JKW-KABAB-12-NA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
Wylie title thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad kyi cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi JKW-KABAB-12-NA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 16, Pages 505-516 (Folios 1a to 6b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, མངའ་རིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, mnga' ris pa tshul khrims bzang po)
Source Author(s) འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad kyi cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 505-516. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ (thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-'A-022
Colophon

།ཅེས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཉེ་བར་དྲངས་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟར་གནང་བ་བཞིན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཆེན་ལྔ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམ་དགུའི་ཕོ་བྲང་གི་བྱེ་བྲག་གསུང་མཆོག་འཆི་མེད་པདྨའི་རྫོང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces rang gzhan la phan par 'dod pa'i lhag bsam gyis nye bar drangs te/__/kun mkhyen bla ma 'jig rten gsum gyi mgon po nyid kyi zhal lung ji ltar gnang ba bzhin/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong chen lnga 'dus sgrub chen rnam dgu'i pho brang gi bye brag gsung mchog 'chi med pad+ma'i rdzong du sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། །གང་གི་མཚན་དང་རིག་སྔགས་ཀྱིས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་གངས་ཅན་མགོན། །མི་ཕྱེད་དད་པས་གཙུག་བཀོད་དེ། །རིག་གཏད་ཆོ་ག་རྣམ་གསལ་བྱ། །མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཉམས་ལེན་བདེ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་འདིའི་རིག་པ་གཏད་པའི་རྗེས་གནང་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་པ་ལས། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་པ། དེའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། གཡས་སུ་སྔགས་བྱང༌། གཡོན་དུ་མེ་ལོང༌། འདབ་མ་དྲུག་ལ་ཡི་གེ་དྲུག་རེ་རེ་བྲིས་པའི་ཙཀླི། མདུན་སོགས་གང་བདེར་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན། །ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་བཅས་བཤམ། བདག་མདུན་སོ་སོར་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་གསོལ་འདེབས་བར་བྱ། དེའང་བརྗོད་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྒོམ་པའམ་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ལེགས། དེ་ནས་མདུན་གྱི་ལྷའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། བུམ་པའི་གཟུངས་ཆབ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ་ཡིག་དྲུག་ཅི་རིགས་པ་ཟླ་བ་རྣམས་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བའོ། སློབ་མ་ལ་བྱ་བ། ཁྲུས། སྔོན་གཏོར་སྲུང་འཁོར་བཅས་སྤྱི་ལྟར་རམ། སྒོ་དྲུང་ཆབ་གྱིས་ཁ་བཤལ་བ་ཙམ་བྱ། གྲལ་ལ་འཁོད་ནས་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་གསལ་བཏབ་ལ། དེའང་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་སུ་བསྟན་ནས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་ཞིང་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་པ། །ཁྱད་པར་གདོང་དམར་ཤ་ཟ་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་འདིར་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ལྷག་པར་བརྡལ་བས་ཐར་པའི་ལམ་མཁན་གཅིག་པུར་གྱུར་པ། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྔ་ན་མེད་པའི་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་ནི། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་མངའ་རིས་སྟོད་ཀྱི་གུ་གེ་རོང་དུ་བྱུང་བའི་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་མི་ཡུལ་དུ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་བཞུགས་ཀྱང་སྐུ་ལ་བགྲེས་རྒུད་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་ཅིང་མཐར་སྐུ་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཐིམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་མངོན་སུམ་དུ་སྩལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའང༌། འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་གྲོལ་བ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་བ། མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྩལ་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཕྱག་སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱཻ། གངས་རིའི་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདག་གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས། །རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། བདག་སོགས་མར་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་དུས་རྟག་པར་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་དུ་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པས་གཞི་བཏིང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ། བདེ་དང་མི་འབྲལ་བའི་དགའ་བ། ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་བཏང་སྙོམས་ཏེ་ཚད་མེད་བཞིའི་སྒོམ་རིམ་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །མ་འགྲོ་དྲུག་དོན་ཏུ་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །བྱམས་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་བསྒོམ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཐོག་མར་སྐུའི་རིག་པ་གཏད་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་བརྗོད་ཚིག་དང་མཐུན་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསལ་འདེབས་བཞིན་པའི་ངང༌། །ཚིག་འདི་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་ཟློས་མཛོད་ཅིག །ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང༌། །གནས་ཡུལ་ཀུན་རི་བོ་པོ་ཏ་ལའི། །ཞིང་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅས་གསལ་ལ་རྫོགས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། དེ་དབུས་སུ་རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྐུ་དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་འཕྲོ། །མཚན་དཔེ་བྱད་ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞལ་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །སྤྱན་ཐབས་ཤེས་སྙིང་རྗེས་ཟིམ་བུར་གཟིགས། །ཕྱག་ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་འཇམ་ཞིང་མཉེན། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར། །གཡས་འོག་མས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང༌། །གཡོན་འོག་མས་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ཐོར་ཚུགས་སྤྱི་བོར་བཅིངས། །ལྷག་མ་རྣམས་ལྕང་ལོའི་ཚུལ་དུ་འཕྱང༌། །སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ནོར་བུ་འབར་བསམ་ཚན། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། དར་སྣ་ཚོགས་ཅོད་པན་ན་བཟས་ཀླུབས། །རྒྱན་རིན་ཆེན་དུ་མས་ཀུན་ནས་མཛེས། །རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པས་ནུ་གཡོན་བཀབ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །སྐུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་བཞིན། །ཇི་སྙེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྫོགས། །དེ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བཞུགས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །གསུང་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སྒྲ་སྐད་ཀུན། །སྔགས་ཡི་གེ་དྲུག་ཏུ་བྱིན་བརླབས་པས། །མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་གྲོལ་བར་མཛད། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཐུགས་སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །གདངས་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །མ་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་དགོངས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །གདན་པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང༌། །ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་པོ། །ཧཱུྃ་མཐིང་གའི་ཡི་གེ་གསལ་ལ་འཚེར། །དོན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་རྫོགས། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ཐུགས་དྭངས་མའི་སྲོག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཆར་ལྟར་བབས། །དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱར་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་གསིལ་དང༌། སྤོས་བདུག་ལ་ཡིག་དྲུག་འུར་འདོན་མང་དུ་བྱ། བུམ་དབང་བསྐུར་ལ། སླར་འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དབང་བསྐུར་ཞིང་སྒྲིབ་དག་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །དཔལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་སོང་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོའི་བསྒོམ་བྱ་གསལ་ཐོབ་ལ་རྗེས་ཟློས། །སྤྱིར་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ། །སྒོས་གངས་ཅན་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་དགོངས། །མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །རྒྱུ་དངོས་སུ་བཤམས་པས་མཚོན་བྱས་ཏེ། །རྐྱེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །ཟག་མེད་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ཐབས་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང༌། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །དེས་སྐུ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས་དེང་ནས་འཕགས་པའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །གཉིས་པ་གསུང་གི་རིག་པ་གཏད་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་པས། །ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་གསལ་འདེབས་པ་དང༌། སྤྲོ་བསྡུ་དང་པོས་བྱིན་རླབས་བསྡུ་བ། བར་པས་རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང༌། ཐ་མས་དག་སྣང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རིམ་པར་གསལ་འདེབས་བཞིན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །ཐུགས་པད་དཀར་འདབ་དྲུག་ལྟེ་བར་ཧྲཱི། །འདབ་མ་རྣམས་ཡི་གེ་དྲུག་པས་མཚན། །སྔགས་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་འོད་ཟེར་འབར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ངག་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཧྲཱིཿཡིག་གི་འོད་ཀྱིས་འཕགས་པ་མཆོད། །བྱིན་རླབས་ཀུན་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །འདིར་ཡིག་དྲུག་བརྒྱ་རྩ་འུར་འདོན་བྱ། དེ་ནས་ཨོཾ་སོགས་ཡིག་དྲུག་ཙཀླི་སོ་སོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ་དཀར་པོ་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་ང་རྒྱལ་འཕོ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །མ་ལྗང་གུ་ལྷ་མིན་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་ཕྲག་དོག་འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ཎི་སེར་པོ་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་ཐེ་ཚོམ་བྲེལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །པད་མཐིང་ག་དུད་འགྲོའི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་གཏི་མུག་བླུན་རྨོངས་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །མེ་དམར་པོ་ཡི་དྭགས་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་འདོད་ཆགས་བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་དམྱལ་བའི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས། །རྒྱུད་ཞེ་སྡང་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། །དོན་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་མེ་ལོང་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་གཟུགས་སྣང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྒྲ་གྲགས་ཀུན་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར། །དྲན་རྟོག་གི་གཟུང་འཛིན་འོད་གསལ་ངང༌། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །དེས་གསུང་སྙིང་པོ་བཟླ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། །རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་བཟླས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུར་མི་ཆད་པར་གྱིས་ཤིག གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་པས། །ཚིག་དོན་སྒོམ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་བཞིན་པས་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །སྣང་གྲགས་ཀུན་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །གཞི་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ལམ་བྱར་མེད་འཕགས་པའི་རང་ཞལ་བལྟ། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞེས་དར་ཅིག་བཞག །མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༌། །སླར་འཕགས་པའི་སྐུ་རུ་ལམ་གྱིས་ལྡང༌། །བྱམས་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད། །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །དེས་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། །དེང་ནས་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ཞེས་དང་གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པས་མངའ་དབུལ། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །བདག་སྒོམ་བཟླས་འདི་ཡིས་མཚོན་བྱས་ཏེ། །དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་མཐུས། །མ་འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཤོག །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། །ནམ་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་འཕོས་མ་ཐག །ནུབ་བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང༌། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། དེས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིག་གཏད་རྒྱས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། །རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། །ཉིན་རེ་བཞིན་མ་ཆགས་པར་བྱས་ན་འཆི་འཕོས་མ་ཐག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་གདོན་མི་ཟའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལགས་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་འཛིན་ཅྀང་འདིའི་སྒོམ་བཟླས་མ་ཆགས་པར་བྱ་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས། །གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་ལྟར་བྱ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་ཆོག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་ཤིས་སོགས་མཐར་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ནི་རིག་གཏད་རྗེས་གནང་གཞན་དང་སྒོ་བསྟུན་ཏེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཡིན། བསྡུ་ན་གྲུབ་ཆེན་རང་གི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། །སྐྱབས་སེམས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་སློབ་དཔོན་གྱི་ངག་ནས་བརྗོད་རིམ་བཞིན་སློབ་མས་རྗེས་ཟློས་དང་དམིགས་པ་སྤོད་སྒོམ་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རྒྱས་བསྡུས་གང་ལྟར་ཡང་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡིག་དྲུག་ཅི་རིགས་འུར་འདོན་ལྷན་ཅིག་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་བཅས་ལས་ཉོན་དྲི་བྲལ་ནས། །འཕགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཉམས་དགའ་བ། །པདྨ་བཀོད་པར་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས། །རྒྱལ་ལས་ལུང་བསྟན་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཉེ་བར་དྲངས་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟར་གནང་བ་བཞིན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཆེན་ལྔ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམ་དགུའི་ཕོ་བྲང་གི་བྱེ་བྲག་གསུང་མཆོག་འཆི་མེད་པདྨའི་རྫོང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__/thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu ru lo ke shwa rA ya/__/gang gi mtshan dang rig sngags kyis/__/'khor ba dong sprugs gangs can mgon/__/mi phyed dad pas gtsug bkod de/__/rig gtad cho ga rnam gsal bya/__/mchog dman kun la nyams len bde zhing byin rlabs kyi tshan kha khyad par du 'phags pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs grol ba bzhi ldan 'di'i rig pa gtad pa'i rjes gnang la rgyas bsdus gnyis phyag bzhes su mdzad pa las/__rgyas par spro na/__stegs bu'i dbus su pad+ma 'dab ma drug pa/__de'i lte bar thugs rje chen po'i sku/__g.yas su sngags byang*/__g.yon du me long*/__'dab ma drug la yi ge drug re re bris pa'i tsakli/__mdun sogs gang bder bum pa bcud ldan/__/nyer spyod kyi mchod pa ci 'byor bcas bsham/__bdag mdun so sor gsal btab la bzlas pa gsol 'debs bar bya/__de'ang brjod tshig gcig gis bsgom pa'am tha dad du bsgrubs kyang legs/__de nas mdun gyi lha'i sku las bdud rtsi 'od zer dang bcas pa byung*/__bum pa'i gzungs chab la thim pas byin gyis brlabs par bsams la yig drug ci rigs pa zla ba rnams slob dpon gyi bya ba'o/__slob ma la bya ba/__khrus/__sngon gtor srung 'khor bcas spyi ltar ram/__sgo drung chab gyis kha bshal ba tsam bya/__gral la 'khod nas sems bskyed sogs gsal btab la/__de'ang phyogs dus rgyal ba sras dang bcas pa'i snying rje chen po'i rang gzugs su bstan nas srid pa'i rgya mtsho gting nas sprugs pa'i phrin las rgyun chad mi mnga' zhing rgyal ba rgya mtsho'i yab tu gyur pa/__/khyad par gdong dmar sha za bod yul mun pa'i gling 'dir thugs rje'i nyi 'od lhag par brdal bas thar pa'i lam mkhan gcig pur gyur pa/__/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yi ge drug pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs snga na med pa'i grol ba bzhi ldan gyi ngo mtshar can 'di ni/__grub chen thang stong rgyal po dang thugs rgyud gcig pa mnga' ris stod kyi gu ge rong du byung ba'i sbas pa'i rnal 'byor pa grub mchog tshul khrims bzang po zhes mi yul du dgung lo brgya dang sum cu bzhugs kyang sku la bgres rgud kyi skyon med cing mthar sku 'od kyi phung por thim pa de nyid la 'phags pa thugs rje chen pos mngon sum du stsal ba'i rdo rje'i gsung byin rlabs kyi tshan kha dang ldan pa ste/__de lta bu'i zab chos khyad par can 'di'ang*/__'phags pa 'jig rten dbang phyug dang tha dad med pa'i grol ba bzhi'i phrin las mnga' ba/__mkhas shing dngos grub brnyes pa thams cad kyi rgyal po/__rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la mnga' ris grub chen nyid kyis dngos su stsal ba ste/__de nyid kyi rig pa gtad pa'i rjes su gnang ba bsgrub pa la zhes sogs kyis mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/phyag snyims pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__kyai/__gangs ri'i mgon po spyan ras gzigs/__/bdag gsol 'debs bu la brtse bas dgongs/__/rgyud byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__/oM ma Ni pad+me hU~M/__lan gsum/__bdag sogs mar gyur nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma spyan ras gzigs dbang phyug la sgo gsum rtse gcig gus pas dus rtag par skyabs su mchi'o snyam du skyabs 'gro'i sdom pas gzhi bting ba dang*/__sems can thams cad sangs rgyas kyi sa la bkod pa'i phyir 'phags pa spyan ras gzigs kyi go 'phang bsgrub par bya'o snyam du byang chub mchog tu sems bskyed pa dang*/__sems can thams cad bde ba dang ldan 'dod kyi byams pa/__sdug bsngal dang bral 'dod kyi snying rje/__bde dang mi 'bral ba'i dga' ba/__phyogs ris med pa'i btang snyoms te tshad med bzhi'i sgom rim gsal thob la 'di'i rjes zlos/__mgon spyan ras gzigs la skyabs su mchi/__/ma 'gro drug don tu byang sems bskyed/__/byams snying rje dga' ba btang snyoms bsgom/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__lan gsum/__de nas thog mar sku'i rig pa gtad pa'i rjes su gnang ba yin pas/__khyed rang rnams brjod tshig dang mthun par spyan ras gzigs kyi sku rten dang brten par bcas pa gsal 'debs bzhin pa'i ngang*/__/tshig 'di rnams kyang rjes zlos mdzod cig__/chos thams cad stong pa nyid kyi ngang*/__/gnas yul kun ri bo po ta la'i/__/zhing gzhal yas khang bcas gsal la rdzogs/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__de dbus su rang nyid spyan ras gzigs/__/sku dkar gsal 'od zer 'bum phrag 'phro/__/mtshan dpe byad zhi 'dzum sgeg pa'i nyams/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__zhal chos sku thig le gcig tu 'khyil/__/spyan thabs shes snying rjes zim bur gzigs/__/phyag tshad med bzhi ldan 'jam zhing mnyen/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/rtsa phyag gnyis thugs kar thal mo sbyar/__/g.yas 'og mas shel gyi phreng ba dang*/__/g.yon 'og mas pad+ma dkar po bsnams/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/skra mthon mthing thor tshugs spyi bor bcings/__/lhag ma rnams lcang lo'i tshul du 'phyang*/__/spyi gtsug tu nor bu 'bar bsam tshan/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__dar sna tshogs cod pan na bzas klubs/__/rgyan rin chen du mas kun nas mdzes/__/ri dwags kyi pags pas nu g.yon bkab/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/sku ba spu'i khung bu re re bzhin/__/ji snyed kyi zhing khams rab 'byams rdzogs/__/de snyed kyi sangs rgyas byang sems bzhugs/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/gsung phyi nang snod bcud sgra skad kun/__/sngags yi ge drug tu byin brlabs pas/__/mthong thos dang dran reg grol bar mdzad/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__thugs stong nyid ngang las ma g.yos bzhin/__/gdangs dmigs med snying rje chen po yis/__/ma 'gro drug kun la bu ltar dgongs/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/gdan pad dkar zla ba rgyas pa'i steng*/__/zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs/__/phyogs kun tu 'od kyi snang bas khyab/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/gnas gsum du oM dkar AHdmar po/__/hU~M mthing ga'i yi ge gsal la 'tsher/__/don rdo rje gsum gyi ngo bor rdzogs/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/thugs dwangs ma'i srog las 'od zer 'phros/__/ye shes kyi sems dpa' char ltar babs/___/dam tshig gi phyag rgyar dbyer med thim/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/slob dpon gyis dril gsil dang*/__spos bdug la yig drug 'ur 'don mang du bya/__bum dbang bskur la/__slar 'od 'phros dbang lha spyan drangs nas/__/dbang bskur zhing sgrib dag yon tan rdzogs/__/dpal snang ba mtha' yas dbu la brgyan/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__de rnams kyis yan lag bzhi rdzogs pa'i bskyed rim mtshan nyid ldan pa song nas rjes 'brel du phyag mchod bstod pa rnams kyang so so'i bsgom bya gsal thob la rjes zlos/__/spyir 'gro drug kun la bu ltar brtse/__/sgos gangs can 'gro la lhag par dgongs/__/mgon spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/rgyu dngos su bshams pas mtshon byas te/__/rkyen ting nge 'dzin gyis rnam sprul pa'i/__/zag med kyi mchod sprin rgya mtsho 'bul/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/thabs shes rab mchog la mnga' brnyes shing*/__/dpal ye shes yon tan bsam mi khyab/__/mgon spyan ras gzigs la gus pas bstod/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/des sku lha bsgom pa la dbang ba yin pas deng nas 'phags pa'i sku snang stong chu zla lta bu bsgom pa la rtag tu brtson par gyis shig__/gnyis pa gsung gi rig pa gtad pa'i rjes su gnang ba yin pas/__/khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs kar thugs srog sngags phreng bcas gsal 'debs pa dang*/__spro bsdu dang pos byin rlabs bsdu ba/__bar pas rigs drug gnas sbyong*/__tha mas dag snang lam khyer gyi ting nge 'dzin rim par gsal 'debs bzhin pas 'di'i rjes zlos/__/thugs pad dkar 'dab drug lte bar hrI/__/'dab ma rnams yi ge drug pas mtshan/__/sngags rang sgra sgrogs shing 'od zer 'bar/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/ngag bzlas pa'i rkyen gyis bskul ba las/__/hrIHyig gi 'od kyis 'phags pa mchod/__/byin rlabs kun tshur 'dus bdag la thim/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/'dir yig drug brgya rtsa 'ur 'don bya/__de nas oM sogs yig drug tsakli so sor spyi bor bzhag la/__oM dkar po lha yi yul du 'phros/__/rgyud nga rgyal 'pho ltung sdug bsngal sbyangs/__/don mnyam nyid ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/ma ljang gu lha min yul du 'phros/__/rgyud phrag dog 'thab rtsod sdug bsngal sbyangs/__/don bya grub ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/Ni ser po mi yi yul du 'phros/__/rgyud the tshom brel phongs sdug bsngal sbyangs/__/don rang byung ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/pad mthing ga dud 'gro'i yul du 'phros/__/rgyud gti mug blun rmongs sdug bsngal sbyangs/__/don chos dbyings ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/me dmar po yi dwags yul du 'phros/__/rgyud 'dod chags bkres skom sdug bsngal sbyangs/__/don sor rtog ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/hU~M mthing nag dmyal ba'i yul du 'phros/__/rgyud zhe sdang tsha grang sdug bsngal sbyangs/__/don me long ye shes mngon tu gyur/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/sku dang sngags byang me long rnams gnas gsum du bzhag la khams gsum gyi gzugs snang spyan ras gzigs/__/sgra grags kun sngags kyi rang sgrar 'ur/__/dran rtog gi gzung 'dzin 'od gsal ngang*/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/des gsung snying po bzla ba la dbang ba yin pas/__/rig sngags kyi rgyal mo yi ge drug ma'i bzlas pa chu bo'i rgyun lta bur mi chad par gyis shig__gsum pa thugs kyi rig pa gtad pa'i rjes su gnang ba yin pas/__/tshig don sgom la mnyam par 'jog bzhin pas rjes zlos mdzod/__/snang grags kun 'od gsal dbyings su thim/__/gzhi ma bcos gnyug ma phyag rgya che/__/lam byar med 'phags pa'i rang zhal blta/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__zhes dar cig bzhag__/mkha' khyab kyi stong nyid nam mkha'i ngang*/__/slar 'phags pa'i sku ru lam gyis ldang*/__/byams snying rjes 'gro ba'i don la spyod/__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/des sems chos nyid kyi gnas lugs bsgom pa la dbang ba yin pas/__/deng nas ma bcos gnyug ma phyag rgya chen po'i ngang du mnyam par 'jog pa dang ma bral bar gyis shig__/de nas me tog 'thor la/__skyabs dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid/__/mgon spyan ras gzigs dbang byin rlabs kyis/__/phyogs dus kun bkra shis bde legs shog__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__/zhes dang gzhan yang bkra shis rgyas par brjod pas mnga' dbul/__de lta bu'i dge ba'i rtsa ba bsngo zhing smon lam 'debs pa 'di'i rjes zlos/__/bdag sgom bzlas 'di yis mtshon byas te/__/dus gsum du bsags pa'i dge ba'i mthus/__/ma 'gro drug 'khor ba dong sprug shog__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__/oM ma Ni pad+me hU~M/__/nam tshe 'di'i snang ba 'phos ma thag__/nub bde can zhing du skyes nas kyang*/__/byang chub kyi go 'phang myur thob shog__/lha thugs rje chen por gsol ba 'debs/__/oM ma Ni pad+me hU~M/__des yi ge drug pa gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa'i rig gtad rgyas pa thob pa yin pas/__/rtsa ba rdo rje'i gsung las/__/nyin re bzhin ma chags par byas na 'chi 'phos ma thag bde ba can gyi zhing du skye bar gdon mi za'o/__/zhes gsungs pa lags pas 'phags pa spyan ras gzigs yi dam gyi lhar 'dzin c-ing 'di'i sgom bzlas ma chags par bya snyam pas rjes zlos/__/gtso bos ji ltar sogs/__dam tshig khas blang*/__gtang rag maN+Dal phyin chad spyi ltar bya/__/slob dpon gyis rjes chog mchod bstod/__nongs bshags/__mdun bskyed brtan bzhugs/__bdag bskyed bsdu ldang*/__bsngo shis sogs mthar 'byung ngo*/__/de ni rig gtad rjes gnang gzhan dang sgo bstun te cung zad rgyas par bya ba'i tshul yin/__bsdu na grub chen rang gi phyag bzhes ltar/__/skyabs sems nas bkra shis kyi bar slob dpon gyi ngag nas brjod rim bzhin slob mas rjes zlos dang dmigs pa spod sgom byas pas grub pa yin la/__rgyas bsdus gang ltar yang mtshams rnams su yig drug ci rigs 'ur 'don lhan cig bya ba yin no/__/'brel bcas las nyon dri bral nas/__/'phags pa'i zhing khams nyams dga' ba/__/pad+ma bkod par brdzus te skyes/__/rgyal las lung bstan mchog thob shog__/ces rang gzhan la phan par 'dod pa'i lhag bsam gyis nye bar drangs te/__/kun mkhyen bla ma 'jig rten gsum gyi mgon po nyid kyi zhal lung ji ltar gnang ba bzhin/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong chen lnga 'dus sgrub chen rnam dgu'i pho brang gi bye brag gsung mchog 'chi med pad+ma'i rdzong du sbyar ba dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: