JKW-KABAB-05-CA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khrid JKW-KABAB-05-CA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 21, Pages 295-313 (Folios 1a to 10a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khrid. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 295-313. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-024
Colophon
  • Treasure colophon: དེ་ལྟར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་གསང་ཁྲིད་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ཡི་གེ་འདི་ནི༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་དད་པ་ཅན་གྱི་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དུ་བསྟན་ཅིང་༔ བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་དམར་ཁྲིད་དུ་བཤད༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ༔
  • Revealer colophon: སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོའོ།།
  • Treasure colophon: de ltar dpal he ru ka'i thugs kyi thig le'i gsang khrid shin tu mdor bsdus pa'i snyan brgyud gsang ba'i yi ge 'di ni:__rgyud lung man ngag gi snying por dril te za hor gyi yul du dad pa can gyi rje 'bangs rnams kyi nyams len du bstan cing :__bod kyi yul du skal ba dang ldan pa'i gzungs ma mkhar chen bza' la dmar khrid du bshad:__nyams su blangs:___yi ger bris te rin po che sa'i gter du sbas pa:__ma 'ongs skal ldan rnams kyi don du snang bar 'gyur ro:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__man+t+ra gu h+ya:
  • Revealer colophon: sprul sku o rgyan gling pa'i zab gter gyi snying po'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་འཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད་བཞུགས་སོ༔

ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་སྟན་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བ་ལ་བདུན་ཏེ༔ བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས༔ ལྷ་མིའི་ཐེག་པས་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྐུལ༔ ཅེས་པས་དང་པོ་བློ་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་སོང་ལ་རྐྱེན་གཞན་སྤང་༔ འབོལ་བའི་གདན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ རྣམ་རྟོག་གི་སྤུན་ཐག་བཅད་དེ་འདི་ལྟར་བསམ༔ བདག་གིས་ད་རེས་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རྙེད་དཀའ་ཞིང་༔ ཕན་འདོགས་ཆེ་བ་ཐོབ༔ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ༔ དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ༔ ལེ་ལོ་དང་ཕྱི་བཤོལ་དུ་མ་བཞག་པར་རྟེན་འདི་ལ་སྙིང་པོ་ལོངས་ངེས་ཤིག་མ་བྱས་ན༔ ཕྱི་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི༔ ནང་དགྲ་གཉེན་སྐྱེ་འཆི༔ གསང་བ་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐད་ཅིག་མ་གང་ལ་བརྟག་ཀྱང་མི་རྟག་ཅིང་མི་བརྟན༔ མྱུར་དུ་འཇིག༔ ངེས་པ་མེད༔ འཆི་བ་ལ་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟོངས༔ ཤི་ནས་ལུས་དང་༔ ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ ཉེ་དུ་སོགས་གང་ཡང་རྗེས་སུ་མི་འབྲངས༔ དེ་དག་གིས་བདག་འདོར༔ བདག་གིས་དེ་དག་བསྐྱུར་ནས་ག་ཤེད་གཅིག་ཏུ་ཆ་མེད་སར་འགྲོ་བའི་དུས་ལས་འབའ་ཞིག་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ༔ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ན་ཚ་གྲང་༔ ཡི་དགས་བཀྲེས་སྐོམ་དུད་འགྲོ་བཀོལ་སྤྱོད་སོགས་དྲན་པས་སྐྱི་གཡའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་ཅི་ཙུག་བྱེད༔ དེ་བས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་ནས་ངེས་པ་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱི་འོ་སྙམ་པས༔ ན་མོ༔ བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་དང་༔ བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་བཅས་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡང་དག་གི་ལྟ་བ་བསྐྱེད༔ ཁྱད་པར་སྦྱིན་པ་བཏང་༔ དུས་ཁྲིམས་བསྲུང་༔ བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉེར་ལེན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཞི་གནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་ཉན་རང་གི་ཐེག་པས་ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཉན་རང་ཐེག་པས་ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་བསྒྲུབ༔ ཅེས་པས༔ སླར་ཡང་འཁོར་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་པས་མི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི༔ ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད༔ ལྷ་འཕོ་ལྟུང་དང་༔ བལྟར་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བ་དང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ༔ དེ་བས་ན་འཁོར་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་མེའི་འོབས༔ སྤུ་གྲིའི་ཚལ༔ རལ་གྲིའི་ནགས་ལྟར་ཤེས་པས་ཡིད་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་འབྱུང་ལས་བྱུང་བས༔ དེའི་གཉེན་པོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན༔ ཐར་པ་མངོན་དུ་བྱ་སྙམ་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཤིང་བསྲུང་༔ ཞི་གནས་དང་༔ ལྷག་མཐོང་དང་༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ལུགས་འབྱུང་དང་༔ ལུགས་ལྡོག་གི་ཚུལ་ལ་རབ་ཏུ་གོམས་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱིས་གཞི་བཟུང་བ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ བྱང་སེམས་ཐེག་པས་ལམ་གྱི་གཞི་བཟུང་སྟེ༔ ཞེས་པས༔ སྡུག་བསྔལ་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱས་པར་ཤེས་པས༔ བདེ་བ་དང་འཕྲད་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པས་མདུན་བསུ༔ སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེས་གཞུང་བསྲང་༔ ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་བདག་གིས་འགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་དང་དེའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་བསླབ་པ་འཇུག་པ་སྟེ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྩལ་དུ་བཏོན་ལ༔ ངག་ཏུའང་༔ མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཀུན་བསླངས་ཏེ༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་བསླབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་དམ་བཅའ༔ བློ་སྦྱང་༔ ལག་ཏུ་ལེན་པས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ བཞི་པ་ཀྲི་ཡོག་གི་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསགས་སྦྱང་བྱ་བ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཀྲི་ཡོག་ལ་བརྟེན་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་བསལ༔ ཅེས་པས༔ ཚོགས་བསགས་པ་ནི༔ སྣོད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས༔ གནས་ཁང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡོ་བྱད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་དམིགས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གཞུགས་པར་བསམ༔ བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱིད་པར་བསམས་ལ༔ ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཞིང་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་ལུས་སྤྲུལ་ཏེ༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་རྟག་ཏུ་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་འགྱོད་པས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད༔ རང་གཞན་གྱི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པ་མཎྜལ་དུ་ཕུལ་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་གཞན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩར་བཅས༔ བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་ཞིང་ཁམས་འབྱོར་པའི་སྤྲིན༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱ༔མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མཐར་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ པད་ཟླའི་གདན་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན༔ སྡིག་ལྟུང་ལ་འགྱོད་སྐྱབས་གསོལ་སྔགས་བཟླས་པས༔ ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཞབས་ཀྱི་མཐེ་བོང་ལས་བརྒྱུད་རང་ལ་ཐིམ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་དུ་བཟླ༔ མཐར་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པའི་མཐར་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངང་ལ་བཞག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ ལྔ་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཐེག་པས་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ ཞེས་པས་ཐོག་མར་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལམ་དུ་བྱ་སྟེ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་རྩལ༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་རོལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཟེར་ལྟར་འཕྲོ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དགྱེས་བཞིན་བཞུགས་པར་གྱུར༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་སྤྲོས༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ༔ མཐར་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་ནུབ་པ་བཞིན་འཁོར་རྣམས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དེ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལྟ་བ་བློ་འདས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ མཉམ་གཞག་བརྟན་པོ་སྐྱེས་པ་ན་དམིགས་པ་མེད་པ་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་ལ་རྩལ་སྦྱང་༔ དེ་ལ་རྩལ་འབྱོངས་པས་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ངང་གིས་ཤར་བ་ན༔ དམིགས་པའི་རྟེན་དུ་རོ་རས་ལ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གྲུ་གང་བ་བྲི༔ དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གཏད༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ན་ནམ་མཁར་ཧཱུྃ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞག༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་རྒྱན་བཀོད་པ་དང་བཅས་པར་བསྒོམ༔ དམིགས་པའི་རྟེན་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རས་སམ་ཐོད་པ་ལ་དཔལ་ཆེན་པོ་རྩ་བའི་ལྷ་སྐུ་བྲིས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ངོ་༔ དེ་རྣམས་དོན་དམ་གསལ་འདེབས་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་སྒོ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་བློ་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཀུན་སྣང་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ རྒྱུ་ཡི་རིག་པ་རང་བྱུང་ཧཱུྃ་མཐིང་ག༔ འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་རི་རབ་སྟེང་༔ རིན་ཆེན་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་གསལ་བརྟེན་འབར་བའི་དབུས༔ པད་ཟླ་ཉི་མ་དྲེགས་པ་ཁྱོ་ཤུག་གདན༔ དེ་སྟེང་དབྱིངས་ནས་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་བབས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཉམ་སྦྱོར་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཁྲག་འཐུང་རྩ་བའི་ལྷ༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གར་དགུའི་གཟི་འབར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ སྤྱི་བོར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་ཞི་འཛུམ་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཛེས་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ པད་ཟླའི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོལ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ལྷར་སྣང་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ འོད་ཀྱི་ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ ལྔ་ལྡན་ཐིག་ལེའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འགྲོ༔ རང་བྱུང་དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དེ་ལྟར་ཚིག་གིས་གསལ་གདབ༔ དོན་ལ་སེམས་འཛིན༔ གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་པའི་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ༔ བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ༔ རྒྱུད་ལས༔ ཐུན་གཅིག་ལྷ་ལ་སེམས་བཟུང་གཟེར་ཆེན་གདབ༔ ཐུན་གཅིག་སྔགས་ལ་སེམས་བཟུང་སྤྲོ་བསྡུ་བྱ༔ ཐུན་གཅིག་མི་རྟོག་ངང་བཞག་རྣལ་དུ་དབབ༔ ཐུན་གཅིག་ལྷ་དང་གཉུག་མ་རླུང་གིས་བརྟན༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ བཟླས་པ་བྱ་ན༔ ཐོག་མར་སྔགས་ཕྲེང་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་སྙིང་པོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ༔ དེ་ལ་བརྟན་པ་ན་སྤྲོ་བསྡུ་གསུམ་བྱ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་ཡར་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད༔ མར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ བར་དུ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་ཕྲིན་ལས་བཞི་རྩོལ་མེད་དུ་བསྒྲུབས༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔ ལྷར་འཛིན་པའང་སྤངས་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ངལ་བསོ༔ མི་རྟོག་པའི་ངང་ལས་གདངས་ལྷ་སྐུར་ལམ་མེར་གསལ་ལ་རླུང་སྦྱོར་བུམ་པ་ཅན་གྱིས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་གསལ་བ་དང་༔ བརྟན་པ་དང་༔ མི་འགྱུར་བ་དང་༔ ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པ་ན༔ ཞལ་ཕྱག་དང་༔ འཁོར་དང་༔ ཚོམ་བུ་སོགས་རིམ་པར་སྤྲོས་ཏེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བསྒོམ་པས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གསལ་སྣང་མཐར་ཕྱིན་པས་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ༔ དེའང་རྒྱུད་ལས༔ གནས་དུས་སྒྲུབ་པོ་ཡོ་བྱད་ཆོ་གར་ལྡན༔ ཅེས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས༔ ས་གཞི་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ༔ ཕྱི་ཚོགས་བསགས་དང་༔ ནང་རྒྱུན་བཤགས་དང་༔ གསང་བ་དམ་སྐོང་གི་ཆོ་གས་རྒྱུད་སྦྱང་༔ ཕྱི་མཚམས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བཀའ་ནན་གྱི་བསྒོ་བ་བྱ༔ ནང་མཚམས་དམ་སྲི་མནན་ཅིང་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་དང་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་གཉེར་གཏད༔ གསང་མཚམས་ཁྲོ་བཅུ་རོལ་པས་བགེགས་ལ་གཟིར༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་འཛིན་གསུམ་འདུས་དྲག་པོ་ཆེན་པོ་བསྒྲལ་ཞིང་མནན་པས་སྣོད་བཅུད་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བརླབ༔ ལྷ་དང་བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པའི་གཞིར་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་རྫས་དགྲམ༔ སྟོན་འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྐོས་སུ་བཏབ༔ ཡེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པས་བརྡའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་དམ་བཅའ༔ ཧེ་རུ་ཀའི་རྟགས་གདབ༔ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ༔ དེ་ནས་སྟོན་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལས་ནམ་དུའང་མི་གཡོ་བར་རྩེ་གཅིག་གིས་བསྙེན་པ་དང་༔ ཉེ་བསྙེན་དང་༔ སྒྲུབ་པ་བྱ༔ དུས་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད༔ བར་ཆད་བསལ༔ དངོས་གྲུབ་བསྡུ༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ཕྱི་ལྟར་བྲིས་སྐུ་བཞད་པ་དང་༔ བདུད་རྩི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ཁོལ་བ་དང་༔ འོད་དང་དྲི་ཞིམ་པོ་འཐུལ་ཞིང་མར་མེ་རང་འབར༔ ནང་དུ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས༔ སེམས་ལས་སུ་རུང་༔ གསང་བ་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བཅུད་ལྷ་དང་ལྷ་མོ༔ རྒྱུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་རུ་ཤར་བས་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ནུབ༔ གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ཛབ¿་ཏུ་ཤར་བས་མ་དག་པའི་སྒྲ་སྐད་ནུབ༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་ཤར་བས་མ་དག་པའི་གཟུང་འཛིན་ནུབ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཤར་བ་གསུམ་གྱིས་འཁྲུལ་རྟོག་གི་ཞེན་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་འགྱུར་བ་ན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ སྲོད་ཀྱི་དུས་སུ་ལྷ་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་བསྡུ༔ རྫས་ལ་བསྟིམ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀཱ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཛབ྄་བཟླ༔ ནམ་གུང་སྒྲོལ་བ་དང་༔ ཐོ་རངས་སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་བྱ༔ སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་ཚེ༔ ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་དོན་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ དང་པོ་བསྙེན་དང་ཉེ་བསྙེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རིལ་བུ་མིག་སྨན་རྐང་མགྱོགས་ལ་སོགས་པ༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ནད་དང་རྐྱེན་བྲལ་འཆི་མེད་རྒས་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་དམོད་པས་གྲུབ་པ་ཡི༔ བདེན་ཚིག་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གཟུངས་དང་དྲན་པ་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་སོགས༔ ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྣམ་སྨིན་ཚེ་དབང་ཕྱག་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལམ་མྱུར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བླ་མེད་འབྲས་བུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་ཅན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲས་བུ་དུས་འདིར་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བླ་མེད་པས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་དབང་བླང་ཞིང་རོལ༔ སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གསུམ་མམ་དྲུག་སྤོགས་ཆོག་དང་བཅས་པས་རིག་འཛིན་གྱི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ༔ མོས་པ་ཙམ་གྱི་སྒོམ་པས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ དྲུག་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཐེག་པས་བདེ་ཆེན་བསྒྲུབ༔ ཅེས་པས་འདི་ལ་གཉིས༔ རང་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ལམ་མོ༔ དང་པོ་ནི༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པས་ལམ་དུ་བྱ་སྟེ༔ ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་སྟོང་ར་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འདྲ་འཚོན་གྱི་ལུས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སྦྱང་༔ དེ་ནས་ནང་རྩའི་སྟོང་ར་གཙོ་བོ་གསུམ་དང་འཁོར་ལོ་བཞི་བསྒོམ༔ བར་དུ་ལུས་སྦྱོང་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་འབད༔ དེ་ནས་རླུང་གི་སྟོང་ར་འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་བསལ༔ ཧ་སྤྲུགས་དང་བརྡབ་ཆུང་སོགས་བྱ༔ སྟོང་རས་གཞི་བཅས་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གདངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བཟླ༔ དེ་ལ་བྱང་བ་ན༔ རྒྱུད་ལས༔ འོག་རླུང་བསྐུམ་ཞིང་སྟེང་རླུང་ནར་གྱིས་དྲང་༔ བར་རླུང་བསྐྱིལ་ཞིང་དཀྲུགས་ལ་མདའ་ལྟར་འཕང་༔ ཞེས་བུམ་པ་ཅན་སེ་གོལ་གཏོག་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས་དང་༔ ཁུག་པ་བཞི་བརྒྱད་སོགས་བསྲིངས་ཏེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསླབ༔ རླུང་ལས་སུ་རུང་ནས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་སྦར་བས་དྲོད་བསྐྱེད༔ དྲོད་སྐྱེས་ནས་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་བཞུ་བས་བདེ་བ་སྤེལ༔ བདེ་བ་སྐྱེད་ནས་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཀློད༔ དེ་ལྟ་བུ་སྤེལ་ལ་བྱའོ༔ གཉིས་པ་ནི༔ རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བརྟག་ཅིང་དགུག༔ དེ་ལ་དགུག་པའི་རྫས་ནི༔ གཞོན་ནུའི་བྱང་སེམས༔ སིནྡྷཱུ་ར་རང་བྱུང་༔ རྡོ་ཁབ་ལེན་དམར་པོ༔ མགྲོན་བུ་རྣམས་སྦྲང་རྒོད་ཀྱིས་རིལ་བུར་དྲིལ་ལ་ཟངས་གཞོང་དུ་བཞག༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཙཀ་ཤུ་ཙིར་ལྡན་གུམ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛ༔ ཞེས་དཔལ་ཆེན་པོ་དབང་མཛད་དམར་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་༔ འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲོ་བསྡུའི་ངང་ནས་བཟླས་པས་རིལ་བུ་ལས་འོད་འཕྲོ་བ་ན༔ གང་དབང་དུ་བྱ་བ་ལ་བྱིན་པས་རང་དབང་མེད་པར་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་ལ༔ ཡུལ་དྲུག་གི་བདུད་རྩི་བསྟེན༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་རེག་བྱ་ལ་བསླབ༔ ལྷ་དང་༔ སྔགས་དང་༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་འདོད་པ་མཉམ་པས་བསྲུབ་ཅིང་བསྲུབ་པས་བདེ་བ་སྦར༔ འཁོར་ལོར་བསྐྱིལ༔ གྱེན་དུ་དྲང་༔ ཁྱབ་པར་དགྲམ༔ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་རེ་རེ་བཞིན་སེམས་བཟུང་༔ དོན་ལ་བཞག༔ དབྱིངས་སུ་བསྐྱལ་ལོ༔ དེ་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་རྩ་སྦྱང་༔ རླུང་གིས་སྲོག་རྩོལ་དབུ་མར་འཛུད༔ གཏུམ་མོས་དྲོད་དང་བདེ་བ་མི་རྟོག་པ་དྲང་༔ དེའི་ཚེ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབང་དུ་འདུས་པས་སྒོ་གསུམ་ལས་སུ་རུང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་པ་ན༔ ཡས་བབས་རྒྱུ་ཡི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་གཞི་བཟུང་༔ མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་ལམ་སྦྱངས༔ མཐར་ཐུག་ཟག་པ་མེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀ་དག་ཏུ་བསྟིམས་པས་མཆོག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ བདུན་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་དོན་གྱི་དབང་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཨ་ཏི་ཡོ་གས་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་འཐོབ༔ ཅེས་པས༔ བསམ་གཏན་གྱིས་རྣལ་དུ་དབབ་པ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད་ནས་དར་ཅིག་བཞག༔ དེ་ནས་ལུས་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་སུ་བྱ༔ ངག་ནས་ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་ལ་ཞེན་འཁྲིས་བཅད༔ ཡིད་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩ་གདར་བཅད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ གང་དུའང་མ་གྲུབ༔ ཅིར་ཡང་འཆར་བ༔ སྟོང་པ་མྱོང་བ་ཅན༔ གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ༔ བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ༔ འདི་ཞེས་དཔེ་དང་ཚིག་གིས་མཚོན་མི་ནུས་པ་ལྷག་གེར་ཤར་བ་ན༔ དེའི་ངང་དུ་སྒོ་གསུམ་ལ་ལས་མི་འཆོལ་བར་ཆད་པ་ངལ་གསོ་བ་བཞིན་དུ་རྣལ་མར་བཞག་གོ༔ ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོར་གཞུག་པ་ནི༔ དེ་ལས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ཤར་བ་ན༔ ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པས་ཡུལ་མེད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ལྟ་བུར་བུན་ནེ་ཤིགས་སེ་བའི་ངང་དུ་རྩལ་སྦྱང་༔ ནང་གི་མྱང་བ་ལ་དཔྱད་པ་ན༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་མའི་བདེ་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་༔ མཐའ་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད་པ་ཟང་ཐལ་ལེ་བའི་ངང་དུ་ལ་བཟླ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རང་རིག་པའི་རྩལ་དུ་ཤེས༔ རང་རིག་པ་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུར་ངོ་སྤྲད༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྐུར་ངོ་སྤྲད༔ ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་པ་སྤྲུལ་སྐུར་ངོ་སྤྲད༔ འཛིན་མེད་རང་གསལ་དུ་གནས་པ་ཞི་གནས་སུ་ངོ་སྤྲད༔ ཉམས་མྱོང་བརྗོད་མེད་དུ་འཆར་བ་ལྷ་མཐོང་དུ་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ཐམས་ཅད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་མི་གནས་པ་ལྟ་བར་ངོ་སྤྲད༔ བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཡེངས་མེད་སོ་མར་འཇོག་པ་སྒོམ་པར་ངོ་སྤྲད༔ མཉམ་རྗེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་གཉེར་ཁ་མེད་པར་རང་གྲོལ་དུ་ཞིག་པ་སྤྱོད་པར་ངོ་སྤྲད༔ ངོ་ཤེས༔ ཐག་ཆོད༔ རྩལ་རྫོགས༔ བརྟན་པ་ཐོབ་པ་འབྲས་བུར་ངོ་སྤྲད་ལ་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་གནད་ཀ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་བསྐྱང་ངོ་༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གལ་ཆེ༔ དམ་ཚིག་ལ་ཉམས་ཆགས་བྱུང་ན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ལྟ་ཅི༔ འདི་ཕྱིའི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འགྲིབ༔ ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་ཆོ་གའང་ནན་ཏན་ཏུ་བྱ་སྟེ༔ ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་མཆོད་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཤམ༔ བཤགས་ཡུལ་མངོན་དུ་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ནས་བོས་ཏེ་བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ་ཞིང་ལྟ་བ་བློ་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ བཤགས་ཚིག་མང་དུ་བརྗོད་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཉམས་ཆགས་དག༔ ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུན་མོང་གི་ཚོགས་བསགས༔ ནང་སྨན་རག་གཏོར་མ་མར་མེ་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བས་ལུས་ངག་ཡིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་པ་བསྐང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ གསང་བ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བརྟན་ཅིང་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་ཞིང་༔ རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གདབ་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་བསྒྲིག་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་གསང་ཁྲིད་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ཡི་གེ་འདི་ནི༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་དད་པ་ཅན་གྱི་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དུ་བསྟན་ཅིང་༔ བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་དམར་ཁྲིད་དུ་བཤད༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོའོ།། །།

[edit]

[¿ ]dpal 'aka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khrid bzhugs so:___zhi khro bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__snying po don gyi man ngag stan gcig tu bsgril ba la bdun te:__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud las:__lha mi'i theg pas blo sna chos la bskul:__ces pas dang po blo chos la bskul ba ni:__gnas dben par song la rkyen gzhan spang :__'bol ba'i gdan la lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__rnam rtog gi spun thag bcad de 'di ltar bsam:__bdag gis da res dal 'byor gyi mi lus rnyed dka' zhing :__phan 'dogs che ba thob:__bla ma dge ba'i bshes gnyen dang mjal:__dam pa'i chos zab mo thob pa'i skabs su:__le lo dang phyi bshol du ma bzhag par rten 'di la snying po longs nges shig ma byas na:__phyi nam zla dus bzhi:__nang dgra gnyen skye 'chi:__gsang ba rang gi rnam par rtog pa skad cig ma gang la brtag kyang mi rtag cing mi brtan:__myur du 'jig:__nges pa med:__'chi ba la cis kyang mi stongs:__shi nas lus dang :__longs spyod dang :__nye du sogs gang yang rjes su mi 'brangs:__de dag gis bdag 'dor:__bdag gis de dag bskyur nas ga shed gcig tu cha med sar 'gro ba'i dus las 'ba' zhig rjes su 'brangs te:__sdig pa mi dge ba'i las kyis dmyal bar skyes na tsha grang :__yi dgas bkres skom dud 'gro bkol spyod sogs dran pas skyi g.ya' ba'i sdug bsngal nyams su myong na ci tsug byed:__de bas sdug bsngal de las skyob nas nges pa bla ma dang dkon mchog la skyabs su 'gro bar bgyi 'o snyam pas:__na mo:__byin rlabs rtsa ba bla ma dang :__bslu med dkon mchog rnam pa gsum:__mkha' 'gro chos skyong tshogs bcas la:__snying nas gus pas skyabs su mchi:__zhes dkon mchog gi yon tan rjes su dran pas snying thag pa nas skyabs su 'gro:__las 'bras la yid ches pa'i yang dag gi lta ba bskyed:__khyad par sbyin pa btang :__dus khrims bsrung :__bsam gtan dang gzugs med kyi ting nge 'dzin gyi nyer len 'jig rten pa'i zhi gnas kyang bsgrub par bya'o:__sa ma ya:__gnyis pa nyan rang gi theg pas nges 'byung bsam pa bsgrub pa ni:__rgyud las:__nyan rang theg pas nges 'byung bsam pa bsgrub:__ces pas:__slar yang 'khor ba'i snang tshul la legs par dpyad pas mi skye rga na 'chi:__lha min 'thab rtsod:__lha 'pho ltung dang :__bltar mi mngon par 'gyur ba dang 'du byed kyi sdug bsngal bsam gyis mi khyab:__de bas na 'khor ba'i gnas thams cad me'i 'obs:__spu gri'i tshal:__ral gri'i nags ltar shes pas yid nges par 'byung ba'i blos sdug bsngal thams cad kun 'byung las byung bas:__de'i gnyen por lam rgyud la brten:__thar pa mngon du bya snyam pas tshul khrims yang dag par blangs shing bsrung :__zhi gnas dang :__lhag mthong dang :___rten cing 'brel 'byung lugs 'byung dang :__lugs ldog gi tshul la rab tu goms par bya'o:__sa ma ya:__gsum pa theg chen gyi lam gyis gzhi bzung ba ni:__rgyud las:__byang sems theg pas lam gyi gzhi bzung ste:__zhes pas:__sdug bsngal can gyi 'khor ba pa de thams cad rang gi pha ma drin can yang dang yang du byas par shes pas:__bde ba dang 'phrad 'dod kyi byams pas mdun bsu:__sdug bsngal dang bral 'dod kyi snying rjes gzhung bsrang :__phan bde bla na med pa la bdag gis 'god par bgyi'o snyam du smon pa dang de'i ched du rgyal ba sras dang bcas pa'i spyod yul rlabs po che la bslab pa 'jug pa ste kun rdzob byang chub sems rtsal du bton la:__ngag tu'ang :__ma gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rjes kun bslangs te:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__rgyal sras spyod la bslab par bgyi:__zhes dam bca':__blo sbyang :__lag tu len pas dus 'da' bar bya'o:__sa ma ya:__bzhi pa kri yog gi theg pa la brten nas bsags sbyang bya ba ni:__rgyud las:__kri yog la brten tshogs bsags sgrib pa bsal:__ces pas:__tshogs bsags pa ni:__snod dag pa'i zhing khams:__gnas khang rin po che'i gzhal med khang :__yo byad byang chub sems dpa'i mchod sprin du dmigs:__mdun gyi nam mkha' bla ma yi dam dkon mchog rgya mtsho mngon sum bzhin du gzhugs par bsam:__bdag gzhan sems can thams cad chabs cig tu phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba sogs yan lag bdun pa bgyid par bsams la:__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__zhing rdul snyed kyi lus sprul te:__skyabs gnas dkon mchog thams cad la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__mchod sprin rgya mtshos rtag tu mchod:__sdig ltung 'gyod pas snying nas bshags:__byang chub spyod la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__dge tshogs byang chub chen por bsngo:__gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:__ces brjod:__rang gzhan gyi lus longs spyod dge rtsa dang bcas pa maN+Dal du phul la:__oM AHhU~M:__bdag gzhan lus dang longs spyod dge rtsar bcas:__bkod pa rab rdzogs zhing khams 'byor pa'i sprin:__nam mkha' gang bar dmigs te phul ba yis:__'gro kun rdo rje'i zhing la spyod par shog:__oM sarba ta thA ga te b+h+ya:maN+Da la pU dza ho:__mthar tshogs zhing rang la bstim:__rang gi spyi bor bla ma rdo rje sems:__dkar gsal zhal gcig phyag gnyis zhi zhing 'dzum:__rdo rje dril 'dzin dar dang rin chen brgyan:__pad zla'i gdan la sems dpa'i skyil krung bzhugs:__thugs kar zla steng hU~M yig dkar pos mtshan:__sdig ltung la 'gyod skyabs gsol sngags bzlas pas:__hU~M las byung ba'i ye shes bdud rtsi'i rgyun:__zhabs kyi mthe bong las brgyud rang la thim:__nad gdon sdig sgrib bag chags bcas pa sbyangs:__sku gsung thugs kyi byin gyis brlabs par gyur:__yi ge brgya pa brgya stong khri 'bum du bzla:__mthar rang la bstim:__rang rdo rje sems dpar gsal la:__oM badz+ra sa twa hU~M:__zhes bzlas pa'i mthar thog ma dang tha ma med pa'i byang chub sems rdo rje sems dpa'i ngang la bzhag go:__sa ma ya:__lnga pa ma hA yo ga la brten nas bum dbang gi lam khyer bskyed rim bsgom pa ni:__rgyud las:__ma hA yo ga'i theg pas snang zhen sbyangs:__zhes pas thog mar bla ma'i byin rlabs lam du bya ste:__oM AHhU~M:__dbyings ni rnam par dag pa chos kyi sku:__rig pa ye shes 'od lnga longs spyod rdzogs:__thugs rjes 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i rtsal:__sku gsum dbyer med bla ma kun tu 'chang :__nam mkha'i mdog can rdo rje dril bu 'dzin:__rang 'od yum 'khyud dar dang rin chen brgyan:__seng khri pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__ye shes 'od zer 'phro ba'i klong na rol:__brgyud gsum rig 'dzin bla ma sprin ltar gtibs:__yi dam zhi khro rab 'byams 'ja' ltar shar:__mkha' 'gro chos skyong srung ma zer ltar 'phro:__mdun gyi nam mkhar dgyes bzhin bzhugs par gyur:__rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs dang :__oM AHhU~M gis thugs dam bskul bas 'od zer dkar dmar mthing gsum rim dang gcig car du spros:__rang gi gnas gsum du rim dang gcig car du zhugs shing thim pas dbang dang dngos grub ma lus pa thob par bsam:__mthar shel 'od nang du nub pa bzhin 'khor rnams bla ma yab yum la thim:__bla ma yab yum rang rig skye med kyi ngang du thim par bsams la dgongs pa bskyang :__de nas de bzhin nyid lta ba blo 'das la mnyam par bzhag:__mnyam gzhag brtan po skyes pa na dmigs pa med pa kun snang snying rje mkha' khyab tu spros la rtsal sbyang :__de la rtsal 'byongs pas snying rje sgyu ma lta bu ngang gis shar ba na:__dmigs pa'i rten du ro ras la hU~M mthing nag gru gang ba bri:__dal gyi dbus su bzhag:__yid mig rlung gsum rtse gcig gtad:__shin tu gsal ba na nam mkhar hU~M dang rang sems dbyer med du bzhag:__de las 'od 'phros pas snod bcud kyi dngos 'dzin sbyangs:__'byung ba rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i gzhal yas khang du dur khrod rol pa'i rgyan bkod pa dang bcas par bsgom:__dmigs pa'i rten dang dur khrod kyi ras sam thod pa la dpal chen po rtsa ba'i lha sku bris pa la sems bzung ngo :__de rnams don dam gsal 'debs brjod pa tshig gi sgo ni:__hU~M:__de bzhin nyid dbyings blo 'das 'od gsal ngang :__dmigs med snying rje kun snang mkha' ltar khyab:__rgyu yi rig pa rang byung hU~M mthing ga:__'od kyis snod bcud thams cad stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las 'byung rim ri rab steng :__rin chen dur khrod gzhal med khang chen po:__rdo rje'i srung 'khor gsal brten 'bar ba'i dbus:__pad zla nyi ma dregs pa khyo shug gdan:__de steng dbyings nas rgyu yi yi ge babs:__rdo rje hU~M yig mnyam sbyor 'phro 'du las:__spyi dpal chen po khrag 'thung rtsa ba'i lha:__sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa:__gar dgu'i gzi 'bar rdo rje dril bu bsnams:__dpal dang dur khrod rus pa'i rgyan gyis spras:__sbyor yum dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__zhabs gnyis dor stabs ye shes me dpung klong :__phung khams skye mched ba spu'i bu ga tshun:__zhi khro yongs rdzogs 'dus pa'i ngo bo nyid:__srid zhi kun gyi dbang phyug chen por bzhugs:__spyi bor rigs kun khyab bdag kun tu 'chang :__nam mkha'i mdog can zhi 'dzum rdor dril bsnams:__dar dang rin chen rgyan mdzes yum dang 'khril:__pad zla'i gdan la rdo rje'i skyil krung rol:__de ltar gsal ba'i lhar snang sgyu ma'i sku:__snang stong dbyer med chu zla 'ja' tshon ltar:__'od kyi lus la ye shes snying po'i srog:__lnga ldan thig le'i 'od zer kun tu 'gro:__rang byung dbang bskur rigs lnga'i cod pan rdzogs:__rdo rje gsum mchog dbyer med lhun gyis grub:__oM hU~M trA~M hrIHAH__oM AHhU~MH__de ltar tshig gis gsal gdab:__don la sems 'dzin:__gsal snang dang nga rgyal bskyed:__sangs rgyas kyi ye shes ris med pa'i gdul bya'i snang ngor gzugs su shar ba'i dag dran la bslab:__bying rgod kyi skyon bsal la rtse gcig tu bsgom:__rgyud las:__thun gcig lha la sems bzung gzer chen gdab:__thun gcig sngags la sems bzung spro bsdu bya:__thun gcig mi rtog ngang bzhag rnal du dbab:__thun gcig lha dang gnyug ma rlung gis brtan:__ces gsungs pas:__bzlas pa bya na:__thog mar sngags phreng la sems rtse gcig tu bzung nas:__zhi khro yongs rdzogs 'dus pa'i snying po:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzla:__de la brtan pa na spro bsdu gsum bya ste:__'od zer yar 'phros rgyal ba rnams mchod:__mar 'phros sems can gyi don byas:__bar du snang srid thams cad khyab pas phrin las bzhi rtsol med du bsgrubs:__tshur 'dus bdag la thim pas dngos grub rnam gnyis thob par bsam:__de nas lha dang rang sems dbyer med gnyug ma'i ngang du bzhag:__lhar 'dzin pa'ang spangs la mi rtog pa'i ngang du ngal bso:__mi rtog pa'i ngang las gdangs lha skur lam mer gsal la rlung sbyor bum pa can gyis brtan par bya'o:__de la gsal ba dang :__brtan pa dang :__mi 'gyur ba dang :__cir yang 'char ba'i ting nge 'dzin brtan pa na:__zhal phyag dang :__'khor dang :__tshom bu sogs rim par spros te mkha' khyab tu bsgom pas snang srid gzhir bzhengs dpal chen po yongs rdzogs kyi gsal snang mthar phyin pas tshom bu tshogs kyi sgrub pa la 'jug par bya'o:__de'ang rgyud las:__gnas dus sgrub po yo byad cho gar ldan:__ces pas phun sum tshogs pa lnga dang ldan pa'i sgo nas:__sa gzhi las su rung bar bya:__phyi tshogs bsags dang :__nang rgyun bshags dang :__gsang ba dam skong gi cho gas rgyud sbyang :__phyi mtshams rgyal po chen po bzhi la bka' nan gyi bsgo ba bya:__nang mtshams dam sri mnan cing bdud rtsi 'khyil pa dang gshin rje gshed la gnyer gtad:__gsang mtshams khro bcu rol pas bgegs la gzir:__de kho na nyid bdag 'dzin gsum 'dus drag po chen po bsgral zhing mnan pas snod bcud he ru ka'i zhing khams su brlab:__lha dang bum pa lhag par gnas pa'i gzhir dkyil 'khor tshul bzhin du bris te sgrub dang mchod pa'i rdzas dgram:__ston 'khor thams cad bskos su btab:__ye nas dkyil 'khor du shes pas brda'i sgo dbye zhing dam bca':__he ru ka'i rtags gdab:__byin rlabs kyi gzi byin dbab:__de nas ston 'khor thams cad sgo gsum dkyil 'khor gsum las nam du'ang mi g.yo bar rtse gcig gis bsnyen pa dang :__nye bsnyen dang :__sgrub pa bya:__dus drug gi mtshams su tshogs dang gtor mas mchod:__bar chad bsal:__dngos grub bsdu:__de ltar brtson pas phyi ltar bris sku bzhad pa dang :__bdud rtsi sgra dang bcas pas khol ba dang :__'od dang dri zhim po 'thul zhing mar me rang 'bar:__nang du lha'i zhal mthong :__sngags kyi sgra thos:__sems las su rung :__gsang ba snod gzhal yas khang :__bcud lha dang lha mo:__rgyud phung khams skye mched dpal he ru ka'i sku ru shar bas ma dag pa'i snang ba nub:__grags pa thams cad rdo rje'i dzab[¿] tu shar bas ma dag pa'i sgra skad nub:__dran rtog thams cad dbyings dang rig pa dbyer med du shar bas ma dag pa'i gzung 'dzin nub:__de lta bu'i shar ba gsum gyis 'khrul rtog gi zhen pa ye shes su gnas 'gyur ba na sgrub pa chen po'i dngos grub blang ba ni:__srod kyi dus su lha la rgya cher mchod cing dngos grub rang la bsdu:__rdzas la bstim:__kA ya wA kA tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes dzaba? bzla:__nam gung sgrol ba dang :__tho rangs sbyor ba lam du bya:__skya rengs shar ba'i tshe:__hU~M:__nam mkha'i sku mnga' 'gran du med pa yi:__zhi khro rab 'byams lha tshogs thugs rje can:__ye shes dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__gdul bya'i don phyir thugs dam gnad nas bskul:__dang po bsnyen dang nye bsnyen ting 'dzin brtan:__bar du dngos grub phyir du rtse gcig bsgrubs:__da lta sgrub pa chen po'i rnal 'byor gyis:__las kyi 'bras bu gsol ba'i dus lags na:__zhi dang rgyas dang dbang dang mngon spyod sogs:__thun mong dngos grub ma lus stsal du gsol:__ril bu mig sman rkang mgyogs la sogs pa:__khyad par grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__nad dang rkyen bral 'chi med rgas med pa'i:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__tshar gcod rjes 'dzin dmod pas grub pa yi:__bden tshig nus pa'i dngos grub stsal du gsol:__gzungs dang dran pa bsam gtan mngon shes sogs:__ting 'dzin yid kyi dngos grub stsal du gsol:__rnam smin tshe dbang phyag chen lhun gyis grub:__lam myur mchog gi dngos grub stsal du gsol:__sku gsung thugs yon phrin las bsam mi khyab:__bla med 'bras bu'i dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M:__dpal chen zhi khro rdo rje'i g.yar dam can:__bsnyen sgrub 'bras bu dus 'dir stsal nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub bla med pas:__sku gsung thugs dang dbyer med mdzad du gsol:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes brjod cing dngos grub kyi rdzas la dbang blang zhing rol:__smon lam dang bkra shis rgya cher bya:__de ltar zla ba gsum mam drug spogs chog dang bcas pas rig 'dzin gyi go 'phang 'grub par 'gyur la:__mos pa tsam gyi sgom pas kyang dngos grub ci rigs pa thob par 'gyur ro:__sa ma ya:__drug pa a nu yo ga'i theg pa gsang ba dang shes rab ye shes kyi dbang gi lam la brten nas bde chen phyag rgya chen po sgrub pa ni:__rgyud las:__a nu yo ga'i theg pas bde chen bsgrub:__ces pas 'di la gnyis:__rang byin rlabs dang :__pho nya'i lam mo:__dang po ni:__rtsa rlung thig le'i gnas tshul legs par shes pas lam du bya ste:__phyi dbyibs kyi stong ra lha sku sgyu ma lta bu'i 'dra 'tshon gyi lus la yun ring du sbyang :__de nas nang rtsa'i stong ra gtso bo gsum dang 'khor lo bzhi bsgom:__bar du lus sbyong 'khrul 'khor la 'bad:__de nas rlung gi stong ra 'byung ba'i rlung dug bsal:__ha sprugs dang brdab chung sogs bya:__stong ras gzhi bcas nas rlung 'byung 'jug gnas gsum 'bru gsum rdo rje'i gdangs su shes par byas nas bzla:__de la byang ba na:__rgyud las:__'og rlung bskum zhing steng rlung nar gyis drang :__bar rlung bskyil zhing dkrugs la mda' ltar 'phang :__zhes bum pa can se gol gtog pa nyer gcig sogs dang :__khug pa bzhi brgyad sogs bsrings te rgyun mi 'chad par bslab:__rlung las su rung nas lte ba'i gtum mo sbar bas drod bskyed:__drod skyes nas spyi bo'i haM bzhu bas bde ba spel:__bde ba skyed nas mi rtog pa'i ngang du klod:__de lta bu spel la bya'o:__gnyis pa ni:__rlung la dbang thob nas phyag rgya mtshan nyid dang ldan pa brtag cing dgug:__de la dgug pa'i rdzas ni:__gzhon nu'i byang sems:__sin+d+hU ra rang byung :__rdo khab len dmar po:__mgron bu rnams sbrang rgod kyis ril bur dril la zangs gzhong du bzhag:__ba~M ha ri ni sa tsaka shu tsir ldan gum hring hring dza:__zhes dpal chen po dbang mdzad dmar po'i ting nge 'dzin dang :__'od zer gyi spro bsdu'i ngang nas bzlas pas ril bu las 'od 'phro ba na:__gang dbang du bya ba la byin pas rang dbang med par phyi bzhin du 'brang bar 'gyur ro:__de nas rgyud dag par byas la:__yul drug gi bdud rtsi bsten:__khyad par gsang ba'i reg bya la bslab:__lha dang :__sngags dang :__byang chub mchog gi 'dod pa mnyam pas bsrub cing bsrub pas bde ba sbar:__'khor lor bskyil:__gyen du drang :__khyab par dgram:__rgyu dang 'bras bu'i dga' ba re re bzhin sems bzung :__don la bzhag:__dbyings su bskyal lo:__de la 'khrul 'khor gyis rtsa sbyang :__rlung gis srog rtsol dbu mar 'dzud:__gtum mos drod dang bde ba mi rtog pa drang :__de'i tshe rtsa rlung thig le dbang du 'dus pas sgo gsum las su rung zhing shin tu sbyangs pa thob pa na:__yas babs rgyu yi lhan skyes kyis gzhi bzung :__mas brtan 'bras bu'i lhan skyes kyis lam sbyangs:__mthar thug zag pa med pa'i lhan skyes ka dag tu bstims pas mchog gi 'bras bu mngon du byed par 'gyur ro:__sa ma ya:__bdun pa a ti yo ga don gyi dbang gi lam la brten nas mthar thug gi 'bras bu la sbyor ba ni:__rgyud las:__a ti yo gas mthar thug 'bras bu 'thob:__ces pas:__bsam gtan gyis rnal du dbab pa ni:__gnas dben par lus sems khong klod nas dar cig bzhag:__de nas lus rdo rje'i 'dug stangs su bya:__ngag nas hU~M gi glu blangs la zhen 'khris bcad:__yid byung gnas 'gro gsum rtsa gdar bcad pa sngon du 'gro bas:__gang du'ang ma grub:__cir yang 'char ba:__stong pa myong ba can:__gsal la 'dzin pa med pa:__bde la zhen pa med pa:__'di zhes dpe dang tshig gis mtshon mi nus pa lhag ger shar ba na:__de'i ngang du sgo gsum la las mi 'chol bar chad pa ngal gso ba bzhin du rnal mar bzhag go:__shes rab kyis sor gzhug pa ni:__de las tshogs drug gi snang ba bkra lam gyis shar ba na:__phyi rol gyi yul la dpyad pas yul med sgyu ma dang rmi lam gyi bzo bkod lta bur bun ne shigs se ba'i ngang du rtsal sbyang :__nang gi myang ba la dpyad pa na:__so so rang rig pa'i ye shes gzhon nu ma'i bde ba ltar nyams su myong yang :__mtha' gang du'ang 'dzin pa med pa zang thal le ba'i ngang du la bzla:__de gnyis dbyer med pa'i don ngo sprad pa ni:__chos thams cad sems nyid rang rig pa'i rtsal du shes:__rang rig pa ngo bo stong pa chos skur ngo sprad:__rang bzhin gsal ba longs skur ngo sprad:__thugs rje ma 'gags pa sprul skur ngo sprad:__'dzin med rang gsal du gnas pa zhi gnas su ngo sprad:__nyams myong brjod med du 'char ba lha mthong du ngo sprad:__de thams cad spros pa'i mtha' gang du'ang mi gnas pa lta bar ngo sprad:__bsgom du med pa'i gnas lugs yengs med so mar 'jog pa sgom par ngo sprad:__mnyam rjes kyi rtog pa thams cad gnyer kha med par rang grol du zhig pa spyod par ngo sprad:__ngo shes:__thag chod:__rtsal rdzogs:__brtan pa thob pa 'bras bur ngo sprad la 'di phyi bar do'i nyams len thams cad gnad ka gcig tu dril la bskyang ngo :__sa ma ya:__de ltar nyams su len pa'i skabs thams cad du dam tshig dang sdom pa rnam par dag pa gal che:__dam tshig la nyams chags byung na ye shes skye ba lta ci:__'di phyi'i bde legs thams cad 'grib:__nyes pa thams cad skyed pas:__dam tshig nyams chags skong ba'i cho ga'ang nan tan tu bya ste:__he ru ka'i dkyil 'khor gyi mtha' bskor du mchod tshogs rgya chen po bsham:__bshags yul mngon du byas la dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi mtshan nas bos te brkyang phyag 'tshal:__yi ge brgya pa bzla zhing lta ba blo 'das kyi dgongs pa bskyang :__bshags tshig mang du brjod pas lus ngag yid gsum gyi nyams chags dag:__phyi nyer spyod kyi mchod pas thun mong gi tshogs bsags:__nang sman rag gtor ma mar me dang bcas pa'i skong bas lus ngag yid dang ye shes kyi nyams pa bskang zhing dngos grub thob:__gsang ba tshogs kyi 'khor los dngos grub kyi ye shes gong du 'phel:__de kho na nyid la mnyam par bzhag pas brtan cing mthar phyin par 'gyur zhing :__rang gzhan gyi don du yongs su bsngo ba dang smon lam rgya chen po gdab pas rten 'brel phyogs med du bsgrig par bya'o:__sa ma ya:__de ltar dpal he ru ka'i thugs kyi thig le'i gsang khrid shin tu mdor bsdus pa'i snyan brgyud gsang ba'i yi ge 'di ni:__rgyud lung man ngag gi snying por dril te za hor gyi yul du dad pa can gyi rje 'bangs rnams kyi nyams len du bstan cing :__bod kyi yul du skal ba dang ldan pa'i gzungs ma mkhar chen bza' la dmar khrid du bshad:__nyams su blangs:___yi ger bris te rin po che sa'i gter du sbas pa:__ma 'ongs skal ldan rnams kyi don du snang bar 'gyur ro:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__man+t+ra gu h+ya:__sprul sku o rgyan gling pa'i zab gter gyi snying po'o//__//

Footnotes

Other Information