JKW-KABAB-02-KHA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ།
Wylie title sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol mo JKW-KABAB-02-KHA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 28, Pages 175-181 (Folios 1a to 4a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 175-181. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས་རྩེན་པ་མཐོན་མཐིང་གི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཆེན་པོའི་གདན་ས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་མཚུར་ཕུར་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་བཀའ་བབས་བཞི་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་རྩེ་གཅིག་གིས་དད་པས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang phyag na pad dkar 'chang ba sum ldan rdo rje 'dzin pa'i rnam rol gyis rtsen pa mthon mthing gi cod pan 'chang ba chen po'i gdan sa mkha' spyod dpal gyi mtshur phur sa zla phyi ma'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i gral tshes dge bar bka' babs bzhi ldan gyi sgrub rgyud snying po'i rnam thar la rtse gcig gis dad pas rkyen byas te gang shar gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། སྤང་བྱ་ཡི་མཐར་ཐུག་འཕོ་བའི་དྲི། །བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཅོམ་པས། །ཁ་སྦྱོར་ལ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སྐུ། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩ་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་རྟོག་པ་ཀུན། །ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཝཾ་ཡིག་གིས་བསྡོམས་པས། །བདེ་སྟོང་གི་མཚན་དཔེའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་འདུད། །སྣང་སེམས་ཀྱི་འཇུག་ལྡང་རྒྱུར་བཅས་པ། །ཕྱག་ཆེན་གྱི་དྲྭ་བར་བཅིངས་པ་ལས། །བློ་བྲལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་གཉེན། །དཔལ་ས་ར་ཧ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་གཡོ་འཁྲུལ་པོ། །འོད་གསལ་གྱི་དྷཱུ་ཏཱིར་དག་པ་ལས། །ཟུང་འཇུག་གི་དགའ་བས་བསྙེམས་པའི་གཟུགས། །དཔལ་ལཱུ་ཧི་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལམ་སྨིན་ཅིང་སྦྱངས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱེད་པ་བཅིངས་པ་ལས། །སྲིད་ཞི་ལ་མི་གནས་ཧེ་རུ་ཀཿ། །དཔལ་ཌོམྦི་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཅུ་དྲུག་གི་དགའ་བའི་རྩེ་མོ་རུ། །ཆགས་བཅས་ཀྱི་འཆིང་བ་རབ་བཅད་པས། །ཉེ་རྒྱུ་ཡི་སྤྱོད་པའི་མཆོག་གྲུབ་པ། །དཔལ་དྲིལ་བུ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་གདམས་པའི་རྒྱུན། །མཐའ་དག་གིས་ཐུགས་མཚོར་གཏམས་པ་ལས། །གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་མེ་ཏོག་མཛེས་འབར་བ། །དཔལ་ཏཻ་ལོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་དེ་ཡི་ཞབས་པད་ལེགས་བསྙེན་པའི། །དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་ས་ལམ་གཅིག་ཅར་བགྲོད། །རྒྱུད་ལུང་དང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བདག །དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་དབུ་མར་ཞིག །ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །གནས་ལུགས་ཀྱི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པ་པོ། །དཔལ་མཻ་ཏྲི་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཟུང་གི་སྙན་བརྒྱུད་སྒྲོན་མེ་ཡིས། །གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ཀུན་སྣང་མཛད་པ། །དགྱེས་རྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་མི་གཟུགས་ཅན། །དཔལ་མར་པ་ལོ་ཙཱར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐབས་ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་ཀྱིས། །ཚེ་གཅིག་གིས་རྡོ་རྗེའི་སར་གཤེགས་པ། །གངས་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ཏོག །དཔལ་མི་ལ་རས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །གསུང་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་བྱང་སེམས་ཚུལ། །ཕྱི་ནང་གི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་པ། །དཔལ་སྒམ་པོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་དེ་ལས་འོང་པའི་ཟབ་དོན་གྱིས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁས་པ། །ཟུང་བཞི་སོགས་མཐའ་ཀླས་གྲུབ་བརྙེས་ཚོགས། །སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་འཁོར་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། །མི་རྟག་པ་སྙིང་ནས་དྲན་པ་དང༌། །ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ཀྱི་ཞེན་ལོག་གིས། །ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་རིམ་རྫོགས་པར་ཤོག །སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་རིགས་དྲུག་འགྲོར། །བཅོས་མིན་གྱི་སྙིང་རྗེས་དྲངས་པ་ཡིས། །གཞན་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་པས། །ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྐྱབས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་སུ། །ངེས་ཤེས་ཀྱི་དད་པས་རྒྱུད་བརླན་ཅིང༌། །མོས་གུས་ཀྱིས་ཁམས་འདུས་གསོ་ནུས་པའི། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །ཚུལ་དེ་ལྟའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་ནས། །མི་ཕྱེད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །གནས་སྐབས་བཞིའི་འཁྲུལ་པའི་དྲི་སྦྱངས་ནས། །སྐུ་བཞི་ཡི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ཤོག །ཁྱད་པར་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །མངོན་སུམ་དུ་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱིས། །གཅིག་ཤེས་པས་ཀུན་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི། །གནས་ལུགས་དེ་རྗེན་པར་མཐོང་བར་ཤོག །ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་འཆིང་བ་དང༌། །ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་རིམ་པའི་སྨིན་བྱེད་དུ། །ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལེགས་བསྒོམས་ཏེ། །ཕུང་ཁམས་ཀུན་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་ཤོག །ལུས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་རྩ་ཡི་བྱེད་པ་བཅིངས། །ངག་ཁ་སྦྱོར་གྱིས་སྲོག་རྩོལ་དྷཱུ་ཏཱིར་བསྡམས། །ཡིད་འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། །ལམ་གཏུམ་མོའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །དོན་དམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང༌། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྷས། །མཉམ་རྗེས་སུ་བསྲེ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །ལམ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །རིལ་འཛིན་དང་རྗེས་སུ་གཞིག་པ་ཡིས། །སྟོང་གཞི་ཡི་འོད་གསལ་ཆེར་འཇུག་ཅིང༌། །ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ནུས་པའི། །ལམ་འོད་གསལ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །རླུང་སྦྱོར་དང་འདུན་སྟོབས་གོམས་པའི་མཐུས། །ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། །སྦྱོང་སྤེལ་དང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབྱོངས་པ་ཡིས། །ལམ་རྨི་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །དོན་འགྲོ་འོང་སྲེད་ལེན་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། །ཐབས་སྲོག་རྩོལ་གནད་ལ་གོམས་པ་ལས། །ཞིང་དག་པའི་གྲོང་དུ་བགྲོད་ནུས་པའི། །ལམ་འཕོ་བའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །འཆི་སྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆོས་སྐུར་དག །བར་སྲིད་ཀྱི་ཡིད་ལུས་ལོངས་སྐུར་རྫོགས། །སྐྱེ་སྲིད་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུར་སྨིན་ནུས་པའི། །ལམ་བར་དོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །གཟོད་མ་ནས་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མའི་དངོས། །བྱུང་ཚོར་གྱི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པ། སྐྱེ་འགགས་དང་གནས་གསུམ་བྲལ་བའི་གཤིས། །སྐུ་གསུམ་གྱི་དགོངས་དོན་རྟོགས་པར་ཤོག །འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་རྩལ། །སེམས་དེ་ཡང་རིག་སྟོང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ། །ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་བརྗོད་ལས་འདས། །རང་གྲོལ་གྱི་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤོག །ལམ་གསལ་སྟོང་གི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་གནས། །སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མཐོང༌། །སྣང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་རོ་གཅིག་པས། །སྒོམ་མེད་ཀྱི་ཕ་མཐར་སོན་པར་ཤོག །སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་བཅོམ་པ་ལས། །སྐུ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཉེར་སྨིན་ཅིང༌། །སྨོན་ལམ་དང་སྙིང་རྗེའི་འཕེན་པ་ཡིས། །མཐའ་ཀླས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག །ཚིག་དེ་སྐད་གསོལ་འདེབས་ཉམས་ཀྱི་གླུ། །ས་སྤྱོད་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཉམས་དགའ་བར། །སྤྲང་གཏད་མེད་པདྨའི་མིང་ཅན་གྱིས། །བཅོས་མིན་གྱི་དད་པས་བསྐུལ་ནས་བྲིས། །ཞེས་པའང་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས་རྩེན་པ་མཐོན་མཐིང་གི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཆེན་པོའི་གདན་ས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་མཚུར་ཕུར་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་བཀའ་བབས་བཞི་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་རྩེ་གཅིག་གིས་དད་པས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol mo zhes bya ba//a ho/__spang bya yi mthar thug 'pho ba'i dri/__/bde chen gyi ye shes kyis bcom pas/__/kha sbyor la yan lag bdun ldan sku/__/dpal rdo rje 'chang la gsol ba 'debs/__/rtsa rlung dang thig le'i rtog pa kun/__/lhan skyes kyi waM yig gis bsdoms pas/__/bde stong gi mtshan dpe'i mtshar sdug can/__/yum rdo rje rnal 'byor ma la 'dud/__/snang sems kyi 'jug ldang rgyur bcas pa/__/phyag chen gyi drwa bar bcings pa las/__/blo bral gyi brtul zhugs grub pa'i gnyen/__/dpal sa ra ha la gsol ba 'debs/__/tha mal gyi snang ba g.yo 'khrul po/__/'od gsal gyi d+hU tIr dag pa las/__/zung 'jug gi dga' bas bsnyems pa'i gzugs/__/dpal lU hi pa la gsol ba 'debs/__/lam smin cing sbyangs pa'i thabs mkhas kyis/__/sgo gsum gyi byed pa bcings pa las/__/srid zhi la mi gnas he ru kaH/__/dpal Dom+bi pa la gsol ba 'debs/__/bcu drug gi dga' ba'i rtse mo ru/__/chags bcas kyi 'ching ba rab bcad pas/__/nye rgyu yi spyod pa'i mchog grub pa/__/dpal dril bu pa la gsol ba 'debs/__/mchog de rnams las byung gdams pa'i rgyun/__/mtha' dag gis thugs mtshor gtams pa las/__/grub gnyis kyi me tog mdzes 'bar ba/__/dpal tai lo pa la gsol ba 'debs/__/rje de yi zhabs pad legs bsnyen pa'i/__/dka' spyad kyi sa lam gcig car bgrod/__/rgyud lung dang man ngag rgya mtsho'i bdag__/dpal nA ro pa la gsol ba 'debs/__/gzung 'dzin gyi spros pa dbu mar zhig__/yid byed kyi rtog pa dbyings su yal/__/gnas lugs kyi gtan srid zin pa po/__/dpal mai tri pa la gsol ba 'debs/__/mgon zung gi snyan brgyud sgron me yis/__/gangs can gyi ljongs kun snang mdzad pa/__/dgyes rdor gyi sprul pa mi gzugs can/__/dpal mar pa lo tsAr gsol ba 'debs/__/thabs nges 'byung dang snying rje mos gus kyis/__/tshe gcig gis rdo rje'i sar gshegs pa/__/gangs khrod kyi grub rigs rgya mtsho'i tog__/dpal mi la ras par gsol ba 'debs/__/gsung rdo rje'i bdag nyid byang sems tshul/__/phyi nang gi yon tan yongs su rdzogs/__/phyogs bral gyi gdul bya smin mdzad pa/__/dpal sgam po pa la gsol ba 'debs/__/tshul de las 'ong pa'i zab don gyis/__/sgrub brgyud kyi bstan pa 'dzin mkhas pa/__/zung bzhi sogs mtha' klas grub brnyes tshogs/__/snying dbus nas dran pas gsol ba 'debs/__/gnas 'khor ba la nges par 'byung ba dang*/__/mi rtag pa snying nas dran pa dang*/__/cis kyang dgos med kyi zhen log gis/__/theg dman gyi lam rim rdzogs par shog__/sdug bsngal gyis mnar ba'i rigs drug 'gror/__/bcos min gyi snying rjes drangs pa yis/__/gzhan phyir du sangs rgyas thob 'dod pas/__/theg chen gyi lam la 'jug par shog__/skyabs bla ma sangs rgyas kun 'dus su/__/nges shes kyi dad pas rgyud brlan cing*/__/mos gus kyis khams 'dus gso nus pa'i/__/gsang sngags kyi lam la brtson par shog__/tshul de lta'i rten 'brel legs 'grigs nas/__/mi phyed kyi dbang bzhi'i bdud rtsi yis/__/gnas skabs bzhi'i 'khrul pa'i dri sbyangs nas/__/sku bzhi yi sa bon thebs par shog__/khyad par du rdo rje'i ye shes mchog__/mngon sum du 'pho ba'i dbang bskur gyis/__/gcig shes pas kun grol phyag rgya che'i/__/gnas lugs de rjen par mthong bar shog__/tha mal gyi snang zhen 'ching ba dang*/__/yongs grub kyi rim pa'i smin byed du/__/kun brtags kyi bskyed rim legs bsgoms te/__/phung khams kun lha skur 'char bar shog__/lus 'khrul 'khor gyis rtsa yi byed pa bcings/__/ngag kha sbyor gyis srog rtsol d+hU tIr bsdams/__/yid 'bar 'dzag dbu mar thim pa las/__/lam gtum mo'i pha rol phyin par shog__/don dam gyi lha sku sgyu ma dang*/__/kun rdzob kyi snang ba sgyu ma lhas/__/mnyam rjes su bsre ba'i nyams len gyis/__/lam sgyu lus kyi pha rol phyin par shog__/ril 'dzin dang rjes su gzhig pa yis/__/stong gzhi yi 'od gsal cher 'jug cing*/__/zung 'jug gi lha skur ldang nus pa'i/__/lam 'od gsal pha rol phyin par shog__/rlung sbyor dang 'dun stobs goms pa'i mthus/__/nying 'khrul gyi rang ngo shes pa dang*/__/sbyong spel dang sprul bsgyur 'byongs pa yis/__/lam rmi lam gyi pha rol phyin par shog__/don 'gro 'ong sred len ma grub kyang*/__/thabs srog rtsol gnad la goms pa las/__/zhing dag pa'i grong du bgrod nus pa'i/__/lam 'pho ba'i pha rol phyin par shog__/'chi srid kyi rim pa chos skur dag__/bar srid kyi yid lus longs skur rdzogs/__/skye srid kyang sprul skur smin nus pa'i/__/lam bar do'i pha rol tu phyin par shog__/gzod ma nas lhan skyes gnyug ma'i dngos/__/byung tshor gyi spros pa las 'das pa/__skye 'gags dang gnas gsum bral ba'i gshis/__/sku gsum gyi dgongs don rtogs par shog__/'khor 'das kyi chos kun sems kyi rtsal/__/sems de yang rig stong nam mkha'i dkyil/__/zung 'jug gi rang bzhin brjod las 'das/__/rang grol gyi btsan sa zin par shog__/lam gsal stong gi ngang du rtse gcig gnas/__/spros bral gyi chos nyid bden pa mthong*/__/snang sems kyi rten 'brel ro gcig pas/__/sgom med kyi pha mthar son par shog__/sgrib gnyis kyi sa bon bcom pa las/__/sku gsum gyi 'bras bu nyer smin cing*/__/smon lam dang snying rje'i 'phen pa yis/__/mtha' klas kyi 'gro ba 'dren par shog__/tshig de skad gsol 'debs nyams kyi glu/__/sa spyod kyi bsti gnas nyams dga' bar/__/sprang gtad med pad+ma'i ming can gyis/__/bcos min gyi dad pas bskul nas bris/__/zhes pa'ang phyag na pad dkar 'chang ba sum ldan rdo rje 'dzin pa'i rnam rol gyis rtsen pa mthon mthing gi cod pan 'chang ba chen po'i gdan sa mkha' spyod dpal gyi mtshur phur sa zla phyi ma'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i gral tshes dge bar bka' babs bzhi ldan gyi sgrub rgyud snying po'i rnam thar la rtse gcig gis dad pas rkyen byas te gang shar gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig/__//

Footnotes

Other Information