དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhi JKW-KABAB-05-CA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 20, Pages 285-294 (Folios 1a to 5b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 285-294. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-025
Colophon
  • Treasure colophon: དབང་བཞི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་བཞིན་མནྡ་ར་བས་ཟ་ཧོར་གྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བྲིས༔ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོར་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།
  • Transmission Lineage: །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཀུཉྫ་ར། རིགས་ལྡན་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང་། མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་འཚོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའོ་
  • Treasure colophon: dbang bzhi don gyi snying po gu ru rin po ches gsungs pa bzhin man+dA ra bas za hor gyi skad dang yi ger bris:_mtsho rgyal gyis bod kyi skad dang yi ger bsgyur nas rgyal sras mchog grub rgyal por gtad pa rdzogs so:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_gter rgya:_sbas rgya:_gtad rgya:_zab rgya:_gsang rgya:_rgya rgya rgya:_
  • Revealer colophon: gter ston o rgyan gling pas yar klungs shel brag pad+ma brtsegs pa nas spyan drangs pa'o/
  • Transmission Lineage: 'di'i brgyud pa ni/_chos sku kun tu 'chang chen/_longs sku rdo rje sems dpa'/_sprul sku phyag na rdo rje/_rig 'dzin kuny+dza ra/_rigs ldan de ba bzang skyong /_mkha' 'gro las dbang chos 'tsho/_o rgyan pad+ma 'byung gnas/_lha lcam man+dA ra ba/_mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/_rgyal sras mchog grub rgyal po/_sprul sku o rgyan gling pa'o
[edit]
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་བཞུགས་སོ༔

ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་ནི༔ བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་བསྟན་པ་ནི༔ ཕྱི་དང་ནང་དང་བདེ་དང་སྟོང་པའི་དབང་༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབྱེ་བས་བསྐུར་བ་ཡི༔ རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་དབང་རྣོན་སྐལ་ལྡན་སྨིན༔ ཞེས་པས༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞི་རྫོགས་པའི་སློབ་དཔོན་ལ༔ དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་སློབ་མས་ཐོག་མར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ ལན་གསུམ་དུ་ཞུས་པས༔ སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ང་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཏེ༔ ང་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ དམ་ཚིག་གཅན་འཕྲང་ཟབ་པས་ན༔ དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པ་ལ༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བླ་མས་གསུངས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་འཆང་བ་དང་༔ སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ ཞེས་ཁས་བླངས་པ་ལ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་ཕོག་སྟེ་བླངས་པ་ལྷ་ལ་གནང་བ་ནོད་པའི་བསྙེམས་པ་བྱ༔ བླ་མས་ཕྱག་མཚན་གནང་བ་འམ༔ ལྷའི་དགྱེས་ཞལ་བསྟན་པ་སོགས་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་ན་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་མཆོད་བྱ་ཞིང་དམ་ཚིག་གསོ༔ དེ་ནས་སློབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ༔ གདོང་དར་གྱིས་བཅིངས་ཤིང་མེ་ཏོག་གཏད༔ སྡོམ་པ་སྦྱིན༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞལ་ཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་འབར་བར་བསྐྱེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ༔ བརྟན་པར་བྱ༔ མེ་ཏོག་འདོར་བས་རིགས་བརྟག་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ནོ༔ དེ་ནས་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ༔ བུམ་པ་བླངས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་ནི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྨན་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཆུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དབུ་རྒྱན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དྲི་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མིང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དུག་ལྔ་གནས་དག་ཕུང་པོ་གནས་སུ་གྱུར༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཁྲུས་བྱ༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བུམ་ཆུ་སྦྱིན༔ བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད༔ སྤྲོ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར༔ བཟླས་ལུང་སྦྱིན༔ དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་རྫོགས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་དོན་མཆོག་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་པའི་དོན་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པའི་ལུང་དབོག་གོ༔ སློབ་མས་བསྐྱེད་རིམ་འབྱོངས་ཤིང་རྟོག་པ་ཆུང་བར་གྱུར་པ་ན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་སྦྱིན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་མཚན་ལྡན་རང་བྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་གླང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྱབ་བྱེད་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་ཤ་ཆེན་རྟ་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུར་སེལ་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་རཀྟ་བྱ་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆུ་ཁྱུང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་མཉམ་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་སེང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲོག་གི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་རླུང་ལྔ་དབང་དུ་འདུས༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་བདེ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཐོད་པ་གནས་ལྔར་བཞག༔ བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱང་༔ འཁྲུལ་འཁོར་དང་༔ རླུང་དང་༔ འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་ཕོག༔ བསྒོམས་པས་རྩ་རླུང་ལས་སུ་རུང་བ་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་རྒྱུད་དག་པའི་རིགས་ལྔའི་གཟུངས་མ་གཏད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་རིགས་ལྔ་གསང་བའི་ཡུམ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བསྟེན་བྱའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་འདི་གཏད་པས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་རྣམ་བཞི་འཕེལ་བ་དང་༔ ལུགས་ལྡོག་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་རིག་མ་ལྔ་སྦྱིན༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྦྱོར་བ་བྱེད་དུ་གཞུག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བདེ་བ་ངོ་སྤྲད༔ འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་བསྟན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་མྱོང་བ་ཅན་དུ་ངོ་འཕྲོད་པ་ན༔ དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ནི༔ འཇའ་ཤེལ་བསྟན་ཅིང་༔ ཨཿ ཤེལ་འོད་ནང་དུ་འཁྱིལ་བ་ནི༔ རང་རིག་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འབྱུང་བ་ནི༔ རང་གསལ་ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ནི༔ བློ་འདས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བདེ་གཤེགས་རིགས༔ སེམས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་པ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ རིག་སྟོང་འགྱུར་བ་མེད་པ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་སེར་པོ་རིན་ཆེན་རིགས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་པདྨའི་རིགས༔ སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་ལྗང་གུ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ རང་རྩལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཚོན༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ནི་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མིག་ཏུ་བསྟན༔ སརྦ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ ཞེས་སྙིང་གར་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་མཉམ་གཞག་བྱ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྣལ་དབབ་དང་སོར་གཞུག་གི་ལམ་བསྟན་ལ་མངོན་དུ་བྱར་གཞུག་གོ༔ དེས་ནི་སྨིན་པ་དང་གྲོལ་བ་དུས་མཉམ་དུ་འོང་བ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ དབང་དང་ལམ་ནི་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་སྟེ༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་གཞལ་ཡས་ལྷ་རུ་བསྟན༔ ཤར་བ་གསུམ་གྱིས་འཁྲུལ་རྟོག་ཞེན་པ་བསྒྱུར༔ འཁྲུལ་འཁོར་རླུང་དང་འབར་བའི་གདམས་པ་བསྟན༔ འདུས་པ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་གསུམ་ལས་སུ་རུང་༔ དབབ་དང་ལྡོག་དང་བསྟིམ་པའི་མྱུར་ལམ་བསྟན༔ ལྷན་སྐྱེས་གསུམ་གྱིས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་ཆུད༔ རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་དབྱེར་མེད་དོན་ངོ་སྤྲད༔ འོད་གསལ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཞེས་སོ༔ ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དང་༔ བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབེབས་པ་གཏོར་མའི་དབང་ནི༔ གཏོར་ཆེན་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ༔ ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དབྱིངས་དང་རིག་པ་སྟེ༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས༔ གཏོར་མའི་ངེས་ཚིག་ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟོང་སྟེ༔ བྷ་གའི་མཁའ་ལ་བདེ་ཆེན་ལིངྒ་སྦྱོར༔ གཏོར་མའི་རང་བཞིན་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཤ་ལྔའི་རྒྱུ་ལ་བདུད་རྩིའི་རྐྱེན་གྱིས་བྲན༔ གཏོར་མའི་ལས་ནི་ཚིམ་དང་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་འདོད་དོན་སྒྲུབ༔ གཏོར་མའི་རྣམ་པ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ༔ གཞལ་ཡས་སྣོད་ལ་བཅུད་ནི་ལྷ་རུ་བཞུགས༔ བང་རིམ་བཞི་ལྡན་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་སྟེང་༔ པད་འདབ་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ གཏོར་ཆེན་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བཙན་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིག་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྒྲིབ་དག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ བཀའ་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་ཤོག༔ ཛབ¿་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་སྦྱིན༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནང་གསང་བས་ཚིམ་པར་བྱ༔ བཀྲ་ཤིས་དང་༔ གླུ་དང་༔ རོལ་མོ་དང་༔ རིག་མའི་གར་གྱིས་ཀྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷག་པར་སྤེལ༔ དབང་འདི་ཐོབ་ནས་ལམ་མ་བསྒོམས་ན་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་ལེན་པར་བྱ༔ འདི་བསྐུར་བའི་བླ་མ་ལ་མིའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་པས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ལོ་དང་ཟླ་བས་འགྱངས་པར་འགྱུར་བས་ངེས་པར་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོར་བལྟ་བར་བྱའོ༔ དབང་བཞི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་བཞིན་མནྡ་ར་བས་ཟ་ཧོར་གྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བྲིས༔ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོར་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཀུཉྫ་ར། རིགས་ལྡན་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང༌། མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་འཚོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའོ།། །།

[edit]

[¿ ]dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhi bzhugs so:___zhi khro bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__snying po don gyi dbang ni:__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud las:__snying po don gyi dbang bzhi bstan pa ni:__phyi dang nang dang bde dang stong pa'i dbang :__ye shes rigs lnga'i dbye bas bskur ba yi:__rnam pa nyi shus dbang rnon skal ldan smin:__zhes pas:__dbang gi chu bo bzhi rdzogs pa'i slob dpon la:__dad pa dang shes rab ldan pa'i slob mas thog mar gsol ba gdab pa ni:__spyi dpal chen po he ru ka:__rdo rje'i bla ma dgongs su gsol:__bdag ni skal ldan rigs kyi bu:__snying po don gyi dbang bskur gsol:__lan gsum du zhus pas:__slob dpon gyis:__nga ni he ru ka dpal te:__nga yi dkyil 'khor chen po 'dir:__dam tshig gcan 'phrang zab pas na:__dbang bskur dam tshig bsrung nus sam:__zhes dris pa la:__dpal chen po dang dbyer med pa'i:__bla mas gsungs pa rdo rje'i tshig:__rtag tu yid la 'chang ba dang :__srog la bab kyang dam tshig bsrung :__zhes khas blangs pa la:__skyabs 'gro sems bskyed dang rdo rje sems dpa'i sgom bzlas kyi lung phog ste blangs pa lha la gnang ba nod pa'i bsnyems pa bya:__bla mas phyag mtshan gnang ba 'am:__lha'i dgyes zhal bstan pa sogs nyams dang rmi lam du byung na gnang ba thob pa yin pas dkyil 'khor bzhengs te sgrub mchod bya zhing dam tshig gso:__de nas slob mas maN+Dal phul:__gdong dar gyis bcings shing me tog gtad:__sdom pa sbyin:__spyi dpal chen po zhal cig phyag gnyis pa'i thugs kar hU~M 'bar bar bskyed la ye shes pa dbab:__brtan par bya:__me tog 'dor bas rigs brtag ste dkyil 'khor bstan no:__de nas he ru ka dgyes pas dbang bskur bar bsams la:__bum pa blangs te:__hU~M:__bkra shis chen po'i bum pa gzhal yas khang :__nang ni lha dang dbyer med bdud rtsis bkang :__snod bcud yongs su rdzogs pa'i dbang bskur bas:__dpal chen lha tshogs sku yi dbang thob shog:__sman mchog rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__mi bskyod rdo rje chu yi dbang thob shog:__rin chen rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__rin chen 'byung ldan dbu rgyan dbang thob shog:__dri mchog rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__snang ba mtha' yas rdo rje'i dbang thob shog:__snying po rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__don yod grub pa dril bu'i dbang thob shog:__'bras bu rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__rnam par snang mdzad ming gi dbang thob shog:__dug lnga gnas dag phung po gnas su gyur:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM hU~M trA~M hrIHAH__zhes spyi bo'i gnas lngar bzhag:__a b+hi Shiny+tsa hU~M zhes khrus bya:__ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes bum chu sbyin:__bkra shis rgya cher brjod:__spro na dkyil 'khor lha tshogs gtso bsdus kyi dbang bskur:__bzlas lung sbyin:__dgongs pa ngo sprad pa ni:__hU~M:__rang byung ye shes snying po byang chub sems:__lha sngags chos sku thams cad de la rdzogs:__dbyings dang rig pa gnyis med he ru ka:__yang dag nges pa'i don mchog rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu dz+nya na a b+hi Shiny+tsa AH__zhes pa'i don la dgongs pa bskyang :__bskyed rim bsgom pa'i lung dbog go:__slob mas bskyed rim 'byongs shing rtog pa chung bar gyur pa na gsang ba'i dbang bskur ba ni:__bla ma yab yum sbyor ba byas pa'i byang chub kyi sems gtso bor gyur pa'i sha lnga dang bdud rtsi lnga sbyin la:__hU~M:__snod ni mtshan ldan rang byung ka pA lar:__bcud kyi dwangs ma sha lnga bdud rtsi lnga:__gnyis med mnyam sbyar byang chub sems kyi chus:__dpal chen lha tshogs gsung gi dbang thob shog:__bdud rtsi dri chen glang shas dbang bskur bas:__khyab byed rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi sha chen rta shas dbang bskur bas:__thur sel rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi rak+ta bya shas dbang bskur bas:__gyen rgyu'i rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi dri chu khyung shas dbang bskur bas:__me mnyam rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi byang sems seng shas dbang bskur bas:__srog gi rlung rnams dbu mar thim par shog:__rtsa yi mdud grol rlung lnga dbang du 'dus:__thig le zag med bde ba rgyas par shog:__oM AHhU~M swA hA:__zhes thod pa gnas lngar bzhag:__badz+ra pany+tsa a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa AH__zhes bdud rtsi sbyin:__a ho ma hA su kha ho:__zhes bdud rtsi myang :__'khrul 'khor dang :__rlung dang :__'bar 'dzag gi dmigs pa phog:__bsgoms pas rtsa rlung las su rung ba na shes rab ye shes kyi dbang gi slad du rgyud dag pa'i rigs lnga'i gzungs ma gtad la:__hU~M:__bkra shis mtshan ldan rigs lnga gsang ba'i yum:__sangs rgyas kun gyi bsten bya'i dam tshig mchog:__zag med bde ba'i 'byung gnas 'di gtad pas:__he ru ka dpal thugs kyi dbang thob shog:__bde gshegs rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes khyab pa'i dbang thob shog:__rdo rje'i rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes brtan pa'i dbang thob shog:__rin chen rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes rgyas pa'i dbang thob shog:__pad+ma'i rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes 'bar ba'i dbang thob shog:__las kyi rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes smin pa'i dbang thob shog:__lugs 'byung dga' ba rnam bzhi 'phel ba dang :__lugs ldog lhan skyes rtogs pa'i dbang thob shog:__oM hU~M trA~M hrIHAH__zhes rig ma lnga sbyin:__ma hA shrI he ru ka badz+ra kro d+hA kro d+hI shwa rI tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes sbyor ba byed du gzhug:__ma hA su khA dz+nyA na a a:__zhes bde ba ngo sprad:__'og sgo bde ba chen po'i lam bstan:__bde ba chen po myong ba can du ngo 'phrod pa na:__dbang bzhi pa bskur ba ni:__'ja' shel bstan cing :__aH__shel 'od nang du 'khyil ba ni:__rang rig chos sku stong pa nyid:__de las 'od zer 'byung ba ni:__rang gsal longs sku ye shes lnga:__dbyer med ngo bo gcig pa ni:__blo 'das khyab gdal chen po ste:__'od zer dkar po bde gshegs rigs:__sems nyid 'dus ma byas pa mtshon:__'od zer sngon po rdo rje'i rigs:__rig stong 'gyur ba med pa mtshon:__'od zer ser po rin chen rigs:__'khor 'das mnyam nyid chen po mtshon:__'od zer dmar po pad+ma'i rigs:__so so rang gis rig pa mtshon:__'od zer ljang gu las kyi rigs:_rang rtsal lhun gyis grub par mtshon:__ka dag dbyings ni shel lta bu:__lhun grub rig pa 'ja' tshon bzhin:__dbyings rig zung 'jug rdzogs pa che:__ye shes rdo rje'i dbang thob shog:__pany+tsa dz+nyA na hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__zhes pas mig tu bstan:__sarba kro d+ha d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a:__zhes snying gar bzhag:__a a a a AH__zhes mnyam gzhag bya:__rdzogs pa chen po rnal dbab dang sor gzhug gi lam bstan la mngon du byar gzhug go:__des ni smin pa dang grol ba dus mnyam du 'ong ba ste:__rgyud las:__dbang dang lam ni zung du 'brel ba ste:__snod bcud phung khams gzhal yas lha ru bstan:__shar ba gsum gyis 'khrul rtog zhen pa bsgyur:__'khrul 'khor rlung dang 'bar ba'i gdams pa bstan:__'dus pa gsum gyis sgo gsum las su rung :__dbab dang ldog dang bstim pa'i myur lam bstan:__lhan skyes gsum gyis bde stong zung du chud:__rnal dbab sor gzhug dbyer med don ngo sprad:__'od gsal gsum gyis sku gsum mngon du 'gyur:__zhes so:__nyams myong skyes pa brtan pa'i phyir dang :__byin rlabs btsan thabs su 'bebs pa gtor ma'i dbang ni:__gtor chen spyi bor bzung la:__hU~M:__gtor ma'i ngo bo dbyings dang rig pa ste:__dbyings kyi snod du rig pa'i gtor chen bshams:__gtor ma'i nges tshig thabs shes bde stong ste:__b+ha ga'i mkha' la bde chen ling+ga sbyor:__gtor ma'i rang bzhin sha lnga bdud rtsi lnga:__sha lnga'i rgyu la bdud rtsi'i rkyen gyis bran:__gtor ma'i las ni tshim dang dngos grub ster:__lha rnams mnyes shing rnal 'byor 'dod don sgrub:__gtor ma'i rnam pa snod bcud yongs rdzogs te:__gzhal yas snod la bcud ni lha ru bzhugs:__bang rim bzhi ldan 'byung bzhi rim brtsegs steng :__pad 'dab sprul pa nyi shu'i dkyil 'khor dbus:__gtor chen spyi dpal che btsan he ru ka:__rten dang brten pa yongs rdzogs 'ja' ltar shar:____skal ldan rig kyi bu la dbang bskur bas:__dgyes pa chen po'i gnas gsum 'od zer gyis:__sgrib dag smin cing grol ba'i dngos grub thob:__bka' 'dus yongs rdzogs lha dang gnyis med shog:__dzab[¿] bzla:__oM AHhU~M ma hA shrI sarba kro d+ha ba liM ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__zhes gnas gsum du bzhag cing :__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes lha tshogs 'od du zhu ba'i gtor rdzas dngos grub tu sbyin:__tshogs kyi 'khor lo phyi nang gsang bas tshim par bya:__bkra shis dang :__glu dang :__rol mo dang :__rig ma'i gar gyis kyang bde ba chen po lhag par spel:__dbang 'di thob nas lam ma bsgoms na dam tshig dang 'gal bas nyams su len pa'i dam bca' len par bya:__'di bskur ba'i bla ma la mi'i 'du shes skyes pas kyang dngos grub lo dang zla bas 'gyangs par 'gyur bas nges par dpal chen he ru ka chen por blta bar bya'o:__dbang bzhi don gyi snying po gu ru rin po ches gsungs pa bzhin man+da ra bas za hor gyi skad dang yi ger bris:__mtsho rgyal gyis bod kyi skad dang yi ger bsgyur nas rgyal sras mchog grub rgyal por gtad pa rdzogs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__rgya rgya rgya:_________gter ston o rgyan gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa nas spyan drangs pa'o/__/'di'i brgyud pa ni/__chos sku kun tu 'chang chen/___longs sku rdo rje sems dpa'/__sprul sku phyag na rdo rje/__rig 'dzin kuny+dza ra/__rigs ldan de ba bzang skyong*/__mkha' 'gro las dbang chos 'tsho/__o rgyan pad+ma 'byung gnas/__lha lcam man+dA ra ba/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__rgyal sras mchog grub rgyal po/__sprul sku o rgyan gling pa'o//__//

Footnotes

Other Information