JKW-KABAB-02-KHA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན།
Wylie title zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan JKW-KABAB-02-KHA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 9, Pages 55-56 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 55-56. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ།།ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཝེ། གདོད་ནས་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི། །ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ། །ཕྱིར་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་འཁོར་ལོ་རུ་བཞེངས་པའི། །རང་རིག་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ལ་འདུད་དོ། །ཀུན་གཞི་ལུང་མ་བསྟན་པའི་མན་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ། །སྣ་ཚོགས་སྣང་བའི་རང་རྩལ་གཉིས་སྣང་དུ་བཟུང་བས། །མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འོད་རིས་སྟུག་པོ་ཡིས་བསླུས་ཏེ། །མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདོར་མེད་དུ་སྤྱོད་དོ། །ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་བརྗོད་བྲལ་རྟག་པ་ནི་མ་ཡིན། །རང་བཞིན་གསལ་ལ་མ་འགག་ཆད་མཐའ་དང་བྲལ་ཞིང༌། །བློ་འདས་ཟང་ཐལ་རྒྱ་ཡན་ཐ་མལ་གྱི་ངང་དུ། །གཟུང་འཛིན་གཉིས་བྲལ་གདོད་མའི་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་ལོ། །དེ་ལྟའི་གཞི་རིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་ལས་འདས་པའི། །ཀ་དག་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་གསང༌། །ཐེག་བརྒྱད་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ། །བྱར་མེད་གཉུག་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པ་རུ་མཛོད་ཅིག །ཕུང་ལྔའི་ཉེར་ལེན་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པ། །རིག་པ་བཟོ་མེད་ངང་གནས་ཤར་གྲོལ་དང་དུས་མཉམ། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་འཁྲུལ་སྣང་ནང་དབྱིངས་སུ་དག་ནས། །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་མིང་འདོགས་ཐ་སྙད་ཀུན་ཞིག་གོ། །ཁྱད་པར་སྒྲོན་བཞིས་བསྐྱེད་པའི་སྣང་བཞི་ཡི་རོལ་པ། །རིག་གདངས་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་མཆོག །གནད་གསུམ་གཅུན་པས་རྟོག་མེད་རང་གསལ་གྱི་ཉམས་ལེན། །འབྲས་བུའི་ཐུས་ཀ་ཟབ་གསང་མན་ངག་གི་མཐར་ཐུག །ཟུང་འཇུག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། །རྟག་པར་གྲོལ་བཞིའི་རྗེས་མཐུན་ཅོག་བཞག་གི་རིག་པ། །འབྲལ་མེད་བྱ་བྲལ་འབྲས་བུ་ཆོས་ཉིད་ལ་གཟིར་བས། །ཐེག་ཀུན་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་རོ། །མཐའ་གྲོལ་ཆོས་སྐུ་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པ་ཡི་གྲོང་དུ། །འགྱུར་མེད་རང་གསལ་རྗེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྤྱོད་པས། །ས་ལམ་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་བརྗོད་བྲལ་དུ་རྫོགས་ཏེ། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་མཆོག་ལ་སྤྱོད་དོ། །དེ་སྐད་དགེ་བའི་བསམ་བཏན་ལས་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། །ཁམས་གསུམ་འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་མཆོག །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེའི་དོན་མཆོག་ལ་སྤྱོད་དོ། །དེ་སྐད་དགེ་བའི་བསམ་གཏན་ལས་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། །ཁམས་གསུམ་འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་མཆོག །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རུ་བླངས་པས། །ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་གཞི་རུ་རང་གྲོལ་དུ་ཤོག་ཅིག། །།
[edit]

@#/__zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan ces bya ba//na mo gu ru dz+nyA na we/__gdod nas spros pa'i mtshan ma chos dbyings su zhi ba'i/__/nang gsal khyad chos drug ldan ka dag gi klong du/__/phyir gsal longs spyod yongs rdzogs 'khor lo ru bzhengs pa'i/__/rang rig brjod du med pa'i ngo bo la 'dud do/__/kun gzhi lung ma bstan pa'i man shel gyi ngos su/__/sna tshogs snang ba'i rang rtsal gnyis snang du bzung bas/__/mtha' med 'khor ba'i 'od ris stug po yis bslus te/__/ma rig 'khrul pa'i sdug bsngal 'dor med du spyod do/__/ngo bo stong nyid brjod bral rtag pa ni ma yin/__/rang bzhin gsal la ma 'gag chad mtha' dang bral zhing*/__/blo 'das zang thal rgya yan tha mal gyi ngang du/__/gzung 'dzin gnyis bral gdod ma'i chos nyid du grol lo/__/de lta'i gzhi rig 'khrul dang ma 'khrul las 'das pa'i/__/ka dag bsam brjod bral ba'i nyams len gyi gnad gsang*/__/theg brgyad yid dpyod las 'das rdzogs chen gyi lam du/__/byar med gnyug ma'i gtan srid zin pa ru mdzod cig__/phung lnga'i nyer len bral ba'i chos nyid kyi dran pa/__/rig pa bzo med ngang gnas shar grol dang dus mnyam/__/'khor 'das mnyam nyid 'khrul snang nang dbyings su dag nas/__/lta sgom spyod 'bras ming 'dogs tha snyad kun zhig go/__/khyad par sgron bzhis bskyed pa'i snang bzhi yi rol pa/__/rig gdangs mngon sum mthong ba thod rgal gyi lam mchog__/gnad gsum gcun pas rtog med rang gsal gyi nyams len/__/'bras bu'i thus ka zab gsang man ngag gi mthar thug__/zung 'jug nyams su len pa'i skal ldan gyi rnal 'byor/__/rtag par grol bzhi'i rjes mthun cog bzhag gi rig pa/__/'bral med bya bral 'bras bu chos nyid la gzir bas/__/theg kun zad sar 'khyol ba'i go 'phang la sbyor ro/__/mtha' grol chos sku g.yung drung 'khyil pa yi grong du/__/'gyur med rang gsal rjen pa'i ye shes la spyod pas/__/sa lam rtog pa'i drwa ba brjod bral du rdzogs te/__/snang stong dbyer med 'gro ba'i don mchog la spyod do/__/de skad dge ba'i bsam btan las 'das kyi ye shes/__/khams gsum 'od gsal thugs su sgrub byed kyi lam mchog__/shin tu rnal 'byor rdo rje'i don mchog la spyod do/__/de skad dge ba'i bsam gtan las 'das kyi ye shes/__/khams gsum 'od gsal thugs su sgrub byed kyi lam mchog__/shin tu rnal 'byor rdo rje'i thol glu ru blangs pas/__/kun bzang gdod ma'i gzhi ru rang grol du shog cig/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]