JKW-KABAB-06-CHA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo 'dus pa'i dbang bskur JKW-KABAB-06-CHA-033.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 33, Pages 415-442 (Folios 1a to 14b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo 'dus pa'i dbang bskur. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 415-442. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-068
Colophon
  • Treasure colophon: མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཉམས་སུ་བླངས༔ གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་མ་འོངས་སྐྱེ་མཐའ་སྦས་ཚུལ་པདྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་བྲག་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ཏུ་བརྡ་ཡིག་རིགས་ལྔར་བྲིས་ཏེ་ལས་ཅན་མ་དང་འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་དུ་སྦས༔ གཏེར་བདག་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ་དྲག་ཤུལ་ཅན་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་ལ་བཅོལ་ལོ༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Scribe colophon: ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་བྲག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ཏུ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའམ། མཚན་དངོས་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་དུ་གྲགས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་གཏད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྦས་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། ཐུགས་ཉམས་སུ་རྩེ་གཅིག་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན། སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཟབ་ཆོས་ངོ་མཚར་ཅན་བྱྀན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་རེ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཕལ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ། རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། སྔོན་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚིག་དོན་གྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་བགྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: mtsho rgyal bdag gis nyams su blangs:__gu ru'i bka' bzhin ma 'ongs skye mtha' sbas tshul pad+ma'i ming can 'byung bar gsungs pa'i don du e gzar mo lung gi brag bde chen gsang ba phug tu brda yig rigs lngar bris te las can ma dang 'phrad pa'i smon lam dang bcas gter du sbas:__gter bdag dur khrod kyi ma mo drag shul can spyang zhon mched gsum la bcol lo:__gsang ba chen po'i dbang bskur stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gtad rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu h+ya sa ma ya:
  • Scribe colophon: e gzar mo lung gi brag gu ru'i sgrub gnas bde chen gsang ba phug tu mtsho rgyal gyi rnam 'phrul rang grol gyi rnal 'byor ma jo mo sman mo'am/__mtshan dngos pad+ma mtsho skyid du grags pa la mkha' 'gro rdo rje phag mos gter dpe dngos su gtad cing byin gyis brlabs/__sbas tshul gyis 'gro don ci rigs mdzad/__thugs nyams su rtse gcig bzhes pa la brten/__sku lus ma spangs par mkha' spyod kyi go 'phang brnyes pa'i zab chos ngo mtshar can by-in rlabs kyi sprin phung 'phro ba yin no/__/rmad du byung ba'i gsang ba chen po 'di nyid re zhig mkha' 'gro'i phyag tu bzhugs shing phal pa'i spyod yul du ma gyur pa/__rtsod dus kyi tha mar 'dul ba'i skabs su babs shing thugs rje dang smon lam gyi dbang las/__sprul pa'i gter ston rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/___sngon chos dbang rin po che'i gsang grogs su gyur pa'i rgyu dang ye shes mkha' 'gro'i byin rlabs kyi rkyen la brten te tshig don gyi bka' babs shing rjes su dran pa'i cho 'phrul chen pos gtan la phab par mdzad pa'i yi ge pa ni skal ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas bgyis pa ye shes mkha' 'gros rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/__/dge legs 'phel/
[edit]
༁ྃ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཞུགས༔

༁ྃ༔ ༢༠༤༤༤༤༤༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་སོ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བ་ནི༔ སྣོད་དང་མི་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོས་དབེན་པ་དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་སྤྱིན༔ མ་རྡལ་མདའ་གང་གྲུ་བཞི་པ་བརྩིག༔ བདུད་རྩི་ལྔས་ཆག་ཆག་གདབ༔ མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ༔ དབུས་སུ་ཐོད་པ་བདུད་རྩི་ལྔས་བཀང་བའི་བར་སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་ཆོས་འབྱུང་ས་བོན་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་༔ རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྡོ་བཀོད་ལ༔ ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་སྐུའི་རྟེན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་སོགས་མཆོད་པ་བཟང་དུ་བཤམ༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་བརྗོད་མང་དུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བྷནྡྷའི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་༔ བཅུད་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ༔ སྔགས་བཟླས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བར་མོས༔ དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཉམས་ཆག་སྐོང་ཞིང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ བདག་ཉིད་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་དབང་བསྐུར་བ་བླངས་ཤིང་༔ སློབ་མ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐབས་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་དངོས་གཞི་ལ༔ སློབ་མའི་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བ་ནི༔ དམ་ཚིག་སྲུང་བར་ནུས་པའི་སློབ་མ་ལྔའམ༔ བདུན་ནམ༔ བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་སྒོ་དྲུང་དུ་བོས་ལ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་བགེགས་བསྐྲད༔ གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་མཚམས་བཅད༔ ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག༔ མིག་དར་འཆིང་ཞིང་མེ་ཏོག་ལག་ཏུ་གཏད་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཧོཿ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་འཇུག་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྲོ༔ གསང་བའི་དམ་ཚིག་འཚལ་ལགས་ན༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ བཀའ་གཉན་མཐུ་བཙན་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ འཇུག་པའི་སྐལ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ འོན་ཀྱང་དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཟབ་མོ་སྤྱོད་ནུས་ན༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཁྱེད་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ཚིག་སྲོག་ལྟར་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་རཱཀྵནྟུ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་བྱིན་པ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་དང་བཅས་པས་ལྷག་མེད་དུ་འཐུང་བར་བྱའོ༔ དེ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ༔ སེམས་བསྐྱེད༔ སྡོམ་གཟུང་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་འཕོགས༔ གསང་སྔགས་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད༔ སླར་ཡང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི༔ ཧོཿ བླ་མེད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་དང་མེད་པ་ལ༔ ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་བྱ་བ་མིན༔ ཚུལ་མིན་སྨྲས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཞེས་ནན་ཏན་དུ་གདམས༔ དེ་ནི་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པའོ༔ ནང་ལྟར་འཇུག་པའི་སླད་དུ༔ གསོལ་བ༔ ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་མས༔ རྣམ་ཐར་བཞི་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསོལ་ཞིང་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ༔ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་བྱེ་སྟེ་སློབ་མ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོའི་ཐད་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་གཡོན་སྐོར་གྱིས་ཕྱིན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་བྱས་པར་མོས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ནི༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ༔ མངོན་སུམ་མཐོང་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ན་མཱ་མི༔ ཞེས་ཕྱག་བྱ༔ སླར་ཡང་ཤར་སྒོའི་ཐད་དུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་གདན་ལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཀྱིས་འཁོད་པར་མོས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཧོ༔ འདི་ནི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་རྒྱུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱང་སེམས་ཏེ༔ ཉམས་ན་འབར་བའི་མེ་ཡིས་སྲེག༔ བསྲུངས་ན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ༔ བྃ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་སློབ་མའི་སྙིང་གར་བྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བྱིན་ཐིབས་སེ་བྱོན་པར་བསམས་ལ་ཐོད་པའི་རྔ་བརྡུང་ཞིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རང་བཞིན་དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་ཅིག༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ གསུང་གི་ཛབ་སྒྲ་འུ་རུ་རུ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམས་སེ་ལམ༔ རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྲེག༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོངས༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་དང་༔ ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུ་མང་དུ་བརྗོད་པས་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་བྱུང་༔ སློབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དྭངས་མ་རྡུལ་བྲལ་བྃ་ཡིག་མཐིང་གར་གྱུར་པ་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཞལ་དུ་དྲངས༔ ཐུགས་ཀར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ གསང་བའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར་བབས་པ་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཕྱིར་སྤྲོས་པ་ལས་སློབ་མ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་མངོན་རྟོགས་ལྟར་གསལ་གདབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་བསམས་ལ་ཤ་ཆེན་གྱི་སྤོས་བདུག༔ གསང་བའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐར༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ར་ར་ར་ར༔ ཙ་ལ་ཡ་ཙ་ལ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾ༔ ཞེས་དབབ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི༔ ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི་ཕུལ་བས༔ སྔོན་ནས་ལས་འབྲེལ་བཞག་པའི་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་པུཥྤེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་ཕུལ་བས་རིགས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་སླར་ཡང་མེ་ཏོག་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ལ༔ ཧོཿ འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སྟེཿ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པུཥྤེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོར་བསྟིམ༔ དེ་ནས་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་དང་བཅས་མིག་རས་བསལ་ལ༔ ཧོཿ མ་རིག་པ་ཡི་ལིང་ཏོག་ནི༔ རིག་པ་མཆོག་གི་ཐུར་མས་བསལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མིག་ཐོབ་པས༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མིག་དར་དགྲོལ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ༔ ཀྱེ་ཧོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལྟོས་ལ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཞེས་བསྐུལ་ནས་བརྡ་སྤྲད་པ་ནི༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ༔ སྐུ་མཚན་མ༔ གསུང་བདུད་རྩི༔ ཐུགས་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ༔ ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ བར་ཁྱམས་སུ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ༔ སྒོ་དང་གྲུ་ཆད་རྣམས་སུ་ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཡེ་ནས་རང་རང་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་མཐོང་བའི་བློས༔ ཧོཿ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐོང་༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་ཕྱིར༔ སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་ད་གྱུར་ཏོ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོ་ཧོ༔ ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ༔ དེ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་དག་པར་བྱེད་པ་སྟེ་འཇུག་པའི་ཆོ་གའོ༔ ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞི་སྟེ༔ ཕྱི་ཡི་དབང་དང་༔ ནང་གི་དབང་དང་༔ གསང་བའི་དབང་དང་༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་ངོ་༔ དང་པོ་ལའང་གསུམ་སྟེ༔ ཕན་པའི་དབང་དང་༔ ནུས་པའི་དབང་དང་༔ ནུས་པ་མཆོག་གི་དབང་ངོ་༔ དེ་ལ་དང་པོ་ཐུན་མོང་དུ་མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལ༔ དབང་བསྐུར་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན༔ བདག་ཀྱང་རྗེས་སུ་གཟུང་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ༔ དེ་ནས་ཕན་པའི་དབང་གི་སླད་དུ༔ རང་བྱུང་བདེ་སྟོང་གི་བུམ་པ་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག་སྟེ་འདི་སྐད་དོ༔ ཨོཾ༔ སྣོད་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཆེ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ༔ སྣོད་ནི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ རིན་ཆེན་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་ནི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ པདྨའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨཱཿ སྣོད་ནི་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔ་ནས་ཞུགས༔ ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་བདེ་ཆེན་དུ་དག༔ ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གནས་གྱུར༔ ཆུ་བོའི་རྦ་རླབས་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ་མོ༔ དེ་ནི་ཕན་པ་སློབ་མའི་དབང་ངོ་༔ ནུས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གི་སླད་དུ༔ སླར་ཡང་བྷནྡྷ་སྙིང་ག་མགྲིན་པ་སྤྱི་བོ་རྣམས་སུ་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ཡིད་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨཱཿ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ངག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨོཾ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ལུས་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་གསང་བ་དང་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་བསམ་མོ༔ དེ་ནི་ནུས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ངོ་༔ དེ་ནས་ནུས་པ་མཆོག་གི་དབང་ལ༔ ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་ཞིང་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བསྟིམ་མོ༔ དེ་བཞིན་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་ལྟེ་བར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ༴ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨཱ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་དྷ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ༴ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུ་གསང་བར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན༴ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཉེར་བཞིའི་སྐུ་གནས་སོ་སོར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྨིན་མཚམས་པུལླི་ར་མ་ལར༔ ཐོད་པའི་དུམ་བུ་རབ་གཏུམ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཁཎྜ་ཀ་པཱ་ལ་པྲ་ཙཎྜ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྟག་པའི་གནས་མཆོག་ཨརྦུ་དར༔ མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་སྣ་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་དཾཥྟ་མ་ཧཱ་ནཱ་སཱ་ཀཱ་ཡ་ཨབྷི༴ ཧཱུྃ༔ རྣ་བ་གཡས་པ་ཨཽ་ཌཱི་ཡར༔ ཀངྐལ་དང་འོད་ལྡན་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཀངྐཱ་ལ་པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏཱི་ཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ སྤྱྀ་གཙུག་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་རུ༔ མ་ཧཱ་ཀངྐ་གཏུམ་མིག་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀངྐ་ཙཎྜ་ཨཀྵི༴ ཧཱུྃ༔ རྣ་བ་གཡོན་པ་གོ་དཱ་ཝར༔ སུུ་ར་ཝཱི་ར་བློ་ཅན་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་སུ་ར་ཝཱི་ར་མ་ཏཱི༴ ཧཱུྃ༔ སྨིན་དབུས་ར་མེ་ཤྭ་ར་རུ༔ འོད་དཔག་མེད་དང་མིའུ་ཐུང་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ཁརྒ་རཱི༴ ཧཱུྃ༔ མིག་གཉིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་རུ༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཅན་ལངྐ་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་ལངྐེ་ཤྭ་རི༴ ཧཱུྃ༔ ཕྲག་པའི་གནས་མཆོག་མ་ལ་ཡར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་དྲུ་མ་ཙྪ༴ ཧཱུྃ༔ མཆན་གཉིས་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་རུ༔ ཨངྐ་རི་དང་ཨེ་རཱ་ཝ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨངྐུ་རི་ཨེ་རཱ་ཝ་ཏཱི༴ ཧཱུྃ༔ སྣ་རྩེའི་གནས་མཆོག་ཀོ་ས་ལར༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆང་འཐུང་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་སུ་ར་བྷཀྵཱི༴ ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བ་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེ་རུ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་མོ་རླུང་ཤུགས་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཱི་ར་ཝཱ་ཡུ་བེ་གཱི༴ ཧཱུྃ༔ ནུ་མ་གཉིས་གནས་ཨོ་ཊེ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་རལ་ཅན་འཇིགས་བྱེད་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཛཱ་ཊཱི་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝཱི༴ ཧཱུྃ༔ ཁ་ཡི་གནས་མཆོག་ཀ་ལིངྐར༔ རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཤྱཱ་མ་དེ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲ་ཤྱཱ་མ་དེ་ཝཱི༴ ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པའི་གནས་མཆོག་ལམྦ་ཀར༔ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་དྲ་སུ་བྷ་དྲ༴ ཧཱུྃ༔ སྙིང་གའི་གནས་མཆོག་ཀཱཉྩི་རུ༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རྟ་རྣ་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝ་ཧ་ཡ་ཀརྞི༴ ཧཱུྃ༔ འདོམ་བར་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རུ༔ རིག་མི་བཟང་དང་ཁ་གཱ་ན༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བི་རུ་པཱཀྵ་ཁ་གཱ་ན་ནཱི༴ ཧཱུྃ༔ མཚན་མ་པྲེ་ཏ་པུ་རི་རུ༔ སྟོབས་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་འཆང་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱ་ལ་ཙཀྲ་བེ་གཱི༴ ཧཱུྃ༔ བྱིན་པ་སུ་བརྞཱ་དཱི་པར༔ ནམ་སྙིང་འཁོར་ལོའི་གོ་ཆ་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཁ་གརྦྷ་ཙཀྲ་ཝརྨི་ཎཱི༴ ཧཱུྃ༔ བརླ་གཉིས་སཽའུ་རཱཥྟ་རུ༔ དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཤཽཎྜི་ནི༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཤཽཎྜི་ནཱི༴ ཧཱུྃ༔ བཤང་ལམ་གྲི་ཧ་དེ་བ་རུ༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དུམ་སྐྱེས་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་རཏྣ་བཛྲ་ཁཎྜ་རོ་ཧཱ༴ ཧཱུྃ༔ སོར་མོ་བཅུ་དྲུག་ནཱ་ག་རར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་དཔའ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཧེ་རུ་ཀ་སུ་བཱི་རཱི༴ ཧཱུྃ༔ བོལ་གོང་གནས་མཆོག་སིནྷཱུའི་གྲོང་༔ པདྨ་གར་དབང་སྟོབས་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་པདྨ་ནིརྟཱི་ཤྭ་ར་མ་ཧཱ་བཱ་ལཱ༴ ཧཱུྃ༔ མཐེ་བོང་བཞི་གནས་མ་རུ་ཏར༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་སྒྱུར་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཙཀྲ་ཝརྟི་ནཱི༴ ཧཱུྃ༔ པུས་མོའི་གནས་མཆོག་ཀུ་ལུ་ཏར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ༴ རིགས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བིརྻ༴ ཕྲ་མེན་མ་བཞི་ཡན་ལག་བཞིར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱམས་པ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྲ་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཀཱ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཕག་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན༴ ཨོཾ་སཱུ་ཀ་རཱ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ དགའ་བ་ཚད་མེད༴ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྱི་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ དབང་གི༴ ཨོཾ་ཤྭ་ན་མུ་ཁཱི་ཀཱ༴ ཧཱུྃ༔ བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་འུག་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨུ་ལཱུ་ཀ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ༴ དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ་བཞི་དཔུང་མགོ་གཉིས་དང་པུས་མོ་གཉིས་སུ་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཤེར་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཡོ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛ་ལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་བརྟན་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར༴ ཨོཾ་སྠཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི༴ ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སྲེག་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པར༴ ཨོཾ་ཛྭ་ལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༴ ཧཱུྃ༔ ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཡོ་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི༴ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཙ་ལ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་རིམ་པ་ལྟར་གནས་སོ་སོར་བསྟིམ་མོ༔ དེས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་སྦྱིན་པ་ནི༔ སློབ་དཔོན་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་༔ སློབ་མའི་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲཽག་མཐར་འཁོད་པར་མོས་ལ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་བྱ༔ དེས་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་གསུང་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་མཉམ་པར་བཞག་ལ༔ ཕྲིན་ལས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ དེས་ནི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་སུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་ན་སྐུ་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ༔ འདོད་ཁམས་དང་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ༔ དེ་ནས་ནང་གི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡིས༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་ལགས་ན༔ ད་ནི་དམ་ཚིག་གསང་ཆེན་གྱི༔ དབང་བསྐུར་བཀའ་དྲིན་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ༔ སློབ་མ་རྟོག་པ་ཆུང་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སམ༔ གཞན་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྫས་དང་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ༔ དེའང་སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་རོལ་མོས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་མེས་བཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་རྒྱུན་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནས་ཕྱིར་སྤྲོས༔ ཐོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པས་མཉེས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁར་བྱིན་པར་མོས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མུ་ཏིག་ལྟར་དཀར་དྲི་མ་མེད༔ ཤེས་རབ་མཆོག་གི་རཀྟ་ནི༔ དམར་གསལ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ༔ དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་མཉམ་སྦྱར་བའི༔ ཀུན་ཏུ་ཚིམ་བྱེད་བདུད་རྩི་ཆེ༔ འཐུངས་ཤིག་འཐུངས་ཤིག་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན༔ དཔའ་བོའི་དམ་ཚིག་འདི་སྤྱོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མཐུས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྷག་པར་གསལ་བར་བྱས༔ རྩ་ནང་གི་ཁམས་རྣམས་གནས་གྱུར་ཏེ་སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས༔ མགྲིན་པར་པདྨ༔ སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན༔ གསང་བར་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསམས་ལ་སེམས་གཟུང་༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཁྱད་པར་གྱི་བྱིན་རླབས་དྲུག་བྱ་བ་ནི༔ ཐོག་མར་རླུང་རོ་བསལ༔ ལྟེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་དེ་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་བས་དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ལ་རེག་པས་དམར་ཁྱུག་གིས་འབར༔ རྩ་འཁོར་ལྔ་དང་ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ ཁམས་སྙིགས་མ་རྣམས་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་རྣམས་ཆེས་ཆེར་འབར་ཞིང་རྒྱས༔ བདེ་དྲོད་ཀྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ རྃ་རྃ་རྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བྱིན་དབབ༔ དཔལ་འབར་གྱི་མེ་སྦར་བ་ལུས་ལ་བསྐོར་བའི་བརྡ་ཐབས་དང་བཅས༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ལྕེ་སྦར་བ་ལས༔ མཚན་འཛིན་རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་བསྲེགས༔ བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་འབར་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྃ་རྃ་རྃ༔ ཞེས་བརྟན་པར་རྒྱས་གདབ་བོ༔ སྤྱི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་འཕྲོས༔ ཞུ་བདེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དྭངས་གསལ་འཇའ་ཚོན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱས༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དེས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ཅིར་སྣང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ལམ་ལམ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ༔ ལྷ་སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བ་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དངོས་པོ་སྦྱངས༔ སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ སྙིང་གའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་འོད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་གཏད་པ་ལ་སྣང་བ་མཆེད་པ༔ མཆེད་པ་ཐོབ་པ༔ ཐོབ་པ་ཉེར་ཐོབ༔ ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་ནས་རང་རིག་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་མོས༔ རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་གཟུང་༔ ཨོཾ་སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ༔ མེ་ལོང་དྲི་མ་མེད་པ་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྣང་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པའི༔ འོད་གསལ་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ མགྲིན་པའི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་མགྲིན་པར་ཨྃ་དམར་པོ་འབར་བ་ལ་སེམས་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསམ༔ ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་རླུང་སེམས་དྲག་ཏུ་གཅུན༔ ཨོཾ་སརྦ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨྃ་ཨྃ་ཨྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ༔ མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབྱོངས་བ་ལས༔ ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་རཱུ་པ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨྃ་ཨྃ་ཨྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་ཀྱི་དབུ་མའི་ནང་ཟླ་དཀྱིལ་གྱིས་ཁྲིགས་སེ་བཀག་པའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་སྔོ་སྐྱ་སྲན་ཆུང་ཙམ་གསལ་གདབ༔ གསང་གནས་ཀྱི་ཀརྨ་དྷཱ་ཀིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པ་དང་༔ འོག་རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་རླུང་དང་བཅས་པ་གྱེན་དུ་བྱུང་༔ ཟླ་དཀྱིལ་ལ་རེག་པས་ཐིག་ལེ་སྐར་མདའ་འཕང་བ་བཞིན་སོང་༔ དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཙོ་མོ་རྣམས་ལ་བསྐོར་ཏེ༔ སྤྱི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ རླུང་རིག་བསྲེས་ཏེ་སེམས་བཟུང་༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བྱིན་དབབ༔ མདའ་གཞུའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་མདའ་ལྟར་འཕངས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་ངང་༔ མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་འཕོ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་རྒྱས་གདབ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མར་བྱུང་༔ ལྟེ་བའི་ཟླ་དཀྱིལ་གྱི་སྟེང་དུ་ལྕི་ཐེང་ངེ་གནས་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་རང་ཉིད་བར་དོའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ལམ་གྱིས་སད་པར་བསམས་ལ་རྩལ་སྦྱང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཨ་ཨཱཿ བྃ་བྃ་བྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ༔ མཐར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ལྟ་སྐུ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་ཕྱག་རྒྱར་ལམ་གྱིས་གསལ་གདབ༔ མར་མེའི་བརྡས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྣང་བ་འབར༔ བར་དོའི་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་བསལ༔ སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་བྃ་བྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ དེ་ལྟར་ན་གསུང་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ༔ གཟུགས་ཁམས་དང་ངག་གི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རླུང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ༔ དེ་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ནུས་པ་སྨིན༔ ད་ནི་གྲོལ་བ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ༔ སློབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ༔ སིནྡྷཱུ་རའི་མཎྜལ་གཏད་དེ༔ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་མཆོག༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་དབུས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟེར་བ༔ ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེས་མཚན༔ སྙོམས་འཇུག་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་དམར་འོད་འབར༔ དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་མེ་ལོང་ལྟར༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མུ་དྲཱ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཞེས་རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱིན༔ སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྨིན་མཚམས་སུ་དགོད༔ དངོས་གཞིའི་སླད་དུ༔ སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ངོ་བོ་ཅན་རེ་བྱུང་སྟེ་ལས་རྒྱ་ལ་ཐིམ་པའམ༔ མདུན་དུ་ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་འཁོད་པས༔ ཨེ་མ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་རིགས༔ སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་དུས་ལ་བབ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ༔ ཨེ་མ་ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་ཆེ༔ བདག་ནི་ལམ་ལ་སོམ་ཉི་མེད༔ སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ཡི༔ ལོངས་སྤྱོད་དགའ་སྟོན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སླར་ཡང་༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ སྤྱོད་པ་མཆོག་ལ་རྣམ་རོལ་པས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་པའི༔ ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དེ་སྤྱོད་ཅིག༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ༔ ཨེ་མ་ཧོཿ བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡི༔ བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པར་བདག་སྤྲོ་ན༔ བདེ་བའི་པང་དུུ་ད་ལྟར་བྱོན༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཞེས་ལན་བཏབ་པས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་ཏེ༔ ཧོ༔ དགའ་བའི་ཡན་ལག་རེག་པ་དང་༔ མཆོག་དགའི་ཕྱག་རྒྱས་ཉེ་བར་འཁྱུད༔ ཁྱད་པར་དགའ་བའི་ངང་དུ་སྡོམས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་རྗེས་སྤྱོད་ཅིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བ་བཞིའི་རོས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་ཚིམ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཧོཿ སླར་ཡང་ཐིག་ལེ་གྱེན་དུ་བཟློག་སྟེ་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་སོན་ཏེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ ཞེས་ང་རྒྱལ་གཟུང་༔ དེ་ལྟར་ན་ཐུགས་ཕྱག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་མཚོན་པའི་སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ གཟུགས་མེད་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ༔ དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ༔ གཙོ་བོ་ཆེ་ཁྱོད་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས༔ ད་ནི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན༔ བཞི་པའི་དབང་མཆོག་བདག་ལ་སྩོལ༔ སློབ་མ་ལུས་གནད་དང་བཅས་བདེ་ཆེན་གྱི་ངང་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་དེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་བརྡ་ཐབས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ༔ ཧོཿ ལྟོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྣང་བའི་ངོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྟོང་པའི་བདག་ཉིད་ཕག་མོ་ཡུམ༔ མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ དུས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར༔ རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་རྩལ་སྣང་མ་འགགས་པ༔ ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ༔ དེ་གསུམ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི༔ བློ་འདས་ཆེན་པོའི་རང་ཞལ་སྐྱོངས༔ དོན་གྱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་དེ་དོན་ལ་མཉམ་པར་གཞག་གོ༔ དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ ཁམས་གསུམ་དང་སྒོ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ༔ དེས་ནི་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ༔ མཇུག་གི་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ རྗེས་སུ་གནང་བ༔ དམ་ཚིག་དབོག་པ༔ གཏང་རག་འབུལ་བའོ༔ དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས༔ ཐོག་མར་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་གཏད་ལ༔ ཧོ༔ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བསྒོམ་པ་དང་༔ བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཛ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དུང་དང་གླེགས་བམ་གཏད་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་རྣམས་ཉན་པ་དང་༔ གཞན་དོན་འཆད་ཅིང་སྟོན་པ་ཡིས༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་དྷརྨ་བྷཱ་ཥ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་གཏད་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྤྱོད་པ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཙརྻ༴ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་གཏད་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཤ་ལྔ་བདུད་བརྩི་ལྔ་ལ་སོགས༔ གཙང་རྨེ་མེད་པར་དང་དུ་ལོང་༔ སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ༴ རིག་མ་གཏད་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ པདྨ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་རྒུར་རོལ༔ རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མུ་དྲཱ༴ རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ལོང་བསྟན་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བ་མེ་ལོང་བཞིན༔ མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་རྗེས་སུ་གདམ་མོ༔ གཉིས་པ་ལ༔ ཐོག་མར་དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་ལས་གང་གསུངས་པའི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྟག་ཏུ་ཟུངས༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་༔ མི་འབྱེད་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱ༔ གཏི་མུག་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་ཟུངས༔ བྱང་ཞིང་ཞི་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད༔ ཞེ་སྡང་གསལ་སྟོང་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སྦྱིན་པ་དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྦྱིན༔ རལ་གཏོར་འབོ་གཅོག་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད༔ ང་རྒྱལ་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མར་ལྟོས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཐེག་པ་མཐའ་ཡས་ཐབས་ཚུལ་སྟོན༔ བུད་མེད་ལ་གུས་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད༔ འདོད་ཆགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ མཆོད་དང་ཕྲིན་ལས་ནར་མར་བརྩོན༔ དྲག་ཤུལ་རྩུབས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད༔ ཕྲག་དོག་ཚོར་སྟོང་ཡངས་པར་ལྟོས༔ མདོར་ན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་ལས་གསུངས་པའི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་རབ་བརྩོན་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་པ་ལ་སློབ་མས༔ ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས༔ ཞེས་ཁས་བླང་ངོ་༔ གསུམ་པ་ནི༔ མཎྜལ་དང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ལྷ་དང་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱའོ༔ དབང་བསྐུར་བ་འདི་ལན་གཅིག་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ཁོ་ནས་ཚེ་འདིའམ༔ འཆི་ཁའམ༔ བར་དོ་ཚུན་ཆད་དུ་ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས༔ སྣོད་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་༔ སྣོད་ལྡན་ལ་ལྷུག་པར་སྟོན༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་པདྨ་བདག་ལ་མ་རྒྱུད་གསང་བ་མཆོག་གི་སྨིན་གྲོལ་དང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གསང་བ་ཀུན་འདུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་འདིའང་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་གཟུངས་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཉམས་སུ་བླངས༔ གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་མ་འོངས་སྐྱེ་མཐའ་སྦས་ཚུལ་པདྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་བྲག་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ཏུ་བརྡ་ཡིག་རིགས་ལྔར་བྲིས་ཏེ་ལས་ཅན་མ་དང་འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་དུ་སྦས༔ གཏེར་བདག་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ་དྲག་ཤུལ་ཅན་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་ལ་བཅོལ་ལོ༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་བྲག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ཏུ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའམ། མཚན་དངོས་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་དུ་གྲགས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་གཏད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྦས་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། ཐུགས་ཉམས་སུ་རྩེ་གཅིག་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན། སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཟབ་ཆོས་ངོ་མཚར་ཅན་བྱྀན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་རེ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཕལ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ། རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། སྔོན་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚིག་དོན་གྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་བགྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__phag mo 'dus pa'i dbang bskur bzhugs: \u0f01\u0f83:__2044444:__rdo rje phag mo la phyag 'tshal lo:__mkha' 'gro 'dus pa'i dbang bskur gyi rim pa 'di la gsum ste:__sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes so:__dang po sngon 'gro sta gon du bya ba ni:__snod dang mi ldan pa'i skye bos dben pa dur khrod la sogs pa'i gnas su gzhi bdag la gtor ma spyin:__ma rdal mda' gang gru bzhi pa brtsig:__bdud rtsi lngas chag chag gdab:__mtshan ma'i dkyil 'khor ji ltar rigs par bya:__dbus su thod pa bdud rtsi lngas bkang ba'i bar sin+d+hU ra'i me long chos 'byung sa bon sngags kyis brgyan pa dang :__rang byung gi shel rdo bkod la:__lha gnas rnams su sku'i rten bzhugs su gsol:__sman raka gtor tshogs sogs mchod pa bzang du bsham:__phrin las kyi gzhung bsrangs la bzlas brjod mang du bya:__khyad par b+han+d+ha'i snod gzhal yas khang dang :__bcud mkha' 'gro ma'i lha tshogs su gsal:__sngags bzlas pas byang chub sems kyi bdud rtsir 'khyil bar mos:__de nas tshogs kyi 'khor los nyams chag skong zhing dgyes pa bskyed:__bdag nyid nus ldan du bya ba'i phyir dbang bskur ba blangs shing :__slob ma skal ba dang ldan par bya ba'i phyir gsol ba btab pas skabs dbye ba dang bcas pa rnams ni sngon du 'gro ba'o:__sa ma ya:__de nas dngos gzhi la:__slob ma'i rgyud dag par bya ba ni:__dam tshig srung bar nus pa'i slob ma lnga'am:___bdun nam:__bcu gsum la sogs pa dkyil 'khor gyi khang pa'i sgo drung du bos la khrus nas dbyung :__nang du 'jug pa na bgegs bskrad:__gral la 'khod pa dang mtshams bcad:__lo rgyus kyis nges shes bskyed:__maN+Dal 'bul du gzhug:__mig dar 'ching zhing me tog lag tu gtad la gsol ba gdab pa ni:___hoH__rdo rje phag mo'i ye shes sku:__slob dpon chen po dgongs su gsol:__mkha' 'gro ma yi dkyil 'khor du:__bdag cag 'jug cing bsnyen sgrub spro:__gsang ba'i dam tshig 'tshal lags na:__smin cing grol bar mdzad du gsol:__zhes lan gsum gyis gsol ba btab pa la slob dpon gyis gnang ba sbyin pa ni:__rdo rje mkha' 'gro'i dkyil 'khor che:__bka' gnyan mthu btsan byin rlabs myur:__'jug pa'i skal ldan shin tu dkon:__'on kyang dad dang brtson 'grus dang :__brtul zhugs zab mo spyod nus na:__gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__khyed rnams yongs su smin par bya:__de phyir dam tshig srog ltar srungs:__sa ma ya rAk+Shan+tu:__zhes brjod cing dam tshig gi bdud rtsi'i chu nan byin pa bu rnams kyis kyang :__sa ma ya i dan te na ra kan:__zhes rdo rje'i bro bor ba dang bcas pas lhag med du 'thung bar bya'o:__de nas skyabs 'gro:__sems bskyed:__sdom gzung rnams phrin las ltar 'phogs:__gsang sngags nang gi sems bskyed:__slar yang gsang bar gdams pa ni:__hoH___bla med gsang ba'i dkyil 'khor 'di:__dam tshig nyams dang med pa la:__nam yang smra bar bya ba min:__tshul min smras na nyams par 'gyur:__gu h+ya sa ma ya rak+Shan+tu:__zhes nan tan du gdams:__de ni phyi ltar 'jug pa'o:__nang ltar 'jug pa'i slad du:__gsol ba:__ho:__dkyil 'khor chen po'i sgo bzhi nas:__tshad med bzhi ldan mkha' 'gro mas:__rnam thar bzhi yi sgo phyes la:__sku bzhi'i ye shes bstan du gsol:__dz+nyA na d+hA ki nI sa ma ya hU~M:__zhes gsol zhing slob dpon gyis dbye ba'i rgya dang bcas te:___b+h+rU~M dz+nyA na maN+Da la pra be sha ya phaT:__ces brjod pas dkyil 'khor gyi sgo bzhi shag gis bye ste slob ma rnams dkyil 'khor gyi shar sgo'i thad du 'khod par mos la g.yon skor gyis phyin:__sku gsung thugs kyi phyag byas par mos:__oM AHhU~M ho:__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor pa'i:__sku gsung thugs kyi gsang ba ni:__bsam gyis mi khyab ye shes tshul:__mngon sum mthong phyir phyag 'tshal lo:__oM badz+ra bA rA hI sarba maN+Da la dz+nyA na kA ya wA ka tsit+ta na mA mi:__zhes phyag bya:__slar yang shar sgo'i thad du zhing chen gyi gdan la he ru ka'i chas kyis 'khod par mos:__dam tshig gsang ba'i bdud rtsi sbyin:__ho:__'di ni dngos grub mchog gi rgyu:__rdo rje phag mo'i byang sems te:__nyams na 'bar ba'i me yis sreg:__bsrungs na bde chen ye shes 'grub:__ba~M a mr-i ta u da ka Tha Tha Tha:__de ltar byin pa'i byang sems kyi bdud rtsi de nyid slob ma'i snying gar ba~M yig gi rnam par gyur pa las 'od zer 'phros:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams byin thibs se byon par bsams la thod pa'i rnga brdung zhing thugs dam bskul ba ni:__hU~M hU~M:__yul gyi ming ni rnga yab gling :__pad+ma 'od kyi pho brang nas:__mkha' 'gro 'dus pa'i tshogs kyi rje:__rig 'dzin pad+ma thod phreng rtsal:__dpa' bo d+hA ki'i tshogs dang bcas:__rang bzhin dbyings nas sku skyod cig:__sku yi gar stabs shigs se shig:__gsung gi dzab sgra 'u ru ru:__thugs kyi ye shes lams se lam:__rdo rje'i me 'od lhabs se lhab:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__skal ldan rnams kyi bag chags sreg:__nyams chags rtog sgrib thams cad sbyongs:__ma bcos spros med 'od gsal dang :__khyab gdal chen po'i byin chen phob:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes dang hU~M gi snang glu mang du brjod pas rig 'dzin bla ma'i sku las 'od zer me lce lta bu byung :__slob ma'i phung khams skye mched thams cad bsregs shing sbyangs:__rnam par shes pa'i dwangs ma rdul bral ba~M yig mthing gar gyur pa he ru ka pad+ma thod phreng rtsal gyi zhal du drangs:__thugs kar bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu:__sku yi dbyibs brgyud:__gsang ba'i lam nas yum gyi mkhar babs pa sbyor mtshams nas phyir spros pa las slob ma rnams skad cig gis phag mo khros ma'i skur gyur par bsams la mngon rtogs ltar gsal gdab:__sku gsung thugs byin gyis brlab:__slob dpon dang slob ma'i snying ga'i 'od kyis rdo rje phag mo'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad par bsams la sha chen gyi spos bdug:__gsang ba'i rol mo'i sgra sbyar ba dang bcas spyan drangs pa'i mthar:__dz+nyA na A be sha ya a AH__ra ra ra ra:__tsa la ya tsa la ya:__hU~M AHha dz+haiM:__zhes dbab:__hU~M hU~M hU~M:__zhes dbyer med du bstim:__dz+nyA na badz+ra tiSh+Tha sa ma ya s+t+waM:__zhes brtan par bya:__de nas me tog dor ba ni:__hoH__gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__rig pa'i me tog 'di phul bas:__sngon nas las 'brel bzhag pa'i lha:__gang yin de la 'bab par shog:__dz+nyA na puSh+pe sa ma ya s+t+waM:__zhes phul bas rigs nges par byas te slar yang me tog cod pan gyi tshul du spyi bor bcings la:__hoH__'di ni khyod kyi lhag pa'i lha:__bcom ldan rdo rje btsun mo steH__deng nas byang chub snying po'i bar:__byin gyis brlab phyir dbang bskur ro:__oM dz+nyA na d+hA ki nI puSh+pe a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes brjod cing spyi bor bstim:__de nas gser gyi thur ma dang bcas mig ras bsal la:__hoH__ma rig pa yi ling tog ni:__rig pa mchog gi thur mas bsal:__ye shes chen po'i mig thob pas:__rang byung dkyil 'khor mthong gyur cig:__dz+nyA na tsak+ShuHhU~M AH__zhes brjod cing mig dar dgrol:__de nas dkyil 'khor rdo rjes mtshon par byas te:__kye ho skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni ye shes byin rlabs zhugs:__gsang ba'i dkyil 'khor 'di ltos la:__mchog gi dngos grub bsgrub par gyis:__zhes bskul nas brda sprad pa ni:__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__'di na bcom ldan 'das rdo rje phag mo'i dkyil 'khor bzhugs pa yin te:__sku mtshan ma:__gsung bdud rtsi:__thugs sin+d+hU ra:__ye shes rdo rje sems dpa'i me long gi dkyil 'khor rnams dbyer mi phyed pa'i ngo bo yum lnga'i mkha' klong 'byung ba rim brtsegs kyi steng du rdo rje'i srung 'khor dur khrod brgyad rab tu 'jigs pa'i gzhal med khang gi dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo:__phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro bzhi:__bar khyams su gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro:__sgo dang gru chad rnams su phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs 'og min gsang ba mchog gi dkyil 'khor dang dbyer mi phyed par bzhugs pa mngon sum du mthong zhing :___de thams cad kyang rtsa rlung thig le sems dang bcas pa gdod ma nas rnam par dag pa'i rang bzhin can du ye nas rang rang la bzhugs pa yin pas ngo shes par gyis shig:__ces gdams pa la slob ma rnams kyis kyang de kho na nyid mngon du mthong ba'i blos:__hoH__gsang ba'i dkyil 'khor chen por zhugs:__dam tshig dkyil 'khor chen po mthong :__ye shes dkyil 'khor mngon sum phyir:__skal ba mchog tu da gyur to:__dz+nyA na sa ma ya ho ho ho:__zhes ched du brjod par bya'o:__de rnams ni rgyud dag par byed pa ste 'jug pa'i cho ga'o:__zhugs pa la dbang bskur ba la bzhi ste:__phyi yi dbang dang :__nang gi dbang dang :__gsang ba'i dbang dang :__de kho na nyid kyi dbang ngo :___dang po la'ang gsum ste:__phan pa'i dbang dang :__nus pa'i dbang dang :__nus pa mchog gi dbang ngo :__de la dang po thun mong du maN+Dal phul:__gsol ba gdab pa ni:__byang chub rdo rje 'chang chen pos:__bde gshegs rigs lnga'i sangs rgyas la:__dbang bskur ji ltar stsal ba bzhin:__bdag kyang rjes su gzung mdzad gsol:__zhes gsol ba btab pas:__slob dpon rdo rje phag mo'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs par bsams la slob dpon gyis mchod bstod gsol ba gdab:__de nas phan pa'i dbang gi slad du:__rang byung bde stong gi bum pa spyi bo'i gnas lngar bzhag ste 'di skad do:__oM:__snod ni chos dbyings ye shes klong :__bcud ni rdo rje khros ma che:__snod bcud yongs rdzogs dbang bskur bas:__bde gshegs rigs su lhun grub shog:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__snod ni me long ye shes klong :__bcud ni badz+ra d+hA ki nI:__snod bcud=__rdo rje'i rigs su lhun grub shog:__oM ha badz+ra d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~M:__snod ni mnyam nyid ye shes klong :__bcud ni rat+na d+hA ki nI:__snod bcud=__rin chen rigs su lhun grub shog:__oM ri rat+na d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa trA~M:__hrIH__snod ni sor rtog ye shes klong :__bcud ni pad+ma d+hA ki nI:__snod bcud=__pad+ma'i rigs su lhun grub shog:__oM ni pad+ma d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa hrIH__AH__snod ni bya grub ye shes klong :__bcud ni karma d+hA ki nI:__snod bcud=__las kyi rigs su lhun grub shog:__oM sa karma d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa AH__de ltar dbang bskur bas byang chub sems kyi chu rgyun spyi bo'i gnas lnga nas zhugs:__nyon mongs pa lnga bde chen du dag:__phung po lnga sangs rgyas lngar gnas gyur:__chu bo'i rba rlabs spyi bor brtan pa las he ru ka rigs lngas dbur brgyan par bsam mo:__de ni phan pa slob ma'i dbang ngo :__nus pa slob dpon gyi dbang gi slad du:__slar yang b+han+d+ha snying ga mgrin pa spyi bo rnams su bzhag la:__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__thugs kyi rdo rje mkha' 'gro mas:__yid la mngon par dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs su 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI tsit+ta dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__AH__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__gsung gi rdo rje mkha' 'gro mas:__ngag la mngon par dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung du 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI wA ka dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__oM:__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__sku yi rdo rje mkha' 'gro mas:__lus la mngon par dbang bskur bas:__rdo rje'i sku ru 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI kA ya dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__zhes dbang bskur bas ye shes mkha' 'gro ma rnams kyi thugs gsung sku'i gsang ba dang slob ma'i sgo gsum dbyer med par gyur te rdo rje slob dpon bdag po chen po'i go 'phang la dbang bsgyur bar bsam mo:__de ni nus pa slob dpon gyi dbang ngo :__de nas nus pa mchog gi dbang la:__thog mar dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros te slob ma la thim zhing gnas so sor bzhugs par bsams la:__rdo rje khros ma'i sku spyi bor bzhag ste:__hU~M:__bde gshegs rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan rdo rje khros ma yis:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__chos dbyings ye shes sku 'grub shog:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes brjod cing slob ma'i spyi bor bstim mo:__de bzhin du rdo rje mkha' 'gro'i sku snying gar bzhag la:__hU~M:__rdo rje rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan badz+ra mkha' 'gro mas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__me long ye shes sku 'grub shog:__oM ha badz+ra d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__rin chen mkha' 'gro'i sku lte bar bzhag la:__hU~M:__rin chen rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan rat+na d+hA ki nIs:__skal ldan bu=__mnyam nyid ye shes sku 'grub shog:__oM ri rat+na d+ha ki nI kA ya A b+hi Shiny+tsa mi:__pad+ma mkha' 'gro'i sku mgrin par bzhag la:__hU~M:__pad+ma rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan pad+ma d+ha ki nIs:__skal ldan bu=__sor rtog ye shes sku 'grub shog:__oM ni pad+ma d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__las kyi mkha' 'gro ma'i sku gsang bar bzhag la:__hU~M:__las kyi rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan karma d+hA ki nIs:__skal ldan=__bya grub ye shes sku 'grub shog:__oM sa karma d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__dpa' bo dpa' mo nyer bzhi'i sku gnas so sor bzhag la:__hU~M:__smin mtshams pul+li ra ma lar:__thod pa'i dum bu rab gtum ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur ro:__oM khaN+Da ka pA la pra tsaN+Da kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__ltag pa'i gnas mchog arbu dar:__mche ba rnam gtsigs sna chen ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM daMSh+ta ma hA nA sA kA ya ab+hi=__hU~M:__rna ba g.yas pa au DI yar:__kang+kal dang 'od ldan ma:__dpa' bo=_rigs kyi=__oM kang+kA la pra b+hA wa tI kA ya=__hU~M:__spy-i gtsug dzA lan+d+ha ra ru:__ma hA kang+ka gtum mig ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM ma hA kang+ka tsaN+Da ak+Shi=__hU~M:__rna ba g.yon pa go dA war:__su+u ra wI ra blo can ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM su ra wI ra ma tI=__hU~M:__smin dbus ra me shwa ra ru:__'od dpag med dang mi'u thung ma:__dpa' bo=__rigs kyi=___oM a mi ta b+hA kharga rI=__hU~M:__mig gnyis de bI ko Ti ru:__rdo rje'i 'od can lang+ka ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM badz+ra b+hA lang+ke shwa ri=__hU~M:__phrag pa'i gnas mchog ma la yar:__rdo rje'i sku dang shing grib ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM badz+ra kA ya dru ma ts+tsha=__hU~M:__mchan gnyis kA ma rU pa ru:__ang+ka ri dang e rA wa:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM ang+ku ri e rA wa tI=__hU~M:__sna rtse'i gnas mchog ko sa lar:__rdo rje hU~M mdzad chang 'thung ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM badz+ra hU~M kA ra su ra b+hak+ShI=__hU~M:__lte ba tri sha ku ne ru:__dpa' bo chen mo rlung shugs ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM ma hA bI ra wA yu be gI=__hU~M:__nu ma gnyis gnas o Te ru:__rdo rje ral can 'jigs byed ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM ma hA dzA TI ma hA b+hai ra wI=__hU~M:__kha yi gnas mchog ka ling+kar:__rab tu bzang po sh+yA ma de:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM su b+ha dra sh+yA ma de wI=__hU~M:__mgrin pa'i gnas mchog lam+ba kar:__rdo rje bzang po shin tu bzang :__dpa' bo=__rigs kyi=__oM badz+ra b+ha dra su b+ha dra=__hU~M:__snying ga'i gnas mchog kAny+tsi ru:___'jigs byed chen po rta rna ma:__dpa' bo=___rigs kyi=__oM ma hA b+hai ra wa ha ya kar+Ni=__hU~M:__'dom bar hi mA la ya ru:__rig mi bzang dang kha gA na:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM bi ru pAk+Sha kha gA na nI=__hU~M:__mtshan ma pre ta pu ri ru:__stobs chen 'khor lo'i shugs 'chang ma:__dpa' bo=___rigs kyi=__oM ma hA pA la tsakra be gI=__hU~M:__byin pa su bar+NA dI par:__nam snying 'khor lo'i go cha ma:__dpa' bo=__rigs kyi=___oM kha gar+b+ha tsakra warmi NI=__hU~M:__brla gnyis sau'u rASh+ta ru:__dpa' bo rta mgrin shauN+Di ni:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM ha ya grI ba shauN+Di nI=__hU~M:__bshang lam gri ha de ba ru:__rin chen rdo rje dum skyes ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM rat+na badz+ra khaN+Da ro hA=__hU~M:__sor mo bcu drug nA ga rar:__he ru ka dang shin tu dpa':__dpa' bo=___rigs kyi=__oM he ru ka su bI rI=__hU~M:__bol gong gnas mchog sin+hU'i grong :__pad+ma gar dbang stobs chen ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM pad+ma nirtI shwa ra ma hA bA lA=__hU~M:__mthe bong bzhi gnas ma ru tar:__rnam par snang mdzad 'khor sgyur ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM bai ro tsa na tsakra warti nI=__hU~M:__pus mo'i gnas mchog ku lu tar:__rdo rje sems dpa' brtson chen ma:__dpa' bo=__rigs kyi=__oM badz+ra sa twa ma hA bir+Ya=__phra men ma bzhi yan lag bzhir bzhag la:__hU~M:__byams pa tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo khra gdong mas:__rigs kyi bu+u la dbang bskur bas:__zhi ba'i las kun lhun grub shog:__oM kA kA mu khI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__snying rje tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo phag gdong mas:__rigs kyi=__rgyas pa'i las kun=__oM sU ka rA mu khI kA ya=__hU~M:__dga' ba tshad med=__phra men chen mo khyi gdong mas:__rigs kyi=__dbang gi=__oM shwa na mu khI kA=__hU~M:__btang snyoms tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo 'ug gdong mas:__rigs kyi=__drag po'i las kun lhun grub shog:__oM u lU ka mu khI kA ya=__dam tshig gi mkha' 'gro bzhi dpung mgo gnyis dang pus mo gnyis su bzhag la:__hU~M:__dga' ba'i ye shes ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro gsher byed mas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde chen ye shes g.yo bar shog:__oM dza la d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__mchog tu dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro brtan byed mas:__rigs kyi=__bde chen ye shes 'bar=__oM s+thA na d+hA ki nI=__hU~M:__khyad par dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro sreg byed mas:__rigs kyi=__bde chen ye shes thim par=__oM dz+wa la d+hA ki nI=__hU~M:__lhan skyes dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro g.yo byed mas:__rigs kyi=__bde chen ye shes mthar phyin shog:__oM tsa la na d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes rim pa ltar gnas so sor bstim mo:__des khams gsum gyi snang ba thams cad dang :__rdo rje phung po'i grong khyer ye shes kyi mkha' 'gro ma'i lha tshogs su rnam par dag pa ltar nyams su blang bar bya'o:__bzlas pa sngags kyi lung sbyin pa ni:__slob dpon dang dbyer med pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi thugs srog sa bon las sngags kyi phreng ba byung :__slob ma'i gnas so sor bzhugs pa'i lha rnams kyi thugs sraug mthar 'khod par mos la bzlas pa'i dmigs pa dang bcas sngags rnams kyi rjes zlos lan gsum re bya:__des sgra skad thams cad ye shes kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i gsung du rnam par dag pa ltar nyams su blang ngo :__thugs kyi dgongs pa ngo sprad pa ni:__dpon slob gnyis kas mnyam par bzhag la:__phrin las nas 'byung ba ltar dgongs pa ngo sprad cing nges shes bskyed:__des ni rtog tshogs thams cad ye shes kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i thugs su rnam par dag pa ltar nyams su blang ngo :__de ltar na sku mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob:__'dod khams dang lus kyi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i sku bsgom pa la dbang zhing 'bras bu sku rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du nges shes bskyed do:__de nas nang gi dbang bskur ba la maN+Dal phul:__bla ma rdo rje phag mo yis:__bum pa'i dbang bskur stsal lags na:__da ni dam tshig gsang chen gyi:__dbang bskur bka' drin mdzad du gsol:__zhes gsol ba gdab:__slob ma rtog pa chung ba'i skal ba dang ldan pa la:__bla ma yab yum dngos su sbyor ba mdzad pa'i byang chub kyi sems sam:__gzhan du byang sems kyi rdzas dang sbyar ba'i bdud rtsi sbyin par bya ste:__de'ang slob dpon he ru kar gsal ba shes rab rdo rje phag mo dang snyoms par zhugs pa'i bde ba'i rol mos nam mkha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs spyan drangs:__zhal du zhugs:__'dod chags chen po'i mes bzhu ba'i byang chub sems dkar dmar 'dres pa'i rgyun yum gyi pad+ma nas phyir spros:__thod pa'i lha tshogs rnams kyi zhal du thim:__bde ba chen po'i mchod pas mnyes te 'od du zhu ba slob ma rnams kyi khar byin par mos te:__hU~M:__thabs kyi rang bzhin byang chub sems:__mu tig ltar dkar dri ma med:__shes rab mchog gi rak+ta ni:__dmar gsal chags pa chen po'i tshul:__dbyer med lhan cig mnyam sbyar ba'i:__kun tu tshim byed bdud rtsi che:___'thungs shig 'thungs shig brtul zhugs can:__dpa' bo'i dam tshig 'di spyod cig:__oM b+ho d+hi tsit+ta a ho ma hA su kha a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes bdud rtsi myang ba la brten nas gsal stong bde ba'i ye shes rgyud la skyes pa'i mthus:__rtsa gsum 'khor lo lnga lhag par gsal bar byas:__rtsa nang gi khams rnams gnas gyur te spyi bor sangs rgyas:__mgrin par pad+ma:__snying gar rdo rje:__lte bar rin chen:__gsang bar las kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo rnams shin tu gsal bar bsams la sems gzung :__de dang rjes su 'brel bar khyad par gyi byin rlabs drug bya ba ni:__thog mar rlung ro bsal:__lte ba'i lha tshogs rnams la sems gtad de bum pa can bzung bas de rnams las 'od zer 'phros:__gtum mo'i me la reg pas dmar khyug gis 'bar:__rtsa 'khor lnga dang lus phyi nang thams cad gang :__khams snyigs ma rnams bsregs:__dwangs ma rnams ches cher 'bar zhing rgyas:__bde drod kyis lus thams cad khyab par bsam:__oM sarba rat+na d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a A:__ra~M ra~M ra~M:__zhes brjod cing byin dbab:__dpal 'bar gyi me sbar ba lus la bskor ba'i brda thabs dang bcas:__hU~M:__rin chen mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__gtum mo'i me lce sbar ba las:__mtshan 'dzin rnam rtog bag chags bsregs:__bde drod ye shes 'bar bar shog:__oM dz+nyA na dz+wa la raM a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__ra~M ra~M ra~M:__zhes brtan par rgyas gdab bo:__spyi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro ma'i lha tshogs la sems gtad pas:__de las 'od zer 'ja' tshon lta bu 'phros:__zhu bde dang dbyer med pa'i lus dkyil lha tshogs rnams la reg pa tsam gyis de thams cad kyang dwangs gsal 'ja' tshon gyi rang bzhin du byas:__slar yang 'od zer des snod bcud thams cad la khyab pas cir snang rdo rje phag mo'i lha sku snang stong 'ja' tshon lta bur lam lam gyur par bsams la rlung sems rtse gcig tu gzung :__oM sarba bud+d+ha d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AHhU~M hU~M hU~M:__zhes byin dbab:__lha sku'i gzugs brnyan me long du shar ba bstan la:__hU~MH__sangs rgyas mkha' 'gro'i ye shes kyis:__tha mal snang zhen dngos po sbyangs:__sgyu ma chu zla gzugs brnyan ltar:__zung 'jug chen po'i dbang thob shog:__oM ma hA mA yA dz+nyA na a d+hiSh+Tha na a d+hiSh+Thi te swA hA:__hU~M hU~M hU~M:__zhes rgyas gdab bo:__snying ga'i rdo rje mkha' 'gro ma'i lha tshogs rnams la sems gtad pas:__de las 'od zer 'phros:__'khor rnams 'od du zhu:__gtso mo la thim:__gtso mo'i thugs ka'i dbus su chos thams cad kyi gnas lugs 'od gsal ba'i ngo bo a yig mthing ga shin tu phra ba la sems gtad pa la snang ba mched pa:__mched pa thob pa:__thob pa nyer thob:__nyer thob 'od gsal la thim nas rang rig dri ma med pa'i gnas lugs mngon du byed par mos:__rlung sems rtse gcig gzung :__oM sarba badz+ra DA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__a a a:__zhes byin dbab:__me long dri ma med pa bstan la:__hU~M:__rdo rje mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__snang gsum dbyings su thim pa las:__dwangs shing gsal la mi rtog pa'i:__'od gsal gnas lugs mngon gyur shog:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+ThI te swA hA:__a a a:__zhes rgyas gdab bo:__mgrin pa'i pad+ma mkha' 'gro ma'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__'khor rnams 'od du zhu:___gtso mo la thim:__gtso mo'i mgrin par a~M dmar po 'bar ba la sems gzung :__rmi lam yin snyam du bsam:__nyams skyes pa na rlung sems drag tu gcun:__oM sarba pad+ma d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__a~M a~M a~M:__zhes byin dbab:__me long du gzugs brnyan sna tshogs shar ba bstan la:__hU~M:__pad+ma mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__rmi lam sprul bsgyur 'byongs ba las:__chos kun stong pa'i gzugs brnyan ltar:__yang dag nges don rtogs par shog:__oM shU n+ya tA rU pa dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__a~M a~M a~M:__zhes rgyas gdab bo:__lte 'og sor bzhi'i thad kyi dbu ma'i nang zla dkyil gyis khrigs se bkag pa'i dbus su thig le sngo skya sran chung tsam gsal gdab:__gsang gnas kyi karma d+hA ki'i lha tshogs rnams la sems gtad pa dang :__'og rlung gis bskul ba'i rkyen gyis 'od zer rlung dang bcas pa gyen du byung :__zla dkyil la reg pas thig le skar mda' 'phang ba bzhin song :__dbu ma'i lam brgyud:__'khor lo gsum gyi gtso mo rnams la bskor te:__spyi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro ma'i thugs kar thim par bsam:__rlung rig bsres te sems bzung :__oM sarba karma d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__phaT phaT phaT:__ces byin dbab:__mda' gzhu'i 'khrul 'khor gyis mtshon par byas la:__hU~M:__las kyi mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__rlung sems thig le mda' ltar 'phangs:__dbyings dang rig pa dbyer med ngang :__mkha' spyod gnas su 'pho bar shog:__oM dz+nyA na pra be sha ya phaT a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__phaT phaT phaT:__ces rgyas gdab:__sangs rgyas mkha' 'gro'i thugs ka nas rlung sems kyi thig le mar byung :__lte ba'i zla dkyil gyi steng du lci theng nge gnas par bsam:__slar yang rang nyid bar do'i rlung sems tsam las grub pa'i ngo bo rdo rje phag mo khros ma nag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa la sems gtad de:__'od zer 'phros:__snod bcud thams cad la khyab:__de thams cad bar do'i snang ba sgyu ma'i rol pa mkha' 'gro ma'i sku gsung thugs kyi rang bzhin du lam gyis sad par bsams la rtsal sbyang :__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI sarba DA ki nI dz+nyA na A be sha a AH__ba~M ba~M ba~M:__zhes byin dbab:__mthar snang ba thams cad 'od gsal gyi dbyings su thim:__de las zung 'jug sgyu ma'i lta sku khros ma nag mo'i phyag rgyar lam gyis gsal gdab:__mar me'i brdas mtshon par byas te:__hU~M:__rdo rje phag mo'i byin rlabs kyis:__lha sngags chos sku'i snang ba 'bar:__bar do'i 'khrul pa'i mun pa bsal:__sku gsum go 'phang mngon gyur shog:__oM ma hA su kha kA ya dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__ba~M ba~M ba~M:__zhes rgyas gdab bo:__de ltar na gsung byang sems bdud rtsi'i dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob:__gzugs khams dang ngag gi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i rlung sngags kyi de kho na nyid bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu gsung rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du nges shes bskyed do:__de nas gsang ba'i dbang bskur ba la maN+Dal phul:__dpal ldan bla ma'i bka' drin gyis:__rtsa khams rlung la nus pa smin:__da ni grol ba mngon 'gyur phyir:__gsang ba'i ye shes dbang bskur stsol:__zhes gsol ba gdab:__slob ma skad cig gis he ru ka dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pa'i skur gyur pa la:__sin+d+hU ra'i maN+Dal gtad de:__hU~M:__las kyi phyag rgya'i chu skyes mchog:__rnam thar gsum ldan chos 'byung dbus:__bde chen ye shes mchog ster ba:__chos kyi phyag rgya'i yi ges mtshan:__snyoms 'jug chags pa chen po'i me:__dam tshig phyag rgya'i dmar 'od 'bar:__dwangs gsal rnyog med me long ltar:__phyag rgya chen po mngon gyur shog:__oM karma mu drA sarba dz+nyA na ma hA su kha ho:__zhes rig ma'i brtul zhugs byin:__sin+d+hU ra'i thig le smin mtshams su dgod:__dngos gzhi'i slad du:__sin+d+hU ra'i dkyil 'khor las phyag rgya pad+ma can gyi mtshan nyid can gyi rdo rje phag mo'i ngo bo can re byung ste las rgya la thim pa'am:__mdun du chags pa'i mdangs kyis 'khod pas:__e ma gsang ba chen po'i rigs:__sngags kyi dam tshig la gnas na:__rdo rje rjes su chags pa yi:__dam tshig mchog gi dus la bab:__sa ma ya ho:__zhes bskul ba la:__e ma yid 'ong lha mo che:__bdag ni lam la som nyi med:__sngags kyi dam tshig chen po yi:__longs spyod dga' ston khyod kyis mdzod:__sa ma ya s+t+waM:__slar yang :__rjes su chags pa chen po yi:__spyod pa mchog la rnam rol pas:__lhan skyes ye shes sgrub byed pa'i:__ngo mtshar chen po de spyod cig:__a nu rA ga ya hoH__zhes bskul ba la:__e ma hoH__bde ba'i 'byung gnas che:__rdo rje rjes su chags pa yi:__brtul zhugs rol par bdag spro na:__bde ba'i pang du+u da ltar byon:__a nu rA ga yA mi:__zhes lan btab pas mchog tu dgyes te:__ho:__dga' ba'i yan lag reg pa dang :__mchog dga'i phyag rgyas nye bar 'khyud:__khyad par dga' ba'i ngang du sdoms:__lhan cig skyes pas rjes spyod cig:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes snyoms par zhugs pas dga' ba bzhi'i ros rgyud yongs su gang zhing tshim par bsams la:__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na hoH__slar yang thig le gyen du bzlog ste mas brtan gyi dga' ba bzhi'i mthar son te lhan cig skyes pa'i ye shes mngon du byas pa'i ngang la mnyam par bzhag:__dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85 haMH__zhes nga rgyal gzung :__de ltar na thugs phyag rgya'i chu skyes mtshon pa'i sin+d+hU ra'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob:__gzugs med khams dang yid kyi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i thugs bde chen gyi ye shes bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu thugs rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du nges shes bskyed do:__de nas de kho na nyid kyi dbang bskur ba la maN+Dal phul:__gtso bo che khyod bka' drin gyis:__shes rab ye shes rgyud la skyes:__da ni gnas lugs de kho na:__bzhi pa'i dbang mchog bdag la stsol:__slob ma lus gnad dang bcas bde chen gyi ngang du dus gsum gyi spros pa bcad de mnyam par bzhag pa la:__rdo rje sems dpa'i me long gi brda thabs kyis mtshon te:__hoH__ltos shig skal ldan rigs kyi bu:__snang ba'i ngo bo he ru ka:__stong pa'i bdag nyid phag mo yum:__mnyam sbyor bde ba chen po'i ngang :__dus gsum rtog pas ma bslad par:__rtse gcig mnyam par bzhag pa las:__ngo bo stong pa shel lta bu:__rdo rje phag mo chos kyi sku:__rang bzhin gsal ba 'ja' tshon ltar:__longs spyod rdzogs sku'i rol par shar:__zung 'jug rtsal snang ma 'gags pa:__thugs rje'i rnam rol sprul pa'i tshul:__de gsum ngo bo dbyer med pa'i:__blo 'das chen po'i rang zhal skyongs:__don gyi badz+ra wA rA hI:__tshe 'di nyid la 'grub par 'gyur:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na badz+ra a a a:__zhes tshig gis ngo sprod de don la mnyam par gzhag go:__de ltar na ye shes dbyings rig dbyer med mtshon pa'i rdo rje btsun mo'i me long gi dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob:__khams gsum dang sgo gsum tha dad du 'dzin pa'i rtog pa thams cad dag:__rdo rje phag mo'i de kho na nyid bsam gyis mi khyab pa'i gnas lugs bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu ye shes rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du nges shes bskyed do:__des ni dngos gzhi'i dbang bskur ba yongs su rdzogs pa'o:__mjug gi bya ba la gsum ste:__rjes su gnang ba:__dam tshig dbog pa:__gtang rag 'bul ba'o:__dang po la drug las:__thog mar sku dang sngags phreng gtad la:__ho:__de ring phyin chad bu khyod kyis:__rdo rje phag mo bsgom pa dang :__bzlas brjod sngags kyis thugs dam bskul:__dngos grub rnam gnyis sgrub par gyis:__oM kA ya dza ba a b+hi Shiny+tsA mi:__dung dang glegs bam gtad la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__gsang sngags rgyud rnams nyan pa dang :__gzhan don 'chad cing ston pa yis:__rang gzhan don kun sgrub par gyis:__oM d+harma b+hA Sha a b+hi Shiny+tsA mi:__dur khrod rol pa'i chas gtad la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__he ru ka dang dbyer med pa'i:__rdo rje slob dpon spyod pa yis:__khams gsum 'gro kun dbugs phyung zhig:__oM shrI he ru ka tsar+Ya=__sha lnga bdud rtsi lnga gtad la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__sha lnga bdud brtsi lnga la sogs:__gtsang rme med par dang du long :__spyod pa'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM ma hA a mr-i ta=__rig ma gtad la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__pad+ma can la sogs pa yi:___phyag rgya'i tshogs dang dgyes rgur rol:__rig ma'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM karma mu drA=__rdo rje dang me long bstan la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__rdo rje stong pa nyid kyi dbyings:__ye shes gsal ba me long bzhin:__mnyam pa'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM badz+ra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes rjes su gdam mo:__gnyis pa la:__thog mar dam tshig bsgrag pa ni:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__gsang sngags rgyud las gang gsungs pa'i:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig sdom pa rtag tu zungs:__sangs rgyas mkha' 'gro'i dam tshig tu:__dkon mchog gsum la skyabs su song :__mi 'byed mnyam pa'i brtul zhugs bya:___gti mug 'od gsal chen por ltos:__rdo rje mkha' 'gro'i dam tshig tu:__phyag rgya rnam bzhi rtag tu zungs:__byang zhing zhi ba'i brtul zhugs spyod:__zhe sdang gsal stong chen por ltos:__rin chen mkha' 'gro'i dam tshig tu:__sbyin pa dus rnams rtag tu sbyin:__ral gtor 'bo gcog brtul zhugs spyod:__nga rgyal rig stong sgyu mar ltos:__pad+ma mkha' 'gro'i dam tshig tu:__theg pa mtha' yas thabs tshul ston:__bud med la gus brtul zhugs spyod:__'dod chags bde stong chen por ltos:__las kyi mkha' 'gro'i dam tshig tu:__mchod dang phrin las nar mar brtson:__drag shul rtsubs pa'i brtul zhugs spyod:__phrag dog tshor stong yangs par ltos:__mdor na spyi dang khyad par gyi:__rgyud dang man ngag las gsungs pa'i:__dam tshig sdom la rab brtson pas:__dngos grub tshe 'dir 'grub par gyis:__zhes gdams pa la slob mas:__ji skad gsung bzhin bsgrub lags na:__ye shes thugs rjes rtag tu skyongs:__zhes khas blang ngo :__gsum pa ni:__maN+Dal dang lus longs spyod 'bul:__tshogs kyi 'khor los lha dang bla ma mnyes par bya'o:__dbang bskur ba 'di lan gcig thob nas dam tshig ma nyams pa kho nas tshe 'di'am:__'chi kha'am:__bar do tshun chad du pho nya gsum gyis rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa la brten nas mchog gi dngos grub mngon du 'gyur bar the tshom med pas:__snod min la shin tu gsang :__snod ldan la lhug par ston:__gsang ba chen po'i phyag rgyas gdab bo:__sa ma ya:__o rgyan rang byung gi dur khrod chen por ye shes kyi mkha' 'gro ma rdo rje phag mos pad+ma bdag la ma rgyud gsang ba mchog gi smin grol dang man ngag mtha' yas pa stsal ba rnams kyi nang nas gsang ba kun 'dus snying por dril ba'i dbang bskur gyi cho ga zab mo 'di'ang mchims phu nags kyi dur khrod chen por bka' yi bsdu ba gzungs ma ye shes mtsho rgyal la rjes su gdams pa'o:__sa ma ya:__mtsho rgyal bdag gis nyams su blangs:__gu ru'i bka' bzhin ma 'ongs skye mtha' sbas tshul pad+ma'i ming can 'byung bar gsungs pa'i don du e gzar mo lung gi brag bde chen gsang ba phug tu brda yig rigs lngar bris te las can ma dang 'phrad pa'i smon lam dang bcas gter du sbas:__gter bdag dur khrod kyi ma mo drag shul can spyang zhon mched gsum la bcol lo:__gsang ba chen po'i dbang bskur stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gtad rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu h+ya sa ma ya:__e gzar mo lung gi brag gu ru'i sgrub gnas bde chen gsang ba phug tu mtsho rgyal gyi rnam 'phrul rang grol gyi rnal 'byor ma jo mo sman mo'am/__mtshan dngos pad+ma mtsho skyid du grags pa la mkha' 'gro rdo rje phag mos gter dpe dngos su gtad cing byin gyis brlabs/__sbas tshul gyis 'gro don ci rigs mdzad/__thugs nyams su rtse gcig bzhes pa la brten/__sku lus ma spangs par mkha' spyod kyi go 'phang brnyes pa'i zab chos ngo mtshar can by-in rlabs kyi sprin phung 'phro ba yin no/__/rmad du byung ba'i gsang ba chen po 'di nyid re zhig mkha' 'gro'i phyag tu bzhugs shing phal pa'i spyod yul du ma gyur pa/__rtsod dus kyi tha mar 'dul ba'i skabs su babs shing thugs rje dang smon lam gyi dbang las/__sprul pa'i gter ston rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/___sngon chos dbang rin po che'i gsang grogs su gyur pa'i rgyu dang ye shes mkha' 'gro'i byin rlabs kyi rkyen la brten te tshig don gyi bka' babs shing rjes su dran pa'i cho 'phrul chen pos gtan la phab par mdzad pa'i yi ge pa ni skal ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas bgyis pa ye shes mkha' 'gros rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/__/dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: