JKW-KABAB-18-TSHA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་གཞད་པའི་སྙིང་ཐིག།
Wylie title zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki nI seng gdong gzhad pa'i snying thig JKW-KABAB-18-TSHA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 4, Pages 41-44 (Folios 1a1 to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki nI seng gdong gzhad pa'i snying thig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 41-44. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle སེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཤུ་དག་དཀར་པོའི་བཅུད་ལེན་ (seng gdong dkar mo'i shu dag dkar po'i bcud len)
Deity seng gdong dkar mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-031
Colophon

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དག་པར་ཕབ་པའོ།།

'od gsal sprul pa'i rdo rjes gsang ba chen po'i gnas rjes su dran pa'i skad cig la dag par phab pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དྷཱི ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནི་སེང་གདོང་བཞད་པའི་སྙིང་ཏིག་བཞུགས་སོ༔ དྷཱི༔ ན་མོ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིཾ་ཧ་མུ་ཁཱི་ཡཻ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་དབང་ཕུག་ཏུ་གནུབས་ཀྱི་བནྡེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དཔལ་ཆེན་གྲུབ་པ་རྩལ་གྱིས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཟླ་གམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྣང་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ཚེ༔ ས་གསུམ་གྱི་མ་མོ་བྱེ་བའི་ཚོགས་དངོས་སུ་འོང་ནས་དངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་མདངས་གསོལ་དུ་ཕུལ༔ ཁྱད་པར་སྟག་གདོང་མ་དཀར་མོས་འོད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་གྱི་སྦྱོར་ཐབས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བསྟན༔ སེང་གདོང་མ་དཀར་མོ་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲས་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་དཀར་པོའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པ་འདི་སྩལ་ཏོ༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལ་གསུམ་སྟེ༔ རྫས༔ སྔགས༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ༔ དང་པོ་ནི༔ ཤུ་དག་དཀར་པོ་རྡུལ་དང་དྲི་མས་མ་གོས་པ་མིའི་འོ་མ་འམ༔ འོ་མ་ཕལ་པར་ལན་དགུར་བཙོས་ཏེ་གྲིབ་སྐམ་བྱས་པ་སྲིན་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་ཙམ་མང་དུ་བསག༔ གཉིས་པ་ནི༔ ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ མ་མ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པྲ་ཛྙཱ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྟོང་ཕྲག་རེའོ༔ གསུམ་པ་ནི༔ ར་བ་བཞིའི་དཀར་པོའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཐོ་རངས་སྐར་མ་བཀྲག་མ་ཡལ་བའི་གོང་དུ་བླ་གབ་མེད་པའི་སར་ཕྱིན་ལ༔ རང་སེང་གདོང་མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་འཆང་བ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྔས་བརྒྱན་པ༔ བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱི་རོལ་པས་འཆི་བདག་གི་བདུད་ནག་པོའི་སྙིང་གར་མནན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྐར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་འདྲ་བའི་ལྷ་མོའི་སྐུར་གྱུར༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ཐོད་པར་བཀུག༔ མཐར་དེ་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་མདུན་གྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས༔ གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན༔ བདེ་བའི་བདུད་རྩི༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐིག་ལེ༔ དྭངས་མའི་དྭངས་མ་བཅུད་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ༔ དཔེར་ན་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་ལྕགས་ལ་རེག་པས་གསེར་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར༔ གང་གིས་བསྟེན་པའི་མོད་ལ་འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སུ་སྒྱུར་ནུས་པའི་རྫས་སུ་བསམས་ལ༔ རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རོལ༔ ལན་བདུན་གྱི་མཐར་བུམ་པ་ཅན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟུང་༔ དེ་རྗེས་ཤེས་པ་ཁོང་གློད་དེ་དྷཱ་ཀི་ནིའི་གསང་བའི་ཚིག་འདི་ངག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་བློ་བཞག་གོ༔ ལུས་ནི་འཇའ་འོད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ རླུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཉིད་ལ་བརྟེན༔ དེ་ཡི་རང་སྒྲ་གཞོམ་མེད་སྐད༔ ཀུན་གྱི་ཉེར་ལེན་འོད་གསལ་སེམས༔ འདི་ཉིད་ཐོག་མ་མ་སྐྱེས་ཤིང་༔ བར་དུ་མི་གནས་མཐར་མི་འགྲོ༔ ཁ་དོག་དབྱིབས་མེད་ངོས་བཟུང་བྲལ༔ གསལ་རིག་སྟོང་པ་རྗེན་ནེ་བ༔ བཞོན་ནུ་མ་ཡི་བདེ་བ་བཞིན༔ སྨྲ་མེད་ཉམས་མྱོང་འཛིན་པ་བྲལ༔ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཡིན་ཏེ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཆེ༔ མ་བསྒོམ་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་ལེན་པ༔ རང་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས༔ རིག་པ་རང་མལ་ཚུད་པ་ནི༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཉིད༔ མཐོང་མེད་བལྟ་བས་མཐོང་བ་ནི༔ མི་བསྒོམ་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔ ཡིད་ལ་བྱར་མེད་གཉུག་མའི་ངང་༔ རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པའོ༔ ཞེས་མཁའ་འགྲོ་མ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཏུའོ༔ དེ་ལྟར་བརྡ་ཡི་བཅུད་ལེན་གྱིས་རགས་ལུས་དྭངས་མར་གནས་འགྱུར༔ དོན་གྱི་བཅུད་ལེན་གྱིས་དྭངས་མ་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ༔ བརྡ་དོན་འབྲེལ་བའི་བཅུད་ལེན་གྱིས་ཟུང་འཇུག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ནི་ངེས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཌཱ་ཀི་མ་སེང་གདོང་བཞད་པའི་སྙིང་ཐིག་ཆེས་ཟབ་ཅིང་གསང་བ༔ སྙན་བརྒྱུད་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་གསང་ཞིང་སྤྱད་པས་དངོས་གྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨ་ཏི་གུ་ཧྱ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། །།
[edit]

d+hI__zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki ni seng gdong bzhad pa'i snying tig bzhugs so:__d+hI:___na mo DA ki nI siM ha mu khI yai:__rdo rje'i srog rtsa 'chi med grub pa'i ye shes kyi bdud rtsis gang ba gzhom med nA da'i dbyangs kyis bsnyad pa ni 'di lta ste:__lho brag mkhar chu dpal gyi dbang phug tu gnubs kyi ban+de nam mkha'i snying po dpal chen grub pa rtsal gyis yang dag he ru ka zla gam lnga bcu rtsa brgyad kyi dkyil 'khor chen por snang ba rnam par 'byed pa'i ting nge 'dzin la dbang sgyur ba'i tshe:__sa gsum gyi ma mo bye ba'i tshogs dngos su 'ong nas dngos grub mtha' yas pa mdangs gsol du phul:__khyad par stag gdong ma dkar mos 'od ldan bdud rtsi'i bcud len gyi sbyor thabs brgya dang rtsa brgyad bstan:__seng gdong ma dkar mo dgyes pa'i bzhad sgras gzhan gyis mi thub pa dkar po'i rdzas la brten nas tshe dang shes rab kyi bcud len grub pa 'di stsal to:__sa ma ya:__'di la gsum ste:__rdzas:__sngags:__ting nge 'dzin to:__dang po ni:__shu dag dkar po rdul dang dri mas ma gos pa mi'i 'o ma 'am:__'o ma phal par lan dgur btsos te grib skam byas pa srin mdzub kyi rtse mo tsam mang du bsag:__gnyis pa ni:__aHkaHsaHmaHraHtsaHshaHdaHraHsaHmaHraHyaHphaTaH__ma ma A yur+dz+nyA na pra dz+nyA puSh+tiM ku ru swA hA:__stong phrag re'o:__gsum pa ni:__ra ba bzhi'i dkar po'i tshes gcig gi tho rangs skar ma bkrag ma yal ba'i gong du bla gab med pa'i sar phyin la:__rang seng gdong ma dkar mo gri gug dang thod pa bdud rtsis gang ba 'dzin pa:__gru mo g.yon na kha T+wA~M ga 'chang ba:__rus pa'i rgyan lngas brgyan pa:__brkyang bskum gar gyi rol pas 'chi bdag gi bdud nag po'i snying gar mnan cing ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs par gsal btab la:__thugs kyi 'od zer gyis skar tshogs thams cad la phog pas:__de thams cad kyang rang 'dra ba'i lha mo'i skur gyur:__'od zer spro bsdus tshe bcud thams cad rang rang gi thod par bkug:__mthar de thams cad 'od kyi lam brgyud de mdun gyi rdzas la thim pas:__grub pa'i bcud len:__bde ba'i bdud rtsi:__rdo rje sems dpa'i thig le:__dwangs ma'i dwangs ma bcud chen por gyur te:__dper na gser 'gyur gyi rtsis lcags la reg pas gser du 'gyur ba ltar:__gang gis bsten pa'i mod la 'chi med 'ja' lus rdo rje'i gzugs su sgyur nus pa'i rdzas su bsams la:__rlung nang du rngub pa dang lhan cig tu rol:__lan bdun gyi mthar bum pa can nyi shu rtsa gcig bzung :__de rjes shes pa khong glod de d+hA ki ni'i gsang ba'i tshig 'di ngag tu brjod cing blo bzhag go:__lus ni 'ja' 'od lha yi sku:__rlung lnga'i dwangs ma nyid la brten:__de yi rang sgra gzhom med skad:__kun gyi nyer len 'od gsal sems:__'di nyid thog ma ma skyes shing :__bar du mi gnas mthar mi 'gro:__kha dog dbyibs med ngos bzung bral:__gsal rig stong pa rjen ne ba:__bzhon nu ma yi bde ba bzhin:__smra med nyams myong 'dzin pa bral:__chos rnams kun gyi bcud yin te:__rang byung ye shes snying po che:__ma bsgom tshul gyis nyams len pa:__rang gsal mngon du byed pa'i thabs:__rig pa rang mal tshud pa ni:__skye 'chi med pa'i 'bras bu nyid:__mthong med blta bas mthong ba ni:__mi bsgom blo 'das ngang du bzhag:__yid la byar med gnyug ma'i ngang :__rdo rje'i bcud len grub pa'o:__zhes mkha' 'gro ma dgyes pa'i rdo rje'i tshig tu'o:__de ltar brda yi bcud len gyis rags lus dwangs mar gnas 'gyur:__don gyi bcud len gyis dwangs ma 'od gsal du thim:__brda don 'brel ba'i bcud len gyis zung 'jug 'chi med rdo rje'i sku 'grub pa ni nges pa'o:__sa ma ya:__DA ki ma seng gdong bzhad pa'i snying thig ches zab cing gsang ba:__snyan brgyud 'chi med grub pa'i rdo rje'i tshig 'di gsang zhing spyad pas dngos grub phun sum tshogs par 'gyur ro:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a ti gu h+ya:__'od gsal sprul pa'i rdo rjes gsang ba chen po'i gnas rjes su dran pa'i skad cig la dag par phab pa'o//__//__

Footnotes

Other Information