JKW-KABAB-09-TA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul kyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebs JKW-KABAB-09-TA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 29, Pages 619-622 (Folios 1a1 to 2b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, long po bsam gtan bde chen gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul kyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 619-622. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ (bka' brgyad dregs pa kun 'dul)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-037
Colophon

ཞེས་ཁྱབ་བདག་བླ་མས་བཀའ་གནང་ལྟར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་བཅོས་མེད་དུ་བྲིས་པ་དགེ།

zhes khyab bdag bla mas bka' gnang ltar 'chi med bstan gnyis gling pas gter gzhung bcos med du bris pa dge

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡེ། བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཐོག་མར་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནིརྟི་པཱུ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་གླུ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གཱི་ཏི་པཱུའུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཕྱི་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཀུན་བཟང་ཉེར་སྤྱོད་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ནང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་སྦྱོར་སྒྲོལ་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ དུག་གསུམ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་མྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བདུད་རྩི་ཐིག་གཏོར་ནི། ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ༔ དཔལ་ཆེན་མངོན་གྲུབ་རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བཀའ་བབས་མི་དགུ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །གསང་འཛིན་སྨུག་ནག་དབང་གི་མཁའ་འགྲོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གའུ་བདུད་རྩི་བླངས་ལ་གནས་གསུམ་དུ་རེག །སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མྱང་ངོ༌། །གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དམ་རྫས་རྨད་བྱུང་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཛ་གད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཛ་གད་དཔའ་བོ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཁྱབ་བདག་བླ་མས་བཀའ་གནང་ལྟར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་བཅོས་མེད་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

@#/___/sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'beb zhes bya ba bzhugs so//__na mo gu ru badz+ra ma hA shrI he ru ka ye/__bka' brgyad dregs 'dul mchod phreng cung zad rgyas par spro na/__thog mar phyag rgya gar mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__phyag rgya bzhi ldan gar gyi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra badz+ra nirti pU sa ma ya ho:__rdo rje glu mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__dga' ba bcu drug glu yi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra badz+ra gI ti pU'u dza sa ma ya ho:__phyi mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__kun bzang nyer spyod phyi yi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe a lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pU dza sa ma ya ho:__nang mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__'dod yon lnga ldan nang gi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ma hA kA ma gu Na pU dza sa ma ya ho:__gsang mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__ye shes sbyor sgrol gsang ba'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ta na ga Na pU dza sa ma ya hoH__dug gsum mchod pa ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__dug gsum sha khrag rus pa'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ma hA ma~M sa rak+ta kiM ni ri ti pU dza sa ma ya ho:__sman mchod ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__bdud rtsi thig gtor ni/__khyab bdag kun bzang rigs lnga zhi dang khro:__rdo rje chos dang las kyi dbang mo che:__dpal chen mngon grub rig 'dzin rnam brgyad la:__sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__bde gshegs kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal/__/bka' babs mi dgu bsam gtan bde chen gling*/__/gsang 'dzin smug nag dbang gi mkha' 'gro la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__bka' babs bdun ldan pad+ma mdo sngags gling*/__rtsa brgyud bla ma sgrub pa bka' brgyad lha/__/gnas gsum mkha' 'gro dam can chos skyong la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__dngos grub blang ba ni/__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi A:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes brjod cing mtheb srin nyi zla'i ga'u bdud rtsi blangs la gnas gsum du reg__/sarba sid+d+hi pha la ho/__zhes brjod cing myang ngo*/__/gtor ma'i mchod pa ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__dam rdzas rmad byung gtor ma'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ma hA ba liM ta khA hi:__rak+ta'i mchod pa ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__gdug pa bsgral ba'i rak+ta'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pA ri wA ra ma hA rak+ta khA hi:__dza gad ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__dza gad dpa' bo phud kyi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ma hA dza gad khA hi:__zhes khyab bdag bla mas bka' gnang ltar 'chi med bstan gnyis gling pas gter gzhung bcos med du bris pa dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]