JKW-KABAB-02-KHA-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon JKW-KABAB-02-KHA-058.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 58, Pages 489-502 (Folios 1a to 7b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 489-502. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity pad+ma 'byung gnas
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-028
Colophon

།ཟབ་ཆོས་འདིའི་མངའ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ལས་སྨིན་གྲོལ་མན་ངག་གི་སྐལ་བཟང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོར་ཡོད་ཀྱང༌། དང་པོའི་ལས་ཅན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁྱེར་བདེ་ཙམ་ལ་དམིགས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་གསུམ་པ་ཙྭ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

zab chos 'di'i mnga' bdag gter chen bla ma rnam gnyis las smin grol man ngag gi skal bzang rdzogs par thob pas rgya cher spror yod kyang*/__dang po'i las can gyi nyams len khyer bde tsam la dmigs te pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes de bI ko Ti gsum pa tswa 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། དྲན་པས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཅིང༌། །གསོལ་བཏབ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེས། །སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །བླ་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡི། །ངོ་མཚར་སྙིང་པོ་ས་འོག་གི། །གཏེར་གཅིག་གང་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི། །ལག་ལེན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དགོད། །སྤྱིར་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རྩ་ཐོ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་གསུམ་པ་ལས་གསུངས་པ་ཉིད་གཞིར་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་གནས་དུས་གང་ཟག་གི་དབང་གིས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་གང་ལྕོགས་སྐབས་དང་བསྟུན་པ་བླ་མའི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལག་ཏུ་བླང་བར་བྱ་བ་ལ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་གང་ལ་འཇུག་ཀྱང་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་གི་བློ་སྦྱོང་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་བཞི་པོ་རྣམས་ཐོག་མར་བཏང༌། དངོས་གཞི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་བཞེད་པས་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ། ཐོག་མར་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་དང༌། དེ་ནས་ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྦྱོར། དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་གང་རུང་སྦྱར་ནས་སོ་སོར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བ་སོང་རྗེས། རིམ་པར་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་དང་སྦྱར་ལ་སྒོས་བསྙེན་བྱ། ལས་བཞི། ཆ་ལག་བཞི། བཀའ་སྲུང་བཅས་མཐར་རྒྱས་སུ་དགོས་པར་གསུངས། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཞད་པས། དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་བསྙེན་པ་རྒྱུན་གྱི་བཀོལ་བྱང་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། ཉེ་བསྙེན་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ལྟར་ཕྱི་དཀྱིལ་མདོར་བསྡུས། སྒྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ། སྒྲུབ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ཛབ྄་ཀྱི་བཀོལ་བྱང་སོགས་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང༌། དེ་དག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཟླས་དམིགས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་གཞུང་ཚིག་དང་བསྟུན། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཚུལ་བཞིན་སོང་ནས་ཆོས་ལོངས་སོགས་སྒོས་སྒྲུབ་སོགས་སྒོས་སྒྲུབ་རྣམས་གང་ལྕོགས་སུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལུགས་དེ་གཉིས་གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་གཉིས་ཀ་ཟབ་ཆོས་འདིའི་མངའ་བདག་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་སོ། །འོན་ཀྱང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་བཞེད་པ་གུང་མཐུན་པར་ལས་བྱང་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཏང་ཚུལ་གསུངས་པ་ཉིད་དེང་སང་གྲངས་བསྙེན་མཁན་པོ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་འཇུག་པ་བདེ་བས་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པ་དང༌། བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་འགྲོ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་སོགས་ཐུན་མོང་གི་བློ་སྦྱོང་སྔོན་དུ་བཏང་གྲུབ་ན་གལ་ཆེ། མ་གྲུབ་པས་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོ་དང་སྦྲེལ་ན། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ལ་བློ་སྦྱོང་ཞིང་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས། སྐྱབས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བླ་མ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་བསྐོར་བ་དང༌། མདུན་དུ་ཡི་དམ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱབ་ཏུ་ཆོས་སྐུ། གཡོན་ཏུ་དགེ་འདུན། མཐའ་བསྐོར་ཀུན་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་འབུམ་ཐེར་ཁ་སྐོང་བཅས། འདི་སྐབས་སམ་འོག་གི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐབས་གང་རུང་དུ་ཕྱག་འབུམ་ཐེར་ཡང་འགྲུབ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། དེ་ནས་མི་རྟག་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་དལ་འབྱོར་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟར་ཞོན་ནས་བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་ལ་བློ་གདིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པས་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་སྨོན་པ། ཚོགས་བསགས། འཇུག་པ་བཅས་སོ་སོར་འབུམ་ཐེར། འབྲིང་སོ་སོར་ཁྲི་རེ་སོགས་གང་འགྲུབ་རེ། བསྡུ་ན་སྨོན་སེམས་ཁོ་ནར་འཇུག་པའང་དོན་གྱིས་འདུ་བས་དེ་ཉིད་ཁྲི་སོགས་གང་འགྲུབ། དེ་ནས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དང༌། དེའི་རྩ་བའང་ལས་ཉོན་གྱི་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཐུག་པས། དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བ་ལ་རགས་ལས་པར་ཤེས་ནས་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་གྱི་ཁོངས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་འགྲོ་ངེས་དང༌། ཡིག་དྲུག་ཀྱང་ཅི་ནུས་ཙམ་བཟླ། དེ་ནས་ལས་འབྲས་སྨིན་ཚུལ་ལ་བསམ་ནས། དགེ་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བློས། ཚོགས་ཞིང་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་སྐབས་བཞིན་གསལ་བཏབ་ལ་མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུམ་ཐེར་རམ་མ་འགྲུབ་ན་རྒྱས་པ་ཁྲི་ཙམ་དང༌། བསྡུས་པ་སྒྲོལ་མའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་གཅུད་སོགས་ནས། རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་པ་འབུམ་ཕྲག་རེ་འགྲོ་ངེས་བྱ། དེ་ནས་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་དང༌། དེ་ཐོབ་བྱེད་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་ལ་རགས་ལས་པས། མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་བློས། དང་པོ་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གསལ་བཏབ་ནས་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཁྲི་དང་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་དང༌། བསྡུས་པ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་འབུམ་ཐེར་འགྲོ་ངེས་བྱ། དེ་ཡང་ཐུན་མགོར་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཉེར་གཅིག་ནས་བདུན་ཡན་གང་རིགས་དང༌། དེ་ནས་བསྡུས་པ་བསགས། ནང་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རབ་བྱེ་བ། འབྲིང་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། ཐ་མ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ། གསང་སྒྲུབ་དགོངས་པ་བསྐྱང་བ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་མཉམ་བཞག་ཡུན་རིང་བ་རེ་བྱ། དེ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བརྩམས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་རང་རང་ཉམ་ས་ལེན་གང་ཡིན་དེ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་བྱས་ནས་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་སྤྱིར་སྔོན་འགྲོ་ཚར་རེ་ཆ་ཚང་འགྲོ་བར་བྱའོ། །འདི་དག་གི་ཉམས་ལེན་འདོན་བྱའི་ཚུལ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་ཉིད་དུ་གསལ་ལོ། བསྙེན་སྒྲུབ་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་གྱི་སྐབས་སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན། ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ཁྲི་དང་སྦྲགས་པའི་ཕྱག་དེ་མཚུངས་གྲུབ་ན་ལེགས། སེམས་བསྐྱེད་ཅི་ནུས། ཡིག་བརྒྱ་ཁྲི། མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཁྲི། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་སྒྲུབ་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་ཁྲི། བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཀྱང་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་གྲུབ་ན་བྱ། ནང་སྒྲུབ་བཛྲ་གུ་རུ་བཞི་འབུམ་གསང་སྒྲུབ་དགོངས་པ་བསྐྱང་བ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་བསྙེན་པའི་སྐབས་འདིར། མདུན་ངོས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅི་འབྱོར་བཀྲམ། དེའི་མདུན་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ། གཡས་སུ་སྨན། གཡོན་དུ་རཀྟ། མདུན་དུ་ཉེར་སྤྱོད་སྨན་ཕུད་ཀྱི་གཡས་སུ་བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ། དབུས་སུ་བུམ་པའི་སྟེང་དཀར་གཏོར་འདབ་བཞི། བུམ་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་བཤོས་བུ་རེ། བར་མཚམས་རིལ་བུས་བསྐོར་བ་དཀར་བྱུགས་ཅན། རཀྟའི་གཡོན་ཏུ་གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་གཏོར་མ་དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་རྒྱན་ལྡན་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་བ་བཤམ། དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་སོགས་ལས་བྱང་ལ་དགོས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དུས་ཚེས་བཟང་པོའི་ཕྱི་ཐུན་ནས་དབུ་བཟུང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་བསྡུས། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་གཙོར་བྱ་དགོས་པས། འདིར་ཚིགས་བདུན་སོགས་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བཏང༌། བགེགས་གཏོར་ཕྱིར་དོར་བའི་སྐབས་ཐོ་འཛུགས་ལ་སྲུང་མཚམས་བཅད་ལ་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་རྣམས་དང༌། དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། འཛབ་ཁང་དབྱེ་ཞིང་འཛབ་བསྐུལ་དང་བཟླས་པ་རྣམས་གང་འགྲུབ་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་འདོན། ནོངས་བཤགས་བྱ། དབང་ལེན་དང་འཛབ་ཁང་བསྡུ། བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མ་དང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་གཏོར་འབུལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ། ཚོགས་མཆོད། སྐོང་བ་བཅས། ལྷག་མ་བསྙེན་སྒྲུབ་གྲོལ་གྱི་བར་ཕྱིར་མི་བཏང་བཙོན་འཛིན་བྱ། ཆད་བརྟན་ཀྱང་གྲོལ་དུས་བར་མ་འགྲུབ་ཀྱང་ཆོག །རྗེས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་རྣམས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས། བདག་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་བྱ། སྲོད་ཐུན་ལ་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ། སྲུང་འཁོར་གསལ་གདབ་ཕྱིར་སྔར་ལྟར་རམ། མི་ལྕོགས་ན་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་བཏང་བས་ཀྱང་འཐུས་ལ། འདིའི་སྐབས་བགེགས་བསྐྲད། གཏོར་མ་འདི་ལོངས། ཞེས་པར། གནས་འདིར་མ་འདུག་ཅེས་བསྒྱུར། བསྟོད་པའི་མཇུག་འཛབ་ཁང་དབྱེ་བ་སོགས་སྔར་ལྟར། ཐུན་གྲོལ་སྐབས་མཆོད་བསྟོད། གསོལ་འདེབས། ནོངས་བཤགས། འཛབ་ཁང་བསྡུས་ལ་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བར་བྱས་ཏེ་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ །ཐོ་རང་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར། ངག་བྱིན་རླབས་སོགས་བྱས་ལ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་དང༌། སྔ་ཐུན་ཕྱི་ཐུན་གཉིས་ལ་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ། སྲོད་ཐུན་ལ་ཕྲིན་སྙིང་ཙམ་བྱས་ན་སྟབས་བདེ་ཞིང་དེ་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་པ་དང་བསྟུན་ཆོག །བཀའ་སྲུང་གཏོར་འབུལ་ཉིན་རེ་བཞིན་མ་ཆག་པ་དང༌། ཚོགས་མཆོད་ཚེས་བཅུ་སོགས་དུས་བཟང་རྣམས་ལས་རྒྱུན་དུ་མ་འཁྱོངས་ནའང་ཆོག་ཅིང༌། ཚུགས་གྲོལ་གྱི་སྐབས་སོགས་སུ་སྐོང་བཤགས་བཅས་གཟབ་རྒྱས་བྱ་བ་གལ་ཆེ། ཕྲིན་ལས་བཏང་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྙེན་བཟླས་སྐབས་ཐོག་མར་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་ཚད་ཡིན་པས་དེ་མ་འགྲུབ་བར་ཐུན་དངོས་གཞི་ལ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བཟླ། ཐུན་གཤམ་དུ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་ཙམ་བཟླ། དེའི་གྲངས་བསྙེན་གྲུབ་ནས་ཐུན་མགོར་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་རེ་དང་ཐུན་དངོས་གཞིར་ལོངས་སྐུའི་ཡི་གེ་བདུན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའམ་བདུན་བཟླ། དེ་གྲུབ་ནས་ཆོས་ལོངས་གཉིས་ཀར་ཐུན་མགོར་ཅུང་ཟད་དང༌། དངོས་གཞིར་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་པོ་བཛྲ་གུ་རུ་རབ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། མི་འགྲུབ་ན་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་འགྲོ་ངེས་པར་བྱ། དེ་ནས་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་ཞིང་འདིའི་སྐབས་སུ་ཐུན་མགོ་སོགས་ལ་དབྱངས་རྟ་གང་ཤེས་དང་སྦྱར་ལ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླ་བ་གལ་ཆེ། དེ་ནས་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་ཙམ་བཟླ་བར་གསུངས་པས་ཁྲི་ལྷག་ཙམ། དེ་དག་སོ་སོའི་ཁ་སྐོང་བཅས་བཟླ་གྲུབ་ན་ལས་བྱང་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་པ་རྒྱས་པ་ཡིན། ཟླ་གཅིག་ཙམ་ལ་འབྲེལ་འཇོག་འདོད་ན། སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལན་བདུན་པ་བཅས་ཉིན་གཅིག །རྡོར་སེམས་ཉིན་གཅིག །མཎྜལ་ཉིན་གཅིག །གསོལ་འདེབས་ཉིན་གཅིག །བླ་མ་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་ཉིན་གཅིག་བཅས་ཉིན་ལྔ་གྲུབ་ནས་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མཐའ་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་དང་དངོས་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ལ་བསྟེན་ནས། ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཞག་བདུན། ཡིག་བདུན་ཞག་བདུན། བཛྲ་གུ་རུ་འབུམ་ཕྲག་བཞི། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཞག་གསུམ། ལས་སྦྱོར་ཉིན་གཅིག་ཙམ་བཟླས་པས་ཀྱང་ལས་རུང་དུ་འགྱུར། རྒྱས་བསྡུས་གང་བྱེད་ཀྱང་བཟླས་གྲངས་ཐེམས་ནས་མཚམས་གྲོལ་ཉེའི་སྐོར་ཐུན་མཐའ་རྣམས་སུ་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། ནངས་པར་གྲོལ་རྒྱུའི་དོ་ནུབ་ནས་མཆོད་པ་གསར་པ་བརྗེ། ཚོགས་རྫས་གང་འབྱོར་རྒྱས་པར་བཤམ། སང་ཉིན་ཐོར་ཐུན་ལ་ལས་བྱང་གཞུང་བསྲང༌། བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ། མཆོད་བསྟོད། བར་ཆད་ལམ་སེལ་གསོལ་འདེབས་ནོངས་བཤགས་བཅས་རྒྱས་པར་བཏང༌། སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་དུས་དང་བསྟུན་ལས་བྱང་རྒྱས་པའི་ཚིག་གིས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ། གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་དམིགས་པ་བྱས་ལ་ཅུང་ཟད་རོལ། དབང་ལེན་དང་འཛབ་ཁང་བསྡུ། དེ་ནས་གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་སྐོང་བརྒྱ་རྩ་བྱ་བའམ། མི་འགྲུབ་ནའང་ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང༌། ལྷག་མ་སྔར་བསགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། བཀའ་སྲུང་གཏོར་འབུལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང༌། ཆད་བརྟན། རྟ་བྲོ་བཅས་གྲུབ་ནས། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་ལ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྔཽ་སྨོན་དང༌། བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་ལྟར་རྒྱས་པར་བརྗོད། ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སྲེག་འགྲུབ་ན་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་བྱ། མི་འགྲུབ་ན་སྔར་བསྙེན་པའི་སྐབས་བཟླས་པ་སོ་སོའི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་བཅུ་ཆ་རེ་འགྲོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། བཟླས་དམིགས་ཕྲིན་ལས་ཉིད་དུ་གསལ་བ་ནི་ས་བོན་ཙམ་ཡིན་ལ་རྒྱས་པ་འཛབ་ཀྱི་བཀོལ་བྱང་ལྟར་བྱ། དེའང་ཆོས་ལོངས་གཉིས་གཞུང་གསལ་ལྟར་དང༌། སྤྲུལ་སྐུའི་སྐབས་ཐོག་མར་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ། དེའི་མཐར་བཛྲ་གུ་རུའི་སྔགས་ཕྲེང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རང་སྒྲ་དང་བཅས་གཡས་བསྐོར་བར་མེད་དུ་འཁོར་བ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ཟླ་བ་སྐར་ཕྲེང་ལྟ་བུ་སྟེ་ལྷའི་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་བསྙེན་པའི་དགོངས་པ། དེ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བར་མ་ཆད་དུ་འཕྲོས་ཞལ་ནས་ཐོན། མདུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ལྟེ་བ་ནས་ཐོན། རང་གི་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔར་ལྟར་འཁོར། འོད་ཟེར་གྱི་དྭངས་བཅུད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་ཅིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ་པ་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་སྟེ་ལྷ་དང་བདག་ཉིད་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་དགོངས་པ། སྔགས་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱྀས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་པས་མཉེས། གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་བཅས་སྦྱངས་པར་མོས་པ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བའི་དགོངས་པ། དེའི་མཐར་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འོག་མིན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས། ནང་བཅུད་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ། བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟོག་མ་ལུས་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་སྟེ། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཟླ་བ་ནི་བུང་བ་ཚང་ཞིག་པ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་ཅེས་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་སྟེ་ཛབ྄་དགོངས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་བཅས། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་གཙོ་བོར་སྦྱོར་ཅིང༌། དེ་རྣམས་ཀྱ་སྔ་མ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་གྲུབ་ནས་ཕྱི་མ་ལ་རིམ་གྱིས་འཇུག་པར་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་མན་ངག་གི་དགོངས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་འཛབ་དགོངས་སྟན་ཐོག་གཅིག་དྲིལ་དུ་བྱ་བ་ཉིད་རྟགས་མཚན་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཟབ་མོའི་གནད་དུ་གདམས་པར་མཛད་པ་ལྟར་བྱ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ཟུར་དུ་གསལ་ཞིང༌། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ནི་གོ་སྟོད་འོད་འབར་བྲག་གི་གཏེར་བྱོན་སིདྡྷི་བུམ་སྒྲུབ་ཉིད་འདིའི་ཆ་ལག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ལས་རྩ་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སོགས་དང་སྦྲེལ་ན་ར་མགོ་ལུགས་སྦྱར་གྱི་དཔེར་འགྱུར་རོ། །གཞན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གནད། མཚམས་ཀྱི་སྤང་བླང་སོགས་རྩ་བའི་གཞུང་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལས་མང་དུ་དྭོགས་པས་མ་སྤྲོས་སོ། །གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་སྔར་བྱོན་ཀྱང༌། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་སྔོན་ཆད་མ་གྲགས་ཤིང༌། །དུས་བབ་དབང་གིས་གསར་དུ་སྣང་འདི་ཉིད། །ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་གཏེར་ཆོས་ཀུན་ལས་འཕགས། །རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་ཡིད་ཆེས་དད་ཐོབ་པའི། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་ཕྱོགས་མཚོན་ཕྱིར། །འདི་བྲིས་འདི་ལས་སྤྲོས་ཏེ་གཞུང་དོན་ཉིད། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་ནོར་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །ཟབ་ཆོས་འདིའི་མངའ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ལས་སྨིན་གྲོལ་མན་ངག་གི་སྐལ་བཟང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོར་ཡོད་ཀྱང༌། དང་པོའི་ལས་ཅན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁྱེར་བདེ་ཙམ་ལ་དམིགས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་གསུམ་པ་ཙྭ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon ces bya ba bzhugs so//__dran pas bar chad kun sel cing*/__/gsol btab dngos grub rnam gnyis stsol/__/sangs rgyas kun 'dus gu ru rjes/__/skye dang tshe rabs rjes 'dzin mdzod/__/bla sgrub bye ba phrag brgya yi/__/ngo mtshar snying po sa 'og gi/__/gter gcig gang 'di'i bsnyen sgrub kyi/__/lag len bla ma'i gsung bzhin dgod/__/spyir 'di nyid nyams su len pa'i tshul ji ltar bya ba'i rtsa tho zhal gdams snying byang gi rim par phye ba gsum pa las gsungs pa nyid gzhir byas te/__de la gnas dus gang zag gi dbang gis rgyas 'bring bsdus pa gang lcogs skabs dang bstun pa bla ma'i man ngag las 'byung ba ltar lag tu blang bar bya ba la/__bskyed rdzogs nyams len gang la 'jug kyang sngon 'gro thun mong gi blo sbyong rnam pa bzhi dang*/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro bzhi po rnams thog mar btang*/__dngos gzhi gter chen mchog gling gi bzhed pas zhal gdams snying byang nyid rtsa bar bzung ste/__thog mar chos sku tshe dpag med dang*/__de nas longs sku thugs rje chen po pad+ma sgyu 'phrul drwa ba sbyor/__de nas sprul sku la las byang rgyas 'bring gang rung sbyar nas so sor bsnyen sgrub tshad du 'khyol ba song rjes/__rim par rnam 'phrul bcu gnyis phrin las snying po dang sbyar la sgos bsnyen bya/__las bzhi/__cha lag bzhi/__bka' srung bcas mthar rgyas su dgos par gsungs/__kun mkhyen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bzhad pas/__dngos gzhi'i thog mar bsnyen pa rgyun gyi bkol byang ltar phyag rgya gcig pa/__nye bsnyen phrin las snying po ltar phyi dkyil mdor bsdus/__sgrub pa phrin las 'bring po/__sgrub chen phrin las rgyas pa dzaba? kyi bkol byang sogs rgyas par bya zhing*/__de dag gi ting nge 'dzin dang bzlas dmigs rim pa gsum pa'i gzhung tshig dang bstun/__bsnyen sgrub yan lag bzhi tshul bzhin song nas chos longs sogs sgos sgrub sogs sgos sgrub rnams gang lcogs su bya bar gsungs pa lugs de gnyis gang ltar byas kyang gnyis ka zab chos 'di'i mnga' bdag yin pas khyad par ma mchis so/__/'on kyang gter chen bla ma rnam gnyis bzhed pa gung mthun par las byang kho na la brten pa'i bsnyen sgrub btang tshul gsungs pa nyid deng sang grangs bsnyen mkhan po spyi dang mthun pa'i 'jug pa bde bas de ltar bkod pa la gnyis/__rgyas pa dang*/__bsdus pa'o/__/dang po ni/__sngon 'gro dal 'byor rnyed dka' sogs thun mong gi blo sbyong sngon du btang grub na gal che/__ma grub pas thun min sngon 'gro dang sbrel na/__dal 'byor rnyed dka' la blo sbyong zhing snying po len pa'i lam thams cad kyi rtsa ba skyabs su 'gro ba la 'jug par bgyi'o snyam pas/__skyabs yul gtso bo bla ma snang srid zil gnon la brgyud pa'i bla mas bskor ba dang*/__mdun du yi dam/__g.yas su sangs rgyas sprul sku/__rgyab tu chos sku/__g.yon tu dge 'dun/__mtha' bskor kun tu mkha' 'gro chos skyong nor lha rnams gsal btab la skyabs su 'gro tshul sogs spyi ltar shes par byas nas skyabs 'gro 'bum ther kha skong bcas/__'di skabs sam 'og gi yan lag bdun pa'i skabs gang rung du phyag 'bum ther yang 'grub na mchog tu 'gyur/__de nas mi rtag pas rgyud bskul te nam 'chi cha med kyi tshe thung 'di la dal 'byor la snying po len pa'i thabs thams cad kyi snying po byang chub sems gnyis bskyed nas/__byang chub sems kyi rtar zhon nas bde nas bde bar 'gro ba la blo gding dang ldan pa zhig bya'o snyam pa'i 'phen pas sems bskyed rgyas par smon pa/__tshogs bsags/__'jug pa bcas so sor 'bum ther/__'bring so sor khri re sogs gang 'grub re/__bsdu na smon sems kho nar 'jug pa'ang don gyis 'du bas de nyid khri sogs gang 'grub/__de nas shi ba'i 'og tu 'khor ba gar skyes kyang sdug bsngal gyi rang bzhin dang*/__de'i rtsa ba'ang las nyon gyi kun 'byung la thug pas/__des bskyed pa'i sdig ltung sbyong ba la rags las par shes nas rdor sems sgom bzlas ji skad bshad pa bzhin gyi khongs yi ge brgya pa 'bum phrag kha skong dang bcas pa 'gro nges dang*/__yig drug kyang ci nus tsam bzla/__de nas las 'bras smin tshul la bsam nas/__dge tshogs rlabs po che dus myur ba nyid du bsgrub pa'i blos/__tshogs zhing skyabs yul gyi skabs bzhin gsal btab la maN+Dal rgyas pa 'bum ther ram ma 'grub na rgyas pa khri tsam dang*/__bsdus pa sgrol ma'i skabs su gsungs pa/__oM AHhU~M:__khams gsum snod gcud sogs nas/__rat+na maN+Da la pU dza ho:__zhes pa 'bum phrag re 'gro nges bya/__de nas thar pa'i phan yon dang*/__de thob byed lam gyi mthar thug bla ma'i byin rlabs zhugs pa la rags las pas/__mos gus bla ma'i rnal 'byor la 'jug pa'i blos/__dang po phyi gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa'i rten gsal btab nas gsol 'debs bar chad lam sel khri dang stong sogs gang 'grub dang*/__bsdus pa dus gsum sangs rgyas ma 'bum ther 'gro nges bya/__de yang thun mgor bar chad lam sel nyer gcig nas bdun yan gang rigs dang*/__de nas bsdus pa bsags/__nang bsnyen pa'i tshul du bsgrub pa la rab bye ba/__'bring 'bum phrag bcu gnyis/__tha ma 'bum phrag bzhi bzla/__gsang sgrub dgongs pa bskyang ba thun thams cad kyi mjug tu mnyam bzhag yun ring ba re bya/__de yang skyabs 'gro nas brtsams bla ma'i rnal 'byor yan rang rang nyam sa len gang yin de thun gyi dngos gzhir byas nas thun re re bzhin spyir sngon 'gro tshar re cha tshang 'gro bar bya'o/__/'di dag gi nyams len 'don bya'i tshul rje bla ma mkhyen brtse rin po ches mdzad pa'i byang chub mchog gi sa bon nyid du gsal lo/__bsnyen sgrub dkyus 'gre tsam gyi skabs sngon 'gro mdor bsdus pa la mos na/__thog mar skyabs 'gro khri dang sbrags pa'i phyag de mtshungs grub na legs/__sems bskyed ci nus/__yig brgya khri/__maN+Dal rgyas bsdus gang rigs khri/__bla ma'i rnal 'byor phyi sgrub gsol 'debs bsdus pa khri/__bar chad lam sel kyang stong phrag tsam grub na bya/__nang sgrub badz+ra gu ru bzhi 'bum gsang sgrub dgongs pa bskyang ba thun thams cad kyi mjug tu bya ste/__de ltar sngon 'gro rnams legs par grub nas/__dngos gzhi bsnyen pa'i skabs 'dir/__mdun ngos su gu ru rin po che'i sku gsung thugs kyi rten ci 'byor bkram/___de'i mdun gtor ma rin chen 'bar ba/__g.yas su sman/__g.yon du rak+ta/__mdun du nyer spyod sman phud kyi g.yas su bka' srung tshe ring ma'i gtor ma/__dbus su bum pa'i steng dkar gtor 'dab bzhi/__bum pa'i phyogs bzhir bshos bu re/__bar mtshams ril bus bskor ba dkar byugs can/__rak+ta'i g.yon tu gter srung khyung btsun ma'i gtor ma dmar gtor zur gsum rgyan ldan thebs kyus bskor ba bsham/__dkar bgegs/__tshogs kyi yo byad/__chad brtan sogs las byang la dgos pa rnams kyang tshogs par bya'o/__/de nas dus tshes bzang po'i phyi thun nas dbu bzung*/__bsnyen sgrub kyi skabs 'dir phrin las 'bring bsdus/__sgrub chen la phrin las rgyas pa gtsor bya dgos pas/__'dir tshigs bdun sogs gsol 'debs sngon tu 'gro bas phrin las 'bring po btang*/__bgegs gtor phyir dor ba'i skabs tho 'dzugs la srung mtshams bcad la sngon 'gro'i las rim rnams dang*/__dngos gzhi lha bskyed nas bstod pa'i bar du btang*/__'dzab khang dbye zhing 'dzab bskul dang bzlas pa rnams gang 'grub mthar mchod bstod bya/__gsol 'debs bar chad lam sel 'don/__nongs bshags bya/__dbang len dang 'dzab khang bsdu/__bka' srung tshe ring ma dang khyung btsun ma'i gtor 'bul rgyas bsdus gang 'grub/__tshogs mchod/__skong ba bcas/__lhag ma bsnyen sgrub grol gyi bar phyir mi btang btson 'dzin bya/__chad brtan kyang grol dus bar ma 'grub kyang chog__/rjes gtang rag mchod bstod nongs bshags/__tshogs mgron rnams rten la brtan bzhugs/__bdag bskyed dkyil 'khor bsdu ldang*/__bsngo smon shis brjod kyi bar bya/__srod thun la skyabs sems yan lag bdun pa/__srung 'khor gsal gdab phyir sngar ltar ram/__mi lcogs na phrin las snying po btang bas kyang 'thus la/__'di'i skabs bgegs bskrad/__gtor ma 'di longs/__zhes par/__gnas 'dir ma 'dug ces bsgyur/__bstod pa'i mjug 'dzab khang dbye ba sogs sngar ltar/__thun grol skabs mchod bstod/__gsol 'debs/__nongs bshags/__'dzab khang bsdus la bdag bskyed bsdu ldangs dang bsngo smon shis brjod bar byas te nyal ba'i rnal 'byor la 'jug go__/tho rang ldang ba'i rnal 'byor/__ngag byin rlabs sogs byas la phrin las snying po dang*/__snga thun phyi thun gnyis la phrin las 'bring po/__srod thun la phrin snying tsam byas na stabs bde zhing de dag rang nyid kyi mos pa dang bstun chog__/bka' srung gtor 'bul nyin re bzhin ma chag pa dang*/__tshogs mchod tshes bcu sogs dus bzang rnams las rgyun du ma 'khyongs na'ang chog cing*/__tshugs grol gyi skabs sogs su skong bshags bcas gzab rgyas bya ba gal che/__phrin las btang tshul de ltar byas nas bsnyen bzlas skabs thog mar chos sku tshe dpag med 'bum phrag bcu gcig tshad yin pas de ma 'grub bar thun dngos gzhi la de nyid kho na gtso bor bzla/__thun gsham du gzhan rnams kyang brgya phrag re tsam bzla/__de'i grangs bsnyen grub nas thun mgor brgya rtsa tsam re dang thun dngos gzhir longs sku'i yi ge bdun pa 'bum phrag bcu'am bdun bzla/__de grub nas chos longs gnyis kar thun mgor cung zad dang*/__dngos gzhir sprul sku'i snying po badz+ra gu ru rab 'bum phrag bzhi bcu zhe brgyad/__mi 'grub na 'bum phrag bcu gnyis 'gro nges par bya/__de nas spyi dril gyi sgrub pa thod phreng rtsal 'bum phrag bzhi bzla zhing 'di'i skabs su thun mgo sogs la dbyangs rta gang shes dang sbyar la bdun nam nyer gcig tsam bzla ba gal che/__de nas las sbyor gyi bzlas pa bsnyen pa'i bcu cha tsam bzla bar gsungs pas khri lhag tsam/__de dag so so'i kha skong bcas bzla grub na las byang la brten pa'i bsnyen pa rgyas pa yin/__zla gcig tsam la 'brel 'jog 'dod na/__sngon 'gro skyabs sems yan lan bdun pa bcas nyin gcig__/rdor sems nyin gcig__/maN+Dal nyin gcig__/gsol 'debs nyin gcig__/bla ma nang sgrub kyi bsnyen pa nyin gcig bcas nyin lnga grub nas dngos gzhi'i thog mtha' phrin las 'bring po dang dngos phrin las snying po la bsten nas/__a mA ra Ni zhag bdun/__yig bdun zhag bdun/__badz+ra gu ru 'bum phrag bzhi/__thod phreng rtsal zhag gsum/__las sbyor nyin gcig tsam bzlas pas kyang las rung du 'gyur/__rgyas bsdus gang byed kyang bzlas grangs thems nas mtshams grol nye'i skor thun mtha' rnams su yig brgya ci 'grub bzla/__nangs par grol rgyu'i do nub nas mchod pa gsar pa brje/__tshogs rdzas gang 'byor rgyas par bsham/__sang nyin thor thun la las byang gzhung bsrang*/__bzlas pa ci 'grub/__mchod bstod/__bar chad lam sel gsol 'debs nongs bshags bcas rgyas par btang*/__skya rengs shar ba'i dus dang bstun las byang rgyas pa'i tshig gis dngos grub bskul/__gtor ma lhar gsal ba gnas gsum du gtugs shing dngos grub blang ba'i dmigs pa byas la cung zad rol/__dbang len dang 'dzab khang bsdu/__de nas gtang rag gi tshul du tshogs skong brgya rtsa bya ba'am/__mi 'grub na'ang tshogs mchod skong bshags rgyas par bya zhing*/__lhag ma sngar bsags pa rnams dang lhan cig phyi rol du btang*/__bka' srung gtor 'bul thugs dam bskul ba dang*/__chad brtan/__rta bro bcas grub nas/__gtang rag mchod bstod nongs bshags sogs snga ma ltar la/__theg chen thun mong ma yin pa'i bsngau smon dang*/__bkra shis spyi ltar rgyas par brjod/__kha skong sbyin sreg 'grub na zhi ba'i sbyin sreg bsnyen pa'i bcu cha bya/__mi 'grub na sngar bsnyen pa'i skabs bzlas pa so so'i grangs tshad kyi bcu cha re 'gro bar bya dgos so/__bzlas dmigs phrin las nyid du gsal ba ni sa bon tsam yin la rgyas pa 'dzab kyi bkol byang ltar bya/__de'ang chos longs gnyis gzhung gsal ltar dang*/__sprul sku'i skabs thog mar rang gi thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du gser gyi rdo rje rtse lnga pa'i lte bar zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i hrIHyig dkar po 'od 'bar ba/__de'i mthar badz+ra gu ru'i sngags phreng kha dog dkar po rang sgra dang bcas g.yas bskor bar med du 'khor ba la sems bzung ba zla ba skar phreng lta bu ste lha'i rgyud bskul ba bsnyen pa'i dgongs pa/__de las sngags phreng gnyis pa bar ma chad du 'phros zhal nas thon/__mdun gyi ye shes sems dpa'i zhal du zhugs/__sku'i dbyibs brgyud lte ba nas thon/__rang gi lte ba nas zhugs te thugs ka nas sngar ltar 'khor/__'od zer gyi dwangs bcud thugs kyi thig le 'khyil bas bde ba chen po'i ye shes brtan cing dngos grub rnam pa gnyis rang dbang du gyur par bsgom pa mgal me'i 'khor lo lta bu ste lha dang bdag nyid nye bar bsnyen pa'i dgongs pa/__sngags 'khor las 'od zer dpag tu med pa 'phros/__sangs rgyas kyi zhing rab 'byams rnams su khyab/__phyi nang gsang ba'i mchod sprin du gyur pa rnams ky-is rtsa gsum rgyal ba sras bcas mchod pas mnyes/__gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad bsdus te rang la thim pas sgrib pa bag chags bcas sbyangs par mos pa ni rgyal po'i pho nya spro ba lta bu ste dngos grub sgrub pa la dbang ba'i dgongs pa/__de'i mthar phyi snod kyi 'jig rten 'og min rdo rje'i zhing khams/__nang bcud du snang ba thams cad dkyil 'khor gyi lha/__brtan g.yo'i sgra skad thams cad sngags kyi rang sgra/__dran rtog ma lus pa rang byung ye shes chen po'i rol pa ste/__snang srid gzhir bzhengs chen po'i ngang du bzla ba ni bung ba tshang zhig pa lta bu'i rnal 'byor ces dngos grub mngon du bya ba sgrub pa chen po'i dgongs pa ste dzaba? dgongs rnam pa bzhi po rgyud kyi lugs ltar phyag rgya gcig pa/__phyag rgya spros bcas/__tshom bu tshogs sgrub la gtso bor sbyor cing*/__de rnams kya snga ma la ting nge 'dzin gyi gsal snang grub nas phyi ma la rim gyis 'jug par gsungs kyang*/__'dir gu ru rin po che'i man ngag gi dgongs pas bsnyen sgrub rnam bzhi'i 'dzab dgongs stan thog gcig dril du bya ba nyid rtags mtshan myur du 'byung ba'i zab mo'i gnad du gdams par mdzad pa ltar bya ba yin/__de ltar bsnyen sgrub legs par grub nas gzhan don dbang bskur rgyas 'bring bsdus pa rnams kyis rjes su bzung ba'i tshul zur du gsal zhing*/__tshom bu tshogs sgrub kyi tshul ni go stod 'od 'bar brag gi gter byon sid+d+hi bum sgrub nyid 'di'i cha lag yin pas de ltar bya ba las rtsa ba'i thugs sgrub sogs dang sbrel na ra mgo lugs sbyar gyi dper 'gyur ro/__/gzhan bskyed rim gyi gnad/__mtshams kyi spang blang sogs rtsa ba'i gzhung dang bsnyen sgrub spyi'i rnam bzhag ltar shes par bya ba las mang du dwogs pas ma spros so/__/gsol 'debs rdo rje'i tshig rkang sngar byon kyang*/__/de yi sgrub thabs sngon chad ma grags shing*/__/dus bab dbang gis gsar du snang 'di nyid/__/kha tshang don 'dril gter chos kun las 'phags/__/rgyu mtshan shes nas yid ches dad thob pa'i/__/skal bzang rnams la nyams len phyogs mtshon phyir/__/'di bris 'di las spros te gzhung don nyid/__/tshul bzhin sgrub pas nor 'dzin kun khyab shog__/zab chos 'di'i mnga' bdag gter chen bla ma rnam gnyis las smin grol man ngag gi skal bzang rdzogs par thob pas rgya cher spror yod kyang*/__dang po'i las can gyi nyams len khyer bde tsam la dmigs te pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes de bI ko Ti gsum pa tswa 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: