རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'joms JKW-KABAB-10-THA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 8, Pages 241-253 (Folios 1a to 7a2)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra zhi pad+ma rig 'dzin, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Source Author(s) འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'joms. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 241-253. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་ (khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul)
Deity khyung chen
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MI-035
Colophon

།ཟབ་གཉན་དཀོན་པའི་གསང་སྔགས་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་འོངས་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་མི་ནུབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཙས་སུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པའི་དབང་ཆོག་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའ་རིགས་མཐུན་ནས་བསྣན་ཅིང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

zab gnyan dkon pa'i gsang sngags skal ba bzang po'i dpyid du 'ongs pa'i zhabs tog dang mi nub 'phel rgyas kyi btsas su dmigs nas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa'i dbang chog la phun tshogs rnam rgyal pas las byang gi thog mtha' rigs mthun nas bsnan cing dkyus gcig tu bklag chog tu spel ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷ་ག་རུ་ཌ་ཡ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །གདོན་འདུལ་མཁའ་ལྡིང་སྐུར་སྟོན་པས། །ལུས་ཅན་དུག་ལྔའི་གདོན་སོལ་ལ། །ཕུང་ལྔ་ལྷ་སྐུར་གྲུབ་མཛད་གསོལ། གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདུས་ཟབ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་བཞི་ཕྱོགས་མདོག་ལྷ་མཚན་སྒོ་རྫོགས་ཅན་ནམ། ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པས་ཀྱང་རུང་ལ། དེ་དབུས་ཁྲིའུར་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། གཡས་སུ་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ། གཡོན་ཏུ་མེ་ལོང་དྲི་མེད། རྒྱབ་ཏུ་ཁྱུང་ལྔའི་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་སློབ་མའི་གྲངས་མཉམ་སྦྱིན་རྒྱུ་དང་སྐེ་ལ་འདོགས་རྒྱུའི་རས་ཐུམ་བཅས། མདུན་ཏུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། དྲག་མཆོད་བསྐོར་བཤམ་བྱ་ལ། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་མོས་པས། སྐྱབས་སེམས་ནི། ཨ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །མར་གྱུར་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི། ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བློ་སྦྱང༌། དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཨོཾ། དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བ། །མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཤར། ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛཿཨ་ཧཱུྃ། དངོས་གཞི་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔ རིག་རྩལ་ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔར་ཤར༔ འོད་ཀྱིས་སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ འབྱུང་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ བརྗིད་ལྡན་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་དང་༔ ཉི་གདན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སྟེང་༔ དབུས་སུ་ཀྵིཾ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་༔ མཐིང་ནག་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཤར་དུ་ཨོཾ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཁྱུང་༔ དཀར་སྨུག་བརྗིད་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ལྷོ་རུ་སྭཱ་ལས་རིན་ཆེན་ཁྱུང་༔ སེར་ནག་སྒེག་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ནུབ་ཏུ་པ་ལས་པདྨའི་ཁྱུང་༔ དམར་སྨུག་ཆགས་ཤིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ བྱང་དུ་ཧཱ་ལས་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ལྗང་ནག་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གནམ་ལྕགས་རྭ་དང་མཆུ་སྡེར་ཅན༔ སྤུ་གྲི་འབར་བའི་གཤོག་པ་གདེངས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཁྲག་ཏུ་ཁོལ༔ ཀྲང་ཀྲིང་སྒྲ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ རྭ་བར་རིགས་ཀྱི་ནོར་བུས་མཚན༔ ཕྱག་གཉིས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མདངས༔ ཀླུ་གདོན་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཟུང་༔ སྟོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་མཆུ་ཡིས་གཟིར༔ མཇུག་མ་ཞབས་ཀྱི་སྡེར་མོས་མནན༔ རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྗིད་པར་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་འགྱིང་༔ སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གསལ་ཞིང་འབར༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི་སྤོས་རོལ་བཅས། ཁྲོཾ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གཙུག་ནས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་གྷ་རུ་ཊ༔ རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུག་ལྔའི་ཀླུ་གདོན་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཉན་ལྷོག་དལ་ཡམས་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ གདུག་པ་ས་བདག་འདུལ་ཕྱིར༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ པཉྩ་གྷ་རུ་ཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དྲག་པོའི་འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འདུལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་རྩེ་མོ་ནས༔ དཔག་བསམ་རྒྱས་པ་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལ༔ འཇིགས་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་གྷ་རུ་ཊ༔ མཁའ་ལྡིང་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་གསལ་ཞིང་འབར༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་ལྔ༔ མེ་དང་མཚོན་ཆའི་དཔལ་ཅན་འཕྲོས༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཟི་མདངས་བསྐྱེད༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནད་གདོན་བསལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་དམ་ལ་གཟིར༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐལ་བར་བརླག༔ སྣང་གྲགས་ཁྱུང་གི་རང་བཞིན་བསམ༔ ཨོཾ་པ་ཀྵིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། རིག་པ་འབྲུ་ལྔ་འབྲུ་འབུམ་བཟླས༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ༔ འབྲུ་འབུམ་གཉིས་སུ་བཟླས་པ་ཡིས༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སྡེ་བརྒྱད་ཐུལ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་སུས་བཟླས་པ༔ ནུས་པ་ཁྱུང་ཆེན་ཉིད་དང་མཉམ༔ བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་དབྱེར་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟིན་ན་བུམ་སྒྲུབ་ལོགས་སུ་མི་དགོས་ཀྱང་སྤྲོ་ན་སྤྱི་ལྟར་བྱ་ཆོག །ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་རིག་མེ་དོར་ལ་གནང་བ་ནོད། དབང་དང་མ་འབྲེལ་ན་འོག་གི་བསྡུ་ལྡངས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དབང་གི་སྐབས་ལས་བུམ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བརླབ་ལ། སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་དང་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ནས། མཚམས་སྦྱོར་གྱི་བྱེ་བྲག །དེའང་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཉིད་ལ། འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཆེད་དང་མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཁྱུང་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་སྐོར་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་རྒྱུད་དོན་མན་ངག་གི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མཐའ་དབུས་གཏེར་ཁ་དུ་མར་སྦས་པ་ལས། འདིར་བླ་མ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལགས་སུ་བསྡེབས་ཏེ་བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་ཉིད་འདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པའི་ཚེ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་བཅུ་གཅིག་པ་སྤུ་བོ་ར་ཞི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་རིང་བརྒྱུད་དང་ཉེ་བརྒྱུད་གཉིས་ཀའི་བཀའ་བབས་ཤིང་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་བླངས་པ་རྣམས་ཐབས་གཞན་གྱིས་མ་སེལ་བའི་གདོན་གྱི་ནད་ཡུན་ཐུང་ངུས་གཏིང་ནས་སེལ་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ། གཞུང་ལས། ཁྱུང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱང་༔ འབྱུང་བའི་དུག་ཀུན་ཞི་བ་ལས༔ སྨན་ཤིང་འབྲས་བུ་གཟི་བརྗིད་འཕེལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་ཐུལ༔ ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་༔ རང་གི་ཉོན་མོངས་དུག་བཅོམ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ ཞེས་བསྔགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་སྤྱི་འགྲེ་བརྗོད་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་དབང་དྲག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ གདུག་པའི་ཀླུ་གཉན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་བྱིན་རླབས་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མ་ཁྲོ་རྒྱལ་མཁའ་ལྡིང་སྐུ་ལྔ་ལ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་བཅས་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསགས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས་ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་འགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ རིག་རྩལ་ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔར་ཤར༔ འོད་ཀྱིས་སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་དང་༔ ཉི་གདན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སྟེང་༔ དབུས་སུ་ཀྵིཾ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་༔ མཐིང་ནག་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཤར་དུ་ཨོཾ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཁྱུང་༔ དཀར་སྨུག་བརྗིད་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ལྷོ་རུ་སྭཱ་ལས་རིན་ཆེན་ཁྱུང་༔ སེར་ནག་སྒེག་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ནུབ་ཏུ་པ་ལས་པདྨའི་ཁྱུང་༔ དམར་སྨུག་ཆགས་ཤིང་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ བྱང་དུ་ཧཱ་ལས་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་༔ ལྗང་ནག་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གནམ་ལྕགས་རྭ་དང་མཆུ་སྡེར་ཅན༔ སྤུ་གྲི་འབར་བའི་གཤོག་པ་གདེངས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཁྲག་ཏུ་ཁོལ༔ ཀྲང་ཀྲིང་སྒྲ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ རྭ་བར་རིགས་ཀྱི་ནོར་བུས་མཚན༔ ཕྱག་གཉིས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མདངས༔ ཀླུ་གདོན་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཟུང་༔ སྟོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་མཆུ་ཡིས་གཟིར༔ མཇུག་མ་ཞབས་ཀྱི་སྡེར་མོས་མནན༔ རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྗིད་པར་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་འགྱིང་༔ སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གསལ་ཞིང་འབར༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཁྲོཾ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གཙུག་ནས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་གྷ་རུ་ཊ༔ རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུག་ལྔའི་ཀླུ་གདོན་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཉན་ལྷོག་དལ་ཡམས་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ གདུག་པ་ས་བདག་འདུལ་ཕྱིར༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ མང་དུ་བརྗོད་ཅིང་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། བུམ་པ་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་རྔམས་བརྗིད་འབར་བའི་ནང་བཅུད་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ལུས་ལ་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ནང་ན་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཁའ་ལྡིང་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བྱིན་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་རླབས༔ ངག་ལ་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་འབར་བར་མོས་ཤིག༔ བྷནྡྷ་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ མཚན་ལྡན་བནྡྷ་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཁྱུང་ཆེན་གསུང་གི་ནུས་པ་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བཟླས་པ་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་པས་རང་སེམས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་རྫོགས་ཡིད་ལ་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་རྩལ་འཕོས་པར་མོས་ཤིག །མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དག་གསལ་རྙོག་མེད་མེ་ལོང་འདི༔ ཁྱུང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་མཚོན༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཏིང་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྫས་ལྔའི་རིལ་བུ་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་དངོས་སུ་གསལ་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དུག་ལྔའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། གདུག་པ་ཅན་མཐའ་དག་འདུལ་བའི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གྱད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །རིལ་བུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཁྲོཾ༔ རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་ལྔ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་པས་དུག་ལྔའི་ནད་གདོན་སྦྱངས༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བའི༔ གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རིལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་འདི་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བཟླ་བར་ཞུ། ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་གསལ་ཞིང་འབར༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་ལྔ༔ མེ་དང་མཚོན་ཆའི་དཔལ་ཅན་འཕྲོས༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཟི་མདངས་བསྐྱེད༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནད་གདོན་བསལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་དམ་ལ་གཟིར༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐལ་བར་བརླག༔ སྣང་གྲགས་ཁྱུང་གི་རང་བཞིན་བསམ༔ ཨོཾ་པཀྵཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩ་བཟླ། དམ་ཚིག་པའི་མཁའ་ལྡིང་རིགས་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རིལ་བུའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ཉིད་མགུལ་དུ་བཏགས་པས་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་བགོས་པར་མོས་ཤིག །རྫས་ཐུམ་མགུལ་དུ་གདགས། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ རིག་པ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་ལྔ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་རྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སོགས་བརྗོད་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་ལེན་གཏང་རག་མཎྜལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དྲག་པོའི་འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འདུལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རི་རབ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་རྩེ་མོ་ནས༔ དཔག་བསམ་རྒྱས་པ་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལ༔ འཇིགས་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་གྷ་རུ་ཊ༔ མཁའ་ལྡིང་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱ། གང་ལྟང་ཡང་བསྡུ་ལྡངས་ནི། རིག་པའི་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །གནས་ལུགས་བརྗོད་བྲལ་ཀློང་དུ་ཨ། །སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །རྟག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད། སྨོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་མཐུས། །འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་ལྔ་སྦྱང་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྩལ་རྫོགས་ཏེ། །ཁྱུང་ཆེན་རིག་ལྔའི་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག བཀྲ་ཤིས་ནི། སྐྱེ་མེད་རྣམ་དག་གསལ་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགགས་མེད་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་གར། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པས། །སྲིད་གསུམ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དུག་ལྔའི་དཔལ་ཟེར་ལྟོ་འགྲོའི་དཔུང༌། །རྡོ་རྗེའི་མཆུ་ཡིས་རྗེས་མེད་ཟོས། །སྐྱེ་དགུ་སྡིག་བྲལ་ཆོས་ལྡན་གྱི། །འཚོ་བས་ཡུན་རིང་དགེ་གྱུར་ཅིག །ཟབ་གཉན་དཀོན་པའི་གསང་སྔགས་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་འོངས་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་མི་ནུབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཙས་སུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པའི་དབང་ཆོག་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའ་རིགས་མཐུན་ནས་བསྣན་ཅིང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'joms zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru kro d+ha ga ru Da ya/__ye shes rnam lnga'i phyag rgya ni/__/gdon 'dul mkha' lding skur ston pas/__/lus can dug lnga'i gdon sol la/__/phung lnga lha skur grub mdzad gsol/__gang de'i sgrub thabs 'dus zab khyad par 'phags pa 'di nyid kyi smin byed sgrub pa'i rnal 'byor pas/__stegs bu'i steng dkyil 'khor pad+ma 'dab bzhi phyogs mdog lha mtshan sgo rdzogs can nam/__tshom bu gtso 'khor lnga pas kyang rung la/__de dbus khri'ur bum pa bcud ldan mgul chings kha rgyan dang bcas pa/__g.yas su thod pa bdud rtsis bkang ba/__g.yon tu me long dri med/__rgyab tu khyung lnga'i rdzas kyi ril bu slob ma'i grangs mnyam sbyin rgyu dang ske la 'dogs rgyu'i ras thum bcas/__mdun tu sman raka gtor gsum/__drag mchod bskor bsham bya la/__skyabs yul rnams mngon sum lta bur bzhugs pa'i mos pas/__skyabs sems ni/__a/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/dkon mchog gsum la skyabs su mchi/__/mar gyur 'gro rnams bsgral ba'i phyir/__/zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi/__lan gsum/__sems can thams cad bde ba dang sogs tshad med bzhi la yun ring du blo sbyang*/__de nas mchod pa byin brlab ni/__oM/__dbyings kyi snod du rig pa'i bcud/__/'dod yon rgya mtsho'i sprin spro ba/__/mchod pa'i phyag rgya chen po ni/__/'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar/__oM sarba pU dzaHa hU~M/__dngos gzhi bdag mdun dbyer med du sgrub pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__stong nyid ye shes rdo rje'i ngang :__snying rje khros pas zhe sdang gcod:__rig rtsal yi ge 'bru lngar shar:__'od kyis snang grags thams cad sbyangs:__'byung rim rdo rje'i srung 'khor dang :__brjid ldan drag po'i pho brang dbus:__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi dang :__nyi gdan klu gnyan sa bdag steng :__dbus su k+ShiM las rdo rje'i khyung :__mthing nag gtum zhing khro bo'i nyams:__shar du oM las bde gshegs khyung :__dkar smug brjid cing khro bo'i nyams:__lho ru swA las rin chen khyung :__ser nag sgeg cing khro bo'i nyams:__nub tu pa las pad+ma'i khyung :__dmar smug chags shing khro bo'i nyams:__byang du hA las las kyi khyung :__ljang nag rab 'jigs khro bo'i nyams:__kun kyang zhal gcig phyag gnyis pa:__gnam lcags rwa dang mchu sder can:__spu gri 'bar ba'i gshog pa gdengs:__spyan gsum dmar zlum khrag tu khol:__krang kring sgra yis 'jig rten g.yo:__rwa bar rigs kyi nor bus mtshan:__phyag gnyis nyon mongs dug lnga'i mdangs:__klu gdon sbrul gyi rnam par gzung :__stod ni rdo rje'i mchu yis gzir:__mjug ma zhabs kyi sder mos mnan:__rin chen sbrul rgyan brjid par gsol:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__gar dgu'i nyams dang ldan pas 'gying :__so so'i thugs kar nyi ma'i steng :__thugs srog sa bon gsal zhing 'bar:__'od zer lcags kyu'i sbyor ba yis:__rang 'dra'i ye shes spyan drangs bsam:__spyan 'dren pa ni spos rol bcas/__khroM:__dpal chen khrag 'thung rnams kyi dbu gtsug nas:__khro rgyal phrin las yongs rdzogs g+ha ru Ta:__rigs lnga sprul pa yang sprul 'bum sde'i tshogs:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:__dug lnga'i klu gdon 'dul phyir gshegs su gsol:__gnyan lhog dal yams 'dul phyir gshegs=__gdug pa sa bdag 'dul phyir=__tshur gshegs tshur gshegs dgyes shing brtan par bzhugs:__pany+tsa g+ha ru Ta badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhan:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod pa ni/__hU~M:__'jig rten dregs pa'i tshogs rnams bsgral ba yi:__drag po'i 'dod yon sman raka gtor ma'i tshogs:__khyung chen rigs lnga 'khor dang bcas la 'bul:__klu gnyan sa bdag 'dul ba'i dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha ho:__pany+tsa a mr-i ta khA hi:__rak+ta dz+wa la khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__bstod pa ni/__hU~M:__ri rab chen po ri yi rtse mo nas:__dpag bsam rgyas pa shing gi sdong po la:__'jigs byed sprul pa'i bya khyung g+ha ru Ta:__mkha' lding rigs lnga'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__de nas bzlas pa bya ba ni:__khyung chen rigs lnga'i thugs ka ru:__rang rang thugs srog gsal zhing 'bar:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer lnga:__me dang mtshon cha'i dpal can 'phros:__snod kyi 'jig rten gzi mdangs bskyed:__bcud kyi sems can nad gdon bsal:__klu gnyan sa bdag dam la gzir:__gdug pa can rnams thal bar brlag:__snang grags khyung gi rang bzhin bsam:__oM pa k+ShiM swA hA:__ces bzlas pa ci nus bya/__rig pa 'bru lnga 'bru 'bum bzlas:__nad gdon bar chad thams cad sel:__'bru 'bum gnyis su bzlas pa yis:__klu gnyan sa bdag sde brgyad thul:__'bum phrag bco lnga sus bzlas pa:__nus pa khyung chen nyid dang mnyam:__bdag mdun bum gsum dbyer kyi dgongs pa zin na bum sgrub logs su mi dgos kyang spro na spyi ltar bya chog__/thun mthar mchod bstod dang rig me dor la gnang ba nod/__dbang dang ma 'brel na 'og gi bsdu ldangs la 'jug pa yin la/__dbang gi skabs las bum bdud rtsi 'khyil pa'i sngags kyis brlab la/__slob ma la khrus dang bgegs bskrad srung 'khor bsgoms nas/__mtshams sbyor gyi bye brag__/de'ang gangs can 'gro ba'i skyabs gcig he ru ka dpal rdo rje thod phreng rtsal nyid la/__'jam mgon khri ldes gsol ba btab pa'i ched dang ma 'ongs rtsub 'gyur gyi gdul bya rnams la thugs brtse bas dgongs te dpal gyi bsam yas gtso bor gyur pa'i gnas rnams su ye shes las dang 'jig rten gyi tshul ston pa'i khyung chen sgrub thabs las tshogs rgyas bsdus kyi skor mtha' yas pa zhig rgyud don man ngag gi tshul du gtan la phab nas mtha' dbus gter kha du mar sbas pa las/__'dir bla ma nor bu pad phreng zhi drag gi cha lags su bsdebs te bdud ri gnam lcags 'bar ba'i brag la rgyas btab pa nyid 'dul ba'i dus su son pa'i tshe/__rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes par lung bstan pa'i bcu gcig pa spu bo ra zhi gter ston pad+ma rig 'dzin rtsal gyis spyan drangs/__'chi med grub pa'i slob dpon rnam gsum gyi ye shes sku dang tha dad med pa pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ring brgyud dang nye brgyud gnyis ka'i bka' babs shing 'di nyid nyams su blangs pa rnams thabs gzhan gyis ma sel ba'i gdon gyi nad yun thung ngus gting nas sel ba sogs byin rlabs kyi tshan kha khyad par du 'phags pa ste/__gzhung las/__khyung chen sgrub pa'i rnal 'byor pa:__gang du gnas pa'i yul phyogs kyang :__'byung ba'i dug kun zhi ba las:__sman shing 'bras bu gzi brjid 'phel:__klu gnyan sa bdag gdug pa thul:__nad rigs kun gyi rgyun chad cing :__rang gi nyon mongs dug bcom nas:__ye shes rab tu 'phel bar 'gyur:__zhes bsngags pa don dang ldan pa'i dbang bskur ba la sogs spyi 'gre brjod nas maN+Dal 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__ho:__bla ma dbang drag he ru ka:__yon tan phrin las rmad po che:__gdug pa'i klu gnyan 'dul ba'i phyir:__khro rgyal khyung gi byin rlabs stsol:__lan gsum/__bla ma khro rgyal mkha' lding sku lnga la rtsa gsum chos srung bcas pas bskor nas bzhugs pa'i spyan sngar rgyun bshags yan lag brgyad pa'i sgo nas tshogs bsags shing byang chub mchog tu sems bskyed pa'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__/rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/sogs lan gsum/__dbang gi gzhi 'god cing ye shes pa dbab pa yin pas dmigs pa 'di ltar du mdzod/__ces brda sbyar la/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__stong nyid ye shes rdo rje'i ngang :__rig rtsal yi ge 'bru lngar shar:__'od kyis snang grags thams cad sbyangs:__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi dang :__nyi gdan klu gnyan sa bdag steng :__dbus su k+ShiM las rdo rje'i khyung :__mthing nag gtum zhing khro bo'i nyams:__shar du oM las bde gshegs khyung :__dkar smug brjid cing khro bo'i nyams:__lho ru swA las rin chen khyung :__ser nag sgeg cing khro bo'i nyams:__nub tu pa las pad+ma'i khyung :__dmar smug chags shing khro bo'i nyams:__byang du hA las las kyi khyung :__ljang nag rab 'jigs khro bo'i nyams:__kun kyang zhal gcig phyag gnyis pa:__gnam lcags rwa dang mchu sder can:__spu gri 'bar ba'i gshog pa gdengs:__spyan gsum dmar zlum khrag tu khol:__krang kring sgra yis 'jig rten g.yo:__rwa bar rigs kyi nor bus mtshan:__phyag gnyis nyon mongs dug lnga'i mdangs:__klu gdon sbrul gyi rnam par gzung :__stod ni rdo rje'i mchu yis gzir:__mjug ma zhabs kyi sder mos mnan:__rin chen sbrul rgyan brjid par gsol:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__gar dgu'i nyams dang ldan pas 'gying :__so so'i thugs kar nyi ma'i steng :__thugs srog sa bon gsal zhing 'bar:__'od zer lcags kyu'i sbyor ba yis:__rang 'dra'i ye shes spyan drangs bsam:__khroM:__dpal chen khrag 'thung rnams kyi dbu gtsug nas:__khro rgyal phrin las yongs rdzogs g+ha ru Ta:__rigs lnga sprul pa yang sprul 'bum sde'i tshogs:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:__dug lnga'i klu gdon 'dul phyir gshegs su gsol:__gnyan lhog dal yams 'dul phyir gshegs=__gdug pa sa bdag 'dul phyir=__tshur gshegs tshur gshegs dgyes shing brtan par bzhugs:__oM pak+ShIM swA hA:__A be sha ya a aH__mang du brjod cing gnyis med du bstim/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__bum pa drag po'i pho brang rngams brjid 'bar ba'i nang bcud khyung chen rigs lnga dngos su bzhugs pa'i sku las ye shes bdud rtsi'i rgyun bab khyed rang rnams kyi lus kyi nang gang nad gdon sdig sgrib dag__/lus la khyung chen rigs lnga'i sku'i byin rlabs rdzogs par mos shig__/bum pa spyi bor bzhag la/__hU~M:__bum pa bzang po che ba'i mchog:__nang na khyung chen rigs lnga bzhugs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__mkha' lding sku yi dbang thob shog:__kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__b+han+d+ha'i bdud rtsi mgrin par byin pas rtsa khams thams cad khyab cing byin gyis rlabs:__ngag la khyung chen rigs lnga'i gsung rig sngags kyi nus mthu 'bar bar mos shig:__b+han+d+ha mgrin par bzhag cing bdud rtsi sbyin la/__hU~M:__mtshan ldan ban+d+ha bdud rtsis gtams:__khyung chen gsung gi nus pa rdzogs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__bzlas pa gsung gi dbang thob shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dri med me long snying gar bzhag pas rang sems gsal stong zung 'jug ye shes khyung chen gyi ngo bo dang dbyer med du rdzogs yid la khyung chen rigs lnga'i thugs kyi dgongs rtsal 'phos par mos shig__/me long snying gar bzhag la/__hU~M:__dag gsal rnyog med me long 'di:__khyung chen ye shes stong gsal mtshon:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__ting 'dzin thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rdzas lnga'i ril bu khyung chen rigs lnga dngos su gsal bas byin gyis brlabs pas dug lnga'i rgyu 'bras kyi nad gdon thams cad sbyangs/__gdug pa can mtha' dag 'dul ba'i gnyen po stobs kyi phyag rgya gyad du gyur par mos shig__/ril bu spyi bor bzhag la/__khroM:__rdzas kyi ril bu ye shes khyung chen lnga:__spyi bor bzhag pas dug lnga'i nad gdon sbyangs:__sa bdag klu gnyan gdug pa kun 'dul ba'i:__gnyen po stobs kyi dbang bskur thob par shog:__sarba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__ril bu'i ye shes pa khyed rang rnams la thim pas khyed rang yang mkha' lding khro bo'i rgyal po dngos su gyur par bsams la dmigs pa'i 'phro 'du 'di bzhin gsal thob la snying po brgya rtsa bzla bar zhu/__khyung chen rigs lnga'i thugs ka ru:__rang rang thugs srog gsal zhing 'bar:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer lnga:__me dang mtshon cha'i dpal can 'phros:__snod kyi 'jig rten gzi mdangs bskyed:__bcud kyi sems can nad gdon bsal:__klu gnyan sa bdag dam la gzir:__gdug pa can rnams thal bar brlag:__snang grags khyung gi rang bzhin bsam:__oM pak+ShIM swA hA:__brgya rtsa bzla/__dam tshig pa'i mkha' lding rigs lnga 'od du zhu nas ril bu'i rnam par gyur pa nyid mgul du btags pas nad gdon bgegs rigs cis kyang mi phyed mi shigs pa'i rdo rje'i go cha bgos par mos shig__/rdzas thum mgul du gdags/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:__rig pa rang snang ye shes khyung chen lnga:__dbyings rig zung 'jug rtsa rgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces shis brjod bya/__de dag rnams kyis lha lcam pad+ma gsal gyi skye mtha' gter ston pad+ma rig 'dzin rtsal gyi zab gter khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi dbang bskur tshul bzhin grub pa lags pas sogs brjod la dam tshig khas len gtang rag maN+Dal sogs spyi ltar bya/__dkyil 'khor la btang rag mchod bstod ni/__hU~M:__'jig rten dregs pa'i tshogs rnams bsgral ba yi:__drag po'i 'dod yon sman raka gtor ma'i tshogs:__khyung chen rigs lnga 'khor dang bcas la 'bul:__klu gnyan sa bdag 'dul ba'i dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha ho:__pany+tsa a mr-i ta khA hi:__rak+ta dz+wa la khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__ri rab chen po ri yi rtse mo nas:__dpag bsam rgyas pa shing gi sdong po la:__'jigs byed sprul pa'i bya khyung g+ha ru Ta:__mkha' lding rigs lnga'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__rten yod na brtan bzhugs dang med na gshegs gsol bya/__gang ltang yang bsdu ldangs ni/__rig pa'i rang snang dkyil 'khor pa/__/gnas lugs brjod bral klong du a/__/slar yang zung 'jug sgyu ma'i sku/__/rtag tu 'gro ba'i don la spyod/__smon lam ni/__de ltar bsnyen cing sgrub pa'i mthus/__/'gro ba'i nyon mongs lnga sbyang nas/__/ye shes lnga yi rtsal rdzogs te/__/khyung chen rig lnga'i sku 'grub shog__bkra shis ni/__skye med rnam dag gsal stong chos kyi sku/__/'gags med bde stong longs spyod rdzogs pa'i gar/__/gang 'dul sprul pa'i bkod pa mtha' yas pas/__/srid gsum dbyings su sgrol ba'i bkra shis shog__/ces brjod cing me tog gi char dbab pas dge legs su bya'o/__/dug lnga'i dpal zer lto 'gro'i dpung*/__/rdo rje'i mchu yis rjes med zos/__/skye dgu sdig bral chos ldan gyi/__/'tsho bas yun ring dge gyur cig__/zab gnyan dkon pa'i gsang sngags skal ba bzang po'i dpyid du 'ongs pa'i zhabs tog dang mi nub 'phel rgyas kyi btsas su dmigs nas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa'i dbang chog la phun tshogs rnam rgyal pas las byang gi thog mtha' rigs mthun nas bsnan cing dkyus gcig tu bklag chog tu spel ba dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information