JKW-KABAB-03-GA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།
Wylie title sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa JKW-KABAB-03-GA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 3, Pages 49-51 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 49-51. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Revelations - gter ma
Cycle འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ ('phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-005
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-039
[edit]
།སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། མཐའ་སྐོར་གྱི་པད་འདབ་ཉི་ཤུ་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ཞི་བའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། གཡོན་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ། ས་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་མཐིང་ག་གཡོན་ཨུཏྤ་ལར་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ། ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་བསྣམས་པ། མེ་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་འབེབས་བཞིན་པ་བསྣམས་པ། རླུང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་རི་རབ་བསྣམས་པ། རྒྱས་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། རྡོ་རྗེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་མོ་གཡོན་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ། མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ་གཡོན་རལ་གྲི་བསྣམས་པ། རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་དགྲ་སྟྭ་བསྣམས་པ། དབང་གི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ། ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་ཕུར་པ་བསྣམས་པ། གླང་ཆེན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དུད་ཀ་གཡོན་མདུང་ཐུང་བསྣམས་པ། སེང་གེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་མེ་ཕུང་འབར་བ་བསྣམས་པ། སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། དྲག་པོའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ། ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་སེར་གཡོན་ཨ་རུ་ར་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་བསྣམས་པ། འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཕོངས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་གཡོན་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་བཟང་པོ་བསྣམས་པ། དོན་ཉམས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་སྩོལ་བའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་སེར་ཕྱག་གཡོན་དཔལ་པེའུ་བསྣམས་པ། ལས་བཞིའི་སྒྲོལ་མ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་དགྱེས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་ཞིང༌། གཡོན་མེ་ཏོག་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོའི་ཡུ་བ་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ཞིང་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་སོར་ཁ་བྱེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུར་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་གྱིས་མཚན་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཞབས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་རང་འོད་ཀྱི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་སྦྱར།། །།
[edit]

/sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas par spro na/__mtha' skor gyi pad 'dab nyi shu la mdun nas brtsams te g.yas skor gyis zla ba'i gdan re re'i steng du/__zhi ba'i sgrol ma dkar mo shin tu zhi zhing 'dzum pa'i nyams can g.yas skyabs sbyin gyi phyag rgya dang*/__g.yon ut+pal bsnams pa/__sa yi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma mthing ga g.yon ut+pa lar gnas pa'i rdo rje bsnams pa/__chu yi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dmar mo g.yon nor bu me shel bsnams pa/__me yi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ser mo g.yon nor bu chu shel chu bo'i rgyun 'bebs bzhin pa bsnams pa/__rlung gi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon 'khor los mtshan pa'i ri rab bsnams pa/__rgyas pa'i sgrol ma ser mo sgeg pa'i nyams can g.yas rin po che dang g.yon lcags kyu bsnams pa/__rdo rje'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ljang mo g.yon sna tshogs rdo rje bsnams pa/__mtshon cha'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma sngon mo g.yon ral gri bsnams pa/__rgyal po'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dmar mo g.yon lcags kyu bsnams pa/__chom rkun gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon dgra s+t+wa bsnams pa/__dbang gi sgrol ma dmar mo chags pa'i nyams can g.yas pad+ma'i lcags kyu dang*/__g.yon zhags pa bsnams pa/__sha za'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon phur pa bsnams pa/__glang chen gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dud ka g.yon mdung thung bsnams pa/__seng ge'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon me phung 'bar ba bsnams pa/__sbrul gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon nor bu chu shel gyi bum pa bdud rtsis gang ba bsnams pa/__drag po'i sgrol ma nag mo khros pa'i nyams can phyag gnyis kyis phur bu 'dril ba/__nad kyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ljang ser g.yon a ru ra bdud rtsi'i 'od zer 'phro ba bsnams pa/__'chi ba'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon tshe'i bum pa bsnams pa/__phongs pa'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ser mo g.yon gter chen po'i bum pa bzang po bsnams pa/__don nyams pa'i 'jigs pa las skyob cing 'dod rgu'i dngos grub yid bzhin tu stsol ba'i sgrol ma ljang ser phyag g.yon dpal pe'u bsnams pa/__las bzhi'i sgrol ma ma gtogs pa gzhan thams cad zhi zhing 'dzum la dgyes pa'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo g.yas pa'i steng du brkyang zhing*/__g.yon me tog ut+pa la sngon po'i yu ba mtheb srin gyis thugs kar bzung zhing 'dab ma snyan gyi thad sor kha bye ba'i ze'u 'brur so so'i phyag mtshan gyis mtshan pa/__thams cad kyang dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan te zhabs g.yas cung zad brkyang zhing g.yon bskum pa'i rol stabs kyis rang 'od kyi klong na bzhugs pa'i ye shes sgyu ma'i skur lam ste gyur ba'i mos pa mdzod/__ces sbyar//__//

Footnotes

Other Information