JKW-KABAB-06-CHA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer JKW-KABAB-06-CHA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 15, Pages 175-176 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 175-176. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Revelations - gter ma  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-049
Colophon

ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཕྱིར་དུ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang nyer mkho'i phyir du pad+ma gar dbang rtsal gyis gter gzhung las khol du phyung ba dge legs 'phel

[edit]
༔ །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ། ༈ །ན་མོ་གུ་ར་བེ། གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པ་བཤམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བདུད་རྩིར་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ ཐོད་མཁར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ༔ མ་མོ་མཆེད་གསུམ་དམ་ལ་འདུས༔ མ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་སྤྱང་ཞོན་མ༔ རབ་ཁྲོས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ མ་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འདིར་བྱོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས༔ བྷྱོ༔ ཡེ་ཤེས་ཕོ་ཉ་སྟག་ཞོན་མ༔ དམར་མོ་གྲི་གུག་སྤྲུལ་ཞགས་འཛིན༔ ཤ་ཟ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འདི་བྱོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས༔ ཛཿ ལས་ཀྱི་མངག་གཞུག་འཕར་ཞོན་མ༔ སྔོན་མོ་གྲི་གུག་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལས་བྱེད་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འདིར་བྱོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས༔ མ་མ་ཏྲཀ་རཀྴ་ཧཱུྃ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ བྷྱོ་རཀྨོ་བྷྱོ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཛཿསྨ་ཤ་ནི་ཕཊ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དང་༔ ཡུམ་ཆེན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡི༔ སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ལྟར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སོལ༔ ཡུལ་འཁོར་ཀུན་སྲུངས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཕྱིར་དུ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]
__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer bzhugs so/__!__/na mo gu ra be/__gtor ma zur gsum che chung gsum sha khrag gis brgyan pa bsham/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/___oM AHhU~M ha hoHhrIHsa bdud rtsir brlabs la/__hU~M b+h+yo:__rab 'jigs dur khrod chen po'i zhing :__thod mkhar 'bar ba'i gzhal yas nas:__rdo rje phag mo'i bka' srung che:__ma mo mched gsum dam la 'dus:__ma:__dbyings kyi yum chen spyang zhon ma:__rab khros gri gug thod khrag bsnams:__ma mo 'bum sde'i tshogs dang bcas:__'dir byon dgyes pa'i mchod gtor bzhes:__b+h+yo:__ye shes pho nya stag zhon ma:__dmar mo gri gug sprul zhags 'dzin:__sha za 'bum gyi tshogs dang bcas:__'di byon dgyes pa'i mchod gtor bzhes:__dzaH__las kyi mngag gzhug 'phar zhon ma:__sngon mo gri gug lcags kyu bsnams:__las byed 'bum gyi tshogs dang bcas:__'dir byon dgyes pa'i mchod gtor bzhes:__ma ma traka rak+sha hU~M sa pA ri bA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi:__b+h+yo rak+mo b+h+yo sa pA ri bA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi:__dzaHsma sha ni phaT sa pa ri bA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi:__lan gsum/__hU~M b+h+yo:__bcom ldan he ru ka dpal dang :__yum chen badz+ra bA rA hI:__rig 'dzin brgyud par bcas pa yi:__spyan sngar khas blangs dam bcas ltar:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__nad dang gnod pa thams cad sol:__yul 'khor kun srungs dgra bgegs sgrol:__mi mthun 'gal rkyen bar chad sol:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__ces pa'ang nyer mkho'i phyir du pad+ma gar dbang rtsal gyis gter gzhung las khol du phyung ba dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: