JKW-KABAB-19-DZA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།
Wylie title 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha JKW-KABAB-19-DZA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 7, Pages 73-89 (Folios 1a to 9a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ (Mañjuśrīmitra)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 73-89. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)
Deity 'jam dpal gshin rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSA-036
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་ཞིང༌། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་དམ་ཉམས་གཞེས་སུ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་ཕེབ་པར་བརྟེན། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བི་ཀོ་ཊཱིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zhal snga nas rjes su bskul zhing/__'og min o rgyan smin grol gling nas khri chen rdo rje 'chang 'gyur med yid bzhin dbang gi rgyal pos thugs dam nyams gzhes su rje bla mar bka' stsal pa dang/__gter sras rig 'dzin tshe dbang grags pas bka' nan yang yang pheb par brten/__'khor lo'i mgon po gter chen bla ma nyid las bka'i gnang ba zhus te sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod de bi ko TI'i sgrub gnas su bgyis ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་ར་བེ་ཡ་མཱ་རི། །དུས་ཀྱི་འཇིགས་བཅོམ་དུས་དགྲའི་དབང༌། །དུས་མཐའི་མེ་ལྕེའི་སྟོབས་དེ་ལ། །བཏུད་ནས་བདུད་འཇོམས་འབར་བའི་མཚོན། །ཟློག་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་འདི་ལྟར་བསྐོར། རང་གཞན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཟློག་པ་ལ་ཆེས་ཟབ་ཅིང་བྱ་སླ་བའི་གཤིན་རྗེའི་གཏོར་ཟློག་བརྩམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་བཤམ་ཚུལ། དངོས་གཞི་ཆོ་གའི་རིམ་པ། རྗེས་འཕང་བའི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། མར་ངོ་དང་དགུ་གསུམ་སོགས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་ཤིས་པའི་ཉིན། གོང་དུ་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་པའི་གཏོར་མཆོད་དང་སྐོང་གཏོར་སྤྱི་མཐུན་བཤམ། མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཨེ་མཐིང་ནག་བྲིས་པའི་ཁར་བྲུབ་ཁུང་དུ་དགྲ་བགེགས་ལིངྒ་སྤྱི་ལྟར་བྲིས་པའམ། ཚ་བ་གསུམ་བསྲེས་པའི་ཟན་ལ་བཅོས་པ་བཅུག །དེ་སྟེང་ལྕགས་སྣོད་དུ་འབྲུ་ནག་གི་ཕྱེ་མ་ཁྲག་ཆང་གིས་སྦྲུས་པ་ལས་གཏོར་མ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདེལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་འགྲུབ་ན་སྲིན་ཞལ་ཕྱུང་བ་ལ་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་ཞིང་དྲག་རྒྱན་རྔམས་བརྗིད་དང་ལྡན་པ། དར་ནག་གི་འཕུར་ལྡིང་དང་མཚེ་ཡུངས་རྩང་ཐུར་ནང་ཁྲོལ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཞག་པའི་མདུན་དུ་དྲག་མཆོད་བཤམ། ཉེ་ལོགས་ལྕོག་སྟེགས་སུ་ཕུར་པ། སྒྲོལ་གྲི། ཐུན་རྫས། བྱ་འུག་གི་སྒྲོ། གུ་གུལ་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་སྟེ་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བྱ། གཉིས་པ་ལ་སྲུང་ཟློག་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ནི། པུ་རི་དཀར་པོའི་ཀློང་སྒྲོམ་དུ། །རང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གསལ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་སྲོག་ཏུ། །བསྲུང་བྱ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེར་ཚུད། །མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཕྲེང་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས། །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་བྱིན་ནུས་བསྡུས། །ཕྱི་རོལ་ཕྱག་མཚན་འཁོར་ལོ་དྲག །མེ་ཕུང་འབར་བས་བར་མེད་གཏམས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱུར། སྙིང་པོའི་མཐར། བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། གཉིས་པ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས་བརྩམ། ཕྲིན་ལས་བསྐྱར་ཏེ་མདུན་བསྐྱེད་ཟློག་དཀྱིལ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། སྤྲོ་བསྡུ་སྤྱི་མཐུན་བྱས་ལ་དྲག་པོའི་བཟླས་པ་དང༌། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཐུན་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་པས་ཐུན་རྫས་ལ་ངར་གདགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱབ་དཔུང་འཆོལ་བའི་ཆེད་དུ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང༌། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བར་པ་བཤགས་པའི་བར་དུ་བཏང༌། དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་གདབ་པའི་ལས་སྦྱོར་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། རོལ་ཆེན་རྐང་གླིང་བཤུགས་གླུ་གཡབ་དར་བཅས། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་ཁྲག་འཐུང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་དཔུང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ད་དུས་བསྐལ་པ་སྙིགས་མའི་ཡང་མཐའ་འདིར༔ བསྟན་པ་གཉན་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་དར་ན༔ ལེ་ལོ་བཏང་སྙོམས་གཡེལ་བ་མ་མཛད་པར༔ བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བདག་གི་གྲོགས་ལ་དགོངས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ རྣལ་འབྱོར་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་བཟོད་དཀའ་བས༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གསེར་སྐྱེམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་གནས་ཉུལ་ཀུན༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྤར་སྨེ་ཚེས་ཀྱི་བདག༔ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པ་ཀུན༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ དེ་ནས་དཔང་གཟུག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་འདིར་གནས་བདག་པོའི་ཚོགས༔ མཐུ་ཆེན་དྲག་རྩལ་ལྡན་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་སྒྲིབ་མེད་ད་གཟིགས་ལ༔ བདག་ནི་མ་ཉེས་མ་ལན་དགྲ་བོ་ཉེས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་བཤིགས་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་འཚེ༔ དགེ་འདུན་སྡེ་དཀྲུགས་ཆོས་མཛད་ཡོངས་ལ་བརྙས༔ བླ་མའི་སྐུ་དང་རིགས་དང་རྒྱུད་ལ་བསྡོས༔ སྔ་དགྲ་ལག་བརྡར་ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས༔ ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུག་པའི་དགྲ་བོ་འདིས༔ ཡི་དམ་ལྷ་སྒོམ་བདག་ལ་ལྷ་མེད་ཟེར༔ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་མཐུ་མེད་ཟེར༔ ནག་པོའི་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་བའི་དགྲ་བོ་འདི༔ ད་ནི་མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་སྒྲོལ་བར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མ་གཤིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་ས་མ་ཡ༔ བྲུབ་ཁུང་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དྲག་པོའི་བཙོན་ཁང་གཏིང་རིང་བ། དུག་ལྔའི་རང་གཟུགས་འབྱུང་བ་ལྔ་འཁྲུག་ཅིང་ཕྱི་ནང་དུ་གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་རྒྱོབ་སོད་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། དེའི་ནང་དུ་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་ངུ་འབོད་ལྷང་ལྷང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་འགུག་པ་ནི། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུུ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བརྡར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་བསམ་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང༌། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སར་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །སྙིང་པོའི་མཐར། དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཨཱ་ཀརྵ་ཡ༔ ཨཱ་ཀརྵ་ཡ༔ ནཱ་ཤ་ཡ༔ ནཱ་ཤ་ཡ༔ ཧ་ར་ཧ་ར༔ མོ་ཧ་ཡ་མོ་ཧ་ཡ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བཀུག །ཁ་སྦྱོར་དབྱེ་བ་ནི། གུ་གུལ་བདུག །བྱ་འུག་གི་དོང་རུ་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་མཐུ་མོ་ཆེ༔ མཐིང་ནག་ཆེན་མོ་བྱ་རོག་དབུ༔ ཧུ་ལུ་མུ་ཁ་མཐུ་མོ་ཆེ༔ སེར་ནག་ཆེན་མོ་འུག་པའི་དབུ༔ ཕྲ་མེན་རྣམ་གཉིས་དུས་ལ་བབ༔ ལྷ་དང་དགྲ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྲོལ༔ སྔགས་མཐར། ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་ཧུ་ལུ་མུ་ཁ་དེ་ཝ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཕུར་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྩ་ཕྱག་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་བར༔ མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ༔ སྐུ་སྨད་ཆུ་སྲིན་ཕུར་བུའི་དཔལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ མཐུ་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་བསྒྲིལ་ཙམ་གྱིས༔ དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡཱ༔ ཞེས་བསྒྲིལ་ཞིང་ཚེ་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་བཏབ། སླར་ཕུར་རྩེ་ལས་ཐུན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པར་བསམ་ལ། ཨེ༔ ཁྲཽ་རྒྱལ་འདུས་པ་ཡུངས་ཀར་ཐོག༔ མ་མོ་ཁྲག་གི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས༔ ཀླུ་བདུད་དག་གི་ཁ་ཆུ་འབེབས༔ ཐིབས་གནོན་གདུག་པ་རྡོ་རྗེའི་མཚེ༔ གཟའ་རྒོད་མིག་དམར་གཟེར་མདའ་འཕེན༔ གཤིན་རྗེ་སྲོག་གཅོད་ཟངས་ལྕགས་ཆར༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་ཡི་ཐུན༔ འབེབས་པ་ཟིལ་གནོན་སྤྲུལ་པས་འབེབས༔ འབེན་ནི་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་བཅས༔ ཉམས་པའི་ལུས་སེམས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཅེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བཏབ་པས་འཁོར་འདས་མཐའ་གཉིས་བསྒྲལ༔ དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་ཕུར་ཐུན་ཡ༔ རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨེ་མྱག་ཡ་རྔུབས་མུག་ཤག་ཀ་དུན༔ དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་བྲེང་ཧུར་ཐུམ་ཛ་རྩ་ཁྲག་སྙིང་ཐུམ་རིལ་རཾ་ཤག་རྦད༔ སྲོག་ཐུམ་རིལ་ཛ་རྩ་ཁྲག་ཧུར་རཾ༔ སྙིང་ཐུན་རྦད་སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ལ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ཞིང་ཐུན་བརྡེག །མཐར་ཕུར་པ་འོད་དུ་ཞུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་བདག་ལ་ཐིམ་པས་མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར༔ རལ་གྲིས་གཏུབ་ཅིང་ཧོམ་གཟར་གྱིས་བསྟབས་ལ། ཨོཾ༔ འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པ་ཟིལ་གནོན་མཚོན༔ ཤེས་རབ་རལ་གྲི་རྣོན་པོ་ཡིས༔ དགྲ་བགེགས་གཟུགས་བརྙན་དུམ་བུར་གཏུབས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རང་ལ་འདུས༔ རྣམ་ཤེས་དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ༔ ཤ་ཁྲག་ཁྲོ་བོ་རྔམས་པའི་ཚོགས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཁཌྒ་ཏཱིཀྵྞཱ་ཧྲི་དིར་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ འདིར་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་ཆོག་ཀྱང་བྱ། དེ་ནས་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ལིང་རོ་ཁྲག་སྐྱེམས་དང་སྦྱར་བ་འབུལ་ཏེ་ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོ་བཅས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བདེ་གཤེགས་མཐུ་སྟོབས་འདུས་པའི་དཔལ༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པ་ཡང་འཁོར་བཅས༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེངས༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་དུས་ལ་བབ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག༔ མ་རིག་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བའི༔ གདོན་བགེགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག༔ ཀུན་བཏགས་འཁྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ གཞན་དབང་འཕོ་འགྱུར་ལས་བྱུང་བའི༔ དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག༔ ཕྱི་དོན་བདེན་ཞེན་ལས་བྱུང་བའི༔ འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་གཡོ་འཁྲུག་ཟློག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་བྱུང་བའི༔ རྣལ་འབྱོར་ནང་གི་བར་ཆད་ཟློག༔ ང་བདག་འགོང་པོ་ལས་བྱུང་བའི༔ གཟུང་འཛིན་གསང་བའི་སུན་མ་ཟློག༔ འདོད་ཆགས་སྲེད་ཞེན་ལས་བྱུང་བའི༔ སྣོད་བཅུད་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ཟློག༔ ཞེ་སྡང་གནོད་སེམས་ལས་བྱུང་བའི༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་མཚོན་འཁྲུགས་ཟློག༔ གཏི་མུག་རྨོངས་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ དམ་སྲི་ཀླ་ཀློའི་འཚེ་བ་ཟློག༔ ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས་ལས་བྱུང་བའི༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ ཕྲག་དོག་གདུག་རྩུབ་ལས་བྱུང་བའི༔ འཇིགས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔ ཟློག་གོ་མི་མཐུན་རྣམ་རྟོག་ཚོགས༔ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྟས་ངན་སེམས་བྱུང་ཀུན༔ གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་སྒྱུར༔ ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ འཁྲུལ་པ་དག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་ཚར་གྲངས་བདུན་དགུ་སོགས་གང་འདོད་བསྐྱར་ལ། ལྷ་སྔགས་ཤམ་དུ། སརྦ་སོགས་སྦྱར་བ་དང༌། ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨེ་ཀ་དུ་ན་ཟློག༔ མ་ཧཱ་དུ་ན་ཟློག༔ སརྦ་དུ་ན་ཟློག༔ ཙ་ཏུར་སྙིང་ལ་ཟློག༔ རཱ་ཙ་དུ་ན་ཟློག༔ ནཱ་ག་དུ་ན་ཟློག༔ ཤིག་ཤིག་དུམ་དུམ༔ ཚལ་བ་ཚལ་བ༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག་དགྲ་བགེགས་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པའང་བཟླས་པའི་མཐར། བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བ་ནི༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ༔ གནོད་ཅིང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཟློག༔ ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་དང་འཇིགས་བརྒྱད་ཟློག༔ གློ་བུར་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཟློག༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག༔ གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག༔ སྐེག་ཆེན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག༔ ལྷ་ཆེན་དྲག་པོའི་གདུག་རྩུབ་ཟློག༔ ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སྒྱུ་ཐབས་ཟློག༔ མགོན་པོའི་སྤར་བུ་བསྐོར་བ་ཟློག༔ གཤིན་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅས་པ་ཟློག༔ དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེའི་དམོད་པ་ཟློག༔ གཟའ་ཡི་ཀིང་ཀང་འཕེན་པ་ཟློག༔ བཙན་ནད་གཟེར་ཁ་གཏོང་བ་ཟློག༔ ས་བདག་ཀླུ་ཡི་མཛེ་ནད་ཟློག༔ བནྡྷེའི་འབུམ་སྐོར་བྱེད་པ་ཟློག༔ སྔགས་པའི་སྔགས་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག༔ བོན་གྱི་ཙོ་དམར་འཕེན་པ་ཟློག༔ མུ་སྟེགས་ངན་སྔགས་བྱེད་པ་ཟློག༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟུག་པ་ཟློག༔ མནན་གཏད་བསྲེག་འཕང་བྱས་པ་ཟློག༔ མོ་རྩིས་རྨི་ལམ་མཚན་ངན་ཟློག༔ སྔ་ཞགས་མདའ་ལྟར་འཕེན་པ་ཟློག༔ ཕྱི་ཞགས་གྲུ་གུ་འཐུལ་བ་ཟློག༔ མི་མཐུན་གནོད་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་འཇམ་དཔལ་མཐུ་ཡིས་སྒྱུར༔ ཟོར་རོ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་ཟོར༔ བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོའི་ཚོགས༔ དམ་རྫས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ བྱད་དང་རྦོད་གཏོང་བསྒྱུར་བ་དང་༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཡ་མནྟ་ཀ་ནྲྀ་ཏྲི་དགྲ་བགེགས་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཟློག༔ ཏྲིག་ནན་གཟིར་ནན་རྦུད་ཐུམ་ཟློག༔ མྱོག་རྔུབས་མཱ་ར་ཡ་དུ་ན་ཟློག༔ གནོད་བྱེད་རཱུ་པ་ཙིཏྟ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཟློག༔ ཅེས་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ། སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ནས་འཁོར་ལོ་སྤྲོས་པས་ཕ་རོལ་པའི་བྱད་སྟེམས་བཟློག་པར་བསམ། ཨོཾ་ཏྲིག་ཁྲོམ་བྷྱོ༔ མ་ནི་མ་ར་ཎི་བྷྱོ༔ མཱ་ར་དུ་ན་བྷྱོ༔ རཀྨོ་རཀྵན་བྷྱོ༔ ཏིང་ཡག་རཀྴ་བྷྱོ༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་མ་ར་ཡ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཀཱི་ལ་ཡ་བྷྱོ༔ ཞེས་བདུན་ནས་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ་བདེན་སྟོབས་དང་ཐལ་རྡེབ་ཐུན་གཏོར་འབུལ་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཞག་གྲངས་བྱེད་ན་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་ཕྲིན་ལས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། གཏོར་མ་འཕེན་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་གོང་གི་སྔགས་ཟློག་ཡན་ཚར་བའི་རྗེས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ་བཟོད་གསོལ་བྱ། སློབ་དཔོན་དྲག་པོའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ལ། ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛ༔ མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་ཐིམ། སླར་ཡང་གཏོར་ཆེན་ཟོར་རྫས་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དྲེགས་པ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྲིད་གསུམ་གང་བ་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་འབེབས་པས་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་བའི་ལས་ལ་རྔམས་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ་རྩ་སྔགས་ལ་ཐུན་སྔགས་བརྟག་པ་ཅུང་ཟད་བཟླ། དམར་གཏོར་ཤ་ཁྲག་དང་བཅས་པ་ལ་དགྲ་བགེགས་འགུགས་བསྟིམ་བྱ། རྩ་སྔགས་གཤམ་དུ་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་དྲག་པོའི་སྐུར༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོས་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོ་ཡི༔ ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཟོར་ལམ་བསལ་ཞིང་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་ན༔ གནས་པའི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིག་འཛིན་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན༔ དམར་ཆེན་དྲག་པོའི་གཏོར་ཟོར་འདི༔ ལྷ་སྲིན་ཚོགས་ལ་འཕེན་སྙམ་སྟེ༔ དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མི་འཕེན་ནོ༔ ཁྱེད་རྣམས་རང་རང་གནས་ལ་གཤེགས༔ ཧཱུྃ༔ རྣལ་འབྱོར་ཟོར་འཕེན་གང་དུ་འཕེན༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཕྱོགས་སུ་འཕེན༔ ཕྱོགས་དེར་གནས་པའི་གཞི་བདག་རྣམས༔ སྐུ་བཟུར་དབུ་སྨོད་ཞབས་སྡུས་ལ༔ དོ་ནུབ་ཟོར་གྱི་ཟོར་ལམ་ཕྱེས༔ འཁོར་བཅས་དྲག་པོའི་དམག་སྣ་དྲོངས༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར༔ དཔའ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་དེར་ཤོམས་ཤིག༔ ཅེས་བསྐུལ་ཞིང་གསེར་སྐྱེམས་འཕེན་ཕྱོགས་སུ་མཆོད། ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་སྤྱན་སྔ་རུ༔ རྗེས་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་བ་དང་༔ བསྟན་པ་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་པའི༔ བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་བྱོན་དམ་རྫས་གཏོར་མ་ལོང་༔ ཁས་བླངས་མ་གཡེལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་ཟློག་གཏོར་གཟའ་རྒོད་རྒྱུ་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ལ་ཁྱེར་ཏེ་འཕང་བའི་སར་སླེབ་པ་དང༌། གསེར་སྐྱེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་བཀའ་ཉན་པ༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས༔ དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་ལས་བརྩམས་ན༔ སྒོ་རྣམས་ཕྱེས་ལ་འཕྲང་སོལ་ཅིག༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྣམས༔ བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཞབས་བསྐུམ་སྐུ་བཟུར་དབུ་ཁུག་ལ༔ བདག་གིས་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟོར་འཕེན༔ གདོང་དུ་སུ་ཡང་མ་འདུག་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད། དམིགས་བྱར་འབེན་དུ་བཟུང་ལ་འགུགས་གཞུག་བྱ། དཔང་གཟུག་པ་ནི། ཨེ་ཡ༔ མ་ཡོ་མ་བཅོས་གཟུ་དང་དཔང་༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་པོ་མཛོད༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་གི་མགོན་དང་རྒྱབ་བརྟེན་མཛོད༔ དེ་རིང་དྲག་པོའི་གཏོར་ཟོར་འཕེན༔ ཐུན་ཟོར་ཡུངས་ཀར་རྦབ་ཏུ་བསྒྲིལ༔ ལྷ་སྲིན་རྣམས་ལ་ཟོར་མི་འཕེན༔ ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཀྱང་སྐུ་བཟུར་ཅིག༔ ཟོར་འཕེན་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་འཕེན༔ དགྲ་བགེགས་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཅེས་བསྐུལ། གཏོར་ཆེན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་དཔུང་ཚོགས་རྣམས༔ སྡང་དགྲ་ཐལ་བར་བརླག་པར་མཛོད༔ ལྕགས་སམ་དྲག་པོའི་སྣོད་ནང་དུ༔ འབྲུ་ནག་ལྔ་ལ་ངར་ཕྱེ་བྱས༔ དྲག་པོའི་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་བཤམས༔ དབུས་སུ་ཚེ་བདག་ཞལ་བཀོད་དེ༔ མར་མེ་ཡུངས་ཀར་རྩང་གིས་བརྒྱན༔ དུག་དང་ནད་དང་ཁྲག་གིས་བྲན༔ གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ རི་རབ་ཙམ་གྱི་དཔལ་གྱི་ཟོར༔ སྟོང་གསུམ་གང་བའི་དམག་གི་ཚོགས༔ འཕང་བ་གཤིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འཕང་༔ བསྡིག་པ་དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་བསྡིག༔ དགྲ་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ བདུད་ཀྱི་རུ་དར་ད་བསྙོལ་ལ༔ བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་པར་མཛོད༔ ཅེས་དང་ཟློག་སྔགས་དམོད་ཚིག་བཅས་བརྗོད་ལ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕངས་པས། སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་ནམ་མཁའ་གང་བ་དཔའ་བའི་ངར་སྒྲ་དང་བཅས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆས་ནས་དེ་དག་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མེད་དུ་བརླག་པར་བསམས་ལ། སྤྲོ་ན་གོང་གསལ། བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་ཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱང་བརྗོད། ཡང་ཟློག་དམོད་པ་ཐལ་རྡེབ་བཅས་བྱ། སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་འཁོར་ལོ་དགུ་རིམ་འཕྲོས་པས་རྗེས་བཅད་པར་བསམས་ལ་དྲག་སྔགས་བརྗོད། རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་བདག་གཞན་བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམས་ལ་ལས་བྱང་བཞིན་སྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ། གཏོར་བཞོང་བཤལ་བའི་ཕུད་ཀྱིས་བརྟན་མའི་གཏོར་མ་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། བྷྱོ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ བཀའ་ཉན་མ་མོ་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ དམ་རྫས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ལོང་༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་བརྟན་མ་སྐྱོངས་ལ། གཏོར་མནན་ནི། སྒྲུབ་ཁང་སྒོ་དྲུང་དུུ་ས་ལ་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ནྲྀ་ཏྲི་བྲིས་པར་དམིགས་བྱ་འགུགས་གཞུག་བྱས་ལ་གཤིན་རྗེའི་བཙོན་ཁང་དུ་གཏད་པའི་སྟེང་གཏོར་སྣོད་རི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་མནན་པར་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ནས་གནོན༔ དགྲ་བགེགས་སྡིག་ཆེན་འབྱུང་པོ་རྣམས༔ དུག་གསུམ་ལས་ཀྱི་བྲུབ་ཁུང་མནན༔ མནན་ནོ་བཅིངས་སོ་སྟྭམྦྷ་ཡ༔ རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ སུས་ཀྱང་འཇིག་པར་ནུས་མ་ཡིན༔ ཨོཾ་ལཾ༔ ཨཱཿལཾ༔ ཧཱུྃ་ལཾ༔ སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་ཁྲོ་བོའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུང༌། ཤིས་བརྗོད་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་ཙམ་བྱའོ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོག་ལ་ཚེ་འགུགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའམ། རྩ་བའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སོགས་གཏོར་བསྔོའི་རྗེས་ཆོག་མཐར་དབྱུང༌། །སྔར་བཏེགས་པའི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་དངོས་གྲུབ་བླངས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། ཆད་ལྷག་ཁ་བསྐང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དུས་ཀྱི་འཇིགས་པའང་འཇོམས་གྱུར་ན། །གེགས་བྱེད་གཞན་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། །དེ་ཕྱིར་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བའི། །ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སྟོབས་ལྡན་འདིས། །བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་ཕྱིར་བསྙིལ་ཞིང༌། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནུབ་མེད་བསྒྲེང༌། །དེར་འཛིན་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་ཞིང༌། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་དམ་ཉམས་གཞེས་སུ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་ཕེབ་པར་བརྟེན། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བི་ཀོ་ཊཱིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__/'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha zhes bya ba bzhugs so// na mo gu ra be ya mA ri/__/dus kyi 'jigs bcom dus dgra'i dbang*/__/dus mtha'i me lce'i stobs de la/__/btud nas bdud 'joms 'bar ba'i mtshon/__/zlog pa'i 'khrul 'khor 'di ltar bskor/__rang gzhan gyi 'gal rkyen bar chad zlog pa la ches zab cing bya sla ba'i gshin rje'i gtor zlog brtsam pa la gsum/__sbyor ba yo byad bsham tshul/__dngos gzhi cho ga'i rim pa/__rjes 'phang ba'i las rim mo/__/dang po ni/__mar ngo dang dgu gsum sogs drag po'i las la shis pa'i nyin/__gong du phrin las dang 'brel pa'i gtor mchod dang skong gtor spyi mthun bsham/__mdun phyogs su e mthing nag bris pa'i khar brub khung du dgra bgegs ling+ga spyi ltar bris pa'am/__tsha ba gsum bsres pa'i zan la bcos pa bcug__/de steng lcags snod du 'bru nag gi phye ma khrag chang gis sbrus pa las gtor ma gnam lcags thog mdel gyi dbyibs can 'grub na srin zhal phyung ba la thebs kyus bskor zhing drag rgyan rngams brjid dang ldan pa/__dar nag gi 'phur lding dang mtshe yungs rtsang thur nang khrol sogs kyis brgyan pa bzhag pa'i mdun du drag mchod bsham/__nye logs lcog stegs su phur pa/__sgrol gri/__thun rdzas/__bya 'ug gi sgro/__gu gul sogs 'du bya'o/__/gnyis pa la rnal 'byor sgrub pa dang las kyi sbyor ba gnyis las/__dang po ni/__phrin las kyi gzhung bsrang ste bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa bya/__gnyis pa la srung zlog gnyis las/__/dang po ni/__pu ri dkar po'i klong sgrom du/__/rang nyid phyag rgya zil gnon gsal/__/ye shes sems dpa'i thugs srog tu/__/bsrung bya dwangs ma'i thig ler tshud/__/mtha' skor sngags phreng spro bsdu yis/__/'khor 'das brtan g.yo'i byin nus bsdus/__/phyi rol phyag mtshan 'khor lo drag__/me phung 'bar bas bar med gtams/__/mi phyed rdo rje'i rang bzhin gyur/__snying po'i mthar/__badz+ra kA wA tsi dz+nyA na tsakra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes btags pa ci nus bzla/__gnyis pa ni/__mchod pa byin brlab nas brtsam/__phrin las bskyar te mdun bskyed zlog dkyil la dmigs nas sgrub mchod bstod pa'i bar du btang*/__spro bsdu spyi mthun byas la drag po'i bzlas pa dang*/__'og nas 'byung ba'i thun sngags cung zad bzlas pas thun rdzas la ngar gdags phrin las kyi rgyab dpung 'chol ba'i ched du bka' gter srung ma spyi dang bye brag la gtor ma 'bul zhing*/__tshogs byin rlabs nas bar pa bshags pa'i bar du btang*/__dngos gzhi'i thog mar gdab pa'i las sbyor la thugs dam bskul ba ni/__rol chen rkang gling bshugs glu g.yab dar bcas/__hU~M:__'og min chos kyi dbyings kyi pho brang dang :__'jig rten 'jig rten 'das pa'i dur khrod nas:__dkon mchog rtsa ba gsum dang chos skyong tshogs:__khyad par khrag 'thung 'jam dpal gshin rje'i gshed:__sde brgyad dregs pa'i dmag dpung dbyings nas bzhengs:__da dus bskal pa snyigs ma'i yang mtha' 'dir:__bstan pa gnyan la sdang ba'i dgra dar na:__le lo btang snyoms g.yel ba ma mdzad par:__bstan dang bstan 'dzin bdag gi grogs la dgongs:__chos kyi dbyings nas sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__'jam dpal khro bo'i lha tshogs skur ston pa:__rnal 'byor mos pa'i gdung shugs bzod dka' bas:__thugs dam rgyud bskul bcol pa'i phrin las mdzod:__gser skyems/__ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod du oM AHhU~M las gser skyems kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__hU~M:__dkon mchog rin chen gsum dang rtsa ba gsum:__khyad par 'jam dpal zhi khro'i lha tshogs rnams:__gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:__pho rgyud mo rgyud ma ning dregs pa'i sde:__ma mo mkha' 'gro zhing skyong gnas nyul kun:__gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:__lo zla zhag dus spar sme tshes kyi bdag:__yul lha gzhi bdag mthu rtsal ldan pa kun:__gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi mthu dang dpung skyed cig:__de nas dpang gzug pa ni/__hU~M:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob bla ma rje:__dngos grub kun 'byung yi dam dkyil 'khor lha:__khyad par 'jam dpal phyag rgya zil gyis gnon:__yab yum bka' 'khor sprul pa yang sprul bcas:__mkha' 'gro dam can lha srin dregs pa'i tshogs:__lo zla zhag dus 'dir gnas bdag po'i tshogs:__mthu chen drag rtsal ldan rnams bdag la dgongs:__ye shes spyan gyis sgrib med da gzigs la:__bdag ni ma nyes ma lan dgra bo nyes:__sangs rgyas bstan bshigs skye bo yongs la 'tshe:__dge 'dun sde dkrugs chos mdzad yongs la brnyas:__bla ma'i sku dang rigs dang rgyud la bsdos:__snga dgra lag brdar phyi dgra yid la sems:__da dgra thad du 'dzug pa'i dgra bo 'dis:__yi dam lha sgom bdag la lha med zer:__lha dang srung ma khyod la mthu med zer:__nag po'i phyogs su gzhol ba'i dgra bo 'di:__da ni mngon spyod tshul gyis sgrol bar mdzod:__ma g.yel ma g.yel ma gshin dregs pa'i tshogs:__thugs dam gnad nas bskul lo sa ma ya:__brub khung bskyed pa ni/__e yaM raM yongs su gyur pa las drag po'i btson khang gting ring ba/__dug lnga'i rang gzugs 'byung ba lnga 'khrug cing phyi nang du gshin rje'i dmag tshogs mtshon cha sna tshogs 'dzin pa rgyob sod kyi sgra sgrogs pa 'jigs su rung ba/__de'i nang du dgra bgegs byad ma nyam thag pa'i lus can ngu 'bod lhang lhang ba zhig tu gyur/__bden stobs brjod cing 'gug pa ni/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du 'jam dpal gshin rje'i gshed po phyag rgya zil gyis gnon pa'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu+u la brten nas/__bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/__khyad par du rig pa 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis brdar ba/__phyi dgra yid la bsam pa/__da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang*/__gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad srid pa gsum gyi khongs sar gar gnas gar bros kyang skad cig yud tsam la dmigs pa'i rten 'di la khug cig__/snying po'i mthar/__dgra bgegs byad ma gr-ih+Na gr-ih+Na:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__A kar+Sha ya:__A kar+Sha ya:__nA sha ya:__nA sha ya:__ha ra ha ra:__mo ha ya mo ha ya:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes btags pa lan gsum gyis bkug__/kha sbyor dbye ba ni/__gu gul bdug__/bya 'ug gi dong ru g.yab la/__hU~M:__ka kA mu kha mthu mo che:__mthing nag chen mo bya rog dbu:__hu lu mu kha mthu mo che:__ser nag chen mo 'ug pa'i dbu:__phra men rnam gnyis dus la bab:__lha dang dgra gnyis so sor phrol:__sngags mthar/__ka kA mu kha hu lu mu kha de wa pra be sha ya phaT:__phur pa thogs la/__hU~M:__bdag nyid 'jam dpal he ru ka:__rtsa phyag nyi zla 'bar ba'i bar:__mthing nag hU~M las skyes pa yi:__ya mAn+ta ka kI la ya:__sku stod khro bo chen po la:__sku smad chu srin phur bu'i dpal:__sku gsung thugs dang ye shes kyi:__'od 'phros rgyal ba'i byin rlabs bsdus:__mthu rtsal stobs ldan bsgril tsam gyis:__dus la bab bo sa ma yA:__zhes bsgril zhing tshe khrus kyi dgongs pa dang ldan pas snying dkar nag mtshams su btab/__slar phur rtse las thun rdzas sna tshogs kyi char 'bebs par bsam la/__e:__khrau rgyal 'dus pa yungs kar thog:__ma mo khrag gi rba rlabs 'khrugs:__klu bdud dag gi kha chu 'bebs:__thibs gnon gdug pa rdo rje'i mtshe:__gza' rgod mig dmar gzer mda' 'phen:__gshin rje srog gcod zangs lcags char:__mtshon cha sna tshogs rdo yi thun:__'bebs pa zil gnon sprul pas 'bebs:__'ben ni dgra dang bgegs la bcas:__nyams pa'i lus sems rdul du rlog:__ces dang*/__rdo rje phur pa kI la ya:__btab pas 'khor 'das mtha' gnyis bsgral:__dgra bgegs steng du phur thun ya:__rtsa sngags kyi mthar:__e myag ya rngubs mug shag ka dun:__dgra bo'i srog la breng hur thum dza rtsa khrag snying thum ril raM shag rbad:__srog thum ril dza rtsa khrag hur raM:__snying thun rbad srog la mA ra ya b+h+yo:__zhes drag tu brjod la phur bu bsgril zhing thun brdeg__/mthar phur pa 'od du zhu hU~M yig tu gyur pa bdag la thim pas mthu rtsal dang ldan par gyur:__ral gris gtub cing hom gzar gyis bstabs la/__oM:__'jam dpal khros pa zil gnon mtshon:__shes rab ral gri rnon po yis:__dgra bgegs gzugs brnyan dum bur gtubs:__tshe dang bsod nams rang la 'dus:__rnam shes dmigs med chos dbyings thim:__sha khrag khro bo rngams pa'i tshogs:__dgyes pa chen po'i zhal du bstab:__mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:__e hur thum khaD+ga tIk+Sh+NA hri dir mA ra ya kha kha khA hi khA hi:__'dir tshogs la rol zhing lhag chog kyang bya/__de nas zlog pa'i phrin las bcol ba ni/__ling ro khrag skyems dang sbyar ba 'bul te thod rnga sogs rol mo bcas/__hU~M b+h+yo:__bde gshegs mthu stobs 'dus pa'i dpal:__'khor 'das zil gnon he ru ka:__yab yum sprul pa yang 'khor bcas:__dbyings las ye shes sku ru bzhengs:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhengs:__mngon spyod dmod pa'i dus la bab:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dug gsum rgyu 'bras las byung ba'i:__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi zlog:__ma rig rnam rtog las byung ba'i:__gdon bgegs stong phrag brgyad cu zlog:__kun btags 'khrul pa las byung ba'i:__ltas ngan brgyad cu rtsa gcig zlog:__gzhan dbang 'pho 'gyur las byung ba'i:__dus min 'chi ba bco brgyad zlog:__phyi don bden zhen las byung ba'i:__'byung bzhi phyi yi g.yo 'khrug zlog:__rtsa rlung thig le las byung ba'i:__rnal 'byor nang gi bar chad zlog:__nga bdag 'gong po las byung ba'i:__gzung 'dzin gsang ba'i sun ma zlog:__'dod chags sred zhen las byung ba'i:__snod bcud dbul zhing phongs pa zlog:__zhe sdang gnod sems las byung ba'i:__byad phur rbod gtong mtshon 'khrugs zlog:__gti mug rmongs pa las byung ba'i:__dam sri kla klo'i 'tshe ba zlog:__nga rgyal khengs sems las byung ba'i:__dregs pa sde brgyad cho 'phrul zlog:__phrag dog gdug rtsub las byung ba'i:__'jigs chen brgyad dang bcu drug zlog:__zlog go mi mthun rnam rtog tshogs:__gzhi dbyings ka dag klong du zlog:__bsgyur ro ltas ngan sems byung kun:__gzhi snang lhun grub chen por sgyur:__thams cad 'od gsal gnyug ma'i dbyings:__'khrul pa dag pa'i phrin las mdzod:__sarba sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces tshar grangs bdun dgu sogs gang 'dod bskyar la/__lha sngags sham du/__sarba sogs sbyar ba dang*/__cung zad spro na/__oM ya mAn+ta ka hU~M phaT:__e ka du na zlog:__ma hA du na zlog:__sarba du na zlog:__tsa tur snying la zlog:__rA tsa du na zlog:__nA ga du na zlog:__shig shig dum dum:__tshal ba tshal ba:__e sa b+h+yo zlog dgra bgegs mA ra ya phaT:__ces pa'ang bzlas pa'i mthar/__b+h+yo:__gzhan yang bzlog cing bsgyur ba ni:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__gnod cing bar du gcod pa yi:__ltas ngan brgyad cu rtsa bzhi zlog:__ye 'drogs sum brgya drug cu zlog:__dus min 'chi dang 'jigs brgyad zlog:__glo bur bdun brgya nyi shu zlog:__bgegs rigs stong phrag brgyad cu zlog:__gdon rigs stong phrag bco brgyad zlog:__skeg chen sum brgya drug cu zlog:__lha chen drag po'i gdug rtsub zlog:__lha ma yin gyi sgyu thabs zlog:__mgon po'i spar bu bskor ba zlog:__gshin rje'i 'khrul 'khor bcas pa zlog:__drang srong bram ze'i dmod pa zlog:__gza' yi king kang 'phen pa zlog:__btsan nad gzer kha gtong ba zlog:__sa bdag klu yi mdze nad zlog:__ban+d+he'i 'bum skor byed pa zlog:__sngags pa'i sngags zor 'phen pa zlog:__bon gyi tso dmar 'phen pa zlog:__mu stegs ngan sngags byed pa zlog:__byad phur rbod gtong zug pa zlog:__mnan gtad bsreg 'phang byas pa zlog:__mo rtsis rmi lam mtshan ngan zlog:__snga zhags mda' ltar 'phen pa zlog:__phyi zhags gru gu 'thul ba zlog:__mi mthun gnod pa'i phyogs kun zlog:__bzlog go dmar chen gtor mas zlog:__bsgyur ro 'jam dpal mthu yis sgyur:__zor ro dgra dang bgegs la zor:__bcom ldan gshin rje'i gshed po'i tshogs:__dam rdzas mchod pa 'di bzhes la:__byad dang rbod gtong bsgyur ba dang :__bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__oM ya man+ta ka nr-i tri dgra bgegs a mu ka mA ra ya rbad zlog:__trig nan gzir nan rbud thum zlog:__myog rngubs mA ra ya du na zlog:__gnod byed rU pa tsit+ta ha na da ha pa tsa tshin+d+ha hU~M phaT:__mA ra ya rbad zlog:__ces zlog pa'i phrin las bskul/__sdigs mdzub kyi rtse nas 'khor lo spros pas pha rol pa'i byad stems bzlog par bsam/__oM trig khrom b+h+yo:__ma ni ma ra Ni b+h+yo:__mA ra du na b+h+yo:__rak+mo rak+Shan b+h+yo:__ting yag rak+sha b+h+yo:__dgra bgegs byad ma lha srung dang bcas pa ma ra ya ya ma rA dza kI la ya b+h+yo:__zhes bdun nas nyer gcig bzlas la bden stobs dang thal rdeb thun gtor 'bul ba sogs spyi ltar bya/__zhag grangs byed na srung ma'i gtor 'bul sogs phrin las rjes kyi rim pa rnams bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa ni/__gtor ma 'phen pa'i skabs su babs pa na gong gi sngags zlog yan tshar ba'i rjes mdun bskyed la mchod bstod dang yig brgya bzlas la bzod gsol bya/__slob dpon drag po'i chas su zhugs la/__hU~M phaT dza:__mdun bskyed ye shes kyi 'khor lo nam mkha'i dbyings su bzhugs dam tshig pa bdag la thim/__slar yang gtor chen zor rdzas dang bcas pa skad cig gis 'jam dpal gshin rje'i gshed dregs pa lha srin sde brgyad kyi dmag tshogs khro gtum 'jigs pa'i gzugs can srid gsum gang ba nad mtshon dug gi char 'bebs pas dgra bo sgrol ba'i las la rngams par gyur/__ces dmigs la rtsa sngags la thun sngags brtag pa cung zad bzla/__dmar gtor sha khrag dang bcas pa la dgra bgegs 'gugs bstim bya/__rtsa sngags gsham du gtor sngags btags pa lan gsum gyis 'bul/__thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings nas drag po'i skur:__gdug pa 'dul phyir khros pa'i lha:__bcom ldan 'jam dpal gshin rje gshed:__mi mngon dbyings nas thugs dam bskul:__zhi rgyas dbang dang drag po yi:__las rnams 'grub par mdzad du gsol:__zor lam bsal zhing sgo dbye ba ni/__hU~M:__phyogs bzhi mtshams brgyad steng 'og na:__gnas pa'i snang srid lha 'dre'i tshogs:__gser skyems mchod pa 'di bzhes la:__rig 'dzin bdag gi bka' la nyon:__dmar chen drag po'i gtor zor 'di:__lha srin tshogs la 'phen snyam ste:__dkar po'i phyogs la mi 'phen no:__khyed rnams rang rang gnas la gshegs:__hU~M:__rnal 'byor zor 'phen gang du 'phen:__sdang dgra gnod bgegs phyogs su 'phen:__phyogs der gnas pa'i gzhi bdag rnams:__sku bzur dbu smod zhabs sdus la:__do nub zor gyi zor lam phyes:__'khor bcas drag po'i dmag sna drongs:__sdang dgra gnod bgegs phyogs su khyer:__dpa' ba'i 'khrul 'khor der shoms shig:__ces bskul zhing gser skyems 'phen phyogs su mchod/__chad mdo bsgrag pa ni/__hU~M:__sngon tshe dpal chen spyan snga ru:__rjes 'jug rnal 'byor skyong ba dang :__bstan pa bsrung bar dam bcas pa'i:__bka' yi srung ma 'khor dang bcas:__'dir byon dam rdzas gtor ma long :__khas blangs ma g.yel phrin las mdzod:__ces gtor ma phul la zlog gtor gza' rgod rgyu phyogs dang bstun la khyer te 'phang ba'i sar sleb pa dang*/__gser skyems sngon du 'gro bas/__hU~M:__'jam dpal gshin rje'i bka' nyan pa:__dregs pa sde bzhi 'khor dang bcas:__de ring rnal 'byor las brtsams na:__sgo rnams phyes la 'phrang sol cig:__phyogs skyong bcu dang rgyal chen bzhi:__gtsang ris dpal mgon bdun cu rnams:__bka' dang dam las ma 'da' bar:__ru nga phrag dog ma mdzad cig:__zhabs bskum sku bzur dbu khug la:__bdag gis dmar chen gtor zor 'phen:__gdong du su yang ma 'dug cig:__ces brjod/__dmigs byar 'ben du bzung la 'gugs gzhug bya/__dpang gzug pa ni/__e ya:__ma yo ma bcos gzu dang dpang :__dus gsum bde gshegs rgyal ba rnams:__bdag gi gzu dang dpang po mdzod:__'jam dpal gshin rje'i lha tshogs rnams:__bdag gi mgon dang rgyab brten mdzod:__de ring drag po'i gtor zor 'phen:__thun zor yungs kar rbab tu bsgril:__lha srin rnams la zor mi 'phen:__lha srin rnams kyang sku bzur cig:__zor 'phen sdang ba'i dgra la 'phen:__dgra bgegs thal ba rdul du rlog:__ces bskul/__gtor chen lag tu thogs la/__hU~M:__drag po zor gyi dpung tshogs rnams:__sdang dgra thal bar brlag par mdzod:__lcags sam drag po'i snod nang du:__'bru nag lnga la ngar phye byas:__drag po'i bshos bu zur gsum bshams:__dbus su tshe bdag zhal bkod de:__mar me yungs kar rtsang gis brgyan:__dug dang nad dang khrag gis bran:__gnam lcags thog tu byin gyis brlabs:__ri rab tsam gyi dpal gyi zor:__stong gsum gang ba'i dmag gi tshogs:__'phang ba gshin rje nyid kyis 'phang :__bsdig pa dam nyams dgra la bsdig:__dgra dpung thal ba'i rdul du rlog:__bdud kyi ru dar da bsnyol la:__bstan pa'i rgyal mtshan bsgreng par mdzod:__ces dang zlog sngags dmod tshig bcas brjod la dgra phyogs su 'phangs pas/__sprul pa'i dmag dpung nam mkha' gang ba dpa' ba'i ngar sgra dang bcas dgra bgegs kyi steng du chas nas de dag rjes shul lhag med du brlag par bsams la/__spro na gong gsal/__b+h+yo:__gzhan yang zlog cing bsgyur ba sogs kyang brjod/__yang zlog dmod pa thal rdeb bcas bya/__sdigs mdzub kyi rtse las 'khor lo dgu rim 'phros pas rjes bcad par bsams la drag sngags brjod/__rdo rje'i gur du bdag gzhan bsrung bya thams cad tshud par bsams la las byang bzhin srung 'khor gsal btab/__gtor bzhong bshal ba'i phud kyis brtan ma'i gtor ma bran la byin gyis brlabs te/__b+h+yo:__slob dpon pad+ma thod phreng gi:__bka' nyan ma mo brtan ma'i tshogs:__dam rdzas dpal gyi gtor ma long :__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__ces brtan ma skyongs la/__gtor mnan ni/__sgrub khang sgo drung du+u sa la chos 'byung gi dbus su nr-i tri bris par dmigs bya 'gugs gzhug byas la gshin rje'i btson khang du gtad pa'i steng gtor snod ri rab tu gyur pas mnan par bsams la rdo rje'i rgyas gdab dang bcas pas/__hU~M:__nga ni 'jigs byed chen po ste:__khams gsum thams cad spyi nas gnon:__dgra bgegs sdig chen 'byung po rnams:__dug gsum las kyi brub khung mnan:__mnan no bcings so s+t+wam+b+ha ya:__rdo rje'i bro yi rgyas btab pas:__sus kyang 'jig par nus ma yin:__oM laM:__AHlaM:__hU~M laM:__s+t+wam+b+ha ya nan:__zhes khro bo'i stangs stabs kyis bro brdung*/__shis brjod shwa lo ka gcig tsam bya'o/__de nas nang du log la tshe 'gugs ji ltar rigs pa'am/__rtsa ba'i gzhung las 'byung ba ltar bya/__chos srung gtor 'bul sogs gtor bsngo'i rjes chog mthar dbyung*/__/sngar btegs pa'i nam mkhar bzhugs pa'i lha rnams la mchod cing bstod de dngos grub blangs nas rang la bstim/__chad lhag kha bskang*/__dkyil 'khor bsdu zhing bkra shis smon lam gyis mtha' brgyan par bya'o/__/'jam dpal khros pa'i mthu stobs kyis/__/dus kyi 'jigs pa'ang 'joms gyur na/__/gegs byed gzhan pa lta ci smos/__/de phyir bar chad kun sel ba'i/__/las kyi sbyor ba stobs ldan 'dis/__/bdud sde'i dpung tshogs phyir bsnyil zhing*/__/bstan pa'i rgyal mtshan nub med bsgreng*/__/der 'dzin sku tshe rab brtan shog__/ces pa 'di'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zhal snga nas rjes su bskul zhing*/__'og min o rgyan smin grol gling nas khri chen rdo rje 'chang 'gyur med yid bzhin dbang gi rgyal pos thugs dam nyams gzhes su rje bla mar bka' stsal pa dang*/__gter sras rig 'dzin tshe dbang grags pas bka' nan yang yang pheb par brten/__'khor lo'i mgon po gter chen bla ma nyid las bka'i gnang ba zhus te sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod de bi ko TI'i sgrub gnas su bgyis ba dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: