JKW-KABAB-06-CHA-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam JKW-KABAB-06-CHA-042.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 42, Pages 623-667 (Folios 1a to 23a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 623-667. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ས་མཱནྟ་བྷ་དྲ་པྲ་ཛྙཱ་ནས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་བབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་དབྱིག་མཆོག་འདི་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་བོད་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་གནམ་མཚོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བར་དོ་སྐྱ་དགོན་པ་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་མྱོང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ལེ་ཚན་དང༌། རྡོར་དྲིལ་ཤོག་བུ་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་འདི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཀུ་སཱ་ལི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསིལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱག་འཚལ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་༡༨ལ་དབུ་བརྩམས་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་གང་གི་སློབ་འབངས་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i mdzes rgyan dpal yul rmugs sangs mchog sprul sa mAn+ta b+ha dra pra dz+nyA nas snyigs dus bstan 'gro'i dge mtshan spel ba'i thugs bskyed dus su bab pa'i rten 'byung gis zab gsang snying po'i dbyig mchog 'di yi sgrub chen bod yul byang phyogs gnam mtsho dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang dang nye bar do skya dgon pa chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog gi sprul sku'i bdag rkyen las gsar 'dzugs gnang ba'i skabs myong grol bde chen bdud rtsi le tshan dang*/__rdor dril shog bu bcas ched du bka' yis bskul ma gnang ba bzhin kun gzigs 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' gter rig 'dzin brgyud pa'i gzhung dang man ngag 'di phyag bzhes mthong brgyud ji ltar gnang ba la brten nas mdo khams kyi ku sA li 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bsil ldan bod kyi yul dbus su gnas pa'i skabs lha ldan sprul pa'i gtsug lag chen po'i shar phyogs phyag 'tshal me tog ldum ra'i gzims shag tu me sprel rgyal zla'i tshes 18la dbu brtsams pa'i skabs yi ge pa ni gang gi slob 'bangs pad+ma thugs rje'i snang bas bgyis pa 'dis kyang snying po'i bstan la bya ba mchog tu byed par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ནོ་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་དྷཱ་ཏུ་བྷྱཿ བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིས་ཆོས་ཀུན་རྒྱས་བཏབ་པས། །འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩིའི། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྩོལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི། །སྙིང་དབུས་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་དགྱེས་རྩེན་མཛོད། །ཁྱོད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །རོལ་སྒེག་ཆོས་དོན་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་བསྒྲོད་པའི་གསེང་ལམ་ནི། །གྲུབ་པའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་འདིར་སྤེལ་བྱ། །དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུད་དག་རྟོགས་པ་ལྡན་པ་ཡིས༔ འབྲེལ་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སར༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བྱ༔ བསྙེན་པ་དང་ནི་ཉེ་བསྙེན་དང་༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཁྲོལ་བུ་སྦྱངས་ཤིང་ཕྱེ་མ་བརླབ༔ བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་ཞིང་གོང་བུར་བསྡུ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། གང་སྒྲུབ་བྱའི་གཞི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ཟུག་རྔུ་ཡེ་ནས་མི་གནས་པའི་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ལས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རིགས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ཡུམ་ཆེན་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཀ་ནས་དག་པ་དོན་གྱི་བདུད་རྩིའི་བཞུགས་ཚུལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས། དེའི་རང་རྩལ་སྣང་ཆའི་དུག་ལྔ་ཕུང་ལྔ་སོགས་སྦྱོངས་བྱར་བརྡར་བཏགས་པའང་རིགས་ལྔའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བའི་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལམ་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་གནས་སྣང་ངོ་བོ་ཡིན་ལུགས་ཀྱིས་བཞུགས་ཚུལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་རྩི་སྨན་རོ་བཅུད་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པ་ནྀ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་བསྔགས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ནས། གློ་བུར་འཕོ་བའི་འཁྲུལ་རྟོག་གི་དྲི་མ་དབྱིངས་སུ་དག་ནས་རང་གནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དབྱེར་མེད་པའི་བདུད་རྩི་ཞེས་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་དུ་མར་དབྱེ་ཡང༌། བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཞུགས་ཚུལ་ཁོ་ན་མངོན་དུ་བྱེད་པས་བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དངོས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དུ་མཛད་པ་སྟེ། སྒྲུབ་བྱའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ལྷག་པར་ཟབ་སྟེ་ལྷན་སྐྱེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མྱོང་བ་བདེ་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་ཉིད་བསྔགས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཟབ་གསང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀས་འཕགས་པ་ཉིད་བཤད་པ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཡིས་ཆིངས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པ་ཁྲོལ་བུར་སྦྱངས་བ་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། ཁྲོལ་བུར་སྦྱངས་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔ། ཡུལ་དག་པའི་ཤ་ལྔ། དེ་དག་གི་འཕྲོད་དང་སྐྱོབས་སུ་གྱུར་པའི་སྨན་རྩ་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་དེ་དག་དངོས་ཀྱི་རྫས་རིགས་གཏེར་བྱོན་དང་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྨན་ལ་ཚང་བས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕབ་རྒྱུན་གཞིར་བཞག གཙང་ལ་དག་པའི་སྨན་ཕྱེ་སྔོན་དུ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རིགས་དབྱེ་ལྟར་མཚོན་བྱེད་ཙམ་བཞག་པ་ཉིད་བཏགས་ཚགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མཛད་དེ་བདུན་ཕྲག་ལ་སོགས་པའི་ཞག་གྲངས་ཀྱིས་བཅད་པ་ཉིད་བཤད་བྱ་དངོས་ཏེ། སྨན་གྱི་གཞི་ཨ་རུ་ར་རུས་པ་དང་བྲལ་བ། དེའི་ཕྱེད་བ་རུ་དང་སྐྱུ་རུ། ཙནྡན་དམར་པོ། ཨ་ག་རུ། ནཱ་གི་འདུལ་མ། གི་ཝཾ་བཟང་དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་སྨན་ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཟང་བ་རྣམས་མང་ན་ལེགས་ཤིང༌། གཞན་སྣེ་ཚང་ཙམ་དང༌། ལི་ག་བུར། རུ་རྟ་རྣམས་མང་ནའང་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར། གཞན་སྔོ་སྨན་རིགས་ཉུང་ན་ལེགས། དུག་རིགས་བཤལ་སྐྱུགས་རྣམས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ལ་གནོད་པས་སྨན་གྱི་སྤྱང་ཀི་ཞེས་བཏང་བར་མི་མཛད། ཤིང་ཀུན། སྒོག་པ། ཤུ་དག་ནག་པོ། གཞོབ་དང་ཚྭ་རིགས། སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་འདྲེས་ཙམ་ལས་མི་བཏང༌། ཁ་དོག་སེར་པོར་བྱེད་ན་གུར་གུམ་དང་ཡུང་བ། སྨུག་པོ་ཙནྡན་སོགས་དང༌། དམ་རྩི་དབང་ལག་རན་ཙམ། མངར་གསུམ། ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་ཀྱང་ཁྲོལ་སྒྲུབ་གྱི་སྐབས་ནས་ཚོགས་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་མོར་བརྡུང་ནས་དར་ཚགས་ལ་དྲང༌། རས་དཀར་སེར་གང་རུང་གི་ཁུག་མར་བླུགས། དེའི་ཁར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རྟེན་རིགས་དབྱེ་མི་དགོས་པས་འབྲས་བུ་གསུམ། བཟང་དྲུག་སོགས་སྨན་སྣ་ཉུང་ཙམ་ཐུམ་བྱས་པ་ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་རཀྟ་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་བཅས་བྲིས་པ་ཕོ་ཐོད་ཀྱི་ལྟེ་བར་རྩིབས་བཞི་ལ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མོ་ཐོད་ལ་མཱུྃ་ལཱྃ་མྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་ལྔ་བཀོད། གཉིས་ཀའི་མུ་ཁྱུད་ལ་ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་པས་བསྐོར་བ་མོ་ཐོད་འོག་དང་ཕོ་ཐོད་སྟེང་ནས་སྦུབས་ཏེ་ཁ་སྦྱར་བའི་བར་སྨན་ཕྱེ་བཅུག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བཀྲམ། སྟེང་དུ་རྒྱ་གདུགས་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་དང་རྔ་ཡབ་དཀར་པོ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་རྣམས་བཏགས། ཤམ་བུའི་ནང་དུ་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀླི་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་བྱང་འདོད་གསོལ་ཅན་བྱང་ཤར་བྲ་ཉེ་ནས་བརྩམས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བ་དང༌། རྒྱབ་ངོས་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མེ་ལོང་བཅུ་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་བྲིས་པ་བཏགས། རྒྱས་པ་རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་ཀྱི་སྨན་སྒྲུབ་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ཚངས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པ་བཅས་འབྱོར་ནའང་ལེགས། གཞན་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རིགས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལའང་གཉིས། བསྙེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱངས་བ་དང༌། ཉེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་གཏེར་གཞུང་ལས། ལྷ་ལ་སྙན་གསན་འབེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྐོང་བཤགས་ནན་ཏན་དུ་བྱཿ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་ལྟར་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཟླས་པ་སྐོང་བཤགས་བཅས་ཉིན་ཞག་བདུན་ནམ་ལྔ་གསུམ་ལྟ་བུར་བཏང་བ་གལ་ཆེ་བས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་གཞེས་སུའང་མཛད་པ་ལྟར་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ཉེ་ལོགས་སུ་ཟུར་བསྟེགས་ལྟ་བུར་སྨན་གྱི་ཕྲོ་བྲང་བཀོད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་བསྡུ་སྡང་གི་བར་དང༌། ལས་ཀྱི་བུམ་པར་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་ལྟར་བྱས་ལ། སྨན་རྣམས་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་གསུམ་གྱིས་སྦྱོང་བ་དང༌། བགེགས་བསྐྲད་ལ་ཡུངས་ཐུན་བྲབ་ཅིང་གུ་གུལ་བདུག །ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ། རྒྱན་བསྐོར་བའི་སྐབས། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་འགགས་མེད་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བྷོ་དྷཱི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཅེས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་དལ་དབུས། གཞོང་པ་འབྲུས་བཀང་བའི་ནང་རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པའི་ཁར་བཀོད་ལ། དར་སྣས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་སྣོད་གཙང་མར་དམ་རྫས་ཕབ་གཏའ་སེལ་མེད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཆུ་ཆང་དང་སྦྱར་བ་བཞག །ཕོ་བྲང་དང་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་ལ་རྨུ་ཐག་གིས་སྦྲེལ་གཟུངས་ཐག་འཐེན་བདེ་བ་དང༌། དར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་ཡོལ་བ་སོགས་ཕྱག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཁྲོལ་བུའི་སྨན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཤར་ལྷོར་འོ་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་ཆུར་སྦོལ་བ། ནུབ་བྱང་དུ་ཆང་སྣ། བྱང་ཤར་དུ་ཆུ་སྣ་རྣམས་སྣོད་སོ་སོར་བླུགས་ཏེ་བཞག །དམ་རྩི་མདངས་བསྒྱུར་ཕབ་གཏའ་སོགས་སྨན་ནང་དུ་བཏགས་དགོས་ཚད་བར་མཚམས་སུ་བཀོད་ལ་བཞག །སྒྲུབ་ཁོག་གི་བྱིན་འབེབས་རྗེས། སྨན་གྱི་བྱིན་འབེབས་ནི་གཡབ་དར་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་རྗེ༔ ཤྲཱི་སིང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཆེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དལ༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ༴ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་སོགས༔ བཀའ་ཉན་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾཿ ཞེས་བརྗོད། མཆོད་ཚོགས་སྤྲོས་པ་གང་རྒྱས་ཁྱད་པར་མར་མེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྦར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་སྔོན་དུ་བཏང་ཟིན་རྗེས་བདུད་རྩི་སྨན་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་དངོས་ལ། བདག་བསྐྱེད་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། མདུན་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་པ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་རྟེན་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་དབྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟླ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ རང་འདྲའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེད་མཆེད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ལྷ༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་རླབས་ཤིང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿ ཞེས་གསལ་བར་རྒྱས་གདབ། དབང་བསྐུར་བཅས་བྱས་ལ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔ སྨོན་ལམ་སྙིང་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པས་གཤེགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨེ་ཧྱ་ཧིཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ ཞེས་བརྡ་ཕྱག་གིས་བཏུད་པ་ལ། པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿས་ལན་བསྩལ་བར་མོས། ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདུན་པ་སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། སྤོས་བསྲེགས། རོལ་མོ་འཁྲོལ། མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང་༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་དང་ཡུལ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ གསུང་གི་ཛབ྄་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ ཡོན་ཏན་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ སྙོམས་ཞུགས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དྭངས་མ་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ གཟི་བརྗིད་དཔལ་དང་ནུས་བཅུད་ཀུན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་གནས་འདིར་བསྡུས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྤོར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བཻ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཨཱ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ན༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ བྲམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པ་དང་༔ རི་དང་ནགས་ཚལ་འབྱུང་བའི་ལྷ༔ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྫུ་འཕྲུལ་བདག༔ སྨན་དང་བཅུད་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་པ༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱི༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཀའ་བྱུང་བས༔ དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རང་རང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་མ་བསྙེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས༔ མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་དོན་སླད་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་དེ་བ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་ཐ་ཚིག་གིས་གནད་ནས་བསྐུལ་སྟེ་སྤྱན་དྲངས་པས། སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཚོགས༔ བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་གི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པར་གྱུར༔ ཞེས་བསམ། བརྒྱད་པ་རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཡོན་པའི་སྲིན་ལག་གིས་ནང་མཆོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེ་ཀླུ༔ གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་ཚལ་ལ་སྤྱོད༔ ཁྱི་ཕག་ལ་སོགས་དམེ་བའི་རྫས༔ ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བཟའ༔ གང་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔ རྟོག་པར་བཅས་ན་གྲོལ་མི་འགྱུར༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་རྣམ་པར་དག༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན༔ རྡོ་རྗེ་ཆུ་རྣམས་དང་དུ་བླང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པས༔ ནད་ལྔ་སེལ་ཞིང་གདོན་ལྔ་ཞི༔ ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་གཙང་དམེའི་རྟོག་པ་སྤོངས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཏུ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ལ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་དོ། །དགུ་པ་ཛབ྄་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྒྱུད་མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ རྫས་ཀྱི་ནམ་མཁར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་ཏུ་གཡོས༔ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་སྟོབས་རྩལ་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་བྱུང་༔ རྫས་ལ་ཐིམ་པས་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ། འདི་ནས་བརྩམས་སྔགས་རྒྱུན་པའི་ཐུན་དཔོན་གྱིས་གཟུངས་ཐག་བླང་ལ་ཛབ྄་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱ། སྟོང་སྟོང་གི་མཚམས་སམ་ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིག་འབུལ་ལ། སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་སུ་གང་བབ་དང༌། བྱིན་འབེབས་བཅས་བྱ། ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་གི་ངེས་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང་ལག་ལེན་དུའང་བྱེད་པས་ཉིན་ཐུན་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོ། ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་གྱིས་རླབས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་སོགས་ནས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་གི་བར་སྔར་ལྟར་ལ་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་བསྡུས་ཙམ་བྱས་པས་ཐུན་གཉིས་པ་གྲུབ། ཐུན་གསུམ་པ་ལའང་དེས་འགྲེ། དེ་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །མཆོད་སྐོང་བཅས་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ལས་ཀྱི་གཞུག་བསྡུ། ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་དང་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་སྨན་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །དེ་ནས་མཚན་ཐུན་གསུམ་དགོས་པའི་ཐུན་དང་པོར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ནས་བརྩམས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་གི་བར་ཁྱུགས་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དང༌། གུང་ཐུན་དང་ཐོར་ཐུན་བཅས་ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལས། ཐོར་ཐུན་སྟོང་ཚིག་བཅས་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་ཙམ་དང༌། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བཅས་བྱ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས། དུས་ཀྱི་ངེས་པ་བསྙེན་པ་དང་༔ ཉེར་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་སྟེ༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་གཉིས་གཉིས༔ དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་ལ་ཉིས་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ སུམ་བསྡབ་བརྩོན་པས་ངེས་པར་འགྲུབ༔ ཞེས་གསུངས་པས་དང་པོ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཞག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཞག་གཅིག་དང༌། ཉིན་གཉིས་པའི་གུང་ཐུན་བར་སྔ་མ་ལྟར་བཏང་རྗེས། མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ལ་བསྟིམ། སྐབས་འདིར་ཁྲོལ་བུ་རྣམས་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་སྣོད་དུ་སྤུངས་པར་གསུངས་ཀྱང་བཏགས་བཙགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཛད་ན་ཕྱག་ལེན་བདེ་བར་སྣང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ཕྱེ་མ་ཉེ་བར་བསྙེན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཉིན་གཉིས་པའི་ཐུན་ཕྱི་མ་ལ་བབ་པའི་ཚེ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པའི་བར་གྲུབ་རྗེས། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་དབྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླ་ལྔར༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མའི་སྟེང་༔ རིགས་ལྔའི་ས་བོན་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ སྤྲོ་བསྡུས་ཚེ་བདག་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ དབུས་སུ་རྡོར་སེམས་ཚེ་དཔག་མཐིང་༔ ཤར་དུ་རྣམ་སྣང་ཟླ་བའི་མདོག༔ ལྷོ་རུ་རིན་འབྱུང་གསེར་མདོག་བརྗིད༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་མཐའ་དབང་མདོག་འཚེར༔ བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་མ་རྒད་མདངས༔ རང་རིག་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན༔ ཡབ་རྣམས་མཉམ་བཞག་ཚེ་ཡི་བུམ༔ རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚན་པ་དང་༔ ཡུམ་རྣམས་རང་རྟགས་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རོལ༔ ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་མཛེས་བརྗིད་ཀྱི༔ རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་སྒེག་པ༔ བདེ་ཆེན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ངོ་བོར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་སོགས་ནས། དབང་བསྐུར། རྒྱས་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བརྩམས་མཆོད་པའི་བར་དང༌། བསྟོད་པ་ལ། ཧཱུྃ༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ ཚེ་ཡི་བདག་པོ་རིགས་ལྔ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་བསྒྱུར། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བརྩམས་རྟོག་བསལ་བར་དཀྱུས་ལྟར་དང༌། བཟླས་པ་དངོས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འབྱུང་བའི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལས་བརྒྱུད་མདུན་གྱི་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ རྫས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ སྦྱོར་མཚམས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་སྤྱན་དྲངས༔ རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་བཛྲ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ། སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས་བཅས་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་སྔར་ལྟར་བསྲང་བའི་ཞག་གསུམ་གྲུབ་པའི་ཉིན་བཞི་པའི་སྔ་དྲོ་ལས་བྱང༌། སྨན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་གི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ དེ་ནས་སྔགས་རྒྱུན་པའི་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། སློབ་དཔོན་གཟུངས་མ་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ཐོགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པར་བསྐོར། འདུས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྡོར་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་འབྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད། །ར་ས་ཡཱ་ན་ལ་སོགས་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་གྱིས་མཆོད། །དཔའ་བོའི་རོ་དང་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་འབུལ། །བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཉྫུའི་གསུང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་སྦྱར་བས་རྒྱ་ཆེར་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མཎྜལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བརྗོད་ནས་གདན་ལ་བཞུགས། ཐམས་ཅད་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ་དབྱངས་སྙན་པོས། ཨེ་མ་ཧོ༔ གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བླ་ན་མེད༔ རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞེས་བསྟོད་ལས་རྒྱའམ་བཏགས་ནས་མངའ་གསོལ་བ་དེའི་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བཏེགས་པ་ཐོགས། སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་དབྱངས་རྟ་དང་བཅས། ཨེ་མ་ཧོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཞེས་སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨེ་མ་ཧོ་དམ་རྫས་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོད༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་བླང་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་པས་བླངས་ལ། སྨན་གྱི་སྙིང་པོ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདུས༔ བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་བསམ༔ ཅེས་བརྗོད་པ་དང་བསྟུན་སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་སྟེགས་སུ་འཁོར་ལོ་ནག་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་བཅད་ཁ་ནུབ་བསྟན་གྱི་དབུས་སུ་བཀོད་དོ། །གསུམ་པ་སྡེ་གུ་སྒྲུབ་པས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་བ་ནི། བཏགས་ཚགས་སྦོལ་བས་དང༌། བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་བ། གནད་ལ་དབབ་པ། དབང་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲོས་བཅས་སྐབས་ཁོག་དབུབ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་བཅས་རྟགས་སོ་སོར་གདབ། ཐམས་ཅད་ཞྭ་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧསྟ་དར་སྣ་བཏགས་པ་དང་དྲིལ་བུ། ཡུམ་གྱི་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་གཡབ་དྲིལ་བཅས་མདུན་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་སྦྱར་སྤོས་བསྲེགས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་རུ་ལུའི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཐར་ཞི་རོལ། རྐང་གླིང༌། བཤུག་པ་སོགས་བཏང༌། གཡབ་མོ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་འཁོད་ལ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བསྐུལ་བཏང༌། གཞན་རྣམས་གདན་ལ་འཁོད། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཞིང་ལྤགས་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དགུ་བཀོད་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་གཞོང་དང་གཏུན་བུ་བཞག་པ། ཡུམ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་སྨན་གཞོང་འགྲམ་དུ་བསྣོལ་ཏེ་བརྐྱང། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཉིས་སོར་མོ་བསྣོལ། མཛུབ་མོ་བསྒྲེངས། མཐེ་བོང་བཀུག་ལ་བྱིན་དབབ་པའི་རྒྱས་གཏུན་བུ་བཟུང༌། ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱས་གཏུན་ཁུང་གཡས་གཡོན་བཟུང་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་སྦྱོར་བའི་ལས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཏགས་པར་བསམ་ལ། བདེ་ཆེན་མཁའ་གསང་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཚར་བཅད་གྱུརཿ ཅེས་དམིགས་ལ་དཔོན་སློབ་ཀུན་གྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་བཟླ་བཞིན་སྔར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཏུ་བཞག་པའི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་མོར་བཏགས། དེ་ནས་ལྷོར་ཞིང་ལྤགས་གཏིང༌། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གོང་ལྟར་ཕྱོགས། ཡུམ་གྱིས་དར་ཚགས་བཟེད། ཡབ་ཀྱིས་སྨན་ཕྱེ་བླུགས་ལ། མཁའ་གསང་ཐོ་གཏུན་གྱིས་སྦྱོར་བས་དགྲ་བགེགས་འཐག་ཏེ་ཞེ་སྡང་བཏགས་པར་བསམ་པས། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བ་ཡིས༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཞི་བར་གྱུར༔ ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ་བཞིན་པས་བཙགས། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཞིང་ལྤགས་བཏིང་པའི་སྟེང་ལྕགས་གཡའི་དྲི་མ་དང་སྐྱོན་མེད་པའི་སྣོད་བཞག །ཡབ་ཡུམ་སྔར་ལྟར་འཁོད་པས་ཡུམ་གྱིས་སྣོད་བཟུང༌། ཡབ་གྱིས་ཆང་སྣོད་ཐོགས་ལ། གཏི་མུག་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ་བར་བསམ་སྟེ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་བསྒྱུར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཀུན་གྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤྭ་དྷ་ན་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བཟླ་ཞིང་སྨན་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་སྦོལ། རིམ་པར་འོ་མ། རིན་ཆེན། ཆུ་སྣ་རྣམས་ཀྱང་བླུགས། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ལ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རླན་ཕབ་དཀའ་བས་བྱིན་བརླབས་བྱེད་པའི་ཆང་བཟང་པོ་གང་འོས་བླུགས་ལ། བམ་གཙང་མའི་རྡོ་རྗེའམ། དེའི་དབྱིབས་སུ་བཅོས་པས་དཀྲུགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པར་སྤོལ། མདངས་བསྐྱུར་བྱེད་དང་དབང་ལག་ཕྱེ་མ། དམ་རྫས་ཕབ་རྒྱུན་ཆང་ལ་སྦྱར་བ། ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བསྲེས་ལ་གར་སླའི་ཚད་སྙིམས་པར་བཅངས་ནས་བསྒྱུར་བས་བམ་པོ་འཇིག་ཅིང་ཕྱེ་མར་མི་འདལ་བ་ཙམ་དུ་བྱ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བྱང་དུ་འཁོད་ལ། སྨན་འཕེལ་རྟགས་ངེས་ཕྱིར་གཞལ་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལ་ཐ་དད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་བཞིན་པས་དྲིལ་བུའམ་ཐོད་པ་ལ་འཇལ་བས་གྲངས་ངེས་པར་བྱས་ནས་དར་གོས་དམར་པོའི་སྒྱེའུར་བླུགས་པ་མོ་ཐོད་འོག་དང༌། ཕོ་ཐོད་སྟེང་དུ་བྱས་པའི་ཁ་སྦྱོར་བར་དུ་བཅུག་པར་དར་སྣས་དྲིལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས། སྟེང་དུ་དབུ་རྒྱན་གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པའི་སྐབས་སུའང་ལྡིང་ཁྲི་བར་མར་མཉྫིའི་ཁར་བལ་བུའི་ཕུར་མའམ་འབྲུ་བརླན་གྱིས་བཀང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་སྨན་ཉུང་ན་དེ་ལྟར་བྱ། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ཡོད་སྐབས་ཕྱག་ལེན་བདེ་བས་ཟངས་དཀར་སོགས་དྲི་མ་དང་གཡའ་མེད་པའི་སྣོད་དུ་བལ་བུའི་ཕྱེ་མ་དང་འབྲུ་རླན་ཅན་གང་འཚམས་བླུགས་པའི་མཐིལ་དུ་རུས་སྦལ་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པ་དང༌། མོ་ཐོད་ཁ་གྱེན་དང་དཔྲལ་བ་མདུན་བསྟན་དུ་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་སྨན་ཕྱེ་བཅུག །དེ་སྟེང་ཕོ་ཐོད་ཀྱིས་བཀབ། ཁ་སྟེགས་ཁེབས་ཀྱིས་གཡོགས་ལ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པའི་མདུད་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱས་བཏབ། དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས་ཤིང་དར་དཔྱང་གིས་བརྒྱན། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་གི༔ དངོས་གྲུབ་བར་དུ་སྲུང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲིའུར་བཀོད། ཛ་ཏི་ག་བུར་ཙནྡན་གླ་ཙི་དུ་རུ་ཀ་སྟེ་དྲིའི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་གུ་གུལ་ཚིལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དུད་པས་བདུག །དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སློབ་དཔོན་དྲིལ་སྤོས་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས། ཡུམ་གྱིས་དར་ལམ་དང༌། རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་ཀྱིས་སྨན་སྣོད་ཐོགས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་དང༌། ཞི་རོལ་འོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱྀ་བར་ལྡིང་ཁྲིའུར་བརྟན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་དྲོད་འབེབས་ཞུན་ཆེན་གྱི་མེ་སྦར། སྟེང་དུ་གཟུངས་ཐག་བཞག་པ་ལས་སྐུད་པའི་སྣ་གཅིག་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྨུ་ཐག་སྦྲེལ། འདུས་པ་མང་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོན་ལ་གཟུངས་ཐག་ལྔ་བསྒྲིལ། རྒྱལ་ཐེབས་བཞི་ལ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཕྱོགས་མདོག་འཐེན་བདེ་བར་སྦྲེལ། བསྡུ་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ཆོག །དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། སྐོང་བཤགས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་རིམ་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས། ཛབ྄་དབྱངས་ཀྱི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། འདི་སྐབས་མཆོད་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཤམ་པའམ་ཁ་གསོ་བ་སོགས་གང་རྒྱས་སུ་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ལྡེ་གུ་སྒྲུབ་པས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བ་དངོས་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མདུན་རྟེན་ལ་དམིགས་ནས་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསངས་སྦྱངས། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ སྐུ་ལས་བདེ་ཆེན་འོད་སྤྲོ་བསྡུས༔ དངོས་མཚན་མ་དག་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་༔ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པའི་དབུས༔ ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ༔ ཀྃ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུའི་སྟེང་༔ ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལ༔ རྒྱ་ཁྱོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་པར༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་ལྷུན་མཐོར་བརྩེགས༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་འཁྲིགས༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས༔ རྫས་རྣམས་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ༔ མ་དག་རླངས་པ་སྔོ་དམར་གྱི༔ རྣམ་པས་ཕྱིར་ཐོན་དག་པའི་བཅུད༔ ཞུ་ཁོལ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི༔ དུས་ཀྱི་མུན་པ་སོགས་ལུས་དཀྱིལ་ལྟར་གསལ་གདབ་ནས། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་པའི་བར་མཆོད་སྐོང་གི་སྐབས་ལྟར་སྦྱར། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བཟླས་པའི་བར་སྔར་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་ལ། བཟླས་དམིགས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་བདེ་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ མཁའ་གསང་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་ཙམ་དུ་བྱུང་༔ དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པར་བསམ༔ ལུས་དཀྱིལ་སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་ཉེར་གཅིག་པའི་ཛབ྄་ཉིད་བཟླ། སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང༌། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས་ཛབ྄་རྒྱུན་བཅས་ཁྲོལ་བུའི་འགྲོས་ལྟར་ཐུན་དྲུག་གི་གཞུང་བསྲང་བའི་ཉིན་དྲུག་པའི་སྔ་དྲོ་བར་བཏང་མཐར། རྟགས་མཐོང་བ་ན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་གསུངས་པས། ཧཱུྃ། བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ད་ནང་ཚང༌། །བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཛབ྄་ནི་དེ་རིང་རྫོགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །མི་འགྱུར་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོལ་བའི་གསུང་མངའ་བ། །མ་འགགས་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ༴ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཆི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ༴ ས་བཞིའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྩལ༴ ཆོ་འཕྲུལ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་དེ་དངོས་གྲུབ་བླང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་གོང་བུར་བསྡུ་བ་ལ། གོང་བུར་བསྡུ་བ་དངོས་དང༌། རྗེས་རིམ་མཐར་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་དངོས་བསྟན་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་དྲིལ་ནས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ཀྱང་ལག་ལེན་མི་མཛད་པས་རྒྱས་པར་མ་འཆད་ལ་བསྐྱེད་བཟླས་ཉིད་སྦྱར་ན་ལེགས་པས་དེ་ཡི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམས་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་སྟོང་ཚིག་བར་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། མདུན་རྟེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་ནས། བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་གསལ་གདབ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བརྩམས་བསྟོད་པའི་བར་དང༌། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན། རྟོག་བསལ་བཅས་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་ལ། བཟླས་དམིགས་ནི། གནས་ལྔའི་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་གཡོན་དུ་བསྐོར༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་བསྐུལ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་དང་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བ་མཆོག་གི་རྒྱུན༔ རང་དབང་མེད་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཞུགས་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ གསང་བའི་ལམ་ནས་ཆར་ལྟར་ཕབ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་འགྲུབ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ ལུས་དཀྱིལ་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས། ཛབ྄་རྒྱུན་བཅས་སྔར་ལྟར་ཐུན་དྲུག་གི་འགྲོས་སུ་ཞག་གསུམ་མ་མཐར་བྱས་པ་བཏང་ངོ༌། །གསུམ་པ་གནད་ལ་དབབ་པ་ནི། དེ་དག་གིས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་རྟགས་མ་མཐོང་བའམ། མཐོང་ནའང་ཐ་ཚིག་བསྐུལ་བར་བྱ་སྟེ། བཟླས་པ་གྲུབ་རྗེས་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་གཉན་ལ་རབ་དགོངས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ བྱིན་བརླབས་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན༔ གལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་གཡེལ་སྲིད་ན༔ སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་དུ་གཉན༔ དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་བདག༔ ཡལ་ཡོལ་དབྲི་བསྐོལ་མ་མཛད་པར༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བཟླ། ངེས་པའི་རྟགས་མཚན་མཐོང་ན་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བར་གསུངས་པས། བཟླས་པ་གནད་དབབ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། སྨན་སྲུང་བསྐུལ་བ་གོང་ལྟར་བྱས་ལ། སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ མཁའ་རུ་འདར་ཞིང་འཕྲིག་པར་བཅས༔ དངུལ་ཆུ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་འཁྱིལ༔ ལྷ་དང་སྨན་སྐྱོངས་སྲུང་མ་ཡིས༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉས་བདུད་རྩིར་བཀུག༔ དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་གསོས་བཏབ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་རབ་འབར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཟླ། བདུད་རྩིར་དབབ་པའི་ཐོག་མར་གསང་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཚིལ་ཆེན་དང་སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེགས། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རབ་འཁྱིལ་བ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྦྱོར་ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོ་དབྱེ་འཚལ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཞིང་ཆེན་གཡབ་ཅིང་གསུར་ཆེན་གྱི་དུད་པ། བཤུག་གླུ་རོལ་མོ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་བཏུལ་བའི་ཚེ༔ སྦྱོར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་བརྒྱད་པོ་དབང་དུ་མཛད༔ བཀའ་བཞིན་འཚལ་བར་དམ་བཅས་ལྟར༔ བདག་ནི་དཔལ་ཆེན་གདུང་འཛིན་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་བྱིན་གཡོ་བས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་ཕེབས་པ་དང་༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་བསྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་སྟེ་དམིགས་བཟླས་ནི། དུར་ཁྲོད་གནས་ཀྱི་མ་མོའི་སྤྲིན༔ འབར་དང་ཆགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཎྜལ་ནས༔ བཟུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྦྱོར་མཚམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་བཞིན་དྲག་ཏུ་ཕབ༔ དམ་ཚིག་སྤྲུལ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བཟླ། ལྔ་པ་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་བདག་ཉིད་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྟེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལས༔ བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྒྱུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མ་གཤེགས་ཤིང་༔ དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ སྐལ་པ་བཞིན་དུ་མ་སྩལ་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་འགལ་ཏ་རེ༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། དྷཱ་ཀི་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་གཏིབས་པས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་བཅུད༔ འོད་དམར་རྣམ་པར་སླར་ཡང་བསྡུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པའི་ཧེ་རུ་ཀར༔ སྦྱོར་བའི་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་དབྱིག༔ རང་བཞིན་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ དབྱེར་མེད་འདྲེས་པའི་འོད་ཀློང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པར་བརྒྱུད༔ བདག་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཟླས་པས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་བཅུད་བདག་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་རྗེས་རིམ་དངོས་ལ་ལྔ་སྟེ། བདག་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། གཞན་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ། རྒྱ་དཀྲོལ་ཅིང་ལོངས་སྤྱད་པ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ། ལས་སྦྱོར་མཐའ་རྒྱས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཞག་སང་ཉིན་ཐེམས་པའི་དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་བཤམས་དགོས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྟེགས་བུར་ཁེབས་དཀར་པོའི་གཡོགས་པའི་སྟེང་འབྲུ་དཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རྣམ་བུམ། དེ་སྟེང་སྨན་སྟེགས་རྐང་གསུམ་མཐོ་བརླིང་ཅན། གཡས་སུ་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས། གཡོན་དུ་ཐོད་ཆང༌། གཞན་ཡང་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་ཞིང་དར་གུར་ཕུབ་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བཤམས། ཚོགས་གཏོར་མཆོད་པ་རྣམས་བུངས་བསྐྱེད། སྔ་ཐུན་ལ་གནད་དབབ་དང་བསྐྱིལ་བ། གུང་ལ་དབབ་པས་དབང་དུ་བྱ་བར་སྦྱར། ཐུན་རྗེས་མ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ། སྤོས་བསྲེགས་དབྱངས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ ས་ཡི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ༔ སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་ལ༔ གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བཞིན༔ ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ཡུན་རིང་བར་དུ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ༔ རེ་ཞིང་སྨོན་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དཔལ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ མཆོག་ཐུན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟེན་ནས་ཀྱང་༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ། གཟུངས་ཐག་བླང་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས། བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཐུགས་ནས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་སོགས༔ ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་སྡུད་པ་པོའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བཏབ་པས༔ དེ་དག་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཀླས་ཀྱིས༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིར་རོལ་པ་ཡི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པས༔ མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ཕྲིན་ལས་བཞིན༔ ཁྱད་པར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏའི༔ ཡེ་ཤེས་ཟིལ་མངར་ཆར་ལྟར་བབ༔ བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམ་པ་ཡིས༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཝ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། དེ་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། བཤགས་སྐོང་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིན་ཆད་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོ་ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས་ཚོགས་མཆོད་རྣམས་ཀྱང་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །གྲོལ་བའི་ནང་མོ་ལས་བྱང་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆ་ཚང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་བཟླས་པ་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། སྟོང་ཚིག་གིས་མཆོད་ལ་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་བཞག་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་བའི་སྔགས་བཟླར་གཞུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བྱིན་དབབ། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྦྲེལ་སྐབས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་ཚང་བར་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བཞེངས་ལ། ཨོཾ༔ འོག་མིན་གསང་བའི་པདྨོ་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ག་རུ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པས་རོལ་པ་ཡིས༔ ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའི་བྱང་སེམས་ལ༔ ལྷག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བ་ལྟར༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཝ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བར་བྱས་ལ་གཞན་རྣམས་རང་གྲལ་དུ་བཞུགས། ཞི་རོལ་འོག་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གདན་དྲངས་ལ་མཉྫིའི་སྟེང་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲིའུར་འཁོད་པས། ལག་གཡོན་མཐེབ་སྲིན་རྩེ་སྤྲད། ལྷག་མ་བརྐྱང་པ་རྩེ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྟེང་དུ་རེག་ལ། ཤྲཱི་བཛྲ་ཝ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ནི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ལ། ལྟ་བའི་གདིངས་དང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཐོབ་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་གསུང་ཐོབ་མཛོད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་མཛོད༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཐོགས་མེད་མཛོད༔ ཁྱད་པར་རྫས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ མཆོག་ཏུ་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལྷ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝ་ར་ཧཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་ནས་དབང་བླང་བ་ནི། མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱཽར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧོཿསྟྭྃ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་དོར། དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ གཙོ་མོ་རབ་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོར་གཏད༔ དེ་ཡི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བརྒྱུད༔ རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དལ་གྱིས་སྟེགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་འཁོད་ལ་དབྱངས་སྙན་པོས། ཨེ་མ་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང་༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བཞེས༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་པས་ཕུལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་གིས་བླང་ལ་དབུ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ ཁྱབ་བདག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྤྲུལ་པ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཚུལ༔ ཐིམ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འཕེལ༔ དམ་ཚིག་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོར་འབར༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཞེས་དབང་བླང་ལ་སྟེགས་བུར་བཀོད། གཉིས་པ་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དགོས་པའི་སྐབས་དང་འབྲེལ་ན། མཆོག་གི་ལས་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་ཉིད་གཞུང་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྒྱ་དཀྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམས་པ་ཕུལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་སྤུངས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཆར་བཞིན་བབ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨེ་མ་ཧོ་དགྱེས་མཛད་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ གསང་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ མ་རིག་མུན་སེལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ བདེ་བ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་བླ་མེད་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཆོག༔ ཀུན་ཀྱང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར༔ གཉིས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། སླར་ཡང་ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའི་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ། མཁའ་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ༔ གནང་བ་སྩལ་སྟེ་གཏད་པ་ཉིད༔ རང་ལ་དངོས་སུ་སྩལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གཟུངས་མས་བཏེགས་ལ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ། དེས་ཀྱང་ཕྱག་ཏུ་བླང་སྟེ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་སྟོང་ཉིད་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཐམས་ཅད་རྟག་བཞུགས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཕྱིར༔ དཔལ་གྱི་ཐ་རམ་བདུད་རྩིའི་མདུད་པ་དཀྲོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཧྱ་མུ་དྲ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྨན་གྱི་རྒྱ་རྣམས་བཀྲོལ། ཞལ་ཕྱེ་མ་ཐག །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ནི༔ དཀར་དམར་མཐིང་ཁའི་མདངས་འོད་རྒྱུན༔ བདག་གི་གནས་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་འགྲུབ་བསམ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་དུ་རྫོགས༔ ཨེ་མ་ཧོ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་གི༔ བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ མཁའ་མཉམ་དགྱེས་པར་རོལ་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་འདིས༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་དག་མཉམ་ཤོག༔ དྲན་དང་རེག་དང་མྱང་བས་ཀྱང་༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་གར་གྱིས་དགྱེས་རོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀ་ལི་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་ས་ཡ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བཟུང༌། དེ་ནས་སྨན་ཕུད་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་མཆོད་དུ་བཏབ་ལ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་འཐོར་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྨན་མཆོད་ལྟར་འབུལ་ཞིང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱང་བླང་སྟེ་དབང་པོའི་སྒོ་དང་ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ མཆོག་གི་དམ་རྫས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཐུས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པར་ཤོག༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ བླ་མ་ལྷ་དང་སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་བས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱང་བྱའོ། །རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གསོལ་སྐང་དང༌། ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག །ཕྱག་བཤགས་སྐོང་བ། ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་ལ་ཞལ་བསྟབ་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཧོམ་དུ་བཞག །མཆོད་པའི་རས་མ་དང་སྔར་བརྩོན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་ཕྱི་རོལ་བྱང་ཤར་དུ་གོམས་པ་བདུན་བཅུའི་སར་བསྐྱལ། ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་འབུལ་སྐབས་རྒྱུན་བཞག་རྣམས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐུལ་ཆད་བརྟན་གྲུབ་ནས་སྒོ་དྲུང་དོང་གྲུ་གསུམ་དུ་ཉུལ་ལིང་བསྲེགས་ཐལ་བླུགས་ཤིང་གཏོར་གཞོང་སྦུབ་པར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ལ་རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་ཕུལ། བཟོད་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་རས་བྲིས་ཡིན་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྐབས་གཤེགས་གསོལ་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐོ་བསྡུ། ནང་དུ་ཕུར་བུ་དབྱུང་བཀྲུ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱས་པས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། །ལྔ་པ་ལས་སྦྱོར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། གྲོལ་བ་ལྔའི་ལས་སྦྱོར། རྒྱུན་དུ་བསྟེན་ཚུལ། དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ལས་སྦྱོར་འདི་དག་བརྩམས་པ་ལ་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྙིང་ནས་བསྐྱེད། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང༌། ཚོགས་མཆོད་འབུལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་ལས་སྦྱོར་སོ་སོར་བྱ་ཞིང༌། སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། གདོད་ནས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་ལས་མ་འདས་པས་དེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་བཅུད་ལེན་བདུད་རྩི་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ལས་སྦྱོར་བརྩམས་ན་ཕན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ལས་འདི་དག་བརྩམས་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་ངེས་ཤིང༌། བསྡུ་ན་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་བྱས་སྟེ་སོ་སོའི་ལས་སྦྱོར་ལ་འཇུག་དགོས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། དང་པོ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ལས་སྦྱོར། གཏེར་བུམ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་གྱིས་བཀང་བའི་སྙིང་པོར་བདུད་རྩི་དར་གྱིས་བཏུམ་པ་བཅུག་ལ་རྒྱས་བཏབ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་རི་སོགས་དཔལ་ཅན་གྱི་རི་བོའི་སྒང་ལ་སྦས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་དངོས༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་དེ་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་སྲ་བའི་དབྱིངས་དང་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་བཅུད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས་ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་ས་ཡི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌། ས་ཡི་དྭངས་བཅུད་དང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་བསྐྱེད། ས་ཡུམ་ཆེན་སྤྱན་མའི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པས་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པས་རི་ཡིས་མཚོན་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བས་མཐོང་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྲ་བའི་དབྱིངས་མཁའ་འགྲོའི་ངོ་བོ་གྲོལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་སོགས་གོང་གི་སྨོན་ལམ་དང༌། ཤིས་བརྗོད་འབྲེལ་ཆགས་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཐོས་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ་དྲི་བཟང་གི་ཝཾ་དང་སྦྱར་བ་དུང་དང༌། གཎྜི། སིལ་སྙན་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རོལ་མོའི་རིགས་བྱེད་ལ་བྱུགས་ཤིང་དར་གྱི་ཐུམ་བུའང་གདགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་སོགས་ནས་འབུད་བརྡུང་བཀྲོལ་བ་དང་ཆབ་གཅིག ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ སངས་རྒྱས་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ས་ཏྭ་བཛྲཱི་ཎི་ཤབྡ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ། བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་སྒྲ་ཁྱབ་བདག་སྙེམས་མའི་ངོ་བོ་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བས། ཐོས་ཚེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི་ངོ་བོར་གྲོལ་བར་བསམ་མོ། །རླུང་གི་ལས་སྦྱོར་ཚོར་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་ཟས་མཆོག་དང་སྦྱར་ལ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་བསྲེགས་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཐལ་བ་ཡུལ་གྲུ་ཁྱབ་པའི་རླུང་ལ་བསྐུར་ཞིང༌། བཟང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བསྲེགས་པའི་ནང་དུ་བདུད་རྩི་བཏབ་ལ་དྲི་བསུང་གིས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་དྲི༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ཤུགས་འཆང་བ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཏཱཾ་ཏཱ་ར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ། ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ངོ་བོར་རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཡོ་བའི་དབྱིངས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་བསམ། མྱོང་གྲོལ་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྗགས༔ པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་པའི༔ ཟེའུ་འབྲུར་ཨ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན༔ མཐེ་བོང་པདྨ་གར་དབང་དང་༔ སྲིན་ལག་གོས་དཀར་ཡུམ་དུ་གསལ༔ བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ ལྗགས་ཀྱི་ཨཱ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་ཀུན་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་རྟོག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ལྗགས་ཀྱིས་རབ་མྱང་བས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྟན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྃ་པཎྜ་ར་རཱ་ས་ནི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཆང་སོགས་དང་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཚོགས་ལའང་སྦྱིན་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། བདུད་རྩི་མགྲིན་པའི་དྭངས་མ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་ཕྱི་དྲོ་བའི་དབྱིངས་དང་འདྲེས་པས་གོས་དཀར་མོའི་ངོ་བོ་རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲོ་བའི་དབྱིངས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲོལ་བར་བསམ་མོ། །རེག་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་བྱེ་མ་ག་བུར་ལ་སོགས་པས་བཟང་པོའི་དྲི་དང་སྦྱར་བ་ལུས་ལ་བྱུགས་ཤིང༌། རིན་པོ་ཆེའི་ཟེའུ་འབྲུར་མགུལ་དུ་རྟག་པར་བཅང༌། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་ཀྱི་མགུལ་དུའང་བཏགས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་བཅུད༔ རེག་བྱ་མཱ་མ་ཀི་དང་སྦྱར༔ གང་གིས་འཆང་དང་རེག་པ་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་མཱ་མ་ཀི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་རང་ཉིད་ཚེ་འཕེལ་ཞིང༌། ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་བསམ་པ་འགྲུབ། བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། གཞན་ལ་རེག་པས་ཀྱང་གྲོལ་བར་གསུངས་སོ། །ཆུ་བོའི་དབྱིངས་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་ནི། བདུད་རྩི་སྨན་དང་སྦྱར་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་བླུག །རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་བོའམ། མཚོ་དང་ཆུ་མིག་སྐམ་པ་མི་འགྱུར་བ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ཆུ་འགྲམ་དུ་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོའི་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཚོམས་བུ་ལ་སྔར་གྱི་བུམ་པ་བཀོད། མཐར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་པས་བསྐོར་བ་སྟེགས་མཐོ་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསངས་སྦྱངས། ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུའི༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་རླབས། སླར་ཡང་རྟེན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཝྃ་ཡིག་ལས༔ ཡོངས་གྱུར་རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེད་དང་༔ མེ་ཏོག་མཛེས་པས་གང་བའི་དབུས༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀི༔ དམར་སེར་ཉི་མ་འཐར་ཁའི་འོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག༔ ཞབས་ཟུང་པད་ཉི་བྃ་རོའི་སྟེང་༔ བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་དབུས༔ བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ བྃ་ཡིག་དམར་སེར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འཁོད་པ་ནི་སྟོད་ལྷ་ཡི་ལུས་ཅན་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། སྦྲུལ་མགོའི་གདེང་ཀ་དང་ལྡན་པ། སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འཁོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བྃ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀི་ཨཥྟ་ན་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷྃ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་བར་མཛད༔ འདག་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཆེན་སྩོལ༔ དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གདེང་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ས་འོག་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་འཇོམས་ཤིང་༔ བསྟན་ལ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ལག་གཡོན་གདེང་ཀའི་ཚུལ་དང༌། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་རྒྱས། ཨོཾ། ཀླུ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་བུ། །འཇོག་པོ་དང་ནི་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ། །པདྨ་པདྨ་ཆེན་པོ་དང༌། །དུང་སྐྱོང་དང་ནི་རིགས་ལྡན་ནོ། །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དང༌། །ཟླ་བའི་སྤྱི་གཙུག་སྤྱི་གཙུག་ཆེ། །དབྱུག་འཛིན་དབྱུག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །སོག་མ་མེད་དང་ཧུ་ལུཎྜ། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེ་དགའ་བོ། །རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌། །ཚ་བ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །དཔལ་གྱི་འོད་དང་འོད་པོ་ཆེ། །རིན་ཆེན་འོད་དང་གཟུགས་མཛེས་དང༌། །གཟུགས་མཛེས་ཆེན་པོ་སྦྲུལ་བཟང་དང༌། །ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ཚི་ལི་དང༌། །ཚི་ལི་ཆེན་པོ་རྣམ་དག་གོ །ཨོཾ་བྷཀྵ་བྷཀྵ་ཨ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ་མ་ཧཱ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་སརྦ་བྷུ་བྷུ་ཝ་ཕྲུཾ་ཕྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། ཨོཾ༔ ཀླུ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བླང་༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཅེས་དང༌། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ་འདི་རྣམས་བདག་གིར་མཛད་ནས་མཆོད་པ་དང༌། འདི་ཡིས་ཁྱབ་པའི་རླན་གཤེར་གྱི་བཅུད་དང་སྲིད་པའི་ཆུ་ཡི་དབྱིངས་ཀུན་གཉིས་མེད་དུ་འདྲེས་པས་མྱོང་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རིགས་སུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ལྟར་དགྱེས་པས་དང་དུ་བླང་བར་བསམ། ཨོཾ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་བརྗོད་དང༌། ཡིག་བརྒྱ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་སོགས་མཐར། བཛྲ་མུ་ཞེས་པས་མཱ་མ་ཀི་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བསྡུ། གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནཱྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་མཱུྃ༔ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ཀླུ་རྣམས་གཤེགས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམཱ་མ་ཀི་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བསྡུ། བུམ་པའི་བདུད་རྩི་ཆུར་གཤེགས་པས་ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེས་ཤིང་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་བཀུར་བསྟི་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་མཇིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག་ཏུ་བདག་གིར་བཟུང་ཞིང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་དང་རླན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་མཱ་མ་ཀིའི་ངོ་བོར་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཉེན་པའི་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཞི་བྱེད་དཀར་མོའི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཀུན་གྲོལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀིའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས༔ སྲིད་པའི་རླན་གྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་ཚུལ་ནི། བདུད་རྩི་ལྷར་གསལ་བ་བྃ་ནག་པོའི་རྣམ་པས་རང་གི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས། སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བྃ་ཡིག་དང་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བརྟན་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བས་མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་དགོངས་པའི་གདེང་བཟུང་ངོ༌། །བསྟེན་པའི་དུས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ལས། ཐུན་དྲུག་བཞིའམ་རེ་རེའམ༔ དཀར་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་གཅིག་ལ༔ སྔགས་པས་རབ་ཏུ་བསྟེན་བྱ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གསུངས༔ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་གཞུང་གཞན་ལས། ཁྱད་པར་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བ་དང་༔ རྟོགས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་༔ རབ་ཀྱི་ཐུན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་༔ འབྲིང་གིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེ་སྟེ༔ ཐ་མ་དུས་བཟང་ཐམས་ཅད་དུ༔ བདུད་རྩིར་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པས་དུས་རྟག་ཏུ་དང༌། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཚོགས་ལ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དུས་སུ་བསྟེན་པར་གསུངས་སོ། གསུམ་པ་དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པ་ནི། མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡིས༔ གྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་འདི་འབྲེལ་ཚད་ཀུན༔ གནས་སྐབས་ཚེ་སྲིང་ཉམས་ཆགས་སྐོང་༔ ཡིད་འཕྲོག་དབང་གྱུར་ནད་གདོན་ཞི༔ གཏུམ་ཆེན་དྲག་པོའང་ལྷན་ནེར་འགྱུར༔ མཐར་ཐུག་མཐོང་ཚོར་མྱོང་དང་རེག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཐོབ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མེད་སྐྱེ༔ ཚེ་གཅིག་རྣམ་གྲོལ་ཆེ་ལ་སྦྱོར༔ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་ནཱ་རའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་སྡོམ་ལྡན་ཞེ་སྡང་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་མངོན་དུ་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ག་བིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་བརྟན་ཅིང་ང་རྒྱལ་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྟག་པ་དམ་པའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཧ་ཡའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བློ་གསལ་ཡིད་གཞུང་འདོད་ཆགས་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཤྭ་ནའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བྱིང་རྨུགས་ཞི་ཞིང་གཏི་མུག་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཧསྟིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ཁ་དོག་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ སྟོབས་བཅུ་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ བདུད་རྩིའི་མུ་ཏྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ནད་ཀུན་སེལ་ཞིང་དབྱངས་སྙན་བྱེད༔ འགོ་བའི་ནད་དང་རིམས་རྣམས་སྲུངས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བདུད་རྩི་བིཀྵའི་དམ་ཚིག་གིས༔ མདོག་བཟང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོར་བྱེད༔ སྦྱར་དང་གྱུར་པའི་དུག་ཀུན་འཇོམས༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཚེ་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་པུ་ཀྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་ཤེས་སྣ་ཚོགས་འཆར༔ ནུས་པར་ལྡན་ཞིང་འདོད་རྒུ་འགྲུབ༔ རྡོ་རྗེ་སྟོབས་བསྐྱེད་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་རཀྟའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྒས་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་གསལ༔ འབྱུང་བཞི་དབང་བསྒྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས༔ རྡོ་རྗེ་དབང་བཅུའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་གོ་རོ་ཙ་ན་ཡིས༔ འདོད་པའི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ ལས་རྣམས་ཐོགས་མེད་མཐུ་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྦྱར་བས༔ དུག་ལྔ་སེལ་ཞིང་ནད་ལྔ་ཞི༔ གདོན་ལྔ་འཇོམས་ཤིང་སྟོབས་ལྔ་ཐོབ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་འགྱུར༔ རྣམ་མང་སྨན་དང་སྦྱར་བ་ཡིས༔ འདུ་བའི་ནད་རྣམས་འབྱང་བ་དང་༔ ཚེ་རིང་རྒས་སྲ་དབང་པོ་གསལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་བྱེད༔ ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་བྱིན་རླབས་པས༔ ཕྱི་ནང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་འགྱུར༔ སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཆགས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ འཇའ་ཚོན་ལུས་དང་གཡུང་དྲུང་སྲོག༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ རིལ་བུ་གང་གིས་མཐོང་བའམ༔ དྲི་ཚོར་མགུལ་དུ་འཆང་བ་དང་༔ ཅུང་ཟད་མྱང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་རྩིས་བཏབ་བཞིན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་པས༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང་༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་བའང་༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེ༔ ལྷ་དང་རིལ་བུ་དབྱེར་མེད་པ༔ མཐོང་བས་བུམ་དབང་རྟོགས་པ་ཐོབ༔ མྱང་བས་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བྱང་སེམས་འཁོལ་བས་དགའ་བཞི་བསྐྱེད༔ དེ་ཉིད་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩིར་རྣམ་དག་པའི༔ བཞི་པའི་ལམ་མཆོག་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་གསང་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ༔ མཐའ་དག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ མཆོག་གི་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འདི༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་འབད་དེ་སྒྲུབ༔ ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ལས། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡིད་རྟོན་ཅིག༔ ཞེས་སོགས་ཕན་ཡོན་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལྡང་བར་གསུངས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཅང་ནས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པའི་གཡར་དམ་ལྷུར་ལེན་པར་རིགས་སོ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྗེས་འགྲོའི་རྒྱུད་སྡེའི་མཁར། །ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་དུས་ཀྱི་མཐར། །མངོན་སུམ་འཆར་བའི་ཕྲིན་ལས་ག་བུར་རྡུལ། །དད་བརྩོན་ཤིང་རྟས་སླར་ཡང་དྲང་འདི་རྨད། །རབ་དཀར་དགེ་བའི་ལེགས་བྱས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་གླིང་དུ་དགྱེས་རྒུར་རྩེན་པའི་གནས། །འགྲོ་འདིས་དཀའ་བ་མེད་པ་མྱུར་ཐོབ་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ས་མཱནྟ་བྷ་དྲ་པྲ་ཛྙཱ་ནས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་བབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་དབྱིག་མཆོག་འདི་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་བོད་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་གནམ་མཚོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བར་དོ་སྐྱ་དགོན་པ་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་མྱོང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ལེ་ཚན་དང༌། རྡོར་དྲིལ་ཤོག་བུ་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་འདི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཀུ་སཱ་ལི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསིལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱག་འཚལ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་༡༨ལ་དབུ་བརྩམས་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་གང་གི་སློབ་འབངས་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

_@#/____/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam zhes bya ba bzhugs so// @#/__/no mo gu ru dz+nyA na DA ki d+hA tu b+h+yaH__bde stong bdud rtsis chos kun rgyas btab pas/__/'khrul rtog dbyings su dag pa'i ye shes rtsi'i/__/dngos grub 'dod dgu'i dpal stsol d+hA ki nI/__/snying dbus dpyid kyi thig ler dgyes rtsen mdzod/__/khyod kyi sgyu 'phrul rnam pa thams cad pa'i/__/rol sgeg chos don rtags kyi bdud rtsi yis/__/rdo rje'i lam mchog bsgrod pa'i gseng lam ni/__/grub pa'i man ngag bzhin du 'dir spel bya/__/de yang rdo rje phag mo ye shes gsang ba mchog gi rgyud las/__rgyud dag rtogs pa ldan pa yis:__'brel tshad bde ba chen po'i sar:__tshom bu gcig tu grol ba'i phyir:__bdud rtsi mchog gi las sbyor bya:__bsnyen pa dang ni nye bsnyen dang :__sgrub dang sgrub pa chen po yis:__khrol bu sbyangs shing phye ma brlab:__bdud rtsir bskyil zhing gong bur bsdu:__zhes gsungs pa'i don nyams su len pa la/__gang sgrub bya'i gzhi sdug bsngal kun gyi zug rngu ye nas mi gnas pa'i chos dbyings rdo rje btsun mo'i mkha' dbyings bde ba chen po'i klong las snang srid thams cad rigs kyi d+hA ki yum chen lnga'i ye shes kyi ngo bor ka nas dag pa don gyi bdud rtsi'i bzhugs tshul yin pa'i gnad kyis/__de'i rang rtsal snang cha'i dug lnga phung lnga sogs sbyongs byar brdar btags pa'ang rigs lnga'i dbyibs dang kha dog tu snang ba'i rtags kyi bdud rtsi'i bcud len du bde ba chen por lhun gyis grub pa'i lam gyis tshul bzhin sgrub pas gnas snang ngo bo yin lugs kyis bzhugs tshul sgra ji bzhin mngon du gyur nas sha lnga bdud rtsi lnga rtsa ba yan lag gi rtsi sman ro bcud dngos grub mtha' dag sgrub pa'i nus ldan gyi rdzas su gyur pa n-i mtshan ma rdzas kyi bdud rtsi sgrub pa'i rten du bsngags pa ltar nyams su blang nas/__glo bur 'pho ba'i 'khrul rtog gi dri ma dbyings su dag nas rang gnas sku dang ye shes bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i yin lugs mngon du gyur pa dbyer med pa'i bdud rtsi zhes sgrub pa'i 'bras bu ste/__de ltar gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag du mar dbye yang*/__bde stong gnyis su med pa'i ye shes kyis bzhugs tshul kho na mngon du byed pas bdud rtsi mchog gi dngos sgrub sgrub pa'i gseng lam zhes rdo rje nyi ma yon tan rin po che'i rigs kyi khyab bdag tu snga 'gyur sgrub sde brgyad kyi ya gyal du mdzad pa ste/__sgrub bya'i lam de nyid ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor la brten pa lhag par zab ste lhan skyes nam mkha'i gzugs can gyi ye shes mchog gi myong ba bde myur du rgyud la 'dren pa'i pho nya sgyu ma chen po nyid bsngags pa'i phyir de'i cho ga'i rim pa zab gsang byin rlabs kyi tshan kas 'phags pa nyid bshad pa la/__bsnyen sgrub yan lag bzhi yis chings kyis dbye ba las/__dang po bsnyen pa khrol bur sbyangs ba la gnyis/__sngon 'gro rdzas dang yo byad sta gon du bya ba dang*/__khrol bur sbyangs ba dngos so/__/dang po ni/__rdzas kyi gtso bo dngos grub mchog brnyes pa'i bdud rtsi lnga/__yul dag pa'i sha lnga/__de dag gi 'phrod dang skyobs su gyur pa'i sman rtsa ba brgyad dang yan lag stong sbyar nas sgrub dgos kyang de dag dngos kyi rdzas rigs gter byon dang rig 'dzin gong ma rnams kyis sgrub pa'i chos sman la tshang bas de nyid kyi phab rgyun gzhir bzhag__gtsang la dag pa'i sman phye sngon du tshags su tshud par byas nas khrol sgrub rigs dbye ltar mtshon byed tsam bzhag pa nyid btags tshags kyi phyag len mdzad de bdun phrag la sogs pa'i zhag grangs kyis bcad pa nyid bshad bya dngos te/__sman gyi gzhi a ru ra rus pa dang bral ba/__de'i phyed ba ru dang skyu ru/__tsan+dan dmar po/__a ga ru/__nA gi 'dul ma/__gi waM bzang drug gtso bor gyur pa la sman kha dog dri ro bzang ba rnams mang na legs shing*/__gzhan sne tshang tsam dang*/__li ga bur/__ru rta rnams mang na'ang skyon du mi 'gyur/__gzhan sngo sman rigs nyung na legs/__dug rigs bshal skyugs rnams kha dog dri ro nus pa la gnod pas sman gyi spyang ki zhes btang bar mi mdzad/__shing kun/__sgog pa/__shu dag nag po/__gzhob dang tshwa rigs/__spang rgyan sngon po'i rigs rnams kyang 'dres tsam las mi btang*/__kha dog ser por byed na gur gum dang yung ba/_smug po tsan+dan sogs dang*/__dam rtsi dbang lag ran tsam/__mngar gsum/__nam dus dang bstun pa'i phab rtsi kyang khrol sgrub gyi skabs nas tshogs dgos/__de lta bu'i sman rnams zhib mor brdung nas dar tshags la drang*/__ras dkar ser gang rung gi khug mar blugs/__de'i khar khrol sgrub rten rigs dbye mi dgos pas 'bras bu gsum/__bzang drug sogs sman sna nyung tsam thum byas pa pho mo'i thod pa kha sbyor rak+ta dang chos sman sbyar bas 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud bcas bris pa pho thod kyi lte bar rtsibs bzhi la oM hU~M trA~M hrIHAH__mo thod la mU~M lA~M ma~M pA~M tA~M lnga bkod/__gnyis ka'i mu khyud la oM sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta shrI ma hA su kha hU~M hrIHThaH__zhes pas bskor ba mo thod 'og dang pho thod steng nas sbubs te kha sbyar ba'i bar sman phye bcug__/dkyil 'khor gyi steng du bkram/__steng du rgya gdugs lta bu'i dbus su tshangs pa brgya byin gyi sku dang rnga yab dkar po/__ku sha'i chun po rnams btags/__sham bu'i nang du rgyu skar nyer brgyad kyi tsakli rgyab tu sngags byang 'dod gsol can byang shar bra nye nas brtsams g.yas bskor du phyogs ma 'chol ba dang*/___rgyab ngos phyogs mtshams su me long bcu la khro bcu'i sngags bris pa btags/__rgyas pa rata gling thugs sgrub yang 'dus kyi sman sgrub gzhung nas gsungs pa'i tshangs pa'i pho brang du grags pa bcas 'byor na'ang legs/__gzhan 'og tu dgos pa'i yo byad rigs tshags su tshud par bya'o/__/gnyis pa la'ang gnyis/__bsnyen pa'i tshul gyis sbyangs ba dang*/__nye bsnyen gyi tshul gyis bsgyur ba'o/__/dang po ni/__yang gter phag dkar ye shes 'khor lo'i thugs tig gi gter gzhung las/__lha la snyan gsan 'bebs pa'i tshul gyis bdag mdun gyi sgrub mchod dang skong bshags nan tan du byaH__zhes gsungs pa ltar/__sgrub chen gyi khog dbub ltar bdag mdun gyi sgrub mchod bzlas pa skong bshags bcas nyin zhag bdun nam lnga gsum lta bur btang ba gal che bas 'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi phyag gzhes su'ang mdzad pa ltar grub na legs shing*/__dkyil 'khor gyi mdun phyogs nye logs su zur bstegs lta bur sman gyi phro brang bkod/__phrin las kyi bskyed bzlas bsdu sdang gi bar dang*/__las kyi bum par karma d+hA ki nI bskyed bzlas 'od zhu phrin las kyi skabs ltar byas la/__sman rnams zhi drag phyed ma gsum gyis sbyong ba dang*/__bgegs bskrad la yungs thun brab cing gu gul bdug__/khrus gsol rgyas par bya/__rgyan bskor ba'i skabs/__hU~M:__gdod nas rnam dag mnyam pa'i ye shes dbyings:__rig rtsal 'gags med sman gyi pho brang che:__dkyil 'khor dbus su brtan par bzhugs nas kyang :__rdo rje bdud rtsi'i ye shes grub par mdzod:__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya gu h+ya dz+nyA na b+ho d+hI tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHAH__ces pa'i dzaba? dbyangs dang bcas dal dbus/__gzhong pa 'brus bkang ba'i nang rus sbal gyi khog par hrIHyig bris pa'i khar bkod la/__dar snas bkab pa'i steng du snod gtsang mar dam rdzas phab gta' sel med kyi rigs rnams chu chang dang sbyar ba bzhag__/pho brang dang tshangs pa brgya byin gyi sku la rmu thag gis sbrel gzungs thag 'then bde ba dang*/__dar dkar dmar mthing gsum gyi yol ba sogs phyag len spyi ltar bya/__khrol bu'i sman dbus su bzhag pa'i shar lhor 'o ma/__lho nub tu rin chen phye ma chur sbol ba/__nub byang du chang sna/__byang shar du chu sna rnams snod so sor blugs te bzhag__/dam rtsi mdangs bsgyur phab gta' sogs sman nang du btags dgos tshad bar mtshams su bkod la bzhag__/sgrub khog gi byin 'bebs rjes/__sman gyi byin 'bebs ni g.yab dar spos rol dbyangs dang bcas/__hU~M:__kun bzang rdor sems dga' rab rje:__shrI sing pad+ma thod phreng sogs:__rig 'dzin rtsal 'chang dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__che mchog bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__gsang mchog mkha' 'gro 'dus pa'i dal:__yon tan lha tshogs dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la=__gnas yul dur khrod dpa' bo dang :__mkha' 'gro sman skyong srung ma sogs:__bka' nyan tshogs rnams dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__sgrub mchog 'di ru byin gyis rlobs:__sgrub rdzas ye shes bdud rtsir bsgyur:__grol ba mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya a bai sha ya a AH__e a ral+li hrIM hrIM phaiM phaiMH__zhes brjod/__mchod tshogs spros pa gang rgyas khyad par mar me rgyun mi chad par sbar gsungs so/__/de nas sngar smos pa ltar rtsa ba'i sgrub chen rgyas bsdus gang 'grub sngon du btang zin rjes bdud rtsi sman kyi las sbyor dngos la/__bdag bskyed brgyud 'debs nas brtsams bzlas pa stong tshig bcas grub pa dang*/__mdun dkyil gsal gdab pa la dgu las/__dang po rten dam tshig gi 'khor lo gsang chen rigs gcig bskyed pa ni/__hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__rig rtsal dkyil 'khor mdun du dbye:__sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__de las skad cig dran rdzogs su:__rlung me thod sgyed la gnas pa'i:__rang byung bde chen ka pA la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__'khor 'das dwangs bcud bdud rtsi 'khyil:__de dbus pad+ma nyi zla'i steng :__gsang chen rigs gcig rdo rje sems:__bde ba chen po zla ba'i mdog:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__thugs kar ye shes sems dpa' ni:__rang 'dra'i thugs kar zla steng hU~M:__gzhan yang phung khams skyed mched kun:__zhi khro rab 'byams rgyal ba'i lha:__ma bskyed ye rdzogs chen po'i ngang :__gnas gsum oM AHhU~M yig gis:__rdo rje gsum du byin rlabs shing :__kha sbyor bdud rtsi'i sprin chen pos:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrI AH__zhes gsal bar rgyas gdab/__dbang bskur bcas byas la/__gnyis pa spyan 'dren ni/__snyoms zhugs bde ba'i 'od dang sgras:__ye shes 'khor lo spyan drangs gyur:__oM:__yod med stong pa 'od gsal dbyings:__phyag rgya chen po'i skur bzhengs nas:__smon lam snying rje'i dam tshig gis:__ye shes sgyu mar rol pas gshegs:__oM badz+ra sa twa e h+ya hiH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__dza hU~M ba~M hoH__zhes dbyer med du bstim/__gsum pa bzhugs gsol ni/__tiSh+Tha lhan:__zhes dam ye gnyis med du brtan par bzhugs su gsol/__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__a ti pU hoH__zhes brda phyag gis btud pa la/__pra tIts+tsha hoHsa lan bstsal bar mos/__lnga pa mchod pa ni/__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen sprin:__phyi nang gsang ba bla med pa:__bde chen longs spyod mchog tu rol:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he ne wi d+ya shab+da pany+tsa ka ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ho:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__bsam yas sgyu 'phrul drwa ba yi:__dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:__dpal ldan rdo rje sems dpa' la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__bdun pa sman srung spyan drangs pa ni/__spos bsregs/__rol mo 'khrol/__mda' dar g.yab cing gdung ba'i shugs bskyed la/__hU~M:__'og min rdo rje btsun mo'i zhing :__mkha' khyab ye shes 'khor lo dang :__he ru ka yi gnas dang yul:__dur khrod brgyad na bzhugs pa yi:__bcom ldan badz+ra wA ra hI:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor ma:__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__sku yi gar stabs glog ltar 'khyugs:__gsung gi dzaba? dbyangs sngags sgra sgrogs:__thugs kyi ye shes rtsal bskyed la:__yon tan bde chen 'od zer dang :__phrin las pho nya phyogs bcur 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__mkhyen brtse nus pa'i ye shes dang :__snyoms zhugs zag med bdud rtsi'i bcud:__'byung ba lnga yi dwangs ma dang :__lha klu mi yi tshe bsod stobs:__gzi brjid dpal dang nus bcud kun:__thogs pa med par gnas 'dir bsdus:__'khor 'das dbyer med byin chen phob:__dam tshig sgrub pa'i rdzas la bstim:__mthong tshor myong reg grol ba yi:__bde chen rdo rje'i gzi byin spor:__las dang ye shes dngos grub kun:__lhun gyis grub pa'i dbang mchog bskur:__snod bcud rdo rje btsun mo yi:__rten dang brten par byin rlobs shig:__oM badz+ra b+hA ra he kro d+hI kA li ha ri ni sa A bai sha ya hU~M ma hA su kha sid+d+hi A bai sha ya a AH__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams na:__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:__tshangs dang drang srong rig pa 'dzin:__bram ze dka' thub grub pa dang :__ri dang nags tshal 'byung ba'i lha:__gza' dang rgyu skar rdzu 'phrul bdag:__sman dang bcud kyi gnyer 'dzin pa:__lha dang lha mo srung ma'i tshogs:__khyab bdag dpal ldan he ru ka:__bcom ldan badz+ra b+hA ra hI:__bde gshegs zhi khro rab 'byams dang :__rig 'dzin grub pa'i bka' byung bas:__dam tshig gnyen po rjes dgongs la:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs:__rang rang rig 'dzin grub pa'i tshe:__ji ltar rtags bstan ma bsnyel bar:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa pos:__mtha' yas gdul bya'i don slad du:__rdo rje'i tshe dang lang tsho dang :__nad gdon zhi zhing rig rtsal rgyas:__mthong tshor myong reg grol ba'i phyir:__bdud rtsi sgrub pa'i grogs mdzad nas:__dngos grub dam pa stsal du gsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta b+hai Sha dz+ye de ba pA la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes tha tshig gis gnad nas bskul ste spyan drangs pas/__sman gyi lha dang drang srong tshogs:__bdud rtsi'i phrin las sgrub pa'i phyir:__bde chen dgyes pa'i pho brang gi:__mkha' la sprin ltar gtibs par gyur:__zhes bsam/__brgyad pa rtog pa bsal ba ni/__slob dpon gyis g.yon pa'i srin lag gis nang mchod kyi bdud rtsi 'thor la/__hU~M:___lha dang drang srong bram ze klu:__gtsang zhing gtsang ma'i tshal la spyod:__khyi phag la sogs dme ba'i rdzas:__thams cad dogs pa med par bza':__gang yang rnam par rtog pa ste:__rtog par bcas na grol mi 'gyur:__snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:__ye shes rigs lngar rnam par dag:__chos kyi dbyings su mnyam pa yis:__'khor 'das dbyer med chen por rtogs:__de ltar shes nas grol ba'i phyir:__dkar rtsi dmar rtsi dri sha chen:__rdo rje chu rnams dang du blang :__dngos grub rdzas kyis gtsor byas pas:__nad lnga sel zhing gdon lnga zhi:__phung po gnas 'gyur ye shes dang :__rigs lnga'i dngos grub mngon 'gyur phyir:__thams cad gtsang dme'i rtog pa spongs:__bde chen rdo rje'i rigs mchog tu:__dngos grub sgrub pa'i phrin las mdzod:__ces bskul la thams cad bde ba chen por ro gcig pa'i lta dgongs kyi brtul zhugs bskyed do/__/dgu pa dzaba? kyis thugs rgyud bskul ba ni/__bdag gi thugs srog sa bon las sngags kyis bskor ba las byung ba'i 'od zer rdo rje'i gzungs thag la brgyud mdun gyi rdo rje sems dpa'i thugs kar zhugs:__bde ba chen po'i thugs rgyud bskul:__rdzas kyi nam mkhar snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas bde ba'i 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__snod bcud thams cad mer mer shig shig tu g.yos:__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i bcud dang dwangs ma stobs rtsal nus mthu thams cad ye shes kyi bdud rtsi spyan drangs:__zhal du zhugs:__sku'i dbyibs brgyud:__sbyor mtshams nas char drag tu bab pa bzhin byung :__rdzas la thim pas ma dag pa'i nyes skyon thams cad sbyangs:__dag pa ye shes kyi bdud rtsi kha dog dri ro nus bcud phun sum tshogs par bsam la:__oM badz+ra sa twa ma hA su kha a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes khri phrag gcig tu bzla/__'di nas brtsams sngags rgyun pa'i thun dpon gyis gzungs thag blang la dzaba? rgyun ma chad par bya/__stong stong gi mtshams sam thun mthar stong tshig 'bul la/__sgrub khog ltar nyul le 'dul ba rgyas bsdus skabs su gang bab dang*/__byin 'bebs bcas bya/__nyin mtshan thun drug gi nges pa can du bshad cing lag len du'ang byed pas nyin thun phyi ma gnyis la mchod pa kha gso/__las byang ltar byin gyis rlabs/__hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las sogs nas bzlas pa stong tshig gi bar sngar ltar la nyul le bskrad pa dang byin 'bebs bsdus tsam byas pas thun gnyis pa grub/__thun gsum pa la'ang des 'gre/__de nas srung ma'i gtor chog__/mchod skong bcas rgyas par byas la las kyi gzhug bsdu/__nyul le 'dul ba dang byin 'bebs rgyas par byas la sman gyi dzaba? dbyangs lan gsum byas pas grub bo/__/de nas mtshan thun gsum dgos pa'i thun dang por phrin las kyi tshogs bsags nas brtsams bzlas pa stong tshig gi bar khyugs tsam dang*/__de nas sman sgrub la 'jug pa sogs dang*/___gung thun dang thor thun bcas nyin thun gsum pa ji lta ba las/__thor thun stong tshig bcas tshogs mchod bsdus tsam dang*/__bdag bskyed bsdu ldang bsngo smon bkra shis bcas bya/__de lta bu'i yang gter rdo rje bdud rtsi las/__dus kyi nges pa bsnyen pa dang :__nyer sgrub gnyis la zhag gsum ste:__sgrub dang sgrub chen zhag gnyis gnyis:__dbang po rab kyis 'grub par 'gyur:__'bring la nyis 'gyur thams cad kyang :__sum bsdab brtson pas nges par 'grub:__zhes gsungs pas dang po ltar lag tu len pa'i dbang du byas te khrol sgrub zhag gsum gyi dbang du byas pa'i zhag gcig dang*/__nyin gnyis pa'i gung thun bar snga ma ltar btang rjes/__mdun gyi rdo rje sems dpa' yab yum rang la bstim/__skabs 'dir khrol bu rnams zhib par btags la snod du spungs par gsungs kyang btags btsags kyi skabs su mdzad na phyag len bde bar snang ngo*/__/gnyis pa phye ma nye bar bsnyen pas sgrub pa ni/__nyin gnyis pa'i thun phyi ma la bab pa'i tshe/__bdag bskyed kyi phrin las bzlas pa'i bar grub rjes/__de nyid rigs lnga'i dkyil 'khor bskyed pa ni/___hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__rig rtsal dkyil 'khor mdun du dbye:__sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__de las skad cig dran rdzogs su:__rlung me thod sgyed la gnas pa'i:__rang byung bde chen ka pA la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__'khor 'das dwangs bcud bdud rtsi 'khyil:__de dbus pad+ma nyi zla lngar:__sha lnga bdud rtsi'i dwangs ma'i steng :__rigs lnga'i sa bon yongs gyur las:__spro bsdus tshe bdag rigs mchog lnga:__dbus su rdor sems tshe dpag mthing :__shar du rnam snang zla ba'i mdog:__lho ru rin 'byung gser mdog brjid:__nub tu snang mtha' dbang mdog 'tsher:__byang du don grub ma rgad mdangs:__rang rig yum dang mnyam par sbyor:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung can:__yab rnams mnyam bzhag tshe yi bum:__rigs kyi phyag rgyas mtshan pa dang :__yum rnams rang rtags tshe bum 'dzin:__gnyis med mnyam pa'i stabs kyis rol:___zhi ba'i tshul dgu mdzes brjid kyi:__rgyan chas bcu gsum gyis sgeg pa:__bde chen mtshan dpe'i gzi byin 'bar:__bde stong gnyis med ngo bor bzhugs:__gnas gsum oM AHhU~M yig sogs nas/__dbang bskur/__rgyas gdab/__spyan 'dren nas brtsams mchod pa'i bar dang*/__bstod pa la/__hU~M:__bsam yas sgyu 'phrul drwa ba yi:__dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:__tshe yi bdag po rigs lnga la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__zhes bsgyur/__sman srung spyan 'dren nas brtsams rtog bsal bar dkyus ltar dang*/__bzlas pa dngos ni/__bdag gi thugs srog sa bon la sngags kyis bskor ba las 'byung ba'i 'od zer rdo rje'i gzungs thag las brgyud mdun gyi tshe bdag rigs lnga'i thugs kar zhugs:__bde ba chen po'i thugs rgyud bskul:__rdzas kyi nam mkha' snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas bde ba'i sgra dang 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__'khor 'das kyi tshe dang ye shes dpal dang gzi brjid thams cad 'chi med tshe yi bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:__zhal du zhugs:__sku'i dbyibs brgyud:__sbyor mtshams char drag tu bab pa bzhin spyan drangs:__rdzas la thim pas 'chi med tshe dang ye shes kyi bdud rtsi 'khyil bar gyur:__oM hU~M trA~M hrIHAH__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M badz+ra a yur+dz+nyA na a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes khri phrag gcig tu bzla/__stong tshig gi mchod bstod/__nyul le bskrad gzir/__byin 'bebs bcas pa'i 'gros kyis nyin mtshan thun drug sngar ltar bsrang ba'i zhag gsum grub pa'i nyin bzhi pa'i snga dro las byang*/__sman sgrub bzlas pa stong tshig gi bar snga ma rnams ltar grub pa dang*/___tshe dpag med rigs lnga yab yum bde ba chen po'i bdud rtsir 'od du zhu nas rdzas la thim par bsam:__de nas sngags rgyun pa'i gzungs thag bsdu/__slob dpon gzungs ma rgyal thebs rnams kyis rdo dril bcas bdud rtsi'i thod pa thogs nas dkyil 'khor la zhal phyogs par bskor/__'dus pa rnams kyang rdor dril bcas bdud rtsi thogs la/__hU~M:__rang 'byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/__/rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud/__/ra sa yA na la sogs sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud drug sems can kun sgrol ba'i/__/dug lnga sel ba'i sman gyis mchod/__/dpa' bo'i ro dang mnyam sbyar nas/__/rgyal ba'i dkyil 'khor yongs la 'bul/__/bla med mchog gi dngos grub stsol/__/zhes dang*/__kun mkhyen bla ma many+dzu'i gsung rtsa ba gsum gyi sman gyi brgyud mchod sbyar bas rgya cher mchod/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba maN+Dal pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThaH__zhes brjod nas gdan la bzhugs/__thams cad nas thal mo sbyar la dbyangs snyan pos/__e ma ho:__gdod nas rnam par dag:__don gyi bdud rtsi bla na med:__rtags su ye shes rigs lnga shar:__rdo rje'i chos la phyag 'tshal bstod:__zhes bstod las rgya'am btags nas mnga' gsol ba de'i sman gyi pho brang dar gyi phyogs la btegs pa thogs/__slob dpon la phyogs pas dbyangs rta dang bcas/__e ma ho chos rnams thams cad kyi:__rang bzhin bde chen byang chub sems:__grub pa mchog gi a mr-i tas:__mi phyed rdo rje ye shes thob:___badz+ra a mr-i ta sid+d+hi pha la hoH__zhes slob dpon kyi phyag tu phul/__slob dpon gyis/__e ma ho dam rdzas sman gyi tshogs:__mthong tshor myong reg grol ba thob:___bde ba chen po'i dngos grub mchod:__gnyis med yid kyis blang bar bya:__badz+ra a mr-i ta a la la ho:__zhes pas blangs la/__sman gyi snying po dwangs ma'i bcud:__ye shes 'od kyi gong bur 'dus:__bdag thim dngos grub mchog thob bsam:__ces brjod pa dang bstun sman snod dkyil 'khor gyi mdun stegs su 'khor lo nag po rtsibs brgyad pa'i lte bar zla gam dmar po bcad kha nub bstan gyi dbus su bkod do/__/gsum pa sde gu sgrub pas bdud rtsir bskyil ba ni/__btags tshags sbol bas dang*/___bdud rtsir bskyil ba/__gnad la dbab pa/__dbang du bya ba'o/__/dang po ni/__sgrub pa chen po'i spros bcas skabs khog dbub las byung ba ltar dbyangs bor len dang bcas rtags so sor gdab/__thams cad zhwa bcas bzhengs/__slob dpon gyis hasta dar sna btags pa dang dril bu/__yum gyi phreng ba/__rgyal thebs rnams g.yab dril bcas mdun du 'khod/__las rdor gyis sbyar spos bsregs/__thams cad kyi he ru ka'i nga rgyal la gnas pa ru lu'i sngags dbyangs lan gsum mthar zhi rol/__rkang gling*/__bshug pa sogs btang*/__g.yab mo bcas dkyil 'khor la lan gsum bskor zhing mdun du 'khod la phrin las ltar bskul btang*/__gzhan rnams gdan la 'khod/__slob dpon dkyil 'khor la zhal phyogs par bzhugs pa'i mdun du zhing lpags khrag gi thig le hU~M gis mtshan pa dgu bkod pa'i steng thabs shes kyi rdo gzhong dang gtun bu bzhag pa/__yum slob dpon la phyogs pas yab yum gyi zhabs gnyis sman gzhong 'gram du bsnol te brkyang/__slob dpon gyi phyag gnyis sor mo bsnol/__mdzub mo bsgrengs/__mthe bong bkug la byin dbab pa'i rgyas gtun bu bzung*/__yum gyi mkha' dbyings kyi rgyas gtun khung g.yas g.yon bzung la/__gtso bo yab yum kyi nga rgyal la gnas pas sbyor ba'i las kyis 'dod chags btags par bsam la/__bde chen mkha' gsang e yi dbyings:__gzung 'dzin rtog tshogs tshar bcad gyuraH__ces dmigs la dpon slob kun gyis/__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT:__zhes bzla bzhin sngar khrol sgrub tu bzhag pa'i sman rnams zhib mor btags/__de nas lhor zhing lpags gting*/__rdo rje slob dpon yab yum zhal gong ltar phyogs/__yum gyis dar tshags bzed/__yab kyis sman phye blugs la/__mkha' gsang tho gtun gyis sbyor bas dgra bgegs 'thag te zhe sdang btags par bsam pas/__sems dang ye shes dbye ba yis:__'khrul pa'i rtog pa zhi bar gyur:__thams cad kyis/__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta bi shud+d+he swA hA:__zhes bzla bzhin pas btsags/__de nas nub tu zhing lpags bting pa'i steng lcags g.ya'i dri ma dang skyon med pa'i snod bzhag__/yab yum sngar ltar 'khod pas yum gyis snod bzung*/__yab gyis chang snod thogs la/__gti mug rnam rtog gi mtshan ma mnyam nyid kyi klong du bsgral bar bsam ste/__dbyings rig dbyer med thig le cher:__'khor 'das dwangs bcud dbang bsgyur gyur:__ces mos la kun gyis/__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta saM shwa d+ha na kuN+Da li hU~M hrIHThaH__zhes bzla zhing sman snod du blugs la sbol/__rim par 'o ma/__rin chen/__chu sna rnams kyang blugs/__sman phye mang po la de dag rnams kyis rlan phab dka' bas byin brlabs byed pa'i chang bzang po gang 'os blugs la/__bam gtsang ma'i rdo rje'am/__de'i dbyibs su bcos pas dkrugs te shin tu 'dres par spol/__mdangs bskyur byed dang dbang lag phye ma/__dam rdzas phab rgyun chang la sbyar ba/__nam dus dang bstun pa'i phab rtsi rnams kyang rim par bsres la gar sla'i tshad snyims par bcangs nas bsgyur bas bam po 'jig cing phye mar mi 'dal ba tsam du bya/__de nas slob dpon byang du 'khod la/__sman 'phel rtags nges phyir gzhal ba ni/__chos nyid gcig la tha dad pa'i:__ye shes mkha' khyab rgyas par gyur:__ces dmigs la thams cad kyis/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA su kha badz+ra dz+nyA na s+pha ra Na phaT:__ces bzla bzhin pas dril bu'am thod pa la 'jal bas grangs nges par byas nas dar gos dmar po'i sgye'ur blugs pa mo thod 'og dang*/__pho thod steng du byas pa'i kha sbyor bar du bcug par dar snas dril/__tshon skud sna lngas rgya gram du bcings/__steng du dbu rgyan g.yas g.yon du rdor dril bcings/__dkyil 'khor la 'god pa'i skabs su'ang lding khri bar mar many+dzi'i khar bal bu'i phur ma'am 'bru brlan gyis bkang ba'i rin po che'i gzhong pa'i nang du blugs par gsungs pa ltar sman nyung na de ltar bya/__sman phye mang po yod skabs phyag len bde bas zangs dkar sogs dri ma dang g.ya' med pa'i snod du bal bu'i phye ma dang 'bru rlan can gang 'tshams blugs pa'i mthil du rus sbal khog par hrIHyig bris pa dang*/__mo thod kha gyen dang dpral ba mdun bstan du bzhag pa'i steng du sman phye bcug__/de steng pho thod kyis bkab/__kha stegs khebs kyis g.yogs la tshon skud sna lngas rgya gram du bcings pa'i mdud pa'i steng du rgyas btab/__dbu rgyan rigs lnga dang*/__g.yas g.yon du rdor dril bcings shing dar dpyang gis brgyan/__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i pho brang gi:__dngos grub bar du srung ba dang :__ye shes rtag tu 'phel ba'i phyir:__mi phyed rdo rje'i rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~MH__zhes slob dpon gyis rdo rje rgya gram du rgyas gdab/__de nas sman snod dkyil 'khor mdun khri'ur bkod/__dza ti ga bur tsan+dan gla tsi du ru ka ste dri'i rgyal po lnga dang gu gul tshil chen rnams kyi dud pas bdug__/drag sngags yungs thun rol mo dang bcas pas bgegs bskrad/__slob dpon dril spos thogs pas sna drangs/__yum gyis dar lam dang*/__rgyal thebs sogs kyis sman snod thogs te dkyil 'khor la bskor zhing rtsa sngags kyi dzaba? dbyangs lan gsum mthar/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ces dang*/__zhi rol 'og dkyil 'khor gy-i bar lding khri'ur brtan por bzhugs su gsol ba'i 'og tu drod 'bebs zhun chen gyi me sbar/__steng du gzungs thag bzhag pa las skud pa'i sna gcig tshangs pa brgya byin dang rmu thag sbrel/__'dus pa mang na slob dpon dang thun dpon la gzungs thag lnga bsgril/__rgyal thebs bzhi la dkar ser dmar ljang phyogs mdog 'then bde bar sbrel/__bsdu na slob dpon dang thun dpon gnyis kyis chog__/de ltar grub pa dang chos srung gtor 'bul/__skong bshags tshogs mchod sogs rjes rim nyul le bskrad pa/__byin 'bebs/__dzaba? dbyangs kyi bar snga ma rnams ltar bya/__'di skabs mchod pa rnams gsar du bsham pa'am kha gso ba sogs gang rgyas su bya dgos so/__/gnyis pa lde gu sgrub pas bdud rtsi bskyil ba dngos ni/__brgyud 'debs nas brtsams rtsa ba'i phrin las kyi gzhung bsrangs te bzlas pa stong tshig bcas sngon du 'gro bas/__mdun rten la dmigs nas bdud rtsi'i dkyil 'khor bsangs sbyangs/__bdag nyid rdo rje phag mo yi:__sku las bde chen 'od spro bsdus:__dngos mtshan ma dag thams cad sbyangs:__stong pa'i ngang las yum lnga'i klong :__rab 'jigs dur khrod bkod pa'i dbus:__ya~M las rlung dang ra~M las me:__ka~M las thod pa'i sgyed bu'i steng :__a las ye shes ka pA la:__rgya khyon chos kyi dbyings mnyam par:__sha lnga'i ri bo lhun mthor brtsegs:__bdud rtsi lnga yi rgya mtshor bskyil:__rtsa ba yan lag sman gyi tshogs:__nyi zer rdul phran bzhin du 'khrigs:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__rlung g.yos me sbar thod pa dros:__rdzas rnams 'od du mer gyis zhu:__ma dag rlangs pa sngo dmar gyi:__rnam pas phyir thon dag pa'i bcud:__zhu khol 'od kyi gur khyim dbus:__bcom ldan badz+ra wA ra hI:__dus kyi mun pa sogs lus dkyil ltar gsal gdab nas/__spyan 'dren nas bstod pa'i bar mchod skong gi skabs ltar sbyar/__sman srung spyan 'dren nas bzlas pa'i bar sngar khrol bu'i skabs ltar la/__bzlas dmigs ni/__bdag gi thugs ka nas sngags kyi sgra dang 'od zer bde ba chen po'i gzi byin 'bar ba bar ma chad par 'phros:__mdun bskyed kyi bcom ldan 'das ma lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i thugs kar phog pas bde ba mchog gi dgyes pa'i 'od zer gyi sprin chen pos rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi ye shes dang :__brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:__zhal du zhugs:__sku yi dbyibs brgyud:__mkha' gsang nas char drag tu bab pa tsam du byung :__dam tshig gi bdud rtsir thim pas:__mthong tshor myong reg thams cad grol ba ye shes kyi bdud rtsir 'khyil par bsam:__lus dkyil sngags mthar/__ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThaH__zhes nyer gcig pa'i dzaba? nyid bzla/__stong tshig gi mchod bstod dang*/__nyul le bskrad gzir/__byin 'bebs dzaba? rgyun bcas khrol bu'i 'gros ltar thun drug gi gzhung bsrang ba'i nyin drug pa'i snga dro bar btang mthar/__rtags mthong ba na mdor bsdus pa'i tshul gyis dngos grub len par gsungs pas/__hU~M/__bdud rtsi sgrub pa'i zhag grangs da nang tshang*/__/bdud rtsi sgrub pa'i dzaba? ni de ring rdzogs/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol/__/nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sku mnga' ba/__/mi 'gyur sku yi dngos grub stsal du gsol/__/'gro drug thugs rje'i sgrol ba'i gsung mnga' ba/__/ma 'gags gsung gi dngos grub stsal=__ye shes thugs rjes khyab pa'i thugs mnga' ba/__/'chi med thugs kyi dngos grub stsal=__sa bzhi'i gtos dang mnyam pa'i sku mnga' ba/__/yon tan lhun grub dngos grub stsal=__cho 'phrul mthar phyin mdzad pa'i sku mnga' ba/__/phrin las rnam bzhi'i dngos grub stsal du gsol/__/zhes brjod de dngos grub blang*/__rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa 'od du zhu nas ye shes kyi bdud rtsi'i dngos grub mchog gi dbyig tu gyur/__bzhi pa sgrub pa chen po'i gong bur bsdu ba la/__gong bur bsdu ba dngos dang*/__rjes rim mthar dbyung ba'o/__/dang po ni/___gter gzhung dngos bstan bdud rtsi ril bu dril nas sgrub par gsungs kyang lag len mi mdzad pas rgyas par ma 'chad la bskyed bzlas nyid sbyar na legs pas de yi tshul 'chad pa la/__gsol 'debs nas brtsams rtsa ba'i phrin las kyi bskyed bzlas stong tshig bar sngar ltar byas la/__mdun rten bdud rtsi'i dkyil 'khor la dmigs nas/__bsang sbyangs/__bdag nyid rdo rje phag mo sogs nas rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i dam tshig gi 'khor lo gsal gdab/__ye shes pa spyan drangs nas brtsams bstod pa'i bar dang*/__sman srung spyan 'dren/__rtog bsal bcas khrol bu'i skabs ltar mthar chags su btang la/__bzlas dmigs ni/__gnas lnga'i phag mo'i thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor thugs srog mthar:__sngags kyi phreng bas g.yon du bskor:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__ye shes rgyud bskul gzi byin bskyed:__bde chen dgyes pa'i 'od zer sprin:__'khor 'das brtan g.yo'i khams kun khyab:__srid zhi'i dpal dang dwangs ma'i bcud:__khyad par bcom ldan he ru ka:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum gyis:__snyoms zhugs bde ba mchog gi rgyun:__rang dbang med par spyan drangs te:__lha tshogs zhal zhugs sku'i dbyibs brgyud:__gsang ba'i lam nas char ltar phab:__dam tshig rdzas la thim pa yis:__kha dog dri ro nus pa bskyed:__mthong tshor myong reg thams cad kun:__nyams chags skong zhing sdig sgrib dag:__mchog thun dngos grub ma lus 'grub:__bde chen mchog gi dpal ster ba'i:__myong grol bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil:__lus dkyil sngags mthar/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__zhes btags pa bzla/__thun mthar stong tshig gi mchod bstod/__nyul le bskrad gzir/__byin 'bebs/__dzaba? rgyun bcas sngar ltar thun drug gi 'gros su zhag gsum ma mthar byas pa btang ngo*/__/gsum pa gnad la dbab pa ni/__de dag gis tshul bzhin sgrub pas rtags ma mthong ba'am/__mthong na'ang tha tshig bskul bar bya ste/__bzlas pa grub rjes spos rol dbyangs dang bcas te/__hU~M hU~M:__nga ni khyab bdag he ru ka:__rang bzhin dkyil 'khor chen por rdzogs:__dam tshig gnyan la rab dgongs nas:__ye shes dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bdud rtsi sprul pa'i dkyil 'khor la:__byin brlabs rtags dang mtshan ma ston:__gal te thugs dam g.yel srid na:__sngon gyi dam bca' gang du gnyan:__de bas thugs rje thabs mkhas bdag:__yal yol dbri bskol ma mdzad par:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__'phrul gyi dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThaH__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes stong phrag bzla/__nges pa'i rtags mtshan mthong na bdud rtsi bskyil bar gsungs pas/__bzlas pa gnad dbab bcas grub pa dang*/__sman srung bskul ba gong ltar byas la/__sprul pa'i dkyil 'khor thugs ka nas:__'od 'phros 'khor 'das dwangs bcud bsdus:__mkha' ru 'dar zhing 'phrig par bcas:__dngul chu dwangs pa bzhin du 'khyil:__lha dang sman skyongs srung ma yis:__las kyi pho nyas bdud rtsir bkug:__dbyer med thim pas gsos btab ste:__'od zer gzi brjid rab 'bar bsam:__oM AH hU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kuN+Da li hU~M hrIHTha:__zhes bzla/__bdud rtsir dbab pa'i thog mar gsang sgo dbye ba ni/__tshil chen dang sbyar ba'i spos bsregs/__dbyangs rol bcas/__hU~M hU~M:__thugs dam chen po'i dus la bab:__sprul pa'i dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bde chen mchog gi dgyes pa na:__ye shes bdud rtsi rab 'khyil ba:__dam tshig rdzas la dbab pa'i phyir:__sbyor thabs rnam pa thams cad pa'i:__gsang ba mchog gi sgo dbye 'tshal:__byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta pra be sha ya phaT phaT:__ces bzla/__zhing chen g.yab cing gsur chen gyi dud pa/__bshug glu rol mo bcas/__hU~M hU~M:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__dregs pa'i sde dpon btul ba'i tshe:__sbyor ba'i thabs la mkhas pa yis:__ma mo brgyad po dbang du mdzad:__bka' bzhin 'tshal bar dam bcas ltar:__bdag ni dpal chen gdung 'dzin phyir:__thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__gdod nas grub pa'i dur khrod nas:__'bar dang chags pa'i brtul zhugs kyis:__rnam 'gyur mi bzad byin g.yo bas:__gnas 'dir myur du gshegs nas kyang :__bdud rtsi gsang ba'i thugs dam bskul:__bde chen dgyes par phebs pa dang :__byin rlabs gzi brjid nus stobs bskyed:__dngos grub myur du 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes bskul ste dmigs bzlas ni/__dur khrod gnas kyi ma mo'i sprin:__'bar dang chags pas dkyil 'khor pa:__dgyes pa bskyed pa'i dam tshig gis:__'chi med bdud rtsi'i maN+Dal nas:__bzung ste dkyil 'khor thams cad kyi:__sbyor mtshams ye shes bdud rtsi'i bcud:__char sprin 'khrugs bzhin drag tu phab:__dam tshig sprul pa'i rdzas la thim:__byin rlabs gzi brjid 'bar bar bsam:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta a be sha ya a AH__zhes bzla/__lnga pa bdud rtsi'i dngos grub kyi dwangs bcud bdag nyid kyis dbang du bya ba ni/__hU~M hU~M:__nga ni rdo rje phag mo ste:__sku gsung thugs yon phrin las las:__bdud rtsi'i rang bzhin dkyil 'khor rdzogs:__rigs kyi 'khor lo rab bsgyur bas:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi mkha' 'gro'i tshogs:__sngon tshe zhal bzhes dam bcas ltar:__dbang dang dngos grub stsol ba'i phyir:__las la ma g.yel da tshur byon:__dam tshig tshul bzhin ma gshegs shing :__dngos grub dbang du bsdu ba dang :__skal pa bzhin du ma stsal na:__rdo rje'i tshig dang 'gal ta re:__de bas dam tshig rjes dgongs la:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__pany+tsa dz+nyA na shrI he ru ka sarba sa ma ya hU~M hU~M:__slar yang gzungs thag blangs la/__d+hA ki rigs lnga'i sprin gtibs pas:__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das bcud:__'od dmar rnam par slar yang bsdus:__dkyil 'khor gtso bor thim pa yis:__dbang du gyur cing gzi byin skyed:__mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor rnams:__mkha' khyab 'dus pa'i he ru kar:__sbyor ba'i mtshams nas byang chub sems:__srid zhi kun gyi dwangs bcud dbyig:__rang bzhin rdzas kyi dkyil 'khor dang :__dbyer med 'dres pa'i 'od klong nas:__rdo rje gzungs kyi thag par brgyud:__bdag gi snying gar thim pa yis:__dngos grub ye shes dbang bsgyur bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ha ya gr-i wa ru lu ru lu b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hrIHTha:__zhes bzlas pas bdud rtsi'i dwangs bcud bdag nyid kyi dbang du bya ba'o/__/gnyis pa rjes rim dngos la lnga ste/__bdag don du dngos grub len pa/__gzhan don du dbang bskur ba/__rgya dkrol cing longs spyad pa/__phrin las kyi mjug bsdu ba/__las sbyor mtha' rgyas bya ba'o/___/dang po la/__thugs dam bskul ba/__dngos grub blang ba'o/__/dang po ni/__sgrub zhag sang nyin thems pa'i de ring phyi dro dngos grub kyi rten bshams dgos pas/__dkyil 'khor mdun du stegs bur khebs dkar po'i g.yogs pa'i steng 'bru dkar gyis g.yung drung bris pa'i dbus su rnam bum/__de steng sman stegs rkang gsum mtho brling can/__g.yas su las bzhi'i 'brang rgyas/__g.yon du thod chang*/__gzhan yang bza' bca' btung ba'i bye brag sna tshogs pas bskor zhing dar gur phub pa sogs sgrub khog nas bshad pa ltar bshams/__tshogs gtor mchod pa rnams bungs bskyed/__snga thun la gnad dbab dang bskyil ba/__gung la dbab pas dbang du bya bar sbyar/__thun rjes ma la de thams cad kyi rjes su mchod bstod byas la/__spos bsregs dbyangs rol g.yab dar bcas pas/__hU~M:__sngon tshe rdo rje khrag 'thung gis:__chos nyid rang sgras bdud rtsi'i rgyun:__mkha' khyab 'dus par gsungs pa'i tshe:__'jam dpal dpa' bo thugs rje'i gter:__sa yi snying po la sogs pa:__sems dpa' nye ba'i sras mchog la:__gnyer du gtad cing mnga' gsol bzhin:__ji ltar dam bca' ma bsnyel bar:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa pos:__yun ring bar du bsnyen cing sgrub:__re zhing smon pas gsol 'debs na:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dpal chen bdud rtsi'i dkyil 'khor pa'i:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__mchog thun las kyi dngos grub kun:__sgrub pa'i rdzas la bsten nas kyang :__da lta nyid du stsol mdzad gsol:__zhes bskul/__gzungs thag blang la dmigs pa rtse gcig pas/__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor gyi:__thugs nas bde chen 'od zer 'phros:__mdun bskyed lha tshogs thams cad dang :__khyad par 'jam dpal rnon po sogs:__nye ba'i sras mchog sdud pa po'i:__thugs dam bskul zhing gsol btab pas:__de dag rnam 'phrul mtha' klas kyis:__yon tan bdud rtsir rol pa yi:__lha tshogs rnams la mchod cing gsol:__dngos grub bskul ba'i grogs mdzad pas:__mi zad rgyan 'khor phrin las bzhin:__khyad par badz+ra a mr-i ta'i:__ye shes zil mngar char ltar bab:__bdag thim byin rlabs nus stobs 'bar:__he ru ka dang dbyer med cing :__dngos grub rdzas la bstim pa yis:__yid bzhin 'dod 'jo'i phung por bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI bya ba lo ki te hU~M hrIHTha:__shrI badz+ra wa ra hi kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya wA' ka tsit+ta gu Na karma lo ka dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bzla/__de nas srung ma'i gtor 'bul/__bshags skong tshogs mchod phyin chad snga ma rnams ltar bya/__mtshan thun gsum po phyi dro'i thun ltar bya ba dang*/__nyul le bskrad pa/__byin 'bebs tshogs mchod rnams kyang snga ma ltar ro/__/grol ba'i nang mo las byang bzlas pa dang bcas pa/__sman sgrub kyi phrin las cha tshang thugs dam bskul ba'i bzlas pa yan grub pa dang*/__stong tshig gis mchod la gzungs thag bsdu/__bsnyen rgyun snga ma bzhag dngos grub spyir gsol ba'i sngags bzlar gzhug go__/gnyis pa ni/__thog mar las byang ltar bgegs bskrad la byin dbab/__brjod med don bshags sngon du 'gro bas sgrub chen dang sbrel skabs sgrub khog ltar dngos grub len chog tshang bar byas la/__slob dpon rgyal thebs sogs dkyil 'khor mdun du bzhengs la/__oM:__'og min gsang ba'i pad+mo che:__bde chen dbyings kyi b+ha ga ru:__de bzhin gshegs kun sku gsung thugs:__snying po bdud rtsi'i dkyil 'khor shar:__rdo rje dgyes pas rol pa yis:__sa bcu'i rgyun mtha'i byang sems la:__lhag pa'i dngos grub stsal ba ltar:__deng 'dir bdag la stsal du gsol:__shrI badz+ra wa ra hI kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba sid+d+hi a bai sha ya hU~M hU~M:__zhes pa'i dzaba? dbyangs lan gsum dang dkyil 'khor la bskor bar byas la gzhan rnams rang gral du bzhugs/__zhi rol 'og sman gyi pho brang gdan drangs la many+dzi'i steng bzhag go__/gsum pa ni/__slob dpon dkyil 'khor mdun khri'ur 'khod pas/__lag g.yon mtheb srin rtse sprad/__lhag ma brkyang pa rtse gsum phyag rgya'i sman gyi pho brang steng du reg la/__shrI badz+ra wa ra hI kro d+hI kA li a ho ma hA su kha d+harma kA ya ni a mr-i ta sid+d+hi hU~M hrIHTha:__zhes dzaba? dbyangs bcas bdun nam nyer gcig tsam bzlas la/__lta ba'i gdings dang gdung ba'i shugs bskyed la/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__mkha' 'gro rgya mtsho 'khor bcas kyi:__bde chen sku yi dngos grub stsol:__'ja' tshon lta bu'i lus thob mdzod:__rdo rje gsung gi dngos grub stsol:__g.yung drung lta bu'i gsung thob mdzod:__ye shes thugs kyi dngos grub stsol:__'od gsal dgongs pa mngon gyur mdzod:__thun mong las kyi dngos grub stsol:__tshar gcod rjes 'dzin thogs med mdzod:__khyad par rdzas kyi dngos grub stsol:__mkha' spyod la sogs grub par mdzod:__mchog tu dbang bcu'i dngos grub stsol:__bde chen longs spyod rgyas par mdzod:__ma g.yel rdo rje bdud rtsi lha:__deng 'dir dngos grub ma lus stsol:__oM badz+ra a mr-i ta shrI badz+ra wa ra hI ma hA su kha dz+nyA na kA ya sid+d+hi oM:__wA ka A yu She sarba sid+d+hi AH__tsit+ta dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes dngos grub spyir gsol nas dbang blang ba ni/__me tog thogs la/__oM:__ye shes rgyal po sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che:__de nyid du ni mnyam sbyor ba'i:__phyag rgya chen por bdag sbyaur cig:__oM badz+ra a mr-i ta b+ho d+hi tsit+ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma ma hA su kha sa ma ya hU~M hoHs+t+wa~M:__zhes me tog dor/__de ltar gsol btab dkyil 'khor gyi:__gtso mo rab tu dgyes pa yis:__sdud po 'jam dpal rnon por gtad:__de yi rigs kyi gzungs mar brgyud:__rang gi dkyil 'khor gsal bar gyur:__ces mos la rdo rje'i gzungs mas sman gyi pho brang dal gyis stegs la/__slob dpon gyi mdun du 'khod la dbyangs snyan pos/__e ma thabs mchog rmad du byung :__bdud rtsi rol pa'i dkyil 'khor dang :__rang bzhin dkyil 'khor dbyer med pa'i:__rdo rje'i dam tshig dang du bzhes:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha a la la ho:__zhes pas phul ba slob dpon gyis phyag gis blang la dbu gtsug tu bkod de/__oM:__bdud rtsi'i sku gsung thugs yon phrin las dang :__rang bzhin dkyil 'khor mi zad rgyan 'khor lnga:__dbyer med gdod nas mnyam pa chen po'i ngang :__khyab bdag thig le gcig tu dbang bskur rdzogs:__shrI badz+ra wA ra hI kro d+hI kA li ma hA su kha a mr-i ta d+hA ki nI maN+Da la oM AHhU~M swA hA sa ma ya s+t+wa~M dzaHhU~M ba~M hoH__sprul pa bdud rtsi'i dkyil 'khor pa:__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor la:__dbyer med chu la chu bzhag tshul:__thim zhing ye shes lhag par 'phel:__dam tshig 'od zhu bdud rtsir thim:__byin rlabs gzi brjid phung por 'bar:__shrI badz+ra wA ra hI kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta maN+Da la hU~M hU~M hU~MH__zhes dbang blang la stegs bur bkod/__gnyis pa gzhan la dbang bskur ba ni/__dgos pa'i skabs dang 'brel na/__mchog gi las tshogs bdud rtsi'i dbang bskur nyid gzhung ltar mthar chags su bskur bar bya'o/__/gsum pa rgya dkrol zhing longs spyod pa ni/__mchod pa gsar du bshams pa phul la/__oM AHhU~M:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__mkha' la sprin ltar gtibs spungs pas:__dkyil 'khor kun tu char bzhin bab:__ye shes gzi byin bskyed gyur cig:__oM AHhU~M ma hA pU dza sa ma ya hoH__e ma ho dgyes mdzad dbyings kyi yum:__gsang chen thig le gcig tu rdzogs:__ma rig mun sel ye shes sgron:__bde ba che la phyag 'tshal bstod:__rang byung bdud rtsi bla med che:__sangs rgyas kun gyi gsang chen mchog:__kun kyang grol ba'i dpal la sbyor:__gnyis med khyod la phyag 'tshal bstod:__ces mchod cing bstod/__slar yang las kyi sems dpa'i thugs brgyud bskul ba'i don du/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThaH__ma hA gu h+ya many+dzu shrI sid+d+hi sa ma ya hU~M hrIHThaH__zhes brgya rtsa brgyad bzlas la/__mkha' khyab bde gshegs zhi khro yis:__sdud po 'jam dpal rnon po la:__gnang ba stsal ste gtad pa nyid:__rang la dngos su stsal bar gyur:__ces mos la sman gyi pho brang gzungs mas btegs la slob dpon la phul/__des kyang phyag tu blang ste/__hU~M:__rang byung pho brang stong nyid yum gyi mkhar:__thams cad rtag bzhugs bde chen bdud rtsi'i bcud:__gnyis med zung 'jug ye shes rol pa'i phyir:__dpal gyi tha ram bdud rtsi'i mdud pa dkrol:__badz+ra a mr-i ta gu h+ya mu dra sa ma ya pra be sha ya phaT:__ces brjod la sman gyi rgya rnams bkrol/__zhal phye ma thag__/ye shes bdud rtsi'i dwangs ma ni:__dkar dmar mthing kha'i mdangs 'od rgyun:__bdag gi gnas gsum thig ler thim:__rdo rje mi phyed gsum 'grub bsam:__e ma ho:__rang byung ye shes phag mo'i sku:__rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor pa:__mkha' 'gro rgya mtsho'i klong du rdzogs:__e ma ho rdo rje che mchog gi:__bdud rtsi byang chub sems kyi sprin:__mkha' mnyam dgyes par rol pa yi:__ye shes mchog gi bdud rtsi 'dis:__snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:__byang chub sems su dag mnyam shog:__dran dang reg dang myang bas kyang :__snod bcud rdo rje phag mo yi:__dkyil 'khor chen por byang chub nas:__rdo rje'i gar gyis dgyes rol shog:__oM AHhU~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI ka li shri dz+nyA na d+hA ki nI maN+Da la ma hA su kha a mr-i ta ra sa ya na kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 ha~M:__zhes brjod cing lha rnams kyi rdo rje gsum dang rang gi sgo gsum dbyer mi phyed pa'i nga rgyal brtan po bzung*/__de nas sman phud dpon slob thams cad kyi nang mchod du btab la/__g.yon pa'i mtheb srin gyis 'thor bzhin du kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid kyi rtsa gsum spyi'i sman mchod ltar 'bul zhing*/__dngos grub kyang blang ste dbang po'i sgo dang yan lag kun la thig le byas la/__oM:__bdud rtsi gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__bdag cag rdo rje rnal 'byor 'khor bcas kyis:__mchog gi dam rdzas tshul bzhin sgrub pa'i mthus:__he ru ka dang spyod yul mnyam par shog:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:__gsang chen sngags kyi rigs su skye ba dang :__bla ma lha dang skad cig mi 'bral bas:__mchog thun dngos grub myur du 'grub par shog:__sku yi phyag rgyas snang ba lha skur shar:__gsung gi phyag rgyas rlung sems dbang du 'dus:__thugs kyi phyag rgyas bde chen ting 'dzin brtan:__ye shes phyag rgya chen po mngon gyur shog:__ces smon lam dang shis brjod kyang bya'o/__/rgyas pa'i sbyin sreg grub na skabs 'dir bya'o/__/bzhi pa phrin las kyi mjug bsdu ba ni/__bka' srung spyi dang bye brag gi gsol skang dang*/__phyi rol du cha gsum gyi cho ga__/phyag bshags skong ba/__tshogs mchod rgyas par phul la zhal bstab skabs nyul le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba hom du bzhag__/mchod pa'i ras ma dang sngar brtson 'dzin gyi lhag ma phyi rol byang shar du goms pa bdun bcu'i sar bskyal/__chos skyong gi gtor ma 'bul skabs rgyun bzhag rnams kyang rim gyis 'bul zhing phrin las kyi bskul chad brtan grub nas sgo drung dong gru gsum du nyul ling bsregs thal blugs shing gtor gzhong sbub par rdo rje rgya gram gyis rgyas btab la rta bro brdung*/__gtang rag gi mchod bstod rgyas par phul/__bzod gsol/__ye shes pa ras bris yin na brtan bzhugs dang*/__rdul tshon gyi skabs gshegs gsol bdag bskyed bsdu ldang*/__phyi rol gyi tho bsdu/__nang du phur bu dbyung bkru/__dkyil 'khor bsdu zhing mar me'i smon lam shis brjod bcas sgrub khog ltar mtha' rgyas su byas pas dge legs rgya cher spel lo/__/lnga pa las sbyor mtha' rgyas su bya ba la gsum/__grol ba lnga'i las sbyor/__rgyun du bsten tshul/__de dag gi phan yon brjod pa'o/__/dang po ni/__spyir las sbyor 'di dag brtsams pa la gzhan phan byang chub kyi sems snying nas bskyed/__rgyas par spro na phrin las kyi gzhung bsrang*/__tshogs mchod 'bul/__phrin las kyi rjes chog dang 'brel bar las sbyor so sor bya zhing*/__smon lam dang bkra shis rgyas par brjod la me tog 'thor/__gdod nas snang srid thams cad yum lnga'i mkha' klong las ma 'das pas de'i rang bzhin shes pa'i yid kyis bde chen ye shes kyi phyag rgya'i bcud len bdud rtsi 'byung lnga'i klong du rgyas btab ste las sbyor brtsams na phan yon lhag par che ba'i phyir las 'di dag brtsams na don chen po dang ldan par nges shing*/__bsdu na sems bskyed sngon du 'gro bas skad cig dran rdzogs su snang srid gzhir bzhengs kyi dkyil 'khor gsal btab la bzlas pa ci rigs byas ste so so'i las sbyor la 'jug dgos par shes byas nas/__dang po mthong grol gyi las sbyor/__gter bum rin chen 'bru sman gyis bkang ba'i snying por bdud rtsi dar gyis btum pa bcug la rgyas btab/__gtsug lag khang gi rgyab ri sogs dpal can gyi ri bo'i sgang la sbas te/__oM:__bkra shis mi 'gyur brtan pa'i dngos:__sangs rgyas spyan ma'i mkha' dbyings su:__bde chen bdud rtsi'i gter sbas pas:__dngos grub ye shes rgyas gyur cig:__oM bud+d+ha lo tsa ni d+hA tu badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu:__zhes lan gsum brjod de snang srid kyis sra ba'i dbyings dang bdud rtsi bde ba chen po bde gshegs mkha' 'gro rdo rje khros ma nag mo'i bcud dbyer med du 'dres pas phyi nang gi 'byung ba sa yi rgud pa thams cad zhi zhing*/__sa yi dwangs bcud dang yon tan rgyas pas brtan g.yo'i dpal bskyed/__sa yum chen spyan ma'i chos dbyings ye shes su dag pas bdud rtsi'i gter sbas pas ri yis mtshon pa thams cad de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku yi dkyil 'khor shar bas mthong tshad bde ba chen po sra ba'i dbyings mkha' 'gro'i ngo bo grol bar bsam la/__oM:__bdud rtsi gsang ba mchog gi sogs gong gi smon lam dang*/___shis brjod 'brel chags rgyas par bya'o/__/thos grol ni/__bdud rtsi'i phur ma dri bzang gi waM dang sbyar ba dung dang*/__gaN+Di/__sil snyan kyis mtshon pa'i rol mo'i rigs byed la byugs shing dar gyi thum bu'ang gdags pa gtsug lag khang gi steng sogs nas 'bud brdung bkrol ba dang chab gcig__oM:__bkra shis chos kyi sgra chen ldan:__rdo rje snyems ma'i ye shes dang :__bde chen bdud rtsi mnyam sbyor bas:__sangs rgyas gsung dang dbyer med shog:__oM hU~M sa twa badz+rI Ni shab+da badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes lan gsum dang*/___bsngo smon shis brjod bya/__brtan g.yo'i sgra skad thams cad grags stong rnam pa thams cad pa'i rang sgra khyab bdag snyems ma'i ngo bo rgyal kun ye shes rdo rje'i dkyil 'khor du shar bas/__thos tshe bde ba chen po dbyings rig dbyer med he ru ka'i rigs kyi d+hA ki nI'i ngo bor grol bar bsam mo/__/rlung gi las sbyor tshor grol ni/__bdud rtsi'i zas mchog dang sbyar la rgyas pa'i sbyin bsregs tu phul ba'i thal ba yul gru khyab pa'i rlung la bskur zhing*/__bzang shing sna tshogs bsregs pa'i nang du bdud rtsi btab la dri bsung gis khyab par byas te/__oM:__bkra shis zag med ye shes dri:__dam tshig sgrol ma'i shugs 'chang ba:__bde chen rdo rje bdud rtsi yi:__ye shes 'bebs pa nyid gyur cig:__oM tAM tA ra badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na a bai sha ya hU~M hU~M:__zhes lan gsum dang*/__bsngo smon shis brjod bya/__phyi nang gi 'byung ba rlung gi khams thams cad dam tshig sgrol ma'i ngo bor rgyal kun phrin las kyi dkyil 'khor g.yo ba'i dbyings las kyi mkha' 'gro sna tshogs mthar phyin gyi ngo bor brtan g.yo thams cad grol bar bsam/__myong grol ni/__rang nyid rdo rje phag mo'i ljags:__pad+ma dmar po 'dab brgyad pa'i:__ze'u 'brur a yig dmar pos mtshan:__mthe bong pad+ma gar dbang dang :__srin lag gos dkar yum du gsal:__bdud rtsi byang chub sems kyi sprin:__ljags kyi A la thim pa yis:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__ye shes chu rgyun rab tu 'phel:__mgrin pa nas brgyud lus kun gang :__nad gdon sdig sgrib rnam rtog sbyangs:__bde chen ye shes mchog tu rgyas:__dngos grub thams cad thob par bsam:__oM:__bkra shis 'chi med bdud rtsi'i bcud:__gos dkar yum gyi pad+ma las:__rdo rje ljags kyis rab myang bas:__dngos grub rnam gnyis brtan par shog:__oM pa~M paN+Da ra rA sa ni badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba sid+d+hi oM AHhU~M hoH__zhes dang*/__bdud rtsi'i phud chang sogs dang sbyar te skye bo mang po'i tshogs la'ang sbyin zhing smon lam dang shis brjod rgyas par byas nas/__bdud rtsi mgrin pa'i dwangs ma nas brgyud lus gnas thams cad du khyab pas phyi dro ba'i dbyings dang 'dres pas gos dkar mo'i ngo bo rgyal kun gsung gi dkyil 'khor dro ba'i dbyings pad+ma mkha' 'gro dmar mo sgra sgrogs kyi ngo bor grol bar bsam mo/__/reg grol ni/__bdud rtsi'i bye ma ga bur la sogs pas bzang po'i dri dang sbyar ba lus la byugs shing*/__rin po che'i ze'u 'brur mgul du rtag par bcang*/__mtshan nyid dang ldan pa'i phyag rgya'i rigs kyi mgul du'ang btags te/__oM:__bkra shis yid bzhin rin chen bcud:___reg bya mA ma ki dang sbyar:__gang gis 'chang dang reg pa kun:__bde chen ye shes rgyas par shog:__oM ba~M mA ma ki badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu puSh+tiM ku ru oM:__zhes lan gsum dang*/__smon lam shis brjod byas pas rang nyid tshe 'phel zhing*/__nad gdon zhi ba dang bsam pa 'grub/__bde chen gyi ye shes 'phel/__gzhan la reg pas kyang grol bar gsungs so/__/chu bo'i dbyings khyab kyi las sbyor ni/__bdud rtsi sman dang sbyar ba rin po che'i bum par blug__/rgya mtshor 'bab pa'i chu bo'am/__mtsho dang chu mig skam pa mi 'gyur ba rgyun du gnas pa'i chu 'gram du rdul tshon dkar po'i maN+Dal pad+ma 'dab brgyad bris pa'i dbus su tshoms bu la sngar gyi bum pa bkod/__mthar chu gnyis nyer spyod bcas pas bskor ba stegs mtho bar bzhugs su gsol/__mchod pa rnams bsangs sbyangs/__hU~M:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bu'i:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__zhes pas byin gyis rlabs/__slar yang rten bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las wa~M yig las:__yongs gyur rgya mtsho rin ched dang :__me tog mdzes pas gang ba'i dbus:__ba~M yig yongs su gyur pa las:__rin chen bdud rtsi mA ma ki:__dmar ser nyi ma 'thar kha'i 'od:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__rjes chags bzhad pa'i nyams dang ldan:__phyag g.yas nor bu'i lcags kyu yis:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud 'gugs:__g.yon pas rin chen ka pA la:__bde chen dngos grub rgya mtshor bskyil:__dar dang rin chen rus pa dang :__me tog dmar po'i rgyan gyis sgeg:__zhabs zung pad nyi ba~M ro'i steng :__bdud rtsi rgya mtsho'i klong na bzhugs:__thugs kar pad+ma nyi ma'i dbus:__brtan g.yo srid zhi kun gyi srog:__ba~M yig dmar ser sngags kyis bskor:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas klu chen brgyad 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/__'dab ma brgyad la 'khod pa ni stod lha yi lus can thal mo sbyar ba/__sbrul mgo'i gdeng ka dang ldan pa/__smad sbrul mjug tu 'khyil zhing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa 'khod par gyur/__oM ba~M rat+na mA ma ki aSh+ta na ga a d+hi pa ti sa pa ri wA ra ar+g+ha~M nas shab+da'i bar gyis mchod/__hU~M:__gang zhig dran pa tsam gyis kyang :__'jig rten gsum po g.yo bar mdzad:__'dag pa'i bdud rtsi'i mchog chen stsol:__don kun grub la phyag 'tshal bstod:__gdeng ka nor bu 'bar ba'i 'od zer gyis:__sa 'og mun pa'i tshogs rnams rab 'joms shing :__bstan la rab dga' mthu stobs bsam mi khyab:__klu rgyal 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__lag g.yon gdeng ka'i tshul dang*/__g.yas mchog sbyin gyi rgyas/__oM/__klu rgyal mtha' yas nor rgyas bu/__/'jog po dang ni stobs kyi rgyu/__/pad+ma pad+ma chen po dang*/__/dung skyong dang ni rigs ldan no/__/lha mo lha mo chen mo dang*/__/zla ba'i spyi gtsug spyi gtsug che/__/dbyug 'dzin dbyug 'dzin chen po dang*/__/sog ma med dang hu luN+Da/__/dga' bo dang ni nye dga' bo/__/rgya mtsho rgya mtsho chen po dang*/__/tsha ba tsha ba chen po dang*/__/dpal gyi 'od dang 'od po che/__/rin chen 'od dang gzugs mdzes dang*/__/gzugs mdzes chen po sbrul bzang dang*/__/lto 'phye chen po tshi li dang*/__/tshi li chen po rnam dag go__/oM b+hak+Sha b+hak+Sha a gats+tsha a gats+tsha ma hA nA ga a d+hi pa ti sarba b+hu b+hu wa phruM phruM swA hA:__zhes pa gsum gyis gtor ma phul nas/__oM:__klu rgyal byang chub sems dpa' rnams:__rdo rje'i dam tshig dang du blang :__ye shes bdud rtsi'i phrin las kyis:__mkha' khyab 'gro don lhun grub mdzod:__oM sarba nA ga a d+hi pa ti badz+ra a mr-i ta sarba karma sid+d+hi ku ru ho:__ces dang*/__klu yi rgyal po 'khor dang bcas pa rnams kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes kyi bdud rtsi'i snying po'i nor bu 'di rnams bdag gir mdzad nas mchod pa dang*/__'di yis khyab pa'i rlan gsher gyi bcud dang srid pa'i chu yi dbyings kun gnyis med du 'dres pas myong tshad bde ba chen po byang chub kyi rigs su dbugs dbyung bar mdzad du gsol/__zhes phrin las gsol ba ltar dgyes pas dang du blang bar bsam/__oM/__phun sum tshogs pa mnga' ba sogs kyis shis brjod dang*/__yig brgya/__ma rnyed yongs su ma tshang sogs kyis bzod par gsol/__oM/__khyed kyis sems can don kun mdzad sogs mthar/__badz+ra mu zhes pas mA ma ki rang gi thugs kar bsdu/__gats+tsha gats+tsha swa b+hA wa nA~M/__oM AH hU~M mU~M:__zhes rol mo'i sgra dang bcas pas klu rnams gshegs/__dzaHhU~M ba~M hoHmA ma ki rang gi thugs kar bsdu/__bum pa'i bdud rtsi chur gshegs pas klu rgyal rnams kyis dgyes shing mchod pa chen po'i bkur bsti dang bcas te rgya mtsho'i mjing du spyan drangs nas yid bzhin nor bu'i mchog tu bdag gir bzung zhing de las byung ba'i 'od zer bdud rtsis 'jig rten khams kyi chu dang rlan thams cad la khyab pas mA ma ki'i ngo bor rgyal kun thugs kyi dkyil 'khor mnyen pa'i dbyings rdo rje mkha' 'gro zhi byed dkar mo'i ngo bor 'gro kun grol bar bsam la/__oM:__rdo rje bdud rtsi'i byin rlabs dang :__rin chen mA ki'i bden stobs kyis:__srid pa'i rlan gyis khyab tshad kun:__bde chen ye shes lhun grub shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba ar+tha sid+d+hi sid+d+hi swA hA:__zhes lan gsum/__bsngo smon shis brjod bcas bya'o/__/gnyis pa ji ltar bsten tshul ni/__bdud rtsi lhar gsal ba ba~M nag po'i rnam pas rang gi kha sgo nas zhugs/__snying dbus mi shigs pa'i thig le ba~M yig dang dbyer med du thim pas byang chub ma thob kyi bar du mi 'bral bar brtan cing byin rlabs kyi gzi byin 'bar bas mthong tshor myong reg thams cad bde chen dgyes pa rdo rje btsun mo'i ye shes la 'god pa'i skal ba can du gyur par bsam la dgongs pa'i gdeng bzung ngo*/__/bsten pa'i dus kyang rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po man ngag snying thig las/__thun drug bzhi'am re re'am:__dkar nag phyogs kyi tshes gcig la:__sngags pas rab tu bsten bya ste:__sangs rgyas dam tshig mchog tu gsungs:__zhes dang*/__bdud rtsi'i gzhung gzhan las/__khyad par nyams chags bskang ba dang :__rtogs grol ye shes rgyas pa'i phyir :__rab kyi thun rnams thams cad dang :___'bring gis nyin zhag phrugs re ste:__tha ma dus bzang thams cad du:__bdud rtsir dam tshig tshul bzhin bsten:__ces gsungs pa ltar rnal 'byor pas dus rtag tu dang*/__skye bo mang po'i tshogs la yar mar gyi tshes bcu sogs khyad par can gyi dus su bsten par gsungs so/__gsum pa de dag gi phan yon brjod pa ni/__mkha' 'gro'i rgyud las/__bcom ldan rdo rje btsun mo yis:__grol ba'i phrin las shugs phyung ba:__bdud rtsi mchog 'di 'brel tshad kun:__gnas skabs tshe sring nyams chags skong :__yid 'phrog dbang gyur nad gdon zhi:__gtum chen drag po'ang lhan ner 'gyur:__mthar thug mthong tshor myong dang reg:__he ru ka dang spyod yul mnyam:__dpa' bo mkha' 'gro'i 'du ba thob:__bde chen ye shes stsol med skye:__tshe gcig rnam grol che la sbyor:__zhes dang*/__bdud rtsi'i rgyud las/__rdo rje nA ra'i bza' ba yis:__lus sems sdom ldan zhe sdang dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rdo rje gsum mchog mngon du byed:__rdo rje ga bi'i bza' ba yis:__lus sems brtan cing nga rgyal dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rtag pa dam pa'i mchog thob 'gyur:__rdo rje ha ya'i bza' ba yis:__blo gsal yid gzhung 'dod chags dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__kun mkhyen nyid kyang thob par 'gyur:__rdo rje shwa na'i bza' ba yis:__bying rmugs zhi zhing gti mug dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rig pa 'dzin pa'i gzugs su 'gyur:___rdo rje hasti'i bza' ba yis:__kun gyi yid 'phrog kha dog dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__stobs bcu dag kyang thob par 'gyur:__bdud rtsi'i mu tra'i dam tshig gis:__nad kun sel zhing dbyangs snyan byed:__'go ba'i nad dang rims rnams srungs:__mi bskyod rdo rje'i ye shes thob:__bdud rtsi bik+Sha'i dam tshig gis:__mdog bzang gzi brjid chen por byed:__sbyar dang gyur pa'i dug kun 'joms:__rdo rje rtag pa'i tshe thob 'gyur:__bdud rtsi pu kra'i dam tshig gis:__gzungs dran mngon shes sna tshogs 'char:__nus par ldan zhing 'dod rgu 'grub:__rdo rje stobs bskyed mchog thob 'gyur:__bdud rtsi rak+ta'i dam tshig gis:__rgas pa med pa'i dbang po gsal:__'byung bzhi dbang bsgyur rdzu 'phrul stobs:__rdo rje dbang bcu'i mchog thob 'gyur:__bdud rtsi go ro tsa na yis:__'dod pa'i bde ba rab tu 'phel:__las rnams thogs med mthu dang ldan:__rdo rje sems dpa'i lus thob 'gyur:__de rnams thams cad rab sbyar bas:__dug lnga sel zhing nad lnga zhi:__gdon lnga 'joms shing stobs lnga thob:__sku lnga ye shes lnga 'grub 'gyur:__rnam mang sman dang sbyar ba yis:__'du ba'i nad rnams 'byang ba dang :__tshe ring rgas sra dbang po gsal:__rtsa rlung thig le las rung byed:__khyad par mchog tu byin rlabs pas:__phyi nang dpa' bo mkha' 'gro 'du:__yul phyogs dge zhing bkra shis 'gyur:__sgrub gnas byin chags ye shes skye:__'ja' tshon lus dang g.yung drung srog:__'od gsal dgongs pa mngon gyur nas:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__go 'phang dka' ba med par thob:__ril bu gang gis mthong ba'am:__dri tshor mgul du 'chang ba dang :__cung zad myang ba thams cad kyang :__lcags la gser 'gyur rtsis btab bzhin:__bde ba chen po'i byin rlabs pas:__'khor ba ngan song las grol zhing :__mtho ris thar pa'i bde ba'ang :__byang chub mchog gi rigs su skye:__lha dang ril bu dbyer med pa:__mthong bas bum dbang rtogs pa thob:__myang bas gsang ba ye shes dang :__byang sems 'khol bas dga' bzhi bskyed:__de nyid ngang du mnyam bzhag pas:__snod bcud phung khams skye mched kun:__don gyi bdud rtsir rnam dag pa'i:__bzhi pa'i lam mchog tshe 'dir 'grub:__de phyir gsang ba'i rgyud chen po:__mtha' dag kun gyi snying po'i bcud:__mchog gi rdzas kyi sbyor ba 'di:__rnal 'byor rnams kyis 'bad de sgrub:__zhes dang*/__rgyud las/__e ma ngo mtshar thabs chen po:__yon tan bdud rtsi he ru ka:__thugs rje'i phrin las shugs phyung ba:__'di nyid kho nar yid rton cig:__zhes sogs phan yon smos kyis mi ldang bar gsungs pas rnal 'byor pa sgrub pa po rnams kyis snying gi thig ler bcang nas dpal he ru ka'i phrin las spel zhing ye shes kyi gdung 'tshob pa'i g.yar dam lhur len par rigs so/__/dpag yas nam mkha'i rjes 'gro'i rgyud sde'i mkhar/__/zab gsang bdud rtsi'i thig le dus kyi mthar/__/mngon sum 'char ba'i phrin las ga bur rdul/__/dad brtson shing rtas slar yang drang 'di rmad/__/rab dkar dge ba'i legs byas 'khrul 'khor gyis/___/zung 'jug gling du dgyes rgur rtsen pa'i gnas/__/'gro 'dis dka' ba med pa myur thob nas/___/dngos grub rgya mtsho yid bzhin 'byor gyur cig___/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i mdzes rgyan dpal yul rmugs sangs mchog sprul sa mAn+ta b+ha dra pra dz+nyA nas snyigs dus bstan 'gro'i dge mtshan spel ba'i thugs bskyed dus su bab pa'i rten 'byung gis zab gsang snying po'i dbyig mchog 'di yi sgrub chen bod yul byang phyogs gnam mtsho dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang dang nye bar do skya dgon pa chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog gi sprul sku'i bdag rkyen las gsar 'dzugs gnang ba'i skabs myong grol bde chen bdud rtsi le tshan dang*/__rdor dril shog bu bcas ched du bka' yis bskul ma gnang ba bzhin kun gzigs 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' gter rig 'dzin brgyud pa'i gzhung dang man ngag 'di phyag bzhes mthong brgyud ji ltar gnang ba la brten nas mdo khams kyi ku sA li 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bsil ldan bod kyi yul dbus su gnas pa'i skabs lha ldan sprul pa'i gtsug lag chen po'i shar phyogs phyag 'tshal me tog ldum ra'i gzims shag tu me sprel rgyal zla'i tshes 18la dbu brtsams pa'i skabs yi ge pa ni gang gi slob 'bangs pad+ma thugs rje'i snang bas bgyis pa 'dis kyang snying po'i bstan la bya ba mchog tu byed par gyur cig/____//__

Footnotes

Other Information