པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng ba JKW-KABAB-05-CA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 8, Pages 121-137 (Folios 1a to 9a2)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Mi pham rgya mtsho. pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 121-137. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Notes - zin bris  ·  Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Revelations - gter ma
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-036
Colophon

།ཅེས་པའང་གངས་ཅན་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང༌། འདི་ལྟ་བུ་བྲིས་ཤིག་པའི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའམ་པདྨ་བཞད་པ་རྩལ་གྱིས་རྒྱལ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདིས་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang gangs can na 'gran zla dang bral ba'i mkhas shing dngos grub brnyes pa'i slob dpon chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhal snga nas tshul 'di'i smin grol legs par nos shing*/__'di lta bu bris shig pa'i gsung gi rjes su gnang ba la brten nas bdag mi pham rnam par rgyal ba'am pad+ma bzhad pa rtsal gyis rgyal zla'i dmar phyogs kyi tshes bcu la grub par bgyis pa 'dis mtha' yas pa'i 'gro ba kun gyis so sor rtog pa'i ye shes kyi rang gzugs bde chen lhan cig skyes pa'i DA ki nI'i go 'phang myur du thob par gyur cig/__//mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།།

གང་མཚན་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཞགས་པ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་རང་དབང་མེད་འགུགས་པ། །བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་རྗེ་བཙུན་མའི། །ཞབས་པད་བྱང་ཆེན་བར་དུ་གཙུག་ན་བསྟེན། །འདིར་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོག་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ངོ་བོ་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་རྗེ་འབངས་དྲུག་ལ་བརྩེ་བས་གདམས་པར་མཛད་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གྲགས་སྙན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང༌། འཇིགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཉིད། སླར་ཡང་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་འདི་ནི་མན་ངག་གི་གནད་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་བསྙེན་པ། བར་དུ་སྒྲུབ་པ། མཐར་ལས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསྙེན་པའི་རྟེན་དང༌། བསྙེན་པའི་ཐབས་གཉིས་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་འབྲི་བ་ནི། སྨད་འཚོང་མའི་འདོམ་དཀྲིས་སམ་དེའི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་རས་ལ་བྲི་བར་བཤད་པས་རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ན་སྨད་འཚོང་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ཞག་རེའི་བརྔན་པ་རིན་དུ་བཅད་པའི་སྨད་འཚོང་དངོས་སམ། གཞན་ཡང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བུད་མེད་དམ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཞོན་ནུུ་མ་དག་གི་འདོམ་དཀྲིས་སམ། རས་དེ་འདོམ་ལ་དཀྲིར་བཅུག་པས་ཀྱང་རུང་ལ། དེར་གཞོན་ནུ་མའི་རཀྟ་རབ་ནི་རྡོ་རྗེའི་མདའ་མ་ཕོག་པ་དང་པོར་བྱུང་བ་རྙེད་ན་རབ། མིན་ཀྱང་སྐྱེས་པས་མ་བསླད་ཅིང་སྐྱེ་མཆེད་གཙང་མའི་རྡུལ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་སྦྱར་བས་དམར་པོར་བྱས་ལ། གཞུང་ནས་བཤད་པ་སྐུ་འབྲི་བའི་རྫས་དང་བཅས་པས་ཌཱ་ཀི་ནའི་སྐུ་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྔམས་ཤིང་མཚར་ལ་ཡིད་འཛིན་པ་ཞིག་འབྲི། བྲི་བ་པོ་རང་ཉིད་དམ་ལྷ་བཟོ་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པས་བྱའོ། །དེར་ཡང་རྒྱུ་དང་ཚོན་སོགས་བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ཤིང་རྩ་སྔགས་བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་དང་རྫས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བྱས་པས་འཐུས་སོ། །བྲིས་ཟིན་པ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་གདགས། རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་མངའ་དབུལ། ཞལ་ཐང་གི་མཐའ་རྒྱན་སོགས་ཀྱང་ཁ་དོག་དམར་པོ་གཙོ་བོར་བྱ། གཞན་ལ་མི་བསྟན་པར་འཆང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་གཞུང་ལས། སྐྱེ་མོས་ཚལ་དང་མེ་ཏོག་གི་ལྗོངས་སོགས་ནས། དེ་ནི་ལྷ་བསྒོམ་པས་བསྙེན་པའོ༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་གསལ་བས་རྒྱས་པར་བཤད་མི་དགོས་ལ། །དམིགས་པ་མ་ཡེངས་པའི་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་གནས་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་དག་དྲན་བརྟན་ཞིང༌། སྟངས་ཀྱི་སེམས་སེམས་ཅན་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་ཤིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ཧུར་ཕྱུངས་ལ། གཙོ་བོའི་སེམས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་ཟིན་པར་བྱ་བ་ཀུན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། ཞེས་པ་ནས། བསྙེན་པའོ༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར། དམིགས་རྣམ་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་བཟླའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་སོགས་ནས། སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ༔ ཞེས་པའི་བར་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ༌། དེ་ཡང་བསྙེན་པ་མ་ཐེམས་པའི་སྐྱོན་དང་ཐེམས་པའི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲག་པོས་བསྙེན་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་གོ་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བྱས་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཐུགས་ཉེ་བར་གྱུར་པའི་མཚན་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བརྩོན་པ་མི་ལྷོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ ཞེས་པ་ནས། ཐོད་པར་བླུག་གོ༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་གསལ་ལ། སྲོག་འཁོར་མུ་ཁྱུད་བདུན་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་སོར་བཞི་ཙམ་ལ་གཙོ་མོའི་སྐུ་གཞུང་གི་མངོན་རྟོགས་དང་མཐུན་པར་བྲི། དེའི་གོང་རས་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་བསྙེན་པའི་སྔགས། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་པའི་འབྲུ་བཅུ་གསུམ་པ་འདི་གཙོ་མོའི་དབུ་ཡི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡོན་བསྐོར་ཡིག་ངོ་ནང་བསྟན་དུ་བྲི། ཚར་གཅིག་གམ་མུ་ཁྱུད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཚར་ཅི་ཤོང་བྲིས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །མུ་ཁྱུད་གཉིས་པར་ཕྱོགས་བཞིར་པདྨ་འདབ་མ་བཞིར་བྱས་ལ། སྐུའི་མདུན་ཕྱོགས་ཤར་དུ་བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་གཡས་བསྐོར་གྱིས། ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ལོ་ཀ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ལྷོར། རི་རཏྣ་སོགས་དེ་བཞིན་འགྲེའོ། །མཆན་བཞི་པོར། སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཞེས་ཚར་བཞི་བྲི། མུ་ཁྱུད་གསུམ་པར་སྒྲུབ་སྔགས་ལས་སྔགས་འདོད་གསོལ་བྲི་བར་གསུངས་པས། སྒྲུབ་སྔགས་ནི། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ལོ་ཀཱ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང༌། ལས་སྔགས་དངོས་ཆྒཻ་ཙཱ་ལ་ཡ་སོགས་ཡིན་ཀྱང་དགུག་སྔགས་ཀྱང་བྲིས་ན་ལེགས་པར་གསུངས་པས། གོང་གི་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ། སརྦ་ལོ་ཀ་ཙིཏྟ་རཾ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཡཾ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ་ཨ་ཀརྵཱ་ཡ༔ བཾ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཧྲཱིཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཧྲཱྀ་དཱ་ཡ་ཧྲཱྀ་དཱ་ཡ༔ ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ་ཨ་ཀརྵཱ་ཡ༔ བྷནྡྷཱ་ཡ་བྷནྡྷཱ་ཡ༔ བཱ་ཤཾ་མ་ནཱ་ཡ་བཱ་ཤཾ་མ་ནཱ་ཡ༔ སཉྫཱ་ཡ་སཉྫཱ་ཡ༔ མ་ད་ནཱ་ཡ་མ་ད་ནཱ་ཡ༔ སརྦ་ཀརྨ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་པའི་མཐར་འདོད་གསོལ་རྒྱས་བསྡུས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བྲི། དེ་ཡང་ཕྲེང་གཅིག་ལ་ཤོང་ན་དེ་དང་མ་ཤོང་ན་ཕྲེང་གཉིས་སོགས་ཅི་བདེ་བྱ། ཡི་གེའི་དབུ་དང་བསྐོར་ཕྱོགས་ནང་གི་བསྙེན་སྔགས་དང་འདྲ། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཚེག་མེད་པ་དང་ཆད་ལྷག་མེད་པ་བྱ་ཞིང་ཕྲེང་གཉིས་སོགས་དགོས་ཚེ་སྔགས་འཇུག་ནང་དུ་འོང་ཞིང་ཐོག་མཐའ་འགྲིག་ངེས་ཀྱི་གོ་མཚམས་ཇི་འོས་བློ་ཡིས་དཔྱད། འདོད་གསོལ་བསྡུ་ན། འདི་འཆང་བ་པོ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་དཔལ་ཡོན་ལེགས་ཚོགས་དགེ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སྟོབས་དཔལ་ནུས་པ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་གསུམ་ཚེ་བསོད་གཟི་བརྗིད་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་དང་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཐོགས་པ་མེད་པར་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་དེ་ལས་བསྡུ་ནའང་རང་བློས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །མུ་ཁྱུད་བཞི་པར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གི་མཐར། ཚེ་རིང་ནད་མེད་འབྱོར་ལྡན་ཞིང་སོགས་དང༌། འབད་དང་རྩོལ་བས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཚར་གཅིག་གམ་གཉིས་མུ་ཁྱུད་དང་འཚམས་པར་གང་བདེ་བྲི། མུ་ཁྱུད་ལྔ་པར། ཡུ་བ་དང་རྩེ་མོ་བཅས་པདྨ་དམར་པོ་ལས་བྱས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་རྩེ་མོ་ནང་དུ་བསྟན་ནས་གཡོན་བསྐོར་དུ་བྲི། དྲུག་པར་རྡོ་རྗེའི་ར་བ། བདུན་པར་མེ་རི་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་བྲི། འདིར་ཡིག་མགོ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བསྟན་ཡིག་ངོ་ནང་དུ་བསྟན་པའི་གཡས་བསྐོར་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང༌། དབྱངས་གསལ་གྱི་མགོ་འཛིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་སྔགས་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་དབང་གི་རིལ་བུས་བྱུགས་ཤིང་སྦྱོང་ཁྲུས་བགེགས་བསྐྲད་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རབ་གནས་ལེགས་པར་བྱས་ལ་ལྟེ་བ་མ་ཉམས་པར་བལྟེབས་ཏེ་ཟ་འོག་དམར་པོས་དྲིལ་བར་བྱའོ། །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། མུ་ཁྱུད་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿམཐར་བསྙེན་སྔགས་ཤམ་བུར། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ ཞེས་བསྐོར། འདིའི་དབུ་འཛིན་པ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མདུན་ནས་གཡས་བསྐོར་བྱ། ཁ་ཅིག་གིས་ནང་གི་ས་བོན་གྱི་དབུ་ནས་བསྐོར་བའི་ཕྱག་སྲོལ་འདུག་པས་ལྟེ་བར་ལྷ་སྐུ་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་དང༌། ས་བོན་ལ་སྔགས་ཕྲེང་བཀོད་ལུགས་ལྟར་ཡོངས་གྲགས་བཞེད་པས་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ། མུ་ཁྱུད་གཉིས་པར། ཧཿསརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ རིཿསརྦ་སིདྡྷི་སོགས་དེའི་རིགས་འགྲེ་ཕྲེང་གཅིག་གིས་འཁོར་བར་བྱ། མུ་ཁྱུད་གསུམ་པར། སྒྲུབ་སྔགས་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཐར། སརྦ་སིདྡྷི་སོགས་གོང་གི་ཤམ་བུ་དང་འདོད་གསོལ་ཅི་རིགས་བྲི། བཞི་པར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ། ལྔ་པར་ནོར་བུ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པས་བསྐོར། དབང་དང་དཔལ་ཅན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བྱུག །སྦྱོང་ཁྲུས་དང་རབ་གནས་བྱས་ལ་དར་སེར་པོས་དྲིལ་ལོ། །དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ནི་གཞུངས་གིས་གསལ། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དངོས་མ་རྙེད་ན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཕབ་གཏར་ལྡན་པ་དང་སྨན་སྒྲུབ་སོགས་བཏབ་པས་འཐུས། གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པའི་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་དང་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ནས་མདུན་གྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པའི་བར་བྱས་ལ། བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧྲཱི༔ དབང་གི་ཕོ་བྲང་འོད་འབར་དབུས། སོགས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་བཟླས་པའི་བར་དུ་བྱ། ཐུན་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང༌། མཆོད་བསྟོད་མཎྜལ་སོགས་བྱས་ལ་བསྡུ་ལྡང་སོགས་ཆོ་གའི་གཞུང་ལྟར་བྱ། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱེད་ན་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟགས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རྫོགས་པ་ན་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཅིང་རྫས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་དུ་འཆང་བ་སོགས་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཐེམ་པའི་ཡོན་ཏན། མ་ཐེམ་པའི་སྐྱོན། སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་གནད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་སྒོ་ནས་དུས་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ལ། གཙོ་བོ་དབང་གི་ལས་དང༌། ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་ཕལ་པ་དང་མཆོག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལས་སྦྱོར་གྱི་རྟེན་བཅའ་བ་ནི་གཞུང་ན་གསལ། བསྒྲུབ་བྱའི་གཟུགས་ལིང་རྣམས་ཆགས་ཤིང་སྐྲ་གྲོལ་བ་ཡིད་དུ་འོང་བར་བྱ་བ་ལས་དྲག་པོའི་ལིངྒ་ལྟར་ཉམ་ཐག་པ་མི་རུང་ངོ༌། །དེའི་ཁོག་ཏུ་གཞུག་པའི་འཁོར་ལོ་ནི། ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་མུ་ཁྱུད་གཉིས་པ་ཅན་གྱི་ལྟེ་བར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿ འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ནྲྀ་བརྒྱད། གོང་རས་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་དམིགས་བྱའི་མིང་རུས་མཐར། ནྲྀ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ་སོགས་དང༌། མུ་ཁྱུད་ཕྱི་མར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་སྦྲེལ་མར་བྲི། སྲོག་འཁོར་གྱི་སྐབས་སརྦ་ལོ་ཀ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་དམིགས་བྱའི་མིང་བྲི། དེ་གཟུགས་ཀྱི་སྙིང་གར་བཅུག །ཟངས་ཁབ་སོར་བཞི་པའི་རྩེ་ལ་པདྨ་རཀྟས་བྱུག །དེ་ཕོའི་སྙིང་ག་དང་མོའི་གསང་གནས་སུ་གཟུག །ཁབ་མིག་ནས་སྲད་བུ་དམར་པོ་དྲངས་ཏེ་བྲིས་སྐུའི་ཕྱག་གི་མདེའུའི་ཐད་དུ་གདགས་པར་བྱའོ། །ལས་སྦྱོར་དངོས་ལ། མདུན་རྟེན་གྱིས་ལས་ལ་སྦྱར་བ། སྦྱིན་སྲེག་གིས་ལས་ལ་སྦྱར་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མདུན་རྟེན་དམིགས་བྱ་དངོས་སུ་གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་སྒོ་ནས་དགུག་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཞི་བཅའ་བ་དང༌། ལས་སྦྱོར་བརྟན་པར་བྱ་བ་དངོས་ཀྱི་དམིགས་པ་བཅས་ལས་སྔགས་ལ་གྲངས་བཟུང་སྟེ་རྟགས་མ་མཐོང་བར་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི་གཞུང་དུ་གསལ་ལ། སྦྱིན་སྲེག་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་དམིགས་གསལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པ་མིན་ནའང་དབང་གི་ལས་ལ་འོས་པའི་ས་སྣ་ལས་བསྐྲུན་པའི་མེ་ཐབ་ཟླ་གམ་ཚད་ལྡན་མཁྱིད་གང་བ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ་ཐུན་མཐར་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་ན་ལས་མྱུར་བའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་གཅེས་པ་ཡིན་པས་ཕྱག་ལེན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ཁྲིད་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཏིང་འཛིན་གྱི་དབང་སྡུད་འདི་ནི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་སྐབས་སུའང་ཅི་རིགས་པར་བྱས་ན་དབང་གི་ལས་ལ་ཟབ་པར་བསྔགས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་ལོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ནས་དོན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་གི་ལས་གློ་བུར་དུ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ནི་གཞུང་ཉིད་ན་གསལ་ལོ། །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི། དབང་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བྱེད་པའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་གཞུང་ཉིད་ན་གསལ་ཞིང༌། བླ་མའི་ཞལ་ཁྲིད་དང་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གནད་དང་ལྡན་པས་བསྒོམ་ན་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཞིང༌། ཅུང་ཟད་རེ་བསྒོམ་པར་བྱས་ནའང་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་ལ་རང་བྱན་ཚུད་པའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པས་མཁོ་འདོད་ཀྱི་ཨུ་ཚུགས་ཁོ་ནས་འདོད་སྲེད་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དབང་སྡུད་ལ་རེ་བ་མི་བཅའ་བར། རང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་གནད་འདི་ལྟ་བུ་ལ་མྱོང་བ་ཅུང་ཟད་རེ་ཐོན་པར་བྱ་བ་ནི་དབང་སྡུད་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་ཞིང༌། རང་འདོད་ནག་ཆང་དོན་གཉེར་གྱི་ཀུན་སློང་གཙོ་བོར་མི་བྱ་བར་བསྟན་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་ན་ལས་ཀུན་གྱི་མཆོག་ནི་དབང་གི་ལས་ཡིན་ཏེ། གནོད་པ་མེད་པར་ལས་གཞན་གྱི་འབྲས་བུའང་འདིའི་ཞར་ལ་འགྲུབ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལས་ལ་སྦྱར་བ་དང་མ་སྦྱར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་ཤེས་ཤིང༌། ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་བརྩོན་འགྲུས་ལྷོད་པ་མེད་པས་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མཐོང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཉམས་སུ་མྱང་བར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་དབང་དུ་འགྱུར་རུང་གི་ཕལ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཚུལ་དུ་ལས་ལ་སྦྱར་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སོ་ཁ་མ་ལོགས་པར་བྱས་ན་ཕྱིན་ཆད་བརྩམས་པའི་ལས་ཀུན་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་གནད་ཡོད་པ་དང༌། ནམ་མཁོ་བའི་དུས་སུ་རལ་གྲི་ཕྱུང་བརྡེག་གི་དཔེ་བཞིན་གྲུབ་ངེས་ཀྱི་གདིང་ཚོད་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་གནད་མེད་སྟོང་སྐད་ཀྱིས་དགོས་དུས་ཕན་དཀའ་བས་ཐོག་མར་རང་ཉམས་རང་གིས་ཆོད་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་ལ། ཤེས་རབ་འཕེལ་བ། དུག་ཞི་བ། བསོད་ནམས་རྒྱས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་པ། ཆར་དབབ་པ། ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བ། གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་པ། ནད་ཞི་བ། སྲིད་སྤེལ་བ། ཡིད་འཕྲོགས་པ། གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་གཅོད་པ། ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ནི་གཞུང་གིས་གསལ། འདིར་རིག་བྱེད་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་མན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་བས་གཞུང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཏོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་སྒྲུབ་རེ་བྱས་ན་ངེས་པར་ལེགས་ཤིང༌། དེའི་དམིགས་བཟླས་རྫས་རྣམས་གཞུང་གིས་གསལ་ཞིང་འདོན་ཆ་ཟུར་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གདོན་སྲུང་གི་རྫས་ལ། བྱི་ཀུ་དམར་པོ་ལྐོག་པ་ཤུན་པ་དམར་པོ་ཅན་ནོ། སྔོ་འཆིང་བྱེད་དམར་པོ་ནི་འཆི་མེད་མཛོད་འགྲེལ་སོགས་སུ་བཤད་པའི་ཡིད་འཕྲོག་གི་རྫས་དེ་ཡིན་ཀྱང་བོད་དུ་འབྱོར་དཀའ། བོད་ཕྱོགས་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་སྔོ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་སྐད་བཤད་ཀྱང་ལག་ལྡུམ་འཕྲོད་མཁན་དཀོན། དེའི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་གང་རུང་ལས་འོས་མེད་གསུངས། ཨཱུ་ལུ་གའི་ཚིལ་ནི་འུག་པའི་ཚིལ་ལོ། །གྲྀ་ཌྷའི་མར་ནི་བྱ་རྒོད་ཀྱི་རྐང་ངམ་ཚིལ། པདྨ་ཧཱ་སྟའི་ལྷྭམ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཤིང་པདྨའི་ལག་པ་ཞེས་པའི་བར་ཤུན་གྱིས་མཆིལ་ལྷྭམ་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་བོད་དུ་འབྱོར་དཀའ་བས་མཛོ་མོ་ཤིང་གི་བར་ཤུན་གྱིས་ཆོག་སྐད་འདུག་གསུངས་སོ། །རྨིག་པ་ནི་བྱེ་མ་མྱུ་གུའོ། །དཔལ་གྱི་སྒོ་ཞེས་པས་འོག་གི་བུག་པའི་མིང་སྟེ་དེར་འཇུག་ནུས་ན་ལྷ་མིན་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་བུ་མོ་སོགས་ཀྱིས་བཅུད་ཀྱི་ལེན་དང་གཏེར་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྭ་ཏའི་ཚང་ཤིང་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ཚང་ཤིང་རྣམས་མ་གོད་པར་རེ་རེ་ནས་ཆུ་ལ་བསྐུར་ན་ཤིང་གཅིག་ཆུས་གྱེན་དུ་ཁྱེར་བའི་མཚན་མ་ཅན་དེ་སྒྲིབ་ཤིང་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །དངུལ་ཆུ་དང་མུ་ཟི་འདྲེས་པར་སྦྱར་བྷྲིང་ག་རཱ་ཛ་དངོས་རྒྱ་གར་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་བཅུད་ཆེན་པོར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ་ཚབ་ར་མཉེས་རུང༌། མིག་སྨན་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ནི་གོང་གི་མིག་སྨན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་དེ་ཡིན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ནི་བུད་མེད་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་གྱི་པདྨ་ཅན་ཏེ་བརྟག་ཐབས་སོགས་གཞན་ན་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །དེའི་དང་པོའི་རྡུལ་ནི་ཐོག་མར་བབ་པའི་པདྨ་རཀྟའོ། །སྐྱེ་བ་བདུན་པ་ནི་མི་ནས་མིར་ལན་བདུན་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེའི་བརྟག་ཐབས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་གསལ་ཞིང་གནམ་སྟོང་གི་དུས་སུ་ཚིལ་ཆེན་གྱི་མེ་སྦར་ལ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་རྐང་སྦུབས་ནས་བལྟས་པས་གྲིབ་མ་བདུན་འཆར་བ་དེའི་ལུས་ཀྱི་གནས་གང་རུང་དུ་གི་ཝཾ་ལྟར་ཆགས་པ་ནི་རོ་ཙ་ན་སྟེ་དེ་རྙེད་ན་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་རྫས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །མ་རྙེད་ན་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་ཀླད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཚབ་རུང་ཙམ་བཤད། ཡུལ་དག་པའི་ཤ་ལྔ་ཞེས་པ་མི་རྟ་ཁྱི་བྱ་གླང་པོ་ལྔའི་ཤ་སྡིག་མེད་དུ་རྙེད་པའོ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡོངས་གྲགས་རིལ་བུ་དེ་དག་ནང་དུ་གསེར་གྱིས་དྲིལ། ཕྱི་ནས་དངུལ། དེའི་ཕྱི་ནས་ཟངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བྱས་པའོ། །རྫས་འདི་དག་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་གསུམ་ནི། ཐ་མ་དྲོ་བ་དང༌། འབྲིང་དུ་བ་འཐུལ་བ། རབ་མེ་འབར་བའོ། །དབང་གི་བདུག་རྫས་བསྡུ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་འདུག་རུང༌། དོན་དུ་དབང་གི་རྫས་དང་སྤོས་སྦྱོར་བསྲེས་པས་འཐུས། དེ་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། པདྨ་རཱ་ག་དངོས་སམ་མ་འབྱོར་ན་ནལ་སྨུག་དང༌། དེའང་མ་འཛོམ་ན་རྡོ་པདྨ་རཱ་ག །ཟངས་ཕྱེ་མཚོན་ཙམ། རྡོ་སྤོས། དྲིའི་རྫས་ནཱ་གི །གླ་རྩི། ཁ་ཆེ། གུར་གུམ་རྣམས་ཅི་འབྱོར། ཤིང་ཚ། ག་བུར། ཁྱད་པར་གྱི་རྫས་ཙནྡན་དམར་པོ། གླང་སྣ་དང་ལུག་རུ་དམར་པོ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག །ཨུག་ཆོས་དམར་པོ། ལ་ཕུག་དམར་པོ། ལན་ཚྭ་དམར་པོ་ཕྲན་བུ། ཤུ་དག་ནག་པོ། ཏོང་ཀུ་འདི་རྣམས་ཕྱེ་མར་བྱས་ཏེ་ཆང་ལ་པདྨ་རཀྟ་བཏབ་པས་སྦོལ། བྱང་སེམས་མཚོན་བྱེད་ཆོས་སྨན་བཏབ། དབང་ལག་གི་དམ་བཅས་རེངས་བུའམ། རིལ་བུ། ཕུར་མ་གང་བདེར་བྱའོ་ཞེས་བླ་མའི་ཞལ་ནས་གསུངས་སོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཁྲོས་པའི་ཁྲོ་གཉེར་དང་བཅས་དཔུང་གི་ཚོགས། །དུས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྟར་བསྡུས་ཀྱང་གདུལ་དཀའ་བའི། །ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཐབས་མཐོན་པོར་འཇོགས་རྣམས་ཀྱང༌། །རིགས་སྔགས་ཨུཏྤལ་མདེའུས་སྙིང་སྨས་ནས། ཁེངས་པ་སྤངས་པས་སོར་བཅུའི་འདབ་མ་དག །ཞབས་སེན་ཟླ་བའི་དྲུང་དུ་ཟུམ་བྱེད་པའི། །ཐབས་འདི་མི་ཤེས་གྱི་ནའི་ཐབས་གཞན་གང༌། །ཚོལ་བ་དེ་དག་བློ་མིག་ལྡན་ནམ་ཅི། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡི། །ཐབས་ཚུལ་འདི་འདྲར་སྨོད་པའི་ཟོལ་འཛིན་ཀྱང༌། །འདོན་ཡོན་འདོད་པའི་འདོད་སྲེད་མེ་འབར་བ། །འདོད་ལྡན་ངོ་ཚ་མེད་རྣམས་སྨྲ་བ་སྐྱུངས། །ཆོས་ཉིད་ཀུན་གསལ་ལམ་དུ་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན། །མཐོན་མཐིང་ནོར་བུའི་རི་དབང་ལྟར་བཀྲམ་པར། །རིག་སྔགས་གློག་དམར་མཛེས་པའི་ཕྲེང་བ་འདི། །སྲིད་འདིར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྩེན་པར་འདོད། །རྗེས་ཆགས་དགའ་བའི་འདབ་ལྡན་ཨུཏྤལ་མིག །འཛུམ་བཅས་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་ལ་རྟག་འཇུག་པ། །བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྨད་བྱུང་འདིས། །གདུལ་དཀའི་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གངས་ཅན་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང༌། འདི་ལྟ་བུ་བྲིས་ཤིག་པའི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའམ་པདྨ་བཞད་པ་རྩལ་གྱིས་རྒྱལ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདིས་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/___/pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng ba bzhugs so//_gang mtshan ut+pal dmar po'i zhags pa yis/__/srid zhi'i dge mtshan rang dbang med 'gugs pa/__/bla ma mchog dang dbyer med rje btsun ma'i/__/zhabs pad byang chen bar du gtsug na bsten/__/'dir rnal 'byor ma'i rgyud kyi mthar thug pad+ma gar dbang mkha' 'gro ma'i rtog pa las phyung ba'i khams gsum dbang du byed pa'i man ngag__/dus gsum rgyal ba'i ngo bo gsung rdo rje pad+ma saM b+ha ba'i thugs bcud rje 'bangs drug la brtse bas gdams par mdzad pa lo tsA ba chen po bai ro tsa na'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol pa mkhas shing grub pa'i grags snyan phyogs kyi tha gru kun tu khyab cing*/__'jigs med phyogs las rnam par rgyal ba'i paN+Di ta chen po rong zom chos kyi bzang po'i zab gter nyid/__slar yang rgyal dbang pad+ma thod phreng gi rgyal tshab 'jigs bral gyi slob dpon chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter gyi tshul du bka' babs pa 'di ni man ngag gi gnad dang byin rlabs kyi tshan kha sa gsum na 'gran zla dang bral ba yin pas 'di'i bsnyen sgrub las gsum gyi tshul gter chen bla ma mchog gi zhal gyi bdud rtsi dngos su thob pa'i skal ba bzang po la brten nas don gyi snying po mdo tsam brjed byang du bya ba la/__thog mar bsnyen pa/__bar du sgrub pa/__mthar las la sbyor ba'i tshul bshad pa'o/__/dang po la bsnyen pa'i rten dang*/__bsnyen pa'i thabs gnyis las/__dang po dam tshig gi bris sku 'bri ba ni/__smad 'tshong ma'i 'dom dkris sam de'i lag nas byung ba'i ras la bri bar bshad pas rgya gar sogs yul chen po na smad 'tshong ma'i grong khyer lta bu zhag re'i brngan pa rin du bcad pa'i smad 'tshong dngos sam/__gzhan yang de dang cha 'dra ba'i bud med dam/__yid du 'ong ba'i gzhon nu+u ma dag gi 'dom dkris sam/__ras de 'dom la dkrir bcug pas kyang rung la/__der gzhon nu ma'i rak+ta rab ni rdo rje'i mda' ma phog pa dang por byung ba rnyed na rab/__min kyang skyes pas ma bslad cing skye mched gtsang ma'i rdul ji ltar rnyed pa dang rgya skyegs sbyar bas dmar por byas la/__gzhung nas bshad pa sku 'bri ba'i rdzas dang bcas pas DA ki na'i sku cha tshad dang ldan pa rngams shing mtshar la yid 'dzin pa zhig 'bri/__bri ba po rang nyid dam lha bzo gso sbyong la gnas pas bya'o/__/der yang rgyu dang tshon sogs byin rlabs spyi ltar ram/__bsdu na pad+ma mkha' 'gro'i nga rgyal la gnas shing rtsa sngags bzlas pa tsam gyis bdag dang rdzas thams cad ye shes kyi rol par byin gyis brlabs par byas pas 'thus so/__/bris zin pa dang me tog dmar po'i phreng ba gdags/__rab tu gnas shing mnga' dbul/__zhal thang gi mtha' rgyan sogs kyang kha dog dmar po gtso bor bya/__gzhan la mi bstan par 'chang bar bya'o/__/gnyis pa la sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi bya ba gsum las/__dang po ni gzhung las/__skye mos tshal dang me tog gi ljongs sogs nas/__de ni lha bsgom pas bsnyen pa'o:__zhes pa'i bar gyis gsal bas rgyas par bshad mi dgos la/__/dmigs pa ma yengs pa'i lha sku'i gsal snang la gnas pa dang nga rgyal dang dag dran brtan zhing*/__stangs kyi sems sems can la rjes su chags shing bde ba chen po'i nyams hur phyungs la/__gtso bo'i sems bde stong dbyer med mnyam pa nyid kyi lta bas zin par bya ba kun tu gal che'o/__/gnyis pa ni/__de nas sngags bzla ba ni/__zhes pa nas/__bsnyen pa'o:__zhes pa'i bar gyis gsal ba ltar/__dmigs rnam gsal ba'i sgo nas sngags kyi sgra skyon dang bral bar bzla'o/__/gsum pa rjes ni/__thun thams cad kyi mthar sogs nas/__smon lam dang bkra shis bya'o:__zhes pa'i bar ltar nyams su blang ngo*/__de yang bsnyen pa ma thems pa'i skyon dang thems pa'i yon tan shes pa'i sgo nas spro ba drag pos bsnyen pa nyid ji ltar yin pa'i go don phyin ci ma log par byas nas ye shes lha'i thugs nye bar gyur pa'i mtshan ma mthong gi bar du brtson pa mi lhod par bya'o/__/gnyis pa sgrub pa la/__sgrub pa'i rten bca' ba dang*/__sgrub pa'i thabs gnyis las/__dang po ni/__sgrub pa'i rten bca' ba ni:__zhes pa nas/__thod par blug go:__zhes pa'i bar gyis gsal la/__srog 'khor mu khyud bdun bskor ba'i lte ba sor bzhi tsam la gtso mo'i sku gzhung gi mngon rtogs dang mthun par bri/__de'i gong ras mu khyud dang po la bsnyen pa'i sngags/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hAH__zhes pa'i 'bru bcu gsum pa 'di gtso mo'i dbu yi steng du oM nas brtsams te g.yon bskor yig ngo nang bstan du bri/__tshar gcig gam mu khyud dang bstun te tshar ci shong bris kyang rung ngo*/__/mu khyud gnyis par phyogs bzhir pad+ma 'dab ma bzhir byas la/__sku'i mdun phyogs shar du byas nas rim bzhin g.yas bskor gyis/__ha badz+ra DA ki nI sarba lo ka pA shaM ku ru ho:__lhor/__ri rat+na sogs de bzhin 'gre'o/__/mchan bzhi por/__sarba DA ki nI tsit+ta hrIM hrIM dzaH__zhes tshar bzhi bri/__mu khyud gsum par sgrub sngags las sngags 'dod gsol bri bar gsungs pas/__sgrub sngags ni/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba sid+d+hi lo kA pA shaM ku ru hrIHswA hA:__zhes dang*/__las sngags dngos ch+gai tsA la ya sogs yin kyang dgug sngags kyang bris na legs par gsungs pas/__gong gi sgrub sngags kyi rjes su/__sarba lo ka tsit+ta raM tsA la ya tsA la ya:__yaM A kar+ShA ya a kar+ShA ya:__baM A be sha ya A be sha ya:__hrIHdzaHhU~M ba~M ho:__sarba lo ka tsA la ya tsA la ya:__hr-I dA ya hr-I dA ya:__A kar+ShA ya a kar+ShA ya:__b+han+d+hA ya b+han+d+hA ya:__bA shaM ma nA ya bA shaM ma nA ya:__sany+dzA ya sany+dzA ya:__ma da nA ya ma da nA ya:__sarba karma pA shaM ku ru ho:__zhes pa'i mthar 'dod gsol rgyas bsdus rang gis ji ltar 'dod pa bri/__de yang phreng gcig la shong na de dang ma shong na phreng gnyis sogs ci bde bya/__yi ge'i dbu dang bskor phyogs nang gi bsnyen sngags dang 'dra/__sngags thams cad tsheg med pa dang chad lhag med pa bya zhing phreng gnyis sogs dgos tshe sngags 'jug nang du 'ong zhing thog mtha' 'grig nges kyi go mtshams ji 'os blo yis dpyad/__'dod gsol bsdu na/__'di 'chang ba po la khams gsum srid gsum lha 'dre mi gsum 'khor 'das lam gsum gyi dpal yon legs tshogs dge mtshan snyan grags zas nor longs spyod stobs dpal nus pa bde skyid chos gsum tshe bsod gzi brjid lung dang rtogs pa'i yon tan la sogs pa mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa dang ji ltar 'dod pa'i don thams cad yid bzhin thogs pa med par dbang du byed pa'i dngos grub dam pa stsal du gsol/__zhes sogs dang de las bsdu na'ang rang blos dpyad par bya'o/__/mu khyud bzhi par dbyangs gsal rten snying gi mthar/__tshe ring nad med 'byor ldan zhing sogs dang*/__'bad dang rtsol bas sogs bkra shis bcas tshar gcig gam gnyis mu khyud dang 'tshams par gang bde bri/__mu khyud lnga par/__yu ba dang rtse mo bcas pad+ma dmar po las byas pa'i lcags kyu rtse mo nang du bstan nas g.yon bskor du bri/__drug par rdo rje'i ra ba/__bdun par me ri 'od zer 'khyil ba g.yas su bskor ba bri/__'dir yig mgo thams cad phyir bstan yig ngo nang du bstan pa'i g.yas bskor sha stag yin zhing*/__dbyangs gsal gyi mgo 'dzin pa yang sgrub sngags dang 'dra'o/__/de la dbang gi ril bus byugs shing sbyong khrus bgegs bskrad sogs sngon du 'gro bas rab gnas legs par byas la lte ba ma nyams par bltebs te za 'og dmar pos dril bar bya'o/__/dngos grub kyi 'khor lo ni/__mu khyud lnga pa'i lte bar hrIHmthar bsnyen sngags sham bur/__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu rat+na tsit+ta hrIM hrIM dza:__zhes bskor/__'di'i dbu 'dzin pa hrIHyig gi mdun nas g.yas bskor bya/__kha cig gis nang gi sa bon gyi dbu nas bskor ba'i phyag srol 'dug pas lte bar lha sku can la de ltar dang*/__sa bon la sngags phreng bkod lugs ltar yongs grags bzhed pas 'dir yang de ltar bya/__mu khyud gnyis par/__haHsarba sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu rat+na tsit+ta hrIM hrIM dzaH__riHsarba sid+d+hi sogs de'i rigs 'gre phreng gcig gis 'khor bar bya/__mu khyud gsum par/__sgrub sngags dang dbyangs gsal rten snying mthar/__sarba sid+d+hi sogs gong gi sham bu dang 'dod gsol ci rigs bri/__bzhi par rdo rje'i phreng ba/__lnga par nor bu 'od zer dang bcas pas bskor/__dbang dang dpal can dngos grub kyi rdzas byug__/sbyong khrus dang rab gnas byas la dar ser pos dril lo/__/dbang gi ril bu'i rdzas ni gzhungs gis gsal/__bla ma yab yum gyi byang sems dngos ma rnyed na gu ru yab yum gyi byang sems phab gtar ldan pa dang sman sgrub sogs btab pas 'thus/__gnyis pa sgrub thabs la/__bdag gi rnal 'byor la gnas pa'i bzlas pa ci rigs dang mchod bstod byas nas mdun gyi rten rnams la dmigs te/__ma hA shu n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i dbyings las sogs bdag bskyed kyi skabs nas 'byung ba ltar gnas gsum byin gyis brlabs la ye shes pa bstim dbang bskur zhing rgyas gdab pa'i bar byas la/__bzhugs gsol ni/__hrI:__dbang gi pho brang 'od 'bar dbus/__sogs sgrub pa'i gzhung nas bstan pa ltar bzlas pa'i bar du bya/__thun mthar gtor ma 'bul ba dang*/__mchod bstod maN+Dal sogs byas la bsdu ldang sogs cho ga'i gzhung ltar bya/__tshogs kyi mchod pa byed na zur du bkol ba ltar shes par bya'o/__/de ltar brtson pas dngos grub kyi rtags gzhung nas bshad pa ltar rdzogs pa na dngos grub len cing rdzas rnams dngos grub kyi rten du 'chang ba sogs gzhung na gsal lo/__/de yang sgrub pa them pa'i yon tan/__ma them pa'i skyon/__sgrub pa'i tshul ji ltar yin pa'i gnad khong du chud pa'i sgo nas dus grangs rtags kyi bzlas pa tshad du 'khyol bar bya'o/__/gsum pa las sbyor la/__gtso bo dbang gi las dang*/__las sna tshogs sgrub pa gnyis las/__dang po la'ang phal pa dang mchog gnyis las/__dang po las sbyor gyi rten bca' ba ni gzhung na gsal/__bsgrub bya'i gzugs ling rnams chags shing skra grol ba yid du 'ong bar bya ba las drag po'i ling+ga ltar nyam thag pa mi rung ngo*/__/de'i khog tu gzhug pa'i 'khor lo ni/__lte ba dang bcas pa'i mu khyud gnyis pa can gyi lte bar pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i dbus su hrIH__'dab ma brgyad la nr-i brgyad/__gong ras mu khyud dang po la dmigs bya'i ming rus mthar/__nr-i A kar+ShA ya sogs dang*/__mu khyud phyi mar bsnyen sgrub las sngags sbrel mar bri/__srog 'khor gyi skabs sarba lo ka zhes pa'i tshab tu dmigs bya'i ming bri/__de gzugs kyi snying gar bcug__/zangs khab sor bzhi pa'i rtse la pad+ma rak+tas byug__/de pho'i snying ga dang mo'i gsang gnas su gzug__/khab mig nas srad bu dmar po drangs te bris sku'i phyag gi mde'u'i thad du gdags par bya'o/__/las sbyor dngos la/__mdun rten gyis las la sbyar ba/__sbyin sreg gis las la sbyar ba/__ting nge 'dzin kho nas las la sbyar ba gsum las/__dang po ni/__mdun rten dmigs bya dngos su gsal zhing ye shes kyi lha rnams thugs dam bskul ba'i sgo nas dgug pa sngon du 'gro ba'i las sbyor gyi gzhi bca' ba dang*/__las sbyor brtan par bya ba dngos kyi dmigs pa bcas las sngags la grangs bzung ste rtags ma mthong bar brtson pa bskyed par bya'o/__/gnyis pa sbyin sreg gi las sbyor ni gzhung du gsal la/__sbyin sreg la brten nas las dmigs gsal te bsgrub pa min na'ang dbang gi las la 'os pa'i sa sna las bskrun pa'i me thab zla gam tshad ldan mkhyid gang ba sogs 'du byas la thun mthar sbyin sreg byas na las myur ba'i las sbyor gyi skabs su gces pa yin pas phyag len bla ma dam pa'i zhal khrid las shes par bya'o/__/ting 'dzin gyi dbang sdud 'di ni rgyun gyi nyams len gyi skabs skabs su'ang ci rigs par byas na dbang gi las la zab par bsngags shing bsnyen sgrub tshad du longs pa rnams kyis de kho nas don 'grub par 'gyur ro/__/gzhan yang dbang gi las glo bur du sgrub pa rnams ni gzhung nyid na gsal lo/__/mchog gi las sbyor ni/__dbang bzhi dang 'brel ba'i lam gyis rdo rje bzhi'i ye shes dbang du byed pa'i gnad khyad par can te gzhung nyid na gsal zhing*/__bla ma'i zhal khrid dang byin rlabs 'pho ba'i gnad dang ldan pas bsgom na zung 'jug gi sku sgrub pa'i man ngag khyad par can yin zhing*/__cung zad re bsgom par byas na'ang thun mong gi las sbyor la rang byan tshud pa'i gnad khyad par can yod pas mkho 'dod kyi u tshugs kho nas 'dod sred me ltar 'bar ba'i dbang sdud la re ba mi bca' bar/__rang sems dbang du bsdu ba'i gnad 'di lta bu la myong ba cung zad re thon par bya ba ni dbang sdud mkhan po rnams kyi bya ba gal po che yin zhing*/__rang 'dod nag chang don gnyer gyi kun slong gtso bor mi bya bar bstan 'gro la sman pa'i kun slong dang ldan na las kun gyi mchog ni dbang gi las yin te/__gnod pa med par las gzhan gyi 'bras bu'ang 'di'i zhar la 'grub nus pa'i phyir ro/__/de ltar las la sbyar ba dang ma sbyar ba'i yon tan dang skyon shes shing*/__las kyi sbyor ba'i tshul la ma rmongs shing brtson 'grus lhod pa med pas las kyi 'bras bu mngon du mthong ba'i rig sngags kyi dga' ston nyams su myang bar bya ste/__thog mar dbang du 'gyur rung gi phal pa lta bu zhig la dngos grub len pa'i tshul du las la sbyar nas rten 'brel gyi so kha ma logs par byas na phyin chad brtsams pa'i las kun bde blag tu 'grub pa'i gnad yod pa dang*/__nam mkho ba'i dus su ral gri phyung brdeg gi dpe bzhin grub nges kyi gding tshod dang ldan par bya ste/__gzhan du gnad med stong skad kyis dgos dus phan dka' bas thog mar rang nyams rang gis chod pa'i gding dang ldan par bya'o/__/gnyis pa las sna tshogs la/__shes rab 'phel ba/__dug zhi ba/__bsod nams rgyas pa/__tshe sgrub pa/__char dbab pa/__yul 'khor srung ba/__gdon bgegs tshar bcad pa/__nad zhi ba/__srid spel ba/__yid 'phrogs pa/__gzhan gyi rig sngags gcod pa/__thun mong gi grub pa brgyad sgrub pa rnams ni gzhung gis gsal/__'dir rig byed ma la brten pa'i tshe sgrub ni shin tu zab par yongs su grags shing*/__khyad par man ngag gi gzhung 'di nye brgyud byin rlabs kyi tshan kha che bas gzhung gi bsnyen sgrub gtong ba rnams kyis tshe sgrub re byas na nges par legs shing*/__de'i dmigs bzlas rdzas rnams gzhung gis gsal zhing 'don cha zur du shes par bya'o/__/gdon srung gi rdzas la/__byi ku dmar po lkog pa shun pa dmar po can no/__sngo 'ching byed dmar po ni 'chi med mdzod 'grel sogs su bshad pa'i yid 'phrog gi rdzas de yin kyang bod du 'byor dka'/__bod phyogs gnas chen rnams su sngo don yod zhags pa zer ba zhig yod skad bshad kyang lag ldum 'phrod mkhan dkon/__de'i tshab tu lcags kyu can gyi me tog gang rung las 'os med gsungs/__U lu ga'i tshil ni 'ug pa'i tshil lo/__/gr-i D+ha'i mar ni bya rgod kyi rkang ngam tshil/__pad+ma hA sta'i l+h+wam zhes pa rgya gar du shing pad+ma'i lag pa zhes pa'i bar shun gyis mchil l+h+wam bzos pa yin/__de bod du 'byor dka' bas mdzo mo shing gi bar shun gyis chog skad 'dug gsungs so/__/rmig pa ni bye ma myu gu'o/__/dpal gyi sgo zhes pas 'og gi bug pa'i ming ste der 'jug nus na lha min dang gnod sbyin gyi bu mo sogs kyis bcud kyi len dang gter sbyin par byed pa'i phyir ro/__/khwa ta'i tshang shing mtshan ma dang bcas pa zhes pa tshang shing rnams ma god par re re nas chu la bskur na shing gcig chus gyen du khyer ba'i mtshan ma can de sgrib shing yin par bshad do/__/dngul chu dang mu zi 'dres par sbyar b+h+ring ga rA dza dngos rgya gar sogs nas 'byung ba bcud chen por byed pa de yin la tshab ra mnyes rung*/__mig sman sgrub pa'i rdzas ni gong gi mig sman gyi skabs kyi de yin no/__/pad+ma can ni bud med rigs lnga'i nang tshan gyi pad+ma can te brtag thabs sogs gzhan na gsal ba bzhin no/__/de'i dang po'i rdul ni thog mar bab pa'i pad+ma rak+ta'o/__/skye ba bdun pa ni mi nas mir lan bdun skyes pa ste/__de'i brtag thabs rgyud rnams su gsal zhing gnam stong gi dus su tshil chen gyi me sbar la bya rgod kyi rkang sbubs nas bltas pas grib ma bdun 'char ba de'i lus kyi gnas gang rung du gi waM ltar chags pa ni ro tsa na ste de rnyed na mkha' spyod kyi rdzas mchog yin no/__/ma rnyed na skye ba bdun pa'i klad pa sogs kyis tshab rung tsam bshad/__yul dag pa'i sha lnga zhes pa mi rta khyi bya glang po lnga'i sha sdig med du rnyed pa'o/__/bdud rtsi lnga yongs grags ril bu de dag nang du gser gyis dril/__phyi nas dngul/__de'i phyi nas zangs kyi sgrom byas pa'o/__/rdzas 'di dag grub pa'i mtshan ma gsum ni/__tha ma dro ba dang*/__'bring du ba 'thul ba/__rab me 'bar ba'o/__/dbang gi bdug rdzas bsdu thabs rgyas bsdus sna tshogs 'dug rung*/__don du dbang gi rdzas dang spos sbyor bsres pas 'thus/__de yang rgyas bsdus 'tshams pa'i dbang du byas na/__pad+ma rA ga dngos sam ma 'byor na nal smug dang*/__de'ang ma 'dzom na rdo pad+ma rA ga__/zangs phye mtshon tsam/__rdo spos/__dri'i rdzas nA gi__/gla rtsi/__kha che/__gur gum rnams ci 'byor/__shing tsha/__ga bur/__khyad par gyi rdzas tsan+dan dmar po/__glang sna dang lug ru dmar po lta bu'i lcags kyu can gyi me tog__/ug chos dmar po/__la phug dmar po/__lan tshwa dmar po phran bu/__shu dag nag po/__tong ku 'di rnams phye mar byas te chang la pad+ma rak+ta btab pas sbol/__byang sems mtshon byed chos sman btab/__dbang lag gi dam bcas rengs bu'am/__ril bu/__phur ma gang bder bya'o zhes bla ma'i zhal nas gsungs so/__/'dir smras pa/__khros pa'i khro gnyer dang bcas dpung gi tshogs/__/dus kyi sprin ltar bsdus kyang gdul dka' ba'i/__/che ba'i rgyal thabs mthon por 'jogs rnams kyang*/__/rigs sngags ut+pal mde'us snying smas nas/__khengs pa spangs pas sor bcu'i 'dab ma dag__/zhabs sen zla ba'i drung du zum byed pa'i/__/thabs 'di mi shes gyi na'i thabs gzhan gang*/__/tshol ba de dag blo mig ldan nam ci/__/rdo rje 'chang gis rjes su gnang ba yi/__/thabs tshul 'di 'drar smod pa'i zol 'dzin kyang*/__/'don yon 'dod pa'i 'dod sred me 'bar ba/__/'dod ldan ngo tsha med rnams smra ba skyungs/__/chos nyid kun gsal lam du snying rje'i sprin/__/mthon mthing nor bu'i ri dbang ltar bkram par/__/rig sngags glog dmar mdzes pa'i phreng ba 'di/__/srid 'dir yang nas yang du rtsen par 'dod/__/rjes chags dga' ba'i 'dab ldan ut+pal mig__/'dzum bcas snying rje'i yul la rtag 'jug pa/__/bde chen chags pa'i brtul zhugs rmad byung 'dis/__/gdul dka'i 'gro kun rjes su 'dzin gyur cig__/ces pa'ang gangs can na 'gran zla dang bral ba'i mkhas shing dngos grub brnyes pa'i slob dpon chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhal snga nas tshul 'di'i smin grol legs par nos shing*/__'di lta bu bris shig pa'i gsung gi rjes su gnang ba la brten nas bdag mi pham rnam par rgyal ba'am pad+ma bzhad pa rtsal gyis rgyal zla'i dmar phyogs kyi tshes bcu la grub par bgyis pa 'dis mtha' yas pa'i 'gro ba kun gyis so sor rtog pa'i ye shes kyi rang gzugs bde chen lhan cig skyes pa'i DA ki nI'i go 'phang myur du thob par gyur cig/__//mang+ga laM//__//_

Footnotes

Other Information