JKW-KABAB-07-JA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin grol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer JKW-KABAB-07-JA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 1, Pages 1-264 (Folios 1a to 132b2)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin grol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 1-264. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

ཅེས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་བདད་རྩི་འཐང་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོས་དམ་ད་འཁྱུད་པའི་ཚེ། ཆོག་བསྒྲིག་རིགས་གང་དགོས་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་ད་འཆང་བའི་བྲག་གཡབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ད་འབོད་པས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འདིའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ་དང་། རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་ཟུར་འདེབས་འདོད་འཇོའི་གཏེར་བུམ་ལས་འབྱུང་བ་ཟུང་དཀྱུས་སུ་བསྡེབས་ཅིང་། དོན་གྱི་དགོངས་པ་སོར་བཞག་ཐོག་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདོན་བདེ་ནག་འགྲོས་ཁོ་ནར་བཅོས་ཏེ། ༢༠༠༨ ལོའི་བོད་ཟླ། ༣ པའི་ཚེ། ༣༠ལ་དར་བའོ།།

ces mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi dbang chog 'di nyid kyang /__'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thab bstan chos kyi rgya mtsho'i zhal snga nas zab chos 'di dag gi smin grol bdad rtsi 'thang ba'i skal ba bzang pos dam da 'khyud pa'i tshe/__chog bsgrig rigs gang dgos 'bri bar 'os pa'i bka' mchid tshangs gnas kyi rgyan da 'chang ba'i brag g.yab pa phun tshogs rnam rgyal da 'bod pas/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad pa'i 'di'i zur 'debs rat+na'i chun po dang /__rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i gter mdzod zur 'debs 'dod 'jo'i gter bum las 'byung ba zung dkyus su bsdebs cing /__don gyi dgongs pa sor bzhag thog tshig gi phreng ba 'don bde nag 'gros kho nar bcos te/__2008_lo'i bod zla/__3_pa'i tshe/__30la dar ba'o/

[edit]
༄༅། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྤྲོས་མེད་ཆོས་སྐའི་མཁའ་དབྱིངས་ལསཐ ཐའགགས་མེད་རིགས་ལྔའི་ཡུམ་གྱི་གརཐ ཐདབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལཐ ཐགཡོ་མེད་འདད་དོ་སྲིད་འདི་སྲུང་ཐ དེ་ལ་འདིར་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་ལ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལསཐ དང་པོ་ལ་དོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དཀར་བགེགས་སྟ་གོན་རྫས་བཞི་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པ་རྣམས་འད་བྱ། ཆོ་གའི་དོར་བ་ལ་ས་ལྷཐ ལྷཐ བུམ་པཐ སློབ་མ་སྟ་གོན་ནོ། ཐདང་པོ་ནི། ཐོག་མར་ཚིག་བདན་དང་བརྒྱུད་འདེབསཐ རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་བསྡུས་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་བཅས་སྔོན་ད་འགྲོ་བའམ་བརྒྱུད་འདེབས་འཕྲོས་སུ་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷར་གསལ་བསཐ རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ད་འབྲུ་གསུམ་འོད་ད་ཞུ་བ་ལས་གཏོར་མ་ཟག་མེད་བདད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་བར་གྱུརཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབཐ ཨོཾ་པྲི་ཐི་བཱི་དེ་བཱི་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་ཐན་དྲངསཐ ཨོཾ་པྲི་ཐི་བཱི་དེ་བཱི་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ན་མ་སརྦ་ནསཐ གྷྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དེ་སྭཱ་ཧཱཐ སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལཐ ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་ཛཾ་གླིང་ས་ལ་མངའ་མཛད་པའི༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་ལ་སོགས་པ༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཞིང་སྐྱོང་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ཁྱད་པར་ཡུལ་འདིར་གནས་པའི་གཞི་བདག་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་ཐིན་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་གིས་གནས་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་བགྱིད་འཚལ་བས༔ ཀོ་ལོང་རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར༔ དགེ་ཞིང་ཕན་པའི་སྟོང་གྲོགས་སྒྲུབ་པ་དང་༔ ས་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་ད་གསོལ༔ ཞེས་ཕྲིན་ད་གསོལ་བས་སའི་ལྷ་མོ་གཙོ་མོས་གནང་བ་བྱིན་ཞིང་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་ད་ཞུ་ནས་ས་གཞི་ལ་ཐིམ་པས་ས་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་གཟི་འོད་འབར་བར་བསམ༔ བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་འཁོར་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་སུ་དགྱེས་བཞིན་ཏུ་གཤེགས་ཤིང་དགེ་བའི་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པར་བསམ་ལ་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕྱི་རོལ་ད་མཆོདཐ གཉིས་པ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི་རྒྱས་པར་ཐི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཆོག་མོདཐ འདིར་ཐན་མོང་མིན་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་གཤོམ་བཀོད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་མི་དགོས་པསཐ བདག་ཉིད་ཁྲོས་མའི་སྐར་གསལ་བའི༔ ཐགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གསང་བ་ཀུན་འདས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མདན་གྱི་ནམ་མཁར་ཐན་དྲངས་གྱུར༔ ཨོཾ༔ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདས་ཀྱི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གསོལ་བཏབ་རབ་དགྱེས་པསཐ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་རློབ་འགྱུར༔ གནང་བ་སྩལ་ནས་འོད་ད་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་དངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ ཞེས་གསལ་གདབཐ གསུམ་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། གསང་བའི་བུམ་པ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་ལ་བདད་རྩི་ལྔ་བཏབ་པས་བཀང་བ་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་བཀོདཐ ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར་ལ་བྱིན་བརླབཐ ཐོད་པ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷནྡྷའི་སྣོད་དར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ད་བཅུད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི། དེ་རྒྱབ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུརཐ ཅེས་དམིགསཐ མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པ་དྱཾ་པཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྣང་༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་སྩོལ༔ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལཐ རང་གི་ཐགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཆགས་བསྐལཐ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་ད་འཁྱིལ་བར་གྱུརཐ ཅེས་མོས་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཟླ་ས་མཐརཐ ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་ད་ཞུ་ནས་ཐོད་པའི་བདད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུརཐ ལས་བུམ་ད་བདད་རྩི་འཁྱིལ་པ་བསྐྱེད་བཟླས་ཐི་ལྟར་བྱའོ། ཐབཞི་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། སོ་ཤིང་ཐ དཔང་སྐད་སྔོན་པོ། དང་ཆུཐ

ཀུ་ཤའི་ཕོན་པོ་ཆེ་ཆུང་ཐ ཉེར་ཐོད་ལྔ་རྣམས་བདོག ཐསློབ་བུ་དད་པ་དང་ལྡན་པཐ བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བློ་འབྱོངས་པཐ དམ་ཚིག་སྲུང་བར་ནུས་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་དྲུང་ད་ཁྲུས་བྱཐ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་དིནཐ ནང་ད་འོང་ནས་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བཔདཐ སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་བཅིངས་ཤིང་གྲལ་ད་འཁོདཐ ཆོས་ཟབ་མོ་བཤད་པས་བློ་བཅོས་པར་གསུངས་པས་སྤྲོ་ན་རྒྱས་པར་བྱ། བསྡུ་ན། ཀྱེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་འདི་ནི་རྙེད་དཀའ་ལ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་ཆུད་མ་ཟོས་པར་སྙིང་པོ་ལེན་དགོས༔ སྙིང་པོ་གང་གི་སྒོ་ནས་ལེན་ན་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལེན་དགོས༔ ཆོས་དེ་ཡང་ལེ་ལོ་དང་ཕྱི་བཤོལ་ད་མ་སོང་བར་ད་ལྟ་ལག་ལེན་ད་བཏབ་དགོས༔ དེ་ལྟར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྙམ་ན༔ སྐྱེས་ཚད་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་དང་༔ འཆི་བ་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་འདས༔ འཆི་བ་དེའང་ནམ་འོང་ཆ་མེད༔ ཤི་བའི་ཚེ་ལུས་ལོངས་ཐོད་མཛའ་བཤེས་སོགས་གང་ཡང་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་རང་གཅིག་པ་ལས་ཀྱི་ཕྱི་བཞིན་ད་འགྲོ་བས་ད་ལྟ་ཉིད་ད་འཆི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་བྱ་དགོས༔ ཆོས་ཀྱི་རྩ་བའང་ལས་འབྲས་ལ་རགས་ལས་པས་མི་དགེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་དག་བཞིན་ཏུ་སྤང་༔ དགེ་བའི་ལས་སྨན་བཞིན་ད་བསྟེན་ནས་སྤང་བླང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞིག་བྱ་དགོས༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ་ཐར་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གང་ད་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་མེ་ཡི་འོབས་ལྟ་བུར་མཐོང་ནས་དེ་ལས་ཐར་པའི་སླད་ད་ལམ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དགོས༔ དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དོང་གི་རིམ་པས་ལམ་གྱི་གཞི་ཐིངས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེའང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་དང་འཇུག་པའི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཟབ་བླ་ན་མེད་པ་རྩ་བ་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ལས་གསང་ཆེན་ཟབ་མོའི་མཐར་ཐག །སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་ད་དྲིལ་བཐ རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གཞུག་ཅིང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལཐ ཐོག་མར་སྣོད་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཔལ་འབུལ་བར་ཞུཐ ཞེས་མཔལ་འབུལ་གཞུག ཐམེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་དོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དབྱེར་མེད་པས་དྲི་བ་སྩལ་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཁྱེད་ཅག་སུ་ཡིན་ཅི་ཡི་རིགས༔ དད་ལྡན་དམ་ཚིག་སྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་རིགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་དང་༔ གསང་བའི་ཚུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་སྲུང་ནུས་སོ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་དིན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གསང་མཆོག་གི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ལ༔ ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་ཆོ་ག་ཡིས༔ ལྷག་གནས་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི༔ ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་ཐྀར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་སླད་དཐ ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་བཟུང་དགོས་པསཐ བླ་མ་དང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པའི་ཐན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་ད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐ་གསུམ་ངང་ད་གནས་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱཐ དེའི་སླད་ད་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ད་བགྱིའོ་སྙམ་པས་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམཐ བསགས་དོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་དོན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་ཐོད་ལྟོས་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐལ༔ རྟག་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཀུན༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ལན་གསུམཐ

དེ་ནས་ཕྱི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པཐ ནང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པཐ གསང་བ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བ་བཟུང་ཐ ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྲུང་ཐ དས་སྐབས་དགོས་པ་གང་གཙོ་ཐད་ཀར་ཐད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧོ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ནས་ཐན་མོང་ད་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལྟས་བརྟག་པའི་དོན་ད་སོ་ཤིང་འདོར་བར་གསུངས་པས་ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དང་ཐ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཐ ལན་བདན། ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སོ་ཤིང་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱི༔ སོར་བརྒྱད་སོ་ཤིང་གཙང་མ་འདི༔ དངོས་གྲུབ་རིམ་པ་བརྟག་པའི་ཕྱིར༔ མཚན་མའི་མཔལ་དབུས་སུ་དོར༔ དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་གྱིས༔ ཞེས་གཏད་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཟུང་སྟེ་སོ་ཤིང་གི་ར་བར་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུཐ ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧ༔ སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་པས་འདོར་ད་གཞུག ཐསོ་ཤིང་རྩེ་མོ་གང་ད་བསྟན་པ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་གཞུང་ལསཐ སྟེང་ད་མཁའ་ཐོད་འོག་ས་ཐོད༔ རང་དང་སློབ་དཔོན་མཆོག་དངོས་ཏེ༔ ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞི་མཚམས་རྣམས་སུ༔ རྩེ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་སོ། ཐབྱེ་བྲག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག་ཅིང་བར་ཆད་སྲུང་བའི་ཕྱིར་ད་ཐོག་མར་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་མདད་གདགས་པ་ནི། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལན་བདན་གྱིས་བརླབཐ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་སྲུང་བའི་སྐད་པ་དེ་ཉིད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་གཡས་སུ་གདགས་པར་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ སྐ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་སྔགས་མདད་འདི༔ སློབ་མའི་ལུས་ལ་བཏགས་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་བར་ཆད་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་བི་ཤུདྡྷ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་རཀྵ་ཧཾ༔ ཞེས་བཅིངས་ལ་མདད་པའི་སྟེང་དྲི་ཆབ་གཏོར་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབཐ དེས་ནི་ལུས་རྩ་ཡི་ཉེས་པ་དག་ཅིང་ཁམས་འཕོ་བ་དང་རྨི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སྲུང་ཞིང་སྐ་སྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་ད་སྒྲུབ་པའོ༔ དང་ཞལ་གྱི་ཆུ་ལཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲཱི༔ ལན་བདན་བཟླསཐ གཉིས་པ་ལྕེ་ལ་བདད་རྩིའི་ཁྱོར་ཆུ་དིན་པ་ནི། ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ གསུང་གིས་བྱིན་བརླབས་བདད་རྩི་འདིཿ སློབ་མའི་ལྕེ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་རྨི་ལམ་གསལ་བར་ཤོག༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀ་བི་ཤུདྡྷ་པྲ་ཀཱ་ཤ་ཕཊ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པའི་ཆུ་དེས་ཁ་ལན་གསུམ་བཤལ་ནས་ལྷག་མ་རྒྱབ་ཏུ་དོར་བར་ཞུཐ དེས་ནི་ངག་རླུང་གི་ཉེས་པ་དག་ཅིང་རྨི་ལམ་གསལ་བ་དང་སྔགས་བཟླས་པའི་སྣོད་རུང་ད་སྒྲུབ་པའོ༔ ཀུ་ཤའི་ཕོན་པོ་ཆེ་ཆུང་ལཐ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་བདན་གྱིས་བརླབ། གསུམ་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫས་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆེ་ཆུང་དག་བྱེད་ཀྱི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་གཡོན་ད་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ ཐགས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཐོགས་མེད་རྫས༔ སློབ་མའི་གདན་ད་བྱིན་པ་ཡིས༔ ཡིད་སྒྲིབ་དག་ཅིང་གཙང་བར་ཤོག༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀུ་ཤའི་ཕོན་པོ་ཆུང་བ་སྔས་དང་ཐ ཆེ་བ་སྟན་ད་གྱིས་ལ་དོ་ནུབ་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་གུས་པ་དང་ལྡན་པས་ཉལ་ནས་རྨི་ལམ་གྱི་མཚན་མ་བརྟག་དགོས་པ་ལགསཐ དེས་ནི་ཡིད་མཚན་མ་དང་རྣམ་རྟོག་གི་ཉེས་པ་དག་ཅིང་རྨི་ལམ་མི་འཁྲུགས་པ་དང་ཐགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྣོད་རུང་ད་སྒྲུབ་པའོ། ཁྱད་པར་གཞི་ལུས་དང་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར་ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་སྐ་མདོག་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐན་གསུམཐ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅནཐ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཕྱར་ཞིང་གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཐགས་ཀར་བསྣམས་པཐ གྲུ་མོ་གཡོན་པར་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཁྱུད་ཅིང་རལ་པ་དམར་ནག་གྱེན་ད་བརྫེས་པའི་རྣ་ལྟག་གཡོན་པར་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པཐ སྐ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བཐ ཞབས་བརྐྱང་བསྐམ་གར་ཐབས་ཀྱིས་པད་མ་ཉི་མ་བམ་རོའི་གདན་ལ་འགྱིང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྐའི་སྔགསཐ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ༔ གསུང་གི་སྔགས། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནི་ཡཻ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྔགས། ཨོཾ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དྲིའི་ཐིག་ལེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ད་བཀོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་དག་པ་གཉུག་མའི་ཁམས༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཆོག་དང་༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་བརླབ་བོ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨོཾ༔ ཝཱཀྐ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨཱཿ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གཞི་ལུས་གདོད་མའི་ལྷ་སྐར་རྫོགས་ཤིང་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་མངའ་དབུལ་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཉེར་ཐོད་རེ་རེ་བཞིན་འབུལ་ལཐ ཨོཾ་བཛྲ་པཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཐ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཐ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཐ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཐ ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་བིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཐ ཞེས་པས་མཆོད་དེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མངའ་དབུལ་བ་ནི། མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ། སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐའི་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །འགག་མེད་ལོངས་ཐོད་ཡོངས་རྫོགས་མཁའ་འགྲོ་ལྔ། །དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པས། །འགྲོ་ཁམས་སྐ་གསུམ་རྩལ་རྫོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེ་དག་གིས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བའི་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དགེ་བ་རྫོགས་བྱང་ད་བསྔོ་བར་ཞུཐ ཞེས་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས་པས་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ། ༈

།གཉིས་པ་དབང་གི་དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་ལཐ དོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམས་ནི། གནས་ཁང་རྒྱན་བཀོད་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གུང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་སྟེང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན་བྱེད་མཉྫིའི་ཁར་གསང་བུམ་བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་བླ་མེད་བུམ་རྫས་སོ་ལྔ་དང༌། མ་ད་ན་བཟང་པོའི་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་ཁར་སིནྡྷུ་རའི་རྡུལ་གྱིས་སྦགས་པའི་མེ་ལོང་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ས་བོན་བྃ་ཡིག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་དུ་བསྐོར་བས་བཀབ་པའི་སྟེང་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྡོ་རྣམས་བརྩེགས་པ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ། མདུན་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཉེར་བཞི་ཕྲ་མེན་བཞི་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་བཞི་བཅས་ཀྱི་ཙཀ་ལི་བཤམས། མིག་དར། མེ་ཏོག །རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན། དཔལ་འབར། མེ་ལོང་གཡའ་དག །མདའ་གཞུ། གཙོ་མོའི་སྐུ་ཙཀ །མར་མེ། སྔགས་ཕྲེང༌། དུང༌། གླེགས་བམ། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། རིག་ཙཀ །རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་བཅས་དང༌། ཤར་ཕྱོགས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཆུ་སྣས་བཀང་བ་ཁ་རྒྱན་བཅས་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སཙྪ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག་བཅས་ལྔ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་མེ་སྐོང་ལ་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མེ་ཐབ་བུད་ཤིང་ལས་བཞིའི་དབྱིབས་ཀུན་ཚང་བར་བརྩིགས་ཤིང་མེ་སྐོང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྲེག་རྫས་ཚང་བ། བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རླུང་སྐོང་ལ། སྤོས་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོ་དང་སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པ་དང་རླུང་གཡབ་བཅས་བཞག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་མར་མེའི་སྐོང་བ་ཞུན་ཆེན་དང་ཆོས་སྨན་གྱིས་སྤག་པའི་མར་མེ་ལྔ་ཚོམས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཀྱི་སྐོང་བ་མདོས་སྐོང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མདོས་རྫས་ལྡན་པའམ། བསྡུ་ན་མཐའ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་བང་རིམ་བཞི་སྟེང་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ལ་སོ་སོའི་མདོག་མཐུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཙུག །བང་རིམ་རྣམས་སུ་མཐེབ་ཀྱུ་འབྲུ་སྣ་དར་སྣ་རྣམས་དང༌། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བྱ་རིགས་གཅན་གཟན་ཆུ་གནས་ཉི་ཟླ་སོགས་ཟན་སྤར་བཏབ་པ་དང༌། ལྕགས་རི་ལ་ནམ་མཁའ་མདའ་འཕང་ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་རྒྱང་བུ་བཙུག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་གང་བདེར་བཀོད། སྨན་དབང་གི་དོན་དུ་ཕྱོགས་གང་བདེར་ཐོད་པ་རིལ་བུས་བཀང་བ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ་པ་ཡང་བཤམས། ཕུག་ལོགས་སུ་གཏོར་དབང་གི་དོན་དུ་གཏོར་མ་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མའི་དབུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཔལ་གཏོར་ཕྲ་ལ་བརྗིད་ཅིང་ཕག་མགོས་མཚན་པ་པད་འདབ་བཞིས་བསྐོར་བ། ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་རེ། བང་རིམ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཟུང་འཇུག་གི་གཏོར་ཆུང་ཉེར་བཞི། རྩ་བར་ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གཏོར་ཆུང་བརྒྱད། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་ཐེབ་ཀྱུ་གང་མང་དང༌། ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྒོག་བཙོང་ལ་དུ་ལ་ཕུག་མྱོས་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀར་གྱིས་ཐིག་གདབ། དམར་གྱི་གུར་ཕུབ། དར་གདུགས་དང་བྲིས་སྐུས་བརྒྱན་པ་བཤམ། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་དཀྱིལ་དང༌། མདའ་དར། ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་ཆང༌། ཚེ་རིལ་བཅས་དང༌། ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ནོར་དཀྱིལ་དང༌། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས་ཅན་མཐའ་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་པ་མང་པོས་བསྐོར། རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་བཀོད་དར་སེར་པོའི་གདུགས་ཅན་དང༌། གཡང་ཆང་མདའ་དར་སོགས་ཕྱྭ་གཡང་གི་རྟེན་རྫས་ཅི་རིགས། ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པའམ་གསུམ་པ་མཚན་ལྡན་གྱི་ནང་དུ་སྨན་སྣ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་བྱུག་ཕྱྭ་གཡང་གི་རྫས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་ལ་ཐོད་པའི་འཁོར་ལོ་ནོར་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྲིས་པ་གཞུག་པ་བཅས་དང༌། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་སོའི་རྫས་དང་ལྡན་པས་སྐུའི་རྟེན་བྲིས་སྐུ། གསུང་གི་རྟེན་སྲོག་འཁོར། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཚན་ལྡན་བནྡྷའི་སྣོད་དུ་དབང་གི་རིལ་བུ་བཅས་བཤམ། གཞན་ཡང་སྲེག་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆེད་དུ་སྟེགས་བུ་དམར་པོ་ཟླ་གམ་ལ་དབང་གི་ཐབ་ཚུལ་བཞིན་བྲིས། ཙནྡན་དམར་པོའམ་མཛོ་མོ་ཤིང་ལྟ་བུའི་དམར་ཞིང་སྐྱུར་བའི་བུད་ཤིང་བརྩིག་ལ་ཏིང་ལོ་དམར་པོའང་བཞག །དགང་གཟར་བླུགས་དང་ཉེ་ལོགས་སུ་སྲེག་རྫས་མར་ཁུ་དང༌། དམར་སྐྱུར་གྱི་ཡམ་ཤིང༌། རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རིལ་བུའི་རྫས་དང་སྦྱར་བའི་མངར་གསུམ་གྱི་རིལ་བུ་དམར་པོ། མེ་ཏོག་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་མ་ད་ནས་སྦགས་པ། ལན་ཚྭ་བཅས་དང༌། སྤྲ་ཚིལ་ལམ་ཟན་ལས་བཅོས་པའི་དམིགས་བྱའི་ལིངྒ། སྦྱིན་སྲེག་ལ་ཕུལ་རྒྱུའི་ཚོགས་དང་བདུད་རྩི་བཅས་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་པོ་སྣུམ་བག་དང་ལྡན་པར་བཤམ། བྱང་དུ་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཟོར་དཀྱིལ་དང༌། ཧོམ་ཁུང་དུ་ལིངྒ་གཞུག །དེའི་སྟེང་དུ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་དབུས་སུ་ཟོར་གཏོར་ཁྲོ་མོའི་ཞལ་ཅན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞི་དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཚམས་གྱི་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་དེ་གཏོར་ཆུང་ལྷ་གྲངས། དེ་རྒྱབ་ཟོར་ཀོང་ཟུར་གསུམ་བརྒྱད་ལ། ཤར་དུ་ཡུངས་ཀར། ལྷོར་རྩང༌། ནུབ་ཏུ་དུག །བྱང་དུ་རྡོ། ཤར་ལྷོར་མེ། ལྷོ་ནུབ་དུག་ཁྲག །ནུབ་བྱང་མདའ། བྱང་ཤར་ཕུང་སའི་ཟོར་རྣམས་བཀོད། འཚེ་ཉུངས་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་ཅིང༌། དར་ནག་གི་གདུགས་ཕུབ་ལ། གཡས་གཡོན་དུ། སྔགས་བྱང་དང༌། གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་བཞག །ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཆས། ཧོམ་དང་ལིངྒ། བྱད་ཐག །དུག་ཁྲག །བསྒྲལ་ཕུར། རྩེ་གསུམ། གྲི་གུག །ཐོད་ངན་དུ་ཁྲག་ཐུན་སྦྱར་བ་རྣམས་དང་དྲག་པོའི་རོལ་ཆ་སོགས་རྔམས་ཤིང་འཇིགས་ཟིལ་དང་ལྡན་པ་འདུ་བྱ། གཞན་ཡང་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། བཀའ་སྲུང་སྤྱང་བཞོན་མཆེད་གསུམ་ལ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཅན་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ། ཆད་བརྟན་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་ཞི་དྲག་གི་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་མཆོད་པ་བཟང་དུ་བཤམ་པའོ།

།དེ་ནས་ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནི། རྒྱས་པར་སྒྲུབ་མཆོད་འདོན་ཟིན་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་འབྲིང་པོ་ལྟརཐ བརྒྱུད་འདེབས་ནས་མཚམས་བཅད་བར་བཏང་ཐ སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་རྡོར་སེམསཐ མཔལཐ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ་བའི་བསྙེན་པ་དང་དབང་བླང་བ་བཅས་གྲུབ་ནསཐ ལས་བྱང་གི་བྱིན་འབེབས་ནས་བཟླས་པའི་མཇུག་སྟོང་ཚིག་ཕུལ་བའི་བར་བཏང་ལཐ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སྒོས་དབང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ནཐ ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པ་ཚེ་འགུགས་རྒྱས་གདབ་རྗེས་སྨོན་ཤིས་བརྗོདཐ ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲུས་གསོལ་ནས་བསྙེན་པའི་སྐབསཐ ཐོད་རྟེན་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་དང་བཟླས་པ་བྱཐ གང་ལྟར་ཡང་གཏོར་འབུལ་གཡང་འགུགས་རྗེས་རྩ་ལས་ཀྱི་སྔགས་དང་ཤིས་པ་བརྗོདཐ དབང་སྡུད་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པའི་ཐན་མཚམས་ཁྱད་པར་གྱི་མེ་མཆོད་འབུལཐ ཟོར་ལས་ལ་མདན་དཀྱིལ་བསྐྱེད་བཟླས་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་དམིགས་བཟླས་ཁྱུག་ཙམ་རེ་བཏང་ཐ ཟུར་གསལ་བཀའ་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་བྱཐ དེ་ནས་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་ཀྱི་སྐོང་བ་གྲུབ་མཚམསཐ མཆོད་སྐོང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་ནས་མར་མེའི་སྐོང་བ་གྲུབ་ཀྱི་བར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་ཞིང་སོ་སོའི་བྱིན་རླབས་བརྡ་དབང་བླངསཐ མདོས་རག་གི་བསྐང་བ་ནི་གཏེར་ལས་ཕབ་མ་གྲུབ་པསཐ ས་བཅད་མི་སྟོང་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ལཐ བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདོས་གཏོར་རྣམསཐ ཐངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལཐ ཐརྣམ་པ་སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུནཐ ཐཡོངས་རྫོགས་མདོས་གཏོར་ནམ་མཁའ་མཛོདཐ ཐབྱེད་ལས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོར་གྱུརཐ ཐཅེས་དང་ཐ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབཐ ཧཱུྃ། སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ཀློང་ཐ ཐརིག་གདངས་མ་འགགས་ཆོ་འཕྲུལ་ལསཐ ཐསྲིད་ཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་ཤརཐ ཐདེ་དབུས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག ཐརིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ཐ ཐལས་དང་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་ནཱི། ཐའབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་དང་བཅསཐ ཐདགྱེས་དགུར་ཐོད་པའི་མཔ་ལཐ ཐབདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམསཐ ཐཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་མཉམ་དོར་བའི། ཐཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཀྱི་ལོངས་ཐོད་མཆོག ཐའདོད་ཡོན་མཆོག་གི་གཏེར་ཆེན་པོསཐ ཐརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐགས་དམ་བསྐང་ཐ ཐའཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལཐ ཐརྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིཐ ཐདམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོདཐ ཐནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློགཐ ཐཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལཐ ཐདགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོདཐ ཐཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནསཐ ཐརྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལཐ ཐཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེདཐ ཐམཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལཐ ཐཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧཱི་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་མཔལ་སརྦ་པ་ཛ་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བཏགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླས་པས་མཆོདཐ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་དགྱེས་ཤིང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོསཐ བདག་དང་སློབ་མའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་ཐ མཆོག་ཐན་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུར་པར་བསམཐ བདད་རྩི་རིལ་སྒྲུབ་ནི། རྩ་དབང་སྒྲུབ་པའི་ཞར་བྱུང་ད་བདད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་བྱས་པས་ས་བཅད་ཚང་མོད་སྤྲོ་ན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྦྱར།

དེ་ནས་མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས་དང་ཐ མཆོད་སྐོང་ལྟར་དོན་བསྐང་བྱཐ བརྡ་དབང་ཚང་བའམ་འཇུག་པ་མདོར་བསྡུས་སྔོན་ད་འགྲོ་བས་དབང་བཞིའི་སྙིང་པོ་ཙམ་བླངས་ནས་སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ཞུཐ དབང་དངོས་ལཐ སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱཐ བགེགས་གཏོར་བསྔོ་ཞིང་བཀའ་བསྒོ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམཐ མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་ནསཐ འོ། མཁའ་མཐས་གཏུགས་པའི་མར་གྱུར་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་གོ་འཕང་ལ་བདག་ཁོ་ནས་དགོད་པར་བྱཐ དེའི་ཆེད་ད་མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་མོར་དབང་བསྐར་བ་ཟབ་མོ་ནོད་དེ། ལམ་མཆོག་མྱུར་ད་འགྲོད་པའི་གདམས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་འཚལཐ དེ་ལ་ཐིར་རྒྱལ་བ་མིའི་སེང་གེའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གམཐ རྩེ་མོར་གྱུར་པ་ནི་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པཐ དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བསྡུ་མཐའ་ཡས་པར་བཞུགས་པ་ལསཐ འདིར་ནི་གཞིའི་དས་ན་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཐ ལམ་དས་སུ་ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་ལས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའམ་ཁྱབ་བྱེད་ད་བཞུགས་ཤིང་ཐ མཐར་ཐག་བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ཆོས་སྐ་མི་འགྱུར་བའི་མཁའ་ཀློང་ཐ བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ནི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉིད་རྟོགས་བྱར་གྱུར་པའི་ཕྱིརཐ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རབ་མཆོག ཐགྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀྱིས་བརྣག་པའི་ལམ་མཐར་ཐག་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཁོ་ན་ཡིནཐ དེ་ལའང་གསར་རྙྀང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆུ་ཀླུང་གི་ལམ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པར་བཞུགས་པ་ལསཐ འདིར་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་དམ་པར་གྱུར་པ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་མོར་དབང་བསྐར་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིནཐ དེ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པ་རྙེད་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་ནཐ གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསཐ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཞིང་༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཕོ་བྲང་ད༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མོ༔ ལོངས་སྐ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་བཞེངས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་གསང་ཆེན་རྒྱུད༔ དས་གསུམ་དས་མེད་རྟག་ཏུ་གསུངས༔ བར་ད་མཁའ་འགྲོ་འད་བའི་གླིང་༔ ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་དར་ཁྲོད་ད༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧིས༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ལ༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསང་བའི་མཛོད༔ སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྩལ༔ ད་ལྟ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་མཚོ་རྒྱལ་ལྕམ༔ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ བོད་ཡུལ་གྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་མཐིལ༔ དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་ད༔ བདག་ཉིད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བ་ཆེ༔ རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ༔ ལུང་གི་ངེས་པས་གཏན་ལ་ཕབ༔ མན་ངག་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ད༔ ཐགས་ཀྱྀ་ཉིང་ཁུ་བརྣག་པ་བྱིན༔ རང་རང་ཉམས་ལེན་མཐར་དབྱུང་ལ༔ རིན་ཆེན་ས་ཡི་སྙིང་པོར་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ རིགས་ལྡན་བུ་མོ་སྤྲེལ་ལོ་མ༔ སྦས་ཚུལ་ཇོ་མོའི་མིང་ཅན་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་འདི་གཏད༔ བྱིན་རླབས་རྟོགས་པས་རང་བཞིན་གྲོལ༔ དས་དེར་གཞན་དོན་ཆེར་མི་འབྱུང་༔ འབྲེལ་ཚད་བདེ་ཆེན་ས་ལ་དོར༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་བོད་ཁམས་སྡུག་པའི་དས༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པ༔ སུས་ཀྱང་བརྟག་པར་དཀའ་བ་ཡི༔ མ་ངེས་འགྲོ་འདལ་རིག་པ་འཛིན༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག༔ མདོ་ཁམས་ཤར་ནས་འབྱུང་དང་འཕྲད༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ གཉིས་མིན་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཚུལ༔ སྔགས་ཀྱི་གདང་མཐའ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བློ་གྲོས་མི་ཟད་གཏེར་ལ་གཏད༔ གཉིས་ཀའི་སྨོན་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡི་ཉམས་ཆག་དོང་༔ ལ་ལ་སྔགས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོད༔ འགའ་ཞིག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྙེད༔ དངོས་གྲུབ་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ལུང་གིས་ངེས་པས་བསྟན་པ་བཞིནཐ ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་ན་ཆོས་སྐ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པས་རང་སྣང་གི་འཁོར་ལ་བརྗོད་ཚིག་ལས་འདས་པའི་གསང་རྒྱུད་རྣམས་རང་ཤར་བའི་རོལ་རྩལ་འགགས་པ་མེད་པར་བསྟནཐ རང་བྱུང་མཁའ་ཐོད་ཀྱི་ཞིང་ད་ལོངས་སྐ་བརྡའི་ཕག་མོས་སྟོན་པ་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་འཁོར་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་གསང་བ་དས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ད་བཤདཐ ཨོ་རྒྱན་གྱི་དར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་སྤྲུལ་སྐ་རྟགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གདམསཐ འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཐགས་བསྐྱེད་དང་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་ཕྲིན་ལས་དས་སུ་སྨིན་པས་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ད་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བའི་སྐབས་ཤིག ཐརྒྱལ་ཀུན་འདས་ཞལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་བསྡུས་པའི་དམར་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ཐགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་མནོག་ཆོསཐ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་འདི་རྣམས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ནགས་ཀྱི་དར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་གཟུངས་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཐགས་དམ་གྱི་ཡང་སྙིང་ད་སྩལ་བ་བཞིན་ཐགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་ཐ གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་མ་འོངས་པའི་དོན་ལ་དགོངས་ནསཐ ཨེ་བཟང་མོ་ལུང་གི་བྲག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ཏུ་བརྡ་ཡིག་རིགས་ལྔར་བྲིས་ཏེ། ནམ་ཞིག་ལས་ཅན་མ་དང་འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་ད་སྦས་ཤིང་ཐ གཏེར་བདག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ་དྲག་ཤུལ་ཅན་ཐང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་ལ་བཅོལཐ ཕྱིས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ད་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའམཐ མཚན་དངོས་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ད་གྲགས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་གཏད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབསཐ སྦས་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད་པ་ལས་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆེརེ་ལ་བའི་སྐབས་སུ་མ་བབས་ཤིང་ཐ ཐགས་ཉམས་སུ་རྩེ་གཅིག་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན་སྐ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་ཐོད་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཟབ་ཆོས་ངོ་མཚར་ཅན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ཡིན་ཅིང་ཐ རྨད་ད་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་རེ་ཞིག་ཡང་འདབ་གཏེར་ད་སྦས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཕལ་པའི་ཐོད་ཡུལ་ད་མ་གྱུར་པཐ རྩོད་དས་ཀྱི་ཐ་མར་འདལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནཐ ཐགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་པ་སྟེ། རྗེ་འདི་ཉིད་ནི་ངོ་བོ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་ཐ པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དབྱེར་མེད་པའི་ཐགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་ཡིན་ཅིང་ཐ གདལ་བྱ་སོ་སོའི་བློ་ངོར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པཐ པཔི་ཏ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོསཐ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པ་དང་བོད་ཡུལ་ད་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙནཐ གུ་རུ་ཆོས་དབང་ཐ རས་ཆུང་རྡོར་གྲགསཐ ས་སྐྱ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལཐ གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལཐ ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ལ་སོགས་པ་གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ད་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་བསྟན་པཐ རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་ཐ ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་འབྱིན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བྱོན་པར་གསུངས་པའི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནསཐ བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་བར་བྱོན་ཟིན་ནསཐ བཅུ་གསུམ་པ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་མཚོན་པ་དང་ཐ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ལྔ་པ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཡིན་པར་གྲགས་ཀྱང་ཐ རྟེན་འབྲེལ་འཆོལ་བས་གཏེར་ཁ་གང་ཡང་ཕྱག་ཏུ་མ་འབྱོར་ཞིང་ཐ གློ་བུར་ད་མཛད་པ་བརྟུལ་བསཐ རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་ནི་རྗེ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་གྲུབ་པས་ཕྱི་དས་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྲན་ད་གྲུབ་པའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གསལ་ཞིང་ཐ རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་དམ་པར་གྱུར་པ་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བདན་ལྡན་ད་བཞུགས་པ་ལསཐ གསུམ་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་ངེས་པས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་བཞིནཐ གསང་བའི་བདག་པོ་རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་མོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཀྱང་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཟོལ་ཅནཐ རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་དང་ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་སོགས་ལ་བཀའ་བབས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་སྩལ་བ་ལས་བརྒྱུད་དེ། བདག་ཅག་གི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་ད་ཐོབ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་གས་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིནཐ དེ་ལའང་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་དང་ཐ བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་ཐ ཡན་ལག་གི་དབང་དྲུག ཐརིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སྒོས་དབང་ཐ སྲུང་མའི་བཀའ་གཏད་བཅས་འབྱུང་བ་ལསཐ འདིར་ནི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་སྲུང་མའི་བཀའ་གཏད་བཅས་བགྱི་བ་ཡིན་སྟེ། དེའང་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་མཐའ་ཅན་དང་ཐ སྨིན་པ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་མཐའ་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས་འདིར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟརཐ རྩ་བའི་དབང་བཞི་གྲོལ་བྱེད་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་བགྱིད་པ་ལཐ བདག་གི་བགྱི་བར་འོས་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནསཐ ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་ད་གྱུར་པ་ལའང་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འཇུག་པའི་ཆོས་དང་ཐ ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལསཐ ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་ད་འཇུག་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་དར་ལ་མཔལ་འབུལཐ སྔོན་ཆད་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པས་སྒྲིབ་སྟེ། རང་རིག་གི་ལྷ་ཞལ་མངོན་ད་མ་གྱུར་པའི་བརྡར་རས་ཡུག་དམར་པོ་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པའི་གདོང་གཡོགས་འཆིང་བར་ཞུཐ ཨ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་ཐང་ངུར་བརྗོདཐ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཕྱག་རྟེན་མེད་པར་མཇལ་ད་མི་རུང་བསཐ དེའི་དོད་ད་ཨུ་དམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་རེ་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨཱ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་རིང་པོར་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་དག་སྣང་བསྐྱེད་ལ་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧོཿ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྐ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ད༔ བདག་ཅག་འཇུག་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྲོ༔ གསང་བའི་དམ་ཚིག་འཚལ་ལགས་ན༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་ད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་གསོལ་བའི་ལན་ད་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་གདམས་ངག་འབོགས་པ་དང་ཐ གནང་བ་དིན་པ་རྣམས་སྔོན་ད་འགྲོ་བས་གསང་བའི་དམ་ཚིག་སྲོག་ལས་གཅེས་པར་བསྲུང་དགོས་པས་དམ་བསྒྲགས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ བཀའ་གཉན་མཐ་བཙན་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ འཇུག་པའི་སྐལ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ འོན་ཀྱང་དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཟབ་མོ་ཐོད་ནུས་ན༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད༔ ཁྱེད་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ཚིག་སྲོག་ལྟར་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་རཱཀྵནྟུ༔ དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེའི་མནའ་ཆུ་དིན་པ་འདི་ཉིད་མྱངས་ནསཐ ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་གསང་བ་བླ་མེད་ཐི་དང་ཐ ཁྱད་པར་རིགས་ལྔ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་སྡོམ་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡལ་བར་མི་འདོར་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བཟུང་ཞིང་ཐ དེ་ཉིད་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་བློས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔

དེ་ནས་ཐོག་མར་རྒྱུད་སྣོད་རུང་ད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེདཐ སྡོམ་བཟུང་རྣམས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལསཐ དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ད་མཛོདཐ བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱོགས་དས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་ད་བཞུགས་པའི་ཐན་སྔར་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུརཐ ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་འདན་པ་དང་བཅས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐ་གསུམ་ངང་ད་གནས་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་དགག་སྒྲུབ་ཆ་མཐན་གྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་སློབ་པ་དང་ཐ ཁྱད་པར་ད་དས་དྲུག་གམ་བཞི་ལ་སོགས་པར་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག་འབོགས་པ་ལ་སྙན་གཏད་པར་ཞུཐ ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོས༔ དེ་ལ་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ༔ རང་ཉིད་འདག་པའི་ས་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་མདན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨ་ཉི་མ་བྃ་རོའི་སྟེང་ད་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་ཞིང་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པར་ལམ་གྱིས་གསལ་གདབ༔ དེ་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད༔ སྐ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་ཀྱི་གདང་བས་བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདན་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཁོ་ན་མཁྱེན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་གདང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་ད་མའི་བར་ད་བརྗོད༔ སླར་ཡང་མོས་འདན་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བྱས་པས་བླ་མའི་སྐ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག༔ སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག༔ སྐྱབས་གནས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས༔ མཐར་འོད་ད་ཞུ་བ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་བློ་བཞག་གོ ཐདེ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་དམིགས་འདོན་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པའོ། ཐགཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་བློས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ད་བསྒྲུབ་པར་བྱཐ དེའི་སླད་ད་བསྐྱེད་རྫོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་བཟུང་བའི་འདན་པ་དང་བཅས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དེས་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པསཐ དེ་དག་གི་བསླབ་བྱ་ཐི་དང་བྱེ་བྲག་དཀར་ནག་གི་ཆོས་བཞི་བཞིའི་བླང་དོར་དང་སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤང་ཞིང་ཐ ཅི་བགྱིའི་གཞན་དོན་ད་བསླབ་པ་ལ་བརྩོན་དགོས་པསཐ དེའི་ཚུལ་མདོར་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག་འབོགས་པ་ལ་སྙན་གཏད་པར་ཞུཐ ཀྱེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་གཟུང་ནས་དེའི་དམིགས་པ་རྒྱུན་ད་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སྟེ༔ འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་རང་ཉིད་གཅིག་པ་ཐར་བས་མི་ཕན༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན༔ དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལོངས་ཐོད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ འདི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཆ་དང་བཅས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བདག་ཁོ་ནས་དགོད་པའི་སླད་ད་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས་སྙམས་པ་དང་༔ དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེའང་ཐིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བརྟེན་དགོས༔ དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་དས་མྱུར་ད་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ནི་གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་མཆོག་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ཁོ་ནས་བདག་གིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་ད་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསམ་ཞིང་ཚིག་གིས་གསལ་གདབཐ ཅི་བྱེད་གཞན་དོན་ད་འགྱུར་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོཐ དེ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དམིགས་རིམ་དང་བསླབ་བྱའི་ཉམས་ལེན་མདོར་དྲིལ་བའོ། ཐགསུམ་པ་གསང་བ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི། ཞིང་མཆོག་དེ་རྣམས་དཔང་པོར་གསོལ་བའི་ཐན་སྔརཐ དེང་ནས་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་ལ་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་ད་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ལུས་པ་གཟུང༌། སྲོག་དང་ལོངས་ཐོད་ཀྱང་བཏང་ནས་ཚུལ་བཞིན་ད་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་གཡར་དམ་གྱི་རི་མོ་སྙིང་ལ་བཀོད་དེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧོ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དེས་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་པསཐ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཕྱི་སོ་ཐརཐ ནང་བྱང་སེམསཐ གསང་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་མ་འདྲེས་པར་བཟུང་ཐ ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་ད་བསྒྲུབཐ དས་སྐབས་དགོས་པས་གཙོ་བོར་ཐོད་ཅིང་ཐ ཉེས་པའི་དྲི་མའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་མ་གོས་པར་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བསྲུང་བ་དང་ཐ ཉམས་ཆགས་ཀྱི་ཉེས་པ་རྣམས་ཕྱིར་བཅོས་དང་ཚོགས་བསགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཙང་བར་བྱེད་དགོས་པའི་ཚུལ་སྙིང་པོར་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་བྱའི་གདམས་ངག་འབོགས་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་པར་ཞུ། ཀྱེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བསླབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་ཚུལ་བཞིན་ད་བཟུང་དགོས༔ གལ་ཏེ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གི་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང་བཤགས་སྡོམ་བྱ་བ་དང་༔ ཐིར་ཡང་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་བའི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་ལྟུང་དང་བ་དང་༔ མཐན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པའི་ཐབས་ལ་སྒོ་ད་མ་ནས་འབད་དགོས་པས་ཐོག་མར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིག་ལྟུང་དོང་བའི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་པ་ནི༔ ཨཱཿ བདག་གི་ཐི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད༔ རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་དཀར་གསལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་འདས་པར་བསམ༔ ཞེས་སྡིག་ལྟུང་བཤགས་པའི་རྟེན་གསལ་བཏབ་ནས༔ སྔར་བྱས་ཀྱི་ཉེས་པ་ལ་གནོང་འགྱོད་དང་༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་སྙམ་པའི་སྡོམ་སེམས་དྲག་པོས༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟར་ཐག་གི་བར༔ སྡིག་ལྟུང་ལས་རྣམས་ཅི་བསགས་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆོད་མི་བགྱིད་དམ་བཅའ་ན༔ དག་ཚངས་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདད་རྩིའི་རྒྱུན་སྐྱ་ནར་གྱིས་བབས༔ དོར་མཚམས་ནས་བྱུང་༔ རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་ད་དངས་པར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླ༔ མཐར་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཐན་ད་བཅད་ལ་རྟགས་མ་བྱུང་བར་ཉམས་སུ་བླང་༔ རྒྱུན་དའང་མ་ཆག་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་དོང་བྱེད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མོ།

ཐདེ་ནས་ཚོགས་བསགས་པའི་སླད་མཔལ་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ༔ མདན་གྱི་ནམ་མཁར་ཚོགས་ཞིང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདས་སུ་གསལ་བཏབ་པའི་ཐན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འཁོད་པར་མོས༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མཔལ་བྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱ༔ དྲི་ལྔས་ཆག་ཆག་གདབ༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་ལ་སོགས་པའི་ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིག་ངག་ཏུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་མུ་ཁྱུད་བཅས༔ སྟོང་གསུམ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐ་ལ་འབུལ༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱན༔ བླ་མ་ལོངས་ཐོད་རྫོགས་ལ་འབུལ༔ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་འོད་ལྔར་ཤར༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐ་ལ་འབུལ༔ བླ་མ་སྐ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་རབ་མཉེས་ནས༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་རཏྣ་མཔ་ལ་པ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པ༔ ནང་རང་ལུས་ཕུང་ཁམས༔ གསང་བ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཔལ་གྱི་ཚུལ་ད་ཕུལ་བས་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བདག་གིར་མཛད༔ རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ལོངས་ཐོད་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་བསམ༔ མཐར་ཚོགས་ཞིང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པར་མོས༔ དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ད་མཉམ་པར་གཞག༔ དེ་ལྟར་དས་དང་རྒྱུན་ད་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནི་ཐན་མོང་གི་ཚོགས་གསོག་པ་མཔལ་འབུལ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པའོ། ཐསླར་ཡང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསང་སྔགས་ནང་གི་མན་ངག་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་སླད་དཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གདན་ལ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་མཚོན་བྱེད་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འགྲེང་ཐབས་སུ་གནས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཟུང་ད་འཇུག་པ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ད་བསྐྱེད་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ད་ཡཱ་མི། ལན་གསུམཐ སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གར་རེག་པསཐ སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། སིདྡྷི་བཛྲ་ཡ་ཐ་སུ་ཁཾ། འདི་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་མི་བསྒྲགས་པར་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། ཐི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག་སྟེ། ཧོཿ བླ་མེད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་དང་མེད་པ་ལ༔ ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་བྱ་བ་མིན༔ ཚུལ་མིན་སྨྲས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནསཐ གཉིས་པ་ནང་འཇུག་ལ་དོར་དངོས་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་པ་རིམ་པ་བཞིན་ད་སྒྲུབ་པ་ལཐ ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་འགྲམ་ད་འཁོད་པའི་མོས་པསཐ སློབ་དཔོན་སྒོ་སྲུང་དང་བཅས་པ་ལ་སྒོ་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་མས༔ རྣམ་ཐར་བཞི་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ སྐ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་ད་གསོལ༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལཐ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་ཀ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ལ་ཕོག་པས་སྒོ་རྣམས་ཕྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་ཐ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཔ་ལ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ལན་བཞི། ཞེས་བརྗོད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་བྱེ་བ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཤར་སྒོ་ནས་བཟུང་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་བྱང་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་བཞིའི་ཕྱི་ནས་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་ད་དོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་གསང་བ་ནི༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ༔ མངོན་སུམ་མཐོང་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་མཔ་ལ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ན་མཱ་མི༔ ལན་བཞིས་ཕྱག་བྱར་གཞུག ཐསླར་ཡང་ཤར་སྒོའི་ཐད་ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཞིང་ཆེན་གྱི་གདན་ལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་འཁོད་པར་གྱུར་པ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་དམ་ཚིག་གི་གནད་ལ་བཀར་ཞིང་ཁེ་ཉེན་གྱི་དོན་བསྒྲགས་ནསཐ བསྲུང་འདས་ཀྱི་དཔང་པོར་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་འདི་ཉིད་སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནསཐ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་བཀའི་ཆད་པས་དམྱལ་མེས་བསྲེགས་ཤིང་ཐ བསྲུང་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ནང་མཆོད་དིན་ལཐ ཧོ༔ འདི་ནི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་རྒྱུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱང་སེམས་ཏེ༔ ཉམས་ན་འབར་བའི་མེ་ཡིས་སྲེག༔ བསྲུངས་ན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ༔ བྃ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བདད་རྩི་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་བྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བྱིན་ཐིབས་སེ་བྱོན་པར་བསམས་ལ་དད་གུས་གདང་ཤུགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛོད་ཅིག ཐཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རང་བཞིན་དབྱིངས་ནས་སྐ་སྐྱོད་ཅིག༔ སྐ་ཡི་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ གསུང་གི་ཛབ་སྒྲ་འུ་རུ་རུ༔ ཐགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམས་སེ་ལམ༔ རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྲེག༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དོངས༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་དང་༔ ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ དང་ཧཱུྃ་གི་གླ་མང་ད་གྱེརཐ གསུམ་པ་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཐན་དྲངས་པའི་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་མདན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་དང་ཐ སློབ་དཔོན་དབྱེར་མེད་པའི་སྐ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་དངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དྭངས་མ་བྃ་ཡིག་མཐིང་གར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཞལ་ད་དྲངས༔ ཐགས་ཀར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་ད་ཞུ༔ སྐ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ གསང་བའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར་བབས་པ་དོར་མཚམས་ནས་ཕྱིར་སྤྲོས་ཏེ་གདན་ལ་འཁོད་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་ད་གནས་པའི་གོ་སར་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མ་དང་ཐ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་པདྨ་དང་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་ད་སེམས་ཉིད་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་བྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལསཐ རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་བྃ་གྱིས་མཚན་པཐ དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལཐ དེ་དག་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལསཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་སྐར་གྱུར་པ་ནི། སྐ་མདོག་དས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟར་ནག་པཐ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིསཐ ཐན་གསུམ་པཐ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བཐ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཕྱར་ཞིང་ཐ གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ་བསྣམས་པཐ གྲུ་མོ་གཡོན་ད་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ལ་འཁྱུད་པཐ རལ་པ་དམར་ནག་གྱེན་ད་འཁྱིལ་ཞིང་ཐ རྣ་ལྟག་གཡོན་ད་ཕག་ཞལ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ངུར་སྒྲས་ས་གསུམ་གཡོ་བཐ སྐ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་ཐ ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བཐ ཞབས་གཉིས་གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐམས་པས་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་སྲིད་ཞིའི་ཀུན་གྱི་ཐི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི། ཐི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ

དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲིན་ཆེན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་སད་ཅིང་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་རྒྱུད་ལ་ཕེབས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ འབེབས་རྫས་བཏུལ་ཞིང་ཐ དབྱངས་རོལ་བཅསཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དགོངས་ཤིག་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་བརྡས་བསྐལ་ན༔ ཐགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་བཞིན་སྐ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞི་ཁྲོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་ཐོད་ས་ཐོད་གནས་ཡུལ་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དངོས༴ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩོལ་མེད་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་དངོས༴ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས༴ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོགས་མེད་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག༴ ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི༴ ཕྱོགས་མཚམས་དར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཕྲ་མེན་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག༴ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ ཐབས་ཤེས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མཆོག་དང་ཐན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ གནས་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་ད་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐར༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ཆག་དོངས༔ མཐར་ཐག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ གནས་སྐབས་ཐན་མོང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐགས་རྗེ་ཐགས་དམ་དས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཔ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ར་ར་ར་ར༔ ཙ་ལ་ཡ་ཙ་ལ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾ༔ དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་བྱིན་དབབཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པསཐ བྱིན་དབབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་དབྱེར་མེད་ད་ཐིམ་པར་མོས་མཛོདཐ དེ་ལྟར་བྱས་པས་བྱིན་ཕེབས་པའི་རྟགས་ནི། གཞུང་ལསཐ ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཟིངས་པ་དང་༔ འཇིགས་པའི་ཟིལ་དང་༔ བདེ་བའི་ཉམས་དང་༔ གནས་དང་རྟེན་རྣམས་བྱིན་ཐིབས་སེ་འོང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིན་རླབས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིརཐ སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ཐི་བོར་བཞག་པས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་ད་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གསུམ་པ་རྗེས་འབྲེལ་རྣམས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལསཐ རིགས་ཀྱི་ལྷའི་སྐལ་བ་བརྟག་པའི་སླད་ད་ཕྱག་རྟེན་འབུལ་བ་ནི། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་སྔོན་ནས་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཞིང་ཐ དངོས་གྲུབ་དང་ཕྲིན་ལས་མྱུར་ད་འགྲུབ་པའི་རིགས་ཀྱི་ལྷས་བཞེས་སུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛད་དེ་འབུལ་བར་ཞུཐ ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི་ཕུལ་བས༔ སྔོན་ནས་ལས་འབྲེལ་བཞག་པའི་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་པཥྤེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་གང་ལ་བབས་ཀྱང་གཙོ་མོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་གཞན་ད་མ་གཡོས་ཀྱང་ཐ རྣམ་པ་ཐ་དད་ད་སྣང་བ་ཙམ་ད་ཤེས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པ་དེ་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་བཟུང་བ་དང་ཐ མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་རིགས་ཀྱི་ལྷའི་ཕྱག་གིས་བླངས་ཏེ་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་ད་ཐི་བོར་བཅིངས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧོཿ འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སྟེ༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པཥྤེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་ཀ་ནས་ཐགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐར་མ་ལྟ་བུ་བྱུང་བསཐ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་རས་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧོཿ མ་རིག་པ་ཡི་ལིང་ཏོག་ནི༔ རིག་པ་མཆོག་གི་ཐར་མས་བསལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མིག་ཐོབ་པས༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཧཱུྃ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གསར་ད་ཐོབ་པས་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་པ་དེ་ཉིདཐ མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཀྱེ་ཧོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལྟོས་ལ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ༔ སྐ་མཚན་མ༔ གསུང་བདད་རྩི༔ ཐགས་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་ད་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དར་ཁྲོད་བརྒྱད་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ༔ ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ བར་ཁྱམས་སུ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ༔ སྒོ་དང་གྲུ་ཆད་རྣམས་སུ་ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་ད་མཐོང་ཞིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ད་ཡེ་ནས་རང་རང་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ལྟར་བརྡ་དང་རྟགས་ཀྱི་དཔེས་མཚོན་བྱེད་ད་བྱས་ནསཐ མཚོན་བྱ་རང་བྱུང་རིག་པ་གཞི་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བལྟ་མཐོང་གི་ཡུལ་ལས་བརྒལ་བ་དེ་ཉིད་མངོན་ད་གྱུར་པ་ལ་ཆེད་ད་བརྗོད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧོཿ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐོང་༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་ཕྱིར༔ སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་ད་གྱུར་ཏོ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོ་ཧོ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས་ནས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་ཡང་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པསཐ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག་དིན་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་པར་ཞུ། ཀྱེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ནི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་ཡིན༔ དེའང་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་སྐབས་སུ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་མཚོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་གསོས་བཏབ་པའི་སླད་ད་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་ཐོག་མར་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་ལུས་དེར་འཛིན་མེད་པའི་ངང་༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་ཞིང་༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ མདན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཟེར་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་པདྨ་འབྱུང་༔ དམར་སྨུག་རྣལ་འབྱོར་ཐོད་པའི་ཚུལ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཞལ་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྒྲེངས༔ དར་གྱི་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་རྒྱན༔ རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་དྲིལ་གཡེར་འཁྲོལ༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་རལ་པའི་རྩེར༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་གིས་མཚན༔ ཐན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ༔ ཞལ་རས་ཁྲོ་འཛུམ་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་བཞུགས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ རང་བཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁ་ཙམ་མིན་པའི་མོས་གུས་གདང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡན་ལག་བདན་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམས་ལ་ངག་ཏུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་ཐོད་ལྟོས་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐལ༔ རྟག་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཀུན༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔

ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་བོ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐ༔ རང་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལོངས་ཐོད་རྫོགས༔ ཐགས་རྗེ་འགྲོ་འདལ་སྤྲུལ་སྐ་པདྨ་འབྱུང་༔ སྐ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ༔ མོས་གུས་གདང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ ཐགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་མོས་གུས་ཀྱིས་གདང་བ་དྲག་པོས་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྙེན༔ མཐར་དབང་བླང་བ་ནི༔ མཁའ་ཁྱབ་སྐ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཐགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུང་ལ༔ འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ད་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ད་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་ད་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ད་ཞུགས་ཤིང་ཐྀམ༔ དབང་བཞིའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ མཐར་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་ད་ཞུ༔ རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཐགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་བླ་མ་ཆོས་སྐའི་རང་ཞལ་བལྟ་བའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག༔ འདི་ནི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་དས་རྟག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འཇུག་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་ནསཐ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐར་བ་ལཐ དང་བྱ་གནས་སྐབས་བཞིའི་རིམ་པ་དང་མཐན་པར་དོང་བྱེད་ཕྱི། ནང་ཐ གསང་བཐ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལསཐ དང་པོ་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་ལའང་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་མ་རིག་པ་དང་ནསཐ དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐ་ལྔའི་རང་བཞིན་ད་རྟོགས་ཤིང་སྨིན་པར་བྱས་པས་རང་རྒྱུད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཕན་པའི་དབང་ངམ་སློབ་མའི་དབང་དང་ཐ ཐགས་གསུང་སྐའི་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་ལོས་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་བདག་གཞན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ནུས་པར་བྱེད་པ་ནུས་པའི་དབང་ངམ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཐ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དག་པས་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བྱེད་པ་ནུས་པ་མཆོག་གི་དབང་བཅས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལ་འབུལ་བར་ཞུཐ ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལ༔ དབང་བསྐར་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན༔ བདག་ཀྱང་རྗེས་སུ་གཟུང་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྔོན་ད་སོང་ནསཐ དང་པོ་ཕན་པའི་དབང་གི་སླད་ད་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐགས་རྗེའི་རླབས་གཡོས་ཏེ། ཐགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཐན་དྲངས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམཐ སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལཐ མཆོད་ལྷཐ སྒོ་སྐྱོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་བུར་དབང་བསྐར་བའི་དོན་ད་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་བ་ལགས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པ་དྱཾ་ནསཐ ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ས་མཆོདཐ ཆོས་སྐ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ད་དབྱེར་མེད་ཀྱང་ཐ ཐགཟུགས་སྐ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་ད་སོ་སོར་གསལཐ ཐཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། ཐརིགས་ལྔ་བདེ་གཤེགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོདཐ ཅེས་བསྟོདཐ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་དབང་བསྐར་བ་སྩལ་ད་གསོལཐ ཐཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐར་བའི་དགོངས་པ་མཛདཐ ཡུམ་ལྔས་རང་བྱུང་བདེ་སྟོང་གི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་ཐི་བོའི་གནས་ལྔར་དབང་བསྐརཐ སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོདཐ མཆོད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་མངའ་དབུལཐ སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོས་བགེགས་བཔད་པ་དང་བཅས་ཏེ་དབང་བསྐར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨོཾ༔ སྣོད་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཆེ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ༔ སྣོད་ནི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ རིན་ཆེན་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་ནི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ པདྨའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨཱཿ སྣོད་ནི་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ བཅུད་ནི་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྣོད་བཅུད༴ ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བཅུད་ཀྱང་དིནཐ དེ་ལྟར་དབང་བསྐར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཐི་བོའི་གནས་ལྔ་ནས་ཞུགས༔ ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་བདེ་ཆེན་ད་དག༔ ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གནས་གྱུར༔ ཆུ་བོའི་རྦ་རླབས་ཐི་བོར་བརྟན་པ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དེ་ནི་ཕན་པ་སློབ་མའི་དབང་ངོ་ཐ ཐགཉིས་པ་ནུས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གི་སླད་དཐ སླར་ཡང་བྷནྡྷ་སྙིང་ག་མགྲིན་པ་ཐི་བོ་རྣམས་སུ་བཞག་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པསཐ ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྙིང་གར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ཡིད་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བདད་རྩི་དིན་ལཐ ཨཱཿ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ངག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཨོཾ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ལུས་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དེ་ལྟར་དབང་བསྐར་བས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་གསུང་སྐའི་གསང་བ་དང་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ དེ་ནི་ནུས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ངོ་ཐ

ཐགསུམ་པ་ནུས་པ་མཆོག་གིས་དབང་བསྐར་བ་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དབང་གསུམ་ལསཐ ཐོག་མར་ལྷ་སྐ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་པས་གཙོ་མོ་རིགས་ལྔ་མཁའ་འགྲོའི་སྐ་ཐི་བོ། མགྲིན་པཐ སྙིང་ག ཐལྟེ་བཐ གསང་གནས་ཏེ་གནས་ལྔ་དང་ཐ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་རྩ་གནས་སོ་སོ། ཕྲ་མེན་མ་བཞི་ཡན་ལག་བཞི། དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ་བཞི་དཔང་མགོ་གཉིས་དང་པས་མོ་གཉིས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་ཞིང་ཐ ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐ་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྐ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྐ་སྙིང་གར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སྐ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྐ་ལྟེ་བར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨཱ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྐ་མགྲིན་པར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་དྷ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐ་གསང་བར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྐ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཉེར་བཞིའི་སྐ་གནས་སོ་སོར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྨིན་མཚམས་པལླི་ར་མ་ལར༔ ཐོད་པའི་དམ་བུ་རབ་གཏུམ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཁཔ་ཀ་པ་ལ་པྲ་ཙཔ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྟག་པའི་གནས་མཆོག་ཨརྦུ་དར༔ མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་སྣ་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་དཾཥྟ་མ་ཧཱ་ནཱ་སཱ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ རྣ་བ་གཡས་པ་ཨཽ་ཌཱི་ཡར༔ ཀངྐལ་དང་འོད་ལྡན་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཀངྐཱ་ལ་པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཐྀ་གཙུག་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་རུ༔ མ་ཧཱ་ཀངྐ་གཏུམ་མིག་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀངྐ་ཙཔ་ཨཀྵི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ རྣ་བ་གཡོན་པ་གོ་ད་ཝར༔ སུ་ར་ཝཱི་ར་བློ་ཅན་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་སུ་ར་ཝཱི་ར་མ་ཏཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྨིན་དབུས་ར་མེ་ཤྭ་ར་རུ༔ འོད་དཔག་མེད་དང་མིའུ་ཐང་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ཁརྒ་རཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མིག་གཉིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་རུ༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཅན་ལངྐ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་ལངྐེ་ཤྭ་རི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲག་པའི་གནས་མཆོག་མ་ལ་ཡར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་དྲུ་མ་ཙྪ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མཆན་གཉིས་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་རུ༔ ཨངྐ་རི་དང་ཨེ་རཱ་ཝ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཨངྐུ་རི་ཨེ་རཱ་ཝ་ཏཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྣ་རྩེའི་གནས་མཆོག་ཀོ་ས་ལར༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆང་འཐང་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་སུ་ར་བྷཀྵཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བ་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེ་རུ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་མོ་རླུང་ཤུགས་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཱི་ར་ཝཱ་ཡུ་བེ་གཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ནུ་མ་གཉིས་གནས་ཨོ་ཊེ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་རལ་ཅན་འཇིགས་བྱེད་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཛཱ་ཊཱི་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཁ་ཡི་གནས་མཆོག་ཀ་ལིངྐར༔ རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཤྱཱ་མ་དེ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲ་ཤྱཱ་མ་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པའི་གནས་མཆོག་ལམྦ་ཀར༔ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་དྲ་སུ་བྷ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་གའི་གནས་མཆོག་ཀཱཉྩི་རུ༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རྟ་རྣ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝ་ཧ་ཡ་ཀརྞི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ འདོམ་བར་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རུ༔ རིག་མི་བཟང་དང་ཁ་གཱ་ན༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བི་རུ་པཀྵ་ཁ་གཱ་ན་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མཚན་མ་པྲེ་ཏ་པ་རི་རུ༔ སྟོབས་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་འཆང་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པ་ལ་ཙཀྲ་བེ་གཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བྱིན་པ་སུ་བརྞཱ་དི་པར༔ ནམ་སྙིང་འཁོར་ལོའི་གོ་ཆ་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཁ་གརྦྷ་ཙཀྲ་ཝརྨི་ཎཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བརླ་གཉིས་སཽའུ་རཱཥྟ་རུ༔ དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཤཽཔི་ནི༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཤཽཔི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བཤང་ལམ་གྲི་ཧ་དེ་བ་རུ༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དམ་སྐྱེས་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་རཏྣ་བཛྲ་ཁཔ་རོ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སོར་མོ་བཅུ་དྲུག་ནཱ་ག་རར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་དཔའ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་ཧེ་རུ་ཀ་སུ་བཱི་རཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བོལ་གོང་གནས་མཆོག་སིསྔའི་གྲོང་༔ པདྨ་གར་དབང་སྟོབས་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་པདྨ་ནིརྟཱི་ཤྭ་ར་མ་ཧཱ་བཱ་ལཱ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མཐེ་བོང་བཞི་གནས་མ་རུ་ཏར༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་སྒྱུར་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཙཀྲ་ཝརྟི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ པས་མོའི་གནས་མཆོག་ཀུ་ལུ་ཏར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་ཆེན་མ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བིརྻ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཕྲ་མེན་མ་བཞི་ཡན་ལག་བཞིར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱམས་པ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྲ་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཀཱ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཕག་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སཱུ་ཀ་རཱ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་བ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྱི་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྭ་ན་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་འུག་གདོང་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨུ་ལཱུ་ཀ་མུ་ཁཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ་བཞི་དཔང་མགོ་གཉིས་དང་པས་མོ་གཉིས་སུ་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཤེར་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཡོ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛ་ལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་བརྟན་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར༴ ཨོཾ་སྠཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སྲེག་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྭ་ལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཡོ་བྱེད་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཙ་ལ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་རིམ་པ་ལྟར་གནས་སོ་སོར་བསྟིམ་མོ༔ དེས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་གྱིས་ཤིག ཐགཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོའི་ཐགས་ཀ་ནས་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་ཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔའི་ཁྲོས་མ་རིགས་ལྔའི་ཐགས་ཀློང་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་སྦུབས་ཐགས་སྲོག་བྃ་དང་ཐ ཧ་རི་ནི་སའི་ཡི་གེ་མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུ་སོ་སོའི་མཐར་འཁོད་པར་མོས་ཏེ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་འོད་འཕྲོསཐ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཐན་དྲངས་ཤིང་ཐ སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པས་ལུས་ལ་གཟི་བརྗིདཐ ངག་ལ་ནུས་པཐ ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཕྱོགས་མེད་ད་འབར་བར་མོས་ཏེ། སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ལན་གསུམཐ

ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙཱ་ནཱི་ཡེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་མདན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཐགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་སོ་སོའི་མདོག་མཚུངས་བྱོནཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་སྲོག་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མ་རིག་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་ཐ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པཐ རླུང་སེམས་དབང་ད་འདས་ཤིང་ཐ གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ་བ་སོགས་མཆོག་གི་ལས་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་དང་ཐ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་ད་མཛད་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཏྲཱྃ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་ཐ སློབ་མའི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཉེར་བཞི་པོའི་ཐགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་དོར་གྱི་དབུས་སུ་ཐགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ས་བོན་ཧཱུྃ་མཐིང་ག ཐགསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཨཱཿདམར་པོ། སྐའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོས་མཚན་པའི་མཐར་སོ་སོའི་སྔགས་རྣམས་འཁོད་པཐ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དངས་ཤིང་ཐ བྱིན་དབང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་དམིགས་ལ་འདི་དག་གི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ཙིཏྟ་ཙཀྲ་པ་ཛ་ཨོ་ཨཱ་གོ་ར་དེ་མཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཝཱ་ཀ་ཙཀྲ་ཀ་ཨོ་ཏྲི་ཀོ་ཀ་ལ་ཀ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཙཀྲ་པྲེ་གྲྀ་སོ་སུ་ནཱ་སི་མ་ཀུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་བྱུང་ཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་ཕྲ་མེན་མ་སོ་སོའི་ཐགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་སྦུབས་སུ་ས་བོན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབཞི་དང་ཐ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོའི་ས་བོན་ཧཱུྃ་ཡིག་བཞིའི་མཐར་བསྐོར་ད་འཁོད་པ་དེ་ཉིད་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིསཐ དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པའི་ཐན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ བྷྲཱུྃ་པཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ དེས་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་གསུང་ད་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་གྱིས་ཤིག ཐགསུམ་པ་ཐགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་དོན་གྱི་དབང་བསྐར་བ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་རང་བྱུང་ཀ་དག་དོན་གྱི་དགོངས་པ་བརྗོད་བྲལ་ཆོས་སྐའི་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་ད་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱིས་བསླད་མ་ཞུགས་པའི་དགོངས་ཉམས་སྐྱོང་བཞིན་ད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་དྲི་མེད་སྟོང་པ་ཡིན༔ སྟོང་ཉིད་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་གསལ་བའི་མདངས་འོད་ཡིན༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་དས་གསུམ་འགྱུར་མེད་ཡིན༔ ཁྱབ་གདལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཡིན༔ མ་འདྲེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན༔ མཐའ་བྲལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ ཐགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་སྐ༔ དམ་ཚིག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ མ་འགགས་རང་ཤར་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ སྐྱེ་བ་མེད་ལ་འགག་པ་མེད༔ གནས་མེད་དམིགས་མེད་འགྲོ་འོང་མེད༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨ༔ བརྗོད་ལ་ཆོས་ཉིད་བློ་འདས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེས་ནི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཐགས་སུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་གྱིས་ཤིག ཐདེ་ལྟར་ན་སྐ་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ༔ འདོད་ཁམས་དང་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་འབྲས་བུ་སྐ་རྡོ་རྗེ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ད་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་མཛོད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་དབང་བསྐར་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་ནསཐ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་ད་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་ཟློག་བྱེད་བུམ་པའི་དབང་གི་ལམ་སྐ་རྡོ་རྗེ་བསྐྱེད་རིམ་སྤྲུལ་པའི་སྐའི་ཉམས་ལེན་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ནི་དབང་བསྐར་བ་ཡིན་ལ༔ དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གསོས་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ནི་སོ་སོའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་བསླབ་པར་བྱ་དགོས༔ དེ་ལ་དང་པོ་བུམ་དབང་གི་ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཐན་མོང་གི་བསྐྱེད་རིམ༔ ཁྱད་པར་གྱི་བསྐྱེད་རིམ༔ ཞར་བྱུང་བཟླས་པའི་རིམ་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ ཕྲིན་ལས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་དོར་བ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ད་བྱ༔ དངོས་གཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་གཞི་བཟུང་༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷ་སྐ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་༔ དེའང་ཐོག་མར་རང་ཉིད་གཙོ་མོ་གཅིག་པའི་གསལ་སྣང་ལ་བློ་བཞག༔ ཅུང་ཟད་སེམས་ཟིན་པ་ན་ཐན་དབུས་མ་ནས་བཟུང་སྐའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་གསལ་སྣང་མཐར་འདོན༔ དེ་བཞིན་ད་ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག༔ ཐོད་ཁྲག༔ ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ༔ ཐོད་སྐམ་གྱི་དབུ་རྒྱན༔ ཐོད་རློན་གྱི་དོ་ཤལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ༔ སྐའི་ཉམས་འགྱུར༔ གསུང་གི་གདངས་སྐད༔ ཐགས་ཀྱི་དགོངས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད༔ པད་ཉི་རོ་གདན་སོགས་རྒྱན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་སེམས་གཟུང་༔ དེའང་ལས་དང་པོ་པས༔ མདན་ད་བྲིས་སྐ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བཤམ༔ དེ་ཉིད་ལྷ་དངོས་སུ་བསམ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་མདང་ཚུགས་སུ་གཏད༔ གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཤར་བ་ན་མདན་གྱི་ལྷ་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐར་གསལ་བཏབ་ཅིང་སེམས་བཟུང་༔ སྐབས་རེར་བརྗོད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་གསལ་སྣང་འདོན༔ སྐབས་རེར་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སེམས་གཟུང་ངོ་༔ གཙོ་མོའི་སྐ་ལ་སེམས་ཟིན་པའམ༔ དེ་ཙམ་མ་ཟིན་ཀྱང་རུང་སྟེ༔ སྐབས་སུ་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བྱ༔ རེས་འགའ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བ་གསུམ་ད་ཤར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱང་༔ དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐའི་ཡོན་ཏན༔ ཀུན་རྗོབ་ཏུ་གཟུགས་སྐ་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ད་དག་པ་དྲན༔ གཙོ་མོ་ལ་སེམས་ཟིན་ནས༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ༔ དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ༔ ཕྲིན་ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ༔ རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་མེ་རིའི་བར་རེ་རེ་བཞིན་ད་སེམས་གཟུང་༔ གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཕྱི་ནས་ནང་༔ ནང་ནས་ཕྱི༔ རགས་པ་ཕྲ་བ༔ ངེས་པ༔ མ་ངེས་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་རྩལ་དང་༔ མཐར་གྱིས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བ་ལ་བསླབ༔ བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ༔ ལེ་ལོའི་འཕྲང་བཅད༔ རྣམ་རྟོག་གི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམས་པས་དང་པོར་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ད་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་གསལ་སྣང་མ་འདྲེས་པར་སྐད་ཅིག་གིས་འཆར་ཞིང་ཡུན་རིང་ད་སེམས་ཟིན་པ་འབྱུང་༔ བར་ད་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐ་ལ་ཟིན་པས་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་སྐ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ད་མཐོང་༔ མཐར་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐར་སྨིན་པས་རེ་འགའ་རགས་པའི་ལུས་རྟེན་ལྷར་འཆར་བ་འབྱུང་༔ དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་བ་གསུམ་ཚད་ད་ཕྱིན་ནས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་ནི༔ སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་དང་བ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་རྗེས་དངོས་གཞི་བརྗོད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་གསལ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ༔ ཨཱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་རིག་པ༔ སྟོང་ཆེན་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ཚུལ༔ གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་རྩལ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔ མེ་ཕུང་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ དར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས༔ རང་ལུས་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ རང་སེམས་དག་པ་ཝ་རྭ་ཧཱི༔ དས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟ་བུར་གནག༔ ཐན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་བཞད་འཛུམ་སོགས༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྣ་ལྟག་རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ་ངུར༔ རལ་པ་དམར་ནག་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱཾ་འཆང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་མགོ་བོས་བརྒྱན༔ བརྐྱངས་བསྐམ་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡིས༔ པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་སྐ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་དབུས་སུ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་གྱི༔ ཐི་བོར་རྩེ་མོ་རྣམ་པར་བཀོད༔ རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ལྟེ་བ་རུ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་སྐ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་འཁོར་ལོའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ མགྲིན་པར་རོ་རྣམས་འདས་པ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པའི༔ ལྟེ་བར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ སྙིང་གར་དྲན་པ་རྣམ་བཀོད་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་ཡི༔ ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཐིང་༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ ལྟེ་བར་སྲིད་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་རེ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར༔ ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གསང་གནས་བདེ་བ་མྱོང་བྱེད་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་དབུས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐ་མདོག་ལྗང་༔ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲིའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ ཀུན་ཀྱང་གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་དང་༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་འཁྱུད༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུག་གཙོ་མོ་ལྟར༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཡི༔ རྩ་འདབས་རྣམས་སུ་རང་འདྲའི་འཁོར༔ མ་འགགས་བདེ་ཆེན་རོལ་པར་ཤར༔ སྨིན་མཚམས་པལླི་རཱ་མ་སོགས༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྩ་མདད་རྣམས༔ ཞིང་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔའ་བོ་དང་༔ དཔའ་མོ་ཉེར་བཞི་སྙོམས་འཇུག་དོར༔ ཡན་ལག་བཞི་དང་ཚིགས་ཆེན་བཞིར༔ ཕྲ་མེན་ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་དང་༔ དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ བདེ་བའི་གར་སྟབས་ཅིར་ཡང་སྒྱུར༔ ཀུན་ཀྱང་ཉི་དང་འོད་ཟེར་བཞིན༔ རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འབུམ་སྡེ་སྤྲོ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་ད་གདོད་ནས་དག༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རང་དབང་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ ལྷུན་གྲུབ་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མེད་གཤེགས༔ འད་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་ད་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་བརྡའ་ཡིས་ཕྱག་བགྱི་འོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བྷ་རཱ་ཧེ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་སྟོང་གཟུགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ དབང་པོ་སྒྱུ་མའི་བདེ་བས་རོལ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་སྐ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པས་གསལ་བཏབ་ནས༔ གཙོ་མོ་དང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ངོ་བོ་སྟོང་པ༔ རང་བཞིན་བདེ་བ༔ རྣམ་པ་གསལ་བ༔ བདེ་སྟོང་གི་ལྷ་སྐ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་གཟུང་༔ ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དག་པ་དྲན་པས་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་མོར་འཆར་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ༔ ཞར་བྱུང་བཟླས་པ་བྱ་བར་འདོད་ན༔ གནས་ལྔའི་ཕག་མོའི་ཐགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་དོར་ཐགས་་་་་བྃ་ནི་ཧ་རི་ནི་ས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་དངས་ཏེ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷཱི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་བྱའོ༔ གསུམ་པ་བསྐྱེད་པའི་བོགས་འབྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སླད་ད་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ འཛབ་ཀྱི་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཞིང་དགོངས་པ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་གསལ་གདབ༔ སྐ་གསུང་ཐགས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རྣམས་ཀྱི་བཟླས་པ་སྐྱོན་བཅུ་སྤངས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྙེན༔ ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་གཞིར་བཞག་སྟེ༔ སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་ཉིད་རང་རིག་པ་རྣམས་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ལ་བསླབ་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་བ་དང་༔ ཆེས་ཆེར་བརྟན་པ་དང་༔ བརྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཐན་བཞི་ལ་སོགས་པར་ཉམས་སུ་བླང་༔ ཐན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གསལ་འདེབས༔ ལྷ་དང་སེམས་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ཡུན་རིང་ད་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སོགས་ཅི་རིགས་པ་བྱས་ཏེ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔ རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ༔ བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཚམས་དར༔ ཐན་མཚམས་ཐམས་ཅད་ད་སྣོད་བཅུད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ད་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་ནས་ཚོགས་དང་༔ གཏོར་མ་དང་༔ མཆོད་སྐོང་དང་༔ དིན་སྲེག་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་མཉེས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དས་རྟག་ཏུ་བསླབ་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔

བསྐྱེད་བཟླས་ཟུང་ད་འཇུག་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་བར་འདོད་ན༔ ཐོག་མར་རྟེན་བཅའ་བར་བྱ་སྟེ༔ དར་ཁྲོད་ཀྱི་རས་སམ༔ གཞོན་ནུ་མའི་རྡུལ་གྱིས་གོས་པའི་རས་ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བྱུག༔ ལྷ་བཟོ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པས་བྲིས་སྐ་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པ་སོར་བཞི་པ་བྲིས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་དང་གསོལ་བྱང་དགོད༔ དེ་ནི་སྐའི་རྟེན་ནོ༔ གཞི་གོང་དང་འདྲ་བའམ༔ གྲོ་ཤོག་ལ་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་བྃ༔ མཐའ་སྐོར་ད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གོང་རས་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་སྔགས༔ མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞིར་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་སྔགས༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་གསུམ་ལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་རེར་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྔགས༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལྔ་པར་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་སྔགས་རྣམས་ལྷ་གནས་མ་འཆོལ་བར་དགོད༔ རྩིབས་མཆན་རྣམས་སུ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བྲི༔ མུ་ཁྱུད་དྲུག་པར་དབྱངས་གསལ༔ གསོལ་བྱང་༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་རྣམས་དགོད༔ དེ་རྒྱབ་རྡོ་རྭ་དང་མེ་རིས་མཛེས་པར་བྱ༔ སྔགས་ཐམས་ཅད་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བདད་རྩི་ཆེན་པོས་བྱུག༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་གྱི་པ་དང་སེན་མོ༔ གསང་གོས་བཅས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་གསུང་གི་རྟེན་ནོ༔ ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དཔྱད་ལེགས་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཅན་གྱི་ནང་ད་བདད་རྩི་ལྔས་བྱུག༔ རང་བྱུང་གི་ཤེལ་ཟུར་མ་ཉམས་པ༔ དང་སྲིན་མེད༔ མགྲོན་བུ་བུ་མ༔ མེ་ལོང་གཡའ་བྲལ༔ གྲི་གུག༔ ཁ་ཊྭཱྃ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ༔ ཅང་ཏེའུ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན༔ ཅུ་གང་༔ སིནྡྷཱུ་ར༔ ལ་ཕུག་སོགས་མཁའ་འགྲོ་འད་བའི་རྫས་དང་༔ ཁྱད་པར་ཤ་ལྔ་བདད་རྩི་ལྔའི་རིལ་བུའམ་ཕུར་མ༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་སོགས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས༔ དེ་ནི་ཐགས་ཀྱི་རྟེན་ནོ༔ དེའི་ནང་ད་སྐ་དང་གསུང་གི་རྟེན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ རབ་གནས་ལེགས་པར་བྱ༔ དར་དམར་པོས་དྲིལ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་གཞུག༔ བགེགས་བཔད༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ལེགས་པར་དབབ་བོ༔

དེ་ནས་མཚམས་དམ་པར་བཅད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ༔ དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི༔ ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ རང་ཉིད་གཙོ་མོའི་ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་ལྷག་པར་བློ་བཞག་སྟེ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་བཟླས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱའོ༔ གཉིས་པ་ཉེ་བསྙེན་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སེམས་བཟུང་༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་དམིགས་ཏེ་བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་རེ་བྱའོ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཔ་ལ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་རང་འདྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མདན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ད་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་སྔགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་༔ གཙོ་བོར་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླའོ༔ བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་སྐལ་བའི་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླས་པ་སྔོན་ད་འགྲོ་བས་ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཅས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་ད་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་རབ་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐར་དངོས་སུ་ལྡང་ནུས༔ འབྲིང་འད་བ་གསུམ་དང་འབར་བ་གསུམ་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་༔ ཐ་མའང་ལས་གང་བརྩམས་ཐོགས་མེད་ད་འགྲུབ༔ ཐིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལན་གཅིག་བགྱིས་པས་ཀྱང་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟར་འགྲོགས་ནས་རྩ་ཁམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐས༔ ཚེ་རིང་༔ ནད་ཉུང་༔ རྒས་པ་སྲ༔ ཉམས་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ༔ འབྲེལ་ཚད་སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་མཁའ་འགྲོ་མས་རྗེས་སུ་དགོངས༔ འཆི་ཁ་འམ༔ བར་དོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཐགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་བཟུང་སྟེ་མཁའ་ལ་ཐོད་པའི་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར་བས་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་དད་པ་དང་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོས་གསང་བའི་ལམ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྲིད་ཕུལ་གྲུབ་ནསཐ གཉིས་པ་ནང་གི་དབང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐར་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡིས༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐར་སྩལ་ལགས་ན༔ ད་ནི་དམ་ཚིག་གསང་ཆེན་གྱི༔ དབང་བསྐར་བཀའ་དྲིན་མཛད་ད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་མཆོག་གི་རྣམ་པར་གསལ་བ་དེ་ཉིདཐ ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་རོལ་མོས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐན་དྲངས༔ ཞལ་ད་ཞུགས༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་མེས་བཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་རྒྱུན་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནས་ཕྱིར་སྤྲོས༔ ཐོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ད་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པས་མཉེས་ཏེ་འོད་ད་ཞུ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ད་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མུ་ཏིག་ལྟར་དཀར་དྲི་མ་མེད༔ ཤེས་རབ་མཆོག་གི་རཀྟ་ནི༔ དམར་གསལ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ༔ དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་མཉམ་དར་བའི༔ ཀུན་ཏུ་ཚིམ་བྱེད་བདད་རྩི་ཆེ༔ འཐངས་ཤིག་འཐངས་ཤིག་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན༔ དཔའ་བོའི་དམ་ཚིག་འདི་ཐོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་བདད་རྩི་མྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མཐས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྷག་པར་གསལ་བར་བྱས༔ རྩ་ནང་གི་ཁམས་རྣམས་གནས་གྱུར་ཏེ་ཐི་བོར་སངས་རྒྱས༔ མགྲིན་པར་པདྨ༔ སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན༔ གསང་བར་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་མ་ཡེངས་པར་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཐཅུང་ཟད་འཇོག ཐགཉིས་པ་དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཁྱད་པར་གྱི་བྱིན་རླབས་དྲུག་གི ཐདང་པོ་གཏུམ་མོ་དྲོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་ད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲང་ཐ ལུས་ལྷ་སྐའི་སྟོང་ར་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡནཐ རྩ་གནས་ཀྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ཅིང་ཐ ལྟེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་དེ་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་བས་དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ལ་རེག་པས་དམར་ཁྱུག་གིས་འབར༔ རྩ་འཁོར་ལྔ་དང་ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ ཁམས་སྙིགས་མ་རྣམས་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་རྣམས་ཆེས་ཆེར་འབར་ཞིང་རྒྱས༔ བདེ་དྲོད་ཀྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་བར་ཞུཐ རླུང་རོ་བསལ་ནས་བུམ་པ་ཅན་དང་དམིགས་པ་བཟུང་བཅུག ཐསློབ་དཔོན་གྱིས་ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་སརྦ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ རྃ་རྃ་རྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབཐ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་དེ་ཉིད་དཔལ་འབར་གྱི་མེ་ལྕེས་ལུས་ལ་བསྐོར་བའི་བརྡ་ཐབས་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ལྕེ་སྦར་བ་ལས༔ མཚན་འཛིན་རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་བསྲེགས༔ བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་འབར་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྃ་རྃ་རྃ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་བསྲེག་ཅིང་ཐ བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་ད་འབར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐགཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩལ་དོང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། ཐི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་འཕྲོས༔ ཞུ་བདེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དྭངས་གསལ་འཇའ་ཚོན་གྱི་རང་བཞིན་ད་བྱས༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དེས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ཅིར་སྣང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་སྐ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ལམ་ལམ་གྱུར་པར་མོས་ལ་རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བར་ཞུཐ ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབཐ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་ད་ལྷ་སྐའི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་ལ་ཤར་བའི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་འདིའི་དོན་ཐགས་ལ་ངེས་པར་མཛོདཐ ཧཱུྃཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དངོས་པོ་དངས༔ སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ཀྱི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པས་བདེན་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་དང་བྲལ་བའི་སྒྱུ་མ་ལས་ཀྱང་སྒྱུ་མར་ཤེས་པསཐ གཟུང་འཛིན་སྦྲུལ་མདད་རང་གྲོལ་གྱི་གདེང་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐགསུམ་པ་འོད་གསལ་གྱི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་པོའི་གནས་ལུགས་མངོན་ད་བྱེད་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། སྙིང་གའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་རྣམས་འོད་ད་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་ཐགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་འོད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་གཏད་པ་ལ་སྣང་བ་མཆེད་པ༔ མཆེད་པ་ཐོབ་པ༔ ཐོབ་པ་ཉེར་ཐོབ༔ ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་ནས་རང་རིག་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་མངོན་ད་བྱེད་པར་མོས་ལ་རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་གཟུང་བར་ཞུཐ ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བྱིན་དབབཐ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་ད་མེ་ལོང་དྲི་མ་མེད་པས་བརྡས་མཚོན་ཏེ། ངོ་སྤྲོད་པའི་དོན་ལ་ཉམས་ལེན་མཛད་པར་ཞུཐ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྣང་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པའི༔ འོད་གསལ་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྣང་གསུམ་འོད་གསལ་གྱི་སྦུབས་སུ་ནུབ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཞོམ་ད་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་རང་གསལ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་རྗེན་པར་རྟོགས་ནུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ།

བཞི་པ་རྨི་ལམ་བཟུང་དང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པ་འདོད་རྒུར་ཐོད་པས་ལམ་གྱི་ཚོད་འཛིན་པར་དབང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། མགྲིན་པའི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་རྣམས་འོད་ད་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་མགྲིན་པར་ཨྃ་དམར་པོ་འབར་བ་ལ་སེམས་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་ད་མོས་ལ་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་རླུང་སེམས་དྲག་ཏུ་གཅུན་པར་ཞུཐ ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་སརྦ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨྃ་ཨྃ་ཨྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དཐ མེ་ལོང་ད་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབྱོངས་བ་ལས༔ ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་རཱུ་པ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨྃ་ཨྃ་ཨྃ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྨི་ལམ་ཡེངས་འཁྲུལ་རྒྱ་འབྱམས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ནས་རྨི་ལམ་ད་ངོ་ཤེས་ཀྱི་གོ་རར་ཆུདཐ སྒྱུ་ལུས་དང་བསྲེས་ཏེ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གྱི་ལྷར་ལྡང་ཐ འོད་གསལ་དང་བསྲེས་ཏེ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱེད་ནུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐལྔ་པ་འཕོ་བ་ལམ་གྱི་སྐྱེལ་མ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་དབང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་ཀྱི་དབུ་མའི་ནང་ཟླ་དཀྱིལ་གྱིས་ཁྲིགས་སེ་བཀག་པའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་སྔོ་སྐྱ་སྲན་ཆུང་ཙམ་གསལ་གདབ༔ གསང་གནས་ཀྱི་ཀརྨ་དྷཱ་ཀིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པ་དང་ཐ འོག་རླུང་གིས་བསྐལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་རླུང་དང་བཅས་པ་གྱེན་ད་བྱུང་༔ ཟླ་དཀྱིལ་ལ་རེག་པས་ཐིག་ལེ་སྐར་མདའ་འཕང་བ་བཞིན་སོང་༔ དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཙོ་མོ་རྣམས་ལ་བསྐོར་ཏེ༔ ཐི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་ཀར་ཐིམ་པར་མོས་ལ་རླུང་རིག་བསྲེས་ཏེ་སེམས་བཟུང་བར་ཞུཐ ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཞེས་བྱིན་དབབཐ དེ་ལྟར་དབབ་བའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་ད་མདའ་གཞུའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་བརྡས་མཚོན་ཏེ་དབང་བསྐར་བས་ཟབ་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྩལ་འབྱོང་བའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་མདའ་ལྟར་འཕངས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་ངང་༔ མཁའ་ཐོད་གནས་སུ་འཕོ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་དང་རྩོལ་གྱི་རྟགས་ཚད་མྱུར་ད་ཕེབས་ཤིང་ཐ དས་སུ་ཕྱིན་ནས་སླར་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་ཀ་ནས་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མར་བྱུང་ཐ ལྟཻ་བའི་ཟླ་དཀྱིལ་གྱི་སྟེང་ད་ལྕི་ཐིང་ངེར་གནསཐ ཚངས་བུག་རྡོ་རྗེའི་ཧྲཱིཿམཚན་གྱིས་བཀག་པའི་ཡིག་འབྲུའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམཐ དེ་ལས་ཚེ་དབང་བདད་རྩིའི་རྒྱུན་འཛད་མེད་ད་འཇོ་བསཐ རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ཐོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དེས་རིག་པ་དྲི་མེད་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་མཁའ་ལ་ཐོད་པའི་གནས་སུ་མདའ་འཕང་བ་ལྟར་གཤེགས་ཏེ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ཀློང་ད་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐདྲུག་པ་ལམ་གྱི་ཆད་མཐད་བར་དོའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ནི། སླར་ཡང་རང་ཉིད་བར་དོའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་ལམ་གྱིས་སད་པར་བསམས་ལ་རྩལ་དོང་བར་ཞུཐ ཌཱ་དྲིལ་བཅསཐ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཨ་ཨཱཿ བྃ་བྃ་བྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབཐ མཐར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམཐ དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ལྟ་སྐ་ཁྲོས་མ་ནག་མོར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་ད་མར་མེ་རླུང་གིས་མི་བསྐྱོད་པའི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐར་བས་གནས་སྐབས་འདི་ཉིད་ད་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ཁ་རྫོགས་ཏེ་བར་དོར་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་མཐ་དབང་རྫོགས་པའི་མོས་པམཛོདཐ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐའི་སྣང་བ་འབར༔ བར་དོའི་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་བསལ༔ སྐ་གསུམ་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་བྃ་བྃ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྲིད་པ་བར་དོར་ལས་རླུང་གིས་གཡོ་བ་རང་སར་དེངས་པས་རིག་པ་རང་གསལ་གཡོ་མེད་ཀྱི་རང་ཚུགས་ཟིན་ཏེ། སྐ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱེད་ནུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གསུང་བྱང་སེམས་བདད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གསང་བའི་དབང་ཐོབ༔ གཟུགས་ཁམས་དང་ངག་གི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རླུང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ད་བྱས་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པར་ཞུཐ དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐར་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་སྨིན་ནསཐ རླུང་ངག་གི་རྒྱུ་བ་སྐྱེ་འགགས་ཀྱི་དྲི་མ་དོང་བྱེད་གསང་དབང་གི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ གསང་བའི་དབང་བསྐར་བ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གདམས་ངག་བསྒོམ་པ་ལ་དྲུག་ལས༔ དང་པོ་གཏུམ་མོས་གཞི་བཅའ་བ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་༔ ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་འཕེན་ཅིང་གཅུད་པ་དང་འཕུར་བཤུད་ལ་སོགས་པས་མཉེན་བཙལ༔ རླུང་རོ་སངས་ཀྱིས་བུས༔ རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངང་ནས་སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་རྗེས༔ རང་ཉིད་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ཕག་མོ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཟབ་མོ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་གསལ་གདབ༔ སེམས་གཟུང་༔ སེམས་ཟིན་པ་ན་ཐོག་མར་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་བསྐམ༔ སྟེང་རླུང་དལ་བར་མནན༔ འོག་རླུང་གྱེན་ད་དྲང་༔ ལྟེ་འོག་ཏུ་ཁ་དར༔ དགང་ཞིང་གཞིལ༔ མི་ཐབ་པ་མ་ན་དལ་བུས་ལྷག་མེད་ད་གཏང་༔ བུམ་པ་ཅན་འབྱོངས་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་རླུང་གི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ དེ་ནས་རླུང་གི་རེག་བྱས་ལྟེ་བའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བསྐལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་རྩ་གསུམ་འཛོམས་པའི་དབུས་ཀྱི་ཨ་ཐང་མེ་འབར་ལ་ཁད་པ་ལ་རེག་པས་དམར་ཁྱུག་གིས་འབར༔ བདེ་གསལ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་ལྟེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེག་པས་འབར་འཛག་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ ཁམས་སྙིག་མ་སྐམས༔ དྭངས་མ་ཆེར་འཕེལ༔ རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྙིང་ག༔ མགྲིན་པ༔ ཐི་བོ༔ མེ་ལྕེ་མར་འཕྲོས་པས་གསང་གནས་རྣམས་སུ་ཞུགས༔ དེ་ལས་ཆེར་འབར་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཁྱབ༔ དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པར་བསམ་ལ་རླུང་བཟུང་༔ དེ་ནི་གཏུམ་མོའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ དེ་ནས་མེ་ལྕེ་ཐི་བོའི་རྩ་འཁོར་སྟེང་གི་ཧྃ་ཐར་བསྟན་ལ་རེག་པས་བདེ་བའི་རྒྱུན་བབས༔ ཐི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ད་ཞུགས༔ སྐའི་ནང་གང་༔ བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས༔ བུམ་པའི་དབང་ཐོབ༔ སྐའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དངས༔ བྱིན་རླབས་ཞུགས་པར་བསམ༔ དེ་བཞིན་ད་མགྲིན་པ་ནས་གསང་གནས་ཀྱི་བར་སོ་སོར་བབས་པས༔ དབང་གོང་མ་གསུམ་དང་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ གསུང་དང་༔ ཐགས་དང་༔ ཡོན་ཏན་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བྱང་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པར་བསམ༔ སོ་སོར་བུམ་པ་ཅན་གྱིས་བརྟན་པར་བྱ༔ མཐར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་དཀྱིལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཐོབ་པར་བསམ༔ དེ་ནི་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔

དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ་བདེ་རླུང་སེམས་དང་ལྷ་སྐ་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་དས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་ལ་སེམས་བཟུང་༔ དེ་ནི་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་རྩལ་དང་བ་ནི༔ རླུང་བུམ་ཅན་གྱི་དོར་བ་དང་བཅས་ཐི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་མེའི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང་༔ ཞུ་བདེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་བཏབ་པ་ལྟར་ལྷ་སྐ་སྒྱུ་མ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དེས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་གྱི་རང་བཞིན༔ སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལམ་ལམ་ཤར་བ་ལ་སེམས་གཏད༔ རླུང་ཡིད་སེམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ༔ མཐར་དེ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་ཡལ་བ་ལྟར་སྣོད་བཅུད་གཞི་ལུས་དང་བཅས་པ་འོད་གསལ་ད་བསྡུ༔ ཡང་སྒྱུ་མའི་སྐར་ལྡང་༔ དགྲ་གཉེན་བར་མའི་སྣང་བ་དང་ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་རྟོག་པ་གང་ཤར་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐ༔ རྨི་ལམ་གྱི་རང་གཟུགས༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ད་རྩལ་དང་ཞིང་ལམ་ད་བླང་ངོ་ཐ དེ་ནི་སྒྱུ་མའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ གསུམ་པ་འོད་གསལ་གྱི་སྙིང་པོའི་གནས་ལུགས་མངོན་ད་བྱ་བ་ནི༔ རླུང་དོར་དང་བཅས་སྙིང་གའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པས་འཁོར་རྣམས་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་ཐགས་ཀར་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་གཏད༔ རླུང་ཡིད་སེམས་གསུམ་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་པ་རགས་པ༔ ཕྲ་བ༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་འགགས་ནས་རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངོ་བོ་རྗེན་ལྷང་གིས་ཤར་བའི་ངང་ད་བཞག༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་གཉིད་ད་འགྲོ་ཁར་ལུས་གནད་ཙོག་པར་བྱས་ལ་དམིགས་པ་དྲག་ཏུ་གཅུན་པས་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་འོད་གསལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ བཞི་པ་རྨི་ལམ་གྱི་ཚད་བཟུང་བ་ནི༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པའི་འདན་པ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་རྩལ་དང་༔ ཁྱད་པར་གཉིད་ད་འགྲོ་ཁར་ལུས་ཙོག་པར་བྱས་ལ༔ རླུང་དོར་དང་བཅས་པས་མགྲིན་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་བཏད་པས༔ འཁོར་རྣམས་བདེ་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་འོད་ད་ཞུ༔ གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ༔ གཙོ་མོའི་མགྲིན་པར་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་བདེ་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་སེམས་གཏད༔ འདི་རྨི་ལམ་རྨི་བ་ཡིན་འདག་སྙམ་ད་བསམ༔ མཐར་ཐིག་ལེ་ཁོ་ན་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་༔ འཇམ་རླུང་བཅས་གཉིད་ལོག་པས་དང་པོ་རྨི་ལམ་ནམ་འདོད་ད་ངོ་ཤེས་པ་འབྱུང་༔ དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྲེས་ཏེ་ལྷ་སྐར་ལྡང་༔ འོད་གསལ་དང་བསྲེས་ཏེ་མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་བཞག༔ སྤྲུལ་བསྒྱུར་དང་བསྲེས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བ་སོགས་བསླབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ ལྔ་པ་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་ནི༔ དབུ་མའི་ནང་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་སྨྱུག་མའི་ཚིགས་པ་ལྟར་ཟླ་དཀྱིལ་གྱིས་ཁྲིགས་སེ་བཀག་པའི་སྟེང་ད་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ༔ རླུང་གི་རང་བཞིན་སྔོ་མདངས་ཆགས་པ་འཕར་ལིང་ལིང་བྱེད་པ་ལ་སེམས་གཏད༔ ཟིན་པ་ན་རླུང་དོར་གྱིས་བསྐལ་བས་གསང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རླུང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་ལངས༔ ཟླ་དཀྱིལ་གྱི་འོག་ལ་རེག་པས་རྐྱེན་བྱས༔ ཐིག་ལེ་སྦར་ཏེ་འཕར༔ འཁོར་ལོ་བཞིའི་གཙོ་མོ་རྣམས་ལ་གཡོན་ད་བསྐོར་ཏེ་ཐི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ འོག་རླུང་བསྐྱོད༔ སྟེང་རླུང་ཕྱིར་གཏང་༔ མིག་གྱེན་ད་ལྡོག༔ ཕཊ་ཅེས་བརྗོད༔ རླུང་སེམས་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག༔ ཡང་ཨ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐིག་ལེ་མར་བྱུང་ལྟེ་བར་ལྕི་ཐིང་ངེ་གནས་པར་མོས༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་ད་རྩལ་དང་༔ རྟགས་མ་བྱུང་བར་འབད༔ ལས་ལ་དར་བའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་སྤར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞི་ལུས་དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཚངས་བུག་རྒྱ་མཐོངས་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཡོད་པ་ནས་བྱ་འཕུར་བ་བཞིན་མཁའ་ཐོད་དག་པའི་ཞིང་ད་གཤེགས་པར་བསམས་ལ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ དྲུག་པ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་ནིཿ སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཡིན་སྙམ་ད་བསམ༔ དེ་ལ་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན༔ རང་ཉིད་བར་དོའི་རླུང་སེམས་ཙམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་གཏད་པས་བདེ་སྟོང་གི་རང་བཞིན་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་རྟོག་པ་དངས༔ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ༔ རླུང་གི་རང་བཞིན༔ བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐ་སྣང་སྟོང་༔ གསུང་གྲགས་སྟོང་༔ ཐགས་རིག་སྟོང་གི་རང་བཞིན་ད་ལམ་གྱིས་ཤར་བར་བསམས་ལ་སེམས་བཟུང་༔ རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་བསྲེ་ཞིང་འཕོ་བས་རྩལ་དང་༔ དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་མི་དགོས་པར་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར་ན་བར་དོ་འབྱོངས་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ༔ གཏུམ་མོའི་སྐབས་སུ་ནུབ་མོ་ཉལ་བའི་ཚེ་ཙོག་པ་མེ་ཐབ་དྲུག་གི་ཆིངས་དང་ལྡན་པས་ལྟེ་བར་ཁ་རླངས་ཕོག་པར་བྱས་ཏེ༔ ཨ་ཐང་ལ་སེམས་གཏད་ཅིང་གཉིད་ལོག་པས་དྲོད་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན༔ སྐབས་སུ་རླུང་བཟུང་ཞིང་ལྟོ་བ་རྒལ་ཚིགས་ལ་བརྡབ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བྱ༔ དེས་དྲོད་གློ་བུར་ད་འབར༔ སྐབས་དེར་ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུངས་ལ་འདག་རྫས་དང་ཆུ་གྲང་གིས་བཀྲུ༔ ཞུན་ཆེན་གྱི་བཀུ་མཉེ་བྱ༔ ཞུན་ཆེན་གྱི་དཔལ་འབར་མདན་ད་བཙུག༔ པདྨ་ཕག་མོའི་རང་བཞིན་ད་བསྐྱེད་བསྟིམ་བྱ༔ སྐ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ བདེ་དྲོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་དཔལ་འབར་ལུས་ལ་བསྐོར་ཞིང་༔ ཨོཾ་པདྨ་ཝ་རཱ་ཧཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ་རྃ༔ དེས་དྲོད་ཀྱི་རྩལ་འབྱོང་ངོ་༔ དབང་པོ་ཐ་མ་རྫས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ནི༔ གཡག་རྒོད་ཀྱི་མཁྲིས་པ་དྲོད་མ་ཡལ་བར་སྨན་ཚ་བ་གསུམ༔ སྔོ་ཚ་བ་གསུམ༔ ཛཱ་ཏི༔ རྒྱ་གཡེར༔ ཆང་ཕབས་རྣམས་བཏབ་ལ་བསྐམ༔ ཕྱེ་མ་ཞིབ་མོ་ཚིལ་ཆེན་དང་༔ ཨ་རག་གིས་རིལ་བུར་དྲིལ༔ གོང་ལྟར་པདྨ་མཁའ་འགྲོར་བསྐྱེད་ཅིང་སྔགས་བཟླ༔ ལྷ་འོད་ད་ཞུ་བའི་རིལ་བུ་ཆང་བཟང་པོ་དང་དར་ཏེ་བཏུང་༔ རླུང་དོར་དང་འཁྲུལ་འཁོར་བྱ༔ དབང་པོའི་སྒོ་དང་རྨེན་བུ་མ་གཏོགས་པར་བྱུགས་ཤིང་བཀུ་མཉེ་དྲག་ཏུ་བྱས་པས་རྩོལ་མེད་ད་དྲོད་སྐྱེའོ༔ ཐིར་གཏུམ་མོའི་དམ་ཚིག་ལ་མེ་དང་ཉི་མ་ལ་མི་སྡོད༔ གོས་སྲབ་ཏུ་བྱ༔ གྲང་བའི་སྣང་བ་མི་བྱེད༔ དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཏུམ་མོའི་མེའི་རང་བཞིན་ད་ལོངས་ཐད་དོ༔

སྒྱུ་ལུས་ལ་བོགས་འབྱིན་པ་ནི༔ སྔ་དྲོ་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚེ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས༔ རང་གི་མདན་ད་མེ་ལོང་དྭངས་པ་ཞིག་བཙུག༔ རབ་ད་དྭངས་པ་བཞག༔ ཕག་མོའི་སྐ་འགྱིང་ལོག་ཏུ་བྲིས་པ་འཆར་ད་བཅུག༔ འཇའ་ཤེལ་མིག་ལ་བཀབ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ༔ རྣམ་པ་གསལ་བ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་༔ དེ་ལ་སེམས་ཟིན་པ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐ་གྲངས་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ་རྩལ་དོང་ངོ་༔ མེ་ལོང་དང་བྲིས་སྐ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ད་བྱས་ཏེ་མི་འབྲལ་བའི་བླ་རྡོར་འཆང་༔ དམ་ཚིག་ཏུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གང་སྐྱེས་ཀྱང་བདེན་ཞེན་མ་ཞུགས་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བལྟས་ཏེ་ཕཊ་ཅེས་འཛིན་པ་རྦད་ཀྱིས་གཅད་དོ༔ འོད་གསལ་གྱི་ཉམས་འཆར་སླ་བའི་ཕྱིར་གནས་དབེན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁང་བུ་བྱ༔ ཚིལ་ཆེན་གྱི་ཞུན་མར་གསལ་པོ་སྦར༔ དེ་ཉིད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མར་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བཟླ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ དབང་བླང་༔ གསང་བའི་ཁྲུས་ཆུས་འཐོར་འཐང་ཉེ་རེག་བྱ༔ མེ་ལོང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལྟེ་བར་ཨ་ཡིག་ཕྲ་མོས་མཚན་པ་མར་མེའི་སྣང་བས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད༔ རིག་པ་བཟོ་མེད་ད་འཇོག༔ གཉིད་ད་འགྲོ་ཁར་ལྷག་པར་སེམས་བཟུང་༔ དམ་ཚིག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཅི་ལའང་བྲེལ་ད་མི་གཞུག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཅན་གྱི་མི་དང་མི་འགྲོགས༔ ཟས་མི་ཟ༔ བཅུད་དང་ལྡན་པའི་བཟའ་བཏུང་ཉུང་ངུ་རེ་ཁྲིགས་སུ་བཅད་ལ་བྱ༔ ཤ་ཆེན་གྱི་སྤོས་དང་ཚོགས་གཏོར་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་ལྷག་པར་མཆོད༔ ཉིན་མོ་གཉིད་མི་ལོག༔ ཁམས་ཐིག་ལེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཉམས་པར་བྱའོ༔ རྨི་ལམ་རྩོལ་མེད་ད་ཟིན་པའི་གནད་ཉིན་པར་ཐི་དང་༔ འཇིགས་པག་སོགས་གློ་བུར་ད་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པའི་འདན་པ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་མ་ངེས་པར་འཆར་ད་གཞུག་ཅིང་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་ད་བསམ༔ སྣང་སྟོང་བདེན་མེད་ད་རྩལ་དང་༔ མཚན་དས་ཀྱི་རྨི་ལམ་གང་རྨིས་པ་ཡིད་ལ་གསལ་ཚད་དྲན་ད་བཅུག་ལ༔ མདངས་རྨི་ལམ་དེ་ལྟར་རྨིས་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས༔ དོ་ནུབ་ངེས་པར་ངོས་ཟིན་པར་བྱ་སྙམ་པའི་འདན་པ་ཡང་ཡང་བཏང་༔ དམ་ཚིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་སྤང་༔ རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་༔ གང་ཤར་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ལ་བདེན་མེད་ད་བུན་ལོང་ངེའི་ངང་བསྐྱང་༔ རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ན༔ སྤྲུལ་བསྒྱུར་དང་༔ ཞིང་ཁམས་ལྟ་བའི་འདན་པ་སོགས་ལ་ཉིན་པར་ཡང་རྩལ་དང་ངོ་༔ འཕོ་བའི་སྐབས༔ རླུང་གནད་ད་ཚུད་པ༔ སེམས་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པ༔ ལུས་སྟོད་སྒྲིམ་པ་རྣམས་གནད་ཡིན༔ དམ་ཚིག་ཏུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་༔ རྟག་ཏུ་སྐྱོ་ཤས་བསྟེན༔ ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ཀྱི་བློ་སྣ་བསྟུང་༔ ལུས་ལོངས་ཐོད་མཛའ་བཤེས་གང་ལའང་ཡིད་མི་འཕྲེང་༔ དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པར་བྱ༔ རང་གང་ལ་མོས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དེར་འཕོ་བའི་འདན་པ་དང་སྤྲོ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱ༔ དབང་པོ་ཐ་མ་རྫས་ཀྱི་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ནི༔ སྔོ་རྟག་ངུུ་༔ རྡོ་ཁབ་ལེན༔ མགྲོན་བུ་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ༔ སྨན་དང་སྔོའི་ཚ་བ་གསུམ༔ རྒྱ་གཡེར༔ ཤིང་ཀུན༔ རྒྱ་ཚྭ༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རྣམས་དང་༔ ཁྱད་པར་སྐྱེ་བདན་གྱི་གདང་༔ རིང་བསྲེལ༔ བདད་རྩི་ཆེན་པོ་རྣམས་སྦྲང་རྒོད་ཀྱིས་རིལ་བུ་དྲིལ་བའམ་ཕུར་མ་བྱ༔ གཞོན་ནུ་མའི་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་གྱི་ནང་ད་བླུགས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་བསྐྱེད་བསྟིམ་བྱས་ལ༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མང་ད་བཟླས་པས་འོད་དང་ད་བ་འཐལ་བ་སོགས་རྟགས་བྱུང་ན་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན༔ གང་ལྟར་ཡང་ལྷ་འོད་ད་ཞུ་བའི་རྫས་སུ་བསམ༔ དབུགས་ཆད་པའི་སྐབས་དི་བོར་ཆང་བཟང་པོ་དང་དར་ནས་བྱུགས་པས་རྣམ་ཤེས་ཚངས་བུག་ནས་ཐོན་ཏེ་མཁའ་ལ་ཐོད་པའམ༔ མཐོ་རིས་ཀྱི་རྟེན་སོགས་སྐལ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ༔ བར་དོའི་སྐབས༔ ད་ལྟའི་སྣང་བའི་བར་དོར་འཆར་བ་ལ་རྩལ་དངས་པས་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་གཟུགས་སྣང་ལྷ་སྐ་དང་བསྲེ༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་དང་བསྲེ༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དང་བསྲེ༔ དེ་བཞིན་ད་འདོད་ཆགས་བདེ་སྟོང་༔ ཞེ་སྡང་གསལ་སྟོང་༔ གཏི་མུག་རིག་སྟོང་༔ ང་རྒྱལ་མི་རྟོག་པ༔ ཕྲག་དོག་དག་སྣང་དང་བསྲེ་ཞིང་གོ་འཕོ་བ་སོགས་རྩལ་དང་༔ རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཅུན༔ མཚན་མོ་ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ་སྦར་བ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧེ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡཱ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བྃ་བྃ་བྃ༔ ཞེས་བཟླས་པས་དེ་ལས་སྐ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ རང་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་ཡིད་ཀྱི་བཀོད་པར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཕག་མོའི་སྐ་གསུང་ཐགས་སུ་ལམ་ལམ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་རྩལ་དང་ངོ་༔ དམ་ཚིག་ཏུ་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལ་བློ་ལྡོག༔ ཞེན་འཁྲིས་བསྒྱུར༔ ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དང་༔ བར་དོའི་འདན་པ་དང་ངེ་བ་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བསྔོ་སྨོན་གྱི་རྒྱས་གདབ༔ ཐན་མཚམས་ཀུན་ཏུའང་དངོས་གཞིའི་ཉམས་མྱོང་ལམ་ད་ཁྱེར༔ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐབས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བཟོད་མེད་ཀྱི་མོས་གུས་དྲག་པོ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གྱིས་ཤིག༔ དེས་གསང་དབང་གི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཕུལ་གྲུབ་ནས། གསུམ་པ་གསང་བ་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐར་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློསཐ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ནུས་པ་སྨིན༔ ད་ནི་གྲོལ་བ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐར་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པཐ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་སྐ་མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་དམར་ཞིང་ཐ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པཐ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སོགས་ཁྲག་འཐང་རོལ་པའི་ཆས་ཅནཐ ཞབས་གཉིས་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པར་གསལ་བ་ལཐ ཐོག་མར་གསང་ཐོད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་དབང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནསཐ ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་དབང་བསྐར་ཞིང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་མཆོག༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་དབུས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟེར་བ༔ ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེས་མཚན༔ སྙོམས་འཇུག་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་དམར་འོད་འབར༔ དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་མེ་ལོང་ལྟར༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མུ་དྲཱ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཞེས་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྨིན་མཚམས་སུ་དགོདཐ དེ་ལྟར་དོར་བའི་དབང་གིས་སྣོད་རུང་ད་བྱས་པ་ལཐ དངོས་གཞི་ཕོ་ཉ་མོའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱེད་པའི་སླད་ད་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་བྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མདན་ད་འཁོད་པ་དེས་ནུས་པ་འདྲི་ཞིང་ཐ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གླས་བསྐལ་བའྀ་མོས་པ་མཛོདཐ ཨེ་མ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་རིགས༔ སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་དས་ལ་བབ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་བྲིས་པ་ལ་ལན་གདབ་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨེ་མ་ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་ཆེ༔ བདག་ནི་ལམ་ལ་སོམ་ཉི་མེད༔ སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ཡི༔ ལོངས་ཐོད་དགའ་སྟོན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔

སླར་ཡང་ལྷ་མོ་དེས་དོར་བའི་བརྡའི་གླས་བསྐལ་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ ཐོད་པ་མཆོག་ལ་རྣམ་རོལ་པས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་པའི༔ ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དེ་ཐོད་ཅིག༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་སྤྲོ་ཞིང་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ལན་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨེ་མ་ཧོཿ བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡི༔ བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པར་བདག་སྤྲོ་ན༔ བདེ་བའི་པང་ད་ད་ལྟར་བྱོན༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཞེས་ལན་བཏབ་པས་རིག་མ་དེ་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་ཏེ། ཧོ༔ དགའ་བའི་ཡན་ལག་རེག་པ་དང་༔ མཆོག་དགའི་ཕྱག་རྒྱས་ཉེ་བར་འཁྱུད༔ ཁྱད་པར་དགའ་བའི་ངང་ད་སྡོམས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་རྗེས་ཐོད་ཅིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་གསུངས་ནས་པང་ད་བྱོན་པ་དང་ཐ དེ་ཉིད་ལ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འད་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རོལ་ཤིང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བའི་རེག་བྱའི་མེས་བཞུས་པའི་ཐི་བོའི་ཧཾ་ལས་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་བབས་པ་དང་ཐ རྩ་གནས་གཞན་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདས་པ་ལས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་རྣམས་རིམ་པར་གང༌། ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞིའི་རོས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་ཚིམ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཧོཿ སླར་ཡང་ཐིག་ལེ་གྱེན་ད་བཟློག་སྟེ་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞིའི་མཐར་སོན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་བདེ་སྟོང་བློ་འདས་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ དེ་ལྟར་ན་ཐགས་ཕྱག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྱེས་མཚོན་པའི་སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ གཟུགས་མེད་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་ཐགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ད་གྱུར་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པར་ཞུཐ དེ་ལྟར་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་ལེགས་པར་སྨིན་ནསཐ གསུམ་པ་ཡིད་དང་ཐིག་ལེ་འཕོ་བའི་དྲི་མ་དོང་བྱེད་ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཐགས་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་གྱི་དངོས་གཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བཞི་སྟེ༔ དང་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཉམས་ལེན་ནི༔ སྔོན་འགྲོའི་རྒྱུད་དང་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་རྗེས༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ༔ བདེ་བའི་རང་བཞིན༔ དྭངས་མ་རླུང་གི་རང་རྩལ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྐ་མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་དམར་ཞིང་༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེགས་པའི་གཟི་བྱྀན་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ཁྲག་འཐང་རོལ་པའི་ཆས་ཅན༔ པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པར་གསལ་གདབ༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྐ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དབུས་སུ༔ རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ༔ ཡར་སྣ་ཐི་བོར་ཟུག་པ༔ གཡས་གཡོན་ད་རོ་རྐྱང་གཉིས༔ ཡར་སྣ་སྣ་བུག་ཏུ་ཟུག་པ༔ མར་སྣ་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འོག་ཏུ་རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་ཟུག་པ༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་ཐད་རྣམས་སུ་རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་རྩ་འདབས་སོ་སོ་གདགས་ཀྱི་རྩིབས་མ་ལྟར་གསལ་བའི་ཐི་བོའི་རྩ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ད་ཧྃ་མགོ་ཐར་བསྟན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན༔ དབུས་སུ་ཧྃ་མགོ་གྱེན་བསྟན་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་ཨོཾ་དམར་པོ༔ སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ༔ ལྟེ་བར་ཨཱཿདམར་སེར༔ གསང་གནས་སུ་ཧོཿལྗང་གུ༔ ནོར་བུའི་རྩ་བར་ཨཱཿ སྐེད་པར་ཧཱུྃ༔ རྩེ་མོར་ཨོཾ་ཡིག་འོད་འབར་བ༔ རྩ་འདབས་དང་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་རྩ༔ རྐང་ལག་བཞི་དང་ཚིགས་ཆེན་བཞི་རྣམས་ལ་ལྷའི་ངོ་བོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་བྃ་ཡིག་དཀར་དམར་འབར་བ་རེས་མཚན་པ་ལས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ད་ཕྲིལ་གྱིས་སོང་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བཟླ༔ བདེ་ཉམས་སྤར་སྟོང་ཉིད་ལ་བློ་བཞག༔ དེ་ནི་བདག་ཉིད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རིམ་པའོ༔ གཉིས་པ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསླབ་པ་ནི༔ བདག་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ན༔ རང་གི་མདན་ཏུ་སྔར་འདྲིས་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ད་འོང་བའི་བུ་མོ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ༔ ཆགས་པའི་ཉམས་རྒྱས་པ༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་བཟོད་མེད་ད་གཡོ་ནུས་པ་ཞིག་གསལ་གདབ༔ གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན༔ ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅི་རིགས་སྟོན་པར་བསམ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་ཆགས་པའི་བརྡས་བསྐལ་བར༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་ལན་གདབ༔ སླར་ཡང་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དོར་བའི་བརྡས་བསྐལ་བར༔ རཱ་ག་ཡ་མི༔ ཞེས་ལན་བཏབ་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་སྒྲས་མིག་ཟིམ་བུར་བལྟ་བ༔ སིད་དང་ཧ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་དབྱུང་བ༔ དྲི་ཞིམ་པོས་ཁྱབ་པ༔ ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ལ་རེག་ཅིང་འོ་བྱ་བ༔ མཆུ་དང་ལྕེ་འཇིབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆགས་པ་ཆེས་ཆེར་བསྐལ་ཏེ་ཆུ་སྐྱེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་གསང་རྩ་ངོམ་ཞིང་བདད་རྩི་ཟིལ་པ་དང་བཅས་ཏེ་པང་ད་སླེབས་པ་དང་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐ་མདོག་དམར་མོ་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་༔ རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་ཀྱི་སྐར་ལམ་མེ་གྱུར་པ་ལ་རྩ་འཁོར་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ༔ གསང་བའི་པདྨོའི་དབུས་སུ་རྩ་མཛེས་མའི་ཐི་བོར་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་མོས༔ ཛཿཞེས་པས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་རེག༔ ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ལག་པ་དང་བརླ་འཁྱུད༔ བྃ་ཞེས་པས་མཁའ་གསང་དམ་ད་སྤྲད༔ ཐབས་འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་མངོན་ད་བྱའོ་སྙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཧོཿཞེས་ཡབ་ཀྱིས་གསོར༔ ཡུམ་གྱིས་བསྐྱོད་པས་ཐི་བོའི་ཧྃ་ལས་བདེ་བ་ཆེར་གཡོས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ རྩ་ཁམས་གཞན་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདས༔ སྨིན་མཚམས་ཡན་ཆོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ནང་གང་བས་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ དེ་ལས་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་སྨིན་མཚམས་ཡན་ཆོད་ཀྱི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ དགའ་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བསམ༔ ཐི་བོའི་བུམ་པ་ཅན་དྲག་ཏུ་གཅུན༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་བཞག་གོ༔ དེ་བཞིན་ད་བྱང་སེམས་མགྲིན་པར་བབས་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ༔ སྙིང་གར་བབས་པས་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ༔ ལྟེ་གསང་གི་རྩ་འཁོར་བརྒྱུད་ནས་ནོར་བུའི་རྩེ་མོའི་བར་སོན་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་༔ ཁྱབ་པར་བརྟན༔ དེའི་ཚེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྩ་དབུ་མ༔ རླུང་ལྡང་འཇུག༔ ཐིག་ལེ་དཀར་དམར༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཞལ་དོར་བའི་ཁ་དོར་བཞིའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པར་བསམ༔ དེ་ནི་ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་བའོ༔ མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བའི་སླད་ད༔ ཧཱུྃ་གི་གདངས་དང་༔ གསང་རླུང་གྱེན་ད་དྲངས་པ་དང་༔ རྐང་ལག་གི་ཉྭ་བཞི་སྒྲིམ་ཞིང་སོར་ཚིགས་བསྐམ༔ ལྟོ་བ་སྒལ་པར་བརྡབ༔ ལྕེ་རྩེ་དང་མིག་གྱེན་ད་ཕྱོགས༔ ཤེས་པ་ཐི་བོའི་ཧྃ་ལ་གཏད་པས་སོག་སྦུབས་ནས་ཆུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཐིག་ལེ་གྱེན་ད་བྱུང་༔ ལྟེ་བ་མན་ཆོད་ད་བརྟན་པས་དགའ་བ༔ སྙིང་གར་མཆོག་དགའ༔ མགྲིན་པར་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ༔ ཐི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་གི་བར་ད་སོན་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་༔ ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བསམ༔ འཁོར་ལོ་སོ་སོར་བུམ་པ་ཅན་དྲག་ཏུ་གཅུན༔ སེང་གེ་རྣམ་རོལ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་ཡུར་བ་ནས་ཞིང་ས་ལ་ཆུ་འགྲེམས་པ་ལྟར་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་དགྲམ༔ བདེ་བའི་ཉམས་བསྐྱང་༔ ལྟེ་བའི་བུམ་པ་ཅན་ལ་གནད་ད་བསྣུན་ནས་རླུང་སེམས་བདེ་བ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཡུན་རིང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔

དེ་ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་ད་གོམས་པས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར༔ རྩོལ་མེད་ཀྱི་བདེ་བ༔ འཛག་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས༔ ཟག་མེད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན་དེའི་བོགས་དབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསླབ་པ་ནི༔ ཐོག་མར་རིགས་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ༔ རབ་པདྨ་ཅན༔ འབྲིང་དང་ཅན་མ༔ གླང་སྣ་ཅན༔ རི་དྭགས་ཅན༔ རི་མོ་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ༔ ཐ་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ༔ དམེ་ཅན་གདོལ་ཤན་ཡུག་གྲིབ་སོགས་ཀྱིས་མ་གོས་པ༔ ལྷག་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་མི་དང་མ་འཕྲད་པ༔ ན་ཚོད་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཉེར་ལྔ་མན་བསྟེན་ད་རུང་བ་ཡིན་ལ༔ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་གུས་པ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་ཀུན་ཐོད་ལ་མི་པག་ཅིང་མོས་པ་བརྟན་པ༔ སྒོ་གསུམ་འཆལ་བར་མ་ཤོར་ཞིང་གསང་ཐབ་པ༔ མཐོང་བའམ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བདེ་བ་རྩོལ་མེད་ད་སྐྱེད་ནུས་པ༔ ཆགས་པ་ཆེ་ཞིང་དོར་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ནི་མེད་ད་མི་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ༔ གང་ལྟར་ཡང་རང་ཉིད་དྲོད་ཐོབ་ཅིང་ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསྟན་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ངོ་༔ དེ་ནི་བརྟག་པའོ༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རྙེད་ནས་དགུག་པའི་རིམ་པ་ནི༔ རྩྭ་ཀུ་ཤ་མ་ཉམས་པ༔ རྡོ་ཁབ་ལེན༔ མེ་ཏོག་གླང་སྣ༔ བལ་པོའི་སེའུ༔ བྱ་ཐི་བའི་བྲུན༔ ཁྱེའུ་མགོ་གཙང་གི་ཁམས་དང་པོ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟེ་ཁུང་གི་དྲེག་པ་བཅས་ཟངས་གཞོང་ད་དར༔ མངར་གསུམ་གྱི་སྐྱོབས་དང་བཅས་ཏེ་བཞག༔ སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨི་ཀྱི་མ་དྷ་རི་ཙཀྵུ་ཙེར་དྷ་ན་གུམ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་ཅིང་སུས་ཀྱང་མ་མཐོང་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་རྫས་ལས་ཚག་སྒྲ་དང་འོད་དམར་པོ་འཁྱིལ་བའམ༔ ཁ་དོག་དམར་ཤས་ཅན་ད་འགྱུར་བ་བྱུང་ན་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ རང་པདྨ་མཁའ་འགྲོར་གསལ་བའི་ལྟེ་བ་ནས་སྲིད་པ་འགུགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་དམར་མོ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འགུགས་བྱེད་ཀྱི་བཅུད་མཐའ་དག་འོད་ཟེར་དམར་སེར་བདད་རྩི་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་ཐན་དྲངས༔ རྫས་ལ་ཐིམ་པས་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ཚངས་པའི་བུ་མོའང་ཡིད་སྒུལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ༔ དེ་ལྟ་བུ་གྲུབ་པའི་རྫས་དེ་ཉིད་དབང་གི་ལས་ལ་ཤིས་པའི་གཟའ་སྐར་འཛོམ་པའམ༔ རང་གི་བླ་གཟའ་དར་བའི་སྐབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཆང་སོགས་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་རྫས་དང་༔ མངར་གསུམ་དང་༔ ལ་ད་སོགས་ལ་དར་ཏེ་དིན་པའམ༔ ལུས་ལ་རེག་པའམ༔ ཐ་ན་དད་པ་བདག་པས་ཀྱང་དབང་ད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་དགུག་པའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ལྟར་དབང་ད་འདས་ནས་ཕྱི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་གྱི་ཆོས་བཤད༔ ནང་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐར་ཞིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པར་བྱ༔ གསང་བ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་མན་ངག་ཕོག་སྟེ་ཉམས་མྱོང་ཅི་རིགས་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་ད་སྒོམ་ད་གཞུག་གོ༔ དེ་ནི་རྒྱུད་དང་བའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཁྲུས་བྱས༔ བཀུ་མཉེ་བྱ༔ རོ་བཙའ་བའི་སྨན་དང་༔ བཅུད་ལེན་དང་༔ ཁ་ཟས་བཟང་པོས་ཁམས་སྤེལ༔ འབོལ་ཞིང་བདེ་བའི་གདན་ལ་འཁོད༔ གཟུགས་ལ་བལྟ་བ༔ ཆགས་པའི་གཏམ་མཉན་པ༔ ལུས་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་པོ་བསྣོམ་པ༔ ཟས་ཞིམ་མངར་གྱི་ལུམ་བུ་སྟེར་བ༔ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་གསང་བའི་གནས་ལ་རེག་པ་སྟེ་བསླབ་པ་ལྔས་བདེ་བ་བསླང་བར་བྱ༔ དེ་ནི་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པའོ༔

དེ་ནས་དངོས་གཞི་ཆགས་པའི་བརྡའ་དང་ལན་གྱིས་བསྐལ་ཏེ༔ རང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་༔ རིག་མ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི་སྐར་བསྐྱེད༔ ཐ་མལ་གྱི་འད་ཤེས་བསྒྱུར༔ རྩ་གནས་རྣམས་ཡི་གེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསུམ་མངོན་ད་བྱས་ཏེ༔ དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱའི་སྐབས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བའི་འགྲོ་ལྡོག་གིས་བདེ་བ་བསྐྱེད༔ གོང་ད་སྤེལ༔ ཁྱབ་པར་དགྲམ༔ གནས་སུ་བརྟན༔ མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་བཞག་པ་རྣམས་ཡང་ནས་ཡང་ད་གོམས་པས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཁ་དར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སེམས་རྒྱུད་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་གང་༔ ཡུལ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་ད་ཤར༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་བརྗོད་ལས་འདས་པ་དཔེའི་ཚུལ་ད་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཉམས་ལེན་ནོ༔ བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བསླབ་པ་ནི༔ ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རང་ལུས་བདེ་ཆེན་གྱི་ལྷ་སྐ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔ དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱས་གཏུམ་མོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཆགས་པའི་མེས་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་བདེ་བའི་རྩལ་འབྱོངས༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཉེ་རྒྱུས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཤར་བ་ན༔ དེས་མཚོན་ཏེ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ངོ་འཕྲོད༔ ཐག་ཆོད༔ བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ནི་སློབ་པའི་འོད་གསལ་མཐར་ཐག་པ་སྟེ༔ ཞིབ་པར་དབང་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ འདི་ལྟ་བུའི་ལམ་ཟབ་མོ་ནི་མྱུར་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གསང་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་དས་མྱུར་བ་ཉིད་ད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དྲོད་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེས་ཤེར་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་དངོས་གཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཕུལ་གྲུབ་ནས། བཞི་པ་དོན་གྱི་མཐར་ཐག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློསཐ གཙོ་བོ་ཆེ་ཁྱོད་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས༔ ད་ནི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན༔ བཞི་པའི་དབང་མཆོག་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་ཐ རླུང་རོ་སངས་ཀྱིས་བུས་ལ་སེམས་མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པ་ལ་ཐ སྔར་ཕྱག་རྒྱའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་བརྡ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནསཐ རང་རིག་དས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་བསླད་པར་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་རང་ངོརཐ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐཐ རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྐཐ རོལ་རྩལ་འགག་མེད་ད་འཆར་བ་སྤྲུལ་སྐ་སྟེ་སྐ་གསུམ་རང་ཆས་སུ་རྫོགས་པའི་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་ཡིད་དཔྱཽད་ལས་འདས་པཐ ཡེ་ཤར་ཡེ་གྲོལ་གྱི་གཤིས་སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་ལ་བཟླས་པས་སྣང་བས་ཤེས་པ་ལ་མ་གོསཐ ཤེས་པས་ངོ་བོ་ལ་མ་བཅིངས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པའི་མཐིལ་དེ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཤེལ་རྡོ་བསྟན་ལ། ཧོཿ ལྟོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྣང་བའི་ངོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྟོང་པའི་བདག་ཉིད་ཕག་མོ་ཡུམ༔ མཉམ་དོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ དས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར༔ རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཆོས་ཀྱི་སྐ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ ལོངས་ཐོད་རྫོགས་སྐའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་རྩལ་སྣང་མ་འགགས་པ༔ ཐགས་རྗེའི་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ༔ དེ་གསུམ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི༔ བློ་འདས་ཆེན་པོའི་རང་ཞལ་སྐྱོངས༔ དོན་གྱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་ངོ་སྤྲོད་དེ་མཉམ་པར་གཞག་ཏུ་བཅུག ཐདེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ ཁམས་གསུམ་དང་སྒོ་གསུམ་ཐ་དད་ད་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་༔ འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ད་བྱས་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་མཛོདཐ དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་ལས་འདས་པའི་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ད་ངོ་སྤྲད་པའི་དབང་གིས་ལེགས་པར་སྨིན་ནསཐ བཞི་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཤེས་བྱའི་དྲི་མ་དོང་བྱེད་ཚིག་དབང་གི་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་གྱི་མཐར་ཐག་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་འདི་ལ་སྙན་གཏད་པར་ཞུཐ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དབང་བཞི་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ལྟ་བ་ཆོས་སྐར་ཐག་གཅད༔ སྒོམ་པ་ལོངས་སྐར་ཉམས་སུ་བླང་༔ ཐོད་པ་སྤྲུལ་སྐར་རྩལ་དང་བའོ༔ དང་པོ་ཐག་གཅད་པ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་གཏང་༔ སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་ཚད་མེད་པའི་ཉམས་དང་མ་བྲལ་བར་བྱ༔ སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་༔ རླུང་རོ་སངས་ཀྱིས་འབུད༔ སེམས་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་དར་གཅིག་བཞག༔ དེ་ནས་སྔོན་འགྲོ་ཐི་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་པར་བྱ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐར་ཐག་གཅད་ལ་ཐགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་སེམས་བཟུང་༔ དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་གྱི་རང་གཟུགས༔ སྒྱུ་མའི་བཀོད་པ༔ ལྷ་སྐ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་སེམས་ཀྱིས་བཏགས་པའི་སྣང་ཆ་ཙམ་ད་ཐག་གཅད༔ ནང་གི་སེམས་རིག་རིག་གྱུ་གྱུ་ཐོལ་ཐོལ་བ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་ནམ་འཆར་བ་ན་ངོས་བཟུང་༔ རྩད་བཅད༔ མཚང་བཙལ༔ ཅི་འང་མ་རྙེད་པའི་སེམས་བྱུང་གི་ཁང་བུ་རྡིབ་པ་ན་དེ་ཉིད་ད་ཐག་བཅད༔ དེ་ནས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ༔ རིག་པའི་གནས་ལུགས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བྲལ་བ༔ ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱིས་འདས་མ་བྱས་པ༔ སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་ལྐུགས་པའི་རྨི་ལམ་ལྟར་བརྗོད་མི་ཤེས་པ༔ གཞོན་ནུ་མའི་བདེ་བ་ལྟར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ༔ ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་མ་བཅོས་པའི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཉིད་ཀ་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་སུ་ཐག་བཅད༔ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ ཉམས་ཀྱི་ཤུན་པ་དང་ཕྲལ་ལ་བཞག་གོ༔ གཉིས་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི༔ དེ་ལྟར་རིག་པ་དྲི་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གཅིག་དང་ད་མ་མེད༔ ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་མེད༔ ཕྱི་དང་ནང་མེད༔ སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་སྒམ་པས་མ་མཛད༔ སེམས་ཅན་སྒྲིན་པོས་མ་བཅོས༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས་པ༔ གདོད་མའི་གཤིས་སམ་བབས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་མདངས་མ་འགགས་པར་ཤར་བ་ལམ་ད་བྱ་སྟེ༔ རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་ཡང་༔ འདས་པ་ལ་བློ་མི་འཕྲེང་༔ མ་འོངས་པ་བློས་མི་བསུ༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་ལ་བློས་མ་བཅོས་པར་འགྱུ་བ་རང་ཐོག་ཏུ་བཞག༔ ཉམས་མྱོང་ཡིད་དཔྱོད་དང་ཕྲལ༔ ལྟ་སྒོམ་གྱི་ཞེན་པས་མ་བསླད་པའི་རང་རིག་པའི་ངང་བསྐྱངས་པས་གནས་ལུགས་གདིང་འཆོས༔ རྣམ་རྟོག་ཤར་གྲོལ་ད་དག༔ ཉོན་མོངས་རང་སར་གྲོལ༔ སྣང་སེམས་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར༔ དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པས་གསལ་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་སྤྲོས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་གཅད་དེ་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་བསླབ་པར་བྱའོ༔

གསུམ་པ་རྩལ་དང་བ་ལ་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་ལྷ་སྐ་དང་སེམས་བསྲེ་བ་ནི༔ རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལམ་གྱིས་གསལ་གདབ༔ དེ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད༔ སེམས་དང་ལྷ་སྐ་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལུགས་སྣང་སྟོང་བརྗོད་མེད་ཀྱི་ངང་བསྐྱང་༔ གཉིས་པ་རླུང་དང་བསྲེ་བ་ནི༔ འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་བས་རླུང་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད༔ འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་མདང་ཚུགས་སུ་སོང་༔ སྙིང་གའི་ཨ་ཡིག་འོད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ལ་ཐིམ༔ འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་གྱི་རླུང་ཨ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ད་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཡིད་བཟླས་བྱ༔ རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་པའི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ གསུམ་པ་བདེ་བ་དང་བསྲེ་བ་ནི༔ དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱི་རིག་མ་ལ་བསྟེན་ནས་བདེ་བའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན༔ དེ་ཉིད་སེམས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ད་ཐག་བཅད༔ བློ་འདས་བརྗོད་མེད་ད་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ལ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ༔ རང་བཞིན་བདེ་བ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག༔ མཐར་རྟེན་ཐིག་ལེ་བདེ་བའི་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པའི་དངས་མ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཡིག་ལ་བསྡུས་ཏེ་རིག་པ་བྱར་མེད་ད་འཇོག་གོ༔ འདི་རྣམས་ནི་དབང་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྒྱུར་བའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ༔ གཞན་ཡང་དས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ད་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བར་ཅི་ཤར་ནའང་ཡུལ་ལ་མི་འཛིན༔ ཡུལ་ཅན་ལ་མི་རྟོག༔ སྣང་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་ལ་བཟླས་པས༔ ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་ཀྱང་༔ སྣང་བས་ཤེས་པ་ལ་མ་གོས༔ ཤེས་པའི་གྲྭ་ཟུར་མ་ཉམས་ཀྱང་༔ ཤེས་པས་ངོ་བོ་ལ་མ་བཅིངས༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་ངོ་བོ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་བར་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གསང་ལམ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་དས་གསུམ་དས་མེད་ཐམས་ཅད་ད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བས་རགས་ལུས་དྭངས་མར་འགྱུར༔ རླུང་དབུ་མར་ཐིམ༔ ཐིག་ལེ་འཕོ་མེད་ད་དག༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ད་བྱས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་ད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེས་ཚིག་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཕུལ་གྲུབ་པ་སྟེ། སྐོང་ཆེན་དྲུག་གི་དབང་ནི། དེ་ དག་གིས་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་རྣམ་བཞི་ཕན་ཡོན་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྲུབ་ནསཐ སླར་ཡང་རྗེས་འབྲེལ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་ཐ ཐན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་མྱུར་ད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྐོང་གི་ཆོ་གའི་དབང་དྲུག་རིམ་པ་བཞིན་ད་བསྐར་བ་ལ་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་འདད༔ སྡིག་ལྟུང་གྲོལ་བར་བདག་འདོད་དེ༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད༔ རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་བསྐར་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ དབང་དངོས་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་ལསཐ དང་པོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཆུའི་དབང་བསྐར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་མཱ་ཀིའི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ད་འཁྱིལ་བཐ ཡེ་ཤེས་བདད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་བཀང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐར་བསཐ བདད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དྲི་མ་བཔསཐ ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་གི་རྟོག་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག ཐརྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དབང་བསྐར་ཞིང་བུམ་ཆུ་དིན་ལཐ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ བདད་རྩི་ཆུ་ཡིས་དབང་བསྐར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཾ་བཛྲ་མཱ་མ་ཀཱི་ཛ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ་བདད་རྩི་ཆུ་ཡིས་དབང་བསྐར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བྱང་ཞིང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྐ་གདང་སཱཙྪའི་དབང་བསྐར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་འདས་པའི་དབྱིག་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་མཉམ་པཐ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སངས་རྒྱས་ཐན་མའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐི་བོར་བཞག་པའི་ཚེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ལས་བདད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་ཐ ཐི་བོ་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་ཐ ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་ལས་གྱུར་པའི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག ཐརིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབངཐ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སཱཙྪ་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཏྲཱྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ ཆོས་སྐའི་མཆོད་རྟེན་དབང་བསྐར་བས༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ལྃ་བཛྲ་ལོ་ཙ་ན་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ་ཆོས་སྐའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབང་བསྐར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བྱང་ཞིང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཐགསུམ་པ་པདྨ་འཁའ་འགྲོ་མའི་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མེ་ཐབ་ཀྱིས་དབང་བསྐར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་འདས་པའི་དབྱིག ཐའབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གོས་དཀར་མོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བ་སློབ་མའི་ཐི་བོར་བཞག་པའི་ཚེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྲོས་པསཐ ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་གྱུར་པའི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྲེག་ཅིང་བྱང་ཞིང་དག ཐཔདྨ་རིགས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ མེ་ཐབ་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་དབང་བསྐར་བས༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཾ་པཔ་ར་བ་སི་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔

ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཐབ་འབར་བའི་དབང་བསྐར་བས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཐབཞི་པ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་བསྐར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་འདས་པའི་དབྱིག ཐརླུང་གི་གཡོ་བ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པཐ ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོསཐ སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐར་བསཐ ཉོན་མོངས་པ་ཕྲག་དོག་གི་སྟོབས་ལས་གྱུར་པའི་ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་གཏོར་ཞིང་དངས་ནས་དག ཐཀརྨའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྤོས་དད་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་གཡབ་ལ། ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་གིས་དབང་བསྐར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཏཱྃ་བཛྲ་ར་ཏི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཡོ་བའི་རླུང་གི་དབང་བསྐར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ཕྲག་དོག་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བྱང་ཞིང་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཐལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མར་མེའི་དབང་བསྐར་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་འདས་པའི་དབྱིག ཐཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་མེའི་ཟེར་སྤྲིན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པསཐ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལཐ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ཐ མར་མེ་ལ་ཐིམཐ དེ་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན་ནས་སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཐིམ་པསཐ ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་སྟོབས་ལས་གྱུར་པའི་ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དང་ཞིང་དག ཐཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པར་མོསཐ མར་མེ་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ བྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ འོད་གསལ་མར་མེའི་དབང་བསྐར་བས༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་མར་མེའི་དབང་བསྐར་བས་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བྱང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཐདྲུག་པ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་གཏོར་གྱི་དབང་བསྐར་བ་ནི། མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་འདས་པའི་དབྱིག ཐསྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སྲིད་ཞིའི་སྣང་བ་གཉིས་མེད་རྣམ་དག་མདོས་གཏོར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐར་བསཐ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བདད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱོནཐ སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་ཉོན་མོངས་མ་རིག་པའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གི་བག་ཆགས་དངསཐ ཐན་མཆོག་རིགས་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐ འོད་གསལ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ མདོས་གཏོར་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ སྣོད་བཅུད་གཏོར་མའི་དབང་བསྐར་བས༔ གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཤུགས་ཕྱུང་བ་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཆེན་གཏོར་མའི་དབང་བསྐར་བས་གཟུང་དང་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བྱང་ཞིང་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཐདེ་ལྟར་དབང་དྲུག་གི་བྱེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་དང་ཐ གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀྱི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དངས༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ༔ ཐདེ་ལྟར་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བའི་དབང་བསྐར་བ་ཐོབ་ནས་མཆོད་སྐོང་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གཞུང་ལསཐ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་མཆོད་སྐོང་གི་རིམ་པ་འདི་ལ་འབད་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་ཞི༔ ཚེ་དང་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ འབྲེལ་ཚད་མཁའ་འགྲོ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་མཁའ་ཐོད་ཀྱི་གྲོང་ད་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་དྷཱ་ཀི་འད་བའི་དས་སོགས་སུ་ལྷག་པར་འབད་པ་གལ་ཆེའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་འཚལཐ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐན་མོང་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་དབང་བསྐར་བ་སོང་ནསཐ མཐར་ཐག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་ཏུ་བྱེད་པ་བདད་རྩི་རིལ་བུའི་དབང་བསྐར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ སྒོ་གསུམ་གུས་ཤིང་དྭངས་བས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཁྲག་འཐང་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་འདད༔ གྲོལ་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ༔ བདད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་ད༔ འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་མཛད་ད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བདད་རྩི་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་དབང་བཞིའི་ཚུལ་ད་བསྐར་བ་ལཐ དང་པོ་གསང་བའི་བུམ་པ་ཨོ་རྒྱན་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་ད་རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མངོན་སུམ་བཞིན་ད་བཞུགས་པའི་སྐ་ལས་བདད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་ཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐི་བོ་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་ཐ སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག ཐསྐ་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གསང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ལཐ ཨོཾ། རང་བྱུང་བྷནྡྷའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ རིལ་བུ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་བདད་རྩིའི་དབང་བསྐར་བས༔ སྣང་ཞེན་དྲི་མ་ཀུན་དག་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཀཱ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ རིལ་བུ་རེ་རེ་བཞིན་མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་བ་མྱང་བས་ངག་གི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག ཐགསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ རིལ་བུ་བྱིན་ལཐ ཨཱཿ ཤ་ལྔ་བདད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དྭངས་བཅུད་ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པར་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རིལ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་འོད་ཀྱི་ཐབས་དང་མཉམ་དོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐོད་པའི་བདད་རྩི་དང་དར་བ་མྱང་བས་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག ཐཐགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ རིལ་བུ་ཐོད་ཆང་དང་དར་བ་དིན་ལཐ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་ལྷ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བདད་རྩིས་ཕུང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགོངས་པ་དོན་དམ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་སྩལ་བའི་རང་ངོ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག ཐཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ

ཧོ༔ ཐོག་མཐའ་མེད་པ་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་གྱི་རྟག་པའི་ངང་༔ བསལ་བཞག་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་སྐྱོངས༔ དོན་གྱི་བདད་རྩི་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་རིམ་པ་རྗེས་སུ་གདམས་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ དབང་འདི་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་དབྱེར་མེད་བསྒོམ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལམ་ད་བསླང་༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་བསྐྱང་༔ ཤ་ལྔ་བདད་རྩི་ལྔ་ལ་སོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་རྟག་ཏུ་བསྟེན༔ འཁོར་འདས་རོ་སྙོམས་ཐོད་པ་ཡིས༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་མཆོག་གི་ལས་ཚོགས་བདད་རྩི་རིལ་བུའི་དབང་བསྐར་བ་སོང་ནསཐ མཐའ་རྟེན་མཇུག་གི་བྱ་བ་ལ་རྗེས་སུ་གནང་བཐ དམ་ཚིག་འབོགས་པཐ གཏང་རག་འབུལ་བ་གསུམ་ལསཐ དང་པོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་གནང་བ་རྣམ་པ་དྲུག་དིན་པ་དགོས་ལསཐ དང་པོ་བདག་དོན་ཕག་མོའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རྗེས་གནང་གི་དོན་ད་སྐ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་སྣང་གྲགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྐ་དང་སྔགས་ཕྲེང་གཏད་ལཐ ཧོ༔ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བསྒོམ་པ་དང་༔ བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱིས་ཐགས་དམ་བསྐལ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཛ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ གཉིས་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ད་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་རྣམས་ཉན་ནས་འཆད་ཅིང་སྟོན་པའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་ད་གླེགས་བམ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་རང་གི་ནུས་པ་དང་མཚམས་པས་དོན་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ དང་དང་གླེགས་བམ་གཏད་ལཐ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་རྣམས་ཉན་པ་དང་༔ གཞན་དོན་འཆད་ཅིང་སྟོན་པ་ཡིས༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་དྷརྨ་བྷཱ་ཥ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ གསུམ་པ་གཞན་དོན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ད་མངའ་གསོལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་དང་ཐ སློབ་མ་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་གནང་གི་དོན་དཐ དར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་གོས་རྣམས་སྐ་ལ་བརྒྱན་པས་འགྲོ་བ་འདལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ དར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་གཏད་ལཐ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐོད་པ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཙརྻ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བཞི་པ་གསང་ཐོད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་ད་ཤ་ལྔ་དང་བདད་རྩི་ལྔ་སྟེ་མི་འཆི་བཅུ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་གཙང་རྨེའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཐོད་པ་ལ་དབང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཤ་ལྔ་བདད་རྩི་ལྔ་གཏད་ལཐ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཤ་ལྔ་བདད་བརྩི་ལྔ་ལ་སོགས༔ གཙང་རྨེ་མེད་པར་དང་ད་ལོངས༔ ཐོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ལྔ་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་ད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མོ་གཏད་པས་དགའ་བཞིའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱང་བ་ལ་དབང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ རིག་མ་གཏད་ལ༔ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ པདྨ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་རྒུར་རོལ༔ རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མུ་དྲཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དྲུག་པ་གསལ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྲོས་པའི་ཕྱོགས་རིས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོ་ལཐ མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཉམས་ལེན་རྗེས་གནང་གི་སླད་ད་རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ལོང་གི་བརྡས་མཚོན་པས་རིག་སྟོང་མཐའ་བྲལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐགས་ལ་བསྟིམས་ནས་ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་བགྱི་བ་ལ་དབང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ལོང་བསྟན་ལཐ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བ་མེ་ལོང་བཞིན༔ མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་གདམས་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་རྣམས་སོང་ནསཐ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དས་སུ་ཐན་སོ་སོ་དང་ཐ ཉམས་ལེན་ཐིའི་རྗེས་རིམཐ བཀའ་སྲུང་ལ་གཉེར་གཏད་ནས་བཀའ་རྒྱས་གདབ་པ་གསུམ་ལསཐ དང་པོ་ཐན་སོ་སོའི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའི་གདམས་ཁྲིད་འབོགས་པ་ནི་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཐོབ་ནས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གདམས་པ་ནི༔ སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་རིམ་གྱིས་པའི་དབང་ད་བྱས་ཏེ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་འཇུག༔ ཐོད་རྒལ་བའི་དབང་ད་བྱས་ཏེ་ཅི་རིགས་པ་ཉམས་སུ་བླང་༔ གཅིག་ཅར་བའི་དབང་ད་བྱས་ཏེ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྗེས་སུ་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་ད་ངོ་སྤྲད་ནས་རྒྱུན་བསྐྱང་༔ གང་ཡང་ཐན་གྱི་ངེས་ཅན་ངེས་མེད་ཅི་རིགས་སུ་བསྒོམ༔ ལས་དང་པོ་པས་ཐན་ཆུང་བ༔ གྲངས་མང་བ༔ དམིགས་པ་གསལ་ཐེབས་པ་ཁག་ཆེ༔ ཐན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་མངོན་ད་བྱས་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་གདབ༔ ཉམས་མྱོང་གི་ངོ་བོ་མ་ཤོར་བས་ཐོད་ལམ་ལ་འཇུག༔ དེའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ད་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བར་བྱ༔ ལྟ་བ་བློ་འདས་སུ་རྟོགས་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འདོར་ལེན་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པར་ཐད༔ དེས་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་ད་འཆར༔ རྟེན་འབྲེལ་སྟོང་ཉིད་ད་རྟོགས༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་ད་ཚུད་པ་ཡིན་ནོ༔ ཉལ་བའི་ཚེ་སྙིང་གའི་ཨ་ཡིག་ལ་སེམས་བཟུང་༔ ལྡང་པའི་ཚེ་ལ་ཨ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ལས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞེངས༔ འགྲོ་འདག་རྡོ་རྗེའི་གར༔ སྒུལ་སྐྱོད་བདེ་ཆེན་གྱི་རང་གདངས༔ བཟའ་བཏུང་ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་ལོངས་ཐད་དེ༔ མདོར་ན་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་ད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་ལྷ་སྔགས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་བར་བྱའོ༔ དེ་ནི་ཐན་སོ་སོའི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། ཐགཉིས་པ་ཉམས་ལེན་ཐིའི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པས་ཕྱི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཀྱི་གེགས༔ ནང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བསམ་གཏན་གྱི་གེགས༔ གསང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་འཁྲུགས་ཀྱི་གེགས་སོགས་ཉམས་མཐོ་དམན་ཅི་བྱུང་ཡང་དགག་སྒྲུབ་མི་བྱ་བར་ལམ་ད་བསླང་༔ ཉམས་མྱོང་དང་བསྲེ༔ རིག་པ་བརྗོད་མེད་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་ཚུགས་གཟུང་བས་སྦྲུལ་མདད་ཞིག་པ་ལྟར་གེགས་རང་གྲོལ་ད་འགྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་ཤར༔ ཉམས་མྱོང་ན་འཕར༔ གནས་ལུགས་ལ་བརྟན་པ་ཅི་རིགས་ཐོབ་པ་ན་བུ་ཆུང་ལྟ་བུའི་ཐོད་པས་སྣང་བ་ལ་རྩིས་གདབ་མི་བྱ༔ སྨྱོན་པ་ལྟ་བུའི་ཐོད་པས་རེ་དོགས་ཀྱི་ཐག་པ་བཅད༔ སེང་གེ་ལྟ་བུའི་ཐོད་པས་གང་ལ་འང་འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་སུ་བགྲོད་ཅིང་༔ ཞིང་དང་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང་འདོད་རྒུར་རོལ་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་བོགས་མཐར་ཕྱིན་པར་དབྱུང་ངོ་༔

མདོར་ན་གེགས་སེལ་དང་བོགས་འདོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་བླ་མའི་མོས་གུས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཚད་གཟུང་མེད་པའི་གདང་ཤུགས་ཀྱིས་མོས་གུས་བྱ༔ ཞེན་འཁྲིས་མེད་པའི་འོ་དོད་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ༔ རེ་དོགས་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་ད་ཐགས་ཡིད་བསྲེ༔ གཞན་ཡང་འཁོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་༔ མི་རྟག་པའི་འད་ཤེས༔ སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས༔ སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྣམས་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱས་ཏེ་བོགས་དབྱུང་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་དང་པོར་ཤུན་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་རིག་གི་གོ་བ་འོལ་ཐི་འཆར༔ བར་ད་ན་བུན་ལྟ་བུའི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང༔ ཐ་མར་སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་ཐག་ཆད་པ་ལྟར་ཉམས་མྱོང་གི་ལྷད་མ་ཞུགས་པའི་རིག་པ་རྗེན་པར་མཐོང་༔ འཁོར་འདས་བར་ལག་ཕྱེད༔ རེ་དོགས་ཀྱི་མདད་པ་ཞིག༔ གནས་ལུགས་ཀྱི་མཚང་བརྡོལ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་ཉམས་ལེན་ཐིའི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། ཐགསུམ་པ་བཀའ་སྲུང་ལ་གཉེར་ད་གཏད་ནས་བཀའ་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་ཆེན་ཟབ་མོ་མཐར་ཐག་པ་འདི་ཉིད་ཐ་མལ་པའི་སྐྱེ་བོ༔ ལོག་ལྟ་མུ་སྟེགས༔ ཉན་རང་དམན་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་དའང་བསྒྲག་པར་མི་བྱ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ༔ ཐེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ༔ ཚེ་གཅིག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་རང་ཉམས་སུ་ལོངས༔ ཉམས་མྱོང་མཐར་དབྱུང་༔ གཞན་དོན་ཚོད་དང་དར་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་རྒྱས་གདབ་པའི་སླད་ད་དམ་ཚིགས་གི་སྲུང་མ༔ ཆོས་འདིའི་གཉེར་འཛིན༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྲན་མོ༔ དར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་མ་མོ་མཆེད་གསུམ་འཁོར་ཤ་ཟ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྲན་ད་གཏད་ཅིང་དཔང་པོར་གསོལ་བ་ལ་དམིག་པ་འདི་བཞིན་མཛོདཐ དཔོན་སློབ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཁྲག་འཐང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐར་གྱུར་པ་ལཐ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་མ་མོ་མཆེད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་ད་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གཏད་ཅིང་ཐ ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་གཉེར་གཏད་པ་བཞིན་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟར་འགྲོགས་ཤིང་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རབ་འཇིགས་དར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ ཐོད་མཁར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ༔ མ་མོ་མཆེད་གསུམ་དམ་ལ་འདས༔ བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དང་༔ ཡུམ་ཆེན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡི༔ ཐན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ལྟར༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ད་འགྲོགས༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབས༔ དམ་ཚིག་འདས་ན་གཤེད་ད་ཕོབ༔ མ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཐང་ཞོན་མ༔ རབ་ཁྲོས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ མ་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རིག་འཛིན་འདི་ཡི་གྲོགས་སུ་གཏད༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ད་འགྲོགས༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབས༔ དམ་ཚིག་འདས་ན་གཤེད་ད་ཕོབ༔ མ་མ་ཏྲཀ་རཀྴ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བྷྱོཿ ཡེ་ཤེས་ཕོ་ཉ་སྟག་ཞོན་མ༔ དམར་མོ་གྲི་གུག་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན༔ ཤ་ཟ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རིག་འཛིན་འདི་ཡི་བྲན་ད་གཏད༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ད་འགྲོགས༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབས༔ དམ་ཚིགས་འདས་ན་གཤེད་ད་ཕོབ༔ བྷྱོ་རཀྨོ་བྷྱོ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛཿ ལས་ཀྱི་མངག་གཞུག་འཕར་ཞོན་མ༔ སྔོན་མོ་གྲི་གུག་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལས་བྱེད་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རིག་འཛིན་འདི་ཡི་འབངས་སུ་གཏད༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ད་འགྲོགས༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབས༔ དམ་ཚིག་འདས་ན་གཤེད་ད་ཕོབ༔ ཛཿསྨ་ཤ་ནི་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དེ་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པས་མ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོན་ད་ལན་གསུམ་ད་བསྐོར་ཞིང་མདན་ད་འཁོད་དེ༔ རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བར་བཀའ་གསང་གཞུང་བཞིན་ད་ཐོད་ན་བདག་ཅག་གིས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་མདོངས་གསོལ་ད་ཕུལ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང་༔ ཅི་འདོད་པའི་གྲོགས་བགྱིད་དོ་ཞེས་ཁས་བླངས་ཏེ་སོ་སོའི་ཐགས་སྲོག་ལས་སྔགས་ཕྲེང་རང་འོད་དང་ལྡན་པ་བྱུང་༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ ཐགས་སྲོག་གི་གདན་ལ་ཞུགས་པས་སྲོག་དབང་ད་འདས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོདཐ མ་མ་ཏྲཀ་རཀྴ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམཐ བྷྱོ་རཀྨོ་བྷྱོ༔ ལན་གསུམ། ཛཿསྨ་ཤ་ནི་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། མཐར་གཏོར་མ་མ་མོའི་ཚོགས་སུ་གསལ་བ་རྗེས་ཆགས་ཆེན་པོའི་ངང་འོད་ད་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་ད་བཞག་པ་ནི་སྟོང་སྲོག་ཆོས་སྐར་བཅད་པ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་དར་ཁྲོད་མ་མོ་གསུམ་གྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་ཏུ་མཆོད་གཏོར་མི་བཅག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན༔ ཁྱད་པར་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསང་བས་ཉམས་ལེན་མཐར་དབྱུང་བ་ལ་འབད་དགོས་པ་ལགསཐ གཉིས་པ་བསྲུང་བྱའི་དམ་ཚིག་གི་གལ་མདོ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་གདམས་པ་བསྒྲགས་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ ཧོཿ དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་ལས་གང་གསུངས་པའི༔ ཐི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྟག་ཏུ་ཟུངས༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་༔ མི་འབྱེད་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱ༔ གཏི་མུག་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་ཟུངས༔ བྱང་ཞིང་ཞི་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོད༔ ཞེ་སྡང་གསལ་སྟོང་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ དིན་པ་དས་རྣམས་རྟག་ཏུ་དིན༔ རལ་གཏོར་འབོ་གཅོག་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོད༔ ང་རྒྱལ་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མར་ལྟོས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཐེག་པ་མཐའ་ཡས་ཐབས་ཚུལ་སྟོན༔ བུད་མེད་ལ་གུས་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོད༔ འདོད་ཆགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་ལྟོས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ མཆོད་དང་ཕྲིན་ལས་ནར་མར་བརྩོན༔ དྲག་ཤུལ་རྩུབས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོད༔ ཕྲག་དོག་ཚོར་སྟོང་ཡངས་པར་ལྟོས༔ མདོར་ན་ཐི་དང་ཁྱད་པར་གྱི༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་ལས་གསུངས་པའི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་རབ་བརྩོན་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་བསྒོས་པའི་བསྲུང་སྡོམ་གྱི་གནད་རྣམས་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཐགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་པ་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་སྣོད་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་བཀའ་གཉེར་གྱིས་གདབ་པ་ནི་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལཐ དབང་བསྐར་བ་འདི་ལན་གཅིག་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ཁོ་ནས་ཚེ་འདིའམ༔ འཆི་ཁའམ༔ བར་དོ་ཚུན་ཆད་ད་ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་ད་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས༔ སྣོད་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་༔ སྣོད་ལྡན་ལ་ལྷུག་པར་སྟོན༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ་པ་འདི་ཡི་དོན་ལ་གུས་སྤྲོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ཅིག༔ དེ་ལྟར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་བསབ་པའི་ཡོན་ད་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་དབྱེར་མེད་པའི་ཐན་སྔར་ལུས་ལོངས་ཐོད་དང་བཅས་པ་སོགས་བདོག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བློས་བླངས་ཏེ་ལྟོས་མེད་ད་འབུལ་བར་མོས་པས་མཔལ་ཕུལཐ འབུལ་ད་གཞུག །ཡེ་ཤེས་སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བསྐར་གདམས་ཁྲིད་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགསཐ ༈

ཐསླར་ཡང་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལ་ཕུལཐ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ཐན་སྔར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐར་སྩལ་ད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ རྒྱུད་དོང་བའི་སླད་ད་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སྤྲིན་ད་སད་པའི་ཐན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཐ སྡོམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་བཞིན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློསཐ ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐ་གསུམ་ངང་ད་གནས་གྱུར་ཅིག༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམཐ དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་ད་སྒོ་གསུམ་ཐ་མལ་ད་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར་སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལྟར་ད་གསལ་འདེབས་པར་ཞུཐ ཨཱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་རིག་པ༔ སྟོང་ཆེན་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ཚུལ༔ གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་རྩལ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔ མེ་ཕུང་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ དར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས༔ རང་ལུས་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ རང་སེམས་དག་པ་ཝ་རྭ་ཧཱི༔ དས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟ་བུར་གནག༔ ཐན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་བཞད་འཛུམ་སོགས༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྣ་ལྟག་རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ་ངུར༔ རལ་པ་དམར་ནག་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱཾ་འཆང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་མགོ་བོས་བརྒྱན༔ བརྐྱངས་བསྐམ་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡིས༔ པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་སྐ༔ གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཕག་མོ་དང་༔ ཐཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཐརྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་གཏམས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་དང་༔ ཐསློབ་དཔོན་ཐགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐན་དྲངས་སློབ་མར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ བདེ་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསྒོམ༔ སྤོས་རོལ་དང་ཐ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པས་བྱིན་དབབ་ཅིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲཿསབརྟན་པར་བྱ། གཏོར་སྣོད་དར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མངོན་སུམ་བཞིན་ད་གསལ་བ་སློབ་མའི་མདན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ཐི་བོ་ནས་དབང་བསྐར༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག༔ བུམ་པའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཏོར་མ་ཐི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ གཏོར་མའི་རྣམ་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདད་རྩིས་དབང་བསྐར་བས༔ སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀ་ལཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རིགས་ཀྱི་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་པར་དོར་བའི་མཁའ་གསང་ནས་བདད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས༔ སློབ་མའི་མགྲིན་པ་ནས་ཞུགས༔ རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་གསང་བའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཏོར་མ་མགྲིན་པར་བཞག་ལཐ ཨཱཿ གཏོར་མའི་རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དཀར་དམར་བདད་རྩིའི་རྒྱུན༔ རྩ་ཁམས་ཡི་གེའི་འཁོར་ལོར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བདད་རྩི་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་གཏོར་མ་ལ་བྲན་པའི་ཞམ་ཆུ་དིན། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་ད་བཟླས་ལུང་དིན་པ་ལ་དམིག་པ་འདི་བཞིན་ད་མཛོདཐ གནས་ལྔའི་ཕག་མོའི་ཐགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་སུ་རང་རང་གི་ཐགས་སྲོག་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་གསལ་ཞིང་ཐ སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདད་བྱས་པས་སྐའི་གནས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་སོ་སོའི་མདོག་མཚུངས་བྱོནཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔའི་ལྷ་སོ་སོའི་ཐགས་སྲོག་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོསཐ ཐ་མལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་དངས་ནས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་གྱིས་བརླབསཐ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་ད་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལན་ལྔཐ དེ་ནས་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་བདེ་བའི་ཐིག་ལེ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང་ཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ད་ཞུགསཐ གནས་བཞིའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་དགའ་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དབང་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཏོར་མ་སྙིང་གར་བཞག་ལ་མཐའ་བསྐོར་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དིན་ཞིང་ཐ ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཟག་མེད་དགའ་བ་བཞི་ལྡན་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ སློབ་མའི་གནས་བཞིར་དབྱེར་མེད་ཐིམ་པ་ཡིས༔ བདེ་སྟོང་ཤེས་རབ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་ད་ཞུ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ གཏོར་མ་ཐི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱི༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ རིག་སྟོང་དོན་གྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཁྱབ་བརྡལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་ད་ཡེངས་པ་མེད་པར་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཐཅེས་ཉམས་བསྐྱང་ད་གཞུག ཐདེ་ལྟར་ན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག༔ སྐ་གསུང་ཐགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས༔ ལུས་སྣང་སྟོང་༔ རླུང་གསལ་སྟོང་༔ ཐིག་ལེ་བདེ་སྟོང་༔ སེམས་རིག་སྟོང་ད་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན་པས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག༔ སྐ་བཞི་དབྱེར་མེད་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་རྟོག་པ་བསྐྱེད་པས་དབུགས་དབྱུང་༔ བདེ་སྟོང་སྐ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིསཐ །བར་ཆད་བདད་བཞིའི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་དང༌། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ཐཅེས་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་མངའ་གསོལ༔ དེས་ནི་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་སུ་ཐོབ༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་ད་སྐྱེ་བར་བྱེད་པཐ མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་ཤིང་གཏད་པ་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགསཐ ༈

ཐསླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གི་སླད་ད་ཐགས་བསྐྱེད་པ་འདི་ལྟར་གསལ་འདེབས་པར་ཞུཐ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཕྱིར་དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འཇུག་ཅིང་སྨིན་བྱེད་དང་གདམས་ངག་ཞུ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་འཚལཐ དེ་ལ་ད་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བབས་པ་རྡོ་རྗེ་འཁའ་འགྲོ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་སྔོན་ཆད་གཞན་ད་མ་བསྟན་པ་འདི་ནི། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཁར་ཆེན་འཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས་ཤིང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་ད་ཟབ་མོའི་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ་ཉིདཐ ཡེ་ཤེས་འཁའ་འགྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་མོ་སྨན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཀྱིས་གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་ཤིང་ཐགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་མ་འོངས་འགྲོ་བའི་དོན་ད་ཡང་དག་གཏེར་ད་སྦས་པཐ ཕྱི་མའི་དས་འདིར་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་ད་བཀའ་བབས་པའི་ཆོས་སྡེ། དེང་སང་སྔགས་ལ་ཞུགས་པར་རློམས་པའི་རྩིང་ཐོད་མཁན་རང་རེ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་གདམས་ཟབ་ནོར་བུའི་མཛོད་ལས་བྱོན་པའི་རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མཐར་རྒྱས་སོ་སོར་བཞུགས་པ་ལསཐ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐར་ཟབ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བར་བགྱིད་པ་ལཐ ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་དམིགས་ཏེ་མཔལཐ འབུལ་ད་གཞུག ཐགསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐར་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ རྒྱུད་དོང་བའི་སླད་ད་ཞིང་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཐན་སྔརཐ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ན་མོ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམཐ དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་ད་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཏེ་འདི་ལྟར་གསལ་འདེབས་པར་ཞུཐ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཧ་དཀར་པོ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་དོངས༔ དེ་ཡི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་གཞིར༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དར་ཁྲོད་དབུས༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་རིག་ཧ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ ཞི་འཛུམ་ཁྲོ་ཆགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ བདད་བཞི་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་གཅོད༔ གཡོན་པས་བདད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཐི་གཙུག་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས༔ སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ དབུ་པ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས༔ བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་ཐ ཐགས་སྲོག་གིས་མཚན་པའི་འོད་དང་ཐ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕེབས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྤོས་རོལ་བཅསཐ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འོད་གསལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐར་སྣང་བ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཁྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ གནས་འདིར་ཐན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་བདད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྐར༔ མཆོག་དང་ཐན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ་ནས་ཏིཥྛ་བཛྲཿསབརྟན་པར་བྱཐ ཚེའི་བཅུད་འགུགས་པའི་སླད་ད་བདག་མདན་གྱི་གཙོ་མོའི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་སྤྲོས་པའི་རྩེ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཉི་ཟེར་ལ་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་ལྟ་བུར་འཕྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་དང་ཐ བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ལྷ་འདྲེས་བརྐུས་པ་དང་འཕྲོག་པ་དང་ཡར་བ་དང་ཉམས་པ་རྣམས་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེ་གསལ་འཚེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབཐ རྫས་ལ་བསྟིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ མདའ་དར་གཡབ་ལཐ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་བདེ་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ ཐགས་དམ་བསྐལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་ཁུག༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེར་སྐྱིལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔

དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ་འདན་པ་འདི་བཞིན་ད་མཛོདཐ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐི་བོར་བྱོན༔ ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཕྱག་གི་ཐོད་པའི་ནང་ད་འཁྱིལ་བ་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་ལུད༔ རང་གི་ཐི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག༔ དས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དངས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་རང་བཞིན་སྐ་ཡི་ཚེ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཙྪ་ཨོཾ༔ བདད་རྩི་མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྭངས་མས་ཁྱབ༔ ལས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ༔ མི་ཤིགས་པའི་སྲོག་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཚེ་ཆང་དིནཐ ཨཱཿ འགག་མེད་སྒྲ་དབྱངས་གསུང་གི་ཚེ༔ རླུང་སྔགས་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ནུས་པ་མཆོག་གི་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་མི་ཤིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ འོད་ཟེར་གྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་གཟུང་འཛིན་འཆི་འཕོའི་རྟོག་པ་དངས༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ རིལ་བུ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་མྱང་༔ ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཐགས་ཀྱི་ཚེ༔ རང་བྱུང་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ རྟག་པ་དམ་པའི་དབང་བསྐར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཚེ་དབང་གི་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ཉིད་མི་ཉམས་པར་བརྟན་པའི་སླད་ད་རྒྱས་གདབ་པའི་ཚིག་རིས་དང་མཐན་པའི་དམིགས་པ་གསལ་འདེབས་ཤིང་ཐ གདོད་ནས་སྐྱེ་ཤིའི་མཚན་མ་མ་དམིགས་པ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གཤིས་ཐོག་ཏུ་ངལ་གསོ་བར་ཞུཐ ཚེ་མདའ་ཐི་བོར་རྒྱ་གྲམ་ད་བཞག་ལཐ ཨཿ དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་གའུའི་དབུས༔ མི་འགྱུར་ཐགས་སྲོག་ཧ་ཡིག་ལ༔ འཁོར་འདས་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་འདས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབཐ མེ་ཏོག་འཐོར་ལཐ ཨོཾ༔ མཆོག་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག༔ བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ འགྲོ་ཀུན་ཁ་དོར་བདེ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དེ་ལྟར་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་ཚུལ་བཞིན་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གཞུང་ལསཐ འདི་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐར་བ་ལན་གཅིག་ཐོབ་པས་ཀྱང་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ ཉམས་པ་སོས༔ ཟད་པ་སྲིང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འཕེལ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསྐྱར་ཏེ་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པསཐ ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཉམས་ལེན་གཡར་དམ་ད་བྱ་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐདེ་དག་གིས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་སོང་ནསཐ དེའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་གྲོལ་བྱེད་གདམས་ཁྲིད་འབོགས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕྱི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བ༔ ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་པ༔ གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་སུ་མ་རྡལ་མཆོད་ཚོགས་ལེགས་པར་བཤམ༔ ཁྱད་པར་སྙིང་པོ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་དང་༔ ཚེའི་བདད་རྩི༔ བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུ་རྣམས་རྟེན་ད་བཅའ༔ ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེདཐ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་དིན་ཅིང་མཚམས་གཅདཐ སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་དབབ་པ་རྣམས་དང་ཐ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་སྙིང་རྗེའི་རང་རྩལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཧ་ཡིག་དཀར་པོའི་སྤྲོ་བསྡུའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་སྣོད་བཅུད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷ་བསྒོམ་ཞིང་ཐན་དྲངས་ནས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བསྐྱེད༔ སེམས་དང་ལྷ་སྐ་རོ་མཉམ་པའི་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའོ༔

དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་འབུལ་བ་དང་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཞིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དོ༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཚེ་སྒྲུབ་ལྟར་བཟླས་དམིག་གསལ་བཏབ་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ལྷ་དང་སྔགས་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་འགལ་མེ་ཀླད་བསྐོར་གྱི་དགོངས་པས་དོ་ལའི་བཟླས་པ་ལ་བསླབ་ཅིང་ཡིད་བཟླས་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ན་དས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ཞི་ཞིང་ཐ མང་ད་བཟླས་ན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་ད་འགྱུར་རོ། ཐགསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔ ཐགས་དམ་བསྐལ་ལ་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་པ་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམ་ཅིང་རྒྱས་གདབཐ དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་སོགས་ལ་བརྩོན་པས་རྟགས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཞིང་བླང་ནས་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་བྱས་ལ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལཐ བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་བྱའོ། ཐདེ་ནི་ཕྱི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའི་རིམ་པ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པའོ། ཐགཉིས་པ་ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་བླང་བ་ནི༔ རྩ་རླུང་ལ་དྲོད་ཐོབ་པས་ཞིང་དང་སྔགས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་ལུས་བོང་འཚམས་པ༔ བྱད་དམར་བའི་མདངས་ཅན་སྣུམ་བག་ཆགས་པ༔ མཐིལ་བཞི་འཇམ་པ༔ པ་ལི་བ༔ མིག་དཀར་ནག་ཕྱེད་ཅིང་དཀྱུས་རིང་བ༔ བདེ་དྲོད་ཆེ་ཞིང་པདྨས་རྡོ་རྗེ་འཇིབས་པ་ལྟར་སྣང་བ༔ གསང་རྩ་པདྨ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་དྲི་ཞིམ་པོ་མནམས་པ༔ སྐབས་ཅི་རིགས་པར་རཀྟ་འོ་མའི་མདོག་ཏུ་འབབས་པ༔ དད་ལྡན་གསང་ཐབ་ཆགས་ཐོད་ལ་མཁས་པ་ནི་པདྨ་ཅན་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས༔ ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅུ་དྲུག་མན་ཆད་ལེགས་པར་བཙལ༔ ཐབས་ཀྱིས་དགུག༔ རྒྱུད་དང་༔ འོས་སུ་གྱུར་པ་ན་རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཁམས་རྒྱས་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་བཅུད་ལེན་གྱིས་བྱང་སེམས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱ༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་པར་བདེ་བའི་འབོལ་ལ་འཁོད་དེ་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ད་མས་ཆགས་པ་བསླང་༔ དེ་ནས་རང་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་པོ་དང་༔ རིག་མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མར་གསལ་གདབ༔ བརྡ་དང་ལན་གྱིས་བསྐལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསུམ་མངོན་ད་བྱས་ཏེ་དམ་ད་འཁྱུད༔ མཁའ་གསང་སྤྲད༔ གསོར་དང་བསྐྱོད་པས་བདེ་བ་དལ་བུ་དབབ༔ རླུང་དོར་དང་བཅས་བདེ་ཆེན་ལ་སེམས་བཟུང་༔ ཐིག་ལེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཉམས་པར་བྱས་ཏེ་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་སླར་ལྡོག༔ འདྲེན་འགྲེམས་གྱི་དོར་བས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་གོམས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་འཛིན་འགྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས༔ རྩ་བཙལ་བ་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་སྟེགས་ལྟ་བུར་གན་རྐྱལ་ད་བསྙལ༔ སྲིན་ལག་གི་རྩེར་སྦྲང་སྨྱོན༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཁ་བྱེ་མ་ཐག་པའི་ཟེའུ་འབྲུ༔ གཡེར་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་བྱུགས་ལ་དཀྲུགས་པས་རྩ་སྣ་ནར་གྱིས་བྱུང་བ་ན་ལྕགས་ཕྱེ་ཅུང་ཟད་དར༔ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་ཁབ་ལེན༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག༔ སྦྲང་སྨྱོན་རྣམས་བྱུགས་ལ་གསང་རྩ་སྤྲད་དེ་གཏིང་ཕྱིན་པར་ཕུལ་བས་རྩ་འཕྲད་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་རྒྱས་མི་བཟོད་པའི་ཧ་སྒྲ་བསྟུད་མར་འབྱུང་ཞིང་༔ རང་གི་ནོར་བུ་སྤྲིད་ཆིལ་བ་དང་༔ ལུས་འདར་བ་ལྟ་བུའི་འཕར་གཡོ་འབྱུང་བའི་ཚེ་དལ་བུས་དལ་བུས་བསྐྱོད༔ དེའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་ལུས་དབུས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་ད་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་ཐོར་ཞིང་༔ རྩ་འདབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་གདབ༔ རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་མཉམ་པར་དར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་བཅུད་འོད་ཟེར་བདད་རྩི་དང་བཅས་པ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བཞིན་པ་ཡུམ་གྱི་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་ཞུགས༔ སྟེང་རླུང་རྔུབས་པས་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད་གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ དོར་མཚམས་ནས་རིམ་གྱིས་ཐོན༔ གསང་རླུང་ཕྱིར་ཕུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱག་རྒྱའི་ཁམས་དམར་ཆའི་སྙིགས་མ་རང་སར་འགགས་པའི་དྭངས་བཅུད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་རྩ་མཆོག་གི་ཟེ་བར་རྩི་སྐྱའི་ཁར་ཟིལ་པ་ཆགས་པའི་བཞིན་འོད་ཕྲམ་མེར་གནས་པ་ཉིད་རང་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་སོག་སྦུབས་ནས་ཆུ་དྲངས་པ་བཞིན་གྱེན་ད་དྲངས་པས་གསང་གནས༔ ལྟེ་བ༔ སྙིང་ག༔ མགྲིན་པ༔ ཐི་བོའི་རྩ་འཁོར་ལྔའི་ལྟེ་བ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འོག་མ་འོག་མའི་དོར་མཚམས་ནས་ཞུགས༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ གོང་མ་གོང་མའི་དོར་མཚམས་སུ་ཞུགས་པ་སོགས་ལ་རིམ་བཞིན་ད་སེམས་གཏད་ཅིང་འཁོར་ལོ་ལྔའི་བུམ་ཅན་གྱི་དོར་བས་བརྟན་པར་བྱས་པས་རླུང་དང་༔ ས་དང་༔ ནམ་མཁའ་དང་༔ མེ་དང་༔ ཆུའི་ཁམས་ནས་ཚེ་ཉམས་པ་གསོས༔ གནས་པ་འཕེལ༔ འཕེལ་བ་བརྟན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟེ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས༔ ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པར་བསམས་ལ་འོག་རླུང་སྲིན་ཞལ་ད་བསྡིག༔ ཐར་སེལ་གྱེན་ད་དྲང་༔ མིག་ནམ་མཁར་ལྡོག༔ ལྟོ་བ་སྒལ་ཚིགས་ལ་དར༔ སྟེང་རླུང་གྱེན་ད་འཕུལ་ལག་པའི་སྲིན་རྩ་མནན་ཅིང་རྐང་ལག་གི་སོར་མོ་རྣམས་བསྐམ༔ ཧཱུྃ་རིང་དང་ཧཱུྃ་ཐང་གི་དོར་བས་དགའ་བ་བཞི་རིམ་གྱིས་དྲང་ཞིང་༔ མཐར་ཐི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལ་བསྟིམས་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་མཐར་སོན་ཏེ་འཆི་མེད་དྭངས་མ་གསུམ་ལྔན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པར་བསམས་ལ༔ རིག་པ་ཀ་དག་སྤྲིན་ཐག་ཆད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ད་བཟོ་མ་བཅོས་པར་བཞག༔ འདི་དག་གི་ཚེ་དད་འགྲོའི་འགྱུར་བ་བཞི་དང་༔ སེང་གེ་རྣམ་རོལ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་འདྲེན་དང་དགྲམ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བསླབ་བོ༔ དེ་ལྟར་འབད་པས་ཕྱག་རྒྱའི་དྭངས་མ་འདྲོངས་པའི་རྟགས་སུ་རིག་མས་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དང་༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་མགོ་བོ་འཁྱོགས་པ་དང་ཚ་ཆྀལ་བ་སོགས་འབྱུང་༔ ལུས་ལ་ཁྲེམས་པའི་རྟགས་སུ་བདེ་དྲོད་དང་གཟི་བྱིན་འབར༔ བཟའ་བཏུང་གིས་ཚིམ་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་རྩ་གཉིས་ཁ་དར་བས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་བདེ་བའི་ཟིལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་དང་༔ རླུང་ཁ་དར་བས་རགས་རླུང་གི་རྒྱུན་རེ་ཞིག་ཆད་པ་དང་༔ ཐིག་ལེ་ཁ་དར་བས་བདེ་བ་ལ་སེམས་ཟིན་ཏེ་དས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་གོས་པའི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་རྗེན་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་འདི་ལ་ཡང་ནས་ཡང་ད་གོམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ཁ་བྱེ༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་མདད་པ་གྲོལ༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་དབུ་མར་འདས༔ ཐན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྙིགས་མའི་ལུས་དག༔ དྭངས་མ་འཆི་མེད་འཇའ་ཚོན་གྱི་སྐ་ཐོབ༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྟེན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་ད་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ༔ དམ་ཚིག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱ་མའི་ལུས་ཟུངས་ཉམས་པར་གྱུར་ན་བཅུད་ལེན་ལ་སོགས་པའི་སྨན་དང་རླུང་དོར་སོགས་ཀྱིས་གསོ༔ རིག་མ་དམ་གྲིབ་དང་བུ་ཚ་ཅན༔ ཉོན་མོངས་ཤུགས་དྲག་པ༔ རིགས་དང་དབང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་སོགས་མི་བསྟེན༔ མཚན་དང་ལྡན་ཡང་ཟླ་མཚན་གྱི་དས་སུ་མི་དྲང་༔ ནད་ན་བ་དང་སྙིགས་མ་རུལ་བ་སོགས་མི་དྲང་༔ ཟླ་མཚན་རྫོགས་པ་དང་༔ ཁམས་དང་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བའི་དས་སུ་དྭངས་མ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ལྟར་འབབས་པ་དྲང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ༔ མཚན་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་མཐོང་བ་ན༔ དངོས་སུ་དོར་བ་མ་བྱུང་ཡང་༔ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་རེག་པའམ༔ ཆགས་པའི་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བཏབ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་དྲངས་པས་ཀྱང་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་༔ རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་དམིགས་པ་གསལ་པོས་ཉམས་སུ་བླང་ནའང་རྗེས་མཐན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅི་རིགས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ༔ མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་གོང་ད་བཤད་པ་ལྟར་དང་༔ ཐན་མོང་དའང་ནད་ཉུང་༔ རྒས་སྲ༔ གཉེར་མ་དང་པ་དཀར་མི་འབྱུང་༔ ལུས་ཡང་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས༔ ཤེས་རབ་ཕྱོགས་མེད་ད་རྒྱས༔ རང་སྣང་དབང་ད་འདས༔ གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་གསང་བ་ཟབ་མོ་ལ་ཐོད་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

གསུམ་པ་གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ར་བ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གནས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ༔ ཤར་གྱི་ནམ་མཁའ་ཐག་རིང་ད་མཐོང་བའི་སར་ནམ་ལངས་ཀྱི་དས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ་ཁ་ཤར་ད་ཕྱོགས་པས་འཁོད༔ རླུང་རོ་བསལ༔ སེམས་མི་རྟོག་པའི་ངང་ད་དར་ཅིག་བཞག༔ དེ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བཏབ༔ ངག་བཟླས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བྱས་རྗེས༔ རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་འབྱུང་བའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་ནམ་མཁའི་དྭངས་མར་འདས༔ འོད་སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ དབུ་མའི་ནང་སྔོ་མེར་གྱིས་ཁེངས༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་དབུ་མའི་ནང་ད་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་ཡིག་མཐིང་གར་གསལ་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཞུགས༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་བསམ༔ རླུང་ཁ་ནས་ཧུབ་ཀྱིས་བཟའ་ཞིང་འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ཁ་དར་ད་བཟུང་༔ རིག་པ་མིག་ལ་གཏད༔ མིག་ནམ་མཁའ་ལ་ཆེར་རེ་གཏད་དེ་ཕྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཀ་དག་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཡུན་རིང་ད་མཉམ་པར་བཞག༔ རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་བསམ་གཞིག་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་རིག་སྟོང་བསམ་བློ་དང་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ལྟ་བུའི་རླུང་དོར་དང་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་ད་འཇོག་པ་སྤེལ་མར་བྱས་ཏེ་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་གྱི་བར་ད་ཉམས་སུ་བླང་༔ རྗེས་ཐོབ་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་དར་ལ་ཐོད་ལམ་བྱ་བའམ༔ དགེ་དོར་གཞན་གྱི་ཐན་ལ་འཇུག༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་ཡར་ངོ་རྣམས་སུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ ཉམས་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་ན༔ གནས་དས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་མདན་གྱི་ནམ་མཁར་དྭངས་པ་ཙམ་དམིགས་རྟེན་ད་གཅོད་ལ་བསྒོམ༔ རགས་པའི་ཟས་རིམ་གྱིས་སྤང་༔ མཐར་ནམ་མཁའ་ཟས་སུ་ཟ་བའི་བཅུད་ལེན་ཁོ་ནས་ཆོག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་རགས་པ་ཕྲ་བའི་རླུང་ད་འགྱུར༔ ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་དང་འདྲེས༔ སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་རིག་པ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་དྭངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐ་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་ད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགསཐ ༈

ཐགཉིས་པ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གི་སླད་ད་ཐགས་བསྐྱེད་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པར་ཞུཐ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དབུལ་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་ནོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་པས་གསན་འཚལཐ ཐདེ་ལའང་གསང་བ་རྨད་ད་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཟབ་ཆོས་བཀའ་གཏེར་ད་མར་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ལསཐ སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པཐ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ལས་བཏུས་ཏེ། རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་གདམས་པ་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དོན་ད་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ་ལསཐ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁའ་འགྲོ་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོས་ཕྱུངས་ཏེ་ཐགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་སླར་གཏེར་ད་སྦས་པ་ཉིདཐ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདན་གྱི་ཤིང་རྟ་གསར་ད་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ནང་ཚནཐ ཡང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ འབུལ་ད་གཞུག ཐགསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློསཐ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ལ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དབང་བསྐར་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ རྒྱུད་དོང་བའི་སླད་ད་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཞིང་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་ཐན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཐ སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྒོམ་དོན་ཐགས་ལ་ངེས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ན་མོ། བདེ་ཆེན་རྒྱས་མཛད་མཁའ་འགྲོ་མརཐ ཐམི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཐགཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིརཐ ཐརབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་ད་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཏེ་འདི་ལྟར་གསལ་འདེབས་འཚལཐ བཟུང་འཛིན་ཡུལ་ཀུན་སྟོང་པའི་ངང་༔ གནས་ཁང་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པའི་གཞིར༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་གདན་སྟེང་ད༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་སྤྲིན༔ རིཿཡིག་སེར་པོའི་འཕྲོ་འད་ལས༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ དོན་ཀུན་གྲུབ་མཛད་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སྐ་མདོག་གཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་འབར༔ སྒེག་འཛུམ་ཆགས་དང་ཁྲོ་བའི་ཉམས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐན་གསུམ་མ༔ ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་གྲི་གུག་གིས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་འགུགས༔ གཡོན་པས་ནོར་བུའི་ཐོད་པ་ཡིས༔ སྒྲུབ་ལ་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ གྲུ་མོར་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ རིགས་ཀྱི་ཡབ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ རྣ་ལྟག་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་ད་སྡུད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ དབུ་པ་སྣུམ་འབོལ་གྱེན་ད་བརྫེས༔ རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་རིན་ཆེན་དྷཱ་ཀིའི་དབུས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གར་གྱིས་རོལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་དང་༔ ཐགས་སྲོག་རིཿཡིག་གསེར་འོད་འབར༔ དེ་དང་སློབ་དཔོན་ཐགས་འོད་ཀྱིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་རྣམས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ རྣམ་པར་ཐན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསྒོམས༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅསཐ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འདོད་འབྱུང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྐར་བཞེངས་ལ༔ རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཐགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ དཔལ་འབྱོར་ལོངས་ཐོད་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ་ཅིང་ཏིཥྛ་བཛྲཿསབརྟནཐ སླར་ཡང་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའི་སླད་ད་འདི་ལྟར་གསལ་འདེབས་འཚལཐ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འདན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ འོད་ཟེར་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་བདག་དང་རྟེན་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས༔ གནས་ཁང་ཡུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ མདའ་དར་གཡབཐ སྤོས་དད་དབྱངས་རོལ་བཅསཐ

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ རྩེ་གཅིག་མོས་པའི་གདང་བས་རྒྱུད་བསྐལ་ན༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཐགས་དམ་དས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་བདེ་གཤེགས་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ དབུས་ཕྱོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་ཆར་བཞིན་གནས་འདིར་ཕོབ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་ད་གནས་འདིར་འཆར་བར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་འདོད་འབྱུང་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ སྤྲིན་ཕུང་བཞིན་ད་གནས་འདིར་གཏིབས་པར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་པདྨའི་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་གནས་འདིར་འད་བར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ བྱང་ཕྱོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ སྐྱི་སེར་བཞིན་ད་གནས་འདིར་འདྲིལ་བར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མཚམས་བཞིའི་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ བར་སྣང་རླུང་བཞིན་གནས་འདིར་གཡོ་བར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་ཕོ་ཉའི་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ སྟེང་འོག་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས༔ ལོ་ཏོག་བཞིན་ད་གནས་འདིར་སྨིན་པར་མཛོད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ རྒས་མེད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ ནད་མེད་རྩལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཁུག༔ བཅུད་ཅན་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ལྡན་གོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ དཔལ་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ བང་མཛོད་འབྲུ་ཡི༴ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བཞིའི༴ གོ་མཚོན་དབྱིག་གི༴ རིགས་བརྒྱུད་འཁོར་སློབ༴ སྙན་གྲགས་ནུས་མཐའི༴ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི༴ དབང་ཐང་ཀླུང་རྟའི༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི༴ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་མཆོག་ཐན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གཡང་ཁང་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་ཉམས་རེ་དགའ༔ གཡང་རྫས་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་བརྗིད་རེ་ཆེ༔ གཡང་རྟེན་ནོར་བུའི་བ་གམ་བཀོད་རེ་ལེགས༔ གཡང་བཤོས་ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་བཀྲག་རེ་ཆེ༔ འཇིག་རྟེན་སྣོད་བཅུད་སྲིད་པའི་ཕྱྭ་དང་གཡང་༔ རབ་འབྱམས་དག་པའི་ཞིང་གི་དཔལ་དང་སྟོབས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཀུན༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་མཆོག་འདི་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་ད་ཕྱུངས༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ མཆོག་ཐན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྩལ་ད་གསོལ༔ ཞེས་གྱེར། དངོས་གཞི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་ལཐ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ད་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐི་བོར་བྱོན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་ད་བབས་ནས་འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཏོར་མ་ཐི་བོར་བཞག་ལཐ ཨོཾ་གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གཏོར་མ་ལྷ་ཡི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ འདོད་དགུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་ད་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ བདད་རྩིའི་སྣོད་ཐོགས་ལ༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་བདད་རྩིའི་རྒྱུན་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱངས་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་༔ ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་པ་འགགས༔ རླུང་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་འཁོར་འདས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཐིག་ལེར་དག་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨཱཿ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ བདེ་ཆེན་འདོད་རྒུ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བདད་རྩི་ཐིནཐ ཐོད་རྟེན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། དབྱིངས་རིག་མཚོན་པའི་ཐོད་པ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི་རང་བཞིན་ད་བཞུགས་པ་སྙིང་གར་བཞག་པས་མཉམ་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ༔ མཉམ་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་ཀ་པ་ལར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐར་བས༔ རིག་རྩལ་ཏིང་འཛིན་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་མཚམས་དོར་ཐི་མཐན་དང་བཅས། ཨོཾ༔ རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་ཕྱྭ་གཡང་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དབང་འདས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད་ཅིང་རྟེན་སྙིང་གིས་བརྟནཐ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དབང་ད་འད༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཉན་ཅིང་གནས་སྐབས་སུ་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ ཅི་བསམ་འགྲུབ༔ མཐར་ཐག་ཕོ་ཉས་གྲོགས་མཛད་དེ་བདེ་ཆེན་གྱི་སྐ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐར་བ་སོང་ནསཐ ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་འབོགས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕྱི་རྟེན་དང་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱིས་ཐན་མོང་གི་ནོར་སྤེལ་བ༔ ནང་རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཁྱད་པར་གྱི་ནོར་དགུག་པ༔ གསང་བ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དོན་གྱི་འདོད་རྒུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའོ༔ དང་པོ་ལ་གཉིས༔ རྟེན་དང་༔ སྒྲུབ་ཐབས་སོ༔ དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པ་ནི༔ ཕྱག་གཡང་ཆགས་ཤིང་དམ་ཚིག་སོགས་ཀྱི་སེལ་མེད་པའི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དཔལ་ཅན་གྱི་རྫས་སྙིང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཞུན་མར་དང་མ་ད་ན་བཟང་པོས་སྦྲུས་པའི་གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ནང་ད་སྔགས་གསོལ་བྱང་དང་བཅས་པ་གཞུག༔ མཐའ་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་པ་མང་པོས་བསྐོར༔ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་བཀོད་དར་སེར་པོའི་གདགས་དང་བཅས་ཏེ་མ་རྡལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ གཞན་ཡང་ཕྱྭ་གཡང་གི་རྟེན་རྫས་ཅི་རིགས་པ་དང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་ད་བཤམ་མོ༔ ཐོད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི༔ ཐོད་པ་དམ་བུ་གཅིག་པའམ་གསུམ་པ་མར་ཁུ་དྭངས་པའི་མདོག་ཅན༔ ཆེ་ཞིང་ལྗིད་པ་དང་ལྡན་པ༔ མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག་བ༔ མི་ས་དང་ནོར་ས་མཐག་པ༔ སྲོག་གི་ཀ་བ་ཚུགས་པ༔ མར་ཁུའི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ༔ དགོས་འབྱུང་གཤོངས་དང་ཤིང་ལོ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རང་སར་དད་པ༔ ཁྱད་པར་རང་གི་ལག་ཏུ་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས་པ་ཞིག་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བཀྲུ༔ ནང་ད་སྨན་སྣ་ལྔ་དང་བདད་རྩི་ཆེན་པོས་བྱུག༔ ཕྱྭ་གཡང་གི་རྫས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས༔ ཁྱད་པར་ཐོད་པའི་འཁོར་ལོ་གཞུག༔ དེ་ལ་འཁོར་ལོ་ནི་ལྟེ་བར་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་རི༔ དེའི་མཐར་རྩ་སྔགས༔ གོང་རས་ལ༔ ཀ་པ་ལ་མ་ཎི་རཏྣ་སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞི་ལ་ཐོད་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཚན་བཞི༔ གཉིས་པར་ནོར་ལྷ་ཐིའི་སྔགས་ཇི་ལྟར་འཐད་པ༔ གསུམ་པར་དབྱངས་གསལ་གྱི་མཐར༔ མིའི་ནོར་བུ་ཐོད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་ཟས་ནོར་ལོངས་ཐོད་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ད་གསོལ༔ ཞེས་པ་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་མཐའ་བསྐོར༔ མཐའ་ནོར་བུའི་པ་ཏྲས་མཛེས་པར་བྱ༔ དཔལ་ཅན་གྱི་རྫས་དང་བདད་རྩི་ཆེན་པོས་བྱུགས་ལ་གཞུག༔ མཔལ་གྱི་སྙིང་པོར་གཞུག༔ དེ་ནི་རྟེན་བཅའ་བའོ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི༔ ར་བ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡར་ངོའི་གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་བཟང་པོ་ནས་འཇུག་སྟེ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ཆས་གོས་བཟང་པོས་བརྒྱན༔ རོལ་མོའི་ཆ་བྱད་དང་༔ དྲི་ཞིམ་པོའི་བདག་སྤོས་དར༔ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ བཟླས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བྱའོ༔

དེ་ནས་མདན་རྟེན་ལ་བསང་ཆུས་ཁྲུས་གསོལཐ རྣམ་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་འབྱུང་བ་ལྔའི་གྲིབ་སེལ་གྱི་སྔགས་དང་བཅས་པས་བཀྲུ་ཞིང་བསང་གཏོར་བྱས་ལ་ནོར་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྷར་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ་ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་ཐ གསལ་སྣང་བརྟན་པ་ནཐ ཐན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་ལཐ མདན་གྱི་ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་༔ མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་ཡིན་སྙམ་ད་དག་སྣང་གི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ཅིང་༔ ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་སྐ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་བདེ་ཆེན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སེར་སྣའི་རྒྱུ་འབྲས་དྲུང་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་གསེར་མདོག་བརྗིད་ཅིང་ལྷུན་ཆགས་པ་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ལྟར་དཀྲིགས༔ དེ་ལས་འདོད་རྒུའི་ལོངས་ཐོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ་པས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་དབང་བཅུའི་དཔལ་འབྱོརལ་ཐོད་པར་བསམ་མོ༔ དེ་ནི་བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་སྤེལ་བའི་རིམ་པའོ། དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ མདན་བསྐྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་ཀར་རིན་ཆེན་སེར་པོ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རིཿཡིག་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བཐ སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་སོགས་ནོར་སྒྲུབ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལཐ རྩ་སྔགས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔དང་ལས་སྔགསཐ ཏདྱ་ཐ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨུཥྞཱི་ཥཱ་ཡ་དྷ་ར་དྷ་ར༔ དྷི་རི་དྷི་རི༔ ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི༔ ལོ་ཀ་སིདྡྷི༔ བཱ་སུ་སིདྡྷི་ནཱ་ནཱ་ཁ་དྷེ་སིདྡྷི༔ ཏེ་ཛོ་བ་སུ་སིདྡྷི༔ སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་པཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ཡང་ཅི་རིགས་པར་བཟླཐ ཐོད་པའི་རྟེན་ཡོད་ན་ནོར་སྒྲུབ་ལྟར་བྱིན་དབབ་ཅིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལཐ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཀ་པ་ལ་མ་ཎི་རཏྣ་སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་༔ རཏྣ་པཎྱེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དྷ་ན་མེ་དྷཱིཿསིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ནཱ་ནཱ་ཁ་དྷེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དྷཱ་ན་སཾ་བྷོ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བཟླ༔ དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྟེན་པའི་ནོར་སྤེལ་བའོ། ཐན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གིས་ནུས་པ་བརྟན༔ གཏོར་མ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་ཁ་ཟས་བཟང་རྒུས་བསྐོར་བ་ལ་བསང་ཆུས་བྲན་ལ་གཞུང་ལྟར་ལན་མང་ད་འབུལ༔ གཞན་ཡང་མཆོད་སྐོང་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ་ཞིང་ཐགས་དམ་སྐལ་བ་ནི༔ རང་གི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འདན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ འོད་ཟེར་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་བདག་དང་རྟེན་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས༔ གནས་ཁང་ཡུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་གང་བར་བསམས་ལ་མདའ་དར་གཡབ༔ སྤོས་ཀྱི་དད་སྤྲིན་འཐལ༔ དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་པར་དར་ལ་གཡང་འགུགས་གྱེར་ཞིང་རྩ་བའི་སྔགས་དང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་མང་ད་བཟླ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བས་གནས་ཁང་ཉམས་དགའ༔ སྒྲུབ་རྫས་བྱིན་ཆགས༔ རྣལ་འབྱོར་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་འཆར་བ་སོགས་བྱུང་ན་ཚེ་གཡང་ཁུག་པའི་རྟགས་སུ་ངེས་པར་བྱས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་སྔགས་བཟླ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་ཀྱང་བརྟན་པར་བྱའོ༔ རྗེས་སུ་མཆོད་ཅྀང་བསྟོད་ལ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་སླད་དཐ ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་ཐད༔ ལྷག་མ་བཏང་༔ མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བྱ༔ རྟེན་རྫས་ཐོགས་ལ་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཞིང་ཐ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ ལོ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རང་གི་གནས་ལྔར་རེག་པས་མཆོག་ཐན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བྱས༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་རོལ་པས་ཀྱང་འདོད་རྒུའི་ནུས་པའི་གཟི་བྱིན་གོང་ནས་གོང་ད་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམ་མོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ཕྱྭའི་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་གཡང་སྤེལ་བའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ནས་སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་ཐན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་༔ བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པས་དངོས་སུ་ཟས་ནོར་ལོངས་ཐོད་འད་བ་དང་༔ ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར་བུད་མེད་དང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་མང་པོས་བདག་ཉིད་ལ་འདད་བསྟོད་བྱེད་པ༔ ལོངས་ཐོད་འབུལ་བ༔ རྨི་ལམ་ད་ཉི་ཟླ་ཤར་བ༔ ཆར་བཟང་པོ་འབབས་པ༔ རྩི་ཤིང་ལོ་ཏོག་ཆུ་བོ་རྒྱས་པ་སོགས་བྱུང་ན་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དངོས་གྲུབ་བླངས་བས་ཚེ་རིང་བ་དང་༔ ནད་མེད་པ་དང་༔ དཔལ་འབྱོར་ལོངས་ཐོད་རྒྱས་པ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་༔ མཐར་ཐག་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་བཞག༔ ཟས་གོས་ནོར་སྣའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔ མི་ལ་མི་སྨྲ་བར་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་པ་བསྐྱར༔ སྒྲུབ་རྫས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱང་ནང་འཁོར་ཁོ་ནས་ལོངས་ཐོད་པ་མ་གཏོགས་ཕྱིར་མི་གཏོང་བ་དམ་ཚིག་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ནི་ཕྱི་རྟེན་དང་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱིས་ཐན་མོང་གི་ནོར་སྤེལ་བའི་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

གཉིས་པ་ནང་རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཁྱད་པར་གྱི་ནོར་དགུག་པ་ནི༔ རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ དགའ་ཞིང་དང་བའི་བསམ་པས་རང་སྐད་ཅིག་གིས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མར་བསྐྱེད༔ རྩའི་སྟོང་ར་གསལ་གདབ༔ རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་རང་བཞིན་ད་བསམ༔ ཁྱད་པར་ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་པའི་དབུས་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་དམར་སེར་རིན་པོ་ཆེའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ནོར་བུའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་བདེ་དྲོད་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཉི་མ་ལྟར་འབར་བར་བསམ༔ ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་རོ་མའི་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྱིར་སོང་༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་ཀྱི་དཔལ་དང་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་སེར་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ སྣ་གཡོན་ནས་རྐྱང་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ ལྟེ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརྗིད་ལྷག་པར་རྒྱས༔ བདེ་ཆེན་གྱི་ཉམས་འབར་བར་བསམས་ལ་བུམ་ཅན་ཁ་དོར་ད་བཟུང་༔ དེ་ལྟ་བུ་ལན་གྲངས་མང་ད་བྱ༔ མཐར་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ལས་གཏུམ་མོའི་མེ་ཆོས་བཞི་ལྡན་ད་འབར༔ དབུ་མའི་ནང་ནས་ཐལ་གྱིས་སོང་༔ འཁོར་ལོ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཆོད༔ བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐལ༔ ཐི་བོའི་ཧྃ་ལ་རེག་པས་བདད་རྩི་པདྨའི་སྣལ་མ་ལྟ་བུ་ནར་གྱིས་འབབས༔ འཁོར་ལོ་བཞི་གང་༔ གནས་སྐབས་བཞིའི་བག་ཆགས་དག༔ ཁྱད་པར་དེས་བསྐྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སེར་སྣའི་རྒྱུ་དང་དབུལ་བའི་འབྲས་བུའི་ཉེར་ལེན་ལྷག་མེད་ད་དངས༔ ཡེ་ཤེས་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ སོ་སོར་བུམ་ཅན་གྱིས་བརྟན༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་མཐར་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ལྟེ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མར་འདས༔ དེ་གདན་དང་བཅས་པ་ཐིག་ལེ་སེར་པོར་གྱུར༔ ཡར་བྱུང་སྙིང་གའི་ས་བོན་རིཿཡིག་དང་དབྱེར་མེད་ད་འདྲེས༔ དེ་ཉིད་ཀྱང་རང་རིག་པའི་ཀློང་ད་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དང་དབྱེར་མེད་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་བསམས་ལ་འཇམ་རླུང་བཟུང་ཞིང་༔ སྟོང་གསལ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ལྟ་བུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གནས་སྐབས་ལུས་གཟི་བརྗིད་ལྡན༔ ངག་ནུས་པ་འབར༔ ཡིད་རྟོགས་པ་ཐོབ་པས་སྣང་བ་དབང་ད་འདས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཆར་བཞིན་ད་འབབས༔ བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཚེ་རིང་༔ ནད་ཉུང་༔ གང་ད་གནས་པར་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་ཆགས་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ༔ མཐར་ཐག་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་པ་མངོན་ད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་ནང་རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཁྱད་པར་གྱི་ནོར་དགུག་པའི་རིམ་པ་ཟབ་མོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་གསང་བ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དོན་གྱི་འདོད་རྒུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ནི༔ བསྐྱེད་བཟླས་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཅི་རིགས་པར་གོམས་པའམ༔ དབང་པོ་རྣོན་པོ་གཅིག་ཅར་བའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ༔ དས་དང་རྒྱུན་གྱི་སྐབས་རྣམས་སུ་ལུས་བསྲང་ཞིང་ཁོང་ཀློད་༔ རླུང་འགྲོ་འོང་རང་བབས་སུ་བཞག༔ སེམས་དས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད༔ ཕྱི་རོལ་པའི་སྣང་བ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་ཐོད་དྭངས་བཅུད་དགེ་མཚན་ད་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རོལ་པར་ཐག་བཅད༔ སེམས་འདས་པའི་རྟོག་པ་འགགས༔ མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དས་གསུམ་མཉམ་ཉིད༔ སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད༔ སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ དེའི་ངང་བསྐྱང་༔ བར་རླུང་ཐད་ཀར་བཟུང་༔ རླུང་སེམས་རིག་པ་དྲིལ་ཏེ་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པས་སྣང་པས་ཤེས་པ་མ་བསླུས་པས་སྣང་བ་དབང་ད་འདས༔ ཤེས་པས་རིག་པ་མ་བསླད་པས་རིག་པ་རང་སོ་ཟིན༔ རིག་གདངས་རླུང་སེམས་དང་འདྲེས་པས་རླུང་རིག་དྭངས་མར་སྨིན༔ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་ད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གྱིས་དོན་གྱི་འདོད་རྒུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་རིམ་པ་མཐར་ཐག་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ལགསཐ ༈

ཐགསུམ་པ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་སྡུད་ཀྱི་དབང་གི་སླད་ད་ཐགས་བསྐྱེད་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པར་ཞུཐ མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ད་འགོད་པར་བྱཐ དེའི་ཆེད་ད་པདྨ་འཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཞུགས་ནས་བཟུང་འཛིན་ལས་རླུང་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྣང་བ་རིག་པ་རང་གནས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དབང་ད་སྡུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཕྱིརཐ སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་གསན་འཚལཐ དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ཚུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཀའ་གཏེར་ད་མར་གསུངས་པ་ལསཐ སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་གཙོ་མོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས་ཤིང་ཐ མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་ད་གཏད་དེ་གཏེར་ད་སྦས་པཐ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ལ་བཀའ་བབས་པ་ཐགས་ཉམས་སུ་བསྟར་ནས། སླར་ཡང་གཏེར་ད་སྦས་པ་ཉིདཐ མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བཀའ་བབས་བདན་གྱི་ཤིང་རྟ་གསར་ད་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ཡང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་ཆ་ལག ཐརིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་སྒོས་སྒྲུབ་ལསཐ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་སྡུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་གསན་པའི་ཡོན་ད་མཔལཐ འབུལ་ད་གཞུག ཐགསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་བསྐར་སྩལ་ད་གསོལ༔ ལན་གསུམཐ རྒྱུད་དོང་བའི་སླད་ད་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དང་ཐ་མི་དད་པཐ ཞིང་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་བཞུགས་པའི་ཐན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཐ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བསྒོམ་དོན་ཐགས་ལ་ངེས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་མར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ༔ ལན་གསུམཐ དབང་གི་གཞི་འམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་ད་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ནས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པར་ཞུཐ ཧྲཱིཿ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་རྗེས་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ ཟུང་འཇུག་ནིཿཡིག་རཱ་གའི་མདངས༔ མཁའ་ལས་སྤྲིན་ལྟར་ངང་གིས་ཤར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གཟུང་འཛིན་སྟོང་ཉིད་ཆེན་པོར་དངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དར་ཁྲོད་དབུས༔ དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་ཆེ༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས༔ ཐིག་ལེའི་སྒོ་གཅིག་ནུབ་ཏུ་བསྟན༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་ཉི་ཟླ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ནིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དམར་གསལ་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁའི་མདངས༔ ཞི་འཛུམ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ དབུ་པ་སིལ་བུ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ རྣ་ལྟག་བདེ་ཆེན་ཕག་གི་སྒྲས༔ ས་གསུམ་གཡོ་ཞིང་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་གྲི་གུག་གིས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་ད་སྡུད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གིས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ པདྨ་ཁྲག་འཐང་ངོ་བོར་འཁྱུད༔ ཐན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཟུར་མིག་གིས༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགུགས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་སོགས༔ གཞོན་ནུ་མྱོས་མའི་སྒེག་པ་འཆང་༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ བརྐྱང་བསྐམ་གར་གྱི་བདེ་བས་རོལ༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཐགས་སྲོག་ནཱི༔ དམར་པོའི་འོད་དང་སློབ་དཔོན་གྱི༔ ཐགས་ཀའི་འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ རྩ་བ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ད༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ༔ བྱིན་རླབས་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཆར་ལྟར་བབས་པས་སློབ་མར་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསྒོམ༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅསཐ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐ༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་མཆོག་སྐར༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ནཱི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱཿ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཞེས་པས་བྱིན་དབབཐ ཏིཥྛ་བཛྲཿས་བརྟན་པར་བྱཐ དབང་བསྐར་བ་དངོས་གཞི་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དབང་གསུམ་ལསཐ དང་པོ་སྐའི་དབང་བསྐར་བ་ནི། མདན་བསྐྱེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་སིནྡྷུ་ར་དར་བའི་མདད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ཕུལ་བསཐ མཉེས་རབ་ཀྱི་ཕུལ་ད་གྱུར་ནས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ལ་དགྱེས་བཞིན་ད་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བདད་རྩིའི་གཏོར་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འདས་པའི་རྒྱུན༔ བདེ་མཆོག་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་དམར་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་པའི༔ ཟག་མེད་བདད་རྩི་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་དྷ་ཀི་ནཱི༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་ད་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་པ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདན་བསྐྱེད་བྲིས་སྐ་ལྷར་གསལ་བ་རྗེས་ཆགས་དགེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་དང་བཅས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐི་བོར་བྱོན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་དམར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར༔ མཐར་ལྷ་འོད་ད་ཞུ་ནས་ཐིམ་པས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐའི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐ་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྐ་ཐི་བོར་བཞག་ཅིང༌། ཧྲཱི༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐ༔ དཔལ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས༔ མཐོང་བས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀུན༔ དབང་སྒྱུར་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ལ་དབང་བའི་ལུང་དིན་པའི་སླད་ད་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོདཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་གསལ་བའི་ཐགས་ཀར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་ད་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་མ་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ་ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་ཅིང་ཐན་གསུམ་གཡོ་བཐ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་འགེངས་པཐ

འོག་མ་གཉིས་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས་ཤིང་ཞགས་པ་འཕེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་འཕྱང་བཐ ཞབས་གཡས་བསྐམས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གར་ཐབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔང་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བའི་ཐགས་ཀར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ནིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོསཐ བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐགས་དམ་བསྐལཐ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་དག་དྲི་མ་དངསཐ ཚུར་འདས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུསཐ ཐགས་ཀའི་ནིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་འབརཐ སྣང་སེམས་དབང་ད་འདསཐ སྣང་གྲགས་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རབ་འབྱམས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རོལ་པར་སད་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་ལྡན་པས་རྩ་བའི་སྔགས་དང་ཐ ལས་སྔགས་སོ་སོའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོདཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ལན་གསུམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་གློག་ལྟར་མྱུར་བ་སྲེག་བླུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཀྱི་དོར་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་བདག་གིས་བརྗོད་པའི་ཚིག་རྣམས་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པའི་དོན་ལ་ཐགས་གཏད་པར་ཞུཐ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་དང་བསྲེག་བྱའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པ་ཛ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བི་སྥོ་ཊ་ས་མ་ཡ་ཁཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ༔ ཞེས་མེ་སྦར༔ ཐབ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨའི་ཡུམ༔ བདེ་ཆེན་གོས་དཀར་འབར་བའི་མེ༔ རྗེས་ཆགས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡི༔ དབང་གི་ཐབ་ཁུང་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་པ༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ནིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དམར་གསལ་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁའི་མདངས༔ ཞི་འཛུམ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ དབུ་པ་སིལ་བུ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ རྣ་ལྟག་བདེ་ཆེན་ཕག་གི་སྒྲས༔ ས་གསུམ་གཡོ་ཞིང་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་གྲི་གུག་གིས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་ད་སྡུད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གིས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ པདྨ་ཁྲག་འཐང་ངོ་བོར་འཁྱུད༔ ཐན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཟུར་མིག་གིས༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགུགས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་སོགས༔ གཞོན་ནུ་མྱོས་མའི་སྒེག་པ་འཆང་༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ བརྐྱང་བསྐམ་གར་གྱི་བདེ་བས་རོལ༔ ཤར་སོགས་ཕྱོགས་བཞིའི་འདབ་མ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ལས༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ དམར་གསལ་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་འབར༔ གཡས་རྣམས་རང་རྟགས་གྲི་གུག་གདེངས༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ བདེ་ཆེན་གར་སྒྱུར་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་སྐ་མདོག་དམར༔ པདྨ་ཐོད་འཛིན་ཡུམ་དང་དོར༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་ནུབ་ཀྱི་སྒོར༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བསྲུང་ཕྱིར་བཞུགས༔ སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་ལྷ་ཡི་ཚུལ༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཁ་དོར་བདེ་བའི་ཅོད་པན་འཆང་༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཔ་ལ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཐན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐ༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་མཆོག་སྐར༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང་༔ འཁོར་འདས་དངོས་ཀུན་དབང་ད་སྡུད༔ ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡིད་འཕྲོག་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏེར༔ ཉེར་ཐོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟའི་ལོངས་ཐོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨརྒྷཾ་པ་དྱཾ་པཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པ་ཛ་ཧོཿ ཧྲཱི༔ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ ཞི་འཛུམ་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྒྱས༔ འཁོར་འདས་དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཟླས་པས་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཕྱིརཐ མེ་ལྷ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིཿ ཐགས་ཀར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་མ༔ དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་ལྡན་ཐན་གསུམ་གཡོ༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་འགེངས༔ ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས་ཤིང་ཞགས་པ་འཕེན༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་འཕྱང་༔ གཡས་བསྐམས་གཡོན་བརྐྱངས་གར་ཐབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ དེ་ཡི་ཐགས་ཀའི་པདྨོ་རུ༔ ཉི་མའི་གདན་ལ་ནིཿཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐགས་དམ་བསྐལ༔ སེམས་ཅན་མ་དག་དྲི་མ་དངས༔ ཚུར་འདས་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས༔ དྭངས་བཅུད་འོད་དམར་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ས་བོན་ལ་ཐིམ་བདེ་སྟོང་འབར༔ སྣང་སེམས་དབང་འདས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རབ་འབྱམས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་རྩ་སྔགས་དང་ཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཅེས་ལས་སྔགས་དང་ཐ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ དང་ཐ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དེ་བ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དང་ཐ ཨོཾ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མ་ནུ་ཥྱ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཛ་ཛཿ དང་ཐ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ནཱ་ག་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་འཁོར་སྔགས་བཅས་ཅི་རིགས་བཟླས་ནསཐ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚོན་པའི་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱིས་སྲེག་རྫས་རྣམས་ཕུལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབརཐ མཆོག་ཐན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྩོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧྲཱི༔ ཤེས་རབ་ཨེ་དབྱིངས་དགང་གཟར་དང་༔ ཐབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བླུགས་གཟར་ཚུལ༔ མཉམ་དོར་བདེ་ཆེན་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རབ་འབྱམས་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་སཱ་དྷ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་གཟར་བུ་གཉིས་སློབ་བུའི་ལག་གཡས་གཡོན་ད་གཏད་ལཐ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་གཟར་བུ་དེས་སྲེག་རྫས་རྣམས་རིམ་བཞིན་འབུལ་བར་ཞུཐ ཧྲཱིཿ ཐབས་ཤེས་དབང་གི་དགང་བླུགས་ནི༔ ཁ་དོར་བདེ་བའི་བདད་རྩིའི་སྤྲིན༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ཨསྐ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མར་ཁུ་དང་ཐ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཡམ་ཤིང་ཅི་རིགས་འབུལཐ སླར་ཡང་ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ཨསྐ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿས་མར་ཁུའི་མེ་གསོས་ལཐ རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཕུལ་ཞིང་ཐ ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་ལོངས་ཐོད་ལ༔ པདྨ་དྷཱ་ཀིས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ

དེ་ནས་དམིགས་བྱའི་རཱུ་པ་དགང་གཟར་ད་བཞག་ལཐ མདན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐགས་ཀ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དམར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ་དམིགས་བྱ་ཕོའི་སྙིང་ག་དང་མོའི་སྐྱེ་གནས་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས༔ ཞགས་པས་བཅིངས༔ གཟུགས་བརྙན་དང་དབྱེར་མེད་ད་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཅེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལན་བདན་ཙམ་བཟླཐ དེ་ལྟར་རྫས་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཟིར་བས་བསྒྲུབ་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པས་ཡིད་མྱོས༔ འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པས་རང་མཁའ་འགྲོ་མར་གསལ་བའི་བྷ་ག་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ས་བོན་དང་འདྲེས་པས་ནམ་ཡང་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཅེས་དྲག་ཏུ་ལན་བདན་ཙམ་བཟླས་རིང་རཱུ་པ་མེ་ལ་མ་ཞུ་ཙམ་ད་བཟུང་བཅུག་པ་ལས་མེ་ཐབ་ཏུ་འབུལ་མི་དགོསཐ མཐར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡིད་འཕྲོག་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏེར༔ ཉེར་ཐོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟའི་ལོངས་ཐོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨརྒྷཾ་པ་དྱཾ་པཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པ་ཛ་ཧོཿ ཧྲཱི༔ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ ཞི་འཛུམ་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྒྱས༔ འཁོར་འདས་དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདད་རྩིས་མཆོད་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འདས་པའི་རྒྱུན༔ བདེ་མཆོག་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་དམར་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་པའི༔ ཟག་མེད་བདད་རྩི་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་དྷ་ཀི་ནཱི༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་ད་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་པ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཚོགས་མཆོད་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་མཆོག་ཀ་པ་ལར༔ སྟོང་ཉིད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདད་རྩིའི་བཅུད༔ རྗེས་ཆགས་འདོད་པའི་ལོངས་ཐོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡིད་འཕྲོག་བཀོད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན༔ ཕྱོགས་དས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཁྱབ་པ་འདིས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐགས་དམ་བསྐང་༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་འཁོར་ཚོགས་དགྱེས་པར་རོལ༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་དོངས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིན་ནོན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ མཆོག་དང་ཐན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ག་ཎ་ཙཀྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པ་ཛ་ཧོཿ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཚོགས་ལ་རོལཐ ལྷག་མ་བདད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུས་བྲནཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་འདོད་ཡོན་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྲེག་རྫས་ལྷག་མས་མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཐབས་ཤེས་དབང་གི་དགང་བླུགས་ནི༔ ཁ་དོར་བདེ་བའི་བདད་རྩིའི་སྤྲིན༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ཨསྐ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མར་ཁུ་དང་ཐ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཡམ་ཤིང་ཐ ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་ལོངས་ཐོད་ལ༔ པདྨ་དྷཱ་ཀིས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་རྫས་གཙོའི་ལྷག་མ་རྣམས་འབུལཐ ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འོད་འབར་བའི༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་ལ་ཐིམ༔ འཁོར་འདས་དབང་མཛད་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ད་རྫོགས༔ ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཐབ་ཀྱི་མེ་ལྷ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་བདག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བསྐྱེད་མཛོདཐ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ དེ་ལྟར་མྱུར་བ་མེའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གིས་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་བསྡུ་བའི་མཐ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་དབང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ཐགཉིས་པ་གསུང་རིག་པ་ཆེན་མོའི་ཙཀྲའི་དབང་བསྐར་བའི་སླད་ད་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུཐ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་འབར་བཞིན་པ་མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབང་ད་འདས༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པའི་ནུས་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ནུས་པའི་གཏེར༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས༔ ཐོས་པས་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེར་དབང་སྒྱུར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་སྲོག་འཁོར་མགྲིན་པར་བཞག ཐགསུམ་པ་ཐགས་རིལ་བུའི་དབང་བསྐར་བའི་སླད་ད་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོདཐ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་རྗེས་ཆགས་རིལ་བུའི་གཟུགས་ཅན་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ས་བོན་དང་དབྱེར་མེད་ད་གྱུར༔ རང་བྱུང་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ གནས་ལུགས་རིག་སྟོང་ཀ་དག་དོན་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་རང་ཞལ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པའི་དབང་ད་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ ཐགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ལ་ཞུགས༔ དྲན་པས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ རིག་པའི་ཀློང་ད་དབང་སྒྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་དིནཐ མཚམས་དོར་ཐི་མཐན་བཅསཐ ཧྲཱིཿ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེར་དབང་ད་འད༔ ཞི་བསིལ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད། དེ་ལྟར་དབང་བསྐར་ཟབ་མོ་ནོད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གཞུང་ལསཐ དབང་འདི་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་དབང་སྒྱུར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་བས་ནན་ཏན་ད་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་དང་ལྡན་པའི་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་གྲུབ་ནསཐ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་གྲོལ་བྱེད་ཟབ་ཁྲིད་འབོགས་པའི་རིམ་པ་འདི་ལ་ཐགས་མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་འཚལཐ མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དབང་སྡུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པའི་ཚུལ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ༔ ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་ད་བསྡུ་བ༔ ནང་རླུང་སེམས་དབང་ད་བསྡུ་བ༔ གསང་བ་སྣང་སེམས་དབང་ད་བསྡུ་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལ་དང་པོ་བསྐྱེད་བཟླས་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་ད་བསྡུ་བ་ནི༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་ཤིན་ཏུ་གསང་བས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱི་སོ་སོའི་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཞེངསཐ ཁྱད་པར་ད་སྐའི་རྟེན་བྲིས་སྐཐ གསུང་གི་རྟེན་སྲོག་འཁོརཐ ཐགས་ཀྱི་རྟེན་མཚན་ལྡན་བནྡྷའི་སྣོད་ད་རིལ་བུ་བཤམཐ དེ་ནས་ཚུལ་འདི་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་ལའང་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམཐ སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་བགེགས་བཔད་མཚམས་བཅད་བཅས་བཏང་ལ་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབཐ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་དགོངས་པས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་པའི་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གསལ་ལཐ ཐན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བཅས་བྱས་ནསཐ ལྷ་སྐ་རྗེས་ཆགས་དབང་གི་ཉམས་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལ་གཞོན་ནུ་མ་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་བདེ་བས་སིམ་པ་བཞིན་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག༔ གསལ་སྣང་འདོན༔ རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་དང་༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་གཟུང་༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབས་པས་ཐ་མལ་ཀྱི་སྣང་ཞེན་ངང་གིས་འགོག་ནུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བཟླས་བརྗོད་དང་ལས་ཀྱི་དོར་བ་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་དབང་ད་འད་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་པའབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས་ལས་ཐོགས་མེད་ད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ སྐབས་སུ་ལས་ཀྱི་སྔགས་སྤེལ་བ་ནི༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ སླར་ཡང་གཙོ་མོའི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ༔ དགེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་མིའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་གི་ཐགས་སྲོག་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་སྣང་སེམས་དབང་ད་འདས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དེ་བ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཨོཾ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མ་ནུ་ཥྱ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཛ་ཛཿ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ནཱ་ག་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླའོ༔ བསྒོམ་པ་དང་བཟླས་པས་དངོས་སུ་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ བདེ་ཆེན་གྱི་ཉམས་སྐྱེ་བ༔ ཉམས་སུ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་བ༔ རྨི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ད་སྣང་སྲིད་དབང་ད་འད་བའི་རྟགས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐན་མཚམས་སུ་ལས་མྱུར་བའི་ཕྱིར་སིནྡྷཱུ་ར་དང་ཆང་རྒོད་ཀྱི་ཕུད་དར་བ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་ལན་མང་ད་དབུལ༔ ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐི་དང་༔ མྱོས་བྱེད་དང་ཡིད་སྒྱུར་ཅན་གྱི་ལོངས་ཐོད་འབུལ་ཞིང་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལཐ ལྷག་མ་བདད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུས་བྲན་ལ་འབུལཐ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་ད་འགྲོ་བས་དངོས་གྲུབ་གསོལཐ བྲིས་སྐ་ཐི་བོར་བཞག༔ བླ་རྡོ་འབྲལ་མེད་ད་འཆང་༔ རིལ་བུ་བཟའ་ཞིང་བཅང་ངོ་༔ སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱས་ལ་ལྷར་སྣང་བསྡུ་ཞིང་ཐན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་ཐ བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བསྐྱང་ཐ བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་བས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་གློག་ལྟར་མྱུར་བ་སྲེག་པ་མེའི་ལས་ཆོ་ག་ལྟར་བསྒྲུབ་རྗེསཐ ཐལ་བ་རི་རྩེའམ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དོརཐ མེ་མཆོད་ནི་ལས་ཀྱི་གཙོ་་བོ་ཡིན་ལ་གཞན་ཡང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིལ་བུ་གི་ཝཾ་དང་དརཐ རྩ་བ་དང་ལས་སྔགས་ཀྱི་མཐརཐ ཏདྱ་ཐ༔ ཨོཾ་ཨུཥྞཱི་ཥཱ་ཡ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྟོང་བཟླས༔ ལག་མཐིལ་གཡོན་པར་རང་གི་ཁམས་སམ་མཆིལ་མས་དངས་ཏེ་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས་པས་གང་གིས་མཐོང་བ་དེ་དབང་ད་འགྱུར་རོ༔ མིག་སྨན་དང་དར་ཏེ་མིག་ལ་བྱུགས་ན་གང་བལྟས་པ་དེ་དབང་ད་བྱེད་དོ༔ གླིང་བུ་དང་རོལ་མོ་སོགས་ལ་རྫས་ཀྱིས་བདག༔ སྔགས་བཏབ་པ་འཁྲོལ་བས་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་བྱེད་དོ༔ རིལ་བུ་དང་རྒྱ་སྤོས༔ སྤང་སྤོས༔ སྤོས་དཀར༔ ཏོང་ཀུ༔ སིཧླ་སོགས་དྲི་ཞིམ་པོ་དང་དར་ཏེ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཞེས་སྟོང་བཟླས་པའི་སྤོས་ཀྱིས་བདགས་ན་དྲི་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་བྱེད་དོ༔ རང་གི་ལུས་ལ་བྱུགས་པའམ་གོས་ལ་དྲི་བསྒོས་པས་ཀྱང་རུང་ངོ་༔ རིལ་བུ་དང་སྦྲང་རྩི༔ སོ་རྩི༔ ལ་ཕུག༔ མྱོས་བྱེད༔ ལན་ཚྭ་རྣམས་དར་བ་ཟས་དང་དར་ཏེ༔ དིནྡུ་ར་བ་དྷ་བ་དྷ་ཧེ་ཧ་ས་ཧེ་ཧ་ས་སརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོཿ ཞེས་སྟོང་བཟླས་པ་གང་ལ་བྱིན་པ་དེ་དབང་ད་འགྱུར་རོ༔ དར་དམར་པོ་ལ་འཁོར་ལོ་བྲིས༔ རྟེན་ད་གཟུང་༔ སྐབས་སུ་རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱིས་བདག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཙ་ལཱ་ཡ་ཙ་ལཱ་ཡ་ཧེ་ཧེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་གཡོགས་པས་གང་འདོད་པ་མྱུར་ད་དབང་ད་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པའང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་ད་སོང་བས་བྱའོ༔ གང་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་སོགས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དབང་ད་འདས་ན་ཆོས་ལ་དར༔ ཟས་ནོར་ལོངས་ཐོད་དབང་ད་འདས་ན་ཚོགས་བསགས་མཆོད་སྤྲིན་ད་སྤེལ༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་དབང་ད་འདས་ཀྱང་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པར་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལམ་ད་བསྒྱུར་བ་ལ་བསླབ་བོ༔ དེ་ནི་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་ད་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ཟབ་མོའོ༔ ས་མ་ཡ༔

གཉིས་པ་ནང་རླུང་སེམས་དབང་ད་བསྡུ་བ་ནི༔ རླུང་དང་གཏུམ་མོ་ལ་གོམས་པས༔ རང་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོར་གསལ་བའི་སྐ་ལ་རྩ་ཡི་སྟོང་ར་གསལ་གདབ༔ ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འཛོམས་སར་ཁམས་དམར་པོའི་དྭངས་མ་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་སོར་གང་བ་གསལ་གདབ༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བུམ་པ་ཅན་བཟུང་༔ དེ་ལྟ་བུ་ཅི་རིགས་པས་ལམ་ཐང་༔ དེ་ནས་རླུང་གིས་བསྐལ་བས་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོའི་ཐགས་ཀ་ནས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་མ་རང་དབང་མེད་པར་སྡུད་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཚ་ཞིང་བདེ་བ་དམར་ཁྱུག་གིས་བྱུང་༔ ཐི་བོ་ནས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཐོན༔ ཕྱག་གི་མདའི་ལྟོངས་ནས་བརྒྱུད་པདྨའི་མདེའུ་རྒྱས་པ་ལས་འཕྲོས༔ རོ་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣ་གཡས་པ་ནས་སོང་༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ དྭངས་མ་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བྱུང་༔ རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣ་གཡོན་པ་ནས་རྐྱང་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ ཕོ་ཉ་མོའི་མདའི་མདེའུ་ནས་ཞུགས༔ ལྟོངས་ནས་ཐོན༔ རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས༔ གཡས་སྐོར་ཀྱིས་ཐགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་རླུང་སེམས་དང་བཅས་པ་དབང་ད་བྱས་པར་བསམས་ལ་བུམ་པ་ཅན་གྱི་དོར་བས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་རླུང་དབང་ད་བསྡུ་བའོ༔ དེ་ནས་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལས་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གསང་གནས་ནས་བྱུང་༔ རོ་མ་ནས་སྣ་བུག་བརྒྱུད་ཐལ་གྱིས་སོང་༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ མཚན་འཛིན་ཐམས་ཅད་དངས༔ དྭངས་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ད་བཞུ་བཏུལ་བྱས་པ་བདད་རྩི་མེ་དང་བཅས་པ་སྣ་གཡོན་ནས་རྐྱང་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ ཕོ་ཉ་མོའི་བྷ་ག་ནས་ཞུགས༔ ཐགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྷག་པར་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པར་བསམ༔ རླུང་ཁ་དོར་ད་བཟུང་༔ དེ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཐོགས་མེད་ད་ཞུགས༔ འཁོར་ལོ་བཞིའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་དྲོད་ཀྱིས་མཉེས༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ ཐི་གཙུག་ཁམས་དཀར་པོའི་དྭངས་མ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཧྃ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་རང་གཟུགས་ལ་རེག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདད་རྩི་དམར་མདངས་ཆགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་༔ འཁོར་ལོ་བཞི་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལ་རེག་པས་རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་ལྷག་པར་འབར༔ སླར་ཡང་མེ་ཆེར་སྦར་ཏེ་བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ མཐར་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག༔ བདེ་ཆེན་གྱི་རང་བཞིན་དཀར་དམར་གྱི་སྣང་ཆ་སྙིང་གའི་ནིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ད་འདྲེས་ཏེ༔ བདེ་བའི་རང་བཞིན༔ སྟོང་པའི་ངོ་བོ༔ རྗེས་ཆགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་བྱེད་པའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རོ་མཉམ་པར་བསམས་ལ་འཇམ་རླུང་བཟུང་ཞིང་བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་ཀྱི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སེམས་དབང་ད་བསྡུ་བའོ༔ དེ་ལ་གོམས་པས་པདྨ་ཅན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དབང་གི་གཟུངས་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འད་བྱས་ལ༔ རང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རིག་མ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིར་གསལ་ཞིང་འད་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་བའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ འོད་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་ཡུམ་ལ་ཞུགས༔ དེའི་དམར་ཆའི་དྭངས་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་ཤིང་སྙིང་གའི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ འདྲེན་འགེམས་སོགས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་མཚམས་དར༔ དེ་ནི་བོགས་འདོན་པའི་རིམ་པའོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ནང་རླུང་སེམས་དབང་ད་བྱས་ཏེ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔

གསུམ་པ་གསང་བ་སྣང་སེམས་དབང་ད་བསྡུ་བ་ནི༔ ལུས་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ རང་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཐི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བླང་ཞིང་ཐགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་དབང་ད་བསྡུ་བའི་ཡུལ་ད་བཏགས་པ་འཁོར་འདས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་རང་སེམས་ཁོ་ནའི་སྣང་ཆ་ཙམ་ད་བལྟ༔ རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒོམ༔ འཛིན་མེད་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ནི་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་དབང་ད་བསྡུ་བའོ༔ སེམས་དེའང་བརྟགས་ན་དབྱིབས་ཁ་དོག༔ གཅིག་ད་མ༔ གཟུང་འཛིན་ད་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད༔ མེད་བཞིན་སོ་སོར་རྟོག་པའི་རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཤར་བའི་དས་ཉིད་ནས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ནི་སེམས་སྟོང་པའི་དབང་ད་བསྡུ་བའོ༔ སྟོང་པ་དེའང་རང་རིག་པ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ༔ རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ༔ ཉམས་མྱོང་གི་རང་བཞིན་བརྗོད་མི་ཤེས་པ༔ བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་རིག་སྟོང་ཀ་དག་གི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སྟོང་པ་རིག་པའི་དབང་ད་བསྡུས་ཏེ་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ད་ལ་བཟླ་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ངང་ནས་མིག་ནམ་མཁར་གཏད༔ བར་རླུང་ཐད་ཀར་བརྒྱང་༔ འཇམ་རླུང་རང་བབ་སུ་བཟུང་༔ སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་དེར་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ད་མཉམ་པར་བཞག་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དབང་ད་འདས༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་མདད་པ་གྲོལ༔ ཡུལ་ཞེས་དབྱེར་མེད་ད་རྫོགས༔ ས་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་གདོད་མའི་སར་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་རང་རིག་པ་དབང་ད་བསྡུ་བ་མཐར་ཐག་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་ན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་སྡུད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྩལ་སྤྲུགས་སུ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ལགསཐ ༈ ཐབཞི་པ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཟོར་ལས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་ད་ཐགས་བསྐྱེད་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པར་ཞུཐ མར་གྱུར་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་བདད་དགྲའི་གོ་རར་ཆུད་པ་ལས་བསྒྲལ་ནས་དཔལ་ཁྲག་འཐང་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པ་དང་ཐ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲུང་བའི་སླད་ད་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཟོར་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་གསན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་ད་ཐགས་བསྐྱེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསན་འཚལཐ དེ་ལའང་གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་གཏེར་རྣམས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལསཐ སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་དབྱིངས་ཀྱི་གཙོ་མོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ། མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་ད་ལས་ཀྱི་གཟུངས་མ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས་ཤིང་གཏེར་ད་སྦས་པཐ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་མོ་སྨན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཀྱིས་གཏེར་ནས་ཕྱུངས་ཤིང་ཐགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་སླར་གཏེར་ད་སྦས་པ་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདན་གྱི་ཤིང་རྟ་གསར་ད་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ཡང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་ཆ་ལག ཐརིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སྒོས་སྒྲུབ་ལསཐ ཟབ་གཉན་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པ་སྔོན་ཆད་གཞན་ད་མ་བསྟན་པའི་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དྲག་པོའི་ཟོར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ད་མཔལཐ འབུལ་ད་གཞུག ཐགསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ དྲག་པོའི་དབང་བསྐར་རྗེས་གནང་སྩོལ༔ ལན་གསུམཐ རྒྱུད་དོང་བའི་སླད་ད་ཞིང་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཐན་སྔརཐ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ན་མོ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམཐ དབང་གི་གཞིའམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་ད་འཛིན་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་དམིག་པ་འདི་བཞིན་གནང་བར་ཞུཐ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པ་ལས༔ གནས་ཡུལ་དར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ བསམ་ཡས་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་དབུས༔ རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མ་དང་༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ སློབ་མའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ བྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་བྃ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་བྱིན་རླབས་ཀུན༔ ཚུར་འདས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག༔ དས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟ་བུའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐན་གསུམ་པ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཕྱར༔ གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ད་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ངོ་བོར་འཁྱུད༔ རལ་པ་དམར་ནག་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ རྣ་ལྟག་གཡོན་ད་ཕག་གི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེའི་ངུར་སྒྲས་ས་གསུམ་གཡོ༔ སྐ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་བསྐམས་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ སྲིད་ཞིའི་ཐི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཐགས་སྲོག་དང་༔ སློབ་དཔོན་ཐགས་འོད་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ༔ རྩ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཆར་ལྟར་ཐན་དྲངས་སློབ་མ་ལ༔ ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་གཟི་འབར་མོས༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅསཐ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དགོངས་ཤིག་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་བརྡས་བསྐལ་ན༔ ཐགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་བཞིན་སྐ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞི་ཁྲོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་ཐོད་ས་ཐོད་གནས་ཡུལ་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མཆོག་དང་ཐན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ གནས་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་ད་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐར༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ཆག་དོངས༔ མཐར་ཐག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ གནས་སྐབས་ཐན་མོང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐགས་རྗེ་ཐགས་དམ་དས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབཐ ཏིཥྛ་བཛྲཿས་བརྟན་པར་བྱཐ དེ་ནས་དངོས་གཞི་ཟོར་དབང་ལཐ ལས་ཀྱི་འཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལསཐ དང་པོ་སྐ་ཡི་དབང་བསྐར་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་དངོས་དང་ཐ རྗེས་འབྲེལ་གདབ་ལས་བཟློག་བསད་འཕང་བས་མཇུག་བསྡུ་བ་གཉིས་ལསཐ དང་པོ་རྗེས་གནང་དངོས་ཀྱི་དོན་ད་མདན་རྟེན་རྣམས་སྔར་དབང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་བདག་གིས་ལྷར་བསྐྱེད་ཟིན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བློ་ངོར་སླར་ཡང་གསལ་འདེབས་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གནང་བར་ཞུཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མདན་ད་དར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གནས་དང་ཐོད་མཁར་ཟུར་གསུམ་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ་དག་ཁྲག་ནད་མཚོན་གྱི་བུ་ཡུག་འཚུབས་པའི་ཀློང་ད༔ པདྨ་ཉི་མ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྲག་མོ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐན་གསུམ་ཁྲག་ལྟར་ཁོལ་བ༔ མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་ཤིང་ལྗགས་གློག་ལྟར་གཡོ་བ༔ ཁྲོ་གཉེར་ཆུའི་རླབས་བཞིན་ད་འཁྲུགས་པ༔ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་སྲིད་རྩེར་སྦྲེང་བ༔ སྐ་སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་དབལ་ཅན་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ་བས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་གར་གཟིར་བ༔ ཕྱག་གཡས་པ་བདད་བཞི་འཇིགས་པ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གྲི་གུག་མེ་འབར་བ་འཕྱར་ཐབས་སུ་བསྣམས་པ༔ གཡོན་ཐོད་པ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་རླངས་པ་འཕྱུར་བས་གཏམས་པ་བསྣམས་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི་ཤར་ནས་རྡོ་རྗེ༔ རིན་ཆེན༔ པདྨ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པ་སྐ་མདོག་དས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟར་གནག་པ་མཐིང་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ༔ གཡས་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་དང་༔ གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པ༔ སྐ་སྨད་ཕུར་བུའི་དབལ་ཅན༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོད་སྐམ་གྱི་དབུ་རྒྱན༔ ཐོད་རློན་གྱི་དོ་ཤལ༔ རུས་པའི་རྒྱན་དང་༔ ཞིང་གི་སྟོད་གཡོགས་ཅན༔ རྣ་ལྟག་གཡོན་ད་རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་ཁམས་གསུམ་འདར་ཞིང་གཡོ་བ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ད་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁ་ཊྭཱཾ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་འཁྱུད་པ༔ གར་དགུའི་ཉམས་འགྱུར་མི་བཟད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་དས་མཐའ་འཐོར་རླུང་གིས་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ཤར་ད་ལྷའི་ཕྲ་མེན་མ་དཀར་སྨུག་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གདོང་ཅན་རྡོ་རྗེ་དང་ཉུང་ཟོར་ཐོགས་པ༔ ལྷོར་གཤིན་རྗེའི་ཕྲ་མེན་མ་སྨུག་ནག་དར་བྱའི་གདོང་ཅན་ཁྲོམ་ཤིང་དང་རྩང་ཟོར་ཐོགས་པ༔ ནུབ་ཏུ་ཀླུའི་ཕྲ་མེན་མ་དམར་སྨུག་བཞད་གདོང་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་དག་ཆུའི་ཟོར་ཐོགས་པ༔ བྱང་ད་གནོད་དིན་གྱི་ཕྲ་མེན་མ་ལྗང་སྨུག་བྱ་རོག་གི་གདོང་ཅན་བེ་ཅོན་དང་རྡོ་ཟོར་ཐོགས་པ༔ ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷའི་ཕྲ་མེན་མ་དམར་ནག་འུག་པའི་གདོང་ཅན་རྩེ་གསུམ་དང་མེ་ཟོར་ཐོགས་པ༔ ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྲིན་པོའི་ཕྲ་མེན་མ་ནག་མོ་སྲིན་བྱའི་གདོང་ཅན་མདང་ཐང་དང་ཀོང་ཟོར་ཐོགས་པ༔ ནུབ་བྱང་ད་རླུང་ལྷའི་ཕྲ་མེན་མ་ལྗང་ནག་ཁྲ་ཡི་གདོང་ཅན་བ་དན་དང་མདའ་ཟོར་ཐོགས་པ༔ བྱང་ཤར་ད་བགེགས་ཀྱི་ཕྲ་མེན་མ་སྔོ་ནག་ཁྭ་ཏའི་གདོང་ཅན་དབྱུག་པ་དང་ཕུང་ཟོར་ཐོགས་པ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པ་འཇིགས་རུང་དྲག་ཤུལ་གྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བ༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་གཟིག་ཤམ་ཅན༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་གདེངས་ཤིང་དས་མཐའི་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་དམོད་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོགས་ཤིང་གར་སྟབས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་གར་རོལ་པ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་གི་ཆར་བླ་མ་ཡི་དམ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་འཆར་བ༔ འདབས་འཁོར་ད་དབང་ཕྱུག་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད༔ མ་མོ་ཤ་ཟ་འབུམ་སྡེ་སོགས་སྲིད་པའི་མ་མོ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ཤ་ལ་དགའ་བ༔ ཁྲག་ལ་རྔུབས་པ༔ གསོད་གཅོད་ཀྱི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས་པས་རྡོ་རྗེ་ཅན་ཡང་འཇིགས་པའི་དྲག་ཤུལ་གྱི་འདན་ས་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་ད་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོར་གསལ་བའི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་འཕྲོས༔ ཟོར་གྱི་གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཕོག་པས་ཐགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐལ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མདན་ད་བྱོན་ཏེ། འོད་ཟེར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་ཐོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་ཅིང་རྗེས་སུ་གནང་བ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད་ལཐ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞི་བ་ཆོས་སྐའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གདག་པ་འདལ་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ༔ རིགས་ལྔ་གསོད་བྱེད་རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན༔ ཕྲ་མེན་དབང་ཕྱུག་མ་མོ་འབུམ་ཕྲག་ཚོགས༔ ཐགས་དམ་བསྐལ་ལོ་ཐགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ སྲུང་ཟློག་བསད་མནན་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མངོན་ཐོད་དམོད་པའི་མཐ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་རུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད། མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་ད་གྱུརཐ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ལཐ ལས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་སོགས་མངོན་ཐོད་ཀྱི་ལས་དོར་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་ད་བརྩམས་པར་ནུས་པའི་བྱིན་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ལས་ཕུར་ལག་ཏུ་གཏད་ལཐ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་པ༔ ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀིའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ མངོན་ཐོད་གྲུབ་པའི་མཚོན་ཆེན་པོ༔ བདད་བཞིའི་བར་ཆད་འདལ་ཕྱིར་གཏད༔ ཕྱར་བས་ཁམས་གསུམ་གཡོ་ཞིང་འགུལ༔ བསྒྲིལ་བས་ས་གསུམ་གདག་པ་སྔངས༔ བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་འགྱུར་ན༔ གནོད་བྱེད་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ རྡོ་རྗེའི་མཁར་ད་སྲུང་བ་དང་༔ ཉམས་པ་ཁ་དོར་དབྱེ་བ་དང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟློག་པ་སོགས༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཉིས་པ་དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་དྲག་པོ་མངོན་ཐོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདབ་ཁཐ ཕྱིར་བཟློག་གི་རིགས་པཐ བསད་པའི་ཕྲིན་ལསཐ འཕང་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་རྣམ་པ་བཞི་ལསཐ དང་པོ་གདབ་ཁ་ལ་བརྟེན་ནས་བསད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བསྒྲུབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇི་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཚིག་རིས་དང་བསྟུན་པའི་དམིག་པ་རྣམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུཐ སློབ་དཔོན་ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོར་གསལ་བའི་ཐགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་མདན་བསྐྱེད་རྣམས་བསྐལ་བསཐ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཆེར་ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་དྲག་ཤུལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའི་ཐན་སྔརཐ བདག་མ་ཉེས་པའི་དཔང་པོར་གསོལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐན་གྱིས་གཟིགས་ཤིང་ཐ ཐགས་རྗེའི་སྟོབས་གཡོས་ཏེ། རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོསཐ མ་རུངས་གདག་ཅིང་གཏུམ་པ་ཐམས་ཅད་བཀུག་གཟིར་བསྒྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གྱུརཐ གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ལཐ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ད་གསོལ༔ མངོན་ཐོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་དམ་ཚིག་འཆང་བ་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ད་གསོལ༔ མངོན་ཐོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་མཐ་བོ་ཆེ༔ མགོན་སྐྱབས་རྒྱབ་རྟེན་དཔང་གཉེན་གྱུར་པ་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ད་གསོལ༔ མངོན་ཐོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཕུལ་དེ་ནས་འབྲུབ་ཁུང་དང་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡྃ་རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ལས་ཐར་མེད་གནམ་ལྕགས་གཤིན་རྗེའི་སྒྲོམ༔ ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་ལས་ཀྱི་རླུང་ཤུགས་གཡོ༔ དེ་དབུས་གནོད་བྱེད་དགྲ་དང་འགལ་རྐྱེན་བགེགས༔ ཉམ་ཐག་སྐྱབས་བྲལ་མངོན་སུམ་གསལ་བར་གྱུར༔ གཡབ་དྲིལ་འགུགས་རྒྱ་བཅསཐ

ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་ཐ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་ཐ གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང་ཐ ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་ཐ ཁྱད་པར་ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་ཐ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཐི་དགྲཐ ཁྱད་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བདར་བཐ ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པཐ ད་དགྲ་ཐད་ད་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང་ཐ གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྲིད་པ་གསུམ་གར་གནས་གར་གྲོས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གྱིས་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག ཐཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཤྲཱི་གྷྲཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བཀུག་སྟེ་རྔ་རོལ་བཅསཐ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཕྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོ་དྲག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་དང་བསྟན་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ཕྱིར༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཐགས་དམ་གནད་ནས་བསྐལ༔ བྱམས་པ་ཁྲོས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ནས་ཟུངས༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞགས་པས་མགུལ་ནས་ཆིངས༔ དགའ་བ་ཁྲོས་པའི་སྒྲོག་གིས་ཡན་ལག་སྡོམས༔ བཏང་སྙོམས་ཁྲོས་པའི་དྲིལ་བུས་མྱོས་སུ་ཆུག༔ སྟོང་ཉིད་ཁྲོས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ བདེ་ཆེན་ཁྲོས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་ཕོབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས༔ འདིར་ཁུག་འདིར་སྟིམས་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ད་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ༔ བཛྲ་པ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གཔེ་ཧོཿ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བྱད་ཐག་གིས་འཆིང་ཞིང་༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རེངས་ཤིང་རྨོངས་བྱེད་པ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་མཐ་སྟོབས་ནུས་པ་རྫོགས༔ སྔོ་དམར་བྱད་ཐག་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་ཡིས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་བྱད་ད་གཞུག་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཧ་ས་ར་ཡ་ཧ་ས་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་དང་ཁྲག་ཆར་དབབ་ཅིང་༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨྱོ་ཞིང་འཁྲུགས་བྱེད་པ༔ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་མཐ་སྟོབས་ནུས་པ་རྫོགས༔ དག་ཁྲག་རྒྱ་མཚོ་འབར་བའི་ཆར་ཕབ་པས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་སྨྱོ་ཞིང་འབོག་ཏུ་ཆུག༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛྭ་ལཱ་པ་ཡ་ཛྭ་པ་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལས་ཕུར་བླངས་ཤིང་༔ ཕུར་པ་གསོད་བྱེད་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཕྱག་གཉིས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས་པ་སྐ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་ཅན་ད་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་པ༔ དྲག་ཤུལ་གསོད་བྱེད་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ ཐོགས་མེད་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྟེང་ད་གདེངས་པས་ལྷ་རྣམས་སྐལ༔ བར་ད་བསྐོར་བས་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ གཡས་སུ་བསྒྲིལ་བས་ཕོ་རྒྱུད་གཟིར༔ གཡོན་ད་བསྒྲིལ་བས་མོ་རྒྱུད་འདར༔ དབུས་སུ་བསྒྲིལ་བས་གཉིས་མེད་ཐལ༔ བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་བྱེད་ན༔ དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཡེ་ཤེས་དྲག་མོའི་སྟོབས་སྐྱེད་ཅིག༔ དགྲ་བགེགས་ཚེ་བསོད་དྭངས་མ་ཀུན༔ སྒྲུབ་ལ་སྟིམས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྣམ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ སྲས་སུ་སྤོར་ཞིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དག་གསུམ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟེན༔ དམ་བུར་གཏུབས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ༔ ཨཱ་ཡུར་བིནྡུ་བྷྲཱུྃ༔ ཨ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གདབ་ཀའི་ལས་ཀྱིས་གཟས་པོའི་ཚེ་བསོད་རང་ལ་བསྟིམ༔ རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོའི་གནས་རྣམས་སུ་ཕུར་བུས་གདབ༔ དེ་ནས་རྩེ་གསུམ་གྱིས་དབུག༔ གྲི་གུག་གིས་གཏུབ༔ ཐོད་པའི་ཐན་ཁྲག་ཕབ་ལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྩེ་གསུམ་མཚོན་ཆས་ཕུང་པོ་ཐལ་མར་ཕུག༔ གྲི་གུག་འབར་བས་ཏིལ་བཞིན་དམ་བུར་གཏུབས༔ ཐན་རྫས་ཁྲག་གིས་ལྟོག་མེད་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ མངོན་ཐོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལ་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧོམ་གཟར་གྱིས་ཞལ་ད་བསྟབས་ཏེ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ འཇིགས་བྱེད་ཁྲག་འཐང་ཆེན་མོའི་ཞལ་ད་དོར༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པར་རོལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་བདན་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕུལ་བས༔ ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་དང་བཅས་ལྷག་མེད་ད་བཞེས་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་དྲག་ཤུལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་ཤིང་ངོ་མཐོན་ད་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ གཉིས་པ་ཟློག་པའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་ད་དམིགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་འདི་ལྟར་མཛོདཐ སླར་ཡང་དགྱེས་རྫས་དྲག་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་མདན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པས་ཐགས་དམ་བསྐལ་བསཐ ཕྱིར་བཟློག་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་ད་མཛད་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདལ་བའི་ཕྱིར༔ རྩ་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐགས་དམ་གནད་ནས་བསྐལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཐོགས་མེད་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཁྲག་འཐང་གཙོ་མོ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འགྱུར་མེད་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཁྲག་འཐང་འབར་མ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྩོལ་མེད་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ འཕྲུལ་བཤད་འབར་མ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྗེས་ཆགས་འབར་མ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ གཏུམ་རྔམས་འབར་མ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲག་རྩུབ་བརྒྱ་བྱིན་ཁྲོས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁར་ཐོད་པའི་བྱ་རྒོད་གདོང་༔ ལྷ་ཡི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གསོད་གཅོད་འཇིགས་རུང་བཤན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ གཟུང་འཛིན་སྐོས་སུ་འདེབས་པའི་དར་བྱའི་གདོང་༔ གཤིན་རྗེའི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དག་ལྔའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ ཉོན་མོངས་ཡུལ་ལ་འཚེར་བ་བཞད་ཀྱི་གདོང་༔ ཀླུ་ཡི་ཕྲ་མེན་འདས་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཏུམ་ཆེན་གཞན་གྱིས་མི་ཐབ་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ཏོང་སྐད་སྒྲོགས་པའི་བྱ་རོག་གདོང་༔ གནོད་དིན་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཁམས་གསུམ་ཐལ་བར་སྲེག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ འོད་གསལ་ཁུང་ནས་འབྱིན་པ་འུག་པའི་གདོང་༔ མེ་ལྷའི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤ་ཁྲག་གཟན་ད་རོལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ ཉག་གཅིག་བཤུགས་གླ་ལེན་པ་སྲིན་བྱའི་གདོང་༔ སྲིན་པོའི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྲིད་གསུམ་གཏོར་ཞིང་དཀྲུགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ ཐོགས་མེད་རིག་རྩལ་རྫོགས་པ་ཁྲ་ཡི་གདོང་༔ རླུང་ལྷའི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གནོད་འཚེའི་མཚོན་ཆ་གཟེངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ བདེ་སྟོང་མུ་ཅོར་དགོད་པ་ཁྭ་ཏའི་གདོང་༔ བགེགས་ཀྱི་ཕྲ་མེན་འབུམ་སྡེའི་དས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་དར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་འདིར༔ ཐགས་རྗེ་དམ་ཚིག་དབང་གིས་བཞུགས་པ་ཡི༔ དབང་ཕྱུག་ཕྲ་མེན་མ་མོ་བྱེ་བ་འབུམ༔ གིང་དང་ལངྐ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་ཀྱང་དགྲ་བགེགས་གསོད་གཅོད་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བཀའ་ཉན་བྲན་དང་གཡོག༔ དྲག་ཤུལ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཚོམ་བུ་ཀུན༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔

དེ་ནས་ཟོར་རྫས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པའི་ཚེ། དེ་དག་རེ་རེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་སྙེད་ཆར་བཞིན་ད་བབས་པ་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོགས་ཏེ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་ད་བསྣུན་པས་མི་མཐན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་ཕྱིར་བཟློག ཐམ་རུངས་གདག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁ་ཕུང་རྗེས་མེད་ད་སོང་བར་བསམས་ལ་དགོངས་པའི་གདེངས་བསྐྱེད་མཛོདཐ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རི་རབ་འབར་བ་སྟོབས་ཆེན་སྲིན་མོའི་གདོང་༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁོར་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྣོད་བཅུད་གཏིང་ནས་གཡོ༔ ཁམས་གསུམ་ཐལ་བར་རློག་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ཛྭཱ་ལ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲག་པོ་ཡུངས་ཀར་རྒྱལ་པོ་ཤཱ་རི་རཾ༔ ལྷ་ཡི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ བརྒྱ་བྱིན་ཁྲོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་དྷེ་ཝ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་མ་ཤཱ་རི་རཱཾ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ད་རུ་ཎ་ད་རུ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཐོགས་མེད་ཤུགས་དྲག་རྣོན་པོ་རྩངས་ཀྱི་ཟོར༔ གཤིན་རྗེའི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཡ་མ་ཁྲོས་པའི་བེ་ཅོན་ཤུགས་འཆང་བ༔ དགྲ་བགེགས་བདན་རྒྱུད་གཅོད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཡ་མ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ཏིཀྵྞ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འཇིག་རྟེན་རྨོངས་ཤིང་མྱོས་བྱེད་དག་གི་ཟོར༔ ཀླུ་ཡི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ནཱ་ག་ཁྲོས་པའི་དག་གི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་རྨོངས་ཤིང་བརྒྱལ་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ནཱ་ག་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་བི་ཥ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མོ་ཧ་ཡ་མོ་ཧ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྟོབས་ཆེན་ཤུགས་དྲག་སྲ་མཁྲེགས་རྡོ་ཡི་ཟོར༔ གནོད་དིན་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ གཏུམ་པོ་ཁྲོས་པའི་གྱད་ཀྱི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་བཱ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འཇིག་རྟེན་ཐལ་བར་བྱེད་པ་མེ་ཡི་ཟོར༔ མེ་ལྷའི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཨསྐི་ཁྲོས་པའི་རྩལ་གྱི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་འབར་ཞིང་སྲེག་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཨསྐི་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ཛྭ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རེག་པས་ཕུང་བྱེད་དག་ཁྲག་ཀོང་གི་ཟོར༔ སྲིན་པོའི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཤ་ཟ་ཁྲོས་པའི་མཚོན་གྱི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་སྲོག་རྩ་གཅོད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་མ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤུགས་དྲག་ཐོགས་མེད་འགྲོ་བ་མདའ་ཡི་ཟོར༔ རླུང་ལྷའི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ གཡོ་བྱེད་ཁྲོས་པའི་འཚུབས་འགྱུར་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་གཏོར་ཞིང་གཡེངས་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་བཱ་ཡུ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ས་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཡུལ་ཁམས་བརླག་ཅིང་ཕུང་བྱེད་ས་ཡི་ཟོར༔ བགེགས་ཀྱི་ཕྲ་མེན་བྱེ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ བདེན་བྲལ་ཁྲོས་པའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་ཁ་ཕུང་གཏོང་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་སྟྭཾ་བྷཱ་ཡ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་ཐ་མ་ཐ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འོད་གསལ་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཟུང་འཇུག་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཤུགས་འཆང་བ༔ མ་རུངས་གདལ་དཀའ་འདལ་བའི་ཐགས་དམ་ཅན༔ མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དས་ལ་བབ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་དྲག་པོའི་ལྷ༔ ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཕྱོགས་མཚམས་དབང་སྒྱུར་ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་བརྒྱད༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཚོགས༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་དཔང་འཁོར་དང་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ད་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་ད་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རིགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་ཚོགས་དགྲ་ལ་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་དཔང་དགྲ་ལ༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ལྟས་ངན༴ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་འཚུབས་འགྱུར༴ དས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད༴ ཡས་ཀྱི་བདད་དཔང་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡངས་པ༴ བར་གྱི་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ༴ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར༴ མཐའ་དམག་གདག་པའི་འཚུབས་འགྱུར༴ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ༴ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད༴ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ༴ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་དལ་ཡམས༴ ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་ཁྲམ༴ མུ་སྟེགས་མཁའ་འགྲོའི་དམོད་ཚིག༴ རྒྱལ་ཁམས་ཕོ་མོའི་མི་ཁ༴ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་བ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་མཚོན་ཆར་དགྲ་ལ་ཕོབ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སྤྲོས་བཅས་སྐབས་དཔོན་སློབ་རྣམས་བདད་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་གདབ་ཁ་ཐི་དང་ཐ ཁྱད་པར་ཟོར་རྣམས་ཐོགས་ནས་འཆམ་སྟབས་བཅས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྲོ་ན་བྱཐ

གསུམ་པ་བསད་པའི་ལས་མཇུག་སྲེག་པ་ཧོམ་གྱིས་བསྡུ་བའི་རྗེས་གནང་གི་དོན་ད་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོདཐ ཨེ་ཛྭ་ལ་རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊཿ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃཿ མདན་ད་དྲག་པོའི་ཐབ་ཁུང་དྲག་མེ་དམར་ནག་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་དབུས་སུ་དར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་རྒྱན་རྫོགས་རྔམས་པའི་ནང་ད་བདད་འདལ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི ཐརིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ། ཕྲ་མེན་མ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ད་བཞུགས་པའི་ཞལ་གནམ་ས་ལྟར་གདངས་པ་ལསཐ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེ་འུར་འུར་འབར་བའི་ཀློང་ད་གདག་པ་རྣམས་བསྒྲལ་པའི་ཤ་ཁྲག་བླ་སྲོག་གི་དྭངས་མ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བསཐ དགྱེས་པའི་རྐན་སྒྲ་དང་བཅས་ལྷག་མེད་ད་རོལ་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ དྲག་རྫས་ལིང་རོ་དང་དར་བ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ དགྲ་བགེགས་བདན་རྒྱུད་དཔང་བཅས་ལྷག་མེད་བཞེས༔ མངོན་ཐོད་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རཀྴ་སཱི་མ་མ་བྷྱོ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་མཱ་ར་ཡ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་ཅི་རིགས་དབུལ་མཐརཐ བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་མདན་བསྐྱེད་དང་དབྱེར་མེད་ད་བཞུགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་༔ གདག་ཅིང་གཏུམ་པ་སྡེ་རིས་དང་བཅས་པ་ལྷག་མེད་ད་བསྲེགས་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ བཞི་པ་བཟློག་པའི་ལས་མཇུག་འཕང་བ་ཟོར་གྱིས་བསྡུ་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་ད་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོདཐ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཟོར་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཐ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་རྫོགསཐ དྲག་པོའི་ཐན་ཟོར་དམ་ཚིག་པ་ནད་མཚོན་དག་གི་ཆར་ད་གྱུར་པ་དེ་ཉིདཐ དམིགས་པའི་འབེན་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་ད་འཕངས་པས་གང་དམིགས་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་ད་བརླག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བཞེངས་ཤིག་དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ལྡན་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ ལས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་རབ་འབྱམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཉམས་པའི་གང་ཟག་བདན༔ བར་ཆད་བགེགས་དང་འབྱུང་པོའི་སྟེང་ད་ཆོས༔ ལྷ་ཀླུ་གནོད་དིན་ཐམས་ཅད་སྐ་བཟུར་ལ༔ ཟོར་རྫས་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆས་དགྲ་ལ་རྒྱོབ༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་ཐོག་ཆེན་བགེགས་ལ་ཕོབ༔ དགྲ་བགེགས་བདན་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ སརྦ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་དང་ཟོར་དགུ་རིམ་བཞིན་འཕེན་དགོས་པའི་ཐོག་མར་བྱང་ཤར་གྱི་ཕུང་སའི་ཟོར་འཕེན་ལཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་སྟྭཾ་བྷཱ་ཡ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་ཐ་མ་ཐ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་བྱང་གི་རླུང་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་བཱ་ཡུ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ས་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཁྲག་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་རཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་མ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་ལྷོའི་མེ་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཨསྐི་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ཛྭ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱང་གི་རྡོ་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་བཱ་ལ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་ཀྱི་དག་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ནཱ་ག་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་བི་ཥ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མོ་ཧ་ཡ་མོ་ཧ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོའི་རྩངས་ཀྱི་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་ཡ་མ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་ཧཱ་ཏིཀྵྞ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་གྱི་ཡུངས་ཟོརཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ སརྦ་དྷེ་ཝ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ས་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མ་མ་ཤཱ་རི་རཱཾ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ད་རུ་ཎ་ད་རུ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འཕེན་ནས་གཏོར་ཆེན་བཏེགས་ལཐ ཨོཾ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཨུཥྞི་ཥ་སྟྭཾཿ ཟོར་ཆེན་གྱི་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣམས་དྲག་ཏུ་བསྐལ་བསཐ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པས་ཟོར་རྫས་ནད་མཚོན་དག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱུག༔ དགྲ་དཔང་བསད༔ བགེགས་དཔང་བཅོམ༔ མི་ལྡོག་པར་རྒྱས་གདབ་པར་མོས་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་མཛོདཐ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དྲག་ཤུལ་སྐྱེད༔ ཟོར་ཆེན་རྫས་ཀྱི་མཐ་སྟོབས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ནད་མཚོན་དག་གི་ཆར་ཆེན་དགྲ་ལ་ཕོབས༔ མི་བཟད་མངོན་ཐོད་བགེགས་ཀྱི་དཔང་ལ་ཕྱུང་༔ དགྲ་དཔང་བདན་རྒྱུད་མ་ལུས་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔང་མིང་མེད་ཐལ་བའི་རྡུལ་ད་རློག༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་བྱད་ཕུར་སྟེང་ད་བྷྱོ༔ དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དཥྟཾ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཕྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ཅེས་བཟླ་བཞིན་འཕང་ཐ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བསྲུང་བའི་མཐར་སྡུད་སླར་ཡང་ལས་མཐའ་གསོར་མི་རུང་བ་མནན་པས་རྒྱས་གདབ་པའི་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོདཐ གཏོར་གཞོང་སྦུབས་ལཐ ཨེ་ལས་སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་ཧོམ་ཁུང་ཐར་མེད་གཤིན་རྗེའི་ལྟོ་བར་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་གདག་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་བཙོན་ད་བཅིངས་པའི་སྟེང་ནས་གཏོར་གཞོང་རི་རབ་འབར་བས་མནན་ཅིང་ཐ སྣང་སྲིད་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བཞེངས་ནས་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་བརྡུངས་བས་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་པའི་མོས་པ་མཛོདཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ས་འོག་དགུ་རིམ་མུན་པའི་གཏིང་རུམ་ནས༔ འཆི་བདག་ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་ལས་ལ་བཞེངས༔ བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་དཔང་དང་བཅས༔ གཏད་པ་ཡིན་གྱི་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཞིག༔ ཡ་མ་རུ་དྲ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་བོ། ཐདེ་ལྟར་བྱས་པས་ལུས་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱར་སདཐ བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསྟེན་པའི་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དྲག་པོ་མངོན་ཐོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་ཐོགས་མེད་ད་འཇུག་པར་དབང་བའི་སྐལ་བ་ཅན་ད་བྱས་པའོ། ཐགཉིས་པ་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། བླ་མ་དང་མདན་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་པའི་ཐགས་ཀ་ནས་གསུང་རྡོ་རྗེ་གསང་སྔགས་ཡིག་འབྲུའི་ཚོགས་རྣམས་བྱོན༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩ་གནས་ཡི་གེའི་སྤྲིན་ལ་ཐིམ་པས་དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་འདས་ཏེ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་པའི་ནུས་སྟོབས་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་སྔགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ངག་ལ་བྱིན་བརླབས་པས༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་མི་ཕྱེད་པའི༔ ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སླར་ཡང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བཟླས་ལུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཐགས་སྲོག་ཧཿཡིག་ལྗང་ནག་གིས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛད་དེ། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདད་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བླ་མ་དང་མདན་བསྐྱེད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་ཆདཐ ཞལ་ནས་བྱོནཐ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཞུགསཐ སྙིང་གའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པ་དེ་ཉིད་བཟླས་པ་ལ་བརྟེན་ནསཐ རང་གི་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དང་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྐལ་བ་ལས་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་འོད་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་གཟེངས་ཤིང་འབེབས་པས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དྲག་པོའི་ཐགས་དམ་བསྐལ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་དྲག་ཤུལ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་གཟིར༔ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་མངོན་ཐོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་ད་འགྲུབ་པར་མོས་པས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོདཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིཐན་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀཱི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་བྃ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམཐ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་རཀྴ་སཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མ་མ་བྷྱོ་སརྦ་བིགྷྣན་ཤཱ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་བཟླས་ལུང་ལ་གསུམ་ལསཐ དང་པོ་བསྲུང་བའི་བཟླས་ལུང་ནི། སླར་ཡང་ཐགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་མཚོན་ཆའི་རྣམ་པར་འཕྲོས༔ དགྲ་བགེགས་གདག་པ་ཅན་ཚར་བཅད༔ ཚུར་འདས་པ་ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཆ་ལྔ་དང་མདའི་དྲྭ་བ་མེ་རླུང་ཆུའི་གུར་ཁང་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་མཱྃ༔ ལན་གསུམཐ གཉིས་པ་བཟློག་པའི་བཟླས་ལུང་ནི། ཡང་ཐགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ དམོད་པའི་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེ་ཉི་ཟླའི་ཐལ་མོ་གནམ་ས་ཁ་འཐབས་པ་ལྟར་བརྡབས་པས་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་མི་མཐན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ལྟར་བརླག༔ རིག་སྔགས་ཆེན་པོའི་རླུང་གིས་ཕྱིར་བཟློག༔ དམིགས་མེད་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྤྲུལ་པ་རྣམས་སླར་འདས་ཏེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐིམ་པས་སྲ་ཞིང་བརྟན་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ རཀྨོ་ཁྲེཾ་ཟློག༔ ཨེ་ས་བྷྱོ་ཟློག༔ ལན་གསུམ།

གསུམ་པ་བསད་པའི་བཟླས་ལུང་ནི། མདན་བསྐྱེད་རྣམས་ཆེར་ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་པས་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས༔ མ་རུངས་པའི་གདག་ཅིང་གཏུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་རྟེན་ལ་དགུག་གཞུག་བཅིང་མྱོས་པར་བྱས༔ ལྷ་དང་ཕྲལ༔ གཟུགས་ལ་དབབ༔ སྐ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་གྱིས་གཟིར་བས་ཚེ་བསོད་རང་ལ་ཐིམ༔ རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་ཉལ་ཉལ་གཏུབས་པའི་ཤ་ཁྲག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྔམས་པའི་གད་མོ་དང་བཅས་ཚོགས་སུ་བཞེས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤཱ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཨེ་ས་བྷྱོ་རྦད༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ངག་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྨིནཐ ནང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་དོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། ཐགསུམ་པ་ཐགས་ཕྱག་མཚན་གྱིས་དབང་བསྐར་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། བླ་མ་དང་མདན་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་པའི་ཐགས་ཀ་ནས་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་མེ་འོད་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ད་བྱུང་སྟེ་སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤར་ནས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བདད་དང་བར་ད་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་ཟློག་ཅིང་གཟིར་བའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཉོན་མོངས་དག་ལྔའི་རྟོག་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ རང་བྱུང་རིག་པའི་ཀློང་ལས་མི་འདའ་བས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གིས༔ མཐར་ཐག་དོན་གྱི་མངོན་ཐོད་གྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སླར་ཡང་འོད་གསལ་དོན་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཚིག་གི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོདཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐིབས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཞེ་སྡང་མེ་ལྟར་འབར་བའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ང་རྒྱལ་རི་ལྟར་ཁེངས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ ཚོར་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཕྲག་དོག་རླུང་ལྟར་འཚུབས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ མྱོང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་གྱིས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་སྟེང་ད་ཟློག༔ སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུར༔ རིག་པ་བྱར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་༔ ཆོས་ཀུན་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་གདེངས་འཆོས་ཤིག༔ འོ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐར་ཐག་གི་ལྟ་བ་བློ་འདས་ཆེན་པོའི་ངང་ད་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས་པའི་ཉམས་ལེནཐ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ད་དགོངས་པའི་སྲོག་བཟུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པསཐ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་རྡེབ་ལན་གསུམ་མཛོདཐ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཀླེ་ཤ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམཐ དེ་ལྟར་བཟློག་བྱ་ཟློག་བྱེད་ཟློག་མཁན་གསུམ་ཀ་དག་མཉམ་ཡེ་གྲོལ་ཁྱབ་བརྡལ་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་དག་གི་དགོངས་པར་ལ་ཟློས་ཏེ་ཉམས་སྐྱོངས་བར་ཞུཐ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལྔའི་དབྱངས་གཏུམ་ལ་ལྷོད་ཆགས་པ་བྱཐ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཡིད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ད་གྲོལཐ གསང་བ་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་དཔང་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། ཐདེ་ལྟར་དབང་བསྐར་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་ཅིང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་ད་འཕེལཐ ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སླད་ད་བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤིས་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བས་མངའ་གསོལཐ མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར་བའི་ཆར་ཕབ་པསཐ དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱོགས་དས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོདཐ མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་རྗེ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །ཐགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རྣམ་རོལ་ཌཱ་ཀཱའི་གཙོ། །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་གསང་གསུམ་བྱིན་ཆེན་གྱིས། །ཉོན་མོངས་བདག་འཛིན་འཇོམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

ཐཅེས་བརྗོདཐ དེ་ལྟར་དབང་ནོད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། གཞུང་ལསཐ འདི་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐར་བས་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི༔ དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་དབང་༔ མཐར་ཐགས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བས་ན་ནན་ཏན་ད་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་འཚལཐ ཐདེས་ནི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐར་བ་སོང་ནསཐ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་གྲོལ་བྱེད་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསན་འཚལཐ མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ལས་རིམ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཕྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་གཏོར་མས་ཟློག་པ༔ ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་དབྱིངས་ལྔས་ཟློག་པ༔ གསང་བ་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་ཡེ་ཤེས་ལྔས་ཟློག་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་མཐན་པར་དྲག་པོའི་ཟོར་དང་མཐན་རྫས་ལིངྒ་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་ལཐ མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་ཐ བཟླས་པ་བྱ་གཏོར་མ་ཕུལ་ནསཐ མདན་རྟེན་གཏོར་ཆེན་ཟོར་རྫས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀཱི་ནི་ལ་རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བ་དེའི་ཕྱི་རོལ་ད་གདོང་ཅན་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་བསྐྱེད་ཅིང་ཐ ཐན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་རིམ་པཐ རྩ་བའི་བཟླས་པ་དང་ཡན་ལག་གི་སྲུང་བཟློག་བསད་དམིགས་དང་དར་བའི་བཟླས་པ་རྣམས་བྱཐ དམིགས་པ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ་བསླབ་ཅིང་ཐ ཚེ་ལུང་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས་གདབ་ཁའི་བསད་ལས་དང་ཐ གློ་བུར་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་རྩལ་རིགས་ལྔའི་ཌཱ་ཀཱིའི་ཐགས་དམ་བསྐལ་བའི་བཟློག་པཐ ཟོར་རྫས་རེ་རེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་སྙེད་ཆར་བཞིན་ད་བབས་པ་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོགས་ཏེ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་ད་བསྣུན་པས་མི་མཐན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་ཕྱིར་བཟློག༔ བསད་པའི་ལས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་ཞལ་ད་དགྲ་བགེགས་ལྷག་མ་མེད་པར་བསྲེག་པ་མེའི་ལསཐ བཟློག་པའི་ལས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་ཕུང་རྗེས་མེད་ད་སོང་བར་བསམས་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ཅིང་འཕང་བ་ཟོར་གྱི་ལསཐ སྲུང་བའི་ལས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ས་འོག་རིམ་དགུ་མུན་པའི་གླིང་ད་གཏད་པའི་མནན་པ་དང་བཅས་གཞུང་བཞིན་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ དགྲ་སོད་བགེགས་ཐལ༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཚུགས༔ རང་གཞན་འཚེངས་པ་གསུམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ད་ཐོབ་པ་སོགས་དགོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ལམ་སྒྲུབ་པ་དང་༔ བསྟན་པ་ཐིའི་ཆེད་ད་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསྐྱར་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ དིན་བདག་དང་རང་དོན་ཉི་ཚེ་བའི་ཆེད་ད་བྱས་ན་མཁའ་འགྲོ་མ་མོ་རྣམས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་ཕྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་གཏོར་མས་ཟློག་པའི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པའོ། ཐགཉིས་པ་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་དབྱིངས་ལྔས་ཟློག་པ་ནི༔ ཕྱི་རོལ་འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་དགྲ་གཤེད་ད་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གཏད་ཁྲམ་ས་གཡོས་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན༔ ནང་ཤའི་ཁམས་མ་སྙོམས་པས་ལྕི་ཞིང་འཐིབས་པ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དང་ང་རྒྱལ་གནོད་དིན་གཏུམ་པོའི་གདོན་གྱི་འཚེ་བ་སོགས་འཆི་བདག་གི་བདད་ད་སྣང་བ་ཐམས་ཅད༔ སྣང་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་རིག་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཙུན་མོ་དམ་པ་སྲ་བའི་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཐན་མའི་ངོ་བོར་སྤྲུལ་མདད་བཞིན་ངང་གིས་གྲོལ་བའི་གནས་ལུགས་སུ་ངོ་ཤེས༔ ཐག་ཆོད༔ བརྟན་པ་ཐོབ་པས་ཕྱི་ནང་གི་བགེགས་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་བཞིན་དག་པའི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བར་རྒྱས་གདབ༔ དེ་བཞིན་ད་ཆུ་དང་ཁྲག་གི་ཁམས་དགྲ་གཤེད་ད་འཁྲུགས་པའི་ནད་གདོན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་གཤེར་བའི་དབྱིངས་མཱ་མ་ཀི༔ མེ་དང་དྲོད་ཀྱི་ཁམས་དགྲ་གཤེད་ད་འཁྲུགས་པའི་ནད་གདོན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲེག་པའི་དབྱིངས་གོས་དཀར་མོ༔ རླུང་དང་དབུགས་ཀྱི་ཁམས་དགྲ་གཤེད་ད་འཁྲུགས་པའི་ནད་གདོན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་གཡོ་བའི་དབྱིངས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ༔ ནམ་མཁའ་དང་སེམས་ཀྱི་ཁམས་དགྲ་གཤེད་ད་འཁྲུགས་པའི་ནད་གདོན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བའི་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ལ་བཟླ་ཞིང་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ༔ མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་གདོན་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་སོགས་རྐྱེན་དང་བར་ད་གཅོད་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཡུམ་ལྔའི་ངོ་བོ་སྐད་ཅིག་མ་སྟོང་གསལ་འདས་མ་བྱས་པ་བཞིན་ད་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ངང་བསྐྱང་༔ འཇམ་རླུང་བཟུང་༔ དབྱིངས་རིག་བསྲེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་ཕྱི་འབྱུང་བ་ལྔ་འོད་ལྔའི་དྭངས་མ་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ཐིམ༔ དེ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དབྱིངས་ཕྱུག་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤར༔ དེ་ལ་རིག་པ་གཏད་པ་འོད་ལྔའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱངས་ཤིང་ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླ་བླངས་ཏེ་མི་ཕོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་བརྫིས་སུ་བྱས་པས་རྐྱེན་ངན་ལམ་ད་ལོངས༔ བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར༔ ལྟས་ངན་གྲོགས་སུ་ཁུགས་ཏེ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་དོན་བརྗོད་ཚིག་གིས་གསལ་གདབ་པའང་བྱ་སྟེ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ འབྱུང་བ་ས་ལས་གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་དང་༔ ཤ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ བཙུན་མོ་དམ་པ་སྲ་བའི་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ འབྱུང་བ་ཆུ་ལས་གྱུར་བའི་འགལ་རྐྱེན་དང་༔ ཁྲག་གི་ཁམས་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་བདེ་གཤེགས་ཟོར་ཆེན་པོས༔ བཙུན་མོ་དམ་པ་གཤེར་བའི་དབྱིངས་སུ༴ འབྱུང་བ་མེ་ལས་གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་དང་༔ དྲོད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་པདྨའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ བཙུན་མོ་དམ་པ་སྲེག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ འབྱུང་བ་རླུང་ལས་གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་དང་༔ དབུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལས་ཀྱི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ བཙུན་མོ་དམ་པ་གཡོ་བའི་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་ལས་གྱུར་འགལ་རྐྱེན་དང་༔ སེམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ དྲན་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཟོར་ཆེན་པོས༔ བཙུན་མོ་དམ་པ་སྣང་བའི་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ལྃ་བྃ་རྃ་ཡྃ་ཨ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ་བཞག་གོ༔ ཕྱི་ནང་གི་ཟློག་པ་སྦྲེལ་ཏེ་བྱེད་ན་ཐིའི་ཟློག་པའི་མཇུག་ཏུ་འདི་བྱའོ༔ དེ་ནི་ནང་འབྱུང་བ་ལྔ་དབྱིངས་སུ་ཟློག་པའི་མཆོག་གི་ཟོར་གྱི་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཟློག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་རྟོག་པའི་རྒྱུ་ལས་ཀླུ་གདོན་དང་བད་ཀན་གྱི་ནད་སོགས་སྐྱེད༔ དེ་བཞིན་ད་ཞེ་སྡང་ལས་ཕོ་གདོན་དང་ཚད་རིམས་མཁྲིས་པའི་ནད༔ ང་རྒྱལ་ལས་གནོད་དིན་གྱི་གདོན་དང་སྲིན་ཕོལ་གཟེར་ཐབས་ཀྱི་ནད༔ འདོད་ཆགས་ལས་མོ་གདོན་དང་ཆུ་སེར་གྲང་བའི་ནད༔ ཕྲག་དོག་ལས་བཙན་འགོང་ཐེའུ་རང་གི་གདོན་དང་ལྡན་འདས་རླུང་ཁམས་ཀྱི་ནད༔ གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས༔ ནད་མུག་མཚོན་ཁ༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན༔ ནང་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༔ གསང་བ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ༔ གཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་རྟེན་ནས་དེར་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཚོགས་སུ་ཤར༔ རྟོག་པ་སྔ་མས་ས་བོན་བཞག༔ ཕྱི་མས་གསོས་བཏབ༔ དེ་ཇེ་རགས་སུ་གྱུར་པས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དགྲ་བོར་ཤར་ཏེ་རྨི་ལམ་གྱི་འཇིགས་པག་བདེ་སྡུག་ལྟར་ཤར་ཞིང་བདེན་པར་བཟུང་བས་བསླུས་ཏེ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མེད་བཞིན་ད་སྣང་བའི་མཚངས་ཆེན་པོ་འདི་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ༔ དགྲ་བོ་ལྟ་བུ་མིག་ལམ་ད་སྣང་བའམ་ཡིད་ལ་དྲན་པས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ཞེ་སྡང་གི་ངན་རྟོག་ལམ་གྱིས་ཤར་བའི་ཚེ་རྟོག་པ་དེ་ཉིད་ཆེད་ད་མི་སྤང་༔ མི་དགག༔ མི་བསྒྱུར་བར་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བརྡོལ་བ་དང་༔ གནས་པ་དང་༔ ཐིམ་པ་ལྟར་རིག་པའི་ཀློང་ལས་འདའ་ས་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ངང་བསྐྱངས་པས་ཞེ་སྡང་ཁོ་རང་གསལ་སྟོང་ད་ལྷང་གིས་གྲོལ་བ་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་གྱུར༔ བག་ཆགས་མི་བཞག༔ ལས་མི་གསོག༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་རང་སར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་བཞིན་ད་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ལམ་ད་ཁྱེར་བས་གཏི་མུག་འོད་གསལ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས༔ ང་རྒྱལ་ཚོར་སྟོང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས༔ འདོད་ཆགས་བདེ་སྟོང་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས༔ ཕྲག་དོག་རིག་སྟོང་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྐྱེན་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཀློང་ད་ཟློག་པར་གདོན་མི་ཟའོ༔ སྐབས་སུ་ཐིར་རིགས་དྲུག་དང་༔ ཁྱད་པར་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རྩོམ་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དག་ལྔ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ དེ་ཉིད་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་སྐར་ལམ་གྱིས་གསལ་ཞིང་སེམས་བཟུང་༔ སེམས་ཟིན་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཀློང་ད་བསྟིམ་ཞིང་ལམ་ད་ཁྱེར༔ བར་རླུང་ཐད་ཀར་བཟུང་༔ མིག་ནམ་མཁར་ལྟ་སྟངས་གཡོ་མེད་ད་འཆིང་༔ རིག་པ་བཟོ་མ་བཅོས་པར་བཞག་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་ཟློག་པར་འགྱུར་ན་འགལ་རྐྱེན་ཉི་ཚེ་བའི་ཚོགས་ཟློག་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས༔ དེ་ལྟ་བུའི་དོན་རྗོད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་གསལ་གདབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐིབས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཞེ་སྡང་མེ་ལྟར་འབར་བའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ང་རྒྱལ་རི་ལྟར་ཁེངས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ ཚོར་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་པོས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཕྲག་དོག་རླུང་ལྟར་འཚུབས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ མྱོང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རིག་པའི་ཟོར་ཆེན་གྱིས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་ད་ཟློག་ཅིང་སྒྱུར༔ ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་སྟེང་ད་ཟློག༔ སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུར༔ རིག་པ་བྱར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་༔ ཆོས་ཀུན་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷཱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཀླེ་ཤ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ རིག་སྟོང་བྱར་མེད་ཀྱི་ངང་ད་དགོངས་པའི་སྲོག་བཟུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔས་ཟློག་པའི་རིམ་པ་མཐར་ཐག་པའི་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་དྲག་མཛད་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་ཕུལ་གྲུབ་པ་སྟེ། སྨིན་གྲོལ་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་དབང་གི་སྲོག་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཐི་དང་ཐ ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སྲོག་ལས་ཀྱང་གཅེས་པར་བསྲུང་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོདཐ གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་དང་ཐ མནྜལ་ལུས་དབུལ་བསྔོ་བ་སོགས་ཐི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྲོལཐ ཆོ་གའི་རྗེས་ནི་ལས་བྱང་ལྟར་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་མན་མཐར་དབྱུང་བས་གྲུབ་བོ། དེ་དག་ནི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་སྦྲེལ་བའི་དབང་ད་བྱས་པ་སྟེ། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་དང་གཏོར་དབང་སྨན་དབང་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་དབང་བཅས་སོ་སོར་སྒྲུབ་ཅིང་བསྐར་བའི་ཕྱག་སྲོལ་ཡང་གལ་ཆེ་བར་གསུང་པས་ཤེས་བརྩོན་ལྡན་པ་དག་གིས་འབད་པར་འཚལ་ལོ། ཐསྣོད་བཅུད་ཕྱི་ཡི་ཕག་མོའི་དལ་ད་རྫོགསཐ ཐགཟུང་འཛིན་ནང་གི་ཕག་མོའི་སྦུབས་སུ་ནུབཐ ཐརང་རིག་གསང་བའི་ཕག་མོ་རྗེན་པའི་ཞལཐ ཐམངོན་སུམ་མཇལ་བའི་དགའ་སྟོན་དེངས་སྩོལ་ཅིག ཐགསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་སདཐ ཐའད་བ་གསུམ་གྱིས་གཞན་སེམས་རང་དབང་བསྒྱུརཐ ཐའབར་བ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྩལ་རྫོགས་ཏེ། ཐས་གསུམ་འགྲོ་ལ་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་ནུས་ཤོག ཐཅེས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཐ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་བདད་རྩི་འཐང་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོས་དམ་ད་འཁྱུད་པའི་ཚེ། ཆོག་བསྒྲིག་རིགས་གང་དགོས་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་ད་འཆང་བའི་བྲག་གཡབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ད་འབོད་པསཐ འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འདིའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ་དང་ཐ རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་ཟུར་འདེབས་འདོད་འཇོའི་གཏེར་བུམ་ལས་འབྱུང་བ་ཟུང་དཀྱུས་སུ་བསྡེབས་ཅིང་ཐ དོན་གྱི་དགོངས་པ་སོར་བཞག་ཐོག་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདོན་བདེ་ནག་འགྲོས་ཁོ་ནར་བཅོས་ཏེ། ༢༠༠༨ ལོའི་བོད་ཟླཐ ༣ པའི་ཚེསཐ ༣༠ལ་དར་བའོ།། །།

[edit]

@#/__mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin grol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer zhes bya ba bzhugs so//__spros med chos ska'i mkha' dbyings lasatha__tha'agags med rigs lnga'i yum gyi garatha__thadabyer med bde chen rgyal mo latha__thagayo med 'dad do srid 'di srung tha__de la 'dir mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi dkyil 'khor da slob ma rjes su 'dzin pa'i cho ga la sta gon dang dngos gzhi gnyis lasatha__dang po la dor ba yo byad kyi shom ni phyi nang gi mchod pa dkar bgegs sta gon rdzas bzhi sogs 'og tu dgos pa rnams 'ad bya/__cho ga'i dor ba la sa lhatha__lhatha__bum patha__slob ma sta gon no/__thadang po ni/__thog mar tshig bdan dang brgyud 'debasatha__rgyun khyer ltar bdag gi rnal 'byor nyung bsdus bzlas pa bsdu ldang bcas sngon da 'gro ba'am brgyud 'debs 'phros su bdag nyid skad cig gis lhar gsal bsatha__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che sna tshogs las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang da 'bru gsum 'od da zhu ba las gtor ma zag med bdad rtsi'i rgya mtsho 'dod yon gyi rnam pa cir yang 'char bar gyuratha__oM AHhU~M ha ho hrI:__lan gsum gyis byin brlabatha__oM pri thi bI de bI b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron than drangasatha__oM pri thi bI de bI b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra na ma sarba nasatha__g+hr-ih+Ne daM ba l+yA de swA hAtha__sogs nam mkha' mdzod kyi sngags btags pa lan gsum gyis bsngos latha__hU~M:__dgongs shig dzaM gling sa la mnga' mdzad pa'i:__sa yi lha mo brtan ma la sogs pa:__sa bdag klu gnyan zhing skyong tshogs rnams dang :__khyad par yul 'dir gnas pa'i gzhi bdag rnams:__'dod yon mchod thin bzang po 'di bzhes la:__bdag gis gnas 'dir dkyil 'khor bgyid 'tshal bas:__ko long ru nga phrag dog ma mdzad par:__dge zhing phan pa'i stong grogs sgrub pa dang :__sa phyogs dge zhing bkra shis mdzad da gsol:__zhes phrin da gsol bas sa'i lha mo gtso mos gnang ba byin zhing dgyes pa chen po'i ngo bor 'od da zhu nas sa gzhi la thim pas sa phyogs bkra shis byin chags gzi 'od 'bar bar bsam:__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tshaHsa 'khor rnams rang rang gi gnas su dgyes bzhin tu gshegs shing dge ba'i stong grogs mdzad par bsam la gtor ma dang gser skyems phyi rol da mchodatha__gnyis pa lha sta gon ni rgyas par thi ltar byas kyang chog modatha__'dir than mong min pa'i lugs ltar na gshom bkod kyi spros pa mi dgos pasatha__bdag nyid khros ma'i skar gsal ba'i:__thags nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__gsang ba kun 'das dkyil 'khor lha:__mdan gyi nam mkhar than drangs gyur:__oM:__mkha' 'gro 'das pa'i lha tshogs rnams:__sngon gyi thags dam rjes dgongs la:__dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang :__slob ma rnams la snying brtse bas:__gnas 'dir mkha' 'gro gsang 'das kyi:__pho brang chen po 'debs 'tshal na:__thags rjes dgongs te gnang ba dang :__snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:__lan gsum gsol btab rab dgyes pasatha__rdo rje slob dpon snying rje che:__khyod kyis rang gzhan phan gdags phyir:__sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:__bde gshegs rgyal bas byin rlob 'gyur:__gnang ba stsal nas 'od da zhu:__bdag dang gnas la thim pa yis:__tha mal snang zhen rab dngas te:__ye shes chen pos byin brlabs bsam:__zhes gsal gdabatha__gsum pa bum pa sta gon ni/__gsang ba'i bum pa thod pa mtshan ldan chang la bdad rtsi lnga btab pas bkang ba stegs bu'i dbus su bkodatha__phyi nang gi mchod pas bskor la byin brlabatha__thod pa a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+han+d+ha'i snod dar khrod rol pa'i gzhal yas khang da bcud ye shes kyi bdad rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba'i dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo/__phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro rigs bzhi/__de rgyab gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro/__phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba dwangs ba'i mtsho la zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyuratha__ces dmigasatha__mchod bstod ni/__hU~M:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyis:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra ar+g+haM pa d+yaM paSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__hU~M:__bde gshegs kun gyi ska gsung thags yon tan:__phrin las rnam 'phrul sa gsum khyab par snang :__las dang ye shes dngos grub thogs med stsol:__mkha' 'gro 'das pa'i dkyil 'khor lha la bstod:__gzungs thag blangs latha__rang gi thags ka nas sngags kyi 'od zer gzungs thag la 'khril te lha rnams la phog pas bde ba chen po'i rjes chags bskalatha__byang chub sems kyi bdad rtsi ye shes kyi bcud da 'khyil bar gyuratha__ces mos la gtso 'khor rnams kyi snying po ji ltar 'os pa bzla sa mtharatha__lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od da zhu nas thod pa'i bdad rtsi dang dbyer med par gyuratha__las bum da bdad rtsi 'khyil pa bskyed bzlas thi ltar bya'o/__thabazhi pa slob ma sta gon ni/__so shing tha__dpang skad sngon po/__dang chutha__ku sha'i phon po che chung tha__nyer thod lnga rnams bdog__thaslob bu dad pa dang ldan patha__byang chub sems gnyis kyi blo 'byongs patha__dam tshig srung bar nus nges pa'i rigs can rnams sgrub khang gi sgo drung da khrus byatha__bgegs la gtor ma dinatha__nang da 'ong nas las byang ltar bgegs bapadatha__srung 'khor bsgoms la phyogs mtshams bcings shing gral da 'khodatha__chos zab mo bshad pas blo bcos par gsungs pas spro na rgyas par bya/__bsdu na/__kye skal ba dang ldan pa rnams nyon cig:__dal 'byor gyi lus rten 'di ni rnyed dka' la phan yon chen po dang ldan pa yin pas chud ma zos par snying po len dgos:__snying po gang gi sgo nas len na dam pa'i chos rnam par dag pa la brten nas len dgos:__chos de yang le lo dang phyi bshol da ma song bar da lta lag len da btab dgos:__de ltar dgos pa'i rgyu mtshan gang yin snyam na:__skyes tshad thams cad 'chi ba'i chos can dang :__'chi ba chos nyid las ma 'das:__'chi ba de'ang nam 'ong cha med:__shi ba'i tshe lus longs thod mdza' bshes sogs gang yang rjes su mi 'brang bar rang gcig pa las kyi phyi bzhin da 'gro bas da lta nyid da 'chi chos gsha' ma zhig bya dgos:__chos kyi rtsa ba'ang las 'bras la rags las pas mi dge ba'i las thams cad dag bzhin tu spang :__dge ba'i las sman bzhin da bsten nas spang blang phyin ci ma log pa zhig bya dgos:__de thams cad kyang nges 'byung gi bsam pas zin pa thar lam gyi rtsa ba yin pas 'khor ba mtho dman gang da skyes kyang sdug bsngal gyi rang bzhin me yi 'obs lta bur mthong nas de las thar pa'i slad da lam la bslab par bgyi'o snyam pa'i bsam pa shugs drag tu bskyed dgos:__de lta bu'i blo dong gi rim pas lam gyi gzhi things par gyis shig:__de'ang thar pa'i lam la slob pa'i tshul dang 'jug pa'i sgo mtha' yas pa bzhugs pa las 'dir rgyal bas gsungs pa'i chos tshul thams cad kyi mthar thag rdo rje theg pa'i lam zab bla na med pa rtsa ba gsum zhes yongs su grags pa'i rgyud dang sgrub thabs rnams kyi nang nas phrin las kyi rtsa ba mkha' 'gro'i chos skor rgya mtsho lta bur bzhugs pa las gsang chen zab mo'i mthar thag__/snying po las kyang snying po'i yang zhun da dril batha__rgyal kun skyed pa'i yum mchog rdo rje phag mo gtso bor gyur pa'i mkha' 'gro ma gsang ba thams cad yongs su 'das pa'i dkyil 'khor da gzhug cing rgyud smin par byed pa latha__thog mar snod nye bar bsnyen pa slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu mapal 'bul bar zhutha__zhes mapal 'bul gzhug__thame tog dang bcas pa'i thal mo dor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__sangs rgyas thams cad dgyes pa'i yum:__bla ma rdo rje rnal 'byor mas:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__dkyil 'khor chen por 'jug mdzad gsol:__lan gsumatha__zhes gsol ba btab pa la slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso mo dbyer med pas dri ba stsal ba'i mos pa mdzodatha__khyed cag su yin ci yi rigs:__dad ldan dam tshig srung nus sam:__zhes dris pa'i lan gsol ba 'di'i rjes zlos mdzodatha__bdag cag skal ldan theg chen rigs:__dkyil 'khor gtso bo slob dpon dang :__gsang ba'i tshul la shin tu dad:__rdo rje'i dam tshig srung nus so:__zhes gsol ba btab pa la slob dpon gyis gnang ba din pa ni/__de ltar yin na gsang mchog gi:__dkyil 'khor chen por 'jug pa la:__nye bar bsnyen pa'i cho ga yis:__lhag gnas rim pa tshul bzhin bgyi:__zhes gnang ba byin nas th-ir khyed rang rnams kyi rgyud rnam par dag cing sdom pa gsum la nye bar bsnyen pa'i slad datha__thog mar theg pa che chung thams cad kyi 'jug sgo skyabs 'gro'i sdom pa bzung dgos pasatha__bla ma dang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi dkyil 'khor nam mkha' gang bar sad pa'i than sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar da skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__na mo:__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyis byin gyis rlobs:__ska gsum ngang da gnas gyur cig:__lan gsum/__mkha' khyab kyi pha ma sems can thams cad yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kun bzang rdo rje 'chang chen po'i go 'phang la 'god par byatha__de'i slad da gsang ba kun 'das kyi dkyil 'khor chen por 'jug cing ye shes mkha' 'gro'i zab lam la rnal 'byor da bgyi'o snyam pas smon pa dang 'jug pa'i byang chub tu sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__bdag gis sems can thams cad rnams:__sangs rgyas sa la 'god pa'i phyir:__mkha' 'gro ma yi bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__lan gsumatha__bsags dong spel gsum gyi don rnams re re bzhin gsal thob la tshig 'di rnams kyi rjes zlos mdzodatha__oM AHhU~M:__skyabs gnas kun 'das o rgyan bla ma la:__sgo gsum rtse gcig gus pas phyag 'tshal lo:__lus dang longs thod ltos med mchod sprin 'bul:__sdig ltung dam tshig nyams chag mthol zhing bshags:__zag bcas zag med dge la rjes yi rang :__snying po don gyi chos 'khor bskor bar bskal:__rtag par mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge ba 'di dang dge ba'i rtsa ba kun:__'gro rnams bla med byang chub thob phyir bsngo:__lan gsumatha__de nas phyi so sor thar pa'i sdom patha__nang byang chub sems dpa'i bslab patha__gsang ba rig 'dzin sngags kyi dam tshig rnams ngo bo gnas 'gyur ba bzung tha__yon tan yar ldan gyi tshul gyis bsrung tha__das skabs dgos pa gang gtso thad kar thad par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__ho:__bla ma mkha' 'gro'i lha tshogs dgongs:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:__deng nas byang chub snying po'i bar:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__so sor thar pa'i 'dal ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin gsang sngags sdom pa'i tshogs:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsumatha__de ltar rgyud rnam par dag par byed pa'i rim pa rnams song nas than mong da dngos grub kyi gnas la nye bar bsnyen pa ltas brtag pa'i don da so shing 'dor bar gsungs pas thog mar byin gyis brlab pa ni/__oM AHhU~M:__dang tha__oM badz+ra a mr-i ta kun+Da li ha na ha na hU~M phaTatha__lan bdan/__zhes pas byin gyis brlabs pa'i so shing de nyid khyed rang rnams kyi phyag tu phul ba'i mos pa mdzod/__hrI:__sor brgyad so shing gtsang ma 'di:__dngos grub rim pa brtag pa'i phyir:__mtshan ma'i mapal dbus su dor:__dge ba'i sems kyis rtogs par gyis:__zhes gtad pa de nyid khyed rang rnams kyis mkha' dbyings kyi phyag rgyas bzung ste so shing gi ra bar sngags 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhutha__oM badz+ra ha sa ha:__sid+d+hi sid+d+hi ku ru ho:__zhes pas 'dor da gzhug___thaso shing rtse mo gang da bstan pa ltar dngos grub 'grub pa'i tshul yang gzhung lasatha__steng da mkha' thod 'og sa thod:__rang dang slob dpon mchog dngos te:__phyogs bzhir las bzhi mtshams rnams su:__rtse bstan dngos grub ci rigs 'grub:__ces gsungs pa ltar lags so/__thabye brag tu sgo gsum gyi dri ma dag cing bar chad srung ba'i phyir da thog mar lus la rdo rje'i sngags mdad gdags pa ni/__oM ba~M badz+ra b+ha rA hi kro d+hi kA li ha ri ni sa A be sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__lan bdan gyis brlabatha__zhes pas byin gyis brlab pa'i srung ba'i skad pa de nyid skyes pa rnams kyi dpang pa g.yon dang bud med rnams kyi g.yas su gdags par mdzod cig__/oM:__bcom ldan bde gshegs mkha' 'gro ma'i:__ska yis byin brlabs sngags mdad 'di:__slob ma'i lus la btags pa yis:__rgyud dag bar chad srung gyur cig:__badz+ra kA ya bi shud+d+ha b+han+d+ha b+han+d+ha rak+Sha haM:__zhes bcings la mdad pa'i steng dri chab gtor cing rdo rje'i rgyas gdabatha__des ni lus rtsa yi nyes pa dag cing khams 'pho ba dang rmi lam gyi bar chad srung zhing ska sgom pa'i snod rung da sgrub pa'o:__dang zhal gyi chu latha__oM ni pad+ma d+hA ki nI hrI:__lan bdan bzlasatha__gnyis pa lce la bdad rtsi'i khyor chu din pa ni/__AH__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma'i:__gsung gis byin brlabs bdad rtsi 'diH__slob ma'i lce la byin pa yis:__rgyud dag rmi lam gsal bar shog:__badz+ra wA ka bi shud+d+ha pra kA sha phaT:__zhes pas byin pa'i chu des kha lan gsum bshal nas lhag ma rgyab tu dor bar zhutha__des ni ngag rlung gi nyes pa dag cing rmi lam gsal ba dang sngags bzlas pa'i snod rung da sgrub pa'o:__ku sha'i phon po che chung latha__oM ha badz+ra d+hA ki nI hU~M:__zhes lan bdan gyis brlab/__gsum pa rdo rje thogs pa med pa'i rdzas ku sha'i chun po che chung dag byed kyi rdzas su byin gyis brlabs pa de nyid khyed rang rnams kyi phyag g.yas g.yon da byin pa'i mos pa mdzodatha__hU~M:__bcom ldan rdo rje mkha' 'gro ma'i:__thags kyi byin brlabs thogs med rdzas:__slob ma'i gdan da byin pa yis:__yid sgrib dag cing gtsang bar shog:__badz+ra tsit+ta bi shud+d+he a pra ti ha ta swA hA:__ku sha'i phon po chung ba sngas dang tha__che ba stan da gyis la do nub bla ma dang dkyil 'khor gyi lha la gus pa dang ldan pas nyal nas rmi lam gyi mtshan ma brtag dgos pa lagasatha__des ni yid mtshan ma dang rnam rtog gi nyes pa dag cing rmi lam mi 'khrugs pa dang thags kyi ye shes 'char ba'i snod rung da sgrub pa'o/__khyad par gzhi lus dang sgo gsum byin gyis brlab pa'i phyir da khyed rang rnams skad cig gis bcom ldan rdo rje khros ma ska mdog nag mo zhal gcig phyag gnyis than gsumatha__khro chags sgeg pa'i nyams canatha__phyag g.yas rdo rje'i gri gug phyar zhing g.yon pas thod khrag thags kar bsnams patha__gru mo g.yon par kha T+wAM ga 'khyud cing ral pa dmar nag gyen da brdzes pa'i rna ltag g.yon par phag zhal ngur sgra sgrogs patha__ska la rus pa'i phyag rgya lnga dang thod skam lnga'i dbu rgyan thod rlon lnga bcu'i do shal 'phyang batha__zhabs brkyang bskam gar thabs kyis pad ma nyi ma bam ro'i gdan la 'gying zhing ye shes kyi me phung 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thags kar hU~M sngon po rnams sangs rgyas thams cad kyi ska gsung thags rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzodatha__ska'i sngagasatha__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya:__gsung gi sngags/__oM ba~M badz+ra bai ro tsa ni yai ha ri ni sa hU~M phaT:__thugs kyi sngags/__oM ba~M ha ri ni sa hU~M phaT:zhes pa rnams kyis byin gyis brlabs pa'i dri'i thig le khyed rang rnams kyi gnas gsum da bkod pa ni/__oM AHhU~M:__gdod nas dag pa gnyug ma'i khams:__shin tu phra ba'i lus ngag yid:__rdo rje'i ska gsung thags mchog dang :__gnyis su med par byin brlab bo:__kA ya badz+ra a d+hiSh+ThA na oM:__wAk+ka badz+ra a d+hiSh+ThA na AH__tsit+ta badz+ra a d+hiSh+ThA na hU~M:__de ltar gzhi lus gdod ma'i lha skar rdzogs shing sgo gsum rdo rje gsum gyi phyag rgyas btab pa la mchod pa'i sprin gyis mnga' dbul ba'i mos pa mdzodatha__nyer thod re re bzhin 'bul latha__oM badz+ra paSh+pe pra tIts+tsha swA hAtha__oM badz+ra d+hU pe pra tIts+tsha swA hAtha__oM badz+ra a lo ke pra tIts+tsha swA hAtha__oM badz+ra gan+d+he pra tIts+tsha swA hAtha__oM badz+ra nai bid+ya pra tIts+tsha swA hAtha__zhes pas mchod de bkra shis pa'i tshigs su bcad pas mnga' dbul ba ni/__me tog 'thor te/__skye med chos ska'i yum chen kun tu bzang*/__/'gag med longs thod yongs rdzogs mkha' 'gro lnga/__/dbyer med sprul pa'i rnam rol mtha' klas pas/__/'gro khams ska gsum rtsal rdzogs bkra shis shog__/de dag gis mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin byed dbang gi sngon tu 'gro ba'i slob ma lhag par gnas pa'i rim pa tshul bzhin tu grub pa lags pas dge ba rdzogs byang da bsngo bar zhutha__zhes dge bsngo byas la slob ma rnams gyes pas sta gon gyi rim pa rnams grub/__!__/gnyis pa dbang gi dngos gzhi sgrub pa latha__dor ba yo byad kyi shoms ni/__gnas khang rgyan bkod byi dor byas pa'i gung du gzhung mthun gyi sku rten bkram pa'i spyan sngar stegs bu'i dbus su ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i steng sku gsung thugs kyi dkyil 'khor mtshon byed many+dzi'i khar gsang bum b+han+d+ha mtshan ldan bla med bum rdzas so lnga dang*/__ma da na bzang po'i bdud rtsis bkang ba'i khar sin+d+hu ra'i rdul gyis sbags pa'i me long chos 'byung gi dbus su sa bon ba~M yig la sku gsung thugs sngags kyi yig mgo phyir bstan du bskor bas bkab pa'i steng rang byung gi shel rdo rnams brtsegs pa dar dmar gyis bkab/__mdun du mkha' 'gro sde lnga dpa' bo dpa' mo nyer bzhi phra men bzhi dam tshig mkha' 'gro bzhi bcas kyi tsaka li bshams/__mig dar/__me tog__/rdo rje'i chu nan/__dpal 'bar/__me long g.ya' dag__/mda' gzhu/__gtso mo'i sku tsaka__/mar me/__sngags phreng*/__dung*/__glegs bam/__dur khrod rol pa'i chas/__sha lnga bdud rtsi lnga/__rig tsaka__/rdo rje me long bcas dang*/__shar phyogs su many+dzi'i khar rdo rje mkha' 'gro'i chu skong bum pa mgul chings dkar po chu snas bkang ba kha rgyan bcas dang*/__lho phyogs su rin chen mkha' 'gro'i sats+tsha dkar ser dmar ljang mthing ga bcas lnga/__nub tu pad+ma mkha' 'gro'i me skong la las kun lhun grub kyi me thab bud shing las bzhi'i dbyibs kun tshang bar brtsigs shing me skong las 'byung ba ltar sreg rdzas tshang ba/__byang du las kyi mkha' 'gro'i rlung skong la/__spos snod gcig gi nang du gzhung mthun gyi rdzas bye brag pa so so dang sbyar ba'i bdug spos tshom bu lnga bkod pa dang rlung g.yab bcas bzhag__/rdo rje phag mor mar me'i skong ba zhun chen dang chos sman gyis spag pa'i mar me lnga tshoms/__mkha' 'gro yongs rdzogs mdos kyi skong ba mdos skong las 'byung ba ltar mdos rdzas ldan pa'am/__bsdu na mtha' lcags ris bskor ba'i dbus su bang rim bzhi steng mkha' 'gro'i gtor ma gtso 'khor lnga la so so'i mdog mthun gyi nam mkha' btsug__/bang rim rnams su mtheb kyu 'bru sna dar sna rnams dang*/__bkra shis rdzas rtags bya rigs gcan gzan chu gnas nyi zla sogs zan spar btab pa dang*/__lcags ri la nam mkha' mda' 'phang pho gdong mo gdong rgyang bu btsug pa dkyil 'khor gyi phyogs gang bder bkod/__sman dbang gi don du phyogs gang bder thod pa ril bus bkang ba dar dmar gyis bkab pa yang bshams/__phug logs su gtor dbang gi don du gtor ma ri rab bang rim bzhi pa'i steng du chos 'byung bsnol ma'i dbus su mkha' 'gro ma'i dpal gtor phra la brjid cing phag mgos mtshan pa pad 'dab bzhis bskor ba/__phyogs bzhir rigs bzhi'i mkha' 'gro ma'i dpal gtor chung ngu re/__bang rim 'og ma gsum la phyogs mtshams brgyad du 'khor lo gsum gyi dpa' bo dpa' mo zung 'jug gi gtor chung nyer bzhi/__rtsa bar las dang dam tshig gi mkha' 'gro ma'i gtor chung brgyad/__bar mtshams rnams su theb kyu gang mang dang*/__sha khrag 'bru sman sgog btsong la du la phug myos byed sogs kyis bskor/__dkar gyis thig gdab/__dmar gyi gur phub/__dar gdugs dang bris skus brgyan pa bsham/__shar du rdo rje mkha' 'gro'i tshe dkyil dang*/__mda' dar/__tshe 'brang*/__tshe chang*/__tshe ril bcas dang*/__lhor rin chen mkha' 'gro'i nor dkyil dang*/__gtor ma rin chen 'bar ba'i dbyibs can mtha' nor bu mig gsum pa mang pos bskor/__rten 'brel phun sum tshogs pa'i rgyan bkod dar ser po'i gdugs can dang*/__g.yang chang mda' dar sogs phywa g.yang gi rten rdzas ci rigs/__thod pa dum bu gcig pa'am gsum pa mtshan ldan gyi nang du sman sna lnga dang bdud rtsi chen pos byug phywa g.yang gi rdzas kyis phyur bur gtams la thod pa'i 'khor lo nor sgrub las 'byung ba ltar bris pa gzhug pa bcas dang*/__nub tu pad+ma mkha' 'gro'i dbang gi dkyil 'khor dang*/__rdo rje phag mo'i dbang sdud las 'byung ba ltar so so'i rdzas dang ldan pas sku'i rten bris sku/__gsung gi rten srog 'khor/__thugs kyi rten mtshan ldan ban+d+ha'i snod du dbang gi ril bu bcas bsham/__gzhan yang sreg las kyi rjes gnang gi ched du stegs bu dmar po zla gam la dbang gi thab tshul bzhin bris/__tsan+dan dmar po'am mdzo mo shing lta bu'i dmar zhing skyur ba'i bud shing brtsig la ting lo dmar po'ang bzhag__/dgang gzar blugs dang nye logs su sreg rdzas mar khu dang*/__dmar skyur gyi yam shing*/__rdzas kyi gtso bo ril bu'i rdzas dang sbyar ba'i mngar gsum gyi ril bu dmar po/__me tog lcags kyu can ma da nas sbags pa/__lan tshwa bcas dang*/__spra tshil lam zan las bcos pa'i dmigs bya'i ling+ga/__sbyin sreg la phul rgyu'i tshogs dang bdud rtsi bcas thams cad kha dog dmar po snum bag dang ldan par bsham/__byang du karma mkha' 'gro'i zor dkyil dang*/__hom khung du ling+ga gzhug__/de'i steng du zangs lcags kyi snod du dbus su zor gtor khro mo'i zhal can dang phyogs bzhir rigs bzhi de rgyab phyogs mtshams gyi phra men brgyad de gtor chung lha grangs/__de rgyab zor kong zur gsum brgyad la/__shar du yungs kar/__lhor rtsang*/__nub tu dug__/byang du rdo/__shar lhor me/__lho nub dug khrag__/nub byang mda'/__byang shar phung sa'i zor rnams bkod/__'tshe nyungs sha khrag gis brgyan cing*/__dar nag gi gdugs phub la/__g.yas g.yon du/__sngags byang dang*/__gnam lcags rdo rje bzhag__/phyag rgya bzhi'i chas/__hom dang ling+ga/__byad thag__/dug khrag__/bsgral phur/__rtse gsum/__gri gug__/thod ngan du khrag thun sbyar ba rnams dang drag po'i rol cha sogs rngams shing 'jigs zil dang ldan pa 'du bya/__gzhan yang dam can spyi gtor/__bka' srung spyang bzhon mched gsum la gtor ma gru gsum gtso 'khor gsum can mtheb ril gyis mtshan pa/__chad brtan sman raka gtor tshogs zhi drag gi nyer spyod sogs mchod pa bzang du bsham pa'o/__/de nas cho ga'i sbyor ba ni/__rgyas par sgrub mchod 'don zin ltar ram/__bsdu na rdo rje phag mo'i las byang 'bring po ltaratha__brgyud 'debs nas mtshams bcad bar btang tha__sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor ltar rdor semasatha__mapalatha__bla ma'i rnal 'byor gyi thags rgyud bskal ba'i bsnyen pa dang dbang blang ba bcas grub nasatha__las byang gi byin 'bebs nas bzlas pa'i mjug stong tshig phul ba'i bar btang latha__rigs bzhi mkha' 'gro'i sgos dbang dkyus gcig tu bsgrub natha__tshe sgrub kyi lha bskyed nas bzlas pa tshe 'gugs rgyas gdab rjes smon shis brjodatha__nor sgrub kyi khrus gsol nas bsnyen pa'i skabasatha__thod rten yod na de nyid kyi byin 'bebs dang bzlas pa byatha__gang ltar yang gtor 'bul g.yang 'gugs rjes rtsa las kyi sngags dang shis pa brjodatha__dbang sdud la lha bskyed nas bzlas pa'i than mtshams khyad par gyi me mchod 'bulatha__zor las la mdan dkyil bskyed bzlas srung zlog bsad pa'i dmigs bzlas khyug tsam re btang tha__zur gsal bka' srung mkha' 'gro mched gsum gyi gtor 'bul byatha__de nas las byang gi tshogs kyi skong ba grub mtshamasatha__mchod skong ltar rdo rje mkha' 'gro'i chu skong nas mar me'i skong ba grub kyi bar mthar chags su btang zhing so so'i byin rlabs brda dbang blangasatha__mdos rag gi bskang ba ni gter las phab ma grub pasatha__sa bcad mi stong tsam bsgrub pa latha__byin gyis rlabs pa ni/__oM AHhU~M/__stong pa'i ngang las mdos gtor rnamasatha__thango bo ye shes rang bzhin latha__tharnam pa snang srid dkyil 'khor kunatha__thayongs rdzogs mdos gtor nam mkha' mdzodatha__thabyed las lha tshogs dgyes skor gyuratha__thaces dang tha__nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabatha__hU~M/__skye med dbyings kyi nam mkha'i klong tha__tharig gdangs ma 'gags cho 'phrul lasatha__thasrid zhi'i dkyil 'khor 'khor lor sharatha__thade dbus rdo rje khros ma nag__tharigs bzhi'i dpa' bo yab yum dang tha__thalas dang ye shes d+hA ki nI/__tha'abum phrag yangs pa'i tshogs dang bcasatha__thadagyes dgur thod pa'i mapa latha__thabade chen rdo rje'i lha tshogs rnamasatha__thaphyi nang gzhan gsum mnyam dor ba'i/__thayongs rdzogs mdos kyi longs thod mchog__tha'adod yon mchog gi gter chen posatha__thardo rje phag mo'i thags dam bskang tha__tha'akhor gyi mkha' 'gro dgyes par rolatha__tharnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyitha__thadam tshig nyams chag zhi bar mdzodatha__thand rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlogatha__thatshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spelatha__thadagra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chodatha__thanye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nasatha__thartsa rlung thig le'i bar chad solatha__thazhu bde mi rtog ye shes skyedatha__thamachog thun dngos grub ma lus stsolatha__tha.oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya d+hA ka d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__oM AHhU~M/__ba~M badz+ra b+ha ra hI dz+nyA na badz+ra mapal sarba pa dza ma ya hoH__zhes btags pa ci nus bzlas pas mchodatha__de ltar phul bas dkyil 'khor lha tshogs zag med kyi bde bas dgyes shing 'od zer mkha' khyab tu 'phrosatha__bdag dang slob ma'i 'gal rkyen bar chad bsal zhing tha__mchog than gyi las rab 'byams lhun gyis grub pa'i phrin las mdzad par gyur par bsamatha__bdad rtsi ril sgrub ni/__rtsa dbang sgrub pa'i zhar byung da bdad rtsi'i pho brang la dmigs pas khyab par byas pas sa bcad tshang mod spro na 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung mkha' 'gro gsang 'dus kyi phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'don sbyar/__de nas mkha' 'gro'i smre bshags dang tha__mchod skong ltar don bskang byatha__brda dbang tshang ba'am 'jug pa mdor bsdus sngon da 'gro bas dbang bzhi'i snying po tsam blangs nas slob ma 'jug par gnang ba zhutha__dbang dngos latha__slob ma la khrus byatha__bgegs gtor bsngo zhing bka' bsgo srung 'khor bsgomatha__me tog bkye bsdu grub nasatha__'o/__mkha' mthas gtugs pa'i mar gyur gyi 'gro ba thams cad 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma kun tu bzang mo'i go 'phang la bdag kho nas dgod par byatha__de'i ched da mkha' 'gro 'das pa'i dkyil 'khor chen mor dbang bskar ba zab mo nod de/__lam mchog myur da 'grod pa'i gdams pa tshul bzhin nyams su blang bar bgyi'o snyam pa'i sems bskyed gsal btab nas gsan 'tshalatha__de la thir rgyal ba mi'i seng ge'i bstan pa thams cad kyi mchog gamatha__rtse mor gyur pa ni gsang ba sngags kyi theg patha__de la'ang nang gses kyi dbye bsdu mtha' yas par bzhugs pa lasatha__'dir ni gzhi'i das na zab mo stong pa nyid chos thams cad kyi 'byung gnas su gyur cing tha__lam das su ye shes dam tshig las dang chos kyi phyag rgya rnams gsang ba'i dkyil 'khor thams cad kyi snying po'am khyab byed da bzhugs shing tha__mthar thag bla na med pa'i 'bras bu stong nyid snying rje ye shes kyi snying po can chos ska mi 'gyur ba'i mkha' klong tha__bde stong gnyis su med pa'i go 'phang ni rnam kun mchog ldan gyi phyag rgya chen mo nyid rtogs byar gyur pa'i phyiratha__gsang ba'i dkyil 'khor thams cad kyi snying po rab mchog__thagrub pa'i rig 'dzin rnams kyi thags kyis brnag pa'i lam mthar thag pa ni bcom ldan 'das ma'i dkyil 'khor bsgrub pa'i tshul kho na yinatha__de la'ang gsar rny-ing bka' gter gyi chu klung gi lam srol mtha' yas par bzhugs pa lasatha__'dir zab mo gter gyi phyogs su gtogs pa'i mkha' 'gro'i sgrub skor ji snyed cig byon pa thams cad kyi snying po'i yang bcud dam par gyur pa mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi dkyil 'khor chen mor dbang bskar ba'i skabs su babs pa yinatha__de la 'di nyid kyi byung ba brjod pa nyung ngu zhig yid ches kyi nges pa rnyed pa'i phyir brjod natha__gter gzhung rdo rje'i tshig rkang lasatha__sngon tshe 'og min gsang chen zhing :__ye shes rang snang pho brang da:__dbyings kyi yum chen kun bzang mo:__longs ska rdo rje phag mor bzhengs:__chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:__das gsum das med rtag tu gsungs:__bar da mkha' 'gro 'ad ba'i gling :__o rgyan rang byung dar khrod da:__bcom ldan badz+ra wA rA his:__pad+ma thod phreng bdag nyid la:__rgyud lung man ngag gsang ba'i mdzod:__smin grol yongs su rdzogs par stsal:__da lta don gyi rnal 'byor ma:__bka' yi sdud po mtsho rgyal lcam:__d+hA ki 'bum gyi tshogs bcas la:__bod yul grub pa'i gnas kyi mthil:__dbang chen dgyes pa'i pho brang da:__bdag nyid mtsho skyes rdo rje yis:__rdo rje phag mo'i gsang ba che:__rgyud kyi dgongs pa snying por dril:__lung gi nges pas gtan la phab:__man ngag lag len dmar khrid da:__thags ky-i nying khu brnag pa byin:__rang rang nyams len mthar dbyung la:__rin chen sa yi snying por sbos:__nam zhig mkha' 'gros byin brlabs pa'i:__rigs ldan bu mo sprel lo ma:__sbas tshul jo mo'i ming can la:__mkha' 'gro rnams kyis chos 'di gtad:__byin rlabs rtogs pas rang bzhin grol:__das der gzhan don cher mi 'byung :__'brel tshad bde chen sa la dor:__phung po lhag med byang chub thob:__slar yang bod khams sdug pa'i das:__chos kyi rgyal po'i skye ba'i mtha':__mtsho rgyal khyod kyis byin brlabs pa:__sus kyang brtag par dka' ba yi:__ma nges 'gro 'dal rig pa 'dzin:__sgyu ma lta bu'i skyes bu zhig:__mdo khams shar nas 'byung dang 'phrad:__lo tsA chen po'i ye shes dang :__gnyis min gnyis su snang ba'i tshul:__sngags kyi gdang mtha' byang chub sems:__blo gros mi zad gter la gtad:__gnyis ka'i smon lam la brten nas:__skal ldan 'ga' yi nyams chag dong :__la la sngags kyi brtul zhugs thod:__'ga' zhig bde chen ye shes rnyed:__dngos grub dga' ston rgyas par 'gyur:__zhes bslu ba med pa'i lung gis nges pas bstan pa bzhinatha__yang dag don gyi 'og min na chos ska ye shes kyi dgongs pas rang snang gi 'khor la brjod tshig las 'das pa'i gsang rgyud rnams rang shar ba'i rol rtsal 'gags pa med par bstanatha__rang byung mkha' thod kyi zhing da longs ska brda'i phag mos ston pa nyid las mi gzhan pa'i 'khor la rdo rje'i rgyud kyi gsang ba das bzhi mnyam pa nyid da bshadatha__o rgyan gyi dar khrod chen por sprul ska rtags kyi rdo rje phag mos bdag nyid chen po pad+ma thod phreng rtsal la gdamasatha__'jam dpal sprul pa'i rgyal po'i thags bskyed dang kun mkhyen ma hA gu ru pad+ma saM b+ha wa'i phrin las das su smin pas bod yul mun pa'i gling da dam pa'i chos kyi sgron me sbar ba'i skabs shig__thargyal kun 'das zhal ma hA gu ru rin po ches rgyud lung man ngag snying por bsdus pa'i dmar khrid zab mo thags kyi nying khu'i mnog chosatha__mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi gdams skor 'di rnams bsam yas mchims phu'i nags kyi dar khrod chen por bka' yi bsdu ba gzungs ma mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la thags dam gyi yang snying da stsal ba bzhin thags nyams su bzhes shing tha__gu ru'i bka' bzhin ma 'ongs pa'i don la dgongs nasatha__e bzang mo lung gi brag gu ru'i sgrub gnas bde chen gsang ba phug tu brda yig rigs lngar bris te/__nam zhig las can ma dang 'phrad pa'i smon lam dang bcas gter da sbas shing tha__gter bdag dar khrod kyi ma mo drag shul can thang zhon mched gsum la bcolatha__phyis rab byung bzhi pa'i nang da mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal nyid kyi rnam 'phrul rang grol gyi rnal 'byor ma jo mo sman mo'amatha__mtshan dngos pad+ma mtsho skyid da grags pa la mkha' 'gro rdo rje phag mos gter dpe dngos su gtad cing byin gyis brlabasatha__sbas tshul gyis 'gro don ci rigs mdzad pa las gzhan la rgya chere la ba'i skabs su ma babs shing tha__thags nyams su rtse gcig bzhes pa la brten ska lus ma spangs par mkha' thod kyi go 'phang brnyes pa'i zab chos ngo mtshar can byin rlabs kyi sprin phung 'phro ba yin cing tha__rmad da byung ba'i gsang ba chen po 'di nyid re zhig yang 'dab gter da sbas pa ye shes mkha' 'gro'i phyag tu bzhugs shing phal pa'i thod yul da ma gyur patha__rtsod das kyi tha mar 'dal ba'i skabs su babs pa natha__thags rje dang smon lam gyi dbang las gangs can mkhas grub gter ston thams cad kyi rgyal po/__sprul pa'i rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs pa ste/__rje 'di nyid ni ngo bo slob dpon 'jam dpal bshes gnyen dang tha__paN chen bi ma la mi tra dbyer med pa'i thags rje'i rang gzugs su shar ba yin cing tha__gdal bya so so'i blo ngor 'phags pa'i yul da grub chen dril bu patha__papi ta sgo mtha' yas pa'i blo grosatha__paN chen nags kyi rin chen la sogs pa dang bod yul da chos rgyal khri srong lde'u btsanatha__gu ru chos dbang tha__ras chung rdor gragasatha__sa skya rje btsun grags rgyalatha__grub chen thang rgyalatha__lha btsun nam mkha' 'jigs med la sogs pa gsar rnying gi skyes chen dam pa da ma'i rnam par 'phrul par bstan patha__rje nyid nas kyang rjes su dran pa dang tha__khyad par rgyal sras mchog grub rgyal po nyid gter 'byin rkyang pa'i skye ba bcu gsum byon par gsungs pa'i thog mar sangs rgyas bla ma nasatha__bcu gnyis pa chos rje gling pa'i bar byon zin nasatha__bcu gsum pa rje 'di nyid yin par rdo rje'i lung gis gsal bar mtshon pa dang tha__gter ston rgyal po lnga la bran brgyas bskor:__zhes gsungs pa'i lnga pa mdo sngags gling pa ni/__mchog ldan mgon po yin par grags kyang tha__rten 'brel 'chol bas gter kha gang yang phyag tu ma 'byor zhing tha__glo bur da mdzad pa brtul bsatha__rgyal po lnga pa ni rje 'di nyid kho nar grub pas phyi das byon pa'i gter ston tshad ma thams cad 'di nyid kyi bran da grub pa'ang mngon sum gyis gsal zhing tha__rgyal bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag dam par gyur pa bka' babs kyi shing rta chen po bdan ldan da bzhugs pa lasatha__gsum pa yang gter gyi chos skor las byon pa nyid rdo rje'i lung gi nges pas ji ltar bstan pa bzhinatha__gsang ba'i bdag po rnam snang lo tsA ba'i ye shes kyi rol mo dang gnyis su med kyang gnyis su snang ba'i zol canatha__rigs thams cad kyi khyab bdag rdo rje 'chang chen po pad+ma gar dbang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa dang chos bdag rig 'dzin sna tshogs rang sogs la bka' babs kyi gnyer kha stsal ba las brgyud de/__bdag cag gi skal ba bzang po'i dpyid da thob pa 'di nyid kyi sgo nas slob ma rjes su 'dzin pa'i cho gas smin grol 'bogs pa'i skabs su babs pa yinatha__de la'ang rtsa ba'i smin byed dang tha__byin rlabs gtor ma'i dbang tha__yan lag gi dbang drug__tharigs bzhi mkha' 'gro'i sgos dbang tha__srung ma'i bka' gtad bcas 'byung ba lasatha__'dir ni rtsa ba dang yan lag gi dbang srung ma'i bka' gtad bcas bgyi ba yin ste/__de'ang gsang ba sngags kyi rim pa ni ma smin pa smin par byed pa smin byed dbang gi mtha' can dang tha__smin pa grol bar byed pa'i gdams ngag khrid kyi mtha' can zhes yongs su grags pa las 'dir rig 'dzin brgyud pa'i phyag bzhes ltaratha__rtsa ba'i dbang bzhi grol byed sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid dang bcas pa stan thog gcig tu tshangs sprugs su bgyid pa latha__bdag gi bgyi bar 'os pa'i cho ga'i rim pa rnams legs par grub nasatha__da khyed rang rnams kyi ngo skal da gyur pa la'ang dkyil 'khor da 'jug pa'i chos dang tha__zhugs nas mngon par dbang bskar ba gnyis su yod pa lasatha__thog mar dkyil 'khor phyi nang da 'jug pa'i smin grol zab mo'i bka' drin zhu ba'i yon da sogs kyis mtshams dar la mapal 'bulatha__sngon chad lhan skyes kyi ma rig pas sgrib ste/__rang rig gi lha zhal mngon da ma gyur pa'i brdar ras yug dmar po kha tshar dang bcas pa'i gdong g.yogs 'ching bar zhutha__a khaM wI ra hU~M/__zhes thang ngur brjodatha__rdo rje mkha' 'gro'i dkyil 'khor chen por phyag rten med par mjal da mi rung bsatha__de'i dod da u dam wA ra'i me tog gi phreng ba re phyag tu thogs pa'i mos pa mdzodatha__A khaM wI ra hU~M/__zhes ring por brjod/__rdo rje slob dpon la dkyil 'khor thams cad kyi 'byung gnas rdo rje btsun mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma dngos yin snyam pa'i dag snang bskyed la thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__hoH__rdo rje phag mo'i ye shes ska:__slob dpon chen po dgongs su gsol:__mkha' 'gro ma yi dkyil 'khor da:__bdag cag 'jug cing bsnyen sgrub spro:__gsang ba'i dam tshig 'tshal lags na:__smin cing grol bar mdzad da gsol:__lan gsumatha__de ltar gsol ba'i lan da spro ba bskyed cing gdams ngag 'bogs pa dang tha__gnang ba din pa rnams sngon da 'gro bas gsang ba'i dam tshig srog las gces par bsrung dgos pas dam bsgrags pa ni/__rdo rje mkha' 'gro'i dkyil 'khor che:__bka' gnyan mtha btsan byin rlabs myur:__'jug pa'i skal ldan shin tu dkon:__'on kyang dad dang brtson 'grus dang :__brtul zhugs zab mo thod nus na:__gsang ba mchog gi dkyil 'khor da:__khyed rnams yongs su smin par bya:__de phyir dam tshig srog ltar srungs:__sa ma ya rAk+Shan+tu:__de nas dam tshig gi rdo rje'i mna' chu din pa 'di nyid myangs nasatha__phyin chad srog la babs kyang gsang ba bla med thi dang tha__khyad par rigs lnga mkha' 'gro'i phyi nang gsang ba yang gsang gi sdom pa dang brtul zhugs kyi rim pa yal bar mi 'dor snyam pa'i dam bca' brtan por bzung zhing tha__de nyid yal bar mi 'dor ba'i blos rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos mdzodatha__sa ma ya i dan te na ra kan:__de nas thog mar rgyud snod rung da bsgrub pa'i phyir skyabs 'gro/__sems bskyedatha__sdom bzung rnams rim par 'byung ba lasatha__dang po skyabs su 'gro ba'i sdom pa len pa'i phyir dmigs pa 'di bzhin da mdzodatha__bla ma dang dbyer med pa'i rgyal ba kun yum rdo rje phag mo la phyogs das kyi dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho sprin gtibs pa lta bus bskor ba mngon sum bzhin da bzhugs pa'i than sngar blo gtad ling bskyuratha__ci mdzad khyed shes kyi 'dan pa dang bcas pas skyabs su 'gro ba 'di'i rjes zlos mdzodatha__na mo:__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyis byin gyis rlobs:__ska gsum ngang da gnas gyur cig:__lan gsum/__des skyabs su 'gro ba'i sdom pa legs par thob pas dgag sgrub cha mthan gyi bslab bya rnams la tshul bzhin slob pa dang tha__khyad par da das drug gam bzhi la sogs par ji ltar nyams su len pa'i gdams ngag 'bogs pa la snyan gtad par zhutha__kye skal ldan rnams nyon cig:__'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po las thar bar byed pa la thog ma kho nar dkon mchog gsum la skyabs su 'gro dgos:__de la gsang sngags bla na med pa'i skyabs yul thams cad bla ma la tshang ba yin te:__rang nyid 'dag pa'i sa phyogs dag pa'i zhing khams chen por gsal ba'i mdan gyi nam mkhar pad+ma nyi ma ba~M ro'i steng da rtsa ba'i bla ma nyid bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo'i ska zhal phyag rgyan cha lugs yongs su rdzogs pa ye shes kyi me phung 'bar zhing 'od zer bsam gyis mi khyab pa'i klong na bzhugs par lam gyis gsal gdab:__de nyid dkon mchog gsum gyi ngo bo rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid:__ska gsum dbyer mi phyed pa skyabs gnas thams cad 'das pa'i bdag nyid chen por yid ches mos gus kyi gdang bas bdag gzhan mkha' mnyam sems can thams cad kyis 'dan pa gcig tu dril te ci mdzad khyed kho na mkhyen snyam pa'i mos gus gdang shugs drag pos skyabs su 'gro ba lan brgya stong da ma'i bar da brjod:__slar yang mos 'dan shugs drag tu byas pas bla ma'i ska las 'od zer 'phros:__rang gzhan sems can thams cad la phog:__sdig sgrib bag chags dang bcas pa dag:__skyabs gnas ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs:__mthar 'od da zhu ba rang la thim par bsam la rnam par mi rtog pa'i ngang da blo bzhag go__thade ni skyabs su 'gro ba'i dmigs 'don nyams len gyi rim pa'o/__thaganyis pa byang chub mchog tu sems bskyed pa ni/__mkha' khyab kyi ma rgan sems can thams cad la tshad med pa bzhi'i blos khyab par byas te/__de rnams kyi don da rdo rje btsun mo'i go 'phang myur da bsgrub par byatha__de'i slad da bskyed rdzogs gtso bor gyur pa'i zab lam la 'jug par bgyi'o snyam pa'i smon 'jug sems bskyed bzung ba'i 'dan pa dang bcas pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__bdag gis sems can thams cad rnams:__sangs rgyas sa la 'god pa'i phyir:__mkha' 'gro ma yi bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__lan gsum/__des smon 'jug sems bskyed kyi sdom pa legs par thob pa yin pasatha__de dag gi bslab bya thi dang bye brag dkar nag gi chos bzhi bzhi'i blang dor dang sems can blos mi spang zhing tha__ci bgyi'i gzhan don da bslab pa la brtson dgos pasatha__de'i tshul mdor dril nas nyams su len pa'i gdams ngag 'bogs pa la snyan gtad par zhutha__kye skal ba dang ldan pa rnams nyon cig:__smon 'jug gi sems gzung nas de'i dmigs pa rgyun da yid la bya ba ni thams cad mkhyen pa'i lam gyi rtsa ba yin pas 'di ltar bsam par bya ste:__'jigs rung 'khor ba'i sdug bsngal las rang nyid gcig pa thar bas mi phan:__sems can thams cad pha ma drin can sha stag yin:__de thams cad bde ba 'dod kyang thabs la mi mkhas pas sdug bsngal kho na'i rgyu 'bras la longs thod pa snying re rje:__'di thams cad sdug bsngal cha dang bcas pa las grol ba'i phan bde bla na med pa sangs rgyas kyi go 'phang la bdag kho nas dgod pa'i slad da bdag nyid sangs rgyas kyi go 'phang ci nas kyang thob par bya dgos snyams pa dang :__de lta bu'i sangs rgyas kyi go 'phang de'ang thir theg pa chen po'i lam la brten dgos:__de'i nang nas kyang das myur da tshegs chung ngus sangs rgyas kyi go 'phang thob par byed pa ni gsang chen bla na med pa'i lam mchog 'di kho na yin pas rdo rje theg pa'i myur lam zab mo 'di la brten nas tshe gcig lus gcig kho nas bdag gis rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par byas te sems can thams cad srid zhi'i mtha' gnyis ka la mi gnas pa'i byang chub mchog gi sa la dgod par bgyi'o snyam da yang nas yang da bsam zhing tshig gis gsal gdabatha__ci byed gzhan don da 'gyur ba la bslab par bya'otha__de ni sems bskyed pa'i dmigs rim dang bslab bya'i nyams len mdor dril ba'o/__thagasum pa gsang ba rig 'dzin sngags kyi sdom pa bzung ba ni/__zhing mchog de rnams dpang por gsol ba'i than sngaratha__deng nas gnyis med byang chub kyi sa la ma phyin gyi bar da so byang sngags gsum gyi sdom pa ma lus pa gzung*/__srog dang longs thod kyang btang nas tshul bzhin da bsrung bar bgyi'o snyam pa'i g.yar dam gyi ri mo snying la bkod de 'di'i rjes zlos mdzodatha__ho:__bla ma mkha' 'gro'i lha tshogs dgongs:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:__deng nas byang chub snying po'i bar:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__so sor thar pa'i 'dal ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin gsang sngags sdom pa'i tshogs:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum/__des so byang sngags kyi sdom pa rnams cho ga'i sgo nas thob pa yin pasatha__deng phyin chad phyi so tharatha__nang byang semasatha__gsang ba rig 'dzin gyi sdom pa rnams ngo bo ma 'dres par bzung tha__yon tan yar ldan da bsgrubatha__das skabs dgos pas gtso bor thod cing tha__nyes pa'i dri ma'i cha shas kyis ma gos par dran shes kyis bsrung ba dang tha__nyams chags kyi nyes pa rnams phyir bcos dang tshogs bsags la brten nas gtsang bar byed dgos pa'i tshul snying por bsdus te nyams su len bya'i gdams ngag 'bogs pa 'di la snyan gtad par zhu/__kye skal ba dang ldan pa rnams nyon cig:__rdo rje theg pa'i lam la bslab pa rnams kyis sdom pa gsum po tshul bzhin da bzung dgos:__gal te dam tshig nyams chag gi skyon cung zad byung yang bshags sdom bya ba dang :__thir yang nyams rtogs skye ba'i 'gal rkyen sdig ltung dang ba dang :__mthan rkyen tshogs bsags pa'i thabs la sgo da ma nas 'bad dgos pas thog mar rdo rje sems dpa'i sgom bzlas la brten nas sdig ltung dong ba'i dmigs pa gsal btab pa ni:__AH__bdag gi thi bor pad zla'i steng :__drin chen rtsa ba'i bla ma nyid:__rnam pa rdo rje sems dpa'i ska:__dkar gsal rdo rje dril bu 'dzin:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__snyems ma gri thod 'dzin pas 'khyud:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od zer klong na bzhugs:__thags kar zla steng hU~M dkar gsal:__yi ge brgya pa'i sngags kyis bskor:__bde bar gshegs pa thams cad kyi:__gsung gi byin rlabs 'das par bsam:__zhes sdig ltung bshags pa'i rten gsal btab nas:__sngar byas kyi nyes pa la gnong 'gyod dang :__phyin chad mi byed snyam pa'i sdom sems drag pos:__oM:__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__mgon med bdag la dgongs su gsol:__bdag gis tshe rabs thog med nas:__tha ma da ltar thag gi bar:__sdig ltung las rnams ci bsags kun:__gnong 'gyod drag pos mthol lo bshags:__phyin chod mi bgyid dam bca' na:__dag tshangs chen po'i dngos grub stsol:__zhes gsol ba btab pas thags ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las bdad rtsi'i rgyun skya nar gyis babs:__dor mtshams nas byung :__rang gi tshangs bug nas zhugs:__lus kyi nang thams cad gang :__nad gdon sdig ltung thams cad lhag med da dngas par bsams la yi ge brgya pa ci nus bzla:__mthar sdig sgrib dag pa'i gnang ba byin nas rdo rje sems dpa' yab yum rang nyid la thim par bsam la rig pa spro bsdu med pa'i ngang da mnyam par bzhag go:__de lta bu de than da bcad la rtags ma byung bar nyams su blang :__rgyun da'ang ma chag par gyis shig:__de ni 'gal rkyen sdig sgrib dong byed bla ma rdo rje sems dpa'i sgom bzlas kyi khrid rim mo/__thade nas tshogs bsags pa'i slad mapal dbul bar bya ste:__mdan gyi nam mkhar tshogs zhing bla ma rdo rje phag mor skyabs gnas kun 'das su gsal btab pa'i than sngar rang gzhan sems can thams cad sgo gsum gus pas 'khod par mos:__mtshan nyid dang ldan pa'i mapal byi dor legs par bya:__dri lngas chag chag gdab:__rin chen 'bru sman la sogs pa'i tshom bu dgod cig ngag tu:__oM AHhU~M:__ri rab gling bzhi mu khyud bcas:__stong gsum bye ba phrag brgya'i zhing :__'dod rgu'i 'byor tshogs bsam mi khyab:__bla ma sprul pa'i ska la 'bul:__phung po khams dang skye mched kun:__rang byung lhun grub yid bzhin gter:__bkod pa tshad med yon tan rgyan:__bla ma longs thod rdzogs la 'bul:__dbyings nyid gdod nas rnam par dag:__rig pa mi 'gyur 'od lngar shar:__'khor 'das kun khyab mchod pa'i sprin:__bla ma chos kyi ska la 'bul:__bla ma ska gsum lha tshogs rnams:__zag med bde bas rab mnyes nas:__bdag dang sems can thams cad kun:__tshogs gnyis rdzogs pa'i dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta tha ga ta rat+na mapa la pa dza ho:__zhes phyi snod bcud kyi 'byor pa:__nang rang lus phung khams:__gsang ba dbyings rig dbyer med mapal gyi tshul da phul bas bla ma skyabs gnas kun 'das kyis dgyes pa chen pos bdag gir mdzad:__rang gzhan sems can thams cad ska gsum zhing khams rgya mtsho la longs thod pa'i tshogs gnyis kyi sa bon thebs par bsam:__mthar tshogs zhing rang gzhan sems can thams cad la thim par mos:__don dam ye shes kyi ngang da mnyam par gzhag:__de ltar das dang rgyun da nyams su blang ba la brtson par gyis shig:__de ni than mong gi tshogs gsog pa mapal 'bul ba'i dmigs khrid kyi rim pa'o/__thaslar yang bden gnyis dbyer med lhag pa'i byang chub kyi sems gsang sngags nang gi man ngag ltar bskyed pa'i slad datha__khyed rang rnams kyi snying gar kun rdzob byang chub sems kyi ngo bo zla ba'i dkyil 'khor dri ma med pa'i gdan la don dam byang chub kyi sems bde ba chen po mi 'gyur ba'i rang bzhin mtshon byed rdo rje dkar po rtse lnga pa 'greng thabs su gnas pa gsal btab ste/__de gnyis zung da 'jug pa bden gnyis dbyer med byang chub kyi sems rdo rje'i rnal 'byor da bskyed snyam pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__oM bo d+hi tsit+ta u pa da yA mi/__lan gsumatha__slob dpon gyi phyag gi rdo rje me tog dang bcas pa snying gar reg pasatha__sems bskyed pa de nyid brtan par byas pa'i mos pa mdzodatha__oM su ra te sa ma ya s+t+waM/__sid+d+hi badz+ra ya tha su khaM/__'di lta bu'i gsang sngags kyi cho ga zab mo rnams kyi tshul skal med rnams la rlung phyogs tsam yang mi bsgrags par gsang bar gdams pa ni/__thi bor rdo rje bzhag ste/__hoH__bla med gsang ba'i dkyil 'khor 'di:__dam tshig nyams dang med pa la:__nam yang smra bar bya ba min:__tshul min smras na nyams par 'gyur:__gu h+ya sa ma ya rak+Shan+tu:__de rnams kyis phyi 'jug gi rim pa rnams grub nasatha__gnyis pa nang 'jug la dor dngos rjes 'brel bcas pa rim pa bzhin da sgrub pa latha__thog mar khyed rang rnams dkyil 'khor chen po'i sgo 'gram da 'khod pa'i mos pasatha__slob dpon sgo srung dang bcas pa la sgo dbye bar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__ho:__dkyil 'khor chen po'i sgo bzhi nas:__tshad med bzhi ldan mkha' 'gro mas:__rnam thar bzhi yi sgo phyes la:__ska bzhi'i ye shes bstan da gsol:__dz+nyA na d+hA ki nI sa ma ya hU~M:__de ltar gsol ba btab pa latha__slob dpon gyi thags ka nas tshad med pa bzhi'i 'od zer 'phros dkyil 'khor gyi sgo la phog pas sgo rnams phyes pa'i mos pa mdzodatha__dbye ba'i rgya dang tha__b+h+rU~M dz+nyA na mapa la pra be sha ya phaT:__lan bzhi/__zhes brjod pas dkyil 'khor gyi sgo bzhi shag gis bye ba la khyed rang rnams shar sgo nas bzung g.yon bskor gyis byang la sogs pa'i sgo bzhi'i phyi nas slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams kyi zhabs la ska gsung thags kyis phyag 'tshal ba'i mos pa dang bcas te thal mo gnas gsum da dor la 'di'i rjes zlos mdzodatha__oM AHhU~M ho:__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor pa'i:__ska gsung thags kyi gsang ba ni:__bsam gyis mi khyab ye shes tshul:__mngon sum mthong phyir phyag 'tshal lo:__oM badz+ra bA rA hI sarba mapa la dz+nyA na kA ya wA ka tsit+ta na mA mi:__lan bzhis phyag byar gzhug__thaslar yang shar sgo'i thad da khyed rang rnams zhing chen gyi gdan la he ru ka'i chas kyis brgyan te 'khod par gyur pa la nan tan gyi sgo nas dam tshig gi gnad la bkar zhing khe nyen gyi don bsgrags nasatha__bsrung 'das kyi dpang por rdo rje btsun mo'i byang chub kyi sems lce thog tu bzhag pa 'di nyid snying dbus ye shes sems dpa' dang ro gcig tu 'dres nasatha__dam tshig nyams na bka'i chad pas dmyal mes bsregs shing tha__bsrung na bde ba chen po'i dngos grub kyi 'byung gnas su bzhugs pa'i mos pa mdzodatha__nang mchod din latha__ho:__'di ni dngos grub mchog gi rgyu:__rdo rje phag mo'i byang sems te:__nyams na 'bar ba'i me yis sreg:__bsrungs na bde chen ye shes 'grub:__ba~M a mr-i ta u da ka Tha Tha Tha:__de ltar byin pa'i byang sems kyi bdad rtsi de nyid khyed rang rnams kyi snying gar ba~M yig gi rnam par gyur pa las 'od zer 'phros:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams byin thibs se byon par bsams la dad gus gdang shugs rtse gcig tu bskyed mdzod cig__thahU~M hU~M:__yul gyi ming ni rnga yab gling :__pad+ma 'od kyi pho brang nas:__mkha' 'gro 'das pa'i tshogs kyi rje:__rig 'dzin pad+ma thod phreng rtsal:__dpa' bo d+hA ki'i tshogs dang bcas:__rang bzhin dbyings nas ska skyod cig:__ska yi gar stabs shigs se shig:__gsung gi dzab sgra 'u ru ru:__thags kyi ye shes lams se lam:__rdo rje'i me 'od lhabs se lhab:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__skal ldan rnams kyi bag chags sreg:__nyams chags rtog sgrib thams cad dongs:__ma bcos spros med 'od gsal dang :__khyab gdal chen po'i byin chen phob:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dang hU~M gi gla mang da gyeratha__gsum pa nang 'jug gi dngos gzhi ye shes kyi byin dbab pa ni/__de ltar than drangs pa'i rig 'dzin bla ma'i lha tshogs mdan gyi nam mkhar bzhugs pa dang tha__slob dpon dbyer med pa'i ska las ye shes kyi 'od zer me lce lta bu byung*/__khyed rang rnams kyi phung khams skye mched thams cad bsregs shing dngas:__rnam par shes pa'i dwangs ma ba~M yig mthing gar gyur pa de nyid pad+ma thod phreng rtsal gyi zhal da drangs:__thags kar bde ba chen po'i ngo bor 'od da zhu:__ska yi dbyibs brgyud:__gsang ba'i lam nas yum gyi mkhar babs pa dor mtshams nas phyir spros te gdan la 'khod pa las khyed rang rnams gang da gnas pa'i go sar rnam thar gsum ldan gyi chos 'byung bsnol ma dang tha__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi pa'i lte bar pad+ma dang nyi ma bam ro'i steng da sems nyid bde stong ye shes kyi ngo bo ba~M yig mthing nag yongs su gyur pa lasatha__rdo rje'i gri gug ba~M gyis mtshan patha__de las bde ba chen po'i 'od zer phyogs bcur 'phros rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thags rgyud bskalatha__de dag gi gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad tshur 'das te thim pa lasatha__khyed rang rnams skad cig gis phag mo khros ma'i skar gyur pa ni/__ska mdog das kyi mun pa ltar nag patha__zhal gcig phyag gnyisatha__than gsum patha__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar batha__phyag g.yas rdo rje'i gri gug phyar zhing tha__g.yon pas b+han+d+ha khrag gis bkang ba bsnams patha__gru mo g.yon da yab he ru ka yi ngo bor gyur pa'i kha T+wAM ga la 'khyud patha__ral pa dmar nag gyen da 'khyil zhing tha__rna ltag g.yon da phag zhal gyis mtshan pa las rdo rje'i ngur sgras sa gsum g.yo batha__ska la rus pa'i phyag rgya lnga dang tha__thod skam lnga yis dbur brgyan cing rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang batha__zhabs gnyis g.yas brkyangs g.yon bskams pas gar stabs kyis ye shes me dpang rab tu 'bar ba'i dbus na srid zhi'i kun gyi thi dpal chen por gsal ba'i/__thi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thags kar hU~M mthing gas mtshan pa'i mos pa mdzodatha__de nas slob dpon dang khyed rang rnams kyi thags ka'i hU~M las 'od zer gyi sprin chen mkha' khyab tu spros pas phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams thams cad mkha' 'gro gsang ba 'das pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lor sad cing snang srid gzhir bzhengs kyi byin chen rgyud la phebs pa'i mos pa mdzodatha__'bebs rdzas btul zhing tha__dbyangs rol bcasatha__hU~M hU~M:__bzhengs shig bla ma yi dam lha:__dgongs shig gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs:__dam tshig gsang ba'i brdas bskal na:__thags rje'i dbang gis gshegs su gsol:__rang bzhin ska gsum zhing khams nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__zhi khro 'bar ba'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__mkha' thod sa thod gnas yul nas:__dpa' bo mkha' 'gro gshegs su gsol:__bka' nyan dam tshig dkyil 'khor nas:__chos skyong srung ma gshegs su gsol:__hU~M hU~M:__chos dbyings ye shes pho brang nas:__rdo rje phag mo khros ma nag:__'bum phrag 'khor dang bcas te gshegs:__'od gsal chen po'i dngos grub stsol:__me long ye shes pho brang nas:__'gyur med rdo rje mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__ka dag chen po'i dngos=__mnyam nyid ye shes pho brang nas:__rtsol med rin chen mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__khyab brdal chen po'i dngos=__sor rtog ye shes pho brang nas:__chags med pad+ma mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__bde ba chen po'i dngos=__bya grub ye shes pho brang nas:__thogs med karma mkha' 'gro ma:__'bum phrag=__lhun grub chen po'i=__phyogs mtshams dar khrod chen po nas:__phra men dam tshig mkha' 'gro ma:__'bum phrag=__las dang ye shes dngos grub stsol:__nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas:__thabs shes dpa' bo rnal 'byor ma:__'bum phrag 'khor dang bcas te gshegs:__mchog dang than mong dngos grub stsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__gnas yul dag pa'i zhing da sgyur:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skar:__rnal 'byor pho mo'i nyams rtogs spor:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__rtsa rlung thig le'i nyams chag dongs:__mthar thag mchog gi dngos grub dang :__gnas skabs than mong phrin las sgrubs:__ma g.yel ma g.yel mkha' 'gro'i tshogs:__thags rje thags dam das la bab:__glog ltar myur ba'i ye shes kyis:__mngon sum byin gyis brlab tu gsol:__oM AHhU~M ba~M ha ri ni sa sarba d+hA ki nI mapa la e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dz+nyA na A be sha ya a AH__ra ra ra ra:__tsa la ya tsa la ya:__hU~M AHha dz+haiM:__drag tu bzlas pas byin dbabatha__hU~M hU~M hU~M zhes brjod pasatha__byin dbab pa'i lha tshogs khyed rang rnams la dbyer med da thim par mos mdzodatha__de ltar byas pas byin phebs pa'i rtags ni/__gzhung lasatha__lus kyi ba spu gzings pa dang :__'jigs pa'i zil dang :__bde ba'i nyams dang :__gnas dang rten rnams byin thibs se 'ong bar 'gyur ro:__zhes gsungs pa'i byin rlabs de nyid brtan par bya ba'i phyiratha__slob dpon gyi phyag gi rdo rje me tog dang bcas pa thi bor bzhag pas byang chub snying po'i bar da brtan par byas pa'i mos pa mdzodatha__dz+nyA na badz+ra tiSh+Tha sa ma ya s+t+waM:__gsum pa rjes 'brel rnams rim par 'byung ba lasatha__rigs kyi lha'i skal ba brtag pa'i slad da phyag rten 'bul ba ni/__sngar byin pa'i me tog gi phreng ba de nyid sngon nas las kyis 'brel zhing tha__dngos grub dang phrin las myur da 'grub pa'i rigs kyi lhas bzhes su gsol snyam pas 'di'i rjes zlos mdzad de 'bul bar zhutha__hoH__gsang ba mchog gi dkyil 'khor da:__rig pa'i me tog 'di phul bas:__sngon nas las 'brel bzhag pa'i lha:__gang yin de la 'bab par shog:__dz+nyA na paSh+pe sa ma ya s+t+waM:__de ltar phul ba'i me tog gang la babs kyang gtso mo lhan cig skyes ma'i ye shes kyi rol pa las gzhan da ma g.yos kyang tha__rnam pa tha dad da snang ba tsam da shes pas khyed rang rnams kyi me tog gang la phog pa de nyid lhag pa'i lhar bzung ba dang tha__me tog de nyid rigs kyi lha'i phyag gis blangs te dbang rtags cod pan gyi tshul da thi bor bcings pa'i mos pa mdzodatha__hoH__'di ni khyod kyi lhag pa'i lha:__bcom ldan rdo rje btsun mo ste:__deng nas byang chub snying po'i bar:__byin gyis brlab phyir dbang bskar ro:__oM dz+nyA na d+hA ki nI paSh+pe a b+hi Shiny+tsa mi:__slob dpon gyi thags ka nas thags rje'i 'od zer gser gyi thar ma lta bu byung bsatha__ma rig gnyis 'dzin bag chags kyi sgrib g.yogs mig ras dang lhan cig bsal bar gyur pa'i mos pa mdzodatha__hoH__ma rig pa yi ling tog ni:__rig pa mchog gi thar mas bsal:__ye shes chen po'i mig thob pas:__rang byung dkyil 'khor mthong gyur cig:__dz+nyA na tsak+ShuHhU~M AH__de ltar ye shes kyi mig gsar da thob pas rang byung lhan cig skyes pa'i don gyi dkyil 'khor gyi bzhugs tshul ji bzhin pa de nyidatha__mtshon byed dpe'i dkyil 'khor 'di la brten nas mthong ba'i mos pa mdzodatha__kye ho skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni ye shes byin rlabs zhugs:__gsang ba'i dkyil 'khor 'di ltos la:__mchog gi dngos grub bsgrub par gyis:__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__'di na bcom ldan 'das rdo rje phag mo'i dkyil 'khor bzhugs pa yin te:__ska mtshan ma:__gsung bdad rtsi:__thags sin+d+hU ra:__ye shes rdo rje sems dpa'i me long gi dkyil 'khor rnams dbyer mi phyed pa'i ngo bo yum lnga'i mkha' klong 'byung ba rim brtsegs kyi steng da rdo rje'i srung 'khor dar khrod brgyad rab tu 'jigs pa'i gzhal med khang gi dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo:__phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro bzhi:__bar khyams su gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro:__sgo dang gru chad rnams su phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs 'og min gsang ba mchog gi dkyil 'khor dang dbyer mi phyed par bzhugs pa mngon sum da mthong zhing :__de thams cad kyang rtsa rlung thig le sems dang bcas pa gdod ma nas rnam par dag pa'i rang bzhin can da ye nas rang rang la bzhugs pa yin pas ngo shes par gyis shig:__de ltar brda dang rtags kyi dpes mtshon byed da byas nasatha__mtshon bya rang byung rig pa gzhi rdzogs byang chub sems kyi dkyil 'khor chen po blta mthong gi yul las brgal ba de nyid mngon da gyur pa la ched da brjod pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__hoH__gsang ba'i dkyil 'khor chen por zhugs:__dam tshig dkyil 'khor chen po mthong :__ye shes dkyil 'khor mngon sum phyir:__skal ba mchog tu da gyur to:__dz+nyA na sa ma ya ho ho ho:__de rnams kyis dkyil 'khor chen por zhugs nas rdo rje bzhi'i ye shes kyi byin rlabs rgyud la 'jug pa'i cho ga zab mo yang gsang rdo rje theg pa'i lam gyi snying por gyur pa de nyid legs par thob pa yin pasatha__de lta bu'i rim pa nyams su len pa'i gdams ngag din pa 'di la snyan gtad par zhu/__kye skal ba dang ldan pa rnams nyon cig:__rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba ni bla ma'i rnal 'byor kho na yin:__de'ang smin byed dbang gi skabs su bla ma'i byin rlabs la brten nas ye shes dbab cing byin gyis brlabs pas mtshon te sangs rgyas kyi mdzad pa dngos su sgrub pa'i ye shes kyi rgyun gsos btab pa'i slad da myur lam zab mo bsgom pa la thog mar rten bskyed pa ni:__hU~M:__rang lus der 'dzin med pa'i ngang :__snang srid rnam dag 'og min zhing :__bkod pa tshad med yon tan rdzogs:__mdan gyi nam mkhar 'ja' zer klong :__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__he ru ka dpal pad+ma 'byung :__dmar smug rnal 'byor thod pa'i tshul:__snang srid zil gnon gzi brjid 'bar:__phyag gnyis rdo rje thod zhal bsnams:__gru mo g.yon na kha T+wAM bsgrengs:__dar gyi na bza' rin chen rgyan:__rus rgyan stag sham dril g.yer 'khrol:__thod skam dbu rgyan ral pa'i rtser:__rdo rje phyed pa'i tog gis mtshan:__than gsum nyi zla lta bur 'khyil:__zhal ras khro 'dzum gzi brjid 'bar:__zhabs gnyis rgyal po rol stabs bzhugs:__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__skyabs kun 'das pa'i ngo bor gyur:__zhes gsal btab la:__rang bzhan sems can thams cad kyis kha tsam min pa'i mos gus gdang shugs drag pos yan lag bdan pa 'bul zhing gsol ba 'debs par bsams la ngag tu:__oM AHhU~M:__skyabs gnas kun 'das o rgyan bla ma la:__sgo gsum rtse gcig gus pas phyag 'tshal lo:__lus dang longs thod ltos med mchod sprin 'bul:__sdig ltung dam tshig nyams chag mthol zhing bshags:__zag bcas zag med dge la rjes yi rang :__snying po don gyi chos 'khor bskor bar bskal:__rtag par mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge ba 'di dang dge ba'i rtsa ba kun:__'gro rnams bla med byang chub thob phyir bsngo:__e ma ho:__ngo bo blo 'das 'od gsal chos kyi ska:__rang bzhin zung 'jug ye shes longs thod rdzogs:__thags rje 'gro 'dal sprul ska pad+ma 'byung :__ska gsum dbyer med drin chen bla ma la:__mos gus gdang shugs drag pos gsol ba 'debs:__mgon med bdag la re ltos khyed las med:__thags rjes gzigs shig 'gal rkyen bar chad sol:__byin gyis rlobs shig mchog than dngos grub stsol:__zhes mos gus kyis gdang ba drag pos thags rgyud bskal:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes rtse gcig tu bsnyen:__mthar dbang blang ba ni:__mkha' khyab ska gsum dbyer med rdo rje 'chang :__ye shes mchog gi thags rje'i shugs phyung la:__'od zer chen po'i cho 'phrul rmad byung bas:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsal da gsol:__zhes gsol ba btab pas bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum rim dang cig car da byung ba rang gi gnas gsum da rim dang cig car da zhugs shing th-im:__dbang bzhi'i nus pa rgyud la smin:__mthar bla ma bde ba chen po'i ngo bor 'od da zhu:__rang la thim pas rang nyid skad cig gis rdo rje khros ma nag mo'i skar gyur par bsams la thags yid bsres te bla ma chos ska'i rang zhal blta ba'i ngang da mnyam par bzhag:__'di ni lam thams cad kyi rtsa ba das rtag tu nyams su len par gyis shig:__de rnams kyi sgo nas dkyil 'khor da 'jug pa'i chos 'khor dang bcas pa grub nasatha__gnyis pa dngos gzhi'i dbang bskar ba latha__dang bya gnas skabs bzhi'i rim pa dang mthan par dong byed phyi/__nang tha__gsang batha__de kho na nyid de dbang gi chu bo chen po bzhi rim par 'byung ba lasatha__dang po phyi bum pa'i dbang la'ang phung po lnga la bdag tu zhen pa'i ma rig pa dang nasatha__de nyid ye shes ska lnga'i rang bzhin da rtogs shing smin par byas pas rang rgyud la phan 'dogs pa phan pa'i dbang ngam slob ma'i dbang dang tha__thags gsung ska'i mkha' 'gro'i 'khor los sgo gsum la byin gyis brlabs pa las bdag gzhan gyi don bsgrub nus par byed pa nus pa'i dbang ngam slob dpon gyi dbang tha__lus ngag yid gsum lha sngags ye shes kyi 'khor lor dag pas lha dang skal ba mnyam par byed pa nus pa mchog gi dbang bcas rim par 'byung ba rnams zhu ba'i yon da mapal 'bul bar zhutha__thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__byang chub rdo rje 'chang chen pos:__bde gshegs rigs lnga'i sangs rgyas la:__dbang bskar ji ltar stsal ba bzhin:__bdag kyang rjes su gzung mdzad gsol:__lan gsumatha__de ltar gsol ba btab pa sngon da song nasatha__dang po phan pa'i dbang gi slad da slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso mo gnyis su med pa'i thags rje'i rlabs g.yos te/__thags ka'i 'od zer gyis than drangs pa'i dbang gi lha rigs lnga yab yumatha__sems dpa' lcam dralatha__mchod lhatha__sgo skyong gi tshogs dang bcas pa mdan gyi nam mkhar bzhugs pa rnams la slob bur dbang bskar ba'i don da mchod cing bstod de gsol ba gdab pa ni slob dpon gyis bgyi ba lags te/__oM sarba ta tha ga ta badz+ra ar+g+haM pa d+yaM nasatha__shap+da pra tIts+tsha swA hA sa mchodatha__chos ska nam mkha' bzhin da dbyer med kyang tha__thagazugs ska 'ja' tshon bzhin da so sor gsalatha__thathabs dang shes rab mchog la mnga' brnyes pa'i/__tharigs lnga bde gshegs 'khor dang bcas la bstodatha__ces bstodatha__de bzhin gshegs pa thams cad kyis rdo rje'i slob ma 'di rnams la dbang bskar ba stsal da gsolatha__thazhes gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskar ba'i dgongs pa mdzadatha__yum lngas rang byung bde stong gi bum pa ye shes lnga'i chu rgyun gyis gang bas thi bo'i gnas lngar dbang bskaratha__sems dpa' dang sems ma rnams kyis shis pa brjodatha__mchod lha rnams kyis mchod cing mnga' dbulatha__sgo srung khro bo khro mos bgegs bapad pa dang bcas te dbang bskar ba'i mos pa mdzodatha__oM:__snod ni chos dbyings ye shes klong :__bcud ni rdo rje khros ma che:__snod bcud yongs rdzogs dbang bskar bas:__bde gshegs rigs su lhun grub shog:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__snod ni me long ye shes klong :__bcud ni badz+ra d+hA ki nI:__snod bcud=__rdo rje'i rigs su lhun grub shog:__oM ha badz+ra d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~M:__snod ni mnyam nyid ye shes klong :__bcud ni rat+na d+hA ki nI:__snod bcud=__rin chen rigs su lhun grub shog:__oM ri rat+na d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa trA~M:__hrIH__snod ni sor rtog ye shes klong :__bcud ni pad+ma d+hA ki nI:__snod bcud=__pad+ma'i rigs su lhun grub shog:__oM ni pad+ma d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa hrIH__AH__snod ni bya grub ye shes klong :__bcud ni karma d+hA ki nI:__snod bcud=__las kyi rigs su lhun grub shog:__oM sa karma d+hA ki nI a b+hi Shiny+tsa AH__bcud kyang dinatha__de ltar dbang bskar bas byang chub sems kyi chu rgyun thi bo'i gnas lnga nas zhugs:__nyon mongs pa lnga bde chen da dag:__phung po lnga sangs rgyas lngar gnas gyur:__chu bo'i rba rlabs thi bor brtan pa las he ru ka rigs lngas dbur brgyan pa'i mos pa mdzodatha__de ni phan pa slob ma'i dbang ngo tha__thaganyis pa nus pa slob dpon gyi dbang gi slad datha__slar yang b+han+d+ha snying ga mgrin pa thi bo rnams su bzhag pas lha tshogs rnams kyi rdo rje gsum gyi byin rlabs rgyud la zhugs pasatha__phrin las rab 'byams bsgrub par nus pa'i rdo rje slob dpon gyi dbang thob pa'i mos pa mdzodatha__snying gar bzhag latha__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__thags kyi rdo rje mkha' 'gro mas:__yid la mngon par dbang bskar bas:__rdo rje'i thags su 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI tsit+ta dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__mgrin par bzhag cing bdad rtsi din latha__AH__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__gsung gi rdo rje mkha' 'gro mas:__ngag la mngon par dbang bskar bas:__rdo rje'i gsung da 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI wA ka dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__thi bor bzhag latha__oM:__ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:__ska yi rdo rje mkha' 'gro mas:__lus la mngon par dbang bskar bas:__rdo rje'i ska ru 'grub par shog:__oM sarba d+hA ki nI kA ya dz+nyA na At+ma ko\u0f85 haM:__de ltar dbang bskar bas ye shes mkha' 'gro ma rnams kyi thags gsung ska'i gsang ba dang slob ma'i sgo gsum dbyer med par gyur te rdo rje slob dpon bdag po chen po'i go 'phang la dbang bsgyur ba'i mos pa mdzodatha__de ni nus pa slob dpon gyi dbang ngo tha__thagasum pa nus pa mchog gis dbang bskar ba la ska gsung thags kyi dbang gsum lasatha__thog mar lha ska phyag rgya'i dbang bskar ba ni/__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi ska las ye shes kyi ska gnyis pa re 'phros pas gtso mo rigs lnga mkha' 'gro'i ska thi bo/__mgrin patha__snying ga__thalte batha__gsang gnas te gnas lnga dang tha__'khor lo gsum gyi dpa' bo dang dpa' mo rnams lus kyi rtsa gnas so so/__phra men ma bzhi yan lag bzhi/__dam tshig mkha' 'gro ma bzhi dpang mgo gnyis dang pas mo gnyis te/__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams khyed rang rnams la thim zhing tha__lus kyi dkyil 'khor gyi gnas so sor bzhugs pa'i mos pa mdzodatha__rdo rje khros ma'i ska thi bor bzhag latha__hU~M:__bde gshegs rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan rdo rje khros ma yis:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__chos dbyings ye shes ska 'grub shog:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__rdo rje mkha' 'gro'i ska snying gar bzhag latha__hU~M:__rdo rje rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan badz+ra mkha' 'gro mas:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__me long ye shes ska 'grub shog:__oM ha badz+ra d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__rin chen mkha' 'gro'i ska lte bar bzhag latha__hU~M:__rin chen rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan rat+na d+hA ki nIs:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__mnyam nyid ye shes ska 'grub shog:__oM ri rat+na d+ha ki nI kA ya A b+hi Shiny+tsa mi:__pad+ma mkha' 'gro'i ska mgrin par bzhag latha__hU~M:__pad+ma rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan pad+ma d+ha ki nIs:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__sor rtog ye shes ska 'grub shog:__oM ni pad+ma d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__las kyi mkha' 'gro ma'i ska gsang bar bzhag latha__hU~M:__las kyi rigs kyi pho brang nas:__bcom ldan karma d+hA ki nIs:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__bya grub ye shes ska 'grub shog:__oM sa karma d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__dpa' bo dpa' mo nyer bzhi'i ska gnas so sor bzhag la:__hU~M:__smin mtshams pal+li ra ma lar:__thod pa'i dam bu rab gtum ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM khapa ka pa la pra tsapa kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__ltag pa'i gnas mchog arbu dar:__mche ba rnam gtsigs sna chen ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM daMSh+ta ma hA nA sA kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__rna ba g.yas pa au DI yar:__kang+kal dang 'od ldan ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM kang+kA la pra b+hA wa tI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__th-i gtsug dzA lan+d+ha ra ru:__ma hA kang+ka gtum mig ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ma hA kang+ka tsapa ak+Shi kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__rna ba g.yon pa go da war:__su ra wI ra blo can ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM su ra wI ra ma tI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__smin dbus ra me shwa ra ru:__'od dpag med dang mi'u thang ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM a mi ta b+hA kharga rI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__mig gnyis de bI ko Ti ru:__rdo rje'i 'od can lang+ka ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM badz+ra b+hA lang+ke shwa ri kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__phrag pa'i gnas mchog ma la yar:__rdo rje'i ska dang shing grib ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM badz+ra kA ya dru ma ts+tsha kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__mchan gnyis kA ma rU pa ru:__ang+ka ri dang e rA wa:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ang+ku ri e rA wa tI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__sna rtse'i gnas mchog ko sa lar:__rdo rje hU~M mdzad chang 'thang ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM badz+ra hU~M kA ra su ra b+hak+ShI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__lte ba tri sha ku ne ru:__dpa' bo chen mo rlung shugs ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ma hA bI ra wA yu be gI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__nu ma gnyis gnas o Te ru:__rdo rje ral can 'jigs byed ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ma hA dzA TI ma hA b+hai ra wI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__kha yi gnas mchog ka ling+kar:__rab tu bzang po sh+yA ma de:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM su b+ha dra sh+yA ma de wI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__mgrin pa'i gnas mchog lam+ba kar:__rdo rje bzang po shin tu bzang :__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM badz+ra b+ha dra su b+ha dra kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__snying ga'i gnas mchog kAny+tsi ru:__'jigs byed chen po rta rna ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ma hA b+hai ra wa ha ya kar+Ni kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__'dom bar hi mA la ya ru:__rig mi bzang dang kha gA na:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM bi ru pak+Sha kha gA na nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__mtshan ma pre ta pa ri ru:__stobs chen 'khor lo'i shugs 'chang ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ma hA pa la tsakra be gI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__byin pa su bar+NA di par:__nam snying 'khor lo'i go cha ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM kha gar+b+ha tsakra warmi NI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__brla gnyis sau'u rASh+ta ru:__dpa' bo rta mgrin shaupi ni:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM ha ya grI ba shaupi nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__bshang lam gri ha de ba ru:__rin chen rdo rje dam skyes ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM rat+na badz+ra khapa ro hA kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__sor mo bcu drug nA ga rar:__he ru ka dang shin tu dpa':__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM he ru ka su bI rI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__bol gong gnas mchog sisnga'i grong :__pad+ma gar dbang stobs chen ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM pad+ma nirtI shwa ra ma hA bA lA kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__mthe bong bzhi gnas ma ru tar:__rnam par snang mdzad 'khor sgyur ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM bai ro tsa na tsakra warti nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__pas mo'i gnas mchog ku lu tar:__rdo rje sems dpa' brtson chen ma:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__rigs kyi bu la dbang bskar ro:__oM badz+ra sa twa ma hA bir+Ya kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__phra men ma bzhi yan lag bzhir bzhag la:__hU~M:__byams pa tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo khra gdong mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__zhi ba'i las kun lhun grub shog:__oM kA kA mu khI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__snying rje tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo phag gdong mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas__rgyas pa'i las kun lhun grub shog:__oM sU ka rA mu khI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__dga' ba tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo khyi gdong mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__dbang gi las kun lhun grub shog:__oM shwa na mu khI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__btang snyoms tshad med ngo bo nyid:__phra men chen mo 'ug gdong mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__drag po'i las kun lhun grub shog:__oM u lU ka mu khI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__dam tshig gi mkha' 'gro bzhi dpang mgo gnyis dang pas mo gnyis su bzhag la:__hU~M:__dga' ba'i ye shes ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro gsher byed mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__bde chen ye shes g.yo bar shog:__oM dza la d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__mchog tu dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro brtan byed mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__bde chen ye shes 'bar=__oM s+thA na d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__khyad par dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro sreg byed mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__bde chen ye shes thim par shog:__oM dz+wa la d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__lhan skyes dga' ba'i ngo bo nyid:__dam tshig mkha' 'gro g.yo byed mas:__rigs kyi bu la dbang bskar bas:__bde chen ye shes mthar phyin shog:__oM tsa la na d+hA ki nI kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes rim pa ltar gnas so sor bstim mo:__des khams gsum gyi snang ba thams cad dang :__rdo rje phung po'i grong khyer ye shes kyi mkha' 'gro ma'i lha tshogs su rnam par dag pa ltar nyams su blang bar bya ba la 'bad par gyis shig__thaganyis pa gsung bzlas pa sngags kyi dbang bskar ba ni/__slob dpon dang dbyer med pa'i dkyil 'khor gyi gtso mo'i thags ka nas ska gsung thags kyi gsang sngags rnams rim par byung tha__khyed rang rnams kyi gnas lnga'i khros ma rigs lnga'i thags klong nyi zla'i gwa'u'i sbubs thags srog ba~M dang tha__ha ri ni sa'i yi ge mthing dkar ser dmar ljang gu so so'i mthar 'khod par mos te bzlas pa'i rkyen gyis de las 'od 'phrosatha__ye shes kyi 'khor lo bsam gyis mi khyab par than drangs shing tha__ska gsung thags kyi dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob pas lus la gzi brjidatha__ngag la nus patha__yid la ye shes kyi rtsal phyogs med da 'bar bar mos te/__ska gsung thags kyi gsang sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzodatha__oM ba~M badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA li ha ri ni sa A be sha ya:__lan gsumatha__oM ba~M badz+ra bai ro tsA nI ye ha ri ni sa hU~M phaT:__lan gsumatha__oM ba~M ha ri ni sa hU~M phaT:__lan gsum/__slar yang mdan gyi mkha' 'gro rigs bzhi'i thags ka nas sngags phreng so so'i mdog mtshungs byonatha__khyed rang rnams kyi gnas bzhi'i mkha' 'gro'i thags srog gi mthar 'khod pa las 'phros pa'i 'od zer gyis ma rig pa'i sdig sgrib zhi ba dang tha__ye shes rgyas patha__rlung sems dbang da 'das shing tha__gzung 'dzin bsgral ba sogs mchog gi las bzhi'i dngos grub dang tha__phrin las thams cad thogs med da mdzad par mos pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__oM ha badz+ra d+hA ki nI hU~M:__lan gsum/__oM ri rat+na d+hA ki nI trA~M:__lan gsumatha__oM ni pad+ma d+hA ki nI hrI:__lan gsumatha__oM sa karma d+hA ki nI phaT:__lan gsum/__yang dkyil 'khor pa'i 'khor lo gsum gyi lha tshogs rnams kyi thags ka nas sngags kyi phreng ba byung tha__slob ma'i lus dkyil gyi dpa' bo mkha' 'gro nyer bzhi po'i thags kar nyi zla'i gwa'u kha dor gyi dbus su thags kyi 'khor lo'i lha tshogs kyi sa bon hU~M mthing ga__thagasung gi lha tshogs la AHdmar po/__ska'i lha tshogs la oM dkar pos mtshan pa'i mthar so so'i sngags rnams 'khod patha__bzlas pa'i rkyen gyis ska gsung thags kyi dam tshig nyams chags thams cad dngas shing tha__byin dbang dngos grub ma lus pa thob par dmigs la 'di dag gi rjes zlos mdzodatha__oM tsit+ta tsakra pa dza o A go ra de mA hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM wA ka tsakra ka o tri ko ka la ka hi hU~M hU~M phaT:__lan gsumatha__oM kA ya tsakra pre gr-i so su nA si ma ku hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__yang dkyil 'khor pa'i las dang dam tshig mkha' 'gro ma rnams kyi thags ka nas sngags phreng byung tha__khyed rang rnams kyi lus dkyil gyi mkha' 'gro las kyi phra men ma so so'i thags kar nyi zla'i sbubs su sa bon dzaHhU~M ba~M hoHbzhi dang tha__dam tshig mkha' 'gro'i sa bon hU~M yig bzhi'i mthar bskor da 'khod pa de nyid bzlas pa'i rkyen gyisatha__de rnams las 'od zer spro zhing bsdus pa la brten nas zhi rgyas dbang drag la sogs pa'i than mong gi phrin las rnams lhun gyis grub par mos la sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzodatha__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI hU~M:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__lan gsum/__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI hU~M:__b+h+rU~M paSh+tiM ku ru oM:__lan gsum/__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI hU~M:__hrIHwA shaM ku ru ho:__lan gsum/__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI hU~M:__hU~M mA ra ya phaT:__lan gsumatha___des sgra skad thams cad ye shes kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i gsung da rnam par dag pa ltar nyams su blang bar bya ba la 'bad par gyis shig__thagasum pa thags 'od gsal gyi dgongs pa ngo sprad cing don gyi dbang bskar ba ni/__khyed rang rnams rang byung ka dag don gyi dgongs pa brjod bral chos ska'i rig pa rjen pa'i ngang da yid dpyod kyis bslad ma zhugs pa'i dgongs nyams skyong bzhin da rdo rje'i tshig 'di la snyan gtad 'tshalatha__hU~M:__chos kyi dbyings kyi ye shes de:__rang rig dri med stong pa yin:__stong nyid dgongs pa mngon gyur na:__rdo rje phag mo logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__me long lta bu'i ye shes de:__rang rig gsal ba'i mdangs 'od yin:__'od gsal dgongs pa mngon gyur na:__rdo rje mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__mnyam pa nyid kyi ye shes de:__rang rig das gsum 'gyur med yin:__khyab gdal dgongs pa mngon gyur na:__rin chen mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__so sor rtog pa'i ye shes de:__rang rtsal sna tshogs snang ba yin:__ma 'dres dgongs pa mngon gyur na:__pad+ma mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__bya ba grub pa'i ye shes de:__rang rig lhun gyis grub pa yin:__mtha' bral dgongs pa mngon gyur na:__las kyi mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__ngo bo stong pa phag mo yum:__rang bzhin gsal ba mkha' 'gro bzhi:__thags rje'i rig rtsal sprul pa'i ska:__dam tshig las kyi mkha' 'gro dang :__gnas yul dpa' bo dpa' mo'i tshogs:__ma 'gags rang shar cir yang snang :__skye ba med la 'gag pa med:__gnas med dmigs med 'gro 'ong med:__rnam thar gsum gyi bdag nyid can:__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor lor rdzogs:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI d+harma d+hA tu a a a:__brjod la chos nyid blo 'das kyi dbyings su cung zad mnyam par bzhag__/des ni rtog tshogs thams cad ye shes kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i thags su rnam par dag pa ltar nyams su blang bar bya ba la 'bad par gyis shig__thade ltar na ska mtshan ma'i dkyil 'khor da bum pa'i dbang thob:__'dod khams dang lus kyi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i ska bsgom pa la dbang zhing 'bras bu ska rdo rje mngon da byed pa'i skal ba can da nges shes bskyed mdzod/__de rnams kyis bum pa'i dbang bskar rjes 'brel dang bcas pa legs par thob nasatha__snod bcud tha mal da 'dzin pa'i zhen pa zlog byed bum pa'i dbang gi lam ska rdo rje bskyed rim sprul pa'i ska'i nyams len grol byed kyi gdams khrid 'di la snyan gtad 'tshalatha__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__gsang sngags rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba ni dbang bskar ba yin la:__dbang don gyi ye shes gsos 'debs par byed pa ni so so'i lam khyer la bslab par bya dgos:__de la dang po bum dbang gi lam bskyed pa'i rim pa bsgom pa la gsum ste:__than mong gi bskyed rim:__khyad par gyi bskyed rim:__zhar byung bzlas pa'i rim pa'o:__dang po ni:__phrin las nas ji ltar 'byung ba'i dor ba rnams tshul bzhin da bya:__dngos gzhi ting nge 'dzin gsum gyis gzhi bzung :__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bsgom:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i lha ska phyag rgya chen po'i gsal snang la rtse gcig tu sems bzung :__de'ang thog mar rang nyid gtso mo gcig pa'i gsal snang la blo bzhag:__cung zad sems zin pa na than dbus ma nas bzung ska'i cha shas re re nas gsal snang mthar 'don:__de bzhin da phyag mtshan gri gug:__thod khrag:__kha T+wA~M ga:__rus pa'i phyag rgya:__thod skam gyi dbu rgyan:__thod rlon gyi do shal:__rdo rje'i phag zhal:__ska'i nyams 'gyur:__gsung gi gdangs skad:__thags kyi dgongs pa:__ye shes kyi me 'od:__pad nyi ro gdan sogs rgyan gyi bye brag la sems gzung :__de'ang las dang po pas:__mdan da bris ska mtshan nyid dang ldan pa bsham:__de nyid lha dngos su bsam:__yid mig rlung gsum mdang tshugs su gtad:__gsal snang khyad par can shar ba na mdan gyi lha rang la bstim:__rang nyid de lta bu'i lha skar gsal btab cing sems bzung :__skabs rer brjod tshig gi sgo nas kyang gsal snang 'don:__skabs rer dmigs pa rtse gcig pas sems gzung ngo :__gtso mo'i ska la sems zin pa'am:__de tsam ma zin kyang rung ste:__skabs su rang nyid rdo rje phag mo dngos yin snyam pa'i nga rgyal brtan po bya:__res 'ga' rang gi lus ngag yid gsum rdo rje phag mo'i gsang ba gsum da shar ba de nyid kyang :__don dam par sangs rgyas chos kyi ska'i yon tan:__kun rjob tu gzugs ska zhal phyag gi rnam par shar ba yin no snyam da dag pa dran:__gtso mo la sems zin nas:__rigs bzhi'i mkha' 'gro:__dpa' bo dang dpa' mo:__phrin las dang dam tshig gi mkha' 'gro:__rten gzhal yas khang me ri'i bar re re bzhin da sems gzung :__gsal snang skyes pa na:__rten dang brten pa phyi nas nang :__nang nas phyi:__rags pa phra ba:__nges pa:__ma nges pa sogs sna tshogs su rtsal dang :__mthar gyis snang ba thams cad lha'i 'khor lor 'char ba la bslab:__bying rgod kyi skyon bsal:__le lo'i 'phrang bcad:__rnam rtog gi rnyogs mas ma bslad par rtse gcig tu bsgoms pas dang por yid kyi yul da rten dang brten pa'i gsal snang ma 'dres par skad cig gis 'char zhing yun ring da sems zin pa 'byung :__bar da rlung sems lha ska la zin pas stong gzugs kyi lha ska dbang po'i mngon sum da mthong :__mthar rlung sems lha skar smin pas re 'ga' rags pa'i lus rten lhar 'char ba 'byung :__de lta bu'i gsal ba gsum tshad da phyin nas ring por mi thogs par rnam par smin pa'i rig 'dzin thob par 'gyur ro:__gnyis pa khyad par gyi bskyed rim ni:__sngon 'gros rgyud dang ba ji ltar rigs pa'i rjes dngos gzhi brjod tshig gi sgo nas gsal gdab par bya ste:__AH__gdod nas rnam dag rang rig pa:__stong chen de bzhin nyid dbyings las:__rten cing 'brel 'byung sgyu ma'i tshul:__gsal ba'i ye shes kun tu snang :__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i rtsal:__mkha' las 'ja' tshon shar ba bzhin:__me phung rdo rje'i srung 'khor dang :__dar khrod gzhal med khang chen dbus:__rang lus lhun grub pho brang che:__rang sems dag pa wa rwa hI:__das kyi mun pa lta bur gnag:__than gsum mche gtsigs bzhad 'dzum sogs:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__rna ltag rdo rje'i phag zhal ngur:__ral pa dmar nag sprin ltar gtib:__gri gug thod khrag kha T+wAM 'chang :__phyag rgya lnga dang mgo bos brgyan:__brkyangs bskam gar stabs rol pa yis:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__ye shes me phung klong na bzhugs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi ska:__'ja' tshon lta bu'i lus dbus su:__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan gyi:__thi bor rtse mo rnam par bkod:__rtsa 'dab so gnyis lte ba ru:__sangs rgyas mkha' 'gro ska mdog dkar:__phyag g.yas 'khor lo'i gri gug 'phyar:__mgrin par ro rnams 'das pa yi:__'khor lo rtsa 'dab bcu drug pa'i:__lte bar pad+ma mkha' 'gro dmar:__phyag g.yas pad+ma'i gri gug 'phyar:__snying gar dran pa rnam bkod kyi:__'khor lo rtsa 'dab brgyad pa yi:__lte bar rdo rje mkha' 'gro mthing :__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__lte bar srid pa skyed byed kyi:__'khor lo rtsa 'dab re bzhi pa'i:__lte bar rin chen mkha' 'gro ser:__phyag g.yas rin chen gri gug 'phyar:__gsang gnas bde ba myong byed kyi:__'khor lo rtsa 'dab so gnyis dbus:__las kyi mkha' 'gro ska mdog ljang :__phyag g.yas ral gri'i gri gug 'phyar:__kun kyang g.yon pas thod khrag dang :__gru mo g.yon na kha T+wAM 'khyud:__rgyan dang cha lug gtso mo ltar:__'od zer gzi brjid 'bar ba yi:__rtsa 'dabs rnams su rang 'dra'i 'khor:__ma 'gags bde chen rol par shar:__smin mtshams pal+li rA ma sogs:__yul chen nyer bzhi'i rtsa mdad rnams:__zhing las skyes pa'i dpa' bo dang :__dpa' mo nyer bzhi snyoms 'jug dor:__yan lag bzhi dang tshigs chen bzhir:__phra men las kyi d+hA ki dang :__dam tshig 'byung ba'i mkha' 'gro rnams:__bde ba'i gar stabs cir yang sgyur:__kun kyang nyi dang 'od zer bzhin:__rigs kyi tshom bu 'bum sde spro:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__rtsa gsum lha tshogs ngo bor bzhugs:__rdo rje gsum da gdod nas dag:__ye shes lnga ldan rang dbang rdzogs:__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa At+ma ko\u0f85 haMH__lhun grub dam tshig dkyil 'khor cher:__ye shes 'khor lo dbyer med gshegs:__'ad 'bral med pa'i ngang da bzhugs:__gnyis med brda' yis phyag bgyi 'o:__oM dz+nyA na b+ha rA he A be sha ya pheM pheM dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pa hoH__a la la hoH__oM AHhU~M:__yul kun stong gzugs mchod pa'i sprin:__dbang po sgyu ma'i bde bas rol:__bde stong dbyer med thig le'i ska:__rdo rje btsun mor phyag 'tshal bstod:__ces las kyi rim pa mdor bsdus pas gsal btab nas:__gtso mo dang lus dkyil gyi lha ngo bo stong pa:__rang bzhin bde ba:__rnam pa gsal ba:__bde stong gi lha ska phyag rgya chen por rtse gcig tu sems gzung :__che ba'i nga rgyal bskyed:__ye shes kyi dag pa dran pas cir snang lha ska bde ba chen po'i rol mor 'char ba la bslab par bya'o:__zhar byung bzlas pa bya bar 'dod na:__gnas lnga'i phag mo'i thags ka ru:__nyi zla kha dor thags ba~M ni ha ri ni sa srog mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__tha mal snang zhen kun dngas te:__bde chen ye shes brtan par gyur:__ces gsal btab la:__oM ba~M badz+ra b+ha rA hi kro d+hI kA li ha ri ni sa A be sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hI tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bzlas brjod chu bo'i rgyun ltar bya'o:__gsum pa bskyed pa'i bogs 'byin pa sogs kyi slad da bzlas pa sngags kyi rnal 'byor ni:__'dzab kyi thags dam bskal zhing dgongs pa phrin las ltar gsal gdab:__ska gsung thags:__ye shes kyi mkha' 'gro bzhi:__dpa' bo dang dpa' mo:__las dang dam tshig gi d+hA ki nI rnams kyi bzlas pa skyon bcu spangs la rtse gcig tu bsnyen:__lha ska'i gsal snang gzhir bzhag ste:__sngags kyi yig 'bru:__'od zer spro bsdu:__bde ba chen po'i ye shes stong nyid rang rig pa rnams la sems bzung ste bzlas brjod chu bo'i rgyun lta bu la bslab pas ye shes la cung zad dbang ba dang :__ches cher brtan pa dang :__brtan pa mthar phyin pa rnams rim gyis 'byung ba yin pas lha sngags kyi bsam gtan la rtse gcig tu brtson par gyis shig:__de lta bu'i rim pas than bzhi la sogs par nyams su blang :__than thams cad kyi mthar thags kyi dgongs pa mi 'gyur ba'i gsal 'debs:__lha dang sems nyid dbyer med kyi ngang yun ring da mnyam par bzhag:__de las ldang ba na mchod cing bstod pa sogs ci rigs pa byas te nongs pa bzod par gsol:__rtag chad kyi mtha' bsal:__bsngo ba dang smon lam bkra shis kyis mtshams dar:__than mtshams thams cad da snod bcud ye shes kyi mkha' 'gro ma'i rdo rje gsum da rnam par dag pa'i ngang nas tshogs dang :__gtor ma dang :__mchod skong dang :__din sreg sogs phyi nang gi mkha' 'gro ma rnams mnyes pa'i brtul zhugs la das rtag tu bslab par bya'o:__sa ma ya:__bskyed bzlas zung da 'jug pas bsnyen sgrub bya bar 'dod na:__thog mar rten bca' bar bya ste:__dar khrod kyi ras sam:__gzhon nu ma'i rdul gyis gos pa'i ras la bla ma yab yum gyi byang sems kyis byug:__lha bzo dam tshig dang ldan pas bris ska mtshan nyid rdzogs pa sor bzhi pa bris pa'i rgyab tu sngags dang gsol byang dgod:__de ni ska'i rten no:__gzhi gong dang 'dra ba'am:__gro shog la 'khor lo lte ba mu khyud dang bcas pa'i dbus su ba~M:__mtha' skor da oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI badz+ra sa ma ya s+t+waM:__gong ras la ska gsung thags sngags:__mu khyud dang po la 'dab ma bzhir mkha' 'gro rigs bzhi'i sngags:__de rgyab mu khyud gsum la 'khor lo rtsibs brgyad rer dpa' bo dpa' mo'i sngags:__de rgyab mu khyud lnga par 'dab ma brgyad la las dang dam tshig gi mkha' 'gro'i sngags rnams lha gnas ma 'chol bar dgod:__rtsibs mchan rnams su sarba DA ki nI badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes bri:__mu khyud drug par dbyangs gsal:__gsol byang :__rten 'brel snying po rnams dgod:__de rgyab rdo rwa dang me ris mdzes par bya:__sngags thams cad yig mgo phyir bstan:__bla ma yab yum gyi byang sems gtso bor gyur pa'i bdad rtsi chen pos byug:__mtshan nyid dang ldan pa'i mkha' 'gro'i rigs can gyi pa dang sen mo:__gsang gos bcas lhan cig tu bzhag go:__de ni gsung gi rten no:__thod pa mtshan ldan dpyad legs pa rten 'brel bzang po can gyi nang da bdad rtsi lngas byug:__rang byung gi shel zur ma nyams pa:__dang srin med:__mgron bu bu ma:__me long g.ya' bral:__gri gug:__kha T+wA~M:__rdo rje dril bu:__cang te'u rnams kyi gzugs brnyan:__cu gang :__sin+d+hU ra:__la phug sogs mkha' 'gro 'ad ba'i rdzas dang :__khyad par sha lnga bdad rtsi lnga'i ril bu'am phur ma:__rin chen 'bru sman sogs kyis phyur bur gtams:__de ni thags kyi rten no:__de'i nang da ska dang gsung gi rten bzhugs su gsol:__rab gnas legs par bya:__dar dmar pos dril te dkyil 'khor gyi dbus su gzhug:__bgegs bapad:__ye shes kyi gzi byin legs par dbab bo:__de nas mtshams dam par bcad la bsnyen sgrub yan lag bzhi'i sgo nas 'jug par bya ste:__dang po bsnyen pa ni:__las kyi gzhung bsrangs la:__rang nyid gtso mo'i lha ska'i gsal snang lhag par blo bzhag ste ska gsung thags kyi bzlas pa mthar phyin par bya'o:__gnyis pa nye bsnyen ni:__dkyil 'khor yongs rdzogs la sems bzung :__rigs bzhi'i mkha' 'gro ma la dmigs te bzlas brjod 'bum phrag re bya'o:__gsum pa sgrub pa ni:__phrin las kyi gzhung bsrang :__bzlas pa'i skabs su bab pa na:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI mapa la s+pha ra Na phaT:__ces pas rang 'dra'i dkyil 'khor gnyis pa spros:__saM ha ra Na hU~M:__zhes pas mdan rten dang dbyer med da bzhugs par bsams la:__mkha' 'gro lnga'i sngags ji ltar rigs pa dang :__gtso bor dpa' bo dang dpa' mo'i sngags 'bum phrag re bzla'o:__bzhi pa sgrub pa chen po ni:__las dang dam tshig gi mkha' 'gro la dmigs te phrin las skal ba'i sngags 'bum phrag re bzlas pa sngon da 'gro bas tshogs dang gtor ma'i mchod pa rgya chen po bcas dngos grub blang ba'i cho ga tshul bzhin da bya'o:__de ltar brtson pas rab rlung sems lha skar dngos su ldang nus:__'bring 'ad ba gsum dang 'bar ba gsum ci rigs par 'byung :__tha ma'ang las gang brtsams thogs med da 'grub:__thir bsnyen sgrub lan gcig bgyis pas kyang dbyings dang ye shes las kyi mkha' 'gro ma rnams lus dang grib ma ltar 'grogs nas rtsa khams byin gyis brlabs pa'i mthas:__tshe ring :__nad nyung :__rgas pa sra:__nyams rtogs khyad par can skye:__'brel tshad snang ba 'gyur zhing mkha' 'gro mas rjes su dgongs:__'chi kha 'am:__bar dor ye shes kyi mkha' 'gro mas thags rje'i phyag gis bzung ste mkha' la thod pa'i gnas su 'khrid par 'gyur bas na the tshom med pa'i dad pa dang nges shes brtan pos gsang ba'i lam 'di la rtag tu brtson par bya'o:__des rim pa dang po'i khrid phul grub nasatha__gnyis pa nang gi dbang lus kyi dkyil 'khor la brten nas gsang ba'i dbang bskar rjes 'brel dang bcas pa zhu ba'i yon da mapalatha__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__bla ma rdo rje phag mo yis:__bum pa'i dbang bskar stsal lags na:__da ni dam tshig gsang chen gyi:__dbang bskar bka' drin mdzad da gsol:__lan gsumatha__de ltar gsol ba btab pas slob dpon 'khor lo'i dbang phyug nyid skad cig gis pad+ma he ru ka bde mchog gi rnam par gsal ba de nyidatha__shes rab rdo rje phag mo dang snyoms par zhugs pa'i bde ba'i rol mos nam mkha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs than drangs:__zhal da zhugs:__'dod chags chen po'i mes bzhu ba'i byang chub kyi sems dkar dmar 'dres pa'i rgyun yum gyi pad+ma nas phyir spros:__thod pa'i lha tshogs rnams kyi zhal da thim:__bde ba chen po'i mchod pas mnyes te 'od da zhu ba khyed rang rnams kyi zhal da byin pa'i mos pa mdzodatha__hU~M:__thabs kyi rang bzhin byang chub sems:__mu tig ltar dkar dri ma med:__shes rab mchog gi rak+ta ni:__dmar gsal chags pa chen po'i tshul:__dbyer med lhan cig mnyam dar ba'i:__kun tu tshim byed bdad rtsi che:__'thangs shig 'thangs shig brtul zhugs can:__dpa' bo'i dam tshig 'di thod cig:__oM b+ho d+hi tsit+ta a ho ma hA su kha a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes bdad rtsi myang ba la brten nas gsal stong bde ba'i ye shes rgyud la skyes pa'i mthas:__rtsa gsum 'khor lo lnga lhag par gsal bar byas:__rtsa nang gi khams rnams gnas gyur te thi bor sangs rgyas:__mgrin par pad+ma:__snying gar rdo rje:__lte bar rin chen:__gsang bar las kyi mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo rnams shin tu gsal ba la sems bzung nas ma yengs par mnyam par zhog cig__thacung zad 'jog__thaganyis pa de dang rjes su 'brel ba khyad par gyi byin rlabs drug gi__thadang po gtum mo drod kyi nyams len la brten nas bde stong gi ye shes btsan thabs su bskyed par byed pa'i zab lam sgom pa'i snod rung da sgrub pa'i phyir byin rlabs bya ba ni/__khyed rang rnams lus gnad bsrang tha__lus lha ska'i stong ra rtsa gsum 'khor lo lnga ldanatha__rtsa gnas kyi lha dang bcas pa gsal btab cing tha__lte ba'i lha tshogs rnams la sems gtad de bum pa can bzung bas de rnams las 'od zer 'phros:__gtum mo'i me la reg pas dmar khyug gis 'bar:__rtsa 'khor lnga dang lus phyi nang thams cad gang :__khams snyigs ma rnams bsregs:__dwangs ma rnams ches cher 'bar zhing rgyas:__bde drod kyis lus thams cad khyab pa'i dmigs pa dang bcas rlung bum pa can bzung bar zhutha__rlung ro bsal nas bum pa can dang dmigs pa bzung bcug__thaslob dpon gyis DA dril bcasatha__oM sarba rat+na d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a A:__ra~M ra~M ra~M:__zhes drag tu brjod pas byin dbabatha__de ltar dbab pa'i byin rlabs de nyid dpal 'bar gyi me lces lus la bskor ba'i brda thabs kyis brtan par bya ba ni/__hU~M:__rin chen mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__gtum mo'i me lce sbar ba las:__mtshan 'dzin rnam rtog bag chags bsregs:__bde drod ye shes 'bar bar shog:__oM dz+nyA na dz+wa la raM a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__ra~M ra~M ra~M:__de ltar byas pas gzung 'dzin rtog pa'i bag chags bsreg cing tha__bde drod kyi ye shes rtsol med da 'bar ba'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__thaganyis pa sgyu lus la brten nas rtsal dong ba'i byin rlabs bya ba ni/__thi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro ma'i lha tshogs la sems gtad pas:__de las 'od zer 'ja' tshon lta bu 'phros:__zhu bde dang dbyer med pa'i lus dkyil lha tshogs rnams la reg pa tsam gyis de thams cad kyang dwangs gsal 'ja' tshon gyi rang bzhin da byas:__slar yang 'od zer des snod bcud thams cad la khyab pas cir snang rdo rje phag mo'i lha ska snang stong 'ja' tshon lta bur lam lam gyur par mos la rlung sems rtse gcig tu bzung bar zhutha__DA dril bcasatha__oM sarba bud+d+ha d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AHhU~M hU~M hU~M:__zhes byin dbabatha__de ltar dbab pa'i byin rlabs brtan par bya ba'i slad da lha ska'i gzugs brnyan me long la shar ba'i brda la brten nas 'di'i don thags la nges par mdzodatha__hU~MH__sangs rgyas mkha' 'gro'i ye shes kyis:__tha mal snang zhen dngos po dngas:__sgyu ma chu zla gzugs brnyan ltar:__zung 'jug chen po'i dbang thob shog:__oM ma hA mA yA dz+nyA na a d+hiSh+Tha na a d+hiSh+Thi te swA hA:__hU~M hU~M hU~M:__de ltar byas pas snang grags rtog pa'i yul snang thams cad bden med kyi dpe bcu gnyis kyis mtshon pas bden 'dzin gyi zhen pa dang bral ba'i sgyu ma las kyang sgyu mar shes pasatha__gzung 'dzin sbrul mdad rang grol gyi gdeng dang ldan pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__thagasum pa 'od gsal gyi gdams pa la brten nas snying po'i gnas lugs mngon da byed nus pa'i byin rlabs bya ba ni/__snying ga'i rdo rje mkha' 'gro ma'i lha tshogs rnams la sems gtad pas:__de las 'od zer 'phros:__'khor rnams 'od da zhu:__gtso mo la thim:__gtso mo'i thags ka'i dbus su chos thams cad kyi gnas lugs 'od gsal ba'i ngo bo a yig mthing ga shin tu phra ba la sems gtad pa la snang ba mched pa:__mched pa thob pa:__thob pa nyer thob:__nyer thob 'od gsal la thim nas rang rig dri ma med pa'i gnas lugs mngon da byed par mos la rlung sems rtse gcig gzung bar zhutha__DA dril bcasatha__oM sarba badz+ra DA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__a a a:__zhes byin dbabatha__de ltar dbab pa'i byin rlabs brtan par bya ba'i slad da me long dri ma med pas brdas mtshon te/__ngo sprod pa'i don la nyams len mdzad par zhutha__hU~M:__rdo rje mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__snang gsum dbyings su thim pa las:__dwangs shing gsal la mi rtog pa'i:__'od gsal gnas lugs mngon gyur shog:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+ThI te swA hA:__a a a:__de ltar byas pas snang gsum 'od gsal gyi sbubs su nub nas shin tu phra ba'i ye shes gzhom da med pa'i thig le chen po rang gsal bum nang gi mar me lta bu'i gnas lugs rjen par rtogs nus pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__bzhi pa rmi lam bzung dang sprul bsgyur la sogs pa 'dod rgur thod pas lam gyi tshod 'dzin par dbang ba'i byin rlabs bya ba ni/__mgrin pa'i pad+ma mkha' 'gro ma'i thags ka nas 'od zer 'phros:__'khor rnams 'od da zhu:__gtso mo la thim:__gtso mo'i mgrin par a~M dmar po 'bar ba la sems gzung :__rmi lam yin snyam da mos la nyams skyes pa na rlung sems drag tu gcun par zhutha__DA dril bcasatha__oM sarba pad+ma d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__a~M a~M a~M:__zhes byin dbab/__de ltar dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun brtan par bya ba'i slad datha__me long da gzugs brnyan sna tshogs shar ba'i brdas mtshon te dbang thob pa'i mos pa mdzodatha__hU~M:__pad+ma mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__rmi lam sprul bsgyur 'byongs ba las:__chos kun stong pa'i gzugs brnyan ltar:__yang dag nges don rtogs par shog:__oM shU n+ya tA rU pa dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__a~M a~M a~M:__de ltar byas pas rmi lam yengs 'khrul rgya 'byams kyi skyon dang bral nas rmi lam da ngo shes kyi go rar chudatha__sgyu lus dang bsres te sprul bsgyur gyi lhar ldang tha__'od gsal dang bsres te mi rtog pa'i ye shes mngon da byed nus pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__thalnga pa 'pho ba lam gyi skyel ma lta bu'i gdams ngag nyams su len par dbang ba'i byin rlabs bya ba ni/__lte 'og sor bzhi'i thad kyi dbu ma'i nang zla dkyil gyis khrigs se bkag pa'i dbus su thig le sngo skya sran chung tsam gsal gdab:__gsang gnas kyi karma d+hA ki'i lha tshogs rnams la sems gtad pa dang tha__'og rlung gis bskal ba'i rkyen gyis 'od zer rlung dang bcas pa gyen da byung :__zla dkyil la reg pas thig le skar mda' 'phang ba bzhin song :__dbu ma'i lam brgyud:__'khor lo gsum gyi gtso mo rnams la bskor te:__thi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro ma'i thags kar thim par mos la rlung rig bsres te sems bzung bar zhutha__DA dril bcasatha__oM sarba karma d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__phaT phaT phaT:__zhes byin dbabatha__de ltar dbab ba'i byin rlabs brtan par bya ba'i slad da mda' gzhu'i 'khrul 'khor gyi brdas mtshon te dbang bskar bas zab lam gyi nyams len la thogs med kyi rtsal 'byong ba'i nus pa rgyud la bzhag pa'i mos pa mdzodatha__hU~M:__las kyi mkha' 'gro'i byin rlabs kyis:__rlung sems thig le mda' ltar 'phangs:__dbyings dang rig pa dbyer med ngang :__mkha' thod gnas su 'pho bar shog:__oM dz+nyA na pra be sha ya phaT a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__phaT phaT phaT:__de ltar byas pas dang rtsol gyi rtags tshad myur da phebs shing tha__das su phyin nas slar sangs rgyas mkha' 'gro'i thags ka nas rlung sems kyi thig le mar byung tha__ltai ba'i zla dkyil gyi steng da lci thing nger gnasatha__tshangs bug rdo rje'i hrIHmtshan gyis bkag pa'i yig 'bru'i 'od kyis 'khor 'das kyi tshe bcud bsdus te hrIHla thimatha__de las tshe dbang bdad rtsi'i rgyun 'dzad med da 'jo bsatha__rtag brtan rdo rje'i tshe yi dpal la thod pa'i dngos grub thob pa'i mos pa mdzodatha__des rig pa dri med tshangs pa'i sgo nas brgyud mkha' la thod pa'i gnas su mda' 'phang ba ltar gshegs te/__dbyings rig dbyer med chos dbyings zab mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i klong da mngon 'tshang rgya ba'i thabs mchog khyad par can nyams su len pa la dbang 'byor ba'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__thadrug pa lam gyi chad mthad bar do'i gdams ngag nyams su len par nus pa la dbang ba'i byin rlabs bya ba ni/__slar yang rang nyid bar do'i rlung sems tsam las grub pa'i ngo bo rdo rje phag mo khros ma nag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa la sems gtad de:__'od zer 'phros:__snod bcud thams cad la khyab:__de thams cad bar do'i snang ba sgyu ma'i rol pa mkha' 'gro ma'i ska gsung thags kyi rang bzhin da lam gyis sad par bsams la rtsal dong bar zhutha__DA dril bcasatha__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA lI sarba DA ki nI dz+nyA na A be sha a AH__ba~M ba~M ba~M:__zhes byin dbabatha__mthar snang ba thams cad 'od gsal gyi dbyings su thimatha__de las zung 'jug sgyu ma'i lta ska khros ma nag mor lam gyis gyur pa'i mos pa mdzodatha__de ltar dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun brtan par bya ba'i slad da mar me rlung gis mi bskyod pa'i brda la brten nas dbang bskar bas gnas skabs 'di nyid da yon tan gyi rtsal kha rdzogs te bar dor nyams len gyi rnal 'byor la brtan pa thob pa'i mtha dbang rdzogs pa'i mos pamadzodatha__hU~M:__rdo rje phag mo'i byin rlabs kyis:__lha sngags chos ska'i snang ba 'bar:__bar do'i 'khrul pa'i mun pa bsal:__ska gsum go 'phang mngon gyur shog:__oM ma hA su kha kA ya dz+nyA na a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__ba~M ba~M ba~M:__de ltar byas pas srid pa bar dor las rlung gis g.yo ba rang sar dengs pas rig pa rang gsal g.yo med kyi rang tshugs zin te/__ska gsum gyi go 'phang mngon da byed nus pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/de ltar na gsung byang sems bdad rtsi'i dkyil 'khor da gsang ba'i dbang thob:__gzugs khams dang ngag gi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i rlung sngags kyi de kho na nyid bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu gsung rdo rje mngon da byed pa'i skal ba can da byas pa'i nges shes bskyed par zhutha__de ltar gsang ba'i dbang bskar rjes 'brel dang bcas pas legs par smin nasatha__rlung ngag gi rgyu ba skye 'gags kyi dri ma dong byed gsang dbang gi lam dang 'brel ba'i gsung rdo rje rdzogs rim gyi sngon 'gro thabs lam chos drug gi nyams len ji ltar bya ba'i grol byed kyi gdams pa 'di la snyan gtad 'tshalatha__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__gsang ba'i dbang bskar ba dang rjes su 'brel ba'i gdams ngag bsgom pa la drug las:__dang po gtum mos gzhi bca' ba ni:__gnas dben par bde ba'i stan la lus gnad drang por bsrang :__yan lag dang nying lag rnams 'phen cing gcud pa dang 'phur bshud la sogs pas mnyen btsal:__rlung ro sangs kyis bus:__rig pa ma bcos pa'i ngang nas sngon 'gro ji ltar rigs pa'i rjes:__rang nyid phyi dbyibs kyi phag mo rtsa gsum 'khor lo lnga lha dang bcas pa zab mo lus kyi dkyil 'khor ltar gsal gdab:__sems gzung :__sems zin pa na thog mar 'og rlung cung zad bskam:__steng rlung dal bar mnan:__'og rlung gyen da drang :__lte 'og tu kha dar:__dgang zhing gzhil:__mi thab pa ma na dal bus lhag med da gtang :__bum pa can 'byongs par bya'o:__de ni rlung gi nyams len no:__de nas rlung gi reg byas lte ba'i mkha' 'gro rnams bskal:__de rnams kyi thags ka nas 'od zer 'phros:__lte 'og sor bzhi rtsa gsum 'dzoms pa'i dbus kyi a thang me 'bar la khad pa la reg pas dmar khyug gis 'bar:__bde gsal drod kyi rang bzhin can gyis lte ba'i lha tshogs rnams la reg pas 'bar 'dzag gi ye shes skyes:__khams snyig ma skams:__dwangs ma cher 'phel:__rim pa de nyid kyis snying ga:__mgrin pa:__thi bo:__me lce mar 'phros pas gsang gnas rnams su zhugs:__de las cher 'bar bas rtsa khams thams cad dang :__ba spu'i bu ga tshun khyab:__drod kyi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes par bsam la rlung bzung :__de ni gtum mo'i nyams len no:__de nas me lce thi bo'i rtsa 'khor steng gi ha~M thar bstan la reg pas bde ba'i rgyun babs:__thi bo'i lha tshogs rnams kyi zhal da zhugs:__ska'i nang gang :__bde chen gyi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes:__bum pa'i dbang thob:__ska'i dam tshig nyams chags dngas:__byin rlabs zhugs par bsam:__de bzhin da mgrin pa nas gsang gnas kyi bar so sor babs pas:__dbang gong ma gsum dang rig pa rtsal gyi dbang chen thob:__gsung dang :__thags dang :__yon tan dang :__phrin las kyi dam tshig nyams chag byang zhing byin rlabs zhugs par bsam:__so sor bum pa can gyis brtan par bya:__mthar byang chub sems kyis lus dkyil thams cad la khyab pas las dang ye shes kyi dngos grub kyang thob par bsam:__de ni thig le'i nyams len no:__de nas phrin las ltar dgongs pa gsal btab ste bde rlung sems dang lha ska dbyer med pa'i ngang das gsum gyi spros pa bcad la sems bzung :__de ni mi rtog pa'i nyams len no:__gnyis pa sgyu lus kyi rtsal dang ba ni:__rlung bum can gyi dor ba dang bcas thi bo'i lha tshogs la sems gtad pas:__de rnams las 'od zer 'ja' tshon lta bu me'i rang bzhin can byung :__zhu bde dang dbyer med pa'i lus dkyil gyi lha rnams la reg pa tsam gyis lcags la gser 'gyur gyi rtsis btab pa ltar lha ska sgyu ma 'ja' tshon lta bur gyur:__slar yang 'od zer des snod bcud thams cad la khyab pas:__brtan g.yo'i dngos po mtha' dag bde chen gyi rang bzhin:__sgyu ma'i gzugs brnyan:__mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor da lam lam shar ba la sems gtad:__rlung yid sems gsum gcig tu dril:__mthar de thams cad me long la has btab pa yal ba ltar snod bcud gzhi lus dang bcas pa 'od gsal da bsdu:__yang sgyu ma'i skar ldang :__dgra gnyen bar ma'i snang ba dang chags sdang rmongs pa'i rtog pa gang shar yang sgyu ma lta bu'i lha ska:__rmi lam gyi rang gzugs:__snang stong dbyer med kyi ngang da rtsal dang zhing lam da blang ngo tha__de ni sgyu ma'i nyams len no:__gsum pa 'od gsal gyi snying po'i gnas lugs mngon da bya ba ni:__rlung dor dang bcas snying ga'i lha tshogs rnams la sems gtad pas 'khor rnams bde chen gyi ngo bor zhu:__gtso mo la thim:__gtso mo'i thags kar a yig mthing ga shin tu phra ba la sems gtad:__rlung yid sems gsum brgyal thabs su bzhag pa la brten nas rtog pa rags pa:__phra ba:__shin tu phra ba'ang 'gags nas rig pa ma bcos pa'i ngo bo rjen lhang gis shar ba'i ngang da bzhag:__de ltar yang yang goms pas gnyid da 'gro khar lus gnad tsog par byas la dmigs pa drag tu gcun pas nyams dang rtogs pa'i ye shes 'char bar 'gyur ro:__de ni 'od gsal gyi nyams len no:__bzhi pa rmi lam gyi tshad bzung ba ni:__snang ba thams cad rmi lam yin snyam pa'i 'dan pa drag tu bya:__nyams skyes pa na sgyu lus kyi rtsal dang :__khyad par gnyid da 'gro khar lus tsog par byas la:__rlung dor dang bcas pas mgrin pa'i lha tshogs la sems btad pas:__'khor rnams bde gsal gyi ngo bor 'od da zhu:__gtso mo la thim:__gtso mo'i mgrin par thig le dmar po shin tu phra ba bde gsal gyi rang bzhin can la sems gtad:__'di rmi lam rmi ba yin 'dag snyam da bsam:__mthar thig le kho na la sems bzung zhing :__'jam rlung bcas gnyid log pas dang po rmi lam nam 'dod da ngo shes pa 'byung :__de nas sgyu lus dang bsres te lha skar ldang :__'od gsal dang bsres te mi rtog pa'i ngang da bzhag:__sprul bsgyur dang bsres te zhing khams lta ba sogs bslab par bya'o:__de ni rmi lam gyi nyams len no:__lnga pa 'pho ba'i nyams len ni:__dbu ma'i nang lte 'og sor bzhi'i thad smyug ma'i tshigs pa ltar zla dkyil gyis khrigs se bkag pa'i steng da rig pa'i ngo bo thig le dkar po:__rlung gi rang bzhin sngo mdangs chags pa 'phar ling ling byed pa la sems gtad:__zin pa na rlung dor gyis bskal bas gsang gnas kyi lha tshogs rlung 'od zer dang bcas pa shugs drag tu langs:__zla dkyil gyi 'og la reg pas rkyen byas:__thig le sbar te 'phar:__'khor lo bzhi'i gtso mo rnams la g.yon da bskor te thi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro'i thags kar thim par bsam:__'og rlung bskyod:__steng rlung phyir gtang :__mig gyen da ldog:__phaT ces brjod:__rlung sems bsres te mnyam par bzhag:__yang a zhes brjod pas thig le mar byung lte bar lci thing nge gnas par mos:__de ltar yang yang da rtsal dang :__rtags ma byung bar 'bad:__las la dar ba'i tshe thig le spar ba dang lhan cig tu gzhi lus dang bcas pa sangs rgyas mkha' 'gro ma la thim:__de tshangs bug rgya mthongs kha bye ba ltar yod pa nas bya 'phur ba bzhin mkha' thod dag pa'i zhing da gshegs par bsams la rig pa spro bsdu med pa'i ngang da mnyam par bzhag go:__de ni 'pho ba'i nyams len no:__drug pa bar do'i nyams len niH__snang ba 'di thams cad bar do'i gnas skabs yin snyam da bsam:__de la nyams skyes pa na:__rang nyid bar do'i rlung sems tsam dang dbyer mi phyed pa'i rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa la sems gtad pas bde stong gi rang bzhin 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__snod bcud thams cad la khyab:__chags sdang rmongs pa'i rtog pa dngas:__sems kyi ngo bo:__rlung gi rang bzhin:__bde ba'i rnam pa thams cad par 'char ba'i mkha' 'gro ma'i ska snang stong :__gsung grags stong :__thags rig stong gi rang bzhin da lam gyis shar bar bsams la sems bzung :__rtog pa thams cad rdo rje gsum dang bsre zhing 'pho bas rtsal dang :__de lta bu bsgom mi dgos par shugs kyis 'char na bar do 'byongs ba yin no:__de ni bar do'i nyams len no:__de rnams kyi yan lag tu:__gtum mo'i skabs su nub mo nyal ba'i tshe tsog pa me thab drug gi chings dang ldan pas lte bar kha rlangs phog par byas te:__a thang la sems gtad cing gnyid log pas drod kyi rgyun brtan:__skabs su rlung bzung zhing lto ba rgal tshigs la brdab pa'i 'khrul 'khor bya:__des drod glo bur da 'bar:__skabs der lus gcer bur phyungs la 'dag rdzas dang chu grang gis bkru:__zhun chen gyi bku mnye bya:__zhun chen gyi dpal 'bar mdan da btsug:__pad+ma phag mo'i rang bzhin da bskyed bstim bya:__ska las ye shes kyi me 'bar bas lus kyi phyi nang thams cad la khyab:__bde drod bsam gyis mi khyab pa skyes par bsams la dpal 'bar lus la bskor zhing :__oM pad+ma wa rA hI dz+nyA na dz+wa la ra~M ra~M ra~M:__des drod kyi rtsal 'byong ngo :__dbang po tha ma rdzas kyi gtum mo ni:__g.yag rgod kyi mkhris pa drod ma yal bar sman tsha ba gsum:__sngo tsha ba gsum:__dzA ti:__rgya g.yer:__chang phabs rnams btab la bskam:__phye ma zhib mo tshil chen dang :__a rag gis ril bur dril:__gong ltar pad+ma mkha' 'gror bskyed cing sngags bzla:__lha 'od da zhu ba'i ril bu chang bzang po dang dar te btung :__rlung dor dang 'khrul 'khor bya:__dbang po'i sgo dang rmen bu ma gtogs par byugs shing bku mnye drag tu byas pas rtsol med da drod skye'o:__thir gtum mo'i dam tshig la me dang nyi ma la mi sdod:__gos srab tu bya:__grang ba'i snang ba mi byed:__dngos po thams cad gtum mo'i me'i rang bzhin da longs thad do:__sgyu lus la bogs 'byin pa ni:__snga dro nyi ma shar ba'i tshe kha nub tu bltas:__rang gi mdan da me long dwangs pa zhig btsug:__rab da dwangs pa bzhag:__phag mo'i ska 'gying log tu bris pa 'char da bcug:__'ja' shel mig la bkab:__ngo bo stong pa:__rnam pa gsal ba:__snang stong zung 'jug sgyu ma'i ska la sems rtse gcig tu bzung :__de la sems zin pa na de lta bu'i lha ska grangs med pa spros te rtsal dong ngo :__me long dang bris ska dam ye dbyer med da byas te mi 'bral ba'i bla rdor 'chang :__dam tshig tu chags sdang rmongs gsum gyi yul gang skyes kyang bden zhen ma zhugs par sgyu ma lta bur bltas te phaT ces 'dzin pa rbad kyis gcad do:__'od gsal gyi nyams 'char sla ba'i phyir gnas dben par sgrub pa'i khang bu bya:__tshil chen gyi zhun mar gsal po sbar:__de nyid bla ma rdo rje mkha' 'gro mar bskyed bstim mchod bstod bya:__oM gu ru badz+ra d+hA ki nI dz+nyA na d+hA tu a a a:__zhes bzla:__dam tshig nyams chag bshags:__dbang blang :__gsang ba'i khrus chus 'thor 'thang nye reg bya:__me long shin tu dwangs pa lte bar a yig phra mos mtshan pa mar me'i snang bas mtshon par byas te yid mig rlung gsum rtse gcig tu gtad:__rig pa bzo med da 'jog:__gnyid da 'gro khar lhag par sems bzung :__dam tshig lus ngag yid gsum ci la'ang brel da mi gzhug:__dam tshig nyams chag can gyi mi dang mi 'grogs:__zas mi za:__bcud dang ldan pa'i bza' btung nyung ngu re khrigs su bcad la bya:__sha chen gyi spos dang tshogs gtor gyis mkha' 'gro lhag par mchod:__nyin mo gnyid mi log:__khams thig le cung zad kyang ma nyams par bya'o:__rmi lam rtsol med da zin pa'i gnad nyin par thi dang :__'jigs pag sogs glo bur da skyes pa'i skabs thams cad rmi lam yin snyam pa'i 'dan pa drag tu bya:__shel gyi me long la gzugs brnyan sna tshogs ma nges par 'char da gzhug cing rmi lam yin snyam da bsam:__snang stong bden med da rtsal dang :__mtshan das kyi rmi lam gang rmis pa yid la gsal tshad dran da bcug la:__mdangs rmi lam de ltar rmis kyang ngo ma shes:__do nub nges par ngos zin par bya snyam pa'i 'dan pa yang yang btang :__dam tshig tu snang ba la bden zhen spang :__rtog pa'i rjes su mi 'brang :__gang shar ngos zin par byas la bden med da bun long nge'i ngang bskyang :__rmi lam zin pa na:__sprul bsgyur dang :__zhing khams lta ba'i 'dan pa sogs la nyin par yang rtsal dang ngo :__'pho ba'i skabs:__rlung gnad da tshud pa:__sems dmigs pa rtse gcig pa:__lus stod sgrim pa rnams gnad yin:__dam tshig tu chags sdang rmongs gsum gyi rtog pa'i rjes su mi 'brang :__rtag tu skyo shas bsten:__cis kyang dgos med kyi blo sna bstung :__lus longs thod mdza' bshes gang la'ang yid mi 'phreng :__dam tshig dang sdom pa shin tu dag par bya:__rang gang la mos pa'i zhing khams kyi bkod pa yid la byas te der 'pho ba'i 'dan pa dang spro ba rtse gcig tu bya:__dbang po tha ma rdzas kyi 'pho ba'i gdams pa ni:__sngo rtag ngu+u :__rdo khab len:__mgron bu bsregs pa'i thal ba:__sman dang sngo'i tsha ba gsum:__rgya g.yer:__shing kun:__rgya tshwa:__byang sems dkar dmar rnams dang :__khyad par skye bdan gyi gdang :__ring bsrel:__bdad rtsi chen po rnams sbrang rgod kyis ril bu dril ba'am phur ma bya:__gzhon nu ma'i thod pa mtshan ldan gyi nang da blugs:__las kyi mkha' 'gro ma bskyed bstim byas la:__oM sa karma d+hA ki nI dz+nyA na pra we sha ya phaT:__ces mang da bzlas pas 'od dang da ba 'thal ba sogs rtags byung na nges par 'grub pa yin:__gang ltar yang lha 'od da zhu ba'i rdzas su bsam:__dbugs chad pa'i skabs di bor chang bzang po dang dar nas byugs pas rnam shes tshangs bug nas thon te mkha' la thod pa'am:__mtho ris kyi rten sogs skal ba dang mtshungs par 'pho bar 'gyur ro:__bar do'i skabs:__da lta'i snang ba'i bar dor 'char ba la rtsal dngas pas nyams skyes pa na gzugs snang lha ska dang bsre:__sgrar grags sngags dang bsre:__dran rtog 'od gsal dang bsre:__de bzhin da 'dod chags bde stong :__zhe sdang gsal stong :__gti mug rig stong :__nga rgyal mi rtog pa:__phrag dog dag snang dang bsre zhing go 'pho ba sogs rtsal dang :__rlung sems rtse gcig tu gcun:__mtshan mo zhun chen gyi mar me sbar ba rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa gsal gdab:__oM badz+ra b+ha rA he dz+nyA na kA yA wA ka tsit+ta ba~M ba~M ba~M:__zhes bzlas pas de las ska dpag tu med pa 'phros:__rang dang phyi rol gyi snang ba thams cad bar do'i yid kyi bkod par gsal ba la thim pas de thams cad phag mo'i ska gsung thags su lam lam gyur par bsam la rtsal dang ngo :__dam tshig tu tshe 'di'i snang shas la blo ldog:__zhen 'khris bsgyur:__nam 'chi nges med dang :__bar do'i 'dan pa dang nge ba bya'o:__de ltar nyams su blang ba thams cad kyi mjug tu bsngo smon gyi rgyas gdab:__than mtshams kun tu'ang dngos gzhi'i nyams myong lam da khyer:__rnam pa kun tu thabs lam gyi rtogs pa thams cad bla ma'i byin rlabs kho na las 'byung ba yin pas bzod med kyi mos gus drag po rgyun chags su gyis shig:__des gsang dbang gi lam dang 'brel ba'i thabs lam chos drug gi khrid kyi rim pa phul grub nas/__gsum pa gsang ba phyag rgya'i dam tshig gi brtul zhugs la brten nas shes rab ye shes kyi dbang bskar zhu ba'i yon da mapalatha__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlosatha__dpal ldan bla ma'i bka' drin gyis:__rtsa khams rlung la nus pa smin:__da ni grol ba mngon 'gyur phyir:__gsang ba'i ye shes dbang bskar stsol:__lan gsumatha__khyed rang rnams skad cig gis pad+ma he ru ka zhal gcig phyag gnyis rdo rje dang dril bu bsnams patha__rjes su chags pa'i rang bzhin ska mdog pad+ma rA ga ltar dmar zhing tha__khro chags sgeg pa'i gzi byin rgyas patha__dar dang rin chen rus pa sogs khrag 'thang rol pa'i chas canatha__zhabs gnyis pad nyi'i gdan la phyed skyil gyis bzhugs par gsal ba latha__thog mar gsang thod kyi brtul zhugs nyams su len par dbang bar bya ba'i phyir sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gyi brda la brten nasatha__phyag rgya bzhi'i rnal 'byor gyis bde stong gi ye shes rgyud la skyes pa'i dbang bskar zhing thob pa'i mos pa mdzodatha__hU~M:__las kyi phyag rgya'i chu skyes mchog:__rnam thar gsum ldan chos 'byung dbus:__bde chen ye shes mchog ster ba:__chos kyi phyag rgya'i yi ges mtshan:__snyoms 'jug chags pa chen po'i me:__dam tshig phyag rgya'i dmar 'od 'bar:__dwangs gsal rnyog med me long ltar:__phyag rgya chen po mngon gyur shog:__oM karma mu drA sarba dz+nyA na ma hA su kha ho:__zhes sin+d+hU ra'i thig le smin mtshams su dgodatha__de ltar dor ba'i dbang gis snod rung da byas pa latha__dngos gzhi pho nya mo'i lam la brten nas dpe'i ye shes mngon da byed pa'i slad da sin+d+hu ra'i dkyil 'khor las phyag rgya pad+ma can gyi mtshan nyid yongs su rdzogs pa rdo rje phag mo'i rnam pa can byung ste/__khyed rang rnams kyi mdan da 'khod pa des nus pa 'dri zhing tha__rjes su chags pa'i glas bskal ba'-i mos pa mdzodatha__e ma gsang ba chen po'i rigs:__sngags kyi dam tshig la gnas na:__rdo rje rjes su chags pa yi:__dam tshig mchog gi das la bab:__sa ma ya ho:__zhes bris pa la lan gdab pa'i mos pa mdzad nas 'di'i rjes zlos mdzodatha__e ma yid 'ong lha mo che:__bdag ni lam la som nyi med:__sngags kyi dam tshig chen po yi:__longs thod dga' ston khyod kyis mdzod:__sa ma ya s+t+waM:__slar yang lha mo des dor ba'i brda'i glas bskal ba'i mos pa mdzodatha__rjes su chags pa chen po yi:__thod pa mchog la rnam rol pas:__lhan skyes ye shes sgrub byed pa'i:__ngo mtshar chen po de thod cig:__a nu rA ga ya hoH__de ltar gsungs pa la mchog tu spro zhing gus pa'i sgo nas lan gdab pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__e ma hoH__bde ba'i 'byung gnas che:__rdo rje rjes su chags pa yi:__brtul zhugs rol par bdag spro na:__bde ba'i pang da da ltar byon:__a nu rA ga yA mi:__zhes lan btab pas rig ma de mchog tu dgyes te/__ho:__dga' ba'i yan lag reg pa dang :__mchog dga'i phyag rgyas nye bar 'khyud:__khyad par dga' ba'i ngang da sdoms:__lhan cig skyes pas rjes thod cig:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes gsungs nas pang da byon pa dang tha__de nyid la lha sngags chos kyi 'ad shes gsum dang ldan pa'i sgo nas rol shing snyoms par zhugs pas bde ba'i reg bya'i mes bzhus pa'i thi bo'i haM las byang sems kyi rgyun babs pa dang tha__rtsa gnas gzhan gyi dwangs ma rnams kyang lhan cig tu 'das pa las 'khor lo bzhi'i gnas rnams rim par gang*/__yas babs kyi dga' ba bzhi'i ros rgyud yongs su gang zhing tshim pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di'i rjes zlos mdzodatha__oM sarba ta tha ga ta ma hA a nu rA ga Na hoH__slar yang thig le gyen da bzlog ste mas brtan gyi dga' bzhi'i mthar son te/__lhan cig skyes pa'i ye shes mngon da byas pa'i bde stong blo 'das 'dzin med kyi ngang da mnyam par bzhag bzhin pa las mi 'gyur ba'i nga rgyal dang bcas pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85 haMH__de ltar na thags phyag rgya'i chu skyes mtshon pa'i sin+d+hU ra'i dkyil 'khor da shes rab ye shes kyi dbang thob:__gzugs med khams dang yid kyi dri ma dag:__rdo rje phag mo'i thags bde chen gyi ye shes bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu thags rdo rje mngon da byed pa'i skal ba can da gyur pa'i nges shes bskyed par zhutha__de ltar gsang ba shes rab ye shes kyi dbang gis legs par smin nasatha__gsum pa yid dang thig le 'pho ba'i dri ma dong byed sher dbang gi lam thags rdo rje rdzogs rim gyi dngos gzhi bde ba chen po'i nyams len ji ltar bya ba'i grol byed kyi gdams khrid 'di la snyan gtad 'tshalatha__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__shes rab ye shes kyi dbang bskar ba dang rjes su 'brel ba'i 'og sgo bde ba chen po'i lam nyams su len pa la bzhi ste:__dang po chos kyi phyag rgya'i nyams len ni:__sngon 'gro'i rgyud dang ji ltar rigs pa'i rjes:__rang nyid skad cig gis sems kyi ngo bo:__bde ba'i rang bzhin:__dwangs ma rlung gi rang rtsal dpal he ru ka rdo rje dang dril bu bsnams pa:__rjes su chags pa'i ska mdog pad+ma rA ga ltar dmar zhing :__khro chags sgegs pa'i gzi by-in mchog tu rgyas pa:__dar dang rin po che dang rus pa'i phyag rgya sogs khrag 'thang rol pa'i chas can:__pad+ma dang nyi ma'i gdan la phyed skyil gyis bzhugs par gsal gdab:__de lta bu'i ska phyi gsal nang gsal 'od kyi rang bzhin can gyi dbus su:__rtsa dbu ma phyi dkar la nang dmar ba:__yar sna thi bor zug pa:__g.yas g.yon da ro rkyang gnyis:__yar sna sna bug tu zug pa:__mar sna gsang gnas kyi 'khor lo'i 'og tu rtsa gsum sbubs gcig tu gyur te rdo rje nor bu'i rtse mor zug pa:__'khor lo lnga'i thad rnams su rtsa gsum sbubs gcig tu gyur pa las rtsa 'dabs so so gdags kyi rtsibs ma ltar gsal ba'i thi bo'i rtsa 'khor gyi steng da ha~M mgo thar bstan byang chub sems kyi rang bzhin can:__dbus su ha~M mgo gyen bstan dkar po:__mgrin par oM dmar po:__snying gar hU~M sngon po:__lte bar AHdmar ser:__gsang gnas su hoHljang gu:__nor bu'i rtsa bar AH__sked par hU~M:__rtse mor oM yig 'od 'bar ba:__rtsa 'dabs dang yul nyer bzhi'i rtsa:__rkang lag bzhi dang tshigs chen bzhi rnams la lha'i ngo bo bde ba'i rang bzhin ba~M yig dkar dmar 'bar ba res mtshan pa las rtsa khams thams cad bde ba'i rang bzhin da phril gyis song bar bsams la:__oM shrI badz+ra he ru ka dz+nyA na A be sha ya sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes drag tu bzla:__bde nyams spar stong nyid la blo bzhag:__de ni bdag nyid byin gyis brlab pa'i rim pa'o:__gnyis pa dam tshig gi phyag rgya la bslab pa ni:__bdag byin rlabs la brten nas bde nyams khyad par can skyes pa na:__rang gi mdan tu sngar 'dris pa lta bu'i yid da 'ong ba'i bu mo lang tsho dar la bab pa:__chags pa'i nyams rgyas pa:__dran pa tsam gyis bde ba bzod med da g.yo nus pa zhig gsal gdab:__gsal snang skyes pa na:__chags pa'i nyams 'gyur ci rigs ston par bsam:__sa ma ya s+t+wa~M:__zhes chags pa'i brdas bskal bar:__sa ma ya ho:__zhes lan gdab:__slar yang rA ga ya hoH__zhes dor ba'i brdas bskal bar:__rA ga ya mi:__zhes lan btab pas mchog tu dga' ba'i sgras mig zim bur blta ba:__sid dang ha la sogs pa'i sgra dbyung ba:__dri zhim pos khyab pa:__yan lag dang nying lag la reg cing 'o bya ba:__mchu dang lce 'jib pa sogs kyis chags pa ches cher bskal te chu skyes mchog tu rgyas pa'i gsang rtsa ngom zhing bdad rtsi zil pa dang bcas te pang da slebs pa dang skad cig gis rdo rje phag mo ska mdog dmar mo rjes chags kyi nyams 'gyur mchog tu rgyas shing :__rgyan thams cad kyis brgyan pa:__snang stong zung 'jug 'od kyi skar lam me gyur pa la rtsa 'khor yi ge dang bcas pa gsal gdab:__gsang ba'i pad+mo'i dbus su rtsa mdzes ma'i thi bor a yig gis mtshan par mos:__dzaHzhes pas lus kyi cha shas rnams reg:__hU~M zhes pas lag pa dang brla 'khyud:__ba~M zhes pas mkha' gsang dam da sprad:__thabs 'di kho na la brten nas sems can thams cad kyi don da lhan cig skyes pa'i bde ba mngon da bya'o snyam pa'i byang chub kyi sems gsal btab la:__hoHzhes yab kyis gsor:__yum gyis bskyod pas thi bo'i ha~M las bde ba cher g.yos te byang chub sems kyi chu rgyun babs:__rtsa khams gzhan gyi dwangs ma rnams kyang lhan cig tu 'das:__smin mtshams yan chod kyi dbu ma'i nang gang bas dga' ba'i ye shes skyes:__de las cher 'phel te smin mtshams yan chod kyi rtsa khams thams cad khyab:__dga' ba mthar phyin par bsam:__thi bo'i bum pa can drag tu gcun:__rnam par mi rtog pa'i ngang da bzhag go:__de bzhin da byang sems mgrin par babs pas mchog tu dga' ba:__snying gar babs pas khyad par gyi dga' ba:__lte gsang gi rtsa 'khor brgyud nas nor bu'i rtse mo'i bar son pas lhan skyes kyi dga' ba nyams su myong :__khyab par brtan:__de'i tshe yab yum gyi rtsa dbu ma:__rlung ldang 'jug:__thig le dkar dmar:__dbyings dang ye shes zhal dor ba'i kha dor bzhi'i bde stong gi ye shes mngon da byas par bsam:__de ni yas babs kyi dga' ba'o:__mas brtan gyi dga' ba'i slad da:__hU~M gi gdangs dang :__gsang rlung gyen da drangs pa dang :__rkang lag gi nywa bzhi sgrim zhing sor tshigs bskam:__lto ba sgal par brdab:__lce rtse dang mig gyen da phyogs:__shes pa thi bo'i ha~M la gtad pas sog sbubs nas chu drangs pa ltar thig le gyen da byung :__lte ba man chod da brtan pas dga' ba:__snying gar mchog dga':__mgrin par khyad par gyi dga' ba:__thi bo'i ha~M yig gi bar da son pas lhan cig skyes pa'i dga' ba nyams su myong :__khyab cing brtan par bsam:__'khor lo so sor bum pa can drag tu gcun:__seng ge rnam rol gyi 'khrul 'khor gyis yur ba nas zhing sa la chu 'grems pa ltar rtsa khams thams cad la khyab par dgram:__bde ba'i nyams bskyang :__lte ba'i bum pa can la gnad da bsnun nas rlung sems bde ba gsum dbyer mi phyed pa'i de kho na nyid la yun ring da mnyam par bzhag go:__de ni dam tshig gi phyag rgya'i nyams len no:__de lta bu yun ring da goms pas snang ba thams cad bde bar 'char:__rtsol med kyi bde ba:__'dzag med kyi tshul khrims:__zag med kyi nyams myong khyad par can rgyud la skyes pa na de'i bogs dbyung ba la brten nas dpe'i ye shes mngon da bya ba'i phyir:__gsum pa las kyi phyag rgya la bslab pa ni:__thog mar rigs brtag par bya ste:__rab pad+ma can:__'bring dang can ma:__glang sna can:__ri dwags can:__ri mo can gang yang rung ba:__tha ma gzugs dang lang tsho dar la babs pa:__dme can gdol shan yug grib sogs kyis ma gos pa:__lhag par dam tshig nyams pa'i mi dang ma 'phrad pa:__na tshod lo bcu gnyis nas nyer lnga man bsten da rung ba yin la:__khyad par sgrub pa po la gus pa:__gsang ba mchog gi kun thod la mi pag cing mos pa brtan pa:__sgo gsum 'chal bar ma shor zhing gsang thab pa:__mthong ba'am dran pa tsam gyis kyang bde ba rtsol med da skyed nus pa:__chags pa che zhing dor thabs la mkhas pa ste de rnams ni med da mi rung ba'i mtshan nyid yin no:__gang ltar yang rang nyid drod thob cing lha dang bla mas lung bstan pa gtso bor bzung ngo :__de ni brtag pa'o:__mtshan nyid dang ldan pa rnyed nas dgug pa'i rim pa ni:__rtswa ku sha ma nyams pa:__rdo khab len:__me tog glang sna:__bal po'i se'u:__bya thi ba'i brun:__khye'u mgo gtsang gi khams dang po:__sgrub pa po rang nyid kyi lte khung gi dreg pa bcas zangs gzhong da dar:__mngar gsum gyi skyobs dang bcas te bzhag:__sngags ni:__oM ni pad+ma d+hA ki nI i kyi ma d+ha ri tsak+Shu tser d+ha na gum swA hA:__zhes mi tshig gis bar ma chod cing sus kyang ma mthong bar rtse gcig tu bsgrubs pas rdzas las tshag sgra dang 'od dmar po 'khyil ba'am:__kha dog dmar shas can da 'gyur ba byung na nges par 'grub pa yin:__ting nge 'dzin ni:__rang pad+ma mkha' 'gror gsal ba'i lte ba nas srid pa 'gugs byed kyi lha mo dmar mo shin tu chags pa'i nyams can lcags kyu thogs pa dpag tu med pa 'phros:__'khor 'das thams cad la khyab:__brtan g.yo'i dwangs ma 'gugs byed kyi bcud mtha' dag 'od zer dmar ser bdad rtsi dang bcas pa'i rnam par than drangs:__rdzas la thim pas reg pa tsam gyis tshangs pa'i bu mo'ang yid sgul ba'i nus pa dang ldan par bsam mo:__de lta bu grub pa'i rdzas de nyid dbang gi las la shis pa'i gza' skar 'dzom pa'am:__rang gi bla gza' dar ba'i skabs su bsgrub bya la chang sogs myos byed kyi rdzas dang :__mngar gsum dang :__la da sogs la dar te din pa'am:__lus la reg pa'am:__tha na dad pa bdag pas kyang dbang da 'gyur ba yin no:__de ni dgug pa'i rim pa'o:__de ltar dbang da 'das nas phyi drang ba dang nges pa'i don gyi chos bshad:__nang zab mo'i dbang bskar zhing dam tshig la gnas par bya:__gsang ba bskyed rdzogs kyi man ngag phog ste nyams myong ci rigs ma skyes kyi bar da sgom da gzhug go:__de ni rgyud dang ba'i rim pa'o:__de nas skabs su bab pa na:__yab yum gnyis ka khrus byas:__bku mnye bya:__ro btsa' ba'i sman dang :__bcud len dang :__kha zas bzang pos khams spel:__'bol zhing bde ba'i gdan la 'khod:__gzugs la blta ba:__chags pa'i gtam mnyan pa:__lus kyi dri zhim po bsnom pa:__zas zhim mngar gyi lum bu ster ba:__lus kyi cha shas rnams dang gsang ba'i gnas la reg pa ste bslab pa lngas bde ba bslang bar bya:__de ni sta gon gyi rim pa'o:__de nas dngos gzhi chags pa'i brda' dang lan gyis bskal te:__rang pad+ma he ru ka dang :__rig ma pad+ma d+hA ki nI'i skar bskyed:__tha mal gyi 'ad shes bsgyur:__rtsa gnas rnams yi ges byin gyis brlab:__byang chub kyi sems gsum mngon da byas te:__dam tshig gi phyag rgya'i skabs ji skad bshad pa bzhin yas babs dang mas brtan gyi dga' ba'i 'gro ldog gis bde ba bskyed:__gong da spel:__khyab par dgram:__gnas su brtan:__mi rtog pa'i ngang da bzhag pa rnams yang nas yang da goms pas thabs shes kyi rtsa rlung thig le kha dar ba las byung ba'i bde bas sems rgyud mnyam rjes kun tu gang :__yul thams cad stong pa'i 'od gsal da shar:__bde stong zung 'jug gi ye shes mtshon brjod las 'das pa dpe'i tshul da 'char ba yin no:__de ni las kyi phyag rgya'i nyams len no:__bzhi pa phyag rgya chen po la bslab pa ni:__chos kyi phyag rgyas rang lus bde chen gyi lha ska sgyu ma lta bur shar:__dam tshig gi phyag rgyas gtum mo dang dbyer med pa'i chags pa'i mes rang lus thabs ldan gyi bde ba'i rtsal 'byongs:__las kyi phyag rgya'i nye rgyus mtshon byed dpe'i ye shes rgyud la shar ba na:__des mtshon te mtshon bya don gyi ye shes so so rang rig pa'i tshul gyis ngo 'phrod:__thag chod:__brtan pa thob par bya ba ni slob pa'i 'od gsal mthar thag pa ste:__zhib par dbang bzhi pa'i khrid kyi skabs su shes par gyis shig:__'di lta bu'i lam zab mo ni myur lam thams cad kyi mthar thag pa yin pas shin tu gsang nas nyams su blangs na das myur ba nyid da mchog gi dngos grub mngon tu 'gyur bas dbang po rnon po drod thob pa rnams kyis 'di kho na la brtson par bya'o:__des sher dbang dang rjes su 'brel ba'i lam dngos gzhi bde ba chen po'i khrid phul grub nas/__bzhi pa don gyi mthar thag de kho na nyid phyag rgya chen po'i dkyil 'khor la brten nas tshig dbang rin po che zhu ba'i yon da mapalatha__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlosatha__gtso bo che khyod bka' drin gyis:__shes rab ye shes rgyud la skyes:__da ni gnas lugs de kho na:__bzhi pa'i dbang mchog bdag la stsol:__lan gsumatha__de ltar gsol ba btab nas khyed rang rnams lus gnad drang por bsrang tha__rlung ro sangs kyis bus la sems mi rtog pa'i ngang da dar cig mnyam par bzhag bzhin pa la tha__sngar phyag rgya'i nye rgyu la brten pa'i bde stong gi ye shes skyes pa de nyid kyis mtshon te/__rang byung rdo rje sems dpa'i me long gi brda thabs la brten nasatha__rang rig das gsum gyi spros pas ma bslad par mnyam par 'jog pa'i tshe/__bde stong zung 'jug gi rang ngoratha__ngo bo stong pa chos skatha__rang bzhin gsal ba longs skatha__rol rtsal 'gag med da 'char ba sprul ska ste ska gsum rang chas su rdzogs pa'i ka dag gi dbyings spros pa dang yid dpyaud las 'das patha__ye shar ye grol gyi gshis snang rig dbyer med phyi nang zang thal chen por la bzlas pas snang bas shes pa la ma gosatha__shes pas ngo bo la ma bcings pa'i lhun grub 'od gsal rdzogs pa chen po'i dgongs pa'i mthil de nyid ngo sprod pa 'di la snyan gtad 'tshalatha__shel rdo bstan la/__hoH__ltos shig skal ldan rigs kyi bu:__snang ba'i ngo bo he ru ka:__stong pa'i bdag nyid phag mo yum:__mnyam dor bde ba chen po'i ngang :__das gsum rtog pas ma bslad par:__rtse gcig mnyam par bzhag pa las:__ngo bo stong pa shel lta bu:__rdo rje phag mo chos kyi ska:__rang bzhin gsal ba 'ja' tshon ltar:__longs thod rdzogs ska'i rol par shar:__zung 'jug rtsal snang ma 'gags pa:__thags rje'i rnam rol sprul pa'i tshul:__de gsum ngo bo dbyer med pa'i:__blo 'das chen po'i rang zhal skyongs:__don gyi badz+ra wA rA hI:__tshe 'di nyid la 'grub par 'gyur:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na badz+ra a a a:__zhes ngo sprod de mnyam par gzhag tu bcug__thade ltar na ye shes dbyings rig dbyer med mtshon pa'i rdo rje btsun mo'i me long gi dkyil 'khor da dbang bzhi pa thob:__khams gsum dang sgo gsum tha dad da 'dzin pa'i rtog pa thams cad dag:__rdo rje phag mo'i de kho na nyid bsam gyis mi khyab pa'i gnas lugs bsgom pa la dbang zhing :__'bras bu ye shes rdo rje mngon da byed pa'i skal ba can da byas pa'i nges shes bskyed mdzodatha__de ltar de kho na nyid phyag rgya chen po tshig las 'das pa'i don gyi gnas lugs kun tu bzang po'i dgongs pa zang thal da ngo sprad pa'i dbang gis legs par smin nasatha__bzhi pa gzung 'dzin gnyis rtog gi spros pa shes bya'i dri ma dong byed tshig dbang gi lam ye shes rdo rje rdzogs rim gyi mthar thag ka dag khregs chod kyi nyams len ji ltar bya ba'i grol byed kyi gdams khrid 'di la snyan gtad par zhutha__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__dbang bzhi pa dang rjes su 'brel ba'i gdams pa la gsum ste:__lta ba chos skar thag gcad:__sgom pa longs skar nyams su blang :__thod pa sprul skar rtsal dang ba'o:__dang po thag gcad pa ni:__gnas dben par lus ngag yid gsum gyi bya ba gtang :__skyo shas dang nges 'byung tshad med pa'i nyams dang ma bral bar bya:__stan bde ba la lus gnad drang por bsrang :__rlung ro sangs kyis 'bud:__sems mi rtog pa'i ngang la dar gcig bzhag:__de nas sngon 'gro thi dang bla ma'i rnal 'byor yid ches par bya:__bla ma sangs rgyas chos kyi skar thag gcad la thags yid bsres te sems bzung :__de nas phyi rol gyi snang ba thams cad rmi lam gyi rang gzugs:__sgyu ma'i bkod pa:__lha ska bde ba chen po'i rang bzhin sems kyis btags pa'i snang cha tsam da thag gcad:__nang gi sems rig rig gyu gyu thol thol ba bdag dang bdag gir 'dzin pa'i rtog pa sna tshogs nam 'char ba na ngos bzung :__rtsad bcad:__mtshang btsal:__ci 'ang ma rnyed pa'i sems byung gi khang bu rdib pa na de nyid da thag bcad:__de nas gzung 'dzin gnyis med sems kyi ngo bo:__rig pa'i gnas lugs:__phung po lnga dang bral ba:__tshogs brgyad kyis 'das ma byas pa:__spros pa'i mtha' thams cad las 'das pa:__so so rang rig pa'i tshul gyis nyams su myong yang lkugs pa'i rmi lam ltar brjod mi shes pa:__gzhon nu ma'i bde ba ltar bsam gyis mi khyab pa:__tha mal gyi shes pa ma bcos pa'i rig pa skad cig ma 'di nyid ka dag rdzogs pa chen po'i gnas lugs su thag bcad:__nges shes bskyed:__nyams kyi shun pa dang phral la bzhag go:__gnyis pa nyams su blang ba ni:__de ltar rig pa dri med kyi ngo bo la gcig dang da ma med:__kha dog dang dbyibs med:__phyi dang nang med:__spros pa'i mtshan ma rdul tsam yang med pa'i stong pa chen po sangs rgyas sgam pas ma mdzad:__sems can sgrin pos ma bcos:__ye nas rang la gnas pa:__gdod ma'i gshis sam babs kyi gnas lugs yin no:__de'i ngang las gsal ba'i mdangs ma 'gags par shar ba lam da bya ste:__rnam rtog gang shar yang :__'das pa la blo mi 'phreng :__ma 'ongs pa blos mi bsu:__da lta'i shes pa la blos ma bcos par 'gyu ba rang thog tu bzhag:__nyams myong yid dpyod dang phral:__lta sgom gyi zhen pas ma bslad pa'i rang rig pa'i ngang bskyangs pas gnas lugs gding 'chos:__rnam rtog shar grol da dag:__nyon mongs rang sar grol:__snang sems ye shes su 'char:__de lta bu la chos nyid kyi dran pas gsal 'debs pa tsam las spros pa gzhan thams cad gcad de mnyam rjes kun tu bslab par bya'o:__gsum pa rtsal dang ba la gsum las:__dang po lha ska dang sems bsre ba ni:__rang dang snang ba thams cad lha ska sgyu ma lta bu lam gyis gsal gdab:__de sems su thag bcad:__sems dang lha ska dbyer med pa'i gnas lugs snang stong brjod med kyi ngang bskyang :__gnyis pa rlung dang bsre ba ni:__'jam rlung bum pa can bzung bas rlung ro rkyang gi lam brgyud:__'od zer lnga ldan shin tu phra ba dbu ma'i lam nas mdang tshugs su song :__snying ga'i a yig 'od gsal ba'i ngo bo la thim:__'byung 'jug gnas gsum gyi rlung a skye ba med pa'i rang bzhin da gyur par bsams la yid bzlas bya:__rlung sems dbyer med pa'i rang bzhin rdzogs pa chen po'i ngang da mnyam par bzhag go:__gsum pa bde ba dang bsre ba ni:__dngos sam yid kyi rig ma la bsten nas bde ba'i nyams skyes pa na:__de nyid sems kyi nyams 'gyur da thag bcad:__blo 'das brjod med da nges shes bskyed la:__ngo bo stong pa:__rang bzhin bde ba:__de gnyis dbyer mi phyed pa'i 'od gsal rdzogs pa chen po'i ngang da mnyam par bzhag:__mthar rten thig le bde ba'i brten pa dang bcas pa'i dngas ma snying dbus mi shigs pa'i thig le a yig la bsdus te rig pa byar med da 'jog go:__'di rnams ni dbang snga ma gsum gyi lam mchog gi ye shes su sgyur ba'i gnad khyad par can yin la:__gzhan yang das dang rnam pa thams cad da tshogs drug gi snang bar ci shar na'ang yul la mi 'dzin:__yul can la mi rtog:__snang shes dbyer med phyi nang zang thal chen por la bzlas pas:__yul gyi snang ba ma 'gags kyang :__snang bas shes pa la ma gos:__shes pa'i grwa zur ma nyams kyang :__shes pas ngo bo la ma bcings:__gzung 'dzin gyi spros pa ji ltar shar yang ngo bo spros bral gyi ngang las mi 'da' bar rang bzhin rdzogs pa chen po'i gsang lam mthil phyin pa yin pas das gsum das med thams cad da nyams su len par gyis shig:__de ltar nyams su blang bas rags lus dwangs mar 'gyur:__rlung dbu mar thim:__thig le 'pho med da dag:__rdo rje gsum gyi de kho na nyid mngon da byas te ye shes bla ma'i sa mchog tshe 'di nyid la mngon da 'gyur ba yin no:__des tshig dbang dang rjes su 'brel ba'i lam ka dag khregs chod kyi khrid phul grub pa ste/__skong chen drug gi dbang ni/__de _dag gis rtsa ba'i smin byed rnam bzhi phan yon khrid dang bcas pa yongs su rdzogs par grub nasatha__slar yang rjes 'brel rnal 'byor pa rnams kyi nyams chags skong zhing tha__than mong gi phrin las rab 'byams myur da 'grub par byed pa skong gi cho ga'i dbang drug rim pa bzhin da bskar ba la thog mar zhu ba'i yon da mapalatha__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__ye shes mkha' 'gro khyod la 'dad:__sdig ltung grol bar bdag 'dod de:__nyams chags skong ba'i dkyil 'khor da:__rnam par dag pa'i dbang bskar stsol:__lan gsumatha__dbang dngos la rnam pa drug lasatha__dang po rdo rje mkha' 'gro ma'i chu'i dbang bskar ba ni/__bcom ldan 'das ma rdo rje mkha' 'gro ma mA ki'i thags rje'i phrin las bde ba chen po'i rang bzhin da 'khyil batha__ye shes bdad rtsi'i chu rgyun gyis bkang ba'i bum pas dbang bskar bsatha__bdad rtsi'i rgyun gyis dri ma bapasatha__nyon mongs pa zhe sdang gi rtog pa las gyur pa'i nyams chags thams cad byang zhing dag__thardo rje'i rigs kyi las dang dngos grub bsgrub pa la dbang tha__me long lta bu'i ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__dbang bskar zhing bum chu din latha__hU~M:__bcom ldan rdo rje mkha' 'gro ma'i:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__bdad rtsi chu yis dbang bskar bas:__nyon mongs zhe sdang las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__me long ye shes mngon gyur shog:__oM baM badz+ra mA ma kI dza la a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das rdo rje mkha' 'gro ma'i thags rje'i phrin las shugs phyung ba bdad rtsi chu yis dbang bskar bas nyon mongs pa zhe sdang las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad kun nas byang zhing me long lta bu'i ye shes mngon tu 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__/gnyis pa rin chen mkha' 'gro'i ska gdang sAts+tsha'i dbang bskar ba ni/__bcom ldan 'das ma rin chen mkha' 'gro'i lha tshogs rnams kyi thags rje'i phrin las 'das pa'i dbyig mchod rten gyi rdul phra rab dang mnyam patha__rin chen mkha' 'gro sangs rgyas than ma'i lha tshogs su gsal ba khyed rang rnams kyi thi bor bzhag pa'i tshe/__de rnams kyi ska las bdad rtsi'i rgyun byung tha__thi bo nas zhugs pas lus kyi nang thams cad gang tha__nyon mongs pa nga rgyal gyi stobs las gyur pa'i nyams chags thams cad byang zhing dag__tharin chen rigs kyi las dang dngos grub bsgrub pa la dbangatha__mnyam pa nyid kyi ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__sAts+tsha thi bor bzhag latha__trA~M:__bcom ldan rin chen mkha' 'gro ma'i:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__chos ska'i mchod rten dbang bskar bas:__nyon mongs nga rgyal las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__mnyam nyid ye shes mngon gyur shog:__oM la~M badz+ra lo tsa na d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das rin chen mkha' 'gro ma'i thags rje'i phrin las shugs phyung ba chos ska'i mchod rten gyi dbang bskar bas nyon mongs pa nga rgyal las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad kun nas byang zhing mnyam pa nyid kyi ye shes mngon tu 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__thagasum pa pad+ma 'kha' 'gro ma'i ye shes 'bar ba'i me thab kyis dbang bskar ba ni/__bcom ldan 'das pad+ma mkha' 'gro'i lha tshogs kyi thags rje'i phrin las 'das pa'i dbyig__tha'abar ba'i dkyil 'khor dang gnyis su med pa'i pad+ma mkha' 'gro gos dkar mo'i lha tshogs su gsal ba slob ma'i thi bor bzhag pa'i tshe/__de rnams kyi ska las ye shes 'od zer gyi phung po 'phros pasatha__nyon mongs pa 'dod chags kyi stobs las gyur pa'i nyams chags thams cad bsreg cing byang zhing dag__thapad+ma rigs kyi las dang dngos grub bsgrub pa la dbang tha__so sor rtog pa'i ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__me thab thi bor bzhag latha__hrI:__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma'i:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__ye shes me yis dbang bskar bas:__nyon mongs 'dod chags las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__sor rtog ye shes mngon gyur shog:__oM AHhU~M baM papa ra ba si ma hA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das pad+ma mkha' 'gro ma'i thags rje'i phrin las shugs phyung ba ye shes kyi me thab 'bar ba'i dbang bskar bas nyon mongs pa 'dod chags las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad byang zhing so sor rtog pa'i ye shes mngon da 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__thabazhi pa las kyi mkha' 'gro ma'i ye shes rlung gi dkyil 'khor gyi dbang bskar ba ni/__bcom ldan 'das karma mkha' 'gro'i lha tshogs kyi thags rje'i phrin las 'das pa'i dbyig__tharlung gi g.yo ba dang gnyis su med patha__karma mkha' 'gro dam tshig sgrol ma'i lha tshogs kyi rang bzhin da gsal ba las 'od zer 'phrosatha__spos kyi sprin dang ro gcig tu gyur pa'i dkyil 'khor dang bcas pa'i dbang bskar bsatha__nyon mongs pa phrag dog gi stobs las gyur pa'i nyams chags rtog sgrib thams cad gtor zhing dngas nas dag__thakarma'i rigs kyi las dang dngos grub bsgrub pa la dbang tha__bya ba grub pa'i ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__spos dad rlung g.yab kyis g.yab la/__AH__bcom ldan las kyi mkha' 'gro ma'i:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__ye shes rlung gis dbang bskar bas:__nyon mongs phrag dog las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__bya grub ye shes mngon gyur shog:__oM AHhU~M tA~M badz+ra ra ti ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das las kyi mkha' 'gro ma'i thags rje phrin las shugs phyung ba ye shes kyi g.yo ba'i rlung gi dbang bskar bas nyon mongs pa phrag dog las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad kun nas byang zhing bya ba grub pa'i ye shes mngon tu 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__thalnga pa rdo rje phag mo'i mar me'i dbang bskar ba ni/__bcom ldan 'das rdo rje phag mo'i lha tshogs kyi thags rje'i phrin las 'das pa'i dbyig__thaye shes kyi mar me'i zer sprin mkha' khyab tu 'phros pasatha__rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams kyi thags rgyud bskalatha__de rnams kyi thags ka nas ye shes kyi 'od zer bsam gyis mi khyab pa byung tha__mar me la thimatha__de las 'od zer gyi snang ba mtha' yas pa byon nas slob ma'i snying gar thim pasatha__nyon mongs pa gti mug gi stobs las gyur pa'i nyams chags rtog sgrib dang zhing dag__thaye shes kyi las dang dngos grub bsgrub pa la dbang tha__chos kyi dbyings kyi ye shes mngon da byas par mosatha__mar me thi bor bzhag latha__ba~M:__bcom ldan rdo rje phag mo yi:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__'od gsal mar me'i dbang bskar bas:__nyon mongs gti mug las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__chos dbyings ye shes mngon gyur shog:__oM ba~M badz+ra b+ha ra hi dz+nyA na A lo ke a b+hi Shiny+tsa mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das rdo rje phag mo'i thags rje'i phrin las shugs phyung ba 'od gsal chen po mar me'i dbang bskar bas nyon mongs pa gti mug las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad kun nas byang zhing chos kyi dbyings kyi ye shes mngon tu 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__thadrug pa mkha' 'gro'i dkyil 'khor yongs rdzogs mdos gtor gyi dbang bskar ba ni/__mkha' 'gro 'das pa'i lha tshogs kyi thags rje'i phrin las 'das pa'i dbyig__thasnang srid gzhir bzhengs srid zhi'i snang ba gnyis med rnam dag mdos gtor ye shes mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor gyi 'khor lor rdzogs pa'i dbang bskar bsatha__lha tshogs rnams kyi ska'i cha thams cad nas bdad rtsi 'od zer gyi rgyun dpag tu med pa byonatha__slob ma'i sgo gsum la thim pas nyon mongs ma rig pa'i stobs las byung ba'i gzung 'dzin gnyis snang gi bag chags dngasatha__than mchog rigs kyi las rab 'byams ma lus pa bsgrub pa la dbang tha__'od gsal bya rtsol bral ba'i ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__mdos gtor thi bor bzhag latha__oM AHhU~M:__ye shes mkha' 'gro rab 'byams kyi:__thags rje'i phrin las shugs phyung ba:__snod bcud gtor ma'i dbang bskar bas:__gzung 'dzin bag chags las byung ba'i:__sdig ltung nyams chags kun byang nas:__'od gsal ye shes mngon gyur shog:__oM ba~M badz+ra b+ha ra hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya sarba dz+nyA na a b+hI Shiny+tsA mi:__na mo/__dkon mchog gsum gyi byin gyi rlabs kyis skal ldan rig pa 'dzin pa khyed rnams la bcom ldan 'das mkha' 'gro rab 'byams kyi thags rje'i phrin las kyi shugs phyung ba yongs rdzogs mdos chen gtor ma'i dbang bskar bas gzung dang 'dzin pa'i bag chags las byung ba'i sdig ltung nyams chags thams cad kun nas byang zhing 'od gsal ye shes mngon tu 'gyur ba'i skal ba dang ldan par gyur cig__thade ltar dbang drug gi byed pas nyon mongs pa lnga dang tha__gzung 'dzin gyi rnam par rtog pa las skyes pa'i sgo gsum gyi sdig ltung dam tshig nyams chags kyi nyes pa thams cad dngas:__ye shes drug gi skal ba rgyud la bzhag pa yin no:__thade ltar nyams chags bskang ba'i dbang bskar ba thob nas mchod skong bgyis pa'i phan yon ni/__gzhung lasatha__mkha' 'gro 'das pa'i mchod skong gi rim pa 'di la 'bad pas dam tshig nyams chags byang :__ma mo mkha' 'gro 'khrugs pa zhi:__tshe dang bde chen gyi ye shes rgyas:__'brel tshad mkha' 'gro mas rjes su bzung nas mkha' thod kyi grong da rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i sa thob par 'gyur bas d+hA ki 'ad ba'i das sogs su lhag par 'bad pa gal che'o:__zhes gsungs pa bzhin rjes su bsgrub pa la brtson 'tshalatha__de rnams kyis than mong nyams chags skong ba'i dbang bskar ba song nasatha__mthar thag mchog gi dngos grub bde blag tu byed pa bdad rtsi ril bu'i dbang bskar zab mo zhu ba'i yon da mapalatha__sgo gsum gus shing dwangs bas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__khrag 'thang gtso mo khyod la 'dad:__grol lam chen po bdag 'dod de:__bdad rtsi gsang ba'i pho brang da:__'jug cing smin par mdzad da gsol:__lan gsumatha__de ltar gsol ba btab nas bdad rtsi chen po'i byin rlabs dbang bzhi'i tshul da bskar ba latha__dang po gsang ba'i bum pa o rgyan rol pa'i gzhal yas khang gi nang da ril bu ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mngon sum bzhin da bzhugs pa'i ska las bdad rtsi'i rgyun byung tha__khyed rang rnams kyi thi bo nas zhugs pas lus kyi nang gang tha__sdig sgrib bag chags dang bcas pa byang zhing dag__thaska rdo rje'i go 'phang mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__gsang ba'i bum pa thogs latha__oM/__rang byung b+han+d+ha'i pho brang cher:__ril bu mkha' 'gro'i lha tshogs bzhugs:__ye shes bdad rtsi'i dbang bskar bas:__snang zhen dri ma kun dag shog:__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI ka lI ha ri ni sa A be sha ya gu h+ya dz+nyA na b+ho d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__kA la sha a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHAH__su ra ta s+t+wa~M a haM:__ril bu re re bzhin mkha' 'gro 'das pa'i lha tshogs kyi phyag rgyar gsal ba myang bas ngag gi dri ma bag chags dang bcas pa byang zhing dag__thagasung gi rdo rje'i go 'phang mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__ril bu byin latha__AH__sha lnga bdad rtsi ye shes lnga:__dwangs bcud lha yi gzugs su shar:__rlung sems thig ler thim pa yis:__gsal stong ye shes rdzogs par shog:__gu h+ya sa ma ya bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH__ril bu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rang 'od kyi thabs dang mnyam dor byang chub kyi sems thod pa'i bdad rtsi dang dar ba myang bas yid kyi dri ma bag chags dang bcas pa byang zhing dag__thathags kyi rdo rje'i go 'phang mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__ril bu thod chang dang dar ba din latha__hU~M:__ye shes mkha' 'gro gsang ba'i lha:__he ru ka dang snyoms zhugs pa'i:__bdad rtsis phung khams kun khyab nas:__bde chen ye shes smin par shog:__ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bla ma ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs dang gnyis su med pa'i dgongs pa don dam gnyug ma'i ye shes ngo sprod stsal ba'i rang ngo la mnyam par bzhag pas shes bya'i sgrib pa'i dri ma bag chags dang bcas pa byang zhing dag__thaye shes rdo rje'i go 'phang mngon da byas pa'i mos pa mdzodatha__ho:__thog mtha' med pa gnyug ma'i dbyings:__ye shes rgyun gyi rtag pa'i ngang :__bsal bzhag spro bsdu bral bar skyongs:__don gyi bdad rtsi mngon gyur shog:__d+harmA d+hA tu dz+nyA na a mri ta a b+hi Shiny+tsa a a a:__nyams len gnad kyi rim pa rjes su gdams pa 'di la snyan gtad 'tshalatha__dbang 'di thob pa'i dam tshig tu:__bla ma mkha' 'gro dbyer med bsgom:__bde chen ye shes lam da bslang :__'chi med gnyug ma'i gnas lugs bskyang :__sha lnga bdad rtsi lnga la sogs:__dam tshig rdzas rnams rtag tu bsten:__'khor 'das ro snyoms thod pa yis:__mchog gi dngos grub 'grub par gyis:__de dag gis mchog gi las tshogs bdad rtsi ril bu'i dbang bskar ba song nasatha__mtha' rten mjug gi bya ba la rjes su gnang batha__dam tshig 'bogs patha__gtang rag 'bul ba gsum lasatha__dang po don gnyis lhun grub khams gsum chos kyi rgyal por mnga' gsol ba'i phyir rjes su gnang ba rnam pa drug din pa dgos lasatha__dang po bdag don phag mo'i bskyed bzlas kyi rim pa dang 'brel ba'i dngos grub rnam gnyis bde blag tu thob pa'i phyir rjes gnang gi don da ska dang sngags phreng phyag tu gtad pas snang grags dbyer med kyi don bsgom pa la dbang ba'i mos pa mdzodatha__ska dang sngags phreng gtad latha__ho:__de ring phyin chad bu khyod kyis:__rdo rje phag mo bsgom pa dang :__bzlas brjod sngags kyis thags dam bskal:__dngos grub rnam gnyis sgrub par gyis:__oM kA ya dza ba a b+hi Shiny+tsA mi:__gnyis pa rang gzhan gnyis ka'i don da gsang ba zab mo'i rgyud rnams nyan nas 'chad cing ston pa'i rjes gnang gi slad da glegs bam phyag tu gtad pas rang gi nus pa dang mtshams pas don gnyis bsgrub pa la dbang thob pa'i mos pa mdzodatha__dang dang glegs bam gtad latha__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__gsang sngags rgyud rnams nyan pa dang :__gzhan don 'chad cing ston pa yis:__rang gzhan don kun sgrub par gyis:__oM d+harma b+hA Sha a b+hi Shiny+tsA mi:__gsum pa gzhan don he ru ka dang gnyis su med pa'i rdo rje slob dpon da mnga' gsol nas dkyil 'khor gyi las rab 'byams dang tha__slob ma bsdu ba la sogs pa'i rjes gnang gi don datha__dar khrod rol pa'i chas gos rnams ska la brgyan pas 'gro ba 'dal ba'i phrin las la dbang 'byor ba'i mos pa mdzodatha__dar khrod rol pa'i chas gtad latha__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__he ru ka dang dbyer med pa'i:__rdo rje slob dpon thod pa yis:__khams gsum 'gro kun dbugs phyung zhig:__oM shrI he ru ka tsar+Ya a b+hi Shiny+tsA mi:__bzhi pa gsang thod brtul zhugs kyi dam tshig gi rjes su gnang ba'i slad da sha lnga dang bdad rtsi lnga ste mi 'chi bcu phyag tu gtad pas gtsang rme'i rtog pa dang bral ba'i thod pa la dbang ba'i mos pa mdzodatha__sha lnga bdad rtsi lnga gtad latha__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__sha lnga bdad brtsi lnga la sogs:__gtsang rme med par dang da longs:__thod pa'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM ma hA a mr-i ta a b+hi Shiny+tsA mi:__lnga pa phyogs las rnam par rgyal ba'i brtul zhugs kyi dam tshig gi rjes su gnang ba'i slad da mtshan nyid dang ldan pa'i phyag rgya mo gtad pas dga' bzhi'i bde ba nyams su myang ba la dbang ba'i mos pa mdzodatha__rig ma gtad la:__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__pad+ma can la sogs pa yi:__phyag rgya'i tshogs dang dgyes rgur rol:__rig ma'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM karma mu drA a b+hi Shiny+tsA mi:__drug pa gsal stong gnyis med kyi ye shes spros pa'i phyogs ris thams cad dang bral ba'i mnyam nyid chen po latha__mnyam rjes dbyer med chu bo'i rgyun gyi ting 'dzin nyams len rjes gnang gi slad da rdo rje dang me long gi brdas mtshon pas rig stong mtha' bral don gyi ye shes thags la bstims nas nyams len rtse gcig bgyi ba la dbang ba'i mos pa mdzodatha__rdo rje dang me long bstan latha__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__rdo rje stong pa nyid kyi dbyings:__ye shes gsal ba me long bzhin:__mnyam pa'i brtul zhugs rdzogs par gyis:__oM badz+ra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA mi:__de ltar na de dag gi sgo nas gdams pa'i rjes su gnang ba rnams song nasatha__de dang rjes su 'brel ba'i zab khrid kyi gdams ngag nyams su len pa'i das su than so so dang tha__nyams len thi'i rjes rimatha__bka' srung la gnyer gtad nas bka' rgyas gdab pa gsum lasatha__dang po than so so'i rjes kyi rim pa'i gdams khrid 'bogs pa ni 'di la snyan gtad 'tshalatha__kye rigs kyi bu rnams nyon cig:__rdo rje theg pa'i smin grol gyi gdams ngag tshang sprugs su thob nas rjes kyi rim pa la gdams pa ni:__sngon 'gro dang dngos gzhi'i nyams len thams cad gang zag rim gyis pa'i dbang da byas te snga ma snga ma la nyams myong skyes nas phyi ma phyi ma la 'jug:__thod rgal ba'i dbang da byas te ci rigs pa nyams su blang :__gcig car ba'i dbang da byas te bla ma'i rnal 'byor gyi rjes su rig pa gcer mthong da ngo sprad nas rgyun bskyang :__gang yang than gyi nges can nges med ci rigs su bsgom:__las dang po pas than chung ba:__grangs mang ba:__dmigs pa gsal thebs pa khag che:__than thams cad kyi mthar byang chub kyi sems bskyed pa mngon da byas la yongs su bsngo ba dang smon lam rnam par dag pa gdab:__nyams myong gi ngo bo ma shor bas thod lam la 'jug:__de'i gnas skabs thams cad da nyams len gyi rtsi dang ma bral bar bya:__lta ba blo 'das su rtogs kyang rgyu 'bras kyi 'dor len phra zhing zhib par thad:__des rgyu 'bras rten 'brel da 'char:__rten 'brel stong nyid da rtogs:__thabs shes zung da tshud pa yin no:__nyal ba'i tshe snying ga'i a yig la sems bzung :__ldang pa'i tshe la a skye ba med pa'i dbyings las lha sngags chos ska'i ye shes su bzhengs:__'gro 'dag rdo rje'i gar:__sgul skyod bde chen gyi rang gdangs:__bza' btung chos nyid gsal khyab chen por longs thad de:__mdor na mnyam rjes thams cad da tha mal gyi snang ba lha sngags bde chen ye shes kyi rol par shar bar bya'o:__de ni than so so'i rjes kyi rim pa'o/__thaganyis pa nyams len thi'i rjes kyi rim pa ni/__de ltar nyams len zab mo la rtse gcig tu brtson pas phyi 'byung ba lus 'khrugs kyi gegs:__nang rtsa rlung thig le bsam gtan gyi gegs:__gsang ba'i ting nge 'dzin sems 'khrugs kyi gegs sogs nyams mtho dman ci byung yang dgag sgrub mi bya bar lam da bslang :__nyams myong dang bsre:__rig pa brjod med spro bsdu bral ba'i ngang tshugs gzung bas sbrul mdad zhig pa ltar gegs rang grol da 'gyur:__ye shes khong nas shar:__nyams myong na 'phar:__gnas lugs la brtan pa ci rigs thob pa na bu chung lta bu'i thod pas snang ba la rtsis gdab mi bya:__smyon pa lta bu'i thod pas re dogs kyi thag pa bcad:__seng ge lta bu'i thod pas gang la 'ang 'jigs pa dang bag tsha ba med par yul dang yul chen rnams su bgrod cing :__zhing dang las las skyes pa'i mkha' 'gro ma rnams dang 'dod rgur rol pas brtul zhugs kyi bogs mthar phyin par dbyung ngo :__mdor na gegs sel dang bogs 'don gyi rgyal po ni bla ma'i mos gus kho na yin pas tshad gzung med pa'i gdang shugs kyis mos gus bya:__zhen 'khris med pa'i 'o dod kyis gsol ba gdab:__re dogs med pa'i gnas lugs kyi ngang da thags yid bsre:__gzhan yang 'khor ba la nges 'byung :__mi rtag pa'i 'ad shes:__snying rje byang sems:__stong nyid kyi lta ba rnams gcig grogs gcig gis byas te bogs dbyung bar bya'o:__de ltar byas pas dang por shun pa lta bu'i lung rig gi go ba 'ol thi 'char:__bar da na bun lta bu'i bde gsal mi rtog pa'i nyams sna tshogs pa 'byung:__tha mar ston ka'i nam mkha' sprin thag chad pa ltar nyams myong gi lhad ma zhugs pa'i rig pa rjen par mthong :__'khor 'das bar lag phyed:__re dogs kyi mdad pa zhig:__gnas lugs kyi mtshang brdol:__'khor 'das dbyer med 'od gsal rdzogs pa chen po'i sa la lhun gyis grub par 'gyur ro:__de ni nyams len thi'i rjes kyi rim pa'o/__thagasum pa bka' srung la gnyer da gtad nas bka' rgyas gdab pa ni/__de lta bu'i gsang chen zab mo mthar thag pa 'di nyid tha mal pa'i skye bo:__log lta mu stegs:__nyan rang dman pa'i rigs can rnams la rlung phyogs tsam da'ang bsgrag par mi bya:__byang chub sems dpa' gsang ba bla na med pa'i myur lam la yid ches pa:__the tshom cung zad kyang med pa:__tshe gcig gis byang chub sgrub nus pa'i skal ldan rdo rje'i rigs can kho na la bstan par bya ba yin pas rang nyams su longs:__nyams myong mthar dbyung :__gzhan don tshod dang dar bar gyis shig ces bka' rgyas gdab pa'i slad da dam tshigs gi srung ma:__chos 'di'i gnyer 'dzin:__rdo rje phag mo'i bran mo:__dar khrod drag po'i ma mo mched gsum 'khor sha za 'bum sde'i tshogs dang bcas pa bran da gtad cing dpang por gsol ba la dmig pa 'di bzhin mdzodatha__dpon slob dang khyed rang rnams khrag 'thang pad+ma he ru ka'i skar gyur pa latha__slob dpon gyis srung ma'i gtor ma ma mo mched gsum 'khor dang bcas pa mngon sum da gsal ba khyed rang rnams la gtad cing tha__ji ltar bka' bsgos pa'i phrin las rab 'byams thogs pa med par bsgrub par gnyer gtad pa bzhin zhal gyis bzhes nas lus dang grib ma ltar 'grogs shing stong grogs mdzad pa'i mos pa mdzodatha__hU~M b+h+yo:__rab 'jigs dar khrod chen po'i zhing :__thod mkhar 'bar ba'i gzhal yas nas:__rdo rje phag mo'i bka' srung che:__ma mo mched gsum dam la 'das:__bcom ldan he ru ka dpal dang :__yum chen badz+ra wA rA hI:__rig 'dzin brgyud par bcas pa yi:__than sngar khas blangs dam bcas ltar:__skal ldan rdo rje slob ma 'di'i:__lus dang grib ma bzhin da 'grogs:__ji ltar bcol ba'i las kun sgrubs:__dam tshig 'das na gshed da phob:__ma:__dbyings kyi yum chen thang zhon ma:__rab khros gri gug thod khrag bsnams:__ma mo 'bum sde'i tshogs dang bcas:__rig 'dzin 'di yi grogs su gtad:__skal ldan rdo rje slob ma 'di'i:__lus dang grib ma bzhin da 'grogs:__ji ltar bcol ba'i las kun sgrubs:__dam tshig 'das na gshed da phob:__ma ma traka rak+sha hU~M badz+ra sa ma ya s+t+waM:__b+h+yoH__ye shes pho nya stag zhon ma:__dmar mo gri gug sbrul zhags 'dzin:__sha za 'bum gyi tshogs dang bcas:__rig 'dzin 'di yi bran da gtad:__skal ldan rdo rje slob ma 'di'i:__lus dang grib ma bzhin da 'grogs:__ji ltar bcol ba'i las kun sgrubs:__dam tshigs 'das na gshed da phob:__b+h+yo rak+mo b+h+yo badz+ra sa ma ya s+t+waM:__dzaH__las kyi mngag gzhug 'phar zhon ma:__sngon mo gri gug lcags kyu bsnams:__las byed 'bum gyi tshogs dang bcas:__rig 'dzin 'di yi 'bangs su gtad:__skal ldan rdo rje slob ma 'di'i:__lus dang grib ma bzhin da 'grogs:__ji ltar bcol ba'i las kun sgrubs:__dam tshig 'das na gshed da phob:__dzaHsma sha ni phaT badz+ra sa ma ya s+t+waM:__de ltar bka' bsgos pas ma mo rnams kyis g.yon da lan gsum da bskor zhing mdan da 'khod de:__rig pa 'dzin pa khyod kyis rdo rje 'dzin pa'i bka' las mi 'da' bar bka' gsang gzhung bzhin da thod na bdag cag gis srog gi snying po mdongs gsol da phul nas byang chub sgrub pa'i lam gyi bar chad thams cad sel ba dang :__ci 'dod pa'i grogs bgyid do zhes khas blangs te so so'i thags srog las sngags phreng rang 'od dang ldan pa byung :__khyed rang rnams he ru kar gsal ba'i zhal nas zhugs:__thags srog gi gdan la zhugs pas srog dbang da 'das par mos la sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzodatha__ma ma traka rak+sha hU~M:__lan gsumatha__b+h+yo rak+mo b+h+yo:__lan gsum/__dzaHsma sha ni phaT:__lan gsum/__mthar gtor ma ma mo'i tshogs su gsal ba rjes chags chen po'i ngang 'od da zhu ste khyed rang rnams kyi lte ba'i a thang la thim par mos la 'khor 'das zil gnon dbyings rig dbyer med pa'i ngang da bzhag pa ni stong srog chos skar bcad pa yin no:__de ni dar khrod ma mo gsum gyi ska gsung thags kyi srog gtad pa thob pa yin pas dam tshig tu mchod gtor mi bcag:__rdo rje phag mo'i bsnyen sgrub la brtson:__khyad par gsang lam zab mo 'di nyid shin tu gsang bas nyams len mthar dbyung ba la 'bad dgos pa lagasatha__gnyis pa bsrung bya'i dam tshig gi gal mdo snying por dril te gdams pa bsgrags pa 'di la snyan gtad 'tshalatha__hoH__de ring phyin chad bu khyod kyis:__gsang sngags rgyud las gang gsungs pa'i:__thi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig sdom pa rtag tu zungs:__sangs rgyas mkha' 'gro'i dam tshig tu:__dkon mchog gsum la skyabs su song :__mi 'byed mnyam pa'i brtul zhugs bya:__gti mug 'od gsal chen por ltos:__rdo rje mkha' 'gro'i dam tshig tu:__phyag rgya rnam bzhi rtag tu zungs:__byang zhing zhi ba'i brtul zhugs thod:__zhe sdang gsal stong chen por ltos:__rin chen mkha' 'gro'i dam tshig tu:__din pa das rnams rtag tu din:__ral gtor 'bo gcog brtul zhugs thod:__nga rgyal rig stong sgyu mar ltos:__pad+ma mkha' 'gro'i dam tshig tu:__theg pa mtha' yas thabs tshul ston:__bud med la gus brtul zhugs thod:__'dod chags bde stong chen por ltos:__las kyi mkha' 'gro'i dam tshig tu:__mchod dang phrin las nar mar brtson:__drag shul rtsubs pa'i brtul zhugs thod:__phrag dog tshor stong yangs par ltos:__mdor na thi dang khyad par gyi:__rgyud dang man ngag las gsungs pa'i:__dam tshig sdom la rab brtson pas:__dngos grub tshe 'dir 'grub par gyis:__zhes gdams pa la khyed rang rnams kyis ji skad bsgos pa'i bsrung sdom gyi gnad rnams spang blang tshul bzhin bsgrub par khas blang ba 'di'i rjes zlos mdzodatha__ji skad gsung bzhin bsgrub lags na:__ye shes thags rjes rtag tu skyongs:__lan gsumatha__de ltar dbang thob pa la spro ba bskyed cing snod min la shin tu gsang ba'i bka' gnyer gyis gdab pa ni 'di la snyan gtad 'tshalatha__dbang bskar ba 'di lan gcig thob nas dam tshig ma nyams pa kho nas tshe 'di'am:__'chi kha'am:__bar do tshun chad da pho nya gsum gyis rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa la brten nas mchog gi dngos grub mngon da 'gyur bar the tshom med pas:__snod min la shin tu gsang :__snod ldan la lhug par ston:__gsang ba chen po'i phyag rgyas gdab pa 'di yi don la gus spro rgya chen po bskyed cig:__de ltar smin grol gyi gdams ngag rtsa ba yan lag dang bcas pa tshang sprugs su thob pa'i bka' drin bsab pa'i yon da lha dang slob dpon dbyer med pa'i than sngar lus longs thod dang bcas pa sogs bdog pa'i dngos po thams cad blos blangs te ltos med da 'bul bar mos pas mapal phulatha__'bul da gzhug__/ye shes smin byed rtsa ba'i dbang bskar gdams khrid rjes 'brel dang bcas pa legs par grub pa lagasatha__!__thaslar yang gtor ma la brten pa'i byin rlabs snying por dril ba don gyi gtor dbang zab mo zhu ba'i yon da mapal phulatha__bla ma rdo rje khros ma'i than sngar rtse gcig gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__he ru ka dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po bdag la dgongs:__dpal ldan rdo rje khros ma yi:__byin rlabs dbang bskar stsal da gsol:__lan gsumatha__rgyud dong ba'i slad da bla ma ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor mkha' khyab kyi sprin da sad pa'i than sngar skyabs su 'gro zhing byang chub mchog tu sems bskyed pa dang tha__sdom pa bzung ba rnams tshig rjes su don dran bzhin pas 'di'i rjes zlosatha__na mo:__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyis byin gyis rlobs:__ska gsum ngang da gnas gyur cig:__sems bskyed pa ni:__bdag gis sems can thams cad rnams:__sangs rgyas sa la 'god pa'i phyir:__mkha' 'gro ma yi bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__sdom pa gzung ba ni:__ho:__bla ma mkha' 'gro'i lha tshogs dgongs:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:__deng nas byang chub snying po'i bar:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__so sor thar pa'i 'dal ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin gsang sngags sdom pa'i tshogs:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsumatha__dbang gi gzhi dgod pa ye shes kyi byin dbab pa'i slad da sgo gsum tha mal da 'dzin pa'i rtog pas ma bslad par snod bcud rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor 'di ltar da gsal 'debs par zhutha__AH__gdod nas rnam dag rang rig pa:__stong chen de bzhin nyid dbyings las:__rten cing 'brel 'byung sgyu ma'i tshul:__gsal ba'i ye shes kun tu snang :__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i rtsal:__mkha' las 'ja' tshon shar ba bzhin:__me phung rdo rje'i srung 'khor dang :__dar khrod gzhal med khang chen dbus:__rang lus lhun grub pho brang che:__rang sems dag pa wa rwa hI:__das kyi mun pa lta bur gnag:__than gsum mche gtsigs bzhad 'dzum sogs:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__rna ltag rdo rje'i phag zhal ngur:__ral pa dmar nag sprin ltar gtib:__gri gug thod khrag kha T+wAM 'chang :__phyag rgya lnga dang mgo bos brgyan:__brkyangs bskam gar stabs rol pa yis:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__ye shes me phung klong na bzhugs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi ska:__gnas lngar rigs lnga'i phag mo dang :__thaphung khams skye mched thams cad kun:__thartsa gsum lha yi phyag rgyas gtams:__gnas gsum rdo rje'i yi ge dang :__thaslob dpon thags ka'i 'od zer gyis:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__than drangs slob mar thim pa yis:__bde stong gzi byin 'bar bar bsgom:__spos rol dang tha__oM ba~M badz+ra b+hA rA hI kro d+hI kA li ha ri ni sa A we sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bzlas pas byin dbab cing*/__tiSh+Tha badz+raHsabartan par bya/__gtor snod dar khrod rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma'i ngo bo rdo rje khros ma nag mo'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mngon sum bzhin da gsal ba slob ma'i mdan gyi nam mkhar byon pa la mos gus byas pas thags ka nas sprul pa'i dkyil 'khor pa rnams kyis byang chub sems kyi bdad rtsi'i chu rgyun gyis thi bo nas dbang bskar:__lus kyi nang gang :__nad gdon sdig sgrib thams cad dag:__bum pa'i dbang gi ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzodatha__gtor ma thi bor bzhag:__oM:__gtor ma'i rnam pa ye shes mkha' 'gro ma'i:__dkyil 'khor lha las nam mkha' gang bar 'phros:__byang chub sems kyi bdad rtsis dbang bskar bas:__snang stong bum pa'i dbang mchog thob par shog:__oM ba~M badz+ra b+ha rA he kro d+hI kA li ha ri ni sa A be sha ya sarba d+hA ki nI ka lA sha a b+hi Shiny+tsa oM:__gtor ma'i lha tshogs rnams rigs kyi yab he ru ka dang mnyam par dor ba'i mkha' gsang nas bdad rtsi dkar dmar gyi rgyun dpag tu med pa babs:__slob ma'i mgrin pa nas zhugs:__rtsa khams thams cad la khyab pas gsang ba'i dbang gi ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzodatha__gtor ma mgrin par bzhag latha__AH__gtor ma'i rig rtsal dkyil 'khor lha tshogs rnams:__snyoms par zhugs pa'i dkar dmar bdad rtsi'i rgyun:__rtsa khams yi ge'i 'khor lor thim pa yis:__gsal stong gsang ba'i dbang mchog thob par shog:__bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH__bdad rtsi chen po'i rgyun gtor ma la bran pa'i zham chu din/__de'i rjes 'brel da bzlas lung din pa la dmig pa 'di bzhin da mdzodatha__gnas lnga'i phag mo'i thags kar nyi zla'i gwa'u'i dbus su rang rang gi thags srog ba~M ha ri ni sa rnams kyis mtshan par gsal zhing tha__slob dpon la gus 'dad byas pas ska'i gnas lnga'i lha tshogs rnams kyi thags ka nas sngags phreng so so'i mdog mtshungs byonatha__khyed rang rnams kyi gnas lnga'i lha so so'i thags srog gi mthar 'khod pa las bde ba chen po'i 'od zer mkha' khyab tu 'phrosatha__tha mal gyi snod bcud dngas nas lha sngags ye shes kyi 'khor lor byin gyis brlabasatha__bde ba chen po'i ye shes rtsol med da 'bar ba'i mos pa mdzod la sngags 'di'i rjes zlos mdzodatha__oM ba~M badz+ra b+hA rA hI kro d+hI kA li ha ri ni sa A we sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__lan lngatha__de nas gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thags ka nas bde ba'i thig le drod kyi rang bzhin can byung tha__khyed rang rnams kyi zhal da zhugasatha__gnas bzhi'i thig le la thim pas dga' ba bzhi'i rang bzhin can gyi dbang gsum pa'i ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzodatha__gtor ma snying gar bzhag la mtha' bskor nas dngos grub kyi rdzas din zhing tha__hU~M:__gtor ma'i rang bzhin dkyil 'khor lha tshogs kyi:__zag med dga' ba bzhi ldan thig le'i gzugs:__slob ma'i gnas bzhir dbyer med thim pa yis:__bde stong shes rab dbang mchog thob par shog:__pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mthar gtor ma'i lha tshogs thams cad 'od da zhu:__khyed rang rnams la thim:__lha tshogs rnams kyi ska gsung thags dang dbyer med par byin gyis brlabs:__dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzod:__gtor ma thi bor bzhag:__hrI:__gtor ma'i ngo bo gdod nas skye ba med:__shin tu rnam dag ye shes mkha' 'gro ma'i:__gsang gsum byin rlabs nus pa rgyud la smin:__rig stong don gyi dbang mchog thob par shog:__d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa hrIH__zhes brjod cing lha dang rang sems dbyer med spros bral khyab brdal 'dzin med kyi ngang da yengs pa med par mnyam par zhog cig__thaces nyams bskyang da gzhug__thade ltar na rdo rje mkha' 'gro ma gtor ma'i dbang bskar ba la brten nas sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa dag:__ska gsung thags ye shes kyi byin rlabs rgyud la zhugs:__lus snang stong :__rlung gsal stong :__thig le bde stong :__sems rig stong da ngo sprad pa yin pas nyams su longs shig:__ska bzhi dbyer med rje btsun rdo rje phag mo'i go 'phang thob par 'gyur ba yin no:__zhes rtog pa bskyed pas dbugs dbyung :__bde stong ska lnga ye shes lnga yi bdag__/rdo rje phag mo khros ma'i lha tshogs kyisatha__/bar chad bdad bzhi'i 'jigs pa zhi ba dang*/__/gsang gsum byin rlabs char 'bebs bkra shis shog__thaces dang bkra shis kyi me tog 'thor bas mnga' gsol:__des ni dbang bzhi chig rdzogs su thob:__mkha' 'gro ma'i byin rlabs zhugs:__nyams dang rtogs pa'i ye shes rtsol med da skye bar byed patha__mkha' 'gro ma gsang ba kun 'das kyi byin rlabs gtor ma'i dbang bskar o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis gzungs ma mkhar chen mtsho rgyal la rjes su gdams shing gtad pa nyid legs par grub pa lagasatha__!__thaslar yang rdo rje phag mo'i tshe sgrub kyi dbang gi slad da thags bskyed pa 'di ltar gsal 'debs par zhutha__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad das min 'chi ba'i 'jigs pa las skyob phyir dbyings phyug rdo rje mkha' 'gro'i dkyil 'khor da 'jug cing smin byed dang gdams ngag zhu bar bgyi'o snyam pa'i bsam pa byang chub mchog tu thags bskyed pa gsal btab nas gsan 'tshalatha__de la da lam gyi skabs su babs pa rdo rje 'kha' 'gro ma'i tshe sgrub kyi gdams pa sngon chad gzhan da ma bstan pa 'di ni/__o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis mkha' 'gro gsang ba'i rgyud las btus te bka'i sdud pa mo mkhar chen 'tsho rgyal la gdams shing phyi ma phyi ma'i don da zab mo'i gter rgyas btab pa nyidatha__ye shes 'kha' 'gro'i rnam 'phrul jo mo sman mo pad+ma mtsho skyid kyis gter zhal phyes shing thags nyams su bzhes nas ma 'ongs 'gro ba'i don da yang dag gter da sbas patha__phyi ma'i das 'dir mkhas shing dngos grub brnyes pa'i rig pa 'dzin pa chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter da bka' babs pa'i chos sde/__deng sang sngags la zhugs par rloms pa'i rtsing thod mkhan rang re rnams la shin tu gces pa'i gdams zab nor bu'i mdzod las byon pa'i rigs bzhi mkha' 'gro'i sgrub thabs kyi smin grol mthar rgyas so sor bzhugs pa lasatha__rdo rje mkha' 'gro'i tshe sgrub pa'i dbang bskar zab khrid dang 'brel bar bgyid pa latha__thog mar zhu ba'i yon da dmigs te mapalatha__'bul da gzhug__thagasol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po dgongs su gsol:__bdag la rdo rje mkha' 'gro ma'i:__'chi med tshe yi dbang bskar stsol:__lan gsumatha__rgyud dong ba'i slad da zhing mchog rgya mtsho mkha' khyab tu bzhugs pa'i than sngaratha__rdo rje theg pa'i khyad par gyi skyabs su 'gro ba dang sems bskyed pa gsal btab nas 'di'i rjes zlos mdzodatha__na mo:__ye shes mkha' 'gro tshe yi lhar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:__'chi med rig 'dzin bsgrub par bgyi:__lan gsumatha__dbang gi gzhi dgod pa ye shes kyi byin dbab pa'i slad da sgo gsum gyi gnad gcun te 'di ltar gsal 'debs par zhutha__hU~M:__stong nyid ngang las snying rje'i rtsal:__rig pa'i ye shes ha dkar po:__'bar ba chen po'i cho 'phrul gyis:__snod bcud 'od gsal dbyings su dongs:__de yi ngang las 'byung rim gzhir:__rdo rje'i srung 'khor dar khrod dbus:__rin chen gzhal yas mtshan nyid rdzogs:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__rang rig ha yig yongs gyur las:__'chi med bde chen d+hA ki nI:__dkar gsal zhal gcig phyag gnyis ma:__zhi 'dzum khro chags gzi byin 'bar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__bdad bzhi skye med dbyings su gcod:__g.yon pas bdad rtsi'i thod pa bsnams:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__gru mo g.yon na kha T+wA~M ga:__he ru ka dang gnyis su med:__thi gtsug phag zhal ngur sgra sgrogs:__snang srid dbang sdud zil gyis gnon:__dbu pa gnag snum sil bur grol:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i dbus:__bde stong sgyu ma'i gar gyis rol:__de ltar gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum dang tha__thags srog gis mtshan pa'i 'od dang tha__slob dpon gyi thags ka'i 'od kyis ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs dpag tu med pa than drangs nas khyed rang rnams la sib sib thim pas lus ngag yid gsum la ska gsung thags kyi rdo rje'i byin chen phebs pa'i mos pa mdzodatha__spos rol bcasatha__hU~M:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__'od gsal me long lta bu'i dbyings:__ye shes sgyu ma'i skar snang ba:__'chi med rdo rje d+hA ki nI:__rtsa gsum tshe lha rab 'byams dang :__'bum khrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__sngon gyi thags dam zhal bzhes bzhin:__gnas 'dir than 'dren gshegs su gsol:__phyi nang bdad bzhi'i bar chad sol:__ska gsung thags kyi byin chen phob:__tshe dang ye shes dbang mchog skar:__mchog dang than mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__dz+nyA na A we sha ya a AH__zhes brjod pas byin dbab nas tiSh+Tha badz+raHsabartan par byatha__tshe'i bcud 'gugs pa'i slad da bdag mdan gyi gtso mo'i thags ka nas 'od zer lcags kyu lta bu spros pa'i rtse las sprul pa'i lha mo nyi zer la rdul 'khrigs pa lta bur 'phros pa rnams kyis 'khor 'das snod bcud kyi tshe dpal dang tha__bsgrub bya'i bla tshe lha 'dres brkus pa dang 'phrog pa dang yar ba dang nyams pa rnams 'od zer thig le gsal 'tsher gyi rnam par bsdus nas khyed rang rnams la thim pas rdo rje'i srog 'grubatha__rdzas la bstim pas rdo rje'i bcud len mchog tu gyur pa'i mos pa mdzodatha__mda' dar g.yab latha__hU~M hrI:__bcom ldan mgon po bde chen tshe dpag med:__'chi med mchog stsol rdo rje mkha' 'gro ma:__rtsa gsum tshe lha'i dkyil 'khor rab 'byams kun:__thags dam bskal lo ye shes gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba thams cad khug:__'khor 'das tshe bcud mi 'gyur thig ler skyil:__tshe dang ye shes mchog than dngos grub stsol:__oM AHhU~M hriHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__A yur+dz+nyA na hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsid+d+hi pha la hU~M:__de nas dbang dngos la 'dan pa 'di bzhin da mdzodatha__gtor ma lhar gsal ba khyed rang rnams kyi thi bor byon:__thags ka nas 'od zer 'phros:__'khor 'das kyi dwangs bcud phyag gi thod pa'i nang da 'khyil ba las ches cher 'phel zhing lud:__rang gi thi bo nas zhugs:__lus kyi nang gang :__nad gdon sdig sgrib thams cad dag:__das ma yin pa 'chi ba'i 'jigs pa dngas:__tshe dang ye shes kyi dngos grub thob:__dwangs ma snying ga'i tshe rten sa bon la thim pas rdo rje'i srog 'grub pa'i mos pa mdzodatha__tshe'i 'brang rgyas thi bor bzhag latha__oM:__mi 'gyur rang bzhin ska yi tshe:__'khor 'das dwangs bcud thig ler 'khyil:__gzi brjid chen po'i dbang bskar bas:__rdo rje'i ska ru 'grub par shog:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__kA ya A yur+dz+nyA na a b+hi Shits+tsha oM:__bdad rtsi myangs pas rtsa khams ye shes kyi dwangs mas khyab:__las rlung dbu mar thim:__mi shigs pa'i srog thob pa'i mos pa mdzodatha__tshe chang dinatha__AH__'gag med sgra dbyangs gsung gi tshe:__rlung sngags dbu ma'i dbyings su rdzogs:__nus pa mchog gi dbang bskar bas:__rdo rje'i gsung da 'grub par shog:__wA ka A yur+dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__'chi med mkha' 'gro'i ye shes 'od kyi thig le 'khor 'das stong srog mi shigs pa'i bdag nyid can rang gi zhal nas zhugs:__'od zer gyis lus thams cad khyab pas gzung 'dzin 'chi 'pho'i rtog pa dngas:__dwangs ma snying ga'i tshe rten la thim pas mi 'gyur rdo rje'i ye shes mngon da byas pa'i mos pa mdzod:__ril bu snying gar gtugs shing myang :__hU~M:__'od gsal khyab gdal thags kyi tshe:__rang byung brtan g.yo kun la khyab:__rtag pa dam pa'i dbang bskar bas:__rdo rje'i thags su 'grub par shog:__tsit+ta A yur+dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar byas pa'i tshe dbang gi skal ba phun sum tshogs pa de nyid mi nyams par brtan pa'i slad da rgyas gdab pa'i tshig ris dang mthan pa'i dmigs pa gsal 'debs shing tha__gdod nas skye shi'i mtshan ma ma dmigs pa 'chi med gnyug ma'i gshis thog tu ngal gso bar zhutha__tshe mda' thi bor rgya gram da bzhag latha__aH__dwangs ma 'od lnga'i ga'u'i dbus:__mi 'gyur thags srog ha yig la:__'khor 'das bcud dang dge mtshan 'das:__'gyur med rdo rjes rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha a a:__zhes rgyas gdabatha__me tog 'thor latha__oM:__mchog gsum dbyer med rtsa gsum rgya mtsho'i bdag:__bde chen dpal ster rdo rje mkha' 'gro mas:__'gro kun kha dor bde bas rjes bzung nas:__dngos grub dga' ston 'phel ba'i bkra shis shog:__de ltar smin byed zab mo tshul bzhin thob pa'i phan yon ni/__gzhung lasatha__'di lta bu'i dbang bskar ba lan gcig thob pas kyang tshe yar ba khug:__nyams pa sos:__zad pa sring :__tshe dang ye shes rgyas par 'phel ba sogs phan yon dpag tu med pas dam tshig ldan pa rnams kyis yang nas yang da bskyar te bya'o:__zhes gsungs pasatha__tshe sgrub zab mo 'di nyid nyams len g.yar dam da bya bar rigs pa yin no/__thade dag gis rdo rje mkha' 'gro'i tshe sgrub kyi dbang bskar ba song nasatha__de'i lam nyams su len pa'i rim pa grol byed gdams khrid 'bogs pa la gsum ste/__phyi yi dam gyi lha bsnyen sgrub la brten nas tshe bsring ba:__nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud len pa:__gsang ba rlung sems dbyer med kyi srog bsgrub pa'o:__dang po ni:__bkra shis pa'i gnas su ma rdal mchod tshogs legs par bsham:__khyad par snying po lnga las grub pa'i tshe'i 'brang rgyas dang :__tshe'i bdad rtsi:__bcud len gyi ril bu rnams rten da bca':__thog mar sngon 'gro skyabs su 'gro zhing sems bskyedatha__bgegs la gtor ma din cing mtshams gcadatha__snang srid ye shes kyi 'khor lor byin dbab pa rnams dang tha__gnyis pa dngos gzhi la phag mo'i tshe sgrub las 'byung ba ltar stong pa nyid kyi ngang las snying rje'i rang rtsal rig pa'i ye shes ha yig dkar po'i spro bsdu'i cho 'phrul las snod bcud rten dang brten par bcas pa dam ye dbyer med kyi lha bsgom zhing than drangs nas dam tshig ye shes dbyer med da brtan par bzhugs su gsol/__lha ska'i gsal snang la rtse gcig tu sems bzung :__'chi med ye shes kyi mkha' 'gro dngos yin snyam pa'i nga rgyal brtan por bskyed:__sems dang lha ska ro mnyam pa'i gnyug ma mi shigs pa'i ngang da mnyam par bzhag go:__de ni bskyed rim bsgom pa la brten nas tshe bsring ba'o:__de nas las kyi yan lag tu phyag mchod bstod pa 'bul ba dang thags dam bskal zhing gzi byin bskyed do:__bzlas pa bya ba ni:__tshe sgrub ltar bzlas dmig gsal btab nas:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__ces bzla zhing lha dang sngags la gsal snang thon pa dang 'gal me klad bskor gyi dgongs pas do la'i bzlas pa la bslab cing yid bzlas bya ba dang bcas pa ni bzlas brjod la brten nas tshe bsring ba'o:__de lta bu'i rim pas sngags 'bum phrag bzhi bzlas na das ma yin pa'i 'chi ba thams cad nges par zhi zhing tha__mang da bzlas na ye shes mchog gi dngos grub mngon da 'gyur ro/__thagasum pa rjes kyi rim pa la:__thags dam bskal la sprul pa'i pho nyas tshe bcud bsdus pa bdag dang sgrub rdzas la bstim cing rgyas gdabatha__de nas tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa sogs la brtson pas rtags byung ba sogs kyi tshe dngos grub gsol zhing blang nas mchod bstod bzod gsol byas la rtag chad kyi mtha' bsalatha__bsngo ba dang smon lam gyis rgyas gdab cing bkra shis kyi snang bas khyab par bya'o/__thade ni phyi sgom bzlas la brten nas tshe bsring ba'i rim pa bsdus te bkod pa'o/__thaganyis pa nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud blang ba ni:__rtsa rlung la drod thob pas zhing dang sngags las skyes pa'i bu mo lus bong 'tshams pa:__byad dmar ba'i mdangs can snum bag chags pa:__mthil bzhi 'jam pa:__pa li ba:__mig dkar nag phyed cing dkyus ring ba:__bde drod che zhing pad+mas rdo rje 'jibs pa ltar snang ba:__gsang rtsa pad+ma ltar rgyas shing dri zhim po mnams pa:__skabs ci rigs par rak+ta 'o ma'i mdog tu 'babs pa:__dad ldan gsang thab chags thod la mkhas pa ni pad+ma can mchog gi mtshan nyid yin pas:__lo bcu gnyis nas bcu drug man chad legs par btsal:__thabs kyis dgug:__rgyud dang :__'os su gyur pa na rang dang phyag rgya khams rgyas pa'i bza' btung dang bcud len gyis byang sems 'phel zhing rgyas par bya:__shin tu dben par bde ba'i 'bol la 'khod de 'dod pa'i sgyu rtsal da mas chags pa bslang :__de nas rang nyid dpal he ru ka dmar po dang :__rig ma rdo rje mkha' 'gro mar gsal gdab:__brda dang lan gyis bskal te rdo rje dang pad+ma byin gyis brlabs:__byang chub kyi sems gsum mngon da byas te dam da 'khyud:__mkha' gsang sprad:__gsor dang bskyod pas bde ba dal bu dbab:__rlung dor dang bcas bde chen la sems bzung :__thig le cung zad kyang ma nyams par byas te nor bu'i rtse nas slar ldog:__'dren 'grems gyi dor bas bde ba'i ye shes mchog tu goms par bya'o:__de ltar 'dzin 'grems la dbang thob nas:__rtsa btsal ba ni:__phyag rgya stegs lta bur gan rkyal da bsnyal:__srin lag gi rtser sbrang smyon:__me tog dmar po kha bye ma thag pa'i ze'u 'bru:__g.yer ma rnams cung zad byugs la dkrugs pas rtsa sna nar gyis byung ba na lcags phye cung zad dar:__rdo rje'i bu gar khab len:__lcags kyu can gyi me tog:__sbrang smyon rnams byugs la gsang rtsa sprad de gting phyin par phul bas rtsa 'phrad pa'i rtags su phyag rgyas mi bzod pa'i ha sgra bstud mar 'byung zhing :__rang gi nor bu sprid chil ba dang :__lus 'dar ba lta bu'i 'phar g.yo 'byung ba'i tshe dal bus dal bus bskyod:__de'i tshe ting nge 'dzin ni:__rang dang phyag rgya gnyis ka'i lus dbus rtsa gsum 'khor lo lnga dang bcas pa dwangs gsal rnyog med da gsal ba'i gnas lngar tshe dpag med rigs lnga yab yum mnyam par thor zhing :__rtsa 'dab kyi grangs dang mnyam pa'i 'chi med mkha' 'gro'i lha tshogs gsal gdab:__rang dang phyag rgya mnyam par dar ba dang lhan cig lus dkyil gyi lha rnams kyang snyoms par zhugs:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis brtan g.yo thams cad la khyab:__'khor 'das thams cad rang dbang med par g.yos:__ye shes dang las kyi 'byung ba lnga'i dwangs bcud 'od zer bdad rtsi dang bcas pa dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog can bde ba chen po'i gzi byin 'bar bzhin pa yum gyi sna bug gnyis nas zhugs:__steng rlung rngubs pas ro rkyang gi lam brgyud gnas lnga'i tshe dpag med kyi zhal nas zhugs:__dor mtshams nas rim gyis thon:__gsang rlung phyir phul ba dang ye shes lnga'i dwangs bcud dang :__phyag rgya'i khams dmar cha'i snyigs ma rang sar 'gags pa'i dwangs bcud dang ro gcig tu 'dres pa rtsa mchog gi ze bar rtsi skya'i khar zil pa chags pa'i bzhin 'od phram mer gnas pa nyid rang nyid kyi rdo rje nor bu'i rlung gi lcags kyus sog sbubs nas chu drangs pa bzhin gyen da drangs pas gsang gnas:__lte ba:__snying ga:__mgrin pa:__thi bo'i rtsa 'khor lnga'i lte ba na bzhugs pa'i tshe dpag med rigs lnga 'og ma 'og ma'i dor mtshams nas zhugs:__zhal nas thon:__gong ma gong ma'i dor mtshams su zhugs pa sogs la rim bzhin da sems gtad cing 'khor lo lnga'i bum can gyi dor bas brtan par byas pas rlung dang :__sa dang :__nam mkha' dang :__me dang :__chu'i khams nas tshe nyams pa gsos:__gnas pa 'phel:__'phel ba brtan cing ye shes kyi nus pa mchog tu gyur pas rtsa khams thams cad la khyab ste 'ja' tshon lta bu'i lus:__nam mkha' lta bu'i rdo rje'i ye shes mngon da byas par bsams la 'og rlung srin zhal da bsdig:__thar sel gyen da drang :__mig nam mkhar ldog:__lto ba sgal tshigs la dar:__steng rlung gyen da 'phul lag pa'i srin rtsa mnan cing rkang lag gi sor mo rnams bskam:__hU~M ring dang hU~M thang gi dor bas dga' ba bzhi rim gyis drang zhing :__mthar thi bo'i ha~M yig la bstims pas mas brtan gyi dga' bzhi mthar son te 'chi med dwangs ma gsum lngan gyi ye shes mngon da byas par bsams la:__rig pa ka dag sprin thag chad pa'i nam mkha' lta bu'i ngang da bzo ma bcos par bzhag:__'di dag gi tshe dad 'gro'i 'gyur ba bzhi dang :__seng ge rnam rol gyi 'khrul 'khor sogs 'dren dang dgram pa'i sgyu rtsal la bslab bo:__de ltar 'bad pas phyag rgya'i dwangs ma 'drongs pa'i rtags su rig mas rta skad 'tsher ba dang :__rang nyid rdo rje'i mgo bo 'khyogs pa dang tsha ch-il ba sogs 'byung :__lus la khrems pa'i rtags su bde drod dang gzi byin 'bar:__bza' btung gis tshim pa lta bu'i nyams 'char:__khyad par gsang ba'i rtsa gnyis kha dar bas ba spu'i khung bu tshun bde ba'i zil gyis khyab pa dang :__rlung kha dar bas rags rlung gi rgyun re zhig chad pa dang :__thig le kha dar bas bde ba la sems zin te das gsum gyi spros pas ma gos pa'i dpe yi ye shes nyams su myong yang brjod mi shes pa'i gnas lugs rjen par mthong bar 'gyur ro:__de lta bu'i lam 'di la yang nas yang da goms pas ye shes kyi rtsa kha bye:__gzung 'dzin gyi mdad pa grol:__rtsa thig rlung gsum dbu mar 'das:__than dang mngon shes 'char:__snyigs ma'i lus dag:__dwangs ma 'chi med 'ja' tshon gyi ska thob:__tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin pa'i rten las sangs rgyas kyi byang chub mngon da byed pa yin no:__dam tshig tu phyag rgya ma'i lus zungs nyams par gyur na bcud len la sogs pa'i sman dang rlung dor sogs kyis gso:__rig ma dam grib dang bu tsha can:__nyon mongs shugs drag pa:__rigs dang dbang po la skyon chags pa sogs mi bsten:__mtshan dang ldan yang zla mtshan gyi das su mi drang :__nad na ba dang snyigs ma rul ba sogs mi drang :__zla mtshan rdzogs pa dang :__khams dang lang tsho rgyas shing yid bde ba'i das su dwangs ma rgya skyegs kyi nying khu ltar 'babs pa drang bar bya ba yin no:__mtshan nyid phun sum tshogs pa'i phyag rgya ma mthong ba na:__dngos su dor ba ma byung yang :__lus kyi cha shas la reg pa'am:__chags pa'i lta stangs dang bcas te ting nge 'dzin gsal btab la yid kyis drangs pas kyang tshe'i bar chad sel ba'i rten 'brel nges par 'byung zhing :__rang lus thabs ldan gyi dmigs pa gsal pos nyams su blang na'ang rjes mthan gyi yon tan ci rigs rgyud la 'char ba nges pa yin no:__mchog gi yon tan gong da bshad pa ltar dang :__than mong da'ang nad nyung :__rgas sra:__gnyer ma dang pa dkar mi 'byung :__lus yang zhing gzhon sha chags:__shes rab phyogs med da rgyas:__rang snang dbang da 'das:__gzhan snang zil gyis non pa sogs phan yon mtha' yas pa 'byung ba yin pas gsang ba zab mo la thod pa'i skal ldan rnams kyis 'di kho na la brtson par bya'o:__de ni nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud len la brten nas bde chen gyi tshe sgrub pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__gsum pa gsang ba rlung sems dbyer med kyi srog bsgrub pa ni:__ra ba bzhi gang yang rung ba'i tshes gcig nas mgo brtsams te gnas dben zhing nyams dga' ba:__shar gyi nam mkha' thag ring da mthong ba'i sar nam langs kyi das bde ba'i stan la lus skyil krung drang por bsrangs te kha shar da phyogs pas 'khod:__rlung ro bsal:__sems mi rtog pa'i ngang da dar cig bzhag:__de nas 'chi med rdo rje mkha' 'gro'i bskyed rim gsal btab:__ngag bzlas kyang ci rigs par byas rjes:__rang nyid mkha' 'gro'i thags ka nas ye shes kyi 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i khams thams cad la khyab:__de rnams kyi ye shes dang las kyi 'byung ba'i dwangs bcud ma lus pa nam mkha'i dwangs mar 'das:__'od sngon po'i rnam par nam mkha' gang bar gyur:__rang nyid kyi kha sgo nas zhugs:__dbu ma'i nang sngo mer gyis khengs:__dwangs ma snying ga'i dbu ma'i nang da rlung sems dbyer med kyi ngo bo a yig mthing gar gsal ba la sib sib zhugs:__'chi med gnyug ma'i srog 'grub par bsam:__rlung kha nas hub kyis bza' zhing 'jam rlung bum pa can kha dar da bzung :__rig pa mig la gtad:__mig nam mkha' la cher re gtad de phyi nang gi nam mkha' ro gcig tu 'dres pa'i ka dag bya rtsol dang bral ba'i ngang la yun ring da mnyam par bzhag:__rnam rtog gang skyes kyang brtag dpyad bsam gzhig ci'ang yid la mi byed par rig stong bsam blo dang bral ba'i ngang bskyang :__de lta bu'i rlung dor dang gnas lugs kyi ngang da 'jog pa spel mar byas te nyi ma rtse shar gyi bar da nyams su blang :__rjes thob bsngo smon gyis mtshams dar la thod lam bya ba'am:__dge dor gzhan gyi than la 'jug:__de lta bu'i rim pas tshes bco lnga'i bar yar ngo rnams su nyams su blang :__nyams cung zad skyes pa na:__gnas das la ma ltos par rang gi mdan gyi nam mkhar dwangs pa tsam dmigs rten da gcod la bsgom:__rags pa'i zas rim gyis spang :__mthar nam mkha' zas su za ba'i bcud len kho nas chog shes par byas te nyams su blangs pas ring por mi thogs par rags pa phra ba'i rlung da 'gyur:__phra ba'i rlung sems dang 'dres:__sems byung gi rnyog ma rig pa ka dag gi dbyings su dwangs pa la brten nas 'chi med rdo rje'i ska dang nam mkha' lta bu'i ye shes tshe 'di nyid la mngon da 'gyur ba yin no:__de ni gsang ba rlung sems dbyer med ye shes kyi srog bsgrub pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__de ltar na de dag gi sgo nas rdo rje phag mo'i tshe sgrub kyi smin grol gyi rim pa grub pa lagasatha__!__thaganyis pa rin chen mkha' 'gro'i nor sgrub kyi dbang gi slad da thags bskyed pa 'di ltar gsal btab par zhutha__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad gnas skabs dang mthar thag gi dbul ba'i 'jigs pa las skyob pa'i phyir rin chen mkha' 'gro'i smin grol zab mo nod par bgyi'o snyam pa'i kun slong dang ldan pas gsan 'tshalatha__thade la'ang gsang ba rmad da byung ba'i khyad par gyi zab chos bka' gter da mar ji snyed cig gsungs pa lasatha__skabs su babs pa 'di ni/__mkha' 'gro 'das pa'i nor sgrub kyi man ngag gzhan las khyad par da 'phags patha__o rgyan gu ru pad+ma 'byung gnas kyis rgyud dang man ngag las btus te/__rdo rje'i gzungs ma mkhar chen bza' la gdams pa ma 'ongs phyi ma'i don da gter rgyas btab pa lasatha__ye shes kyi 'kha' 'gro ma jo mo sman mos phyungs te thags nyams su bzhes shing slar gter da sbas pa nyidatha__sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bka' babs chen po bdan gyi shing rta gsar da 'dren par mdzad pa'i nang tshanatha__yang gter gyi chos sde las byon pa'i mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi rin chen mkha' 'gro'i nor sgrub kyi phrin las dang 'brel ba'i smin grol zab mo zhu ba'i yon da mapalatha__'bul da gzhug__thagasol ba 'debs pa 'di'i rjes zlosatha__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag la rin chen mkha' 'gro ma'i:__dngos grub mchog gi dbang bskar stsol:__lan gsumatha__rgyud dong ba'i slad da slob dpon dkyil 'khor gyi gtso mo dang tha mi dad pa zhing mchog rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa mngon sum lta bur bzhugs pa'i than sngar skyabs su 'gro ba dang tha__sems bskyed pa'i sgom don thags la nges pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__na mo/__bde chen rgyas mdzad mkha' 'gro maratha__thami phyed gus pas skyabs su mchi/__thagazhan don byang chub myur thob phyiratha__tharab 'byams phrin las bsgrub par bgyi/__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod cing byin dbab pa'i slad da sgo gsum gyi gnad gcun te 'di ltar gsal 'debs 'tshalatha__bzung 'dzin yul kun stong pa'i ngang :__gnas khang rin chen gzhal med khang :__'dod yon sprin ltar gtibs pa'i gzhir:__pad nyi bam ro'i gdan steng da:__mnyam nyid ye shes thig le'i sprin:__riHyig ser po'i 'phro 'ad las:__nor lha bye ba'i rigs kyi yum:__don kun grub mdzad d+hA ki nI:__ska mdog gtso ma gser gyi mdog:__ye shes 'od zer gzi brjid 'bar:__sgeg 'dzum chags dang khro ba'i nyams:__zhal gcig phyag gnyis than gsum ma:__phyag g.yas rin chen gri gug gis:__srid dang zhi ba'i dpal 'byor 'gugs:__g.yon pas nor bu'i thod pa yis:__sgrub la 'dod rgu'i char chen 'bebs:__gru mor rdo rje'i kha T+wAM ga:__rigs kyi yab dang gnyis su med:__rna ltag phag zhal ngur sgra yis:__'khor 'das thams cad dbang da sdud:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__dbu pa snum 'bol gyen da brdzes:__rtsa gsum nor lha rab 'byams dang :__'bum phrag rin chen d+hA ki'i dbus:__dgyes pa chen po'i gar gyis rol:__gnas gsum rdo rje'i yi ge dang :__thags srog riHyig gser 'od 'bar:__de dang slob dpon thags 'od kyis:__rtsa gsum rgyal ba'i 'khor lo rnams:__rin chen mkha' 'gro'i dkyil 'khor pa'i:__rnam par than drangs gnyis med thim:__ye shes gzi byin 'bar bar bsgoms:__spos rol dbyangs bcasatha__hU~M:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__'dod 'byung mnyam nyid ye shes dbyings:__rin chen mkha' 'gro'i skar bzhengs la:__rtsa gsum nor lha'i tshogs dang bcas:__thags rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs:__dpal 'byor longs thod byin chen phob:__tshe dang bsod nams rgyas pa dang :__'dod rgu'i dngos grub stsal da gsol:__oM AHhU~M ri rat+na d+hA ki nI sarba ba su sid+d+hi swA hA:__badz+ra dz+nyA na A we sha ya a A:__zhes byin dbab cing tiSh+Tha badz+raHsabartanatha__slar yang 'khor 'das snod bcud kyi dpal dang 'byor pa phywa g.yang longs thod thams cad 'gugs pa'i slad da 'di ltar gsal 'debs 'tshalatha__slob dpon gyi thags ka nas 'od zer 'phros:__'dan bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thags rgyud bskal:__dgyes pa chen po'i gzi byin mchog tu 'bar:__'od zer dang pho nya'i tshogs kyis 'khor 'das kyi khams thams cad la khyab:__srid zhi'i phywa g.yang longs thod thams cad bkug ste bdag dang rten rdzas la thim pas 'dod rgu 'byung ba'i nus pa dang ldan par byas:__gnas khang yul 'khor thams cad 'dod rgu'i dpal gyi 'byor pa zad mi shes pas yongs su gang ba'i mos pa mdzodatha__mda' dar g.yabatha__spos dad dbyangs rol bcasatha__hU~M hrIH__rig 'dzin bla ma yi dam dkyil 'khor lha:__mkha' 'gro nor lha rab 'byams tshogs rnams kun:__rtse gcig mos pa'i gdang bas rgyud bskal na:__ye shes mchog gi thags dam das la bab:__hU~M:__rin chen bde gshegs mkha' 'gro rab 'byams kyis:__dbus phyogs 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__bar snang khams kyi char bzhin gnas 'dir phob:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen rdo rje'i mkha' 'gro rab 'byams kyis:__shar phyogs 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__nyi zla bzhin da gnas 'dir 'char bar mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen 'dod 'byung mkha' 'gro rab 'byams kyis:__lho phyogs 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__sprin phung bzhin da gnas 'dir gtibs par mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen pad+ma'i mkha' 'gro rab 'byams kyis:__nub phyogs 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__chu bo'i rgyun bzhin gnas 'dir 'ad bar mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen las kyi mkha' 'gro rab 'byams kyis:__byang phyogs 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__skyi ser bzhin da gnas 'dir 'dril bar mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen dam tshig mkha' 'gro rab 'byams kyis:__mtshams bzhi'i 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__bar snang rlung bzhin gnas 'dir g.yo bar mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M:__rin chen pho nya'i mkha' 'gro rab 'byams kyis:__steng 'og 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud dang :__phywa g.yang longs thod 'dod rgu'i dpal 'byor rnams:__lo tog bzhin da gnas 'dir smin par mdzod:__'chi med tshe yi phywa g.yang longs thod khug:__rgas med stobs kyi phywa g.yang longs thod khug:__nad med rtsal gyi phywa g.yang longs thod khug:__bcud can zas kyi phywa=__brjid ldan gos kyi phywa=__dpal can nor gyi phywa=__bang mdzod 'bru yi=__rta phyugs rkang bzhi'i=__go mtshon dbyig gi=__rigs brgyud 'khor slob=__snyan grags nus mtha'i=__bsod nams dpal gyi=__dbang thang klung rta'i=__'dod rgu'i 'byor pa'i=__ye shes chen po'i=__phywa khug g.yang skyobs mchog than dngos grub stsol:__hU~M hrI:__g.yang khang bkra shis pho brang nyams re dga':__g.yang rdzas 'dod rgu'i dpal 'byor brjid re che:__g.yang rten nor bu'i ba gam bkod re legs:__g.yang bshos nyi zla nor bu bkrag re che:__'jig rten snod bcud srid pa'i phywa dang g.yang :__rab 'byams dag pa'i zhing gi dpal dang stobs:__'khor 'das kun gyi bcud dang dwangs ma kun:__sgrub pa'i rdzas mchog 'di la dbyer med stims:__sgrub mchog rnal 'byor rgyud la byin chen phob:__grub pa'i rtags dang mtshan ma myur da phyungs:__'dod rgu'i dngos grub ma lus char ltar phob:__mchog than bkra shis bde legs stsal da gsol:__zhes gyer/__dngos gzhi ska gsung thags kyi dbang bskar ba latha__gtor ma rin chen mkha' 'gro ma rtsa gsum nor lha rab 'byams mkha' 'gro 'bum gyis bskor ba mngon sum da gsal ba khyed rang rnams kyi thi bor byon:__bde ba chen po'i gzi brjid 'bar:__ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i phywa g.yang longs thod dwangs bcud thams cad char bzhin da babs nas 'dod rgu'i 'byor pa zad mi shes pa la dbang bsgyur ba'i mos pa mdzodatha__gtor ma thi bor bzhag latha__oM gtor snod rin chen gzhal med khang :__gtor ma lha yi ngo bor bzhugs:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__'dod dgu'i dpal 'byor rgyas par shog:__oM AHhU~M ri rat+na d+hA ki nI sarba ba su sid+d+hi swA hA:__kA ya sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__gtor ma'i lha 'od da zhu nas khyed rang rnams la thim pas rin chen mkha' 'gro ma 'khor dang bcas pa'i ye shes rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzodatha__bdad rtsi'i snod thogs la:__srid zhi'i dwangs bcud bdad rtsi'i rgyun mgrin par bzhag cing myangs bas rtsa khams thams cad gang :__nyon mongs pa'i rtog pa 'gags:__rlung sems la dbang bsgyur bas 'khor 'das bde chen gyi thig ler dag pa'i mos pa mdzodatha__AH__rtsa rlung thig le'i snod mchog tu:__srid zhi'i dwangs bcud thig ler 'khyil:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__bde chen 'dod rgu rgyas par shog:__wA ka sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH__zhes bdad rtsi thinatha__thod rten snying gar bzhag la/__dbyings rig mtshon pa'i thod pa snod bcud yongs rdzogs rin chen mkha' 'gro ma'i rang bzhin da bzhugs pa snying gar bzhag pas mnyam nyid khyab gdal chen po'i rtogs pa bskyed cing :__nam mkha' mdzod kyi ting nge 'dzin la dbang bsgyur ba'i mos pa mdzodatha__hU~M:__mnyam nyid khyab gdal ka pa lar:__ye shes chen po'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskar bas:__rig rtsal ting 'dzin rgyas par shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes brjod mtshams dor thi mthan dang bcas/__oM:__rtsa gsum nor lha rab 'byams bden stobs kyis:__'khor 'das phywa g.yang 'dod rgu'i dpal 'byor rgyas:__rlung sems dbang 'das dgongs pa'i rtsal chen rdzogs:__bsam don lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:__ces shis par brjod cing rten snying gis brtanatha__de ltar byas pas ye shes mkha' 'gro ma'i byin rlabs zhugs:__'jig rten gyi mkha' 'gro ma rnams dbang da 'ad:__las kyi mkha' 'gro ma rnams kyis bka' nyan cing gnas skabs su 'dod rgu'i dpal 'byor rgyas:__ci bsam 'grub:__mthar thag pho nyas grogs mdzad de bde chen gyi ska 'grub par 'gyur ro:__de lta bu'i smin byed dbang bskar ba song nasatha__lam nyams su len pa'i rim pa mkha' 'gro 'das pa'i grol byed kyi gdams pa'i zab khrid 'bogs pa la gsum ste/__phyi rten dang bskyed bzlas kyis than mong gi nor spel ba:__nang rlung gi lcags kyus khyad par gyi nor dgug pa:__gsang ba dgongs pa mi 'gyur ba'i ye shes kyis don gyi 'dod rgu smin par byed pa'o:__dang po la gnyis:__rten dang :__sgrub thabs so:__dang po la gnyis te:__gtor ma la brten pa ni:__phyag g.yang chags shing dam tshig sogs kyi sel med pa'i lag nas byung ba'i rin chen 'bru sman dpal can gyi rdzas snying po lnga rnams zhun mar dang ma da na bzang pos sbrus pa'i gtor ma rin po che 'bar ba'i dbyibs can gyi nang da sngags gsol byang dang bcas pa gzhug:__mtha' nor bu mig gsum pa mang pos bskor:__rten 'brel phun sum tshogs pa'i rgyan bkod dar ser po'i gdags dang bcas te ma rdal gyi dbus su bzhag:__gzhan yang phywa g.yang gi rten rdzas ci rigs pa dang mchod tshogs bzang da bsham mo:__thod pa la brten pa ni:__thod pa dam bu gcig pa'am gsum pa mar khu dwangs pa'i mdog can:__che zhing ljid pa dang ldan pa:__mthong ba yid 'phrog ba:__mi sa dang nor sa mthag pa:__srog gi ka ba tshugs pa:__mar khu'i thig les brgyan pa:__dgos 'byung gshongs dang shing lo 'bras bu dang bcas pa rang sar dad pa:__khyad par rang gi lag tu 'byor ba'i rten 'brel legs par 'grigs pa zhig dri bzang gi chus bkru:__nang da sman sna lnga dang bdad rtsi chen pos byug:__phywa g.yang gi rdzas kyis phyur bur gtams:__khyad par thod pa'i 'khor lo gzhug:__de la 'khor lo ni lte bar mu khyud dang bcas pa'i dbus su ri:__de'i mthar rtsa sngags:__gong ras la:__ka pa la ma Ni rat+na sarba sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__mu khyud dang po la 'dab ma bzhi la thod pa'i sgrub pa'i sngags tshan bzhi:__gnyis par nor lha thi'i sngags ji ltar 'thad pa:__gsum par dbyangs gsal gyi mthar:__mi'i nor bu thod pa rin chen 'bar ba la brten nas ye shes kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams kyis bdag la zas nor longs thod chos dang srid kyi 'dod rgu'i dngos grub ma lus pa stsal da gsol:__zhes pa dang rten 'brel snying pos mtha' bskor:__mtha' nor bu'i pa tras mdzes par bya:__dpal can gyi rdzas dang bdad rtsi chen pos byugs la gzhug:__mapal gyi snying por gzhug:__de ni rten bca' ba'o:__gnyis pa sgrub pa'i thabs ni:__ra ba bzhi gang yang rung ba'i yar ngo'i gza' skar tshes grangs bzang po nas 'jug ste:__sgrub pa po chas gos bzang pos brgyan:__rol mo'i cha byad dang :__dri zhim po'i bdag spos dar:__mkha' 'gro 'das pa'i phrin las kyi gzhung bsrang :__bzlas brjod ji ltar 'os pa bya'o:__de nas mdan rten la bsang chus khrus gsolatha__rnam 'joms sme brtsegs 'byung ba lnga'i grib sel gyi sngags dang bcas pas bkru zhing bsang gtor byas la nor sgrub las 'byung ba ltar lhar gsal bar bsgoms la lha ska'i gsal snang la sems bzung tha__gsal snang brtan pa natha__than 'dren bzhugs gsol phyag mchod bstod cing 'dod don gsol latha__mdan gyi lha ska'i gsal snang la rtse gcig tu sems bzung :__mkha' 'gro'i dkyil 'khor dngos yin snyam da dag snang gi nga rgyal bskyed cing :__yid kyis gsol ba btab pa las ska dang sngags phreng phyag mtshan gyi tshogs dpag tu med pa mkha' khyab tu 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la bde chen gyi mchod pa 'bul:__'gro ba kun gyi ser sna'i rgyu 'bras drung nas phyung ste rin chen mkha' 'gro ma'i go 'phang la bkod:__'od zer gser mdog brjid cing lhun chags pa nam mkhar sprin ltar dkrigs:__de las 'dod rgu'i longs thod zad mi shes pa'i char chen po phab pas rang gzhan thams cad dbang bcu'i dpal 'byoral thod par bsam mo:__de ni bskyed pa'i gsal snang la brten nas nor spel ba'i rim pa'o/__de nas bzlas pa bya ba ni:__mdan bskyed mkha' 'gro'i thags kar rin chen ser po zur brgyad pa'i dbus su riHyig gser gyi mdog can la sngags kyis bskor batha__spro bsdu'i dmigs pa sogs nor sgrub ltar gsal btab latha__rtsa sngags oM AHhU~M ri rat+na d+hA ki nI sarba ba su sid+d+hi swA hA:dang las sngagasatha__tad+ya tha:__oM rat+na uSh+NI ShA ya d+ha ra d+ha ra:__d+hi ri d+hi ri:__dz+nyA na sid+d+hi:__lo ka sid+d+hi:__bA su sid+d+hi nA nA kha d+he sid+d+hi:__te dzo ba su sid+d+hi:__sarba ar+tha sid+d+hi pha la paSh+tiM ku ru swA hA:yang ci rigs par bzlatha__thod pa'i rten yod na nor sgrub ltar byin dbab cing gzi byin bskyed latha__sngags kyi mthar:__ka pa la ma Ni rat+na sarba sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__zhes btags pa gtso bor bzla zhing :__rat+na paN+ye sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__d+ha na me d+hIHsid+d+hi sid+d+hi hU~M:__nA nA kha d+he sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__d+hA na saM b+ho sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__zhes las sgrub pa'i sngags kyang ci rigs par bzla:__de ni sngags kyi bzlas brjod la brten pa'i nor spel ba'o/__than mthar dbyangs gsal rten snying gis nus pa brtan:__gtor ma nor bu'i dbyibs can rin chen 'bru sman dar zab kha zas bzang rgus bskor ba la bsang chus bran la gzhung ltar lan mang da 'bul:__gzhan yang mchod skong gi rim pa ji ltar rigs par bya zhing thags dam skal ba ni:__rang gi thags ka nas 'od zer 'phros:__'dan bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thags rgyud bskal:__dgyes pa chen po'i gzi byin mchog tu 'bar:__'od zer dang pho nya'i tshogs kyis 'khor 'das kyi khams thams cad la khyab:__srid zhi'i phywa g.yang longs thod thams cad bkug ste bdag dang rten rdzas la thim pas 'dod rgu 'byung ba'i nus pa dang ldan par byas:__gnas khang yul 'khor thams cad 'dod rgu'i dpal gyi 'byor pa zad mi shes pas yongs su gang bar bsams la mda' dar g.yab:__spos kyi dad sprin 'thal:__dbyangs dang rol mo'i sgra snyan par dar la g.yang 'gugs gyer zhing rtsa ba'i sngags dang las sgrub pa'i sngags mang da bzla:__de ltar yang yang bskyar bas gnas khang nyams dga':__sgrub rdzas byin chags:__rnal 'byor pa'i lus ngag yid gsum la bde stong gi nyams 'char ba sogs byung na tshe g.yang khug pa'i rtags su nges par byas nas rten 'brel snying po'i sngags bzla zhing me tog 'thor bas kyang brtan par bya'o:__rjes su mchod c-ing bstod la dngos grub gsol ba'i slad datha__tshogs kyi dga' ston la longs thad:__lhag ma btang :__mchod bstod rgyas bsdus gang rung bya:__rten rdzas thogs la thags dam bskal zhing tha__sngags kyi mthar:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na sid+d+hi hrI:__lo ka sid+d+hi AH__sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes brjod cing rang gi gnas lngar reg pas mchog than gyi dngos grub ma lus pa thob:__ye shes kyi mkha' 'gro ma dang skal ba mnyam par byas:__dngos grub kyi rdzas la rol pas kyang 'dod rgu'i nus pa'i gzi byin gong nas gong da 'phel zhing brtan par bsam mo:__de rnams ni phywa'i phrin las la brten nas g.yang spel ba'i rim pa'o:__de nas slar yang mchod cing bstod:__nongs pa bshags:__ye shes pa brtan par bzhugs:__bdag nyid lhar gsal ba chos kyi dbyings su bsdu zhing than mtshams kyi lhar ldang :__bsngo smon bkra shis rgyas par bya'o:__de lta bu'i tshul gyis rtse gcig tu brtson pas dngos su zas nor longs thod 'ad ba dang :__nyams kyi snang char bud med dang skye bo'i tshogs mang pos bdag nyid la 'dad bstod byed pa:__longs thod 'bul ba:__rmi lam da nyi zla shar ba:__char bzang po 'babs pa:__rtsi shing lo tog chu bo rgyas pa sogs byung na grub pa'i rtags su shes par byas nas dngos grub blangs bas tshe ring ba dang :__nad med pa dang :__dpal 'byor longs thod rgyas pa dang :__'dod rgu'i bsam pa 'grub pa dang :__mthar thag bde chen gyi ye shes 'phel bas mchog gi dngos grub thob par 'gyur ro:__sgrub rdzas rnams mdzod kyi phug tu bkur sti dang bcas te bzhag:__zas gos nor sna'i phud kyis mchod:__mi la mi smra bar skabs su sgrub pa bskyar:__sgrub rdzas dman pa rnams kyang nang 'khor kho nas longs thod pa ma gtogs phyir mi gtong ba dam tshig yin no:__de ltar na de rnams ni phyi rten dang bskyed bzlas kyis than mong gi nor spel ba'i gdams pa'o:__sa ma ya:__gnyis pa nang rlung gi lcags kyus khyad par gyi nor dgug pa ni:__rnal 'byor dang ldan pas lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__dga' zhing dang ba'i bsam pas rang skad cig gis rin chen mkha' 'gro mar bskyed:__rtsa'i stong ra gsal gdab:__rtsa khams thams cad dpa' bo mkha' 'gro'i rang bzhin da bsam:__khyad par lte 'og rtsa gsum sbubs gcig pa'i dbus rin chen zur brgyad kyi lte bar gtum mo'i me dang dbyer med pa'i las byed kyi d+hA ki dmar ser rin po che'i lcags kyu dang nor bu'i thod pa bsnams pa bde drod kyi gzi byin nyi ma ltar 'bar bar bsam:__thags ka nas 'od zer lcags kyu lta bu ro ma'i rlung dang lhan cig phyir song :__'khor 'das brtan g.yo'i khams thams cad la khyab:__srid zhi'i phywa g.yang longs thod kyi dpal dang bcud kyi dwangs ma thams cad 'od ser po'i rnam par bsdus:__sna g.yon nas rkyang ma'i lam brgyud:__lte ba'i mkha' 'gro ma la thim pas gzi brjid lhag par rgyas:__bde chen gyi nyams 'bar bar bsams la bum can kha dor da bzung :__de lta bu lan grangs mang da bya:__mthar las kyi pho nya las gtum mo'i me chos bzhi ldan da 'bar:__dbu ma'i nang nas thal gyis song :__'khor lo bzhi'i lha tshogs rnams mchod:__bde drod kyi ye shes bskal:__thi bo'i ha~M la reg pas bdad rtsi pad+ma'i snal ma lta bu nar gyis 'babs:__'khor lo bzhi gang :__gnas skabs bzhi'i bag chags dag:__khyad par des bskyed pa'i nyon mongs pa ser sna'i rgyu dang dbul ba'i 'bras bu'i nyer len lhag med da dngas:__ye shes bzhi'i dngos grub thob par bsam:__so sor bum can gyis brtan:__de ltar nyams su blangs pa'i mthar srid zhi'i dwangs bcud lte ba'i mkha' 'gro mar 'das:__de gdan dang bcas pa thig le ser por gyur:__yar byung snying ga'i sa bon riHyig dang dbyer med da 'dres:__de nyid kyang rang rig pa'i klong da thim pas rang nyid ye shes kyi mkha' 'gro rat+na d+hA ki nI dang dbyer med pa'i go 'phang brnyes par bsams la 'jam rlung bzung zhing :__stong gsal mnyam pa nyid kyi ngang da mnyam par bzhag go:__de lta bu rtse gcig tu nyams su blangs pas gnas skabs lus gzi brjid ldan:__ngag nus pa 'bar:__yid rtogs pa thob pas snang ba dbang da 'das pa'i rten 'brel la brten nas 'dod rgu'i 'byor pa char bzhin da 'babs:__bsam don thams cad 'grub:__tshe ring :__nad nyung :__gang da gnas par bkra shis shing byin chags pa sogs phan yon bsam gyis mi khyab:__mthar thag ye shes dri ma med pa mngon da 'gyur ba yin no:__de ni nang rlung gi lcags kyus khyad par gyi nor dgug pa'i rim pa zab mo'o:__sa ma ya:__gsum pa gsang ba dgongs pa mi 'gyur ba'i ye shes kyis don gyi 'dod rgu smin par byed pa ni:__bskyed bzlas rlung gi rnal 'byor la ci rigs par goms pa'am:__dbang po rnon po gcig car ba'i rigs can rnams kyis 'di ltar nyams su blangs te:__das dang rgyun gyi skabs rnams su lus bsrang zhing khong klod :__rlung 'gro 'ong rang babs su bzhag:__sems das gsum gyi spros pa bcad:__phyi rol pa'i snang ba 'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i phywa g.yang longs thod dwangs bcud dge mtshan da btags pa thams cad rang gi sems kyi snang cha rten 'brel gyi rol par thag bcad:__sems 'das pa'i rtog pa 'gags:__ma 'ongs pa ma skyes:__da lta'i shes pa skad cig ma das gsum mnyam nyid:__srid zhi mnyam nyid:__spros pa'i mtha' thams cad mnyam pa nyid da nges shes bskyed:__de'i ngang bskyang :__bar rlung thad kar bzung :__rlung sems rig pa dril te ka dag zang thal rjen par bskyang ba la brtan pa thob pas snang pas shes pa ma bslus pas snang ba dbang da 'das:__shes pas rig pa ma bslad pas rig pa rang so zin:__rig gdangs rlung sems dang 'dres pas rlung rig dwangs mar smin:__dwangs ma ye shes su shar bas 'khor 'das brtan g.yo kun la dbang bsgyur bas nam mkha' mdzod kyi ting nge 'dzin mngon da 'gyur ba yin no:__de ni gsang ba dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gyis don gyi 'dod rgu smin par byed pa'i rim pa mthar thag pa'o:__sa ma ya:__de dag rnams kyis rdo rje phag mo'i nor sgrub kyi smin grol zab mo phul grub pa lagasatha___!___thagasum pa pad+ma mkha' 'gro'i dbang sdud kyi dbang gi slad da thags bskyed pa 'di ltar gsal btab par zhutha__mkha' khyab yid can thams cad zhi ba mya ngan las 'das pa'i grong khyer da 'god par byatha__de'i ched da pad+ma 'kha' 'gro'i dkyil 'khor da zhugs nas bzung 'dzin las rlung gis bskyed pa'i phyin ci log gi snang ba rig pa rang gnas kyi dbyings su dbang da sdud pa'i rnal 'byor nyams su blang ba'i phyiratha__smin grol gyi gdams pa zab mo zhu snyam pa'i sems bskyed nas gsan 'tshalatha__de lta bu'i thabs tshul gsang ba sngags kyi khyad chos ji snyed cig bka' gter da mar gsungs pa lasatha__skabs su babs pa 'di ni/__o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal la dkyil 'khor kyi gtso mos rjes su gnang ba ltar rgyud dang man ngag gi dgongs pa snying por dril te rigs kyi gzungs ma bka'i sdud pa mo mtsho rgyal la gdams shing tha__ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don da gtad de gter da sbas patha__ye shes mkha' 'gro'i rnam 'phrul jo mo pad+ma mtsho skyid la bka' babs pa thags nyams su bstar nas/__slar yang gter da sbas pa nyidatha__mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bka' babs bdan gyi shing rta gsar da 'dren par mdzad pa'i yang gter gyi chos sde las byon pa mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi cha lag__tharigs bzhi'i mkha' 'gro'i sgos sgrub lasatha__pad+ma mkha' 'gro'i dbang sdud kyi phrin las dang 'brel ba'i smin grol zab mo gsan pa'i yon da mapalatha__'bul da gzhug__thagasol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po bdag la dgongs:__bde chen pad+ma d+hA ki nI'i:__smin grol dbang bskar stsal da gsol:__lan gsumatha__rgyud dong ba'i slad da slob dpon dkyil 'khor gyi gtso mo dang tha mi dad patha__zhing mchog rgya mtsho'i tshogs bcas bzhugs pa'i than sngar skyabs su 'gro ba dang tha__byang chub tu sems bskyed pa'i bsgom don thags la nges pas 'di'i rjes zlos mdzodatha__hrI:__bde chen dbang mdzad mkha' 'gro mar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:__rab 'byams dbang gi phrin las bsgrub:__lan gsumatha__dbang gi gzhi 'am rtsa bar gyur pa ye shes kyi byin dbab pa'i slad da sgo gsum gyi gnad gcun nas rtse gcig pa'i yid kyis 'di ltar gsal btab par zhutha__hrIH__so sor kun rtog de bzhin nyid:__ye shes rjes chags snying rje'i rtsal:__zung 'jug niHyig rA ga'i mdangs:__mkha' las sprin ltar ngang gis shar:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__gzung 'dzin stong nyid chen por dngas:__stong pa'i ngang las yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor dar khrod dbus:__dbang gi pho brang zla gam che:__'od zer dmar po rab tu 'khrugs:__thig le'i sgo gcig nub tu bstan:__de dbus pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar nyi zla bam ro'i steng :__niHyig yongs gyur skad cig gis:__dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__dmar gsal nyi gzhon 'char kha'i mdangs:__zhi 'dzum shin tu chags pa'i nyams:__dbu pa sil bu me tog brgyan:__rna ltag bde chen phag gi sgras:__sa gsum g.yo zhing zil gyis gnon:__phyag g.yas pad+ma'i gri gug gis:__'khor 'das thams cad dbang da sdud:__g.yon pas thod pa khrag bkang gis:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__mchan khung g.yon na kha T+wAM ga:__pad+ma khrag 'thang ngo bor 'khyud:__than gsum dmar zlum zur mig gis:__brtan g.yo'i dngos kun thogs med 'gugs:__thod skam dbu rgyan do shal dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__ut+pal dmar po'i phreng ba sogs:__gzhon nu myos ma'i sgeg pa 'chang :__'od zer dmar po 'khrugs pa'i klong :__brkyang bskam gar gyi bde bas rol:__gnas gsum 'bru gsum thags srog nI:__dmar po'i 'od dang slob dpon gyi:__thags ka'i 'od dmar lcags kyu yis:__rtsa ba gsum dang khyad par da:__pad+ma mkha' 'gro'i thags rgyud bskal:__byin rlabs phyag rgya'i tshogs chen po:__char ltar babs pas slob mar thim:__ye shes gzi byin 'bar bar bsgom:__spos rol dbyangs bcasatha__hrIHhrIH__so sor rtog pa'i ye shes ska:__sgra sgrogs pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams dang :__'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__bde stong rol pas gnas 'dir gshegs:__bde ba chen po'i dbang mchog skar:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__oM nI pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hAH__dz+nyA na A we sha ya a AHzhes pas byin dbabatha__tiSh+Tha badz+raHsa brtan par byatha__dbang bskar ba dngos gzhi la ska gsung thags kyi dbang gsum lasatha__dang po ska'i dbang bskar ba ni/__mdan bskyed pad+ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor pa rnams la me tog dmar po dang sin+d+hu ra dar ba'i mdad rtsi'i mchod sprin rgya mtsho phul bsatha__mnyes rab kyi phul da gyur nas dbang gi dngos grub stsol ba la dgyes bzhin da bzhugs pa'i mos pa mdzod/__bdad rtsi'i gtor la/__oM AHhU~M:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud 'das pa'i rgyun:__bde mchog chags pa chen po'i dmar 'od 'bar:__ye shes 'od zer me tog char 'bebs pa'i:__zag med bdad rtsi phud kyi mchod pa 'di:__bla ma yi dam pad+ma d+ha ki nI:__rab 'byams dbang gi lha tshogs rnams la 'bul:__rjes chags bde stong rol pa'i gzi byin skyed:__las kyi dngos grub ma lus myur da stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya ma hA su kha ma da na a mr-i ta pa dza AHhU~M:__sarba karma sid+d+hi ku ru ku ru hoH__zhes brjod/__slob dpon gyi thags ka nas 'od zer 'phros pas mdan bskyed bris ska lhar gsal ba rjes chags dges pa'i cho 'phrul mtha' yas pa dang bcas khyed rang rnams kyi thi bor byon:__bde ba chen po'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi dwangs bcud thams cad dmar lam gyis bsdus te khyed rang rnams la thim pas khams gsum gyi dbang phyug chen por gyur:__mthar lha 'od da zhu nas thim pas pad+ma d+hA ki nI 'khor dang bcas pa'i ska'i byin rlabs dang nus mtha ma lus pa rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzodatha__ska thi bor bzhag cing*/__hrI:__rjes chags bde chen ye shes ska:__dpal ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyi:__ska yi byin rlabs lus la zhugs:__mthong bas khams gsum snod bcud kun:__dbang sgyur zil gyis non par shog:__oM AHhU~M ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__kA ya sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__de dang rjes su 'brel ba gsang sngags kyi bzlas pa la dbang ba'i lung din pa'i slad da dmigs pa 'di bzhin mdzodatha__khyed rang rnams pad+ma d+hA ki nI gsal ba'i thags kar pad nyi bam ro'i steng da las kyi mkha' 'gro rig byed ma dmar mo zhal gcig phyag bzhi ma khro chags sgeg cing than gsum g.yo batha__phyag dang po gnyis kyis ut+pal dmar po'i mda' gzhu 'gengs patha__'og ma gnyis kyis lcags kyu gdengs shing zhags pa 'phen pa rin po che dang rus rgyan stag sham 'phyang batha__zhabs g.yas bskams g.yon brkyangs pa'i gar thabs kyis ye shes me dpang 'bar ba'i dbus na 'gying ba'i thags kar pad+ma dang nyi ma'i gdan la niHyig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phrosatha__brtan g.yo'i khams kun khyab 'phags pa mchod cing thags dam bskalatha__sems can thams cad kyi ma dag dri ma dngasatha__tshur 'das srid zhi'i dwangs bcud ma lus pa 'od zer dmar po'i rnam par bsdusatha__thags ka'i niHyig la thim pas bde stong gi nyams 'baratha__snang sems dbang da 'dasatha__snang grags dran rtog thams cad rab 'byams pad+ma mkha' 'gro ma'i ska gsung thags kyi rol par sad pa'i ting 'dzin dang ldan pas rtsa ba'i sngags dang tha__las sngags so so'i rjes zlos lan gsum re mdzodatha__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__lan gsumatha__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__lan gsum/__phrin las kyi nus pa glog ltar myur ba sreg blugs la brten nas las kyi dor ba'i rjes su gnang ba bsgrub pa yin pas bdag gis brjod pa'i tshig rnams dang rjes su mthan pa'i don la thags gtad par zhutha__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las bde ba che'i:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod dang bsreg bya'i dam tshig rdzas:__dbang gi las kun sgrub par gyur:__oM AHhU~M sarba pa dza ma hA su kha bi s+pho Ta sa ma ya khaM:__zhes brjod cing rgya cher spel:__oM pad+ma dz+nyA na dz+wa la ra~M ra~M:__zhes me sbar:__thab a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las pad+ma'i yum:__bde chen gos dkar 'bar ba'i me:__rjes chags 'od zer 'phro ba yi:__dbang gi thab khung mtshan nyid rdzogs:__pad+ma rA ga las grub pa'i:__pho brang zla gam sgo gcig pa:__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs:__de dbus pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__niHyig yongs gyur skad cig gis:__dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__dmar gsal nyi gzhon 'char kha'i mdangs:__zhi 'dzum shin tu chags pa'i nyams:__dbu pa sil bu me tog brgyan:__rna ltag bde chen phag gi sgras:__sa gsum g.yo zhing zil gyis gnon:__phyag g.yas pad+ma'i gri gug gis:__'khor 'das thams cad dbang da sdud:__g.yon pas thod pa khrag bkang gis:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__mchan khung g.yon na kha T+wAM ga:__pad+ma khrag 'thang ngo bor 'khyud:__than gsum dmar zlum zur mig gis:__brtan g.yo'i dngos kun thogs med 'gugs:__thod skam dbu rgyan do shal dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__ut+pal dmar po'i phreng ba sogs:__gzhon nu myos ma'i sgeg pa 'chang :__'od zer dmar po 'khrugs pa'i klong :__brkyang bskam gar gyi bde bas rol:__shar sogs phyogs bzhi'i 'dab ma la:__rdo rje rin chen bde gshegs las:__rigs bzhi'i mkha' 'gro thams cad kyang :__dmar gsal khro 'dzum chags nyams 'bar:__g.yas rnams rang rtags gri gug gdengs:__g.yon pas thod pa khrag bkang bsnams:__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__gzhan yang bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro chos skyong tshogs:__rab 'byams dbang gi phrin las la:__bde chen gar sgyur sprin ltar gtibs:__dbang chen rta mchog ska mdog dmar:__pad+ma thod 'dzin yum dang dor:__khro bo'i chas rdzogs nub kyi sgor:__dngos grub bar chad bsrung phyir bzhugs:__stong pa'i rang gzugs lha yi tshul:__snang ba sgyu ma phyag rgya'i lha:__rdo rje gsum ldan ye shes lnga:__kha dor bde ba'i cod pan 'chang :__hrIHpad+ma d+hA ki nI mapa la At+ma ko\u0f85 haM:__oM AHhU~M:__hrIHoM trA~M hU~M AH__than 'dren bzhugs gsol ni:__hrIHhrIH__so sor rtog pa'i ye shes ska:__sgra sgrogs pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams dang :__'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__bde stong rol pas gnas 'dir gshegs:__bde ba chen po'i dbang mchog skar:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__dam ye dbyer med brtan par bzhugs:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya dza dzaH__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag mchod bstod pa ni:__hrIH__gang zhig yid la dran pas kyang :__'khor 'das dngos kun dbang da sdud:__chags med pad+ma mkha' 'gro ma'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pa ho:__pra tIts+tsha hoH__oM AHhU~M:__yid 'phrog bkod pa phun sum tshogs pa'i gter:__nyer thod 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__sman gtor rak+ta'i longs thod bsam mi khyab:__'bul lo bzhes nas dbang gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+hA ki nI ar+g+haM pa d+yaM paSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pany+tsa kA ma gu Na a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha sarba pa dza hoH__hrI:__kun rtog ye shes phyag rgya'i gzugs su shar:__zhi 'dzum bde chen chags pa'i nyams 'gyur rgyas:__'khor 'das dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rab 'byams lha la phyag 'tshal bstod:__bzlas pas thags dam bskal phyiratha__me lha pad+ma d+hA ki nIH__thags kar pad nyi bam ro'i steng :__las kyi mkha' 'gro rig byed ma:__dmar gsal zhal gcig phyag bzhi ma:__khro chags sgeg ldan than gsum g.yo:__ut+pal dmar po'i mda' gzhu 'gengs:__lcags kyu gdengs shing zhags pa 'phen:__rin chen rus rgyan stag sham 'phyang :__g.yas bskams g.yon brkyangs gar thabs kyis:__ye shes me phung dbus na 'gying :__de yi thags ka'i pad+mo ru:__nyi ma'i gdan la niHyig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i khams kun khyab:__'phags pa mchod cing thags dam bskal:__sems can ma dag dri ma dngas:__tshur 'das srid zhi'i phun tshogs kyis:__dwangs bcud 'od dmar rnam par bsdus:__sa bon la thim bde stong 'bar:__snang sems dbang 'das ye shes kyis:__gzugs sgra dran rtog thams cad kun:__rab 'byams pad+ma mkha' 'gro ma'i:__ska gsung thags kyi rol par shar:__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__ces rtsa sngags dang tha__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__ces las sngags dang tha__oM badz+ra d+hA ki nI sarba dz+nyA na wA shaM ku ru hrIM hrIM:__dang tha__oM rat+na d+hA ki nI sarba de ba wA shaM ku ru hoH__dang tha__oM bud+d+ha d+hA ki nI sarba ma nu Sh+ya wA shaM ku ru dza dzaH__dang tha__oM karma d+hA ki nI sarba nA ga wA shaM ku ru hU~M hU~M:__ces 'khor sngags bcas ci rigs bzlas nasatha__thabs shes kyi phyag rgyas mtshon pa'i gzar bu gnyis kyis sreg rdzas rnams phul bas dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dgyes pa chen po'i gzi byin 'baratha__mchog than gyi dngos grub ma lus pa thogs pa med par stsol ba'i phrin las mdzad pa'i mos pa mdzodatha__hrI:__shes rab e dbyings dgang gzar dang :__thabs mchog rdo rje blugs gzar tshul:__mnyam dor bde chen mchod sprin gyis:__rab 'byams las rnams sgrub par gyis:__oM sarba karma sA d+ha naM ku ru hoH__zhes gzar bu gnyis slob bu'i lag g.yas g.yon da gtad latha__de ltar byin pa'i gzar bu des sreg rdzas rnams rim bzhin 'bul bar zhutha__hrIH__thabs shes dbang gi dgang blugs ni:__kha dor bde ba'i bdad rtsi'i sprin:__rjes su chags pa'i mchod sprin gyis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM badz+ra rA ga aska ye swA hA:__zhes mar khu dang tha__oM badz+ra rA ga br-ik+ShA ya swA hA:__zhes yam shing ci rigs 'bulatha__slar yang oM badz+ra rA ga aska ye swA hAHsa mar khu'i me gsos latha__rdzas kyi gtso bo phul zhing tha__hrI:__rdo rje rjes su chags pa'i rdzas:__dam tshig mchog gi longs thod la:__pad+ma d+hA kis dgyes par bzhes:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+li hrIHswA hA:__oM badz+ra rA ga sa ma ya swA hA:__sarba dz+nyA na lo ka wA shaM ku ru hoH__de nas dmigs bya'i rU pa dgang gzar da bzhag latha__mdan bskyed kyi thags ka nas las kyi pho nya dmar mo lcags kyu zhags pa thogs pa dpag tu med pa spros te dmigs bya pho'i snying ga dang mo'i skye gnas nas lcags kyus drangs:__zhags pas bcings:__gzugs brnyan dang dbyer med da gyur pa'i mos pa mdzodatha__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__ces slob dpon gyis lan bdan tsam bzlatha__de ltar rdzas sngags phyag rgya ting nge 'dzin gyis gzir bas bsgrub bya shin tu chags pas yid myos:__'od zer dmar po'i rnam pas rang mkha' 'gro mar gsal ba'i b+ha ga nas zhugs:__snying ga'i sa bon dang 'dres pas nam yang mi phyed par gyur pa'i mos pa mdzodatha__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+li hrIHswA hA:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__ces drag tu lan bdan tsam bzlas ring rU pa me la ma zhu tsam da bzung bcug pa las me thab tu 'bul mi dgosatha__mthar mchod bstod ni/__oM AHhU~M:__yid 'phrog bkod pa phun sum tshogs pa'i gter:__nyer thod 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__sman gtor rak+ta'i longs thod bsam mi khyab:__'bul lo bzhes nas dbang gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+hA ki nI ar+g+haM pa d+yaM paSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pany+tsa kA ma gu Na a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha sarba pa dza hoH__hrI:__kun rtog ye shes phyag rgya'i gzugs su shar:__zhi 'dzum bde chen chags pa'i nyams 'gyur rgyas:__'khor 'das dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rab 'byams lha la phyag 'tshal bstod:__bdad rtsis mchod la/__oM AHhU~M:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud 'das pa'i rgyun:__bde mchog chags pa chen po'i dmar 'od 'bar:__ye shes 'od zer me tog char 'bebs pa'i:__zag med bdad rtsi phud kyi mchod pa 'di:__bla ma yi dam pad+ma d+ha ki nI:__rab 'byams dbang gi lha tshogs rnams la 'bul:__rjes chags bde stong rol pa'i gzi byin skyed:__las kyi dngos grub ma lus myur da stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya ma hA su kha ma da na a mr-i ta pa dza AHhU~M:__sarba karma sid+d+hi ku ru ku ru hoH__tshogs mchod ni/__ra~M ya~M kha~M:__bde ba chen po'i snod mchog ka pa lar:__stong nyid zag med ye shes bdad rtsi'i bcud:__rjes chags 'dod pa'i longs thod bsam mi khyab:__yid 'phrog bkod pa nam mkha' mdzod kyi sprin:__phyogs das kun tu rgyas par khyab pa 'dis:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs mchod:__bde chen pad+ma mkha' 'gro'i thags dam bskang :__'bum phrag yangs pa'i 'khor tshogs dgyes par rol:__nyams chags rtog sgrib chos nyid dbyings su dongs:__khams gsum dbang sdud srid gsum zil gyin non:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud thig ler stims:__mchog dang than mong dngos grub stsal da gsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya ga Na tsakra ma hA su kha pa dza hoH__yig brgya bzla tshogs la rolatha__lhag ma bdad rtsi'i kha phrus branatha__oM AHhU~M:__hrIM hrIM pheM pheM:__pad+ma mkha' 'gro'i bka' nyan cing :__phyi 'khor skyong ba'i pho nya'i tshogs:__lhag ma'i 'dod yon 'di bzhes la:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__sreg rdzas lhag mas mchod pa ni/__hrIH__thabs shes dbang gi dgang blugs ni:__kha dor bde ba'i bdad rtsi'i sprin:__rjes su chags pa'i mchod sprin gyis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM badz+ra rA ga aska ye swA hA:__zhes mar khu dang tha__oM badz+ra rA ga br-ik+ShA ya swA hA:__zhes yam shing tha__hrI:__rdo rje rjes su chags pa'i rdzas:__dam tshig mchog gi longs thod la:__pad+ma d+hA kis dgyes par bzhes:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+li hrIHswA hA:__oM badz+ra rA ga sa ma ya swA hA:__sarba dz+nyA na lo ka wA shaM ku ru hoH__zhes rdzas gtso'i lhag ma rnams 'bulatha__yig brgyas nongs pa bshags/__hrI:__bde chen ye shes 'od 'bar ba'i:__thab kyi lha tshogs rang la thim:__'khor 'das dbang mdzad d+hA ki nI:__dbyer med thig le'i klong da rdzogs:__hrI hrI hrI:__thab kyi me lha khyed rang rnams kyi thags srog la thim pas lha bdag gnyis su med pa'i nga rgyal brtan por bskyed mdzodatha__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le swA b+hA ba At+ma ko\u0f85 haMH__de ltar myur ba me'i las kyi rjes gnang gis pad+ma mkha' 'gro'i bskyed bzlas kyi phrin las la brten nas brtan g.yo'i dngos po thams cad dbang da bsdu ba'i mtha thogs pa med pa la dbang bar byed pa yin no/__thaganyis pa gsung rig pa chen mo'i tsakra'i dbang bskar ba'i slad da dmigs pa 'di ltar gnang bar zhutha__rdo rje'i sngags kyi 'khor lo ye shes kyi gzi brjid 'bar bzhin pa mgrin par thim pas rtsa rlung thig le dbang da 'das:__snang sems ro gcig tu 'dres:__bde ba chen po rdo rje chags pa'i nus pa lhag par rgyas pa'i mos pa mdzodatha__hrI:__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyi:__lha sngags dbyer med nus pa'i gter:__gsung gi byin rlabs ngag la zhugs:__thos pas snang sems dbyer med 'dres:__bde chen thig ler dbang sgyur shog:__wA ka sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__zhes srog 'khor mgrin par bzhag__thagasum pa thags ril bu'i dbang bskar ba'i slad da dmigs pa 'di ltar mdzodatha__pad+ma mkha' 'gro ma'i lha tshogs rnams kyi shin tu rnam par dag pa'i ye shes kyi ngo bo rdo rje rjes chags ril bu'i gzugs can myangs pa snying ga'i sa bon dang dbyer med da gyur:__rang byung dgongs pa'i byin rlabs zhugs:__gnas lugs rig stong ka dag don gyi mkha' 'gro'i rang zhal mngon da gyur pa la brten nas 'khor 'das thams cad rang rig pa'i dbang da gyur pa'i mos pa mdzodatha__hrI:__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyis:__bsam gyis mi khyab ye shes che:__thags kyi byin rlabs yid la zhugs:__dran pas 'khor 'das dwangs bcud kun:__rig pa'i klong da dbang sgyur shog:__tsit+ta sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__ces ril bu snying gar bzhag cing dinatha__mtshams dor thi mthan bcasatha__hrIH__rdo rje btsun mo'i ye shes sgyu ma yis:__khams gsum dwangs ma'i thig ler dbang da 'ad:__zhi bsil bla na med pa'i bde ba ches:__'jig rten kun tu khyab pa'i bkra shis shog:__ces shis par brjod/__de ltar dbang bskar zab mo nod pa'i phan yon ni/__gzhung lasatha__dbang 'di thob pa tsam gyis snang ba dbang sgyur gyi ting nge 'dzin la dbang 'byor bar 'gyur bas nan tan da bya'o:__zhes gsungs pa ltar byin rlabs kyi tshan kha dang ldan pa'i smin byed zab mo grub nasatha__de dang rjes su 'brel ba lam nyams su len pa'i gdams ngag gi snying po'i yang zhun grol byed zab khrid 'bogs pa'i rim pa 'di la thags ma yengs par rtse gcig tu gtad 'tshalatha__mkha' 'gro ma gsang ba kun 'das kyi dbang sdud kyi phrin las brtsams pa'i tshul la don gsum ste:__phyi 'jig rten dbang da bsdu ba:__nang rlung sems dbang da bsdu ba:__gsang ba snang sems dbang da bsdu ba'o:__sa ma ya:__de la dang po bskyed bzlas phrin las la brten nas phyi 'jig rten dbang da bsdu ba ni:__dben pa'i gnas su shin tu gsang bas rdo rje phag mo'i dbang sdud las 'byung ba ltar gyi so so'i rdzas rnams tshogs par byas la mtshan ma'i dkyil 'khor ji ltar rigs pa bzhengasatha__khyad par da ska'i rten bris skatha__gsung gi rten srog 'khoratha__thags kyi rten mtshan ldan ban+d+ha'i snod da ril bu bshamatha__de nas tshul 'di bsgrub pa'i cho ga dngos la'ang sngon dngos rjes gsumatha__sngon 'gro skyabs sems bgegs bapad mtshams bcad bcas btang la bdag gnas yo byad rnams la bde chen ye shes kyi gzi byin dbabatha__gnyis pa dngos gzhi ting 'dzin gsum gyi dgongs pas snang srid thams cad dam ye dbyer med pa'i pad+ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor da gsal latha__than 'dren bzhugs gsol phyag mchod bstod pa bcas byas nasatha__lha ska rjes chags dbang gi nyams 'gyur mchog tu 'bar ba la gzhon nu ma lang tsho la bab pa bde bas sim pa bzhin yid rtse gcig tu 'jog:__gsal snang 'don:__rtsal sna tshogs su dang :__nga rgyal brtan por gzung :__dag pa rab 'byams gyi bskyed rim la bslabs pas tha mal kyi snang zhen ngang gis 'gog nus pa'i ting nge 'dzin thob par 'gyur la:__de lta bu'i bzlas brjod dang las kyi dor ba gzhan la ma brten par 'khor 'das thams cad ngang gis dbang da 'ad bar 'gyur ro:__de'i yan lag tu 'di'i sgrub thabs ltar dgongs pa'i gding bskyed latha__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__zhes bzlas pa'abum phrag bzhi bzlas pas las thogs med da 'grub par 'gyur ro:__skabs su las kyi sngags spel ba ni:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__slar yang gtso mo'i thags ka nas 'od zer 'phros:__'khor gyi mkha' 'gro rigs bzhi'i thags rgyud bskal:__dges pa chen po'i gzi byin bskyed:__bde ba chen po'i 'od zer mchog tu 'bar bas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi ye shes dang :__lha klu mi'i snang ba thams cad 'od dmar po'i rnam par bsdus nas rang gi thags srog sa bon la thim pas snang sems dbang da 'das par bsams la:__oM badz+ra d+hA ki nI sarba dz+nyA na wA shaM ku ru hrIM hrIM:__oM rat+na d+hA ki nI sarba de ba wA shaM ku ru hoH__oM bud+d+ha d+hA ki nI sarba ma nu Sh+ya wA shaM ku ru dza dzaH__oM karma d+hA ki nI sarba nA ga wA shaM ku ru hU~M hU~M:__zhes 'bum phrag re bzla'o:__bsgom pa dang bzlas pas dngos su zhal mthong ba:__gsung thos pa:__bde chen gyi nyams skye ba:__nyams su de rnams ci rigs pa 'byung ba:__rmi nyams thams cad da snang srid dbang da 'ad ba'i rtags mthong bar 'gyur ro:__than mtshams su las myur ba'i phyir sin+d+hU ra dang chang rgod kyi phud dar ba dang :__me tog dmar po lan mang da dbul:__tshogs kyi yo byad thi dang :__myos byed dang yid sgyur can gyi longs thod 'bul zhing nang gi tshogs la rolatha__lhag ma bdad rtsi'i kha phrus bran la 'bulatha__gsum pa rjes kyi las rim la mchod bstod sngon da 'gro bas dngos grub gsolatha__bris ska thi bor bzhag:__bla rdo 'bral med da 'chang :__ril bu bza' zhing bcang ngo :__slar yang mchod bstod nongs bshags byas la lhar snang bsdu zhing than mtshams kyi lhar ldang tha__bsngo smon shis brjod kyis mtha' bskyang tha__bsnyen pa las su rung bas phrin las kyi nus pa glog ltar myur ba sreg pa me'i las cho ga ltar bsgrub rjesatha__thal ba ri rtse'am chu klung chen por doratha__me mchod ni las kyi gtso bo yin la gzhan yang legs par bsgrubs pa'i ril bu gi waM dang daratha__rtsa ba dang las sngags kyi mtharatha__tad+ya tha:__oM uSh+NI ShA ya d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri swA hA:__zhes stong bzlas:__lag mthil g.yon par rang gi khams sam mchil mas dngas te dpral bar thig le byas pas gang gis mthong ba de dbang da 'gyur ro:__mig sman dang dar te mig la byugs na gang bltas pa de dbang da byed do:__gling bu dang rol mo sogs la rdzas kyis bdag:__sngags btab pa 'khrol bas thos pa thams cad dbang da byed do:__ril bu dang rgya spos:__spang spos:__spos dkar:__tong ku:__sih+la sogs dri zhim po dang dar te:__sngags kyi mthar:__sarba lo ka ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya:__e A ral+li hrIM hrIM hrIM:__zhes stong bzlas pa'i spos kyis bdags na dri tshor ba thams cad dbang da byed do:__rang gi lus la byugs pa'am gos la dri bsgos pas kyang rung ngo :__ril bu dang sbrang rtsi:__so rtsi:__la phug:__myos byed:__lan tshwa rnams dar ba zas dang dar te:__din+du ra ba d+ha ba d+ha he ha sa he ha sa sarba lo ka wA shaM ma na ya hoH__zhes stong bzlas pa gang la byin pa de dbang da 'gyur ro:__dar dmar po la 'khor lo bris:__rten da gzung :__skabs su ril bu'i rdzas kyis bdag:__sngags kyi mthar:__a nr-i tri pa shaM ku ru tsa lA ya tsa lA ya he he ha ri ni sa hU~M hU~M hU~M:__zhes drag tu bzlas la g.yogs pas gang 'dod pa myur da dbang da 'gyur ro:__de lta bu'i las kyi rim pa'ang bsnyen sgrub sngon da song bas bya'o:__gang ltar yang rgyal blon btsun mo sogs skyes pa dang bud med dbang da 'das na chos la dar:__zas nor longs thod dbang da 'das na tshogs bsags mchod sprin da spel:__phun sum tshogs pa gang dbang da 'das kyang ma chags ma zhen par rmi lam sgyu ma lta bu'i ngang nas byang chub chen po'i lam da bsgyur ba la bslab bo:__de ni phyi 'jig rten dbang da bsdu ba'i rim pa zab mo'o:__sa ma ya:__gnyis pa nang rlung sems dbang da bsdu ba ni:__rlung dang gtum mo la goms pas:__rang nyid pad+ma mkha' 'gror gsal ba'i ska la rtsa yi stong ra gsal gdab:__lte 'og rtsa gsum 'dzoms sar khams dmar po'i dwangs ma gtum mo'i me dang dbyer med pa'i las kyi pho nya ku ru kul+le'i bde chen ye shes kyi ska sor gang ba gsal gdab:__rlung ro bsal:__bum pa can bzung :__de lta bu ci rigs pas lam thang :__de nas rlung gis bskal bas lte ba'i pho nya mo'i thags ka nas bde drod kyi rang bzhin:__'khor 'das kyi dwangs ma rang dbang med par sdud nus pa'i ye shes kyi 'od zer tsha zhing bde ba dmar khyug gis byung :__thi bo nas g.yon skor gyis rna ba g.yas pa nas thon:__phyag gi mda'i ltongs nas brgyud pad+ma'i mde'u rgyas pa las 'phros:__ro ma'i lam brgyud:__rlung dang 'grogs te sna g.yas pa nas song :__'khor 'das thams cad la khyab:__rang dbang med par g.yos:__dwangs ma 'od dmar po'i rnam pas byung :__rlung dang 'grogs te sna g.yon pa nas rkyang ma'i lam brgyud:__pho nya mo'i mda'i mde'u nas zhugs:__ltongs nas thon:__rna ba g.yas pa nas zhugs:__g.yas skor kyis thags ka'i hrIHla thim pas 'khor 'das kyi snang ba rlung sems dang bcas pa dbang da byas par bsams la bum pa can gyi dor bas brtan par bya'o:__de ni rlung dbang da bsdu ba'o:__de nas lte ba'i pho nya mo las gtum mo'i me dang gnyis su med pa'i ye shes kyi me lce shin tu phra ba gsang gnas nas byung :__ro ma nas sna bug brgyud thal gyis song :__'khor 'das thams cad la khyab:__mtshan 'dzin thams cad dngas:__dwangs ma bde ba chen po'i rang bzhin da bzhu btul byas pa bdad rtsi me dang bcas pa sna g.yon nas rkyang ma'i lam brgyud:__pho nya mo'i b+ha ga nas zhugs:__thags ka'i sa bon la thim pas bde drod kyi nyams 'gyur lhag par g.yos:__'khor 'das thams cad thig le gcig tu rdzogs par bsam:__rlung kha dor da bzung :__de la gsal snang skyes pa na ye shes kyi me lce dbu ma'i lam nas thogs med da zhugs:__'khor lo bzhi'i lha thams cad bde drod kyis mnyes:__rjes chags bde chen gyi ye shes lhag par 'bar:__thi gtsug khams dkar po'i dwangs ma:__bde ba chen po'i rang bzhin ha~M pad+ma he ru ka'i rang gzugs la reg pas bde ba chen po'i bdad rtsi dmar mdangs chags pa dpag tu med pa byung :__'khor lo bzhi brgyud lte ba'i pho nya mo la reg pas rjes chags bde chen lhag par 'bar:__slar yang me cher sbar te bde drod kyi ye shes spel:__mthar 'khor 'das kyi srog:__bde chen gyi rang bzhin dkar dmar gyi snang cha snying ga'i niHyig la thim pas rlung sems dbyer med da 'dres te:__bde ba'i rang bzhin:__stong pa'i ngo bo:__rjes chags rnam pa thams cad par 'char bas brtan g.yo thams cad dbang da byed pa'i mi shigs pa'i thig ler ro mnyam par bsams la 'jam rlung bzung zhing brjod bral blo 'das kyi ngang bskyang ngo :__de ni sems dbang da bsdu ba'o:__de la goms pas pad+ma can gyi phyag rgya dbang gi gzungs ma'i mtshan nyid can 'ad byas la:__rang pad+ma he ru ka dang rig ma pad+ma d+hA ki nIr gsal zhing 'ad shes gsum gyis snyoms par zhugs ba'i bde ba'i sgra dang rjes chags kyi 'od zer gyis 'khor 'das thams cad rang dbang med par g.yos:__'od dmar po bde ba chen po'i rnam pas yum la zhugs:__de'i dmar cha'i dwangs ma dang dbyer med pa rdo rje'i lcags kyus drangs shing snying ga'i thig ler bstim:__'dren 'gems sogs 'khrul 'khor gyis mtshams dar:__de ni bogs 'don pa'i rim pa'o:__de rnams ni nang rlung sems dbang da byas te snang ba thams cad bde ba chen po'i ngo bor bsdu ba'i rim pa khyad par can no:__sa ma ya:__gsum pa gsang ba snang sems dbang da bsdu ba ni:__lus bsrang :__rlung ro bsal:__rang lhag pa'i lha dang thi bor bla ma bsgom:__gsol ba gdab:__dbang blang zhing thags yid bsres te dar cig mnyam par bzhag:__de nas phyi rol dbang da bsdu ba'i yul da btags pa 'khor 'das sna tshogs su snang ba rang sems kho na'i snang cha tsam da blta:__rmi lam dang sgyu ma lta bur bsgom:__'dzin med ngang bskyang :__de ni snang ba sems kyi dbang da bsdu ba'o:__sems de'ang brtags na dbyibs kha dog:__gcig da ma:__gzung 'dzin da btags pa tsam las rang bzhin gyis grub pa rdul tsam med:__med bzhin so sor rtog pa'i rnam pa cir yang 'char:__shar ba'i das nyid nas stong pa chen po'i rang bzhin las ma 'das par shes par byas la ngang bskyang :__de ni sems stong pa'i dbang da bsdu ba'o:__stong pa de'ang rang rig pa dang dbyer mi phyed pa:__rnal 'byor gyis nyams su myong ba:__nyams myong gi rang bzhin brjod mi shes pa:__brjod bral blo 'das so sor rtog pa'i ye shes kyi ngo bo ma 'dres yongs rdzogs rig stong ka dag gi ngang bskyang ngo :__de ni stong pa rig pa'i dbang da bsdus te rig stong dbyer med da la bzla ba'o:__de lta bu'i dgongs pa mi 'gyur ba'i ngang nas mig nam mkhar gtad:__bar rlung thad kar brgyang :__'jam rlung rang bab su bzung :__snang ba gang shar yang der 'dzin med pa'i ngang da mnyam par bzhag pas 'khor 'das thams cad rang rig 'od gsal gyi ngang dbang da 'das:__gzung 'dzin gyi mdad pa grol:__yul zhes dbyer med da rdzogs:__sa lam gyi ye shes thams cad lhun gyis grub ste gdod ma'i sar dbang thob par 'gyur ro:__de ni gsang ba rang rig pa dbang da bsdu ba mthar thag pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__de ltar na pad+ma mkha' 'gro'i dbang sdud kyi smin grol gyi gdams ngag zab mo rtsal sprugs su phul grub pa lagasatha__!__thabazhi pa las kyi mkha' 'gro'i zor las kyi dbang gi slad da thags bskyed pa 'di ltar gsal btab par zhutha__mar gyur gyi sems can thams cad gzung 'dzin bdad dgra'i go rar chud pa las bsgral nas dpal khrag 'thang he ru ka'i go 'phang la 'god pa dang tha__rgyal ba'i bstan pa rin po che bsrung ba'i slad da las kyi mkha' 'gro'i zor las kyi dbang bskar ba gsan par bgyi'o snyam da thags bskyed pa dang bcas te gsan 'tshalatha__de la'ang gsang chen bla na med pa'i bka' gter rnams nas sngags kyi khyad chos rnam grangs bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa lasatha__skabs su babs pa 'di ni/__o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng la dbyings kyi gtso mos rjes su gnang ba ltar snying por dril te/__ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don da las kyi gzungs ma bka'i sdud pa mo ye shes mtsho rgyal la gdams shing gter da sbas patha__ye shes kyi mkha' 'gro'i rnam 'phrul jo mo sman mo pad+ma mtsho skyid kyis gter nas phyungs shing thags nyams su bzhes nas slar gter da sbas pa mkhas grub yongs kyi 'khor los bsgyur ba sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bka' babs chen po bdan gyi shing rta gsar da 'dren par mdzad pa'i yang gter gyi chos sde las byon pa mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi cha lag__tharigs bzhi mkha' 'gro'i sgos sgrub lasatha__zab gnyan khyad par da 'phags pa sngon chad gzhan da ma bstan pa'i las kyi mkha' 'gro'i drag po'i zor las dang 'brel ba'i smin grol zab mo zhu ba'i yon da mapalatha__'bul da gzhug__thagasol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzodatha__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po dgongs su gsol:__las kyi mkha' 'gro kI la ya'i:__drag po'i dbang bskar rjes gnang stsol:__lan gsumatha__rgyud dong ba'i slad da zhing mchog rgya mtsho mkha' khyab tu bzhugs pa'i than sngaratha__rdo rje theg pa'i khyad par gyi skyabs su 'gro ba dang sems bskyed pa gsal btab nas 'di'i rjes zlos mdzodatha__na mo:__ye shes mkha' 'gro tshe yi lhar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:__'chi med rig 'dzin bsgrub par bgyi:__lan gsumatha__dbang gi gzhi'am rtsa bar gyur pa ye shes pa'i byin rlabs dbab pa la khyed rang rnams snod bcud tha mal da 'dzin pa'i rtog tshogs kyis ma bslad par dmig pa 'di bzhin gnang bar zhutha__gzung 'dzin chos kun stong pa las:__gnas yul dar khrod rol pa'i zhing :__bsam yas bkod pa lhun grub dbus:__rnam thar chos 'byung bsnol ma dang :__sna tshogs pad nyi bam ro'i steng :__slob ma'i rig pa ye shes rtsal:__ba~M yig mthing nag yongs gyur las:__rdo rje'i gri gug ba~M gyis mtshan:__de las bde chen 'od zer gyis:__rtsa gsum rab 'byams byin rlabs kun:__tshur 'das skad cig dran rdzogs su:__bcom ldan rdo rje khros ma nag:__das kyi mun pa lta bu'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis than gsum pa:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug phyar:__g.yon pas b+han+d+ha khrag bkang bsnams:__gru mo g.yon da kha T+wAM ga:__he ru ka yi ngo bor 'khyud:__ral pa dmar nag sprin ltar gtibs:__rna ltag g.yon da phag gi zhal:__rdo rje'i ngur sgras sa gsum g.yo:__ska la rus pa'i phyag rgya dang :__thod skam lnga yis dbur brgyan cing :__thod rlon lnga bcu'i do shal 'phyang :__zhabs gnyis brkyangs bskams gar stabs kyis:__ye shes me phung dbus na 'gying :__srid zhi'i thi dpal chen por bzhengs:__gnas gsum 'bru gsum thags srog dang :__slob dpon thags 'od chos dbyings khyab:__rtsa gsum ye shes mkha' 'gro'i tshogs:__char ltar than drangs slob ma la:__thim pas ye shes gzi 'bar mos:__spos rol dbyangs bcasatha__hU~M hU~M:__bzhengs shig bla ma yi dam lha:__dgongs shig gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs:__dam tshig gsang ba'i brdas bskal na:__thags rje'i dbang gis gshegs su gsol:__rang bzhin ska gsum zhing khams nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__zhi khro 'bar ba'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__mkha' thod sa thod gnas yul nas:__dpa' bo mkha' 'gro gshegs su gsol:__bka' nyan dam tshig dkyil 'khor nas:__chos skyong srung ma gshegs su gsol:__mchog dang than mong dngos grub stsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__gnas yul dag pa'i zhing da sgyur:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skar:__rnal 'byor pho mo'i nyams rtogs spor:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__rtsa rlung thig le'i nyams chag dongs:__mthar thag mchog gi dngos grub dang :__gnas skabs than mong phrin las sgrubs:__ma g.yel ma g.yel mkha' 'gro'i tshogs:__thags rje thags dam das la bab:__glog ltar myur ba'i ye shes kyis:__mngon sum byin gyis brlab tu gsol:__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa A we sha ya a AH__zhes pas byin dbabatha__tiSh+Tha badz+raHsa brtan par byatha__de nas dngos gzhi zor dbang latha__las kyi 'kha' 'gro rdo rje phag mo'i ska gsung thags kyi dbang bskar rjes 'brel dang bcas pa rim par 'byung ba lasatha__dang po ska yi dbang bskar ba'i rjes su gnang ba la dngos dang tha__rjes 'brel gdab las bzlog bsad 'phang bas mjug bsdu ba gnyis lasatha__dang po rjes gnang dngos kyi don da mdan rten rnams sngar dbang sgrub kyi skabs su bdag gis lhar bskyed zin kyang khyed rang rnams kyi blo ngor slar yang gsal 'debs pa yin pas dmigs pa 'di bzhin gnang bar zhutha__khyed rang rnams kyi mdan da dar khrod drag po'i gnas dang thod mkhar zur gsum 'jigs shing skyi g.ya' ba dag khrag nad mtshon gyi bu yug 'tshubs pa'i klong da:__pad+ma nyi ma dgra bgegs kyi snying gar ye shes d+hA ki nI drag mo shin tu khros pa'i nyams 'gyur can:__zhal gcig phyag gnyis than gsum khrag ltar khol ba:__mche ba bzhi gtsigs shing ljags glog ltar g.yo ba:__khro gnyer chu'i rlabs bzhin da 'khrugs pa:__gnam lcags kyi ral pa srid rtser sbreng ba:__ska smad gnam lcags kyi phur bu'i dbal can me'i tshwa tshwa skar ltar 'phro bas dgra bgegs kyi snying gar gzir ba:__phyag g.yas pa bdad bzhi 'jigs pa rtsad nas gcod pa'i ye shes kyi gri gug me 'bar ba 'phyar thabs su bsnams pa:__g.yon thod pa dgra bgegs kyi snying khrag dron mo rlangs pa 'phyur bas gtams pa bsnams pa:__de'i phyi rol tu gnam lcags kyi 'khor lo rtsibs bzhi pa'i shar nas rdo rje:__rin chen:__pad+ma:__de bzhin gshegs pa'i d+hA ki nI rab tu khros pa ska mdog das kyi mun pa ltar gnag pa mthing ser dmar dang ljang ba'i 'od zer 'phro ba:__g.yas rigs kyi phyag rgyas mtshan pa'i gri gug dang :__g.yon thod khrag bsnams pa:__ska smad phur bu'i dbal can:__de thams cad kyang thod skam gyi dbu rgyan:__thod rlon gyi do shal:__rus pa'i rgyan dang :__zhing gi stod g.yogs can:__rna ltag g.yon da rdo rje'i phag zhal nam mkhar 'tsher bas khams gsum 'dar zhing g.yo ba:__gru mo g.yon da yab he ru ka kha T+wAM gyi rnam pa can la 'khyud pa:__gar dgu'i nyams 'gyur mi bzad pas ye shes kyi me phung das mtha' 'thor rlung gis 'khrugs pa'i klong na 'gying ba:__de'i phyi rol da mtshon cha'i 'khor lo rtsibs brgyad pa'i shar da lha'i phra men ma dkar smug bya rgod kyi gdong can rdo rje dang nyung zor thogs pa:__lhor gshin rje'i phra men ma smug nag dar bya'i gdong can khrom shing dang rtsang zor thogs pa:__nub tu klu'i phra men ma dmar smug bzhad gdong can sbrul zhags dang dag chu'i zor thogs pa:__byang da gnod din gyi phra men ma ljang smug bya rog gi gdong can be con dang rdo zor thogs pa:__shar lhor me lha'i phra men ma dmar nag 'ug pa'i gdong can rtse gsum dang me zor thogs pa:__lho nub tu srin po'i phra men ma nag mo srin bya'i gdong can mdang thang dang kong zor thogs pa:__nub byang da rlung lha'i phra men ma ljang nag khra yi gdong can ba dan dang mda' zor thogs pa:__byang shar da bgegs kyi phra men ma sngo nag khwa ta'i gdong can dbyug pa dang phung zor thogs pa:__de thams cad kyang khro zhing gtum pa 'jigs rung drag shul gyi gzi byin 'bar ba:__zhing lpags kyi stod g.yogs dang gzig sham can:__rdo rje'i gshog pa gdengs shing das mtha'i me rlung 'khrugs pa'i klong na dmod pa'i gad rgyangs sgrogs shing gar stabs kyis dgra bgegs kyi snying gar rol pa:__gzhan yang steng gi char bla ma yi dam drag po'i dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams 'char ba:__'dabs 'khor da dbang phyug ma nyi shu rtsa brgyad:__ma mo sha za 'bum sde sogs srid pa'i ma mo sde brgyad 'byung po sha za thams cad kyis bskor ba:__sha la dga' ba:__khrag la rngubs pa:__gsod gcod kyi las la brtson pa nyi zer gyi rdul ltar 'khrigs pas rdo rje can yang 'jigs pa'i drag shul gyi 'dan sa chen po lta bur mngon sum da bzhugs pa'i mos pa mdzodatha__slob dpon rdo rje khros ma nag mor gsal ba'i thags ka nas 'od zer tsha zhing rtsub pa 'phros:__zor gyi gtor ma lhar gsal ba la phog pas thags dam gyi rgyud bskal:__'bar ba chen po'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa dang bcas khyed rang rnams kyi mdan da byon te/__'od zer spro zhing sdud pa la brten nas mngon thod kyi las rab 'byams 'grub pa'i nus pa rgyud la bzhag cing rjes su gnang ba byin pa'i mos pa mdzodatha__gtor ma lag tu gtad latha__hU~M hU~M:__zhi ba chos ska'i ngang las ma g.yos kyang :__gdag pa 'dal phyir las kyi khro mo'i tshul:__rigs lnga gsod byed rngams pa'i brtul zhugs can:__phra men dbang phyug ma mo 'bum phrag tshogs:__thags dam bskal lo thags rje'i gzi byin skyed:__rdo rje slob ma rnams la rjes su dgongs:__srung zlog bsad mnan phrin las rab 'byams kyis:__mngon thod dmod pa'i mtha dbang yongs rdzogs shog:__oM sarba kro d+hI d+hA ki nI badz+ra kI li kI la ya ma hA ru dra kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a:__zhes brjod/__mthar gtor ma'i lha las rang 'dra gnyis pa byung :__khyed rang rnams dang dbyer med da gyuratha__las kyi mkha' 'gro 'khor dang bcas pa'i ska'i byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs te srid pa gsum na che btsan 'gran zla dang bral bar gyur pa latha__las kyi phur pa phyag tu gtad pas srung bzlog bsad pa sogs mngon thod kyi las dor rab 'byams thogs med da brtsams par nus pa'i byin dbang thob pa'i mos pa mdzodatha__las phur lag tu gtad latha__hU~M:__sangs rgyas phrin las yongs rdzogs pa:__las kyi d+hA ki'i nus stobs rdzogs:__mngon thod grub pa'i mtshon chen po:__bdad bzhi'i bar chad 'dal phyir gtad:__phyar bas khams gsum g.yo zhing 'gul:__bsgril bas sa gsum gdag pa sngangs:__btab na lha yang brlag 'gyur na:__gnod byed bgegs la smos ci dgos:__rdo rje'i mkhar da srung ba dang :__nyams pa kha dor dbye ba dang :__byad phur rbod gtong zlog pa sogs:__drag po'i las kun sgrub par gyis:__oM karma kI li kI la ya hU~M phaT:__gnyis pa de dang rjes su 'brel ba drag po mngon thod kyi phrin las kyi gdab khatha__phyir bzlog gi rigs patha__bsad pa'i phrin lasatha__'phang pa'i mjug bsdu ba dang rnam pa bzhi lasatha__dang po gdab kha la brten nas bsad pa'i phrin las kyi rjes gnang bsgrub pa ni/__slob dpon gyis ji ltar brjod pa'i tshig ris dang bstun pa'i dmig pa rnams rtse gcig tu mdzad par zhutha__slob dpon khyed rang rnams dang bcas pa bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mor gsal ba'i thags ka'i 'od kyis mdan bskyed rnams bskal bsatha__lha tshogs rnams cher khros shing 'khrugs pa'i drag shul dang ldan par gyur pa'i than sngaratha__bdag ma nyes pa'i dpang por gsol bas ye shes kyi than gyis gzigs shing tha__thags rje'i stobs g.yos te/__rdo rje'i pho nya nam mkha' gang ba sprosatha__ma rungs gdag cing gtum pa thams cad bkug gzir bsgral ba'i phrin las mdzad par gyuratha__gser skyems thogs latha__oM AHhU~M:__rtsa gsum rgyal ba las kyi d+hA ki nI:__rab 'byams mkha' 'gro 'das pa'i lha tshogs rnams:__gser skyems bdad rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:__drag po sngags kyi gzi byin bskyed da gsol:__mngon thod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:__pho rgyud mo rgyud gnyis med dregs pa'i sde:__rdo rje'i chos srung dam tshig 'chang ba rnams:__gser skyems bdad rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:__drag po sngags kyi gzi byin bskyed da gsol:__mngon thod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:__sa bdag lha klu 'byung po mtha bo che:__mgon skyabs rgyab rten dpang gnyen gyur pa rnams:__gser skyems bdad rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:__drag po sngags kyi gzi byin bskyed da gsol:__mngon thod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:__ces phul de nas 'brub khung dang dmigs bya bskyed pa ni/__e ya~M ra~M s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__e las thar med gnam lcags gshin rje'i sgrom:__zur gsum me 'bar las kyi rlung shugs g.yo:__de dbus gnod byed dgra dang 'gal rkyen bgegs:__nyam thag skyabs bral mngon sum gsal bar gyur:__g.yab dril 'gugs rgya bcasatha__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang tha__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dan gyi bka'=__gsang sngags dang rig sngags dang tha__gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang tha__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang tha__khyad par da bcom ldan 'das ma karma DA ki ni'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang tha__bden pa chen po'i mtha la brten nas bstan dang 'gro ba'i thi dgratha__khyad par rig pa 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bdar batha__phyi dgra yid la sems patha__da dgra thad da 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang tha__gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa srid pa gsum gar gnas gar gros kyang skad cig yud tsam gyis dmigs pa'i rten 'di la khug cig__tha.oM sa karma d+hA ki nI badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs gnod byed dzaHhU~M ba~M hoH__shrI g+h+raM A na ya hU~M phaTaH__lan gsum gyis bkug ste rnga rol bcasatha__hU~M b+h+yo:__phrin las mkha' 'gro drag mo'i dkyil 'khor da:__byang chub sgrub dang bstan la 'tshe ba yi:__dgra bgegs 'byung po'i tshogs rnams tshar bcad phyir:__'bar ba chen po'i thags dam gnad nas bskal:__byams pa khros pa'i lcags kyus snying nas zungs:__snying rje khros pa'i zhags pas mgul nas chings:__dga' ba khros pa'i sgrog gis yan lag sdoms:__btang snyoms khros pa'i dril bus myos su chug:__stong nyid khros pa'i phyag rgyas lha dang phrol:__bde chen khros pa'i shugs kyis gzugs la phob:__sdang ba'i dgra dang gnod par byed pa'i bgegs:__'dir khug 'dir stims bsgral ba'i zhing da mdzod:__oM sa karma d+hA ki nI kI la ya sarba shA trUn big+h+nAn badz+ra aM ku sha dza:__badz+ra pa sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra gape hoH__badz+ra pra be sha ya phaT:__badz+ra A be sha ya a AH__byad thag gis 'ching zhing :__hU~M b+h+yo:__lus ngag yid gsum rengs shing rmongs byed pa:__las kyi mkha' 'gro'i mtha stobs nus pa rdzogs:__sngo dmar byad thag sbrul gyi zhags pa yis:__dgra bgegs 'byung po byad da gzhug par gyis:__oM sa karma d+hA ki nI kI lA ya sarba shA trUn big+h+nAn ha sa ra ya ha sa ra ya hU~M hU~M phaT:__smyo byed kyi rdzas dang khrag char dbab cing :__hU~M b+h+yo:__lus ngag yid gsum smyo zhing 'khrugs byed pa:__sha za mkha' 'gro'i mtha stobs nus pa rdzogs:__dag khrag rgya mtsho 'bar ba'i char phab pas:__dgra bgegs 'byung po smyo zhing 'bog tu chug:__oM sa karma d+hA ki nI kI la ya sarba shA trUn big+h+nAn dz+wa lA pa ya dz+wa pa lA ya hU~M phaT:__las phur blangs shing :__phur pa gsod byed las kyi mkha' 'gro phyag gnyis gnam lcags kyi phur pa bsnams pa ska smad phur pa'i dbal can da gyur par bsams la:__hU~M:__sangs rgyas phrin las yongs rdzogs pa:__drag shul gsod byed d+hA ki nI:__thogs med badz+ra kI la ya:__steng da gdengs pas lha rnams skal:__bar da bskor bas 'jig rten g.yo:__g.yas su bsgril bas pho rgyud gzir:__g.yon da bsgril bas mo rgyud 'dar:__dbus su bsgril bas gnyis med thal:__btab na lha yang brlag byed na:__dgra dang bgegs la smos ci dgos:__ye shes drag mo'i stobs skyed cig:__dgra bgegs tshe bsod dwangs ma kun:__sgrub la stims shig kI la ya:__rnam shes rdo rje btsun mo yi:__sras su spor zhig kI la ya:__dag gsum phung khams skye mched rten:__dam bur gtubs shig kI la ya:__oM sa karma d+hA ki nI badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M ra~M:__A yur bin+du b+h+rU~M:__a yaM s+pha ra Na phaT:__sarba shA trUn big+h+nAn mA ra ya phaT:__ces gdab ka'i las kyis gzas po'i tshe bsod rang la bstim:__rnam shes dbyings su spar:__phung po'i gnas rnams su phur bus gda