JKW-KABAB-18-TSHA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།
Wylie title yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las myong grol ril bu'i sgrub thabs JKW-KABAB-18-TSHA-036.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 36, Pages 223-228 (Folios 1a1 to 3b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las myong grol ril bu'i sgrub thabs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 223-228. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-048
Colophon

ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དགོངས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་སྦྱར་བའོ།།

zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba'i rdo rje'i tshig gi dgongs pa las kun mkhyen bla ma'i byin rlabs las rang shar ba'i tshul gyis rnal 'byor pa a b+hA yas gangs ri thod dkar o rgyan rdzong 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin sbyar ba'o

[edit]
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས། ན་མོ་བི་མ་ལ་རསྨི་པཱ་དཱ་ཡ། །གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་ལ། །གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་མཆོག་སྦྱིན་པ། །གྲུབ་པའི་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བ་ནི། །གྲུབ་རིག་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་བཞིན་སྤེལ། །དེ་ཡང་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས། །བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་སྒྲུབ་ཁང་དུ། །ཡར་མར་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས། །བཟང་དྲུག་འབྲས་གསུམ་གཙོར་གྱུར་པའི། །སྨན་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྱེ་མ་ལ། །ཨ་མྲྀ་ཏ་དང་སྐྱེ་བདུན་ཤ །ཕབས་གཏའི་ཚུལ་དུ་ལེགས་བཏབ་སྟེ། །གུར་གུམ་ཆུ་ཡིས་རིལ་བུ་བྱ། བྷནྡྷ་དུམ་བུ་གསུམ་པར་བླུགས། །དེ་སྟེང་རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་དང༌། །ཁ་གཅོད་མཁར་བའི་མཎྜ་ལར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་དགོད། །དར་དམར་ལྡིང་གུར་མཛེས་པར་དབུལ། །སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པས་བསྐོར། །སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིས། །རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀའི། །གསལ་སྣང་རྫོགས་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས། །བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་ནན་ཏན་བྱ། །མོས་གུས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། །སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཡེ་ཤེས་དབབ། །གནས་དང་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །དངོས་གཞིར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་པའི། བསྐྱེད་བཟླས་རྗེས་སུ་འཛབ་ཁང་དབྱེ། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས། །འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས། །བདེ་སྐྱོང་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང༌། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་བཀོད། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །བརྟན་དང་གཡོ་བའི་དྭངས་བཅུད་སོགས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཚུར་བསྡུས་ནས། །བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བས་མཉེས། །སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཔག་མེད་བབས་ནས་རིལ་བུར་ཐིམ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་བསམ། །དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང་བཅས་པའི། །རྩ་སྔགས་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་བཟླ། །སྐབས་སུ་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་བསྐྱོན། །ཐུན་དྲུག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད། དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་འབད་པ་ཡིས། །དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་མ་ངེས་པར། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང༌། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་དང༌། །འོད་དང་སྒྲ་དང་དྲི་བཟང་འཐུལ། །བྷནྡྷ་འཕར་དང་རིལ་བུ་འཕེལ། །དེ་སོགས་འགྲུབ་པའི་རྟགས་མཐོང་ནས། །རིལ་བུ་རིགས་འདུས་བླ་མར་བསྐྱེད། །བདག་འཇུག་ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་བླང༌། །གཞན་ལ་སྨིན་བྱེད་ཆོ་གས་སྦྱིན། །འདིས་ནི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །བྱིན་རླབས་ཉམས་རྟོགས་རྩོལ་མེད་འཆར། །ཕྱི་མ་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞིང༌། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས། །ས་མ་ཡ། ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དགོངས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་སྦྱར་བའོ།།
[edit]

yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las/__myong grol ril bu'i sgrub thabs bzhugs/__na mo bi ma la rasmi pA dA ya/__/grub pa'i bdud rtsis skal bzang la/__/grub gnyis dga' ston mchog sbyin pa/__/grub pa'i ril bu'i sbyor ba ni/__/grub rig rgya mtsho'i gsung bzhin spel/__/de yang dben zhing nyams dga'i gnas/__/bkra shis byin chags sgrub khang du/__/yar mar mkha' 'gro 'du ba'i dus/__/bzang drug 'bras gsum gtsor gyur pa'i/__/sman sna tshogs pa'i phye ma la/__/a mr-i ta dang skye bdun sha__/phabs gta'i tshul du legs btab ste/__/gur gum chu yis ril bu bya/__b+han+d+ha dum bu gsum par blugs/__/de steng rig 'dzin srog 'khor dang*/__/kha gcod mkhar ba'i maN+Da lar/__/rdo rje sems dpa'i me long dgod/__/dar dmar lding gur mdzes par dbul/__/sman raka gtor tshogs mchod pas bskor/__/skyabs sems sngon du 'gro ba yis/__/rang nyid gnyug ma'i he ru ka'i/__/gsal snang rdzogs pa'i nga rgyal bcas/__/bgegs bskrad srung 'khor nan tan bya/__/mos gus gdung ba'i shugs bskyed la/__/spos rol dang bcas ye shes dbab/__/gnas dang mchod rdzas byin gyis brlab/__/dngos gzhir bdag mdun dbyer med pa'i/__bskyed bzlas rjes su 'dzab khang dbye/__bdag gi thugs srog sngags phreng las/__/'od zer dpag tu med pa 'phros/__/rdo rje'i gzungs thag la brten nas/__/bde skyong bum pa'i nang du song*/__/rig 'dzin bla ma'i thugs rgyud bskul/__/de las 'od zer phyogs bcur 'phros/__/'phags mchod 'gro kun smin grol bkod/__/rtsa gsum dkyil 'khor rab 'byams kyi/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs dang*/__/brtan dang g.yo ba'i dwangs bcud sogs/__/dngos grub rnam gnyis tshur bsdus nas/__/bla ma'i gnas gsum thim pa yis/__/mchog tu mi 'gyur bde bas mnyes/__/sku las ye shes bdud rtsi'i rgyun/__/dpag med babs nas ril bur thim/__/dngos grub kun gyi dbyig tu bsam/__/dbyangs gsal rten snying dang bcas pa'i/__/rtsa sngags chu bo'i gzhung bzhin bzla/__/skabs su dbyangs kyi rta la bskyon/__/thun drug tshogs kyi 'khor los mchod/__de ltar rtse gcig 'bad pa yis/__/dngos nyams rmi lam ma nges par/__/rig 'dzin bla ma'i zhal mthong zhing*/__/lung bstan dbugs dbyung thob pa dang*/__/'od dang sgra dang dri bzang 'thul/__/b+han+d+ha 'phar dang ril bu 'phel/__/de sogs 'grub pa'i rtags mthong nas/__/ril bu rigs 'dus bla mar bskyed/__/bdag 'jug tshul gyis dngos grub blang*/__/gzhan la smin byed cho gas sbyin/__/'dis ni nad gdon sdig sgrib zhi/__/tshe bsod dpal 'byor yon tan rgyas/__/khyad par rig 'dzin brgyud pa yis/__/byin rlabs nyams rtogs rtsol med 'char/__/phyi ma mkha' spyod rdo rje'i zhing*/__/dpa' bo DA ki'i gzugs su 'gyur/__/de phyir mchog tu gces par zungs/__/sa ma ya/__zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba'i rdo rje'i tshig gi dgongs pa las kun mkhyen bla ma'i byin rlabs las rang shar ba'i tshul gyis rnal 'byor pa a b+hA yas gangs ri thod dkar o rgyan rdzong 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin sbyar ba'o//____

Footnotes[edit]

Other Information[edit]