rdzogs chen snying po hUM skor

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ (rdzogs chen snying po hum skor)

6 Texts

ན་
5
121-155
རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།
rdzogs chen snying po hU~M skor las bla ma yi dam mkha' 'gro gsum gyi sgrub thabs dang phrin las gung bsdebs pa ye shes rol pa'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ན་
6
157-212
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
rdzogs pa chen po hU~M skor las smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ན་
7
213-216
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས།
rdzogs pa chen po hU~M skor snying thig gi khrid 'chad thabs mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ན་
8
217-249
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ།
rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
9
251-263
རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བར་དོའི་མ་ཡིག
rdzogs chen hU~M skor las bar do'i ma yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
10
265-282
རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་དང་ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད་གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར་འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག་བཅས།
rdzogs chen hU~M skor las gcod yul snang ba lam khyer dang zhi byed rin chen phra bkod gtum mo dran chog me 'bar 'od gsal shes bya bum 'jug bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)