni/__hU~M:__stong gsum e yi gtor gzhong du:__khams gsum dgra bgegs 'byung po mnan:__dpal chen lha tshogs rdo rje'i bro:__zhi rgyas dbang drag gar gyis brdung :__dam sri'i tshogs rnams dbyings su gzir:__nam yang ldang ba'i go skabs med:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub:__las kyi brtul zhugs mthar phyin noH__shAn+tiM puSh+tiM bA shaM mA ra ya rbad:__sarba duSh+tan laM s+t+waM b+ha ya nan:__lnga pa dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~MH__dpal chen zhi khro rdo rje'i g.yar dam can:__bsnyen sgrub 'bras bu dus 'dir stsal nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub bla med pas:__sku gsung thugs dang dbyer med mdzad du gsol:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi haM:__sarba sid+d+hi pha la hoH__drug pa gshegs bsdu bya ba ni/__gtang rag gi don du/__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe sogs/__shap+da sarba pU dza hU~M:__ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__zhes mchod cing*/__hU~M:__zhi khro'i sku ni gang 'dul nyams dang ldan:__zhes sogs kyis bstod/__yi ge brgya pa mang du bzlas pa'i mthar/__ma rnyed yongs su ma tshang dang*/__/gang yang nus pa ma mchis pas/__/'dir ni bgyi ba gang nongs pa/__/de kun khyod kyis bzod mdzad rigs/__zhes bzod gsol bya/__mtshan ma'i dkyil 'khor dang 'brel ba yin na nyin tha ma'i tshe ye shes pa gshegs su gsol nas dam tshig pa bsdu/__gzhan du dam ye ma phye bar/__hU~M sarba maN+Da la hU~M:__snod bcud gzhal yas khang dang lha la thim:__dkyil 'khor thams cad gtso bo'i sku la 'dus:__spyi dpal yab yum mkha' la sprin dengs ltar:__dmigs bsam brjod pa bral ba'i ngang du thim:__a aH__zhes mnyam par bzhag pas rtag mtha' bsal/__slar yang 'gags med rig rtsal dpal chen po'i:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i rang bzhin gyur:__ma hA shrI he ru ka at+ma ko\u0f85haMH__zhes nga rgyal bzung bas chad mtha' bsal zhing*/__rang gi lus rdo rje'i go khrab kyis zhu lugs su g.yogs par bltas la/__rdo rje'i phyag rgya bcings te/__cis kyang mi tshugs mi shigs pa'i/__/stong pa'i go cha bla na med/__/mtshan ma'i yul kun bcom nas ni/__/thams cad du ni rgyas par gnas/__oM badz+ra kA wA tsi rak+Sha rak+Sha hU~M/__bdun pa smon lam gdab pa ni/__dge ba 'di yis mtha' yas sems can rnams:__phyi nang bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal:__bskyed rdzogs lam gyi rim pa mthar phyin nas:__spyi dpal chen po'i go 'phang myur thob shog:__brgyad pa bkra shis brjod pa ni/__bde gshegs zhi ba rdo rje dbyings kyi ngang :__khrag 'thung dpal chen rig pa'i tshom bu brdal:__zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor lha tshogs rnams kyi bkra shis shog:__ces shis pa brjod pa'i me tog gi char dbab la spyod lam thams cad spyi dpal chen po'i ye shes kyi rol par lam du khyer bar bya'o/__/bgrang yas dkyil 'khor 'khor lo ji snyed pa'i/__/bka' rnams yongs su 'dus pa'i nges gsang gnad/__/zab rgyas chos mdzod rgya mtsho'i snying khu ste/__/gu ru'i thugs kyi brnag pa 'di kho na/__/de yi phrin las zab gter rtsa ba'i gzhung*/__/brgyud ldan bla ma'i man ngag ji bzhin du/__/rnam gsal 'jug bde'i khrigs su nyer bsdebs pa/__/'di ko rig 'dzin dgyes pa'i dga' ston yin/__/bsod nams des kyang zab lam phrin las rgyun/__/srid pa'i mthar yang mi nub rtag khyab cing*/__/spyi dpal dpa' bo'i go 'phang bde blag tu/__/reg pa'i skal bzang 'gro 'dis thob gyur cig__/de ltar dpal bka' 'dus chos kyi rgyal mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston ces bya ba 'di ni/__gsang ba'i shing rta chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dngos kyi nang thugs kyi sras mchog kho bo'i rigs kyi bdag po 'gyur med nges don dbang po'i zhal snga nas tshul 'di thun mong ma yin pa'i gtsigs su mdzad de rjes su gnang ba'i skal bzang thob pa las/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rang lo zhe bdun du son pa rnam 'gyur lcags pho stag gi lo mgo nya ba'i thabs kyi cha'i rgyal ba gsum pa la/__mchims kyi kong yul ljon pa'i nor 'dzin gyi thig le bu chu rig pa 'dzin pa'i dga' tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni sngags kyi ban+d+he chos nyid klong grol gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang 'gro ba thams cad spyi dpal he ru ka'i go 'phang la myur du reg pa'i rgyu gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//_____________

Footnotes

Other Information