JKW-KABAB-06-CHA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo'i nye bsnyen JKW-KABAB-06-CHA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 14, Pages 173-174 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo'i nye bsnyen. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 173-174. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Revelations - gter ma  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-078
Colophon

འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འཁྲུལ་པ་མེད་པའོ།།

'di'ang gter chen bla ma nyid kyi rdo rje'i gsung 'khrul pa med pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན་ཕྲིན་ལས་ལ༔ སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་གཟུང་༔ བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར༔ མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅས་མདོར་བསྡུས༔ དངོས་གཞི་ལུས་དཀྱིལ་བསྙེན་པའི་མངོན་རྟོགས༔ ཨཱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག༴ སོགས་ནས། ཁང་ཆེན་དབུས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཞིར༔ ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བསྣོལ་མ་དང་༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ སོགས་ནས། ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱོགས་བཞིར་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་མདོག༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་རལ་གྲིའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་རྣམས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ འོད་ཟེར་བདེ་ཆེན་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་རུ༔ ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཐིང་དམར་དཀར་བའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཡབ་རྣམས་ཌཱ་རུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཡུམ་རྣམས་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན༔ ཁ་སྦྱོར་པད་ཉི་རོ་ཡི་སྟེང་༔ བདེ་བའི་གར་ཐབས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར༔ སྒོ་བཞིར་ཕྲ་མེན་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག༔ རིགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཐོད་པ་བསྣམས༔ མཚམས་སུ་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་ནི༔ ཕྱེད་གཟུགས་གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཆང་༔ ཀུན་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རང་དབང་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་རིམ་མདོར་བསྡུས་དང་༔ བསྙེན་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྔགས་བཟླཿ འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འཁྲུལ་པ་མེད་པའོ།། །།
[edit]

_phag mo'i nye bsnyen phrin las la:__skyabs sems sdom gzung :__bgegs bskrad srung 'khor:__mchod pa byin rlabs bcas mdor bsdus:__dngos gzhi lus dkyil bsnyen pa'i mngon rtogs:__AH__gdod nas rnam dag=__sogs nas/__khang chen dbus:__sku gsung thugs kyi 'khor lo'i gzhir:__chos kyi 'byung gnas bsnol ma dang :__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar ba~M yig yongs gyur las:__bcom ldan badz+ra wA rA hI:__sogs nas/__klong na bzhugs:__phyogs bzhir dga' bzhi'i ye shes gzugs:__rigs bzhi'i mkha' 'gro las kyi mdog:__phyag g.yas rdo rje rin po che:__pad+ma ral gri'i gri gug 'phyar:__g.yon rnams thod pa khrag bkang bsnams:__gru mo g.yon du kha T+wA~M 'chang :__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__'od zer bde chen gzi brjid 'bar:__thugs gsung sku yi 'khor lo ru:__nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:__mthing dmar dkar ba'i mdangs 'od 'tsher:__yab rnams DA ru dril bu 'khrol:__yum rnams gri gug thod pa 'dzin:__kha sbyor pad nyi ro yi steng :__bde ba'i gar thabs cir yang bsgyur:__sgo bzhir phra men phyogs kyi mdog:__rigs kyi phyag mtshan thod pa bsnams:__mtshams su dam tshig mkha' 'gro ni:__phyed gzugs gri thod phyag rgya 'chang :__kun kyang dur khrod rus pas brgyan:__steng 'og bar mtshams thams cad du:__rtsa gsum rgya mtsho sprin ltar gtibs:__rdo rje gsum du byin brlabs shing :__ye shes lnga ldan rang dbang rdzogs:__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa mi:__zhes gsal btab la spyan 'dren nas bstod pa'i bar las rim mdor bsdus dang :__bsnyen pa dang :__sku gsung thugs kyi sngags bzlaH__'di'ang gter chen bla ma nyid kyi rdo rje'i gsung 'khrul pa med pa'o//___//

Footnotes

Other Information