JKW-KABAB-10-THA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
Wylie title nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa dbang bskur bcas bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyun JKW-KABAB-10-THA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 13, Pages 311-374 (Folios 1a to 32b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyang ral nyi ma 'od zer, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa dbang bskur bcas bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyun. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 311-374. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Deity gu ru mtsho skyes rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZA-011
Colophon
  • Author colophon: །ཚུལ་འདི་སྔོན་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་རུང་དེང་སང་མཚན་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལ། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐོས་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རྒྱ་སྟོན་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་ལས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
  • Author colophon: tshul 'di sngon gyi rig pa 'dzin pa rnams la grags che rung deng sang mtshan tsam du gnas pa la/__khyab bdag bla ma mtsho skyes rdo rje dang zhal mi gnyis pa'i bka' drin las thos pa'i skal ba mchog dang ldan pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por rgya ston kun dga' brtson 'grus kyi chog bsgrigs las cung zad gsal bar bsdebs pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུུ་ས་རོ་རུ་ཧ་བཛྲཱ་ཡ། །གདོད་ནས་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་མཚོར། །རིག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྐྱེས་པ། །སྙིང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་ཆགས་ཏེ། །གསང་བ་གསུམ་དུ་བདག་སྒྲུབས་མཛོད། །གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་མེས་ཀྱི། །གཏེར་ཆོས་གཡའ་བྲལ་ཆུ་གསེར་ཉིད། །ཁྲིགས་བཀོད་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་བཟང་ལས། །ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤེལ། །མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་གཉིས། རང་དོན་བསྙེན་སྒྲུབ། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་གཤོམ་དང༌། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་པ་ཙམ་ལ་བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་གྱི་མདུན་ཏུ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམས་པས་འཐུས་ཤིང༌། མདུན་བུམ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན་འོག་ནས་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཅའ་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་བདུན་ལས། ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ན་མོ་གུ་རུ༔ རང་སྣང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཆོས་རྒྱལ་ཉང་རལ་ཡབ་སྲས་སོགས༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་བཅས༔ བདུད་འདུལ་ལ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཚོགས་དང་བཅས༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གསལ་བར་བལྟས་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་གཞན་སྐྱབས་སུ་མཆི་ལགས་ཀྱིས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསལ་གདབ་ལ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སྔོན་གྱི་སྐྱོབས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། སོ་སོའི་དམིགས་བདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ འཇིག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ འགགས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་སྲུང་མ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མེད་པས་མཆོད༔ འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་གང་བགྱིས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཚངས་པ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་༔ ཉན་རང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་༔ བདག་གིས་བགྱིས་པའི་དགེ་རྩ་ལ༔ དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ འགྲོ་བ་གཏི་མུག་མུན་འཐོམས་ལ༔ ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ མྱ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་དགེ་རྩ་ཅི་བསགས་པ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ༔ བསམ་པ་དག་པས་བསྔོ་བར་བགྱི༔ ལྔ་པ་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་ནི། རང་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དམར་ནག་རྡོ་རྗེ་དང་ཕུར་པ་འཛིན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཁྲོ་རྒྱལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཀུན་ཀྱང་འཇིགས་པའི་ཁྲོ་ཚུལ་ཅན༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྲོ་བོར་གྱུར༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་མཚམས་ལས་ནི༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་གྱུར་ན༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་གནས་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་བར་གཅོད་ན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ནཱི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང་ཡུངས་ཐུན་དྲག་རོལ་སོགས་ཀྱི་ཚམས་རྔམ་བྱ། སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམས། དྲུག་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བསམས་ལ་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ༔ ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་དུས་ལ་བབ༔ དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི༴ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི༴ མཐུ་ཆེན་མཐུ་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར༴ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ༴ བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཅེས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་བསྡུ། བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ལ། ཕྱི་མཆོད་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུ༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཡེ་ཨ་ཧཱུྃ། ནང་མཆོད་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་རྃ་ལས་མེ་ཀེཾ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་དབུས་སུ་ན་ལས་མིའི་ཤ༔ ཤར་དུ་གོ་ལས་བ་ལང་གི་ཤ༔ ལྷོར་ཀུ་ལས་ཁྱིའི་ཤ༔ ནུབ་ཏུ་ད་ལས་རྟའི་ཤ༔ བྱང་དུ་ཧ་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ༔ དབུས་སུ་མུྃ་ལས་དྲི་ཆུ༔ ཤར་དུ་བྷི་ལས་དྲི་ཆེན༔ ལྷོར་མ་ལས་ཀླད་པ༔ ནུབ་ཏུ་ཤུ་ལས་བྱང་སེམས༔ བྱང་དུ་ར་ལས་རཀྟ༔ དབུས་སུ་ཧཱུྃ༔ ཤར་དུ་བྷཱུྃ༔ ལྷོར་ཨཱོཾ༔ ནུབ་ཏུ་ཛྭཱིཾ༔ བྱང་དུ་ཁྃ༔ འོག་ཏུ་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པའི་རྫས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བའི་སྟེང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་སྙོམས་འཇུག་བྱས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་བྱུང་བས་ཐོད་པ་གང་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་དག་ཀྱང་ལན་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། བདག་བསྐྱེད། བུམ་པ། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷ་བསྐྱེད་པ། བསྙེན་པ་བཟླ་བ། ཚེ་འགུགས་པའོ། །དང་པོ་ལའང་བདུན་ལས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཝ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར༔ དེའི་ངང་ལས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ ཧྲཱིཿལས་ཏྲཱྃ་ཆད༔ ཏྲཱྃ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཏྲཱྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་རྟ་བབས་དང་བཅས་པ༔ ཕྱི་དྲྭ་གུར་དང་མེ་རིས་བསྐོར་བ༔ དེའི་ནང་དུ་ཧྲཱིཿ ལས་པཾ་ཆད་པ་ལས་པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ པདྨ་འདབ་བཞིའི་ཕྱིའི་མུ་ཁྱུད་དེ་ལ་པདྨ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ༔ ཨ་ཆད་པ་ལས་ཨ་ཙནྟྲ་མཎྜ་ལ༔ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ མ་ཆད་པ་ལས༔ མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ༔ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱས༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ དེ་དག་གི་ཚེ་དང་དབང་ཐང་བསོད་ནམས་བསྡུས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སླར་འདུས་པ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པར་གྱུར༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ སླར་འདུས་པ་ལས༔ བདག་ཉིད་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ་ཞབས་གཉིས་་་་་་་འདི་མདུན་བསྐྱེད་ནས་འཚབ་ བརྐྱང་བསྐུམ་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ༔ ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་ཕྱག་གཉིས་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ༔ སྤྱི་བོར་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ རང་གི་ཁོག་པ་དར་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས༔ ལྟེ་བར་བྃ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ༔ དེའི་ཕྱོགས་བཞིར་འབྱུང་བ་བཞིའི་ངོ་བོ༔ ཤར་དུ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕྱག་ན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ ལྷོར་གོས་དཀར་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཕྱག་ན་ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱི་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་ཕྱག་ན་གཡུའི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ བྱང་དུ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཕྱག་ན་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ ཀུན་ཀྱང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་པདྨའི་སྡོང་པོ་གཅིག་བསྐྱེད༔ སྙིང་ཁར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེའི་མན་ཤེལ་གྱི་གུར་ལྟ་བུའི་ནང་ན༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ༔ དེའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་ཚེའི་ས་བོན་ཨཱཿདཀར་པོའི་ནང་དུ་སྲོག་གི་ས་བོན་ནྲྀ་དུད་ཁ༔ དེའི་ནང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ དེ་གསུམ་ལ་བསྙེན་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཚོན་གང་བ་གཡས་དབྱུག་ཏོ༔ གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཞར་ཕྱིར་ལ་གཟིགས་པས་ཙིཏྟའི་སྒོ་སྲུང་བ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པད་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ༔ ཤར་གྱི་པད་འདབ་ལ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་པ༔ ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའོ༔ རང་གི་གདན་གྱི་འདབ་མ་བཞི་ལ༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་སྔོན་མོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་མ་དམར་མོ༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ལྗང་གུ༔ ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅིང་རང་རང་གི་ཡབ་དང་བཅས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པ༔ མུ་ཁྱུད་ལ་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་གཅེར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པ༔ ཚེ་བུམ་བསྣམས་ནས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ༔ ཕྱིའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ༔ མཁའ་འགྲོ་ཞི་བ་འཚོ༔ རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མ༔ རྡོ་རྗེ་ལས་བྱེད་མ༔ རིན་ཆེན་ལས་བྱེད་མ༔ པདྨ་ལས་བྱེད་མ༔ ཀརྨ་ལས་བྱེད་མ༔ ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་ན་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པའོ། ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ལ༔ ཤར་སྒོར་རྟ་གདོང་མ་དཀར་མོ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ༔ ལྷོ་སྒོར་ཕག་གདོང་མ་སེར་མོ་གཡས་ཞགས་པ༔ ནུབ་སྒོར་སེང་གདོང་མ་དམར་མོ་གཡས་ལྕགས་སྒྲོག༔ བྱང་སྒོར་ཁྱི་གདོང་མ་ལྗང་གུ་གཡས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཕྱག་གཡོན་པ་ཐམས་ཅད་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ༔ ཚེ་འགུགས་པའི་ལས་བྱེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ༔

དེ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་བྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ༔ མཱ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གཞལ་ཡས་ནས༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བདུད་འདུལ་གིང་བཞི་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་མ་ལུས་དང་༔ རིག་འཛིན་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་བྱོན༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ༔ གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ སིལ་སྙན་མང་པོ་སི་ལི་ལི༔ རྒྱན་ཆ་མང་པོ་པུ་རུ་རུ༔ རོལ་མོ་མང་པོ་ཏི་རི་རི༔ དཔའ་བོའི་བྲོ་བརྡུང་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག༔ དཔའ་མོའི་གླུ་ལེན་ཀྱུ་རུ་རུ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡ་ལ་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ ཆོས་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཞུབ་ཅན་སྟོང་སྡེ་སི་ལི་ལི༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཤ་ར་ར༔ གཡས་ན་ཕོ་རྒྱུད་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ གཡོན་ན་མོ་རྒྱུད་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ དར་གྱི་རུ་མཚོན་ལྷུབས་སེ་ལྷུབ༔ མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་ཏི་རི་རི༔ དཔའ་བོའི་བཤུགས་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ དཔའ་མོའི་གར་བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུ་དི་རི་རི༔ ཕཊ་ཀྱི་བརྡ་སྐད་སངས་སེ་སང་༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷཱེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། སྤྱན་འདྲེན་བསྡུས་པ་ནི། ཆགས་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི༔ པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་བཅས༔ བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱན་དྲངས༔ དེ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་མཆོད། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔ སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི༔ ཞེས་པ་ནས། ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག༔ དབང་བཞི་ཐོབ༔ ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས༔ སྤྱི་བོར་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ༔ དཔྲལ་བར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ༔ རྣ་སྟག་གཡས་སུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ༔ ལྟག་པར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ༔ རྣ་ལྟག་གཡོན་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར༔ ལྔ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མོ༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར༔ བྱ་བྱེད་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་བཅས༔ བདུད་འདུལ་ལ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དྲུག་པ་མཆོད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ ལྷ་རྫས་ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཡོན་ཆབ་ཁྲུས་ཆབ་བདུག་སྤོས་དང་༔ མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང་༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ དབང་པོ་རྣམ་ལྔའི་མེ་ཏོག་མཆོད༔ གསུར་ཆེན་དུད་པའི་བདུག་སྤོས་མཆོད༔ ཞུན་ཆེན་སྣང་གསལ་མར་མེས་མཆོད༔ རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆུ་བྱུགས་པས་མཆོད༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་ཞལ་ཟས་མཆོད༔ རྐང་གླིང་ཐོད་རྔ་རོལ་མོས་མཆོད༔ དུག་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་མཆོད༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་མཆོད༔ སྣང་སྲིད་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རུ་མཆོད༔ གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་མ་ཧཱ་པཉྩ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གཉིས་མེད་གསང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་མཁའ་གསང་ནས༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བདེ་བའི་མཆོག༔ བདེ་བའི་རོ་སྙོམས་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྐུ་ལུས་རྒྱས་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་ནི༔ འཁོར་ལོ་ནོར་བུ་བཙུན་མོ་དང་༔ བློན་པོ་གླང་པོ་རྟ་མཆོག་དང་༔ དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་བདུན་པོ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་ནི༔ རོ་དང་དེ་བཞིན་རེག་བྱ་སྟེ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་ཡང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ སྒེག་མོ་ཕྲེང་བ་གླུ་མ་གར༔ བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲི༔ ཕྱི་ནང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་ཡང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ སྨན་རག་གཏོར་མཆོད་ནི༔ བདག་བསྐྱེད་སྐབས་འདིར་སྔགས་མཆོད་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཀྱང་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་སྤྲོ་ན༔ སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན༔ རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་འདི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་དམ་གཉིས་མེད་བསྐུལ་བ་ཡིན༔ འདི་ནི་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གོ༔ བཞེས་ཤིག་བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ བཞེས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱུད་མཆོད་སྤྲོ་ན། མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་པདྨ་འབྱུང༌། །མཚོ་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཉང་རལ་ཡབ་སྲས་སོགས། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་གིང༌། །བདུད་འདུལ་མ་བརྒྱད་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་མོ་བཞི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་ཚེ་དབང་རིག་པ་འཛིན། །བར་ཆད་བགེགས་འདུལ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་ཚོགས། །སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཚེ་ཡི་ལྷ། །ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་འབྱམས་ཆེན་པོར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །དེ་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ནས། བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨོཾ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨཱཿ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱང་༔ རཀྟ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཅི་འབྱོར་ཁྲག་སྣ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ མུ་དྲ་རཀྟ་བདེ་བའི་མཆོག༔ མཱྃ་ས་རཀྟ་བཅུད་ཀྱི་མཆོག༔ འབྱུང་བ་པདྨའི་རཀྟ་མཆོག༔ ཁྲག་སྣ་སྟོང་ལ་བསྡུས་བྱས་ནས༔ ཐབས་ཤེས་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡུམ༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རཀྟ་འདི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་དམ་གཉིས་མེད་བསྐུལ་བ་ཡིན༔ འདི་ནི་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གོ༔ བཞེས་ཤིག་བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ བཞེས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་བྷནྡྷའི་ཞལ་བུ་ལ༔ ནང་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་གཏོར་མ་འདི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ གོང་གི་ཚིག་རྐང་བདུན་འགྲེས། སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ བདུན་པ་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ མདོག་དམར་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡུམ་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི་དང་བཅས༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་བཞུགས་ལ་འདུད༔ མི་བསྐྱོད་ལ་སོགས་ཡབ་ལྔ་དང་༔ མཱ་མ་ཀཱི་སོགས་ཡུམ་ལྔ་དང་༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ སྙིང་གར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འདུད༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི༔ གོས་དཀར་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་སྟེ༔ འབྱུང་བཞི་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ལྟེ་བར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འདུད༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་དང་༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་པ་བཞི༔ རྣམ་ཐར་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ མཁའ་འགྲོ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚེ་ལ་དབང་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་ལ་སོགས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ༔ སྒོ་བ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཉིས་པ་བསྙེན་པ་བཟླ་བ་ནི༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་ཚེའི་ས་བོན་ཨཱཿདཀར་པོ༔ སྲོག་གི་ས་བོན་ནྲྀ་དུད་ཁ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿདམར་པོ་གསུམ་ལ་རྩ་སྔགས་ཀྱིས་གཡས་བསྐོར་དུ་འཁོར་བའི་སྔགས་ཕྲེང་དང་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་དེ་ལས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་མང་པོ་འཕྲོས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱི་ཚེ་དང་དབང་ཐང་བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱོད་བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པ་གང་བར་བསམ༔ ཁྱད་པར་དུ་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རི་རབ་ཀྱི་རྨིང་ནས་བཟློག༔ རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ནས་དཀྲུག༔ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཀླད་པ་བརྒྱར་བཀས་པའི་ནང་ནས་ཚེ་དང་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ནྲྀཿརྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་ཐིམ༔ ཡང་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་སྐུའི་སྨིན་མཚམས་མགུལ་གྱི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀྱྀ་དཔལ་བེའུ་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་གསང་བའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་ནས་སྤྱི་བོའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཚངས་བུག་ཏུ་ཐིམ༔

དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པ་ནས་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུར་ཐིམ༔ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་བ་བདག་གི་ཚངས་བུག་ནས་བབ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་ན་ཚེའི་སྙིང་པོ་ཨཱཿདཀར་པོ༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ནྲྀཿདུད་ཁ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ལ་ཐིམ་པས་ཡིག་འབྲུ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་ཐིམ༔ ཡང་བདུད་རྩི་ལྟེ་བའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ལྷ་མོའི་བུམ་པར་ཐིམ༔ དེ་ནས་བདུད་རྩི་ལུད་པ་ལས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལྟེམ་གྱིས་གང་ནས་རྒྱས་ཏེ་རྐྱལ་པ་འོ་མས་གང་བ་ལྟ་བུར་ལུས་བདུད་རྩིས་རྒྱས་ཏེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་གྱིས་སོང་བ་ལས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེས་གཏམས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་ལས་དྲག་པོ་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་ཀྱི་ལི་ལི་འཁོར་བར་གྱུར་པར་བསམ༔ དམིགས་རྐང་དེ་བཞི་པོའང་རིམ་པ་བཞིན་བྱས་ལ་ཚེ་བསྙེན་བཟླ་དགོས་ཏེ། གཞུང་ལས། དེའང་ཐུན་དང་པོ་ལ༔ སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཚེ་དཔལ་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཐུན་གཉིས་པ་ལ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་འཕྲོག༔ ཐུན་གསུམ་པ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བྱིན་རླབས་བསྡུ༔ ཐུན་བཞི་པ་ལ་བུམ་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་བླངས༔ ཐུན་བར་དུ་ཚེ་རྒྱས་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟིམས་ལ་རིག་འཛིན་ཚེའི་སྙིང་པོ་འདི་བཟླའོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་རྩ་སྔགས་དང༌། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་ཀྱང་བཟླས་ནས་མཐར། ལས་སྦྱོར་སྔགས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་དྷ་ར་དྷ་ར༔ དྷི་རི་དྷི་རི༔ དེ་ཧི་དེ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཐུན་ཐ་མ་ལ་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བུམ་པར་ཐིམ༔ བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་རང་གི་ཙིཏྟ་ལྷ་དང་བཅས་པ་གང་བར་བསམ༔ གདན་གྱི་པད་འདབ་བཞི་བུམ་སྐུ་ལྟར་ཟླུམ་པར་བསམ༔ དེ་ནས། སྤྱི་བོའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་ཨཱ་ལི་འོད་ཟེར་དམར་ཤད་ཀྱིས་བྱུང་བ་གཡོན་སྐོར་དུ་དཀྲི༔ ཡང་ཀཱ་ལི་དཀར་ཤད་ཀྱི་བྱུང་བ་གཡས་སྐོར་དུ་དཀྲིས༔ སྤྱི་བོའི་འོད་དཔག་མེད་ཚངས་བུག་ཏུ་བྱོན་ནས་ཙིཏྟའི་བུམ་སྐུའི་སྟེང་དུ་གུར་གྱི་ཏོག་ལྟར་ཁྱབ་སྟེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམས། དབྱངས་གསལ་དང་ཡིག་བརྒྱས་ཁ་བསྐང༌། ཡེ་དྷར་གྱིས་བརྟན་པར་བྱས་ལ་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། སྤྲོ་ན་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིག་རྙིང་དུ་སྐབས་འདིར་འབྱུང་བས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབུར་ཡོད་པ་ཉིད་བླང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ཚེའི་རིག་འཛིན་བསྐུལ་ཞིང་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ སོགས་སྤྱན་འདྲེན་ལྟར་དང༌། ཧྲཱི༔ མ་ཆགས་པདྨ་དབང་གི་སོགས་འོག་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་བརྗོད། མདུན་བུམ་སྒྲུབ་པ་དང་སྦྲེལ་ན་འདིར་ཚེ་འགུགས་བཏང་མི་དགོས་པས་གོང་གི་བཟླས་པའི་འཕྲོས་སུ་བུམ་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བྷྲཱུྃ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ༔ ཞབས་ཞུམ་པ༔ ལྟོ་བ་ལྡིར་བ༔ མགྲིན་པ་ཕྲ་བ༔ མཆུ་འཕྱང་བ༔ ཁ་གཡེལ་བ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ༔ ལྷའི་གོས་ཀྱི་མགུལ་ཆིངས་བྱས་པ༔ ཕྱི་བུམ་པའི་དབྱིབས་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ལྔ་ལྔ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་གང་བའི་དབུས་སུ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ དེ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་གྱུར༔ དེའི་ཁ་རྒྱན་གྱི་དབུས་སུ་ཨཱཿལས་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ༔ ནང་བདུད་རྩི་མུ་ཏིག་དཀར་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར༔ དེའི་དབུས་སུ་ཐིག་བཞི་བཏབ་པས་རེ་མིག་དགུར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་པོ་ལས་ཧཱུྃ་དང་མཱུཾ༔ ཤར་དུ་དྲི་ཆེན་ལས་ཨོཾ་དང་ལཱྃ༔ ལྷོར་ཤ་ཆེན་ལས་སྭཱ་དང་མཱྃ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་རཀྟ་ལས་ཨཱྃ་དང་པཱྃ༔ བྱང་དུ་དྲི་ཆུ་ལས་ཧཱ་དང་ཏཱྃ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས༔ དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྔོན་པོ༔ ཤར་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་དཀར་པོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་སེར་པོ༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་དམར་པོ༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་ལྗང་གུ་སྟེ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུས༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲྀཀ༔ མཱུྃ་དྷཱ་ཏྭཱི་ཤྭ་རི༔ ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ༔ ལཱྃ་དྭེ་ཥ་ར་ཏི༔ སྭཱ་རཏྣ་དྷྲྀཀ༔ མཱྃ་མོ་ཧ་ར་ཏི༔ ཨཱཾ་ཨ་རོ་ལིཀ༔ པཱཾ་རཱ་ག་ར་ཏི༔ ཧཱ་པྲ་ཛྙཱ་དྷྲྀཀ༔ ཏཱྃ་བཛྲ་ར་ཏི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པས་བྷནྡྷ་གང་བར་གྱུར་པར་བསམ༔ དེའི་སྟེང་དུ་སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་མི་དམིགས་པ་ལས༔ ཨེ་ལས་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་བའི་དབུས་སུ་པྃ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་ཧྲཱི༔ ཤར་ཧ༔ ལྷོར་རི༔ ནུབ་ཏུ་ནི༔ བྱང་དུ་ས༔ དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ དབུས་སུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ༔ གཡོན་པ་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ༔ ཁ་ཊྭཱྃ་ག་མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་བཙུགས་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ༔ སྐུ་ལ་ཟ་འོག་གི་བེར་ཆེན་གསོལ་བ༔ དབུ་ལ་ཤ་བའི་མཉེན་ཞུ་དང་༔ རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་དར་སྣ་ལྔ་དང་༔ མེ་ལོང་ལྔ་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་ཅིང་གསོལ་བ༔ གདན་གྱི་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྗང་གུ༔ གཡས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་༔ པདྨ་དང་༔ རལ་གྲིས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་འཛིན་པ༔ གཡོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་འཛིན་པ༔ གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན༔ ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་བ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ༔ ཕྱག་གི་ཀ་པཱ་ལའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྔོ༔ ཤར་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་དཀར༔ ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་སེར༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་དམར༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་ལྗང་༔ ཤར་སྒོར་ལས་བུམ་གྱི་ནང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་ཨ་ལས་ཟླ་བ་རྃ་ལས་ཉི་མའི་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ༔ གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ༔ དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ༔ མཆེ་བ་རབ་ཏུ་གཙིགས་པ༔ ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ༔ ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་ཀྱི་གླིང་ནས་གུ་རུ་ཞི་བ་ལྷ་ལྔ་དང་༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར༔ གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཞེས་ཀྱང་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི༔ བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས༔ བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན༔ བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི༔ པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་བཅས༔ བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས༔ པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མཆོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི༔ ཞེས་པ་ནས། ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག༔ དབང་བཞི་ཐོབ༔ ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ལ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར༔

ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ ལྷ་རྫས་ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ༔ སྤྱན་ཤངས་ཐུགས་དང་སྐུ་ལུས་དང་༔ ཞལ་དང་སྙན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཞེས་པ་ནས། སྐུ་ལུས་རྒྱས་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བསྟོད༔ སྐུ་ནི་མྀ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ༔ གསུང་ནི་མི་འགགས་མཉམ་ཉིད་རིག་པའི་གསུང་༔ ཐུགས་ནི་མི་གཡོ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་པདྨ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་འོད་དཔག་མེད༔ བཀྲ་ཤིས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་སྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོགས་ཤིང་༔ བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་བདག་མདུན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ཏེ་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སོགས་གཙོ་བོ་དང༌། འཁོར་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སོགས་བཟླ། ལས་བུམ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩི་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། སླར་ཡང༌། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ གུ་རུ་ཞི་བ་ལྷ་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས༔ ཞི་བ་ལྷ་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་ཕྱག་གི་ཀ་པཱ་ལའི་ནང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོར་ཐིམ༔ སྦྱོར་བ་མཛད་ནས་སྐུ་བདེ་བ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས། གུ་རུ་ཞི་བ་ལྷ་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སིནྡྷུ་རའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིང་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས་ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས༔ ནམ་མཁར་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ ཧྲཱིཿདེ་ལས་ཏྲཱྃ་རཏྣ་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་རྟ་བབས་བང་རིམ་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྲུ་ཁྱམས་ཟླ་གམ་འཁོར་ཡུག་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ར་བ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པདྨ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་མེ་རིས་བསྐོར་བ༔ དེའི་ནང་ཆོས་འབྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞི༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ༔ ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿལས་པྃ་ཆད༔ པྃ་པདྨ་མཎྜལ༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱི་པདྨའི་གདན༔ ཨ་ཆད་པ་ལས་ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ༔ ཟླ་བའི་གདན་དཀར་ལ་ཟླུམ་པ༔ མ་ཆད་པ་ལས༔ མ་སཱུརྱ་མཎྜལ༔ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ མདུན་དུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བའི་བར་དུ་ཚེའི་བུམ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ཁ་བརྒྱན་པ་འཛིན་པ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ༔ དེའི་པང་ན་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་དམར་མོ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ༔ གཉིས་ཀའང་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འཁྲིལ་བ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ༔ ཤར་གྱི་འདབ་མ་ལ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ༔ ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་རང་གི་ཡུམ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་ཅིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའོ༔ རང་གི་གདན་གྱི་པད་འདབ་བཞི་ལ༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཌཱ་ཀི་མ་སྔོན་མོ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཌ་ཀི་མ་དམར་མོ༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅིང་རང་རང་གི་ཡབ་དང་བཅས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཕྱིའི་མུ་ཁྱུད་དེ་ལ་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་སྐུ་གཅེར་བུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་ནས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ༔ ཕྱིའི་སྣ་ཚོགས་པད་འདབ་ལ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ༔ ཞི་བ་འཚོ༔ རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མ༔ རྡོ་རྗེ་ལས་བྱེད་མ༔ རིན་ཆེན་ལས་བྱེད་མ༔ པདྨ་ལས་བྱེད་མ༔ ཀརྨ་ལས་བྱེད་མ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་པ༔ ཕྱག་ན་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ༔ སྒོ་བཞི་ལ་ཤར་སྒོར་རྟ་གདོང་མ་དཀར་མོ༔ ལྷོ་སྒོར་ཕག་གདོང་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་སྒོར་སེང་གདོང་མ་དམར་མོ༔ བྱང་སྒོར་ཁྱི་གདོང་མ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ༔ ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་པ་ཀུན་གྱིས་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པའོ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཚེ་དཔག་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནས། བདུན་པ་བསྟོད་པའི་བར་གོང་གསལ་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ཚང་བ་བཏང༌། བརྒྱད་པ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སོགས་ནས། རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་བར་བུམ་སྒྲུབ་ལྟར་བླངས་ལ་རྩ་སྔགས་ལ་བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་དང༌། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཟླ། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གཞི་བྱེད་སྐབས་གོང་གསལ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བ་སོགས་ཐུན་བཞིའི་དམིགས་གནད་རྣམས་ཀྱང་སྦྱར། མཐར་ལས་སྔགས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འོས་པར་བཟླའོ། །དགུ་པ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། ཚེའི་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ་ནི། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ མ་ཆགས་པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྐུ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་མནྡྷ་ར༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བདེ་སྟེར་མ༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ སྤྱི་གཙུགས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡུམ་ཆེན་སྡུད་བྱེད་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པ་རུ༔ མི་རྟོག་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར༔ ཁྱེད་ནི༴ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་བགེགས་ཚོགས་ཞི་བར་མཛོད༔ ཁྱེད་ནི་༴ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཏེ་ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཁྱེད་ནི་༴ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ པདྨའི་རིགས་ཏེ་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ ཁྱེད་ནི་༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱ་གྲམ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ཁྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཏེ་བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐུལ༔ ཁྱེད་ནི་༴ ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མཁའ་འགྲོ་ཞི་བ་འཚོ༔ མཁའ་འགྲོ་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མ༔ རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་མ༔ ཁྱེད་ནི་༴ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་སྒོ་བཞི་ནས༔ རྟ་གདོང་ཕག་གདོང་སེང་གདོང་ཁྱི་གདོང་མ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཁྱེད་ནི་༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཆགས་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་གཙུག་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་གོང་གི་ཚིག་རྐང་བཅུ་ཀུན་ལ་འགྲེ། ཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ་ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ བྱིན་རླབས་བདེ་སྟེར་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྣ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་མ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞིའི་གནས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ ཚད་མེད་ཞི་ཡི་དངོས་གྲུབ་འབེབས༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་༴ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུུ་ཡི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག༴ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ལག༴ ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ལག་ནས༴ ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ལག༴ ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་ལག༴ བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་ལག༴ སྟེང་ཕྱོགས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ལག་ནས༴ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་དང་ས་བདག་ལག་ནས༴ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ༴ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ ཡ་བདུད་རྒྱལ་པོའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ མ་མདུད་རྒྱལ་མོའི་ལག་ནས༴ འཇིགས་པའི་འདུད་བཞིའི་ལག་ནས༴ མགྱོགས་པའི་བཙན་བཞིའི་ལག༴ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ ཚེ་ཟད་པ་ཡོད་ན་བསྣན་དུ་གསོལ༔ ཚེ་ཆད་པ་ཡོད་ན་མཐུད་དུ་གསོལ༔ ཚེ་རལ་བ་ཡོད་ན་དྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ ཚེ་གས་པ་ཡོད་ན་སྦྱོར་དུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ལ༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མི་ཟད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་མི་ནུབ་པ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ ཚེ་མི་འགྱུར་བ་ཡི་གཡུང་དྲུང་དང་༔ ཚེ་མི་ཤིགས་པ་ཡི་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་ནི་མཉམ་གྱུར་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨྃ་ཀུ་ཤ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཆགས་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཡིན་པས༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་བདག་ཅག་ལ༔ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་བསྡུས་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་ནི་མཉམ་པར་ཤོག༔ ཚེ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ མེ་ལོང་ཡིག་དྲུག་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་འདི་ལ༴ ཚེ་བུམ་འདི་ལ༴ ཚེ་རྒྱས་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག༴ པད་གཏོར་འདི་ལ་ཚེ༴ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཕྱིར༔ མི་འགྱུར་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འདིས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ་ནས༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལའི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་དབྱངས་རོལ་སྔགས་དང་བཅས་དམིགས་པ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པས་དགུགས་སོ། །བཅུ་པ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ཚོགས་པར་བཤམས་ལ། བསང་སྦྱང༌། ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་བརླབས་ལ། ཀྱཻ་ ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ འཁོར་བཅས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་མེ་ལོང་མ༔ སྤྱན་གྱི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ སྒྲ་ཡི་ལྷ་མོ་པི་ཝང་མ༔ སྙན་གྱི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དྲི་ཡི་ལྷ་མོ་སྤོས་ཕོར་མ༔ ཤངས་གྱི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རོ་ཡི་ལྷ་མོ་ཞལ་ཟས་མ༔ ལྗགས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རེག་བྱའི་ལྷ་མོ་གོས་ཟུང་མ༔ སྐུ་ཡི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཆོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཆོས་འབྱུང་མ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྫས་ཀྱི་མཆོག༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པ༔ དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་བདག་འབུལ་ན༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་དེ་ཝཱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ། སྐོང་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཡང་ལྕོགས་ན་བྱ། དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བསྡུས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མཐའ་སྐྱོང་བ༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་དྲེགས་བྱེད་ཚོགས༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ༔ ལྷག་མ་དག་ལ་གནས་པ་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ ལྷག་མའི་བདག་པོ་ལྷག་ལ་རོལ༔ ཕུད་ཀྱི་བདག་པོ་ཕུད་ལ་རོལ༔ ཀུན་ཀྱང་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཏང་ངོ༌། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནི། ཕྱི་རོལ་དུ་གཏོར་མ་བསྐྱང་༔ བཟོད་གསོལ༔ དགེ་བསྔོ༔ གཤེགས་གསོལ་བྱ༔ མི་དམིགས་པའི་རྒྱས་གདབ༔ ལས་ཀྱི་རྗེས་མི་མངོན་པར་བྱའོ༔ ཞེས་འབྱུང་བས་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་སྲུང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། ཆད་མདོ་བརྟན་སྐྱོང་ཉུང་འདུས་སྤྱི་རྒྱུགས་བཏང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ནོངས་བཤགས་བྱ་ཞིང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། དགེ་བ་བསྔོ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་པའམ། དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡངས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་དོ། ༈

།གཉིས་པ་གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་མཆོད་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་སྟེགས་གཙང་མའི་སྟེང་དུ་ཞི་དཀྱིལ་སྒོ་རྫོགས་སྤྱི་དང་མཐུན་པ་ལ། ལྷ་གནས་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེ་བར་ཚེ་བུམ། ཆོས་འབྱུང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། དེ་རྣམས་དང་སྒོ་བཞི་ལ་ཐིག་ལེ་ཕྱོགས་མདོག་གམ། ཐམས་ཅད་ལ་ལྷ་མཚན་ཚེ་བུམ་བྲིས་ཀྱང་ཆོག །མ་འཛོམ་ན་མཎྜལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཆས་ལྡན་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་ཁར་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བར་ཚེ་རྫས་ཅོང་ཞི་བྲག་ཞུན། མུ་ཟི། ཚྭ། ཤེལ། བྱ་རྒོད་མཁྲིས་པ། མར། བུ་རམ། སྦྲང་རྩི། ཆང་སྟེ་རྩ་བ་བཅུ། ཤ་ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ་སྟེ་སྐྱོབ་བཅུ། ཨ་རུ་བ་རུ། སྐྱུ་རུ། ཤིང་ཀུན། བཟང་པོ་དྲུག་སྟེ་གྲོགས་བཅུ་བཅས་པའི་སུམ་ཅུའི་རིལ་བུ་བཏབ་པའི་ཁར་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་རས་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་བརྩཻགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿལ་རྩ་སྔགས་དང་བཛྲ་གུ་རུས་བསྐོར་བ་དང༌། ཆོས་འབྱུང་གི་ཟུར་དྲུག་ལ་གཡུང་དྲུང་རེ་བྲིས་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་དར་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ་པ་ལ་གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེ་བཏགས་པ་དང༌། དེའི་གཡས་སུ་ཚེ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རིལ་བུས་བསྐོར་བ་དང༌། གཡོན་དུ་དཔལ་གཏོར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་པདྨ་འདབ་བཞིས་བསྐོར་བ་རྣམས་བཀོད། དབང་བསྐུར་བའི་འཁོར་ལོ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿབྲིས་པ་དང༌། ཚེ་བསྲིང་བའི་འཁོར་ལོ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་བྃ་དང༌། འདབ་བཞིར། ཧཿ རི༔ ནིཿསཿབྲིས་པ། གཉིས་ཀ་ཡང་མུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྔས་བསྐོར་བར་རིམ་བཞིན་དབྱངས་དང༌། གསལ་བྱེད་དང༌། རྙེན་སྙིང་དང༌། རྡོ་ར་དང་༔ མེ་རི་གཡས་བསྐོར་ཅན་ཏུ་བྲིས་པ་བལྟེབས་ལ་སྐུད་པ་དམར་པོའི་ཆིངས་དང་དར་དམར་གྱིས་གཡོགས་པ། འཛོམ་ན་སློབ་མའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་དབུས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དགོད། གཞན་ཡང་ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། ཚེ་མདའ། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་མཐར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་བསྐོར། ལས་བུམ། མིག་དར། མེ་ཏོག །ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། བུམ་སྒྲུབ། མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་པ་ཚེ་འགུགས། ཚོགས་འབུལ་བ་ཡན་བཏང༌། བདག་འཇུག་གམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ནོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱས། ཕྱག་འཚལ། གྲལ་ལ་འཁོད་པ་ལ་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྲམ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་ཀུན་སློང་བཅོས་པ་དང༌། ཆོས་བཤད་ཚེ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཇི་རིགས་བརྗོད་ལ། ཁྱད་པར། དེའང་སྤྱིར་འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་སྒོས་སུ་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཚེ་ཐུང་ཞིང་བར་ཆད་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་དག་སྐྱོབས་པའི་ཐབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཐ་དད་མི་མངའ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་རས་གངས་ཅན་གྱི་རྗེ་འབངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བསམ་ལས་འདས་པ་སྩལ་ཅིང་མ་འོངས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་མཐའ་དབུས་རྣམས་སུ་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས། ཕྱིས་འདུལ་བའི་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བབས་པའི་ཚེ་གཏེར་སྟོན་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་གནས་སྐབས་འཆི་བདག་གི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་དུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པའི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ། གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་གདམས་སྐོར་ལ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བྱོན་པའི་དང་པོ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུའི་རྣམ་རོལ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་གྱི་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དང༌། གཉིས་པ་ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་སྐྱེ་བ་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་དགྱེར་བྱེ་མ་དཀར་པོའི་མཆོད་རྟེན་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དུ་གྲགས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ལྡེའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་གཙང་རོང་ཁམ་བུ་ལུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བཅས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མེས་ཡང་ཟབ་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོའི་མངའ་བདག་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་ཆེན་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱི་གཏེར་ནས་བྱོན་པ་སྟེ། དེའང་གཞུང་ཉིད་ལས། བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མཱ་ར་ཏི་ཀར་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་གྱུར༔ ཕྱི་རབས་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ཐོབ་འདོད་རྣམས༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ཉིད་བསྒྲུབ་ན༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཕྱི་རབས་དོན་དུ་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ལ་ཟབ་པའི་རྒྱ་རུ་གཏད༔ ཅེས་སྔགས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཆས་སུ་འཇུག་པ་ནི་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བཅས། ཨོཾ་ཙཀྵུརྦནྡྷ་ཝ་ར་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་མིག་དར་དང༌། ཨོཾ་ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མེ་ཏོག་གཏད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་གདུང་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་སྟེ༔ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ནི་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ༔ མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ༔ དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩོལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ༔ སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ༔ མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལ་བདག་གཞན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་གཞན་སྐྱབས་སུ་མཆི་ལགས་ཀྱིས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསལ་གདབ་ལ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སྔོན་གྱི་སྐྱོབས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། སོ་སོའི་དམིགས་བདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ འཇིག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ འགགས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་སྲུང་མ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མེད་པས་མཆོད༔ འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་གང་བགྱིས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཚངས་པ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་༔ ཉན་རང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་༔ བདག་གིས་བགྱིས་པའི་དགེ་རྩ་ལ༔ དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ འགྲོ་བ་གཏི་མུག་མུན་འཐོམས་ལ༔ ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ མྱ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་དགེ་རྩ་ཅི་བསགས་པ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ༔ བསམ་པ་དག་པས་བསྔོ་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོར་ཞུགས་ཏེ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ནོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སྔོན་གྱི་སྐྱོབས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོ་སོ་ལ་བློ་བཞག་སྟེ་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ༔ འཇིག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ འགགས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་སྲུང་མ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མེད་པས་མཆོད༔ འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་གང་བགྱིས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཚངས་པ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་༔ ཉན་རང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་༔ བདག་གིས་བགྱིས་པའི་དགེ་རྩ་ལ༔ དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ འགྲོ་བ་གཏི་མུག་མུན་འཐོམས་ལ༔ ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ མྱ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་དགེ་རྩ་ཅི་བསགས་པ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ༔ བསམ་པ་དག་པས་བསྔོ་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་ཞུ་བའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་གྱིས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཐོབ་པའི༔ ཚེ་དབང་བདག་ལ་གནང་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སྐབས་འདིར་སྤྲོ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱེད་པའང་བཤད།

དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་སྟོང་པར་སྦྱངས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ། ཨ་ལས་ཟླ་བ། མ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཁྱེད་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱི་ཡིག་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བའི་བར་དུ་ཚེའི་བུམ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ཁ་བརྒྱན་པ་འཛིན་པ། ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། དེའི་པང་ན་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་དམར་མོ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ། གཉིས་ཀའང་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། །དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོའི་རྣམ་པར་ཆར་ལྟར་བབས་ནས་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ལ་སྤྲོ་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་དབྱངས་དང་བཅས་པས་གྱེར། བསྡུ་ན་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དབབ་ནས། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའམ་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བརྟན་པར་བྱ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི་དོར་བས༔ སྔོན་ནས་བསྙེན་པའི་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་དོར་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་ལྷག་པའི་ལྷས་བཞེས་ནས་སླར་ཡང་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱྀ་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པར་མོས་ཤིག །ཨུ་དུམྦཱ་ར་མནྡཱ་ར༔ ཡོངས་འདུས་དང་ནི་མལླི་ཀ༔ ཀར་ནི་ཀ་ཡི་ཕྲེང་བ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཁྱོད་ལེགས་པར་ཟུངས༔ པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཨཱ་བ་ལ་ཨོཾ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག །མིག་དབྱེ་བ་ནི། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལེགས་བསྣམས་ནས༔ མ་རིག་པ་ཡི་མིག་ཕྱེ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔ བཛྲ་ཙཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མིག་དར་དབྱེ། ལྷ་ངོ་བསྟན་པ་ནི། ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད༔ འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་ནོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པ་ཤྱ་ཧོ༔ གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཉེར་ལྔ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་པའམ་སྤྲོ་ན་བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱིས་སོ་སོར་སྟོན་པའམ་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་མངོན་རྟོགས་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ལ་བསྟན་ནོ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོ་སོའི་དམིགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་གསལ་འདེབས་ཤིང་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུ། རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་འཁོར་ལོ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། འཁོར་ལོ་བཟུང་ལ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་འདིས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན། མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང༌། ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །ཧཱུྃ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཆི་བདག་གནས་སུ་འཇོམས་པ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཙཀྲ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ༔ འཁོར་ལོ་དར་དམར་པོས་དྲིལ་ལ་མགུལ་དུ་འདོགས༔ རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་ཁྱོད་ལ་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་རས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཆི་བདག་གནས་སུ་འཇོམས་པ་ཡི༔ མེ་ལོང་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་དརྵ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ གནས་གསུམ་དུ་སིནྡྷུ་རས་བྱུག་པས། སྤྱི་བོར་བླ་མ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ༔ མགྲིན་པར་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ༔ སྙིང་ག་ནས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཅེས་བཟླ། ཐོད་པས་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་ཐོད་པ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཐོད་པ་འདིས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན། མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང༌། ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །ཧཱུྃ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཆི་བདག་གནས་སུ་འཇོམས་པ་ཡི༔ ཐོད་པ་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཀ་པཱ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ ཐོད་པའི་བུ་ག་ནས་བདུད་རྩི་བྱུང་བ་སློབ་མའི་ཚངས་བུག་ཏུ་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ཚེའི་ས་བོན་ཨཱ༔ སྲོག་གི་ས་བོན་ནྲྀ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿགསུམ་ལ་ཐིམ་པས་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་བཀྲག་མདངས་གཟི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་བུམ་པ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ ཚེ་བུམ་འདིས་དབང་བསྐུར་བས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཆི་བདག་གནས་སུ་འཇོམས་པ་ཡི༔ ཚེ་བུམ་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ བུམ་མཆུའི་ཁ་ནས་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་མེར་གྱིས་གང་བ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་གྱིས་བྱུང་ནས་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་རྒྱས་བཏབ་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ དེ་ནས་ཚེ་རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་ཚེ་རྒྱས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རི་རབ་ཀྱི་རྨིང་བཟློག་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དཀྲུག་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱར་བཀས་པའི་ནང་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ནྲྀཿའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཚེ་རྒྱས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་ཚེ་རྒྱས་འདིས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན། མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང༌། ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཆི་བདག་གནས་སུ་འཇོམས་པ་ཡི༔ ཚེ་རྒྱས་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་ཟས༔ སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི༔ དེ་རིང་བུ་ཡིས་བཟའ་བར་བྱ༔ འདི་ཟོས་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཞལ་མཐོང་བརྟེན་ན་ནད་ཀུན་ལས༔ གྲོལ་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་བྱ་མི་དགོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ ཞེས་པས་ཚེ་རྒྱས་ཀྱི་མཐའི་ཚེ་རིལ་སྦྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་གཏོར་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨཱཿདཀར་པོ། སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀཿདམར་པོ་བཀུག་ནས་དཔལ་གཏོར་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ དཔལ་གཏོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ སྤྱི་གཙུག་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ རིགས་ཀྱི་ཡབ་ལྔ་ཡུམ་ལྔ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་བཞི་དང་གིང་བཞི་དང་༔ བདུད་འདུལ་ལ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཉི་ཟླ་མཉམ་པའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་པོ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་ནས་མངའ་གསོལ་བའི་དབང་ཆེན་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །རྫས་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གཏད་ལ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་རྩཱ་འཚོང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྩ་དཱུརྦ་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་དུརྦས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ དཱུརྦས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་ནི་རབ་བསྒྲུབས་ནས༔ ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་པ་ཡི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷ་ཚངས་པས་བིལ་བ་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་བིལ་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ བིལྦ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ཆོས༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་བིལ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱིས་ལི་ཁྲི་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་ལི་ཁྲིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ལི་ཁྲི་དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ༔ ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཀྱང་༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་པའི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ཧྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མས་ཞོ་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་ཞོ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཞོ་ནི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ༔ སྙིང་པོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རྟོགས་ཏེ༔ ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིས༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ཤྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་མེ་ལོང་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཏུ་དག་གྱུར་ཏེ༔ རྣམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་པའི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ཨཱ་དརྴ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་པ་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་དུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ དུང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་དག་གྱུར་ཏེ༔ ཆོས་རྣམས་མ་ནོར་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ཡི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ཤངྑ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་གླང་པོ་ཆེ་ས་སྲུང་གིས་གི་ཝཾ་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་གི་ཝཾ་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ གི་ཝཾ་དུག་གསུམ་འཇོམས་པ་ནད་ཀྱི་སྨན༔ སྨན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་ནས༔ ཉོན་མོངས་ཟུག་རྔུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་གི་ཝཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་ཡུངས་ཀར་ཕུལ་བས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་གྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས་སློབ་མ་ཁྱོད་ལ་ཡུངས་དཀར་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན༔ མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ཤིང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཡུངས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ༔ བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི༔ མཐུ་སྟོབས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི༔ དབང་མཆོག་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལ་ས་རྦྀས་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ དེ་ནས་ཚེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་མེ་ཏོག་བཞག་ལ། ང་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྟཻ༔ ཀུན་གྱིས་བརྙེས་པ་སྤང་བར་གྱིས༔ འཆི་བདག་ཆེན་པོ་ང་ཡིས་བཅོམ༔ བུ་ཁྱོད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརྙེས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག་ལ། སྐུའི་རྒྱ༔ གསུང་གི་རྒྱ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ རྒྱ་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཏབ་པས་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་ཞིང་ལུས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་རི་ལྟར་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་ལ་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད།

དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད༔ རང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ག་ནས་ཚེའི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོ་བཀུག་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་མདུན་གྱི་ཚེ་རིལ་དང་ཚེ་ཆང་ལ་ཐིམ༔ ཁྱད་པར་དུ་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རི་རབ་ཀྱི་རྨིངས་བཟློག༔ རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དཀྲུགས་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱར་བཀས་པའི་ནང་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ནྲྀའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཁྱེད་རང་དང་ཚེ་རིལ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་མོས་ཤིག༔ ཅེས་དང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ མ་ཆགས་པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྐུ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་མནྡྷ་ར༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བདེ་སྟེར་མ༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ སྤྱི་གཙུགས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡུམ་ཆེན་སྡུད་བྱེད་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པ་རུ༔ མི་རྟོག་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་བགེགས་ཚོགས་ཞི་བར་མཛོད༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཏེ་ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ པདྨའི་རིགས་ཏེ་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱ་གྲམ་སྟོང་ལྡན་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་གིང་དང་འཁྲིལ༔ ཁྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཏེ་བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐུལ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མཁའ་འགྲོ་ཞི་བ་འཚོ༔ མཁའ་འགྲོ་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མ༔ རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་མ༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་སྒོ་བཞི་ནས༔ རྟ་གདོང་ཕག་གདོང་སེང་གདོང་ཁྱི་གདོང་མ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཁྱེད་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ལྷ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཆགས་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་གཙུག་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ བྱིན་རླབས་བདེ་སྟེར་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྣ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་མ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞིའི་གནས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ ཚད་མེད་ཞི་ཡི་དངོས་གྲུབ་འབེབས༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ༔ གལ་ཏེ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུུ་ཡི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག༴ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ལག༴ ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ལག་ནས༴ ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ལག༴ ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་ལག༴ བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་ལག༴ སྟེང་ཕྱོགས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ལག་ནས༴ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་དང་ས་བདག་ལག་ནས༴ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ༴ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ ཡ་བདུད་རྒྱལ་པོའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ མ་མདུད་རྒྱལ་མོའི་ལག་ནས༴ འཇིགས་པའི་འདུད་བཞིའི་ལག་ནས༴ མགྱོགས་པའི་བཙན་བཞིའི་ལག༴ ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ ཚེ་ཟད་པ་ཡོད་ན་བསྣན་དུ་གསོལ༔ ཚེ་ཆད་པ་ཡོད་ན་མཐུད་དུ་གསོལ༔ ཚེ་རལ་བ་ཡོད་ན་དྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ ཚེ་གས་པ་ཡོད་ན་སྦྱོར་དུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ལ༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མི་ཟད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་མི་ནུབ་པ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ ཚེ་མི་འགྱུར་བ་ཡི་གཡུང་དྲུང་དང་༔ ཚེ་མི་ཤིགས་པ་ཡི་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་ནི་མཉམ་གྱུར་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨྃ་ཀུ་ཤ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཆགས་མེད་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཡིན་པས༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་བདག་ཅག་ལ༔ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་ གསོལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་བསྡུས་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་ནི་མཉམ་པར་ཤོག༔ ཚེ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ མེ་ལོང་ཡིག་དྲུག་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་འདི་ལ༴ ཚེ་བུམ་འདི་ལ༴ ཚེ་རྒྱས་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག༴ པད་གཏོར་འདི་ལ་ཚེ༴ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་འདི་ལ་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཕྱིར༔ མི་འགྱུར་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འདིས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ་ནས༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལའི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་ཚེ་འགུགས་གྱེར། དེ་ནས་ཚེ་རིལ་སྦྱིན་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་ཟས། །སྙིང་པོ་འདུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི། །དེ་རིང་བུ་ཡིས་བཟའ་བར་བྱ། །འདི་ཟོས་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད། །ཞལ་མཐོང་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི། །དེ་རིང་བུ་ཡིས་བཏུང་བར་གྱིས། །ང་ཡིས་བསྒོ་བའི་བཀའ་མ་བཅག །སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་གཅེས་སུ་གྱིས། །ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་ལེན། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་བཅས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བཏང༌། རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེས་བདག་སོགས་ཀྱིས། །ཚིམ་པར་བཏུང་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག །གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སར་ལེགས་གནས་ཤོག །ཚུལ་འདི་སྔོན་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་རུང་དེང་སང་མཚན་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལ། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐོས་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རྒྱ་སྟོན་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་ལས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།། །།

[edit]

@#/__/nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa phrin las dbang bskur bcas pa bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyun ces bya ba bzhugs so/__na mo gu ru+u sa ro ru ha badz+rA ya/__/gdod nas rnam dag dbyings kyi mtshor/__/rig rtsal rdo rje'i skur skyes pa/__/snying gi ze'u 'bru la chags te/__/gsang ba gsum du bdag sgrubs mdzod/__/gter 'byin rgya mtsho'i spyi mes kyi/__/gter chos g.ya' bral chu gser nyid/__/khrigs bkod rnam rgyal bum bzang las/__/tshe bcud bdud rtsi'i chu rgyun spel/__/mnga' bdag nyang rin po che'i zab gter mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub la gnyis/__rang don bsnyen sgrub/__gzhan don dbang bskur ba'i rim pa'o/__/dang po la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la sbyor ba gshom dang*/__cho ga'i sngon 'gro gnyis kyi dang po ni/__bdag bskyed bsnyen pa tsam la bris sku la sogs pa'i rten gyi mdun tu sman rag gtor gsum/__chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bshams pas 'thus shing*/__mdun bum sgrub pa dang 'brel na 'og nas bshad pa'i dkyil 'khor gyi bca' gzhi yongs rdzogs bya'o/__/gnyis pa la bdun las/__thog mar gsol ba 'debs pa ni/__na mo gu ru:__rang snang dag pa'i gzhal yas nas:__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlob:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__gu ru mtsho skyes rdo rje dang :__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__chos rgyal nyang ral yab sras sogs:__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rgyal ba rigs lnga yab yum dang :__dpa' bo chen po rta mgrin la:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlob:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rigs bzhi mkha' 'gro ging dang bcas:__bdud 'dul la sogs mkha' 'gro brgyad:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rta gdong la sogs sgo ma bzhi:__ma mgon lcam dral tshogs dang bcas:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__'chi med dngos grub char 'bebs pa'i:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs la:__gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsal du gsol:__gnyis pa skyabs su 'gro ba ni/__skyabs yul dkyil 'khor lha tshogs rgyal ba sras bcas mdun gyi nam mkhar gsal bar bltas la/__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__sangs rgyas chos dang dge 'dun la:__bdag gzhan skyabs su mchi lags kyis:__thugs rje chen pos bskyab tu gsol:__lan gsum/__gsum pa sems bskyed pa ni/__smon pa dang 'jug pa'i byang chub kyi sems gsal gdab la/__rgyal ba sras bcas dgongs su gsol:__sems can kun gyi don gyi phyir:__sngon gyi skyobs pa'i thugs bskyed ltar:__de bzhin bdag gis sems bskyed do:__gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshogs:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__lan gsum/__bzhi pa yan lag bdun pa ni/__so so'i dmigs bdun dang bcas te/__hU~M:__'jig pa med pa rdo rje'i sku:__'gags pa med pa rdo rje'i gsung :__skye 'chi med pa rdo rje'i thugs:__rdo rje'i sku gsung thugs la 'dud:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad dang :__dpa' bo rnal 'byor srung ma la:__phyi nang gsang ba de kho na'i:__mchod pa bla na med pas mchod:__'khor ba thog ma med pa nas:__sdig pa'i las rnams gang bgyis pa:__dkyil 'khor lha tshogs spyan sngar bshags:__tshangs pa chen po stsal du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' dang :__nyan rang so so'i skye bo dang :__bdag gis bgyis pa'i dge rtsa la:__dga' bas rjes su yi rang ngo :__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__'gro ba gti mug mun 'thoms la:__zab pa dang ni rgya che ba'i:__chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__mya ngan 'da' ba'i tshul ston pa:__sems can rnams kyi don slad du:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__bdag gzhan dge rtsa ci bsags pa:__sems can kun gyi don gyi phyir:__bla na med pa'i byang chub tu:__bsam pa dag pas bsngo bar bgyi:__lnga pa bgegs bskrad srung 'khor ni/__rang nyid pad+ma thod phreng rtsal dmar nag rdo rje dang phur pa 'dzin par gyur par bsams la/__hU~M:__rje btsun pad+ma thod phreng rtsal:__nga ni ye nas ngang gis khros:__phyogs bcu'i 'jig rten thams cad kyang :__khro rgyal pad+ma he ru ka:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__kun kyang 'jigs pa'i khro tshul can:__steng 'og phyogs mtshams khro bor gyur:__bgegs 'dul khro bo'i mtshams las ni:__su yang 'da' bar ma byed cig:__gal te bka' las 'da' gyur na:__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:__'di ru ma gnas gzhan du dengs:__ci ste mi 'gro bar gcod na:__bla ma yi dam mkha' 'gro yi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs las:__khyed kyi lus ngag yid gsum po:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__de bas rang rang gnas su dengs:__oM gu ru de ba DA nI oM AHhU~M:__sarba b+hU ta gnod byed gdon bgegs log 'dren thams cad uts+tsha Ta ya hU~M phaT:__ces dang yungs thun drag rol sogs kyi tshams rngam bya/__srung 'khor brtan por bsgoms/__drug pa byin dbab pa ni/__sku gsung thugs ye shes chen pos bdag gnas yo byad thams cad byin gyis rlob par bsams la mos gus bskyed de/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab:__khyad par bstan pa'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__byin gyis brlab pa'i dus la bab:__dbang mchog bskur ba'i=__dngos grub stsol ba'i=__mthu chen mthu stsol bcom ldan 'das:__byin chen byin phob bcom ldan 'das:__dbang chen dbang bskur=__dngos grub mchog stsol=__bdag cag las 'bras mchis par mdzod:__ces dang rol mo'i sgra sbyar/__hU~M hU~M hU~M/__zhes byin bsdu/__bdun pa mchod pa byin brlab la/__phyi mchod ni/__ra~M ya~M kha~M:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bu:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da sarba pU dza sa ma ya ye a hU~M/__nang mchod ni/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las ya~M las rlung ra~M las me keM las thod pa'i sgyed bu gsum gyi steng du a las ka pA la yangs shing rgya che ba'i nang du dbus su na las mi'i sha:__shar du go las ba lang gi sha:__lhor ku las khyi'i sha:__nub tu da las rta'i sha:__byang du ha las glang po che'i sha:__dbus su mu~M las dri chu:__shar du b+hi las dri chen:__lhor ma las klad pa:__nub tu shu las byang sems:__byang du ra las rak+ta:__dbus su hU~M:__shar du b+hU~M:__lhor A+oM:__nub tu dz+wIM:__byang du kha~M:__'og tu rlung g.yos me sbar thod pa'i rdzas rnams 'od du zhu ba'i steng du rigs lnga yab yum bcu snyoms 'jug byas pa'i sbyor mtshams nas bdud rtsi dkar dmar byung bas thod pa gang bar gyur par bsams la:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__lan gsum/__oM ma hA rak+ta AHhU~M:__oM ma hA ba liM ta AHhU~M:__zhes pa dag kyang lan gsum gsum brjod do/__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__bdag bskyed/__bum pa/__dkyil 'khor sgrub pa'o/__/dang po la gsum/__lha bskyed pa/__bsnyen pa bzla ba/__tshe 'gugs pa'o/__/dang po la'ang bdun las/__thog mar dkyil 'khor bsgom pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra wa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__chos thams cad stong pa nyid du gyur:__de'i ngang las rang gi sems nyid hrIHdmar po:__hrIHlas trA~M chad:__trA~M rat+na maN+Da la b+h+rU~M:__trA~M las rin po che sna tshogs las grub pa'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rgyan rta babs dang bcas pa:__phyi drwa gur dang me ris bskor ba:__de'i nang du hrIH__las paM chad pa las pa~M pad+ma maN+Da la hU~M:__pad+ma 'dab bzhi'i phyi'i mu khyud de la pad+ma sna tshogs dang ldan pa:__a chad pa las a tsan+t+ra maN+Da la:__zla ba'i dkyil 'khor:__ma chad pa las:__ma sUr+Ya maN+Da la:__nyi ma'i dkyil 'khor:__de'i steng du hrIHlas 'od zer 'phros pas:__sems can thams cad kyi sgrib pa sbyangs:__tshe'i rig 'dzin thob par byas:__'jig rten gyi dregs byed thams cad tshar bcad:__de dag gi tshe dang dbang thang bsod nams bsdus:__bde bar gshegs pa thams cad la mnyes pa'i mchod pa 'bul:__slar 'dus pa hrIHla thim pa 'od du zhu ba las rdo rje hrIHsa mtshan par gyur:__de las 'od zer 'phros:__'phags pa mchod:__sems can gyi don byas:__slar 'dus pa las:__bdag nyid gu ru mtsho skyes rdo rje sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa spyan gsum dang ldan pa:__phyag gnyis rdo rje dril bu bsnams te tshe bum 'dzin pa zhabs gnyis 'di mdun bskyed nas 'tshab _brkyang bskum phyed skyil gyi tshul du bzhugs pa:__yum man+dA ra ba phyag gnyis tshe'i bum pa 'dzin pas yab kyi mgul nas 'khyud pa:__spyi bor tshe dpag med longs sku'i tshul du bzhugs pa:__mA ma kI dang gnyis su med pa:__yab yum gnyis ka sku mdog dmar po bum pa 'dzin pa:__rang gi khog pa dar dmar gyi gur phub pa lta bu'i nang nas:__lte bar ba~M las bdud rtsi'i rgya mtsho chen po dkar la dmar ba'i mdangs chags pa:__de'i phyogs bzhir 'byung ba bzhi'i ngo bo:__shar du sangs rgyas spyan ma sku mdog ser po phyag na gser gyi bum pa 'dzin pa:__lhor gos dkar mo sku mdog dmar mo phyag na zangs kyi bum pa 'dzin pa:__nub tu mA ma kI sku mdog sngon mo phyag na g.yu'i bum pa 'dzin pa:__byang du dam tshig sgrol ma sku mdog ljang gu phyag na shel gyi bum pa 'dzin pa:__kun kyang dar dang rin po ches brgyan pa:__bdud rtsi'i rgya mtsho'i dbus su pad+ma'i sdong po gcig bskyed:__snying khar chos kyi 'khor lo'i rtsa 'dab bzhi'i dbus su tsit+ta rin po che'i man shel gyi gur lta bu'i nang na:__pad zla'i steng du 'od mi 'gyur ba yab yum sku mdog sngon po tshe bum 'dzin pa:__de'i lte bar rdo rje rtse lnga pa'i lte bar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi nang du tshe'i sa bon AHdkar po'i nang du srog gi sa bon nr-i dud kha:__de'i nang du byin gyis brlabs pa'i sa bon hrIHdmar po:__de gsum la bsnyen pa'i sngags kyis bskor ba:__rta mgrin dmar po tshon gang ba g.yas dbyug to:__g.yon sdigs mdzub can:__zhal gcig phyag gnyis pa:__zhar phyir la gzigs pas tsit+ta'i sgo srung ba:__de'i phyi rol tu pad 'dab bzhi'i steng du:__shar gyi pad 'dab la rnam snang dkar po:__lhor rin chen 'byung ldan ser po:__nub tu snang ba mtha' yas dmar po:__byang du don yod grub pa ljang gu:__thams cad kyang rang gi yum dang bcas pa:__tshe bum 'dzin cing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa'o:__rang gi gdan gyi 'dab ma bzhi la:__shar du rdo rje rigs kyi DA ki ma sngon mo:__lhor rin chen DA ki ma ser mo:__nub tu pad+ma DA ki ma dmar mo:__byang du las kyi DA ki ma ljang gu:__tshe bum 'dzin cing rang rang gi yab dang bcas pa rin po che dang rus pas brgyan pa:__mu khyud la tshe la dbang ba'i rig 'dzin brgyud pa'i bla ma thams cad kyang sku gcer bu rin po che dang rus pas brgyan pa:__tshe bum bsnams nas bdag la dbang bskur byin gyis rlob pa:__phyi'i sna tshogs pad+ma la mkha' 'gro bdud 'dul ma:__mkha' 'gro zhi ba 'tsho:__rgya mtsho'i gling na gnas pa'i mkha' 'gro:__rdo rje phra men ma:__rdo rje las byed ma:__rin chen las byed ma:__pad+ma las byed ma:__karma las byed ma:__thams cad sku mdog sna tshogs la phyag na tshe'i bum pa bsnams pa'o/__yang dkyil 'khor gyi sgo bzhi la:__shar sgor rta gdong ma dkar mo g.yas lcags kyu:__lho sgor phag gdong ma ser mo g.yas zhags pa:__nub sgor seng gdong ma dmar mo g.yas lcags sgrog:__byang sgor khyi gdong ma ljang gu g.yas dril bu 'dzin pa:__phyag g.yon pa thams cad tshe bum 'dzin pa:__tshe 'gugs pa'i las byed par gyur par bsam mo:__de nas rang nyid kyi thugs ka'i sa bon dang sngags phreng las 'od zer 'phros pas chos kyi dbyings kyi pho brang nas mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs thams cad thugs dam dbang gis byon par mdzad du gsol:__gnyis pa ye shes spyan 'dren pa ni/__hU~M:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__yul gyi ming ni o rgyan yul:__mA ra ti ka'i gnas mchog tu:__slob dpon pad+ma 'byung gnas la:__mtsho skyes rdo rje zhes kyang grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__phyogs bzhi mtshams brgyad gzhal yas nas:__rigs bzhi mkha' 'gro gshegs su gsol:__bdud 'dul ging bzhi gshegs su gsol:__dpa' bo dpa' mo gshegs su gsol:__dur khrod chen po'i gnas brgyad nas:__mkha' 'gro dpa' bo ma lus dang :__rig 'dzin chos skyong thams cad byon:__dbu skra thor tshugs ldems se ldem:__dar gyi cod pan pu ru ru:__glu len gar byed khyugs se khyug:__sil snyan mang po si li li:__rgyan cha mang po pu ru ru:__rol mo mang po ti ri ri:__dpa' bo'i bro brdung khrigs se khrig:__dpa' mo'i glu len kyu ru ru:__yi dam lha tshogs ya la la:__mkha' 'gro ma tshogs thibs se thib:__chos skyong las byed khyugs se khyug:__zhub can stong sde si li li:__lha srin sde brgyad sha ra ra:__g.yas na pho rgyud thibs se thib:__g.yon na mo rgyud thibs se thib:__dar gyi ru mtshon lhubs se lhub:__mkha' 'gro'i brda skad ti ri ri:__dpa' bo'i bshugs glu kyu ru ru:__dpa' mo'i gar byed shigs se shig:__hU~M gi snang glu di ri ri:__phaT kyi brda skad sangs se sang :__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+hA+e wa DA ki nI dzaHhU~M ba~M hoH__zhes dang*/__spyan 'dren bsdus pa ni/__chags med zla gam dbang gi dkyil 'khor nas:__pad+ma dbyings phyug he ru ka:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs rnams:__'khor dang bcas te gshegs su gsol:__oM badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI dzaHhU~M ba~M hoH__gsum pa bzhugs gsol ni/__stong gsum kun dang mnyam pa yi:__pad+ma 'dab brgyad ge sar bcas:__bde zhing yangs pa 'bul lags na:__dgyes pa'i tshul gyis bzhugs su gsol:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM:__bzhi pa dbang bskur ba ni:__rang gi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas dbang gi lha rigs lnga yab yum spyan drangs:__de la oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA:__zhes pas mchod/__chos sku nam mkha' bzhin du dbyer med cing :__sogs kyis bstod la/__ji ltar bltams pa tsam gyis ni:__zhes pa nas/__sa ma ya shri ye hU~M:__zhes bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur:__sgo gsum gyi dri ma dag:__dbang bzhi thob:__chu'i lhag ma yar lud pa las:__spyi bor snang ba mtha' yas yab yum:__dpral bar rdo rje sems dpa' yab yum:__rna stag g.yas su rin chen 'byung ldan yab yum:__ltag par rnam par snang mdzad yab yum:__rna ltag g.yon du don yod grub pa yab yum rnams kyis dbu brgyan par gyur:__lnga pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__skye 'gags 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__mtsho skyes rdo rjer phyag 'tshal lo:__spros bral bde chen kun bzang mo:__bde stong gnyis med thabs shes sbyor:__bya byed yid chos rnam par dag:__yab yum gnyis med phyag 'tshal lo:__rigs bzhi mkha' 'gro ging dang bcas:__bdud 'dul la sogs mkha' 'gro brgyad:__rta gdong la sogs sgo ma bzhi:__dkyil 'khor lha tshogs phyag 'tshal lo:__drug pa mchod pa la phyi nang gsang mchod ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__lha rdzas phyi mchod 'bul ba ni:__yon chab khrus chab bdug spos dang :__me tog mar me dri chab dang :__zhal zas rol mo mchod pa'i tshogs:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__dbang po rnam lnga'i me tog mchod:__gsur chen dud pa'i bdug spos mchod:__zhun chen snang gsal mar mes mchod:__rdo rje dri chu byugs pas mchod:__bdud rtsi dri chen zhal zas mchod:__rkang gling thod rnga rol mos mchod:__dug gsum sku gsung thugs su mchod:__dug lnga ye shes lnga ru mchod:__snang srid phyag rgya bzhi ru mchod:__gu ru d+he ba DA ki nI ma hA pany+tsa sarba pU dza ho:__hrI:__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__gnyis med gsang mchod 'bul ba ni:__yab yum gnyis med mkha' gsang nas:__byang sems dkar dmar bde ba'i mchog:__bde ba'i ro snyoms mchod par 'bul:__sku lus rgyas phyir bzhes su gsol:__khyad par mchod pa ni:__'khor lo nor bu btsun mo dang :__blon po glang po rta mchog dang :__dmag dpon rin chen bdun po ni:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:__gzugs dang sgra dang dri dang ni:__ro dang de bzhin reg bya ste:__'dod pa'i yon tan lnga po yang :__dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:__sgeg mo phreng ba glu ma gar:__bdug spos me tog mar me dri:__phyi nang lha mo brgyad po yang :__dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:__gu ru de wa DA ki nI bo d+hi tsit+ta ma hA pU dza hoH__sman rag gtor mchod ni:__bdag bskyed skabs 'dir sngags mchod tsam gyis 'thus kyang mdun bskyed skabs su bshad pa ltar spro na:__sman mchod ni/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam par dag:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:__rigs lnga dam tshig lnga yi dngos:__ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:__dug lnga sel ba'i bdud rtsi 'di:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dpa'i tshogs bcas kyi:__thugs dam gnyis med bskul ba yin:__'di ni sngon gyi dam tshig go:__bzhes shig bcom ldan lha yi lha:__bzhes te kun tu dgyes par mdzod:__'phrul gyi dngos grub stsal du gsol:__ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta kha ra~M khA hi:__brgyud mchod spro na/__mtha' yas tshe dpag med mgon pad+ma 'byung*/__/mtsho rgyal khri srong nyang ral yab sras sogs/__/brgyud srol kun 'dus pad+ma mdo sngags gling*/__/rig 'dzin bla ma'i zhal du oM AHhU~M:__mtsho skyes rdo rje rigs lnga yab yum dang*/__/dbang chen rta mgrin rigs bzhi'i mkha' 'gro ging*/__/bdud 'dul ma brgyad sgo skyong gdong mo bzhi/__/dkyil 'khor lha tshogs zhal du oM AHhU~M/__/'chi med sku brnyes tshe dbang rig pa 'dzin/__/bar chad bgegs 'dul bka' gter srung ma'i tshogs/__/snang srid dag pa rab 'byams tshe yi lha/__/ye rdzogs lhun 'byams chen por oM AHhU~M/__/de nas rang gi gnas gsum du reg nas/__bo d+hi tsit+ta oM:__bo d+hi tsit+ta AH__bo d+hi tsit+ta hU~M:__zhes myang :__rak+ta 'bul ba ni:__hU~M:__b+han+d+ha 'bar ba'i snod mchog tu:__ci 'byor khrag sna sna tshogs dang :__mu dra rak+ta bde ba'i mchog:__mA~M sa rak+ta bcud kyi mchog:__'byung ba pad+ma'i rak+ta mchog:__khrag sna stong la bsdus byas nas:__thabs shes rang bzhin phyag rgya yum:__sngags dang phyag rgyas byin brlabs pa'i:__thugs dam bskang ba'i rak+ta 'di:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dpa'i tshogs bcas kyi:__thugs dam gnyis med bskul ba yin:__'di ni sngon gyi dam tshig go:__bzhes shig bcom ldan lha yi lha:__bzhes te kun tu dgyes par mdzod:__'phrul gyi dngos grub stsal du gsol:__ma hA rak+ta dz+wa la kha raM khA hi:__gtor ma 'bul ba ni:__hU~M:__phyi snod thams cad b+han+d+ha'i zhal bu la:__nang bcud thams cad sha lnga bdud rtsi lnga:__sngags dang phyag rgyas byin brlabs pa'i:__thugs dam bskang ba'i gtor ma 'di:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__gong gi tshig rkang bdun 'gres/__stsal du gsol:__ma hA ba ling+ta la kha raM khA hi:__bdun pa bstod pa ni:__hrIH__rig 'dzin mtsho skyes rdo rje dang :__man+dA ra ba yum dang bcas:__mdog dmar tshe yi bum pa 'dzin:__dkyil 'khor gtso la phyag 'tshal bstod:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__yum chen mA ma kI dang bcas:__sku mdog dmar po tshe bum 'dzin:__spyi gtsug bde chen bzhugs la 'dud:__mi bskyod la sogs yab lnga dang :__mA ma kI sogs yum lnga dang :__dpa' bo chen po rta mgrin rgyal:__snying gar bzhugs pa rnams la 'dud:__sangs rgyas spyan dang mA ma kI:__gos dkar mo dang sgrol ma ste:__'byung bzhi dag pa'i ngo bo nyid:__lte bar bzhugs pa rnams la 'dud:__rdo rje rin chen pad+ma dang :__las kyi mkha' 'gro rnam pa bzhi:__rnam thar bzhi yi ngo bo nyid:__mkha' 'gro bzhi la phyag 'tshal bstod:__tshe la dbang dang lhun gyis grub:__phyag rgya chen po'i rig 'dzin dang :__mkha' 'gro bdud 'dul la sogs pa'i:__dkyil 'khor lha tshogs phyag 'tshal bstod:__dkyil 'khor chen pa'i sgo bzhi nas:__rta gdong la sogs sgo ma bzhi:__lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril:__sgo ba bzhi la phyag 'tshal bstod:__gnyis pa bsnyen pa bzla ba ni:__bdag gi thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi nang du tshe'i sa bon AHdkar po:__srog gi sa bon nr-i dud kha:__byin gyis brlabs pa'i sa bon hrIHdmar po gsum la rtsa sngags kyis g.yas bskor du 'khor ba'i sngags phreng dang sa bon las 'od zer 'phros pas dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi thugs kar thim pas thugs dam gyi rgyud bskul nas de las dpa' bo dpa' mo lcags kyu zhags pa thogs pa mang po 'phros pas srid pa gsum gyi lha 'dre mi gsum gyi tshe dang dbang thang bsod nams longs spyod bkrag dang gzi mdangs thams cad bkug ste lha tshogs thams cad kyi phyag gi bum pa gang bar bsam:__khyad par du sprul pa'i mkha' 'gro ma rnams kyis ri rab kyi rming nas bzlog:__rgya mtsho gting nas dkrug:__'chi bdag gshin rje'i klad pa brgyar bkas pa'i nang nas tshe dang srog gi dwangs ma nr-iHrnams dbang du bsdus te lha rnams kyi bum pa la thim:__yang 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas phyogs bcu'i bde bar gshegs pa dang :__bla ma yi dam mkha' 'gro thams cad kyi dbu'i gtsug tor sku'i smin mtshams mgul gyi bum pa thugs ky-i dpal be'u lte ba'i 'khor lo gsang ba'i sbyor mtshams nas 'chi med kyi bdud rtsi spyan drangs nas spyi bo'i 'od dpag med kyi tshangs bug tu thim:__de nas dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bum pa nas bdud rtsi 'od zer gyi tshul du byung nas 'od dpag med kyi skur thim:__'od dpag med kyi sku las bdud rtsi'i chu rgyun byung ba bdag gi tshangs bug nas bab:__ye shes sems dpa'i thugs ka na tshe'i snying po AHdkar po:__srog gi snying po nr-iHdud kha:__byin gyis brlabs pa'i sa bon hrIHdmar po la thim pas yig 'bru bkrag mdangs dang ldan par gyur nas 'chi med tshe'i rig 'dzin thob:__bdud rtsi'i 'od zer rigs lnga yab yum gyi skur thim:__yang bdud rtsi lte ba'i 'byung ba bzhi'i lha mo'i bum par thim:__de nas bdud rtsi lud pa las lte ba sprul pa'i 'khor lo ltem gyis gang nas rgyas te rkyal pa 'o mas gang ba lta bur lus bdud rtsis rgyas te ba spu'i bu ga nas zil pa phrom gyis song ba las gser gyi rdo rjes gtams pa'i rdo rje'i ra ba las drag po me'i tshwa tshwa kyi li li 'khor bar gyur par bsam:__dmigs rkang de bzhi po'ang rim pa bzhin byas la tshe bsnyen bzla dgos te/__gzhung las/__de'ang thun dang po la:__srid pa gsum gyi tshe dpal dbang du bsdus:__thun gnyis pa la 'chi bdag gshin rje'i lag nas tshe 'phrog:__thun gsum pa la bde bar gshegs pa'i byin rlabs bsdu:__thun bzhi pa la bum pa las dngos grub blangs:__thun bar du tshe rgyas la 'khor 'das kyi tshe dpal dbang du bsdus nas bstims la rig 'dzin tshe'i snying po 'di bzla'o:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHha ri ni sa ra tsa hri ya tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__zhes rtsa sngags dang*/__mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs kyang bzlas nas mthar/__las sbyor sngags/__oM hU~M trA~M hrIHAHA yur+dz+nyA na d+ha ra d+ha ra:__d+hi ri d+hi ri:__de hi de hi swA hA:__thun tha ma la rdzogs rim bsgom pa ni:__dkyil 'khor lha tshogs 'od dpag med kyi bum par thim:__bum pa'i bdud rtsis rang gi tsit+ta lha dang bcas pa gang bar bsam:__gdan gyi pad 'dab bzhi bum sku ltar zlum par bsam:__de nas/__spyi bo'i 'od dpag med kyi thugs ka'i hrIHlas A li 'od zer dmar shad kyis byung ba g.yon skor du dkri:__yang kA li dkar shad kyi byung ba g.yas skor du dkris:__spyi bo'i 'od dpag med tshangs bug tu byon nas tsit+ta'i bum sku'i steng du gur gyi tog ltar khyab ste byin gyis brlabs par gyur par bsams/__dbyangs gsal dang yig brgyas kha bskang*/__ye d+har gyis brtan par byas la mchod bstod 'bul/__spro na yan lag bdun pa dang skyabs 'gro sems bskyed yig rnying du skabs 'dir 'byung bas sgrub thabs kyi dbur yod pa nyid blang ngo*/__/gsum pa tshe'i rig 'dzin bskul zhing tshe 'gugs pa ni/__hU~M:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__sogs spyan 'dren ltar dang*/__hrI:__ma chags pad+ma dbang gi sogs 'og mdun bskyed kyi skabs su yod pa ltar brjod/__mdun bum sgrub pa dang sbrel na 'dir tshe 'gugs btang mi dgos pas gong gi bzlas pa'i 'phros su bum sgrub la 'jug go__/gnyis pa bum pa sgrub pa la bdun las/__dang po lha bskyed pa ni/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma a las zla ba'i dkyil 'khor gyi dbus su b+h+rU~M 'od du zhu ba las byung ba'i rin po che'i bum pa mtshan nyid dang ldan pa:__zhabs zhum pa:__lto ba ldir ba:__mgrin pa phra ba:__mchu 'phyang ba:__kha g.yel ba:__dpag bsam shing gis kha brgyan pa:__lha'i gos kyi mgul chings byas pa:__phyi bum pa'i dbyibs la nang gzhal yas khang gi nang du lnga lnga nyi shu rtsa lngas gang ba'i dbus su oM hU~M trA~M hrIHAH__de rnams 'od du zhu ba las byung ba'i bcud sna tshogs kyis gang ba'i dam tshig bdud rtsi chen por gyur:__de'i kha rgyan gyi dbus su AHlas ka pA la phyi rin po che sna lnga las grub pa:__nang bdud rtsi mu tig dkar po dri ma med pa lta bur gyur:__de'i dbus su thig bzhi btab pas re mig dgur gyur pa'i dbus su byang chub kyi sems dkar po las hU~M dang mUM:__shar du dri chen las oM dang lA~M:__lhor sha chen las swA dang mA~M:__nub tu pad+ma rak+ta las A~M dang pA~M:__byang du dri chu las hA dang tA~M:__de las 'od zer 'phro 'dus gcig tu gyur pa las:__dbus su rdo rje sems dpa' yab yum sngon po:__shar du rnam par snang mdzad yab yum dkar po:__lhor rin chen 'byung ldan yab yum ser po:__nub tu snang ba mtha' yas yab yum dmar po:__byang du don yod grub pa yab yum ljang gu ste rigs lnga yab yum snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems kyi 'od zer gyis phyogs bcu na bzhugs pa'i bde bar gshegs pa rnams la mnyes pa'i mchod pa 'bul:__byin rlabs nus mthu thams cad tshur 'dus:__rigs lnga yab yum la thim:__oM AHhU~M:__hU~M badz+ra d+hr-ika:__mU~M d+hA twI shwa ri:__oM dzi na dzika:__lA~M dwe Sha ra ti:__swA rat+na d+hr-ika:__mA~M mo ha ra ti:__AM a ro lika:__pAM rA ga ra ti:__hA pra dz+nyA d+hr-ika:__tA~M badz+ra ra ti:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__rigs lnga yab yum 'od du zhu ba las bdud rtsi'i rgya mtsho dkar la dmar ba'i mdangs chags pas b+han+d+ha gang bar gyur par bsam:__de'i steng du sin+d+hu ra'i me long mi dmigs pa las:__e las chos 'byung bsnol ba'i dbus su pa~M las pad+ma 'dab ma bzhi pa'i dbus su hrI:__shar ha:__lhor ri:__nub tu ni:__byang du sa:__de rnams las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las:__dbus su slob dpon pad+ma 'byung gnas sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs chags pa:__zhal gcig phyag gnyis pa phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa thugs kar 'dzin pa:__g.yon pa mnyam bzhag gi steng du ka pA la 'chi ba med pa'i ye shes kyi bdud rtsis gang ba 'dzin pa:__kha T+wA~M ga mchan khung g.yon du btsugs pa:__zhabs rdo rje skyil krung du bzhugs pa:__sku la za 'og gi ber chen gsol ba:__dbu la sha ba'i mnyen zhu dang :__rgod kyi ldem 'phru dar sna lnga dang :__me long lnga dang bcas pas brgyan cing gsol ba:__gdan gyi pad+ma 'dab bzhi'i steng du shar du rdo rje mkha' 'gro ma dkar mo:__lhor rin chen mkha' 'gro ma ser mo:__nub tu pad+ma mkha' 'gro ma dmar mo:__byang du las kyi mkha' 'gro ma ljang gu:__g.yas pa thams cad kyis rdo rje dang :__rin po che dang :__pad+ma dang :__ral gris mtshan pa'i gri gug 'dzin pa:__g.yon pa thams cad kyis thod pa khrag gis gang ba 'dzin pa:__gcer bu rus pa'i rgyan can:__zhabs g.yas bskum g.yon brkyang ba:__ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'o:__phyag gi ka pA la'i nang du ye shes kyi bdud rtsi 'khyil ba'i dbus su rdo rje sems dpa' yab yum sngo:__shar du rnam par snang mdzad yab yum dkar:__lho ru rin chen 'byung ldan yab yum ser:__nub tu snang ba mtha' yas yab yum dmar:__byang du don yod grub pa yab yum ljang :__shar sgor las bum gyi nang du pa~M las pad+ma a las zla ba ra~M las nyi ma'i steng du:__hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phro 'dus gcig tu gyur pa las:__khro bo bdud rtsi 'khyil pa sku mdog sngon po zhal gcig phyag gnyis pa phyag g.yas rdo rje:__g.yon dril bu bsnams pa:__dbu skra ser po gyen du brdzes pa:__spyan gsum dmar zhing zlum pa:__mche ba rab tu gtsigs pa:__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum gyis ye shes kyi me rab tu 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'o:__lha tshogs de dag thams cad kyi spyi bor oM:__mgrin par AH__thugs kar hU~M las 'od zer 'phros pas lho nub rnga yab kyi gling nas gu ru zhi ba lha lnga dang :__khro bo bdud rtsi 'khyil pa la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba spyan drangs par gyur:__gu ru de wa DA ki nI sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dzaH__gnyis pa spyan 'dren ni:__hU~M:__yul gyi ming ni rnga yab gling :__zangs mdog dpal ri'i gnas mchog tu:__pad+ma 'od kyi gzhal yas nas:__grub pa mthar phyin dngos grub brnyes:__slob dpon pad+ma rgyal po la:__pad+ma thod phreng zhes kyang grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gsum pa bzhugs gsol ni:__bcom ldan 'dir ni byon pa legs:__bdag cag bsod nams skal bar ldan:__bdag gi mchod yon bzhes nas kyang :__'di nyid du ni bzhugs su gsol:__stong gsum kun dang mnyam pa yi:__pad+ma 'dab brgyad ge sar bcas:__bde zhing yangs pa 'bul lags na:__dgyes pa'i tshul gyis bzhugs su gsol:__dzaHhU~M ba~M ho:__e h+ye hi pad+ma ka ma lA ya s+t+waM:__bzhi pa dbang bskur ba ni:__slar yang thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros pas dbang gi lha rnams spyan drangs:__pany+tsa ku la sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swA hA:__zhes mchod/__ji ltar bltams pa tsam gyis ni:__zhes pa nas/__shrI ye hU~M:__zhes bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur:__sgo gsum gyi dri ma dag:__dbang bzhi thob:__chu'i lhag ma yar lud pa las gtso 'khor rnams la rigs kyi bdag pos dbur brgyan:__khro bo bdud rtsi 'khyil pa la don yod grub pas dbur brgyan par gyur:__lnga pa mchod pa 'bul ba ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__lha rdzas phyi mchod 'bul ba ni:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas rol mo la sogs pa:__spyan shangs thugs dang sku lus dang :__zhal dang snyan du mchod pa 'bul:__gu ru de ba DA ki nI ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swA hA:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__zhes pa nas/__sku lus rgyas phyir bzhes su gsol:__zhes pa'i bar bdag bskyed ltar la/__gu ru de ba DA ki nI bo d+hi tsit+ta ma hA pU dza ho:__drug pa bstod pa ni/__hrI:__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsung thugs ldan rdo rje 'chang la bstod:__sku ni m-i 'gyur kun tu bzang po'i sku:__gsung ni mi 'gags mnyam nyid rig pa'i gsung :__thugs ni mi g.yo smra bsam brjod las 'das:__sku gsung thugs ldan pad+ma rgyal la bstod:__'gro ba'i don du rang byung 'od dpag med:__bkra shis yon tan du mas brgyan pa'i sku:__'jig rten dbang sgyur pad+ma rgyal po'i sras:__rdo rje thod phreng rtsal la phyag 'tshal bstod:__zhi ba'i las mdzad rdo rje mkha' 'gro ma:__rgyas pa'i las mdzad rin chen mkha' 'gro ma:__dbang gi las mdzad pad+ma mkha' 'gro ma:__mngon spyod las mdzad las kyi mkha' 'gro ma:__rigs bzhi mkha' 'gro'i sku la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrogs shing :__bgegs rnams ma lus 'joms mdzad pa:__dngos grub ma lus stsol ba'i lha:__bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod:__bdun pa bsnyen pa ni/__bdag gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas mdun gyi lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul:__de rnams kyi thugs ka nas 'od zer 'phros:__'khor 'das snod bcud kyi tshe dpal thams cad bsdus te bdag mdun gyi lha rnams la thim pas 'chi med tshe'i rig 'dzin 'grub par gyur:__ces dmigs te gzungs thag blangs la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sogs gtso bo dang*/__'khor la ha ri ni sa sogs bzla/__las bum la bdud rtsi 'khyil ba'i sku las bdud rtsi babs pas bum pa gang bar bsams la/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT:__ces bzla/__slar yang*/__bdag gi thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros:__gu ru zhi ba lha lnga'i thugs kar phog pas:__zhi ba lha lnga'i thugs ka nas 'od zer lcags kyu'i dbyibs can dpag tu med pa 'phros pas:__'khor 'das kyi tshe dpal thams cad bkug nas phyag gi ka pA la'i nang du rigs lnga yab yum gyi spyi bor thim:__sbyor ba mdzad nas sku bde ba skyes par gyur par bsams la/__slar yang mchod cing bstod nas/__gu ru zhi ba lha lnga 'od du zhu ba las sin+d+hu ra'i rang bzhin du gyur cing bdud rtsi 'khyil pas dkyil 'khor gyi bya ba mthar phyin pa'i phrin las mdzad par gyur par bsam mo/__/gsum pa mdun bskyed sgrub pa la bcu las/__dang po dkyil 'khor bskyed pa ni/__mdun gyi dkyil 'khor oM badz+ra a mr-i ta sogs kyis bsang*/__oM swa b+ha wa sogs kyis sbyang*/__stong pa nyid du gyur:__stong pa'i ngang las:__nam mkhar sems nyid kyi ngo bo hrIHdmar po:__hrIHde las trA~M rat+na maN+Dal hU~M:__trA~M las rin po che sna tshogs las grub pa'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rgyan rta babs bang rim bzhi bzhi dang ldan pa:__de'i phyi rol tu gru khyams zla gam 'khor yug dur khrod kyi ra ba:__de'i phyi rol tu pad+ma rdo rje'i ra ba me ris bskor ba:__de'i nang chos 'byung gi gzhal yas khang gi nang du dbus su pad+ma 'dab bzhi:__de'i phyi rol tu mu khyud kyi pad+ma 'dab brgyad dang bcas pa:__chos 'byung gi dbus su hrIHlas pa~M chad:__pa~M pad+ma maN+Dal:__lha rnams kyi pad+ma'i gdan:__a chad pa las a tsan+d+ra maN+Da la:__zla ba'i gdan dkar la zlum pa:__ma chad pa las:__ma sUr+ya maN+Dal:__nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus kyi hrIHlas 'od zer 'phros:__'phags pa mchod:__sems can gyi don byas:__tshur 'dus yongs su gyur pa las:__mdun du mtsho skyes rdo rje sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa:__rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol ba'i bar du tshe'i bum pa dpag bsam shing gi kha brgyan pa 'dzin pa:__zhabs gnyis brkyang bskum gyi tshul du bzhugs pa:__de'i pang na yum man+dA ra ba dmar mo tshe bum 'dzin pas yab kyi mgul nas 'khyud pa:__gnyis ka'ang spyan gsum mche ba gtsigs pa:__rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan cing ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'o:__de'i spyi bor pad zla'i steng du mgon po tshe dpag med longs spyod rdzogs sku'i cha byad can:__yum mA ma kI dang gnyis su med par 'khril ba yab yum gnyis ka sku mdog dmar po tshe'i bum pa 'dzin pa:__rin po che'i rgyan rnam pa sna tshogs kyis brgyan pa:__de'i phyi rol tu pad+ma 'dab bzhi'i steng du:__shar gyi 'dab ma la rnam snang dkar po:__lhor rin chen 'byung ldan ser po:__nub tu 'od dpag med dmar po:__byang du don yod grub pa ljang gu:__thams cad kyang rang rang gi yum la 'khril ba:__tshe'i bum pa 'dzin cing rin po che'i rgyan gyis brgyan pa'o:__rang gi gdan gyi pad 'dab bzhi la:__shar du rdo rje DA ki ma sngon mo:__lhor rin chen DA ki ma ser mo:__nub tu pad+ma Da ki ma dmar mo:__byang du las kyi DA ki ma ljang gu:__thams cad kyang tshe bum 'dzin cing rang rang gi yab dang bcas pa rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__phyi'i mu khyud de la tshe la dbang ba'i rig 'dzin brgyud pa'i bla ma thams cad sku gcer bu la rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__thams cad kyi phyag na tshe'i bum pa bsnams nas bdag la dbang bskur zhing byin gyis brlabs pa:__phyi'i sna tshogs pad 'dab la mkha' 'gro bdud 'dul ma:__zhi ba 'tsho:__rgya mtsho'i gling na gnas pa'i mkha' 'gro ma:__rdo rje phra men ma:__rdo rje las byed ma:__rin chen las byed ma:__pad+ma las byed ma:__karma las byed ma:__thams cad kyang sku mdog sna tshogs pa:__phyag na tshe'i bum pa bsnams pa:__sgo bzhi la shar sgor rta gdong ma dkar mo:__lho sgor phag gdong ma ser mo:__nub sgor seng gdong ma dmar mo:__byang sgor khyi gdong ma ljang gu:__thams cad kyang phyag g.yas lcags kyu zhags pa:__lcags sgrog dril bu 'dzin pa:__g.yon pa kun gyis tshe'i bum pa 'dzin pa'o:__rang gi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas tshe dpag med zla gam dbang gi dkyil 'khor nas gu ru mtsho skyes rdo rje'i dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba badz+ra sa ma ya dza dzaH__gnyis pa spyan 'dren pa nas/__bdun pa bstod pa'i bar gong gsal bdag bskyed ltar tshang ba btang*/__brgyad pa bsnyen pa ni/__bdag gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas sogs nas/__rig 'dzin 'grub par gyur bar bum sgrub ltar blangs la rtsa sngags la bzlas pa'i dngos gzhi dang*/__mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs kyang ci nus bzla/__mdun bskyed sgrub pa'i dngos gzhi byed skabs gong gsal srid pa gsum gyi tshe bcud bsdu ba sogs thun bzhi'i dmigs gnad rnams kyang sbyar/__mthar las sngags kyang ji ltar 'os par bzla'o/__/dgu pa tshe 'gugs pa ni/__tshig bdun gsol 'debs sngon tu 'gro bas/__tshe'i rig 'dzin bskul ba ni/__mda' dar g.yab la/__hrIH__ma chags pad+ma dbang gi dkyil 'khor nas:__dus gsum sangs rgyas kun gyis dbang bskur zhing :__'chi med tshe dbang rig 'dzin grub pa'i sku:__mtsho skyes rdo rje pad+ma thod phreng rtsal:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob mdzod:__gnyis med yum chen man+d+ha ra:__shes rab rang bzhin bde ster ma:__dga' ba bzhi yi ngo bo nyid:__dpal ldan rdo rje rnal 'byor ma:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__spyi gtsugs bde chen 'khor lo nas:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__yum chen sdud byed mA ma kI:__yab yum gnyis su med pa ru:__mi rtog gnyis su med par sbyor:__khyed ni=__hU~M:__shar phyogs rdo rje stong ldan khri steng nas:__rdo rje'i mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__zhe sdang rnam dag me long ye shes ngang :__rdo rje'i rigs te bgegs tshogs zhi bar mdzod:__khyed ni =__hU~M:__lho phyogs rin chen stong ldan khri steng nas:__rin chen mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__nga rgyal rnam dag mnyam nyid ye shes ngang :__rin chen rigs te tshe dpal rgyas par mdzod:__khyed ni =__hU~M:__nub phyogs pad+ma stong ldan khri steng nas:__pad+ma mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__'dod chags rnam dag sor rtog ye shes ngang :__pad+ma'i rigs te snang ba dbang du sdus:__khyed ni =__hU~M:__byang phyogs rgya gram stong ldan khri steng nas:__las kyi mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__khrag dog rnam dag bya grub ye shes ngang :__las kyi rigs te bar chad dgra bgegs thul:__khyed ni =__hU~M:__sprul pa'i gnas mchog dur khrod gnas brgyad nas:__mkha' 'gro bdud 'dul mkha' 'gro zhi ba 'tsho:__mkha' 'gro las mdzad rdo rje phra men ma:__rgya mtsho'i gling na gnas pa'i mkha' 'gro bzhi:__sna tshogs las mdzad dngos grub char 'bebs ma:__khyed ni =__dkyil 'khor chen po'i pho brang sgo bzhi nas:__rta gdong phag gdong seng gdong khyi gdong ma:__lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu bsnams:__byams sogs tshad med bzhi yi ngo bo nyid:__khyed ni =__oM badz+ra A yur+dz+nyA na swA hA:__sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__chags med zla gam dbang gi dkyil 'khor du:__pad+ma dbyings phyug he ru ka:__mtsho skyes rdo rje tshe yi lha:__man+dA ra ba yum dang bcas:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__gu ru yab yum spyi gtsug nas:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__mA ma kI dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi gong gi tshig rkang bcu kun la 'gre/__hU~M:__shar gyi phyogs nas tshe 'gugs ma:__rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi =__hU~M:__lho yi phyogs nas tshe 'gugs ma:__rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi =__hU~M __nub kyi phyogs nas tshe 'gugs ma:__pad+ma rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi =__hU~M:__byang gi phyogs nas tshe 'gugs ma:__las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi =__hU~M:__phyogs mtshams kun nas tshe 'gugs ma:__byin rlabs bde ster mkha' 'gro'i tshogs:__sna tshogs dngos grub char 'bebs ma:__phyag na tshe yi =__hU~M:__sgo bzhi'i gnas nas tshe 'gugs ma:__rta gdong la sogs sgo ma bzhi:__tshad med zhi yi dngos grub 'bebs:__phyag na tshe yi =__hU~M:__shar phyogs dri za'i lag nas tshe khug cig:__lho phyogs gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__nub phyogs klu+u yi lag nas tshe khug=__byang phyogs gnod sbyin lag=__shar lho me lha'i lag nas=__lho nub srin po'i lag=__nub byang rlung lha'i lag=__byang shar dbang ldan lag=__steng phyogs nyi zla gza' skar lag nas=__'og phyogs klu dang sa bdag lag nas=__khug cig khug cig tshe=__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__ya bdud rgyal po'i lag nas tshe khug cig:__ma mdud rgyal mo'i lag nas=__'jigs pa'i 'dud bzhi'i lag nas=__mgyogs pa'i btsan bzhi'i lag=__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__tshe zad pa yod na bsnan du gsol:__tshe chad pa yod na mthud du gsol:__tshe ral ba yod na drub tu gsol:__tshe gas pa yod na sbyor du gsol:__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas la:__mi 'chi tshe yi dngos grub stsol:__mi zad nor gyi dngos grub stsol:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsol:__tshe mi nub pa yi rgyal mtshan dang :__tshe mi 'gyur ba yi g.yung drung dang :__tshe mi shigs pa yi rdo rje dang :__tshe nyi zla dang ni mnyam gyur cig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M:__oM badz+ra A yu She hU~M AH__a~M ku sha ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__chags med zla gam dbang gi dkyil 'khor nas:__pad+ma dbyings phyug he ru ka:__man+dA ra ba yum dang bcas:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs rnams:__rig 'dzin tshe yi lha yin pas:__khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__sgrub pa po ni bdag cag la:__tshe dbang dngos grub stsal du gsol:__'khor 'das kun gyi tshe bsdus nas:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe nyi zla dang ni mnyam par shog:__tshe yi 'khor lo 'di la tshe khug cig:__me long yig drug 'di la tshe khug cig:__thod pa'i bdud rtsi 'di la=__tshe bum 'di la=__tshe rgyas 'di la tshe khug=__pad gtor 'di la tshe=__bkra shis rdzas brgyad 'di la tshe khug cig:__oM badz+ra A yu She hU~M AH__byang chub sgrub la bar chad med pa'i phyir:__mi 'gyur 'chi med tshe dbang rig 'dzin 'dis:__'gro ba kun gyi 'chi bdag bdud bcom nas:__mtsho skyes rdo rje pad+ma'i gnas thob shog:__badz+ra kI li kI la'i gnas thob shog:__ces dbyangs rol sngags dang bcas dmigs pa gsal zhing brtan pas dgugs so/__/bcu pa tshogs mchod ni/__thabs shes kyi rdzas tshogs par bshams la/__bsang sbyang*/__nang mchod ltar byin brlabs la/__kyai __tshogs rje tshogs bdag he ru ka:__dur khrod 'bar ba'i gzhal yas su:__'khor bcas tshogs la spyan 'dren gyis:__dgyes pa'i tshul gyis gshegs su gsol:__gzugs kyi lha mo me long ma:__spyan gyi tshogs su bzhes su gsol:__sgra yi lha mo pi wang ma:__snyan gyi tshogs su bzhes su gsol:__dri yi lha mo spos phor ma:__shangs gyi tshogs su bzhes su gsol:__ro yi lha mo zhal zas ma:__ljags kyi tshogs su bzhes su gsol:__reg bya'i lha mo gos zung ma:__sku yi tshogs su bzhes su gsol:__chos kyi lha mo chos 'byung ma:__thugs kyi tshogs su bzhes su gsol:__thabs dang shes rab rdzas kyi mchog:__ting 'dzin sngags kyis byin brlabs pa:__dad pa'i sems kyis bdag 'bul na:__bzhes shig rol cig dgyes par mdzod:__oM na maHsarba ta thA ga ta gu ru de wA DA ki nI ga Na tsakra pU dza kha raM khA hi:__zhes 'bul/__skong gi cho ga gzhan yang lcogs na bya/__de nas brda'i 'bul len bcas tshogs la rol zhing lhag ma bsdus la/__oM AHhU~M:__lan gsum gyis brlabs te/__hU~M:__dkyil 'khor chen po'i mtha' skyong ba:__'jig rten mkha' 'gro dregs byed tshogs:__bstan pa srung bar zhal bzhes pa:__lhag ma dag la gnas pa rnams:__dam tshig can rnams bsrung ba'i phyir:__lhag ma'i bdag po lhag la rol:__phud kyi bdag po phud la rol:__kun kyang mnyes shing tshim par mdzod:__ces phyi rol tu btang ngo*/__/gsum pa rjes kyi las rim ni/__phyi rol du gtor ma bskyang :__bzod gsol:__dge bsngo:__gshegs gsol bya:__mi dmigs pa'i rgyas gdab:__las kyi rjes mi mngon par bya'o:__zhes 'byung bas chos skyong gter srung la gtor ma 'bul/__chad mdo brtan skyong nyung 'dus spyi rgyugs btang*/__gtang rag mchod bstod dngos grub blang*/__nongs bshags bya zhing yig brgya bzla/__dge ba bsngo/__rten yod na brtan bzhugs dang med na ye shes pa gshegs pa'am/__dam ye gnyis med rang la bsdu/__bdag bskyed 'od gsal ba'i dbyings su bsdu zhing slar yang zung 'jug gi skur ldangs/__bkra shis pa'i tshig phreng ji ltar rigs pa brjod do/__!__/gnyis pa gzhan don dbang bskur ba'i rim pa la gsum/__sbyor ba yo byad kyi gshom/__dngos gzhi sgrub mchod byin rlabs dbang bskur ba'i rim pa'o/__/dang po stegs gtsang ma'i steng du zhi dkyil sgo rdzogs spyi dang mthun pa la/___lha gnas chos 'byung gi dbus su pad+ma 'dab bzhi'i ste bar tshe bum/__chos 'byung phyi rol tu pad+ma 'dab brgyad/__de rnams dang sgo bzhi la thig le phyogs mdog gam/__thams cad la lha mtshan tshe bum bris kyang chog__/ma 'dzom na maN+Dal 'bru dkar gyi tshom bu lha grangs bkod pa'i dbus su many+dzi la rin po che'i bum pa chas ldan bcud kyis gang ba'i khar thod pa bdud rtsis gang bar tshe rdzas cong zhi brag zhun/__mu zi/__tshwa/__shel/__bya rgod mkhris pa/__mar/__bu ram/__sbrang rtsi/__chang ste rtsa ba bcu/__sha lnga/__bdud rtsi lnga ste skyob bcu/__a ru ba ru/__skyu ru/__shing kun/__bzang po drug ste grogs bcu bcas pa'i sum cu'i ril bu btab pa'i khar me long la sin+d+hu ras chos 'byung nyis brtsaigs kyi dbus su hrIHla rtsa sngags dang badz+ra gu rus bskor ba dang*/__chos 'byung gi zur drug la g.yung drung re bris pas bkab pa'i steng du dar dmar po'i gur phub pa la gzungs thag rdo rje btags pa dang*/__de'i g.yas su tshe rgyas rin po che zur brgyad pa'i rnam pa can ril bus bskor ba dang*/__g.yon du dpal gtor rin po che 'bar ba'i rnam pa can pad+ma 'dab bzhis bskor ba rnams bkod/__dbang bskur ba'i 'khor lo pad+ma 'dab brgyad kyi dbus su hrIHbris pa dang*/__tshe bsring ba'i 'khor lo pad+ma 'dab bzhi'i dbus su ba~M dang*/__'dab bzhir/__haH__ri:__niHsaHbris pa/__gnyis ka yang mu khyud lnga lngas bskor bar rim bzhin dbyangs dang*/__gsal byed dang*/__rnyen snying dang*/__rdo ra dang :__me ri g.yas bskor can tu bris pa bltebs la skud pa dmar po'i chings dang dar dmar gyis g.yogs pa/__'dzom na slob ma'i grangs dang mnyam pa dbus kyi bum pa la brten te dgod/__gzhan yang tshe ril/__tshe chang*/__tshe mda'/__bkra shis rdzas brgyad bcas kyi mthar phyi nang gsang ba'i mchod pas bskor/__las bum/__mig dar/__me tog__/tshogs mchod sogs mkho ba'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa ni/__gsol 'debs nas brtsam/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa/__bum sgrub/__mdun bskyed bzlas pa tshe 'gugs/__tshogs 'bul ba yan btang*/__bdag 'jug gam rig pa'i me tog dor la gnang ba nod do/__/gsum pa ni/__slob ma rnams la sgo drung du khrus byas/__phyag 'tshal/__gral la 'khod pa la bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__me tog bkram bsdu byas te kun slong bcos pa dang*/__chos bshad tshe sgrub dang 'brel ba'i lo rgyus sogs ji rigs brjod la/__khyad par/__de'ang spyir 'dzam bu'i gling pa'i tshe la nges pa med cing sgos su snyigs ma'i 'gro ba rnams tshe thung zhing bar chad shin tu mang bas de dag skyobs pa'i thabs su bcom ldan 'das tshe dpag med dang tha dad mi mnga' ba slob dpon chen po pad+ma ka ras gangs can gyi rje 'bangs skal ldan rnams la 'chi med tshe'i sgrub thabs bye ba phrag bsam las 'das pa stsal cing ma 'ongs gdul bya rnams la brtse bas dgongs te mtha' dbus rnams su zab mo'i gter du sbas/__phyis 'dul ba'i dus skabs so sor babs pa'i tshe gter ston sprul pa'i skyes mchog rnams kyis spyan drangs te 'gro ba mtha' yas pa gnas skabs 'chi bdag gi 'jigs las skyob cing mthar thug 'chi med mgon po'i go 'phang du dbugs dbyung bar mdzad pa'i nang nas khyad par du gyur pa/__gu ru mtsho skyes rdo rje'i gdams skor la rim pa gsum du byon pa'i dang po 'jam mgon khri srong lde btsan gyi sku'i rnam rol mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer gyis lho brag gtam shul gyi brag srin mo sbar rjes nas spyan drangs pa dang*/__gnyis pa lha sras mu rub btsad po'i skye ba gter chen sangs rgyas gling pas dgyer bye ma dkar po'i mchod rten nas spyan drangs pa nyi zla kha sbyor du grags pa dang*/__gsum pa chos rgyal khri lde'i yon tan gyi sprul pa byang bdag bkra shis stobs rgyal gyis gtsang rong kham bu lung nas spyan drangs pa'i sku gsum rigs 'dus bcas yod pa las/__'dir sprul pa'i gter ston thams cad kyi spyi mes yang zab thugs gter chen po'i mnga' bdag 'gran zla thams cad dang bral ba'i gter chen nyang ral pa can gyi gter nas byon pa ste/__de'ang gzhung nyid las/__bdag 'dra pad+ma 'byung gnas kyis:__mA ra ti kar tshe yi rig 'dzin thob:__skye 'chi med pa rdo rje'i sku thob gyur:__phyi rabs tshe yi rig 'dzin thob 'dod rnams:__mtsho skyes rdo rje pad+ma nyid bsgrub na:__tshe yi dngos grub thob par the tshom med:__phyi rabs don du tshe yi sgrub pa 'di:__mtsho rgyal khyod la zab pa'i rgya ru gtad:__ces sngags pa'i gdams pa zab mo gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi bum pa dang 'brel bar dbang bskur ba la slob dpon gyi bya ba sogs ji ltar rigs pas mtshams sbyar te maN+Dal 'bul du gzhug__/chas su 'jug pa ni mtshams sbyor spyi mthun bcas/__oM tsak+Shurban+d+ha wa ra ma NA ya swA hA:__zhes pas mig dar dang*/__oM A khaM bI ra hU~M:__zhes pas me tog gtad/__dkyil 'khor gyi gtso bo dang bla ma dbyer ma mchis pa la mi phyed pa'i dad gdung drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__dga' chen khyab bdag ston pa ste:__slob dpon khyod ni dgongs su gsol:__byang chub chen po'i tshul bstan pa:__mgon po chen po bdag 'tshal lo:__dam tshig de nyid bdag la stsol:__byang chub sems kyang bdag la stsol:__sangs rgyas chos dang dge 'dun te:__skyabs gsum dag kyang bdag la stsol:__thar pa chen po'i grong mchog tu:__mgon pos bdag ni gzhug tu gsol:__lan gsum/__bla ma 'chi med mtsho skyes rdo rje rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa la bdag gzhan deng nas byang chub snying po'i bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos:__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__sangs rgyas chos dang dge 'dun la:__bdag gzhan skyabs su mchi lags kyis:__thugs rje chen pos bskyab tu gsol:__lan gsum/__gsum pa sems bskyed pa ni/__smon pa dang 'jug pa'i byang chub kyi sems gsal gdab la/__rgyal ba sras bcas dgongs su gsol:__sems can kun gyi don gyi phyir:__sngon gyi skyobs pa'i thugs bskyed ltar:__de bzhin bdag gis sems bskyed do:__gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshogs:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__lan gsum/__bzhi pa yan lag bdun pa ni/__so so'i dmigs bdun dang bcas te/__hU~M:__'jig pa med pa rdo rje'i sku:__'gags pa med pa rdo rje'i gsung :__skye 'chi med pa rdo rje'i thugs:__rdo rje'i sku gsung thugs la 'dud:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad dang:__dpa' bo rnal 'byor srung ma la:__phyi nang gsang ba de kho na'i:__mchod pa bla na med pas mchod:__'khor ba thog ma med pa nas:__sdig pa'i las rnams gang bgyis pa:__dkyil 'khor lha tshogs spyan sngar bshags:__tshangs pa chen po stsal du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' dang :__nyan rang so so'i skye bo dang :__bdag gis bgyis pa'i dge rtsa la:__dga' bas rjes su yi rang ngo :__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__'gro ba gti mug mun 'thoms la:__zab pa dang ni rgya che ba'i:__chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__mya ngan 'da' ba'i tshul ston pa:__sems can rnams kyi don slad du:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__bdag gzhan dge rtsa ci bsags pa:__sems can kun gyi don gyi phyir:__bla na med pa'i byang chub tu:__bsam pa dag pas bsngo bar bgyi:__lan gsum/__sems can thams cad kyi don du gu ru mtsho skyes rdo rje'i go 'phang thob par bya/__de'i ched du dkyil 'khor gnyan por zhugs te smin byed kyi rim pa zab mo nod par bgyi'o snyam pa'i sems bskyed gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rgyal ba sras bcas dgongs su gsol:__sems can kun gyi don gyi phyir:__sngon gyi skyobs pa'i thugs bskyed ltar:__de bzhin bdag gis sems bskyed do:__gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshogs:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__lan gsum/__tshogs zhing khyad par can de dag gi spyan sngar bsags sbyang spel gsum gyi snying po yan lag bdun pa tshul bzhin bgyi ba'i ting nge 'dzin so so la blo bzhag ste rjes zlos/__hU~M:__'jig pa med pa rdo rje'i sku:__'gags pa med pa rdo rje'i gsung :__skye 'chi med pa rdo rje'i thugs:__rdo rje'i sku gsung thugs la 'dud:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad dang :__dpa' bo rnal 'byor srung ma la:__phyi nang gsang ba de kho na'i:__mchod pa bla na med pas mchod:__'khor ba thog ma med pa nas:__sdig pa'i las rnams gang bgyis pa:__dkyil 'khor lha tshogs spyan sngar bshags:__tshangs pa chen po stsal du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' dang :__nyan rang so so'i skye bo dang :__bdag gis bgyis pa'i dge rtsa la:__dga' bas rjes su yi rang ngo :__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__'gro ba gti mug mun 'thoms la:__zab pa dang ni rgya che ba'i:__chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__sangs rgyas byang chub sems dpa' rnams:__mya ngan 'da' ba'i tshul ston pa:__sems can rnams kyi don slad du:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__bdag gzhan dge rtsa ci bsags pa:__sems can kun gyi don gyi phyir:__bla na med pa'i byang chub tu:__bsam pa dag pas bsngo bar bgyi:__lan gsum/__slar yang khyad par can gyi don zhu ba'i slad du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs dang :__tshe la dbang ba'i rig 'dzin gyis:__'chi med rdo rje'i gnas thob pa'i:__tshe dbang bdag la gnang du gsol:__lan gsum/__skabs 'dir spro na dkyil 'khor du 'jug pa'i skor rnams spyi ltar byed pa'ang bshad/__de nas dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa yin pas/__khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu mdzad par zhu/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros:__slob ma'i rnam smin gyi phung po khams dang skye mched kyis mtshon pa'i ma dag pa'i dngos po thams cad mi dmigs par stong par sbyangs/__oM swa b+hA ba sogs/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma/__a las zla ba/__ma las nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su khyed rang gi rnam par shes pa'i ngo bo hrI yig dmar po/__de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las gu ru mtsho skyes rdo rje sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa/__rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol ba'i bar du tshe'i bum pa dpag bsam shing gi kha brgyan pa 'dzin pa/__zhabs gnyis brkyang bskum gyi tshul du bzhugs pa/__de'i pang na yum man+dA ra ba dmar mo tshe bum 'dzin pas yab kyi mgul nas 'khyud pa/__gnyis ka'ang spyan gsum mche ba gtsigs pa/__rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan cing ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'o/__/de'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs dbus su zla ba la gnas pa'i hrIHdmar po/__de las 'od zer 'phros pas rnga yab pad+ma 'od sogs phyogs bcu'i zhing rab 'byams nas gu ru pad+ma 'byung gnas sogs sangs rgyas byang sems rtsa gsum srung mar bcas pa thams cad gu ru mtsho skyes rdo rje'i dkyil 'khor gyi lha'i rnam par byon nas khyed rang la thim pa dang*/__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thugs ka nas sku gsung thugs kyi byin rlabs kyi ngo bo a dkar po'i rnam par char ltar babs nas khyed rang gi lus la thim pa'i mos pa brtan po mdzod cig__/ces brjod la spro na sgrub thabs kyi spyan 'dren dbyangs dang bcas pas gyer/__bsdu na oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHha ri ni sa ra tsa hri ya tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__dz+nyA na A be sha ya a A:__zhes bzla zhing spos rol dang bcas te ye shes dbab nas/__tiSh+Tha badz+ra ye swA hA:__zhes rdo rje'am me tog spyi bor bzhag la brtan par bya/__sngar byin pa'i me tog de nyid skye ba snga ma nas 'brel ba'i rigs kyi lha la 'bul ba'i mos pas 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhu/__mtsho skyes rdo rje'i dkyil 'khor du:__rig pa'i me tog 'di dor bas:__sngon nas bsnyen pa'i yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__ces dor du gzhug__/de ltar phul ba'i me tog lhag pa'i lhas bzhes nas slar yang dbang rtags cod pan gy-i tshul du spyi bor bcings par mos shig__/u dum+bA ra man+dA ra:__yongs 'dus dang ni mal+li ka:__kar ni ka yi phreng ba 'di:__skal ldan bu khyod legs par zungs:__pra ti gr-ih+Na i maM sa twa ma A ba la oM:__zhes me tog spyi bor bzhag__/mig dbye ba ni/__ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig bsal bar mos/__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyis:__gser gyi thur ma legs bsnams nas:__ma rig pa yi mig phye nas:__ye shes spyan dang ldan gyur cig:__badz+ra tsak+ShuHpra we sha ya sa ma ya hU~M:__zhes mig dar dbye/__lha ngo bstan pa ni/__ltos shig ltos shig sems dpa' che:__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos:__da ni dad pa rab tu bskyed:__'di ni khyod kyi lha yin no:__oM badz+ra pa sh+ya ho:__gu ru mtsho skyes rdo rje lha nyer lnga pa'i dkyil 'khor rten brten pa dang bcas pa thams cad mngon sum du mthong ba'i mos pa mdzod/__ces pa'am spro na brda don rtags gsum gyis so sor ston pa'am mdun bskyed ltar mngon rtogs tsam zhig brjod la bstan no/__/de dag rnams kyis 'jug pa'i chos rnams grub nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la so so'i dmigs pa'i rim pa rnams gsal 'debs shing 'dun pa rtse gcig tu mdzad par zhu/__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas 'khor lo la thim par gyur/__'khor lo bzung la/__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la tshe bdud bzlog pa'i 'khor lo 'dis dbang bskur bas tshe mi nub pa'i rgyal mtshan/__mi 'gyur ba'i srog shing*/__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig__/hU~M:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__'chi bdag gnas su 'joms pa yi:__'khor lo 'di yis dbang bskur ro:__oM tsakra rat+na a b+hi Shiny+tsa mAM:__'khor lo dar dmar pos dril la mgul du 'dogs:__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas sin+d+hu ra'i dkyil 'khor la thim par gyur:__rdo rje slob dpon ngas khyod la me long sin+d+hu ras dbang bskur bas tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__hU~M:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__'chi bdag gnas su 'joms pa yi:__me long 'di yis dbang bskur ro:__oM badz+ra A dar+Sha a b+hi Shiny+tsa mA~M:__gnas gsum du sin+d+hu ras byug pas/__spyi bor bla ma dang tshe dpag med yab yum:__mgrin par mkha' 'gro yab yum:__snying ga nas rigs lnga yab yum thim pa'i mos pa mdzod:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHha ri ni sa ra tsa hri ya tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHces bzla/__thod pas dbang bskur ba ni/__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas thod pa la thim par gyur/__thod pa 'dis dbang bskur bas tshe mi nub pa'i rgyal mtshan/__mi 'gyur ba'i srog shing*/__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig__/hU~M:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyis:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__'chi bdag gnas su 'joms pa yi:__thod pa 'di yis dbang bskur ro:__ka pA la a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa mA~M:__thod pa'i bu ga nas bdud rtsi byung ba slob ma'i tshangs bug tu zhugs:__snying ga'i tshe'i sa bon A:__srog gi sa bon nr-i:__byin gyis brlabs pa'i sa bon hrIHgsum la thim pas yig 'bru gsum bkrag mdangs gzi mdangs dang ldan pa'i mos pa mdzod:__ces brjod/__de nas bum pa'i dbang bskur ba ni:__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas bum pa la thim par gyur:__tshe bum 'dis dbang bskur bas mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__hU~M__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyi:__sku+u gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__'chi bdag gnas su 'joms pa yi:__tshe bum 'di yis dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHha ri ni sa ra tsa hri ya tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__ka la sha a b+hi Shiny+tsa mA~M:__bum mchu'i kha nas tshe'i bdud rtsis lus mer gyis gang ba ba spu'i bu ga nas phyir zil pa phrom gyis byung nas rdo rje 'bar bas rgyas btab pa'i mos pa mdzod:__de nas tshe rgyas kyi dbang bskur ba ni:__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas tshe rgyas la thim par gyur/__khyad par du sprul pa'i mkha' 'gro pho mo bsam gyis mi khyab pa rnams kyis ri rab kyi rming bzlog rgya mtsho'i gting dkrug 'chi bdag gshin rje'i klad pa tshal pa brgyar bkas pa'i nang nas tshe srog gi dwangs ma nr-iH'i rnam par bsdus nas tshe rgyas la thim par gyur/__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la tshe rgyas 'dis dbang bskur bas tshe mi nub pa'i rgyal mtshan/__mi 'gyur ba'i srog shing*/__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs kyi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__'chi bdag gnas su 'joms pa yi:__tshe rgyas 'di yis dbang bskur ro:__bkra shis tshe brtan dpal gyi zas:__snying po bsdus pa'i bcud 'di ni:__de ring bu yis bza' bar bya:__'di zos sangs rgyas tshe dpag med:__zhal mthong brten na nad kun las:__grol 'gyur the tshom bya mi dgos:__oM badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsa mA~M:__zhes pas tshe rgyas kyi mtha'i tshe ril sbyin/__de nas dpal gtor gyi dbang bskur ba ni/__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo AHdkar po/__sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-iHdmar po bkug nas dpal gtor la thim par gyur:__dpal gtor gzhal yas khang du gyur pa'i nang du mtsho skyes rdo rje la lha tshogs rnams kyis bskor nas bzhugs pa'i mos pa mdzod:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la dpal gyi gtor mas dbang bskur bas tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__hU~M:__mtsho skyes rdo rje tshe yi lha:__man+dA ra ba yum dang bcas:__spyi gtsug mgon po tshe dpag med:__mA ma kI dang gnyis med sbyor:__rigs kyi yab lnga yum lnga dang :__mkha' 'gro bzhi dang ging bzhi dang :__bdud 'dul la sogs mkha' 'gro brgyad:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__'gyur med rdo rje'i sku thob shog:__nyi zla mnyam pa'i tshe thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHha ri ni sa ra tsa hri ya tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__a b+hi Shiny+tsa mA~M:__zhes dbang bskur/__gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du zhu nas slob ma rnams la thim par gyur par bsam mo/__/de ltar dbang bskur dngos gzhi grub nas mtha' rten du bkra shis pa'i rdzas brgyad po phyag tu gtad nas mnga' gsol ba'i dbang chen byin par mos shig__/rdzas brgyad re re bzhin gtad la/__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la rtsA 'tshong bkra shis kyis rtsa dUrba phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la durbas dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__dUrbas tshe ni 'phel bar byed pa ste:__rdo rje sems dpa'i tshe ni rab bsgrubs nas:__nyon mongs skye shi rgyun chad gyur pa yi:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la a pra ti ha ta a b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la lha tshangs pas bil ba phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la bil bas dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__bilba rgyu rkyen 'bras bur bcas pa'i chos:__'jig rten 'jig rten 'das pa'i spyod pa kun:__byang chub snying po mchog tu gyur pa yi:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la bil ba a b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la bram ze skar rgyal gyis li khri phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la li khris dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__li khri dmar po dbang gi rang bzhin te:__chos rnams ma lus dbang du bsdus nas kyang :__chos kyi rgyal srid rab tu brtan gyur pa'i:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la hrIHa b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la tshong dpon gyi bu mo legs skyes mas zho phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la zho yi dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__zho ni kun gyi snying por gyur pa ste:__snying po rnam dag ye shes rnams rtogs te:__yon tan kun gyi dbyings su gyur pa yis:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la shrIHa b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la gzugs kyi lha mo 'od 'chang mas me long phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la me long gi dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__me long ye shes rgya mtsho chen po yis:__ye shes rgya mtsho mchog tu dag gyur te:__rnam dag chos la thogs med longs spyod pa'i:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la A dar+sha a b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la lha'i dbang po brgya byin gyis dung dkar g.yas su 'khyil pa phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la dung gi dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__dung ni chos kyi sgra rnams sgrogs pa'i tshul:__ye shes rgya mtsho nyid du dag gyur te:__chos rnams ma nor yongs su ston pa yi:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la shang+kha a b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la glang po che sa srung gis gi waM phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la gi waM gi dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__gi waM dug gsum 'joms pa nad kyi sman:__sman mchog chos nyid rab tu rtogs gyur nas:__nyon mongs zug rngu med par gyur pa yi:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la gi waM a b+hi Shiny+tsa mA~M:__sngon bcom ldan 'das shAkya thub pa la phyag na rdo rjes yungs kar phul bas:__bkra shis tshe 'phel gyi rdzas su byin gyis brlabs pa de bzhin du:__rdo rje slob dpon ngas slob ma khyod la yungs dkar gyi dbang bskur bas:__tshe mi nub pa'i rgyal mtshan:__mi 'gyur ba'i srog shing :__tshe nyi zla dang mnyam pa la mnga' brnyes par gyur cig:__yungs kar rdo rje'i rigs te thams cad du:__bgegs rnams ma lus 'joms par byed pa yi:__mthu stobs yon tan phun sum tshogs gyur pa'i:__dbang mchog des kyang tshe ni 'phel bar shog:__oM mang+ga la sa rb-is a b+hi Shiny+tsa mA~M:__de nas tshe brtan par bya ba'i phyir slob ma'i spyi bor me tog bzhag la/__nga ni mtsho skyes rdo rje stai:__kun gyis brnyes pa spang bar gyis:__'chi bdag chen po nga yis bcom:__bu khyod tshe yi rig 'dzin brnyes:__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM:__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__spyi bor rdo rje bzhag la/__sku'i rgya:__gsung gi rgya:__thugs kyi rgya:__rgya rim pa gsum gyis btab pas tshe nyi zla dang mnyam zhing lus rdo rje'i brag ri ltar sra zhing mkhregs la brtan par gyur cig:__ces brjod/__de nas tshe 'gugs shing bcud bsdus te dbang dang dngos grub sbyin pa'i slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod:__rang dang lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs ka nas ye shes kyi ngo bo a dkar po dang sems can gyi snying ga nas tshe'i ngo bo nr-i dmar po bkug nas khyed rang rnams dang mdun gyi tshe ril dang tshe chang la thim:__khyad par du sprul pa'i mkha' 'gro pho mo bsam gyis mi khyab pa rnams kyis ri rab kyi rmings bzlog:__rgya mtsho'i gting dkrugs 'chi bdag gshin rje'i klad pa tshal pa brgyar bkas pa'i nang nas tshe srog gi dwangs ma nr-i'i rnam par bsdus nas khyed rang dang tshe ril rnams la thim pas 'chi med tshe'i rig 'dzin 'grub par mos shig:__ces dang mda' dar g.yab la/__hrIH__ma chags pad+ma dbang gi dkyil 'khor nas:__dus gsum sangs rgyas kun gyis dbang bskur zhing :__'chi med tshe dbang rig 'dzin grub pa'i sku:__mtsho skyes rdo rje pad+ma thod phreng rtsal:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob mdzod:__gnyis med yum chen man+d+ha ra:__shes rab rang bzhin bde ster ma:__dga' ba bzhi yi ngo bo nyid:__dpal ldan rdo rje rnal 'byor ma:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__spyi gtsugs bde chen 'khor lo nas:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__yum chen sdud byed mA ma kI:__yab yum gnyis su med pa ru:__mi rtog gnyis su med par sbyor:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__hU~M:__shar phyogs rdo rje stong ldan khri steng nas:__rdo rje'i mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__zhe sdang rnam dag me long ye shes ngang :__rdo rje'i rigs te bgegs tshogs zhi bar mdzod:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__hU~M:__lho phyogs rin chen stong ldan khri steng nas:__rin chen mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__nga rgyal rnam dag mnyam nyid ye shes ngang :__rin chen rigs te tshe dpal rgyas par mdzod:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__hU~M:__nub phyogs pad+ma stong ldan khri steng nas:__pad+ma mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__'dod chags rnam dag sor rtog ye shes ngang :__pad+ma'i rigs te snang ba dbang du sdus:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__hU~M:__byang phyogs rgya gram stong ldan khri steng nas:__las kyi mkha' 'gro dpa' bo ging dang 'khril:__khrag dog rnam dag bya grub ye shes ngang :__las kyi rigs te bar chad dgra bgegs thul:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__hU~M:__sprul pa'i gnas mchog dur khrod gnas brgyad nas:__mkha' 'gro bdud 'dul mkha' 'gro zhi ba 'tsho:__mkha' 'gro las mdzad rdo rje phra men ma:__rgya mtsho'i gling na gnas pa'i mkha' 'gro bzhi:__sna tshogs las mdzad dngos grub char 'bebs ma:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__dkyil 'khor chen po'i pho brang sgo bzhi nas:__rta gdong phag gdong seng gdong khyi gdong ma:__lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu bsnams:__byams sogs tshad med bzhi yi ngo bo nyid:__khyed ni tshe yi rig 'dzin lha:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__tshe yi dngos grub bdag la stsol:__'chi med rdo rje'i sku thob shog:__oM badz+ra A yur+dz+nyA na swA hA:__sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__chags med zla gam dbang gi dkyil 'khor du:__pad+ma dbyings phyug he ru ka:__mtsho skyes rdo rje tshe yi lha:__man+dA ra ba yum dang bcas:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__gu ru yab yum spyi gtsug nas:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__mA ma kI dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__shar gyi phyogs nas tshe 'gugs ma:__rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__lho yi phyogs nas tshe 'gugs ma:__rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__nub kyi phyogs nas tshe 'gugs ma:__pad+ma rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__byang gi phyogs nas tshe 'gugs ma:__las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma:__dpa' bo ging dang gnyis med 'khril:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__phyogs mtshams kun nas tshe 'gugs ma:__byin rlabs bde ster mkha' 'gro'i tshogs:__sna tshogs dngos grub char 'bebs ma:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__sgo bzhi'i gnas nas tshe 'gugs ma:__rta gdong la sogs sgo ma bzhi:__tshad med zhi yi dngos grub 'bebs:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__'chi med bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje tshe dbang grub pa'i las mdzod cig:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe dpal nyams ni ma nyams te:__gal te nyams par gyur na ni:__bdud dang gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M:__shar phyogs dri za'i lag nas tshe khug cig:__lho phyogs gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__nub phyogs klu+u yi lag nas tshe khug=__byang phyogs gnod sbyin lag=__shar lho me lha'i lag nas=__lho nub srin po'i lag=__nub byang rlung lha'i lag=__byang shar dbang ldan lag=__steng phyogs nyi zla gza' skar lag nas=__'og phyogs klu dang sa bdag lag nas=__khug cig khug cig tshe=__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__ya bdud rgyal po'i lag nas tshe khug cig:__ma mdud rgyal mo'i lag nas=__'jigs pa'i 'dud bzhi'i lag nas=__mgyogs pa'i btsan bzhi'i lag=__khug cig khug cig tshe khug cig:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__tshe zad pa yod na bsnan du gsol:__tshe chad pa yod na mthud du gsol:__tshe ral ba yod na drub tu gsol:__tshe gas pa yod na sbyor du gsol:__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas la:__mi 'chi tshe yi dngos grub stsol:__mi zad nor gyi dngos grub stsol:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsol:__tshe mi nub pa yi rgyal mtshan dang :__tshe mi 'gyur ba yi g.yung drung dang :__tshe mi shigs pa yi rdo rje dang :__tshe nyi zla dang ni mnyam gyur cig:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma DA ki nI tshe b+h+rU~M:__oM badz+ra A yu She hU~M AH__a~M ku sha ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__chags med zla gam dbang gi dkyil 'khor nas:__pad+ma dbyings phyug he ru ka:__man+dA ra ba yum dang bcas:__mtsho skyes rdo rje'i lha tshogs rnams:__rig 'dzin tshe yi lha yin pas:__khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__sgrub pa po ni bdag cag la:__tshe dbang dngos grub stsal du _gsol:__'khor 'das kun gyi tshe bsdus nas:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__tshe nyi zla dang ni mnyam par shog:__tshe yi 'khor lo 'di la tshe khug cig:__me long yig drug 'di la tshe khug cig:__thod pa'i bdud rtsi 'di la=__tshe bum 'di la=__tshe rgyas 'di la tshe khug=__pad gtor 'di la tshe=__bkra shis rdzas brgyad 'di la tshe khug cig:__oM badz+ra A yu She hU~M AH__byang chub sgrub la bar chad med pa'i phyir:__mi 'gyur 'chi med tshe dbang rig 'dzin 'dis:__'gro ba kun gyi 'chi bdag bdud bcom nas:__mtsho skyes rdo rje pad+ma'i gnas thob shog:__badz+ra kI li kI la'i gnas thob shog:__ces tshe 'gugs gyer/__de nas tshe ril sbyin la/__bkra shis tshe brtan dpal gyi zas/__/snying po 'dus pa'i bcud 'di ni/__/de ring bu yis bza' bar bya/__/'di zos bcom ldan tshe dpag med/__/zhal mthong 'gyur ba gdon mi za/__tshe chang sbyin la/__sgrub rdzas 'chi med bdud rtsi 'di/__/de ring bu yis btung bar gyis/__/nga yis bsgo ba'i bka' ma bcag__/sgrub la nan tan gces su gyis/__/shis brjod rgyas par spel/__rjes dam tshig khas len/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul dge bsngo bcas spyi ltar bya/__slob dpon gyis tshogs la rol zhing lhag ma btang*/__rjes kyi cho ga rnams sgrub thabs su bshad pa ltar bya'o/__/'chi med rtag pa'i bdud rtsi'i rgyun/__/mtsho skyes thugs rjes bdag sogs kyis/__/tshim par btung nas rdo rje'i srog__/grub pa'i rgyal sar legs gnas shog__/tshul 'di sngon gyi rig pa 'dzin pa rnams la grags che rung deng sang mtshan tsam du gnas pa la/__khyab bdag bla ma mtsho skyes rdo rje dang zhal mi gnyis pa'i bka' drin las thos pa'i skal ba mchog dang ldan pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por rgya ston kun dga' brtson 'grus kyi chog bsgrigs las cung zad gsal bar bsdebs pa dge legs 'phel/__/phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o//__//__

Footnotes

Other Information