JKW-KABAB-03-GA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས།
Wylie title rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs sogs JKW-KABAB-03-GA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 5, Pages 83-89 (Folios 1a to 4a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རཏྣ་གླིང་པ་ (rat+na gling pa)
Source Author(s) རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ (rje btsun grags pa rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs sogs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 83-89. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Supplications - gsol 'debs
Cycle མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་ (mtsho rgyal skor gsum)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Colophon
  • First colophon page 87: ཅེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ནང་སྒྲུབ་སྒྲོལ་མའི་ཆོ་ག་ལས་ཕྱུང་བའོ།
  • Second colophon page 88: །ཅེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཤློ་ཀ་ལྔ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའོ།
  • Third colophon page 89: ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འདོད་པའི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
  • First colophon page 87: ces pa 'di ni gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin rat+na gling pa'i zab gter mtsho rgyal skor gsum gyi nang sgrub sgrol ma'i cho ga las phyung ba'o
  • Second colophon page 88: ces 'dod pa'i don la gsol ba 'debs pa sh+lo ka lnga rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'o
  • Third colophon page 89: ces pa rnams kyi sgo nas 'dod pa'i don la rtse gcig tu gsol ba btab pas dge legs kyi don thams cad yongs su 'phel bar 'gyur ro/__/sarba mang+ga laM//
Notes This is a collection of short texts from different authors and revealers arranged by Khyentse Wangpo.
[edit]
༄༅།། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།

།ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ཞིང་སྨྲེ་ངག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཐལ་སྦྱར་པུས་བཙུགས་ལུས་བ་སྤུ་གཡོ་བས༔ གདོང་མཆི་མ་འབྱིན་ཅིང་བུ་མ་ལ་དུང་ནས་ངུ་བའི་ཚུལ་དུ་འདི་ལྟར་བྱའོ༔ ཀྱི་ཧུད་འཕགས་མ་བྱམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཁྱོད་གནས་མཆོག་གང་ན་བཞུགས༔ སྐྱབས་མེད་བདག་ལ་དགོས་པའི་དུས་བྱུང་ངོ་༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གཡང་ས་དོང་རིང་འདིར༔ སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་ཤ་ཁྲག་ལུས་བླངས་ཀྱང་༔ བྱས་པའི་ལས་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་རེ་ཟོས༔ སྐྱེ་བ་ལན་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ཐར་པའི་ལམ༔ སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་ཡང་བདག་གིས་མ་ཞོགས་སམ༔ འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ཉིད་བཏང་སྲིད་དམ༔ ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་དང་འཕགས་མ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ༔ བདག་ནི་མ་རིག་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཅན༔ མགོན་མེད་བདག་ནི་མ་ཡིས་མ་གཟིགས་སམ༔ གདུང་བའི་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད་ལགས་ན༔ མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་མི་འཛིན་ནམ༔ རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་ལགས་ན༔ འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཞགས་པས་མི་འདྲེན་ནམ༔ མ་རིག་མུན་པའི་ཡུལ་དུ་གཏན་འཁྱམས་ན༔ འཕགས་མས་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོན་མེ་མི་སྦོར་རམ༔ ལས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དབང་མེད་འཁྱམས་ལགས་ན༔ མ་གཅིག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མི་འཛིན་ནམ༔ དགེ་བའི་མྱུ་གུ་ལོ་ཏོག་བསྐམས་ལགས་ན༔ འཕགས་མས་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་མི་འབེབས་སམ༔ ཞེ་སྡང་དུག་ལྔའི་མེ་ཆེན་འབར་ལགས་ན༔ མ་ཁྱེད་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་མི་བརླན་ནམ༔ དུག་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་ནད་ཀྱིས་གདུང་ལགས་ན༔ མ་ཁྱེད་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱིས་མི་གསོའམ༔ དུས་འདིར་མ་ཁྱེད་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟུང་ན༔ དེང་ནས་ཕྱིན་ཆད་ངེས་པའི་གནས་མེད་དོ༔ ཀྱེ་མ་ཀྱྀ་ཧུད་འཕགས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ བདག་ལ་རེ་ལྟོས་སྐྱབས་གནས་གཞན་ན་མེད༔ སྐྱིད་སྡུག་རེ་ལྟོས་ཅི་འགྱུར་ཁྱོད་ཤེས་ན༔ ཐུགས་རྗེའི་དཔའ་མཚོན་སྐྱེད་ཅིག་རྗེ་བཙུན་མ༔ འཁོར་བའི་གནས་སུ་ཡུན་རིང་གཏན་འཁྱམས་ན༔ ནམ་ཞིག་ལས་ཟད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ༔ འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཅི་འཚལ་དོན་མ་མཆིས༔ ལས་དབང་བཙན་ཞེས་བདག་ཉིད་བོར་གྱུར་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སྐྱབས་གནས་སུ་ལ་བྱེད༔ འཕགས་མ་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་མངའ་ཞིང་༔ སྔོན་འབྲེལ་གསོལ་བཏབ་བདེན་པ་མི་བསླུ་ན༔ ཐུགས་ལ་ལེ་ལོ་བཏང་སྙོམས་མ་མཛད་པར༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐར་པར་འདྲེན་ཏུ་གསོལ༔ ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་གཅོད་དང་༔ རྒྱལ་པོ་མེ་ཆུ་ལྕགས་སྒྲོག་དུག་དང་མཚོན༔ རིམས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཆོམ་རྐུན་དུས་མིན་འཆི༔ དགྲ་དང་བགེགས་སོགས་རྨི་ལམ་མཚན་ལྟས་ངན༔ ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ མ་ལུས་ཞི་ཞིང་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྣང་བ་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདུད་དང་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྩེ་གཅིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པ་ཡིས༔ ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བཏབ་པས༔ འགྲོ་འདུག་ལས་བྱེད་གང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་༔ བུ་གཅིག་མ་བཞིན་བརྩེ་བས་བསྐྱང་དུ་གསོལ༔ འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ༔ འབྲལ་མེད་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ༔ བདག་གི་རྒྱུད་ལ་མི་རྟག་བྱམས་སྙིང་རྗེ༔ དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་དང་༔ ཟབ་མོའི་དོན་དང་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བའི་མཆོག༔ རྟག་ཏུ་ཉམས་ལེན་སྐྱོ་ངལ་མེད་པ་དང་༔ ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག༔ ཅེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ནང་སྒྲུབ་སྒྲོལ་མའི་ཆོ་ག་ལས་ཕྱུང་བའོ། །རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌། །སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཤློ་ཀ་ལྔ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའོ། །འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད།་་་བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔའ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མདོ་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར།་ ་ ་ རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་གསུང་དུ་གྲགས་པར་སྣང༌།་་་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འདོད་པའི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#//__/rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bzhugs so//__/na mo gu ru b+h+yaH__rje btsun sgrol ma la thugs dam gnad nas bskul zhing smre ngag gis gsol ba btab pa ni:__rje btsun 'phags ma'i rten gyi drung du thal sbyar pus btsugs lus ba spu g.yo bas:__gdong mchi ma 'byin cing bu ma la dung nas ngu ba'i tshul du 'di ltar bya'o:__kyi hud 'phags ma byams ldan thugs rje can:__rgyal ba'i yum khyod gnas mchog gang na bzhugs:__skyabs med bdag la dgos pa'i dus byung ngo :__thog med dus nas da ltar thug gi bar:__rigs drug 'khor ba'i g.yang sa dong ring 'dir:__skye ba grangs med sha khrag lus blangs kyang :__byas pa'i las rnams don med chud re zos:__skye ba lan cig tsam zhig thar pa'i lam:__sgrub pa'i 'brel yang bdag gis ma zhogs sam:__'phags ma'i thugs rjes bdag nyid btang srid dam:__thugs rjes zungs dang 'phags ma rgyal ba'i yum:__bdag ni ma rig las ngan sdig sgrib can:__mgon med bdag ni ma yis ma gzigs sam:__gdung ba'i nga ros 'o dod 'bod lags na:__mkhyen dang brtse ba'i thugs rjes mi 'dzin nam:__rigs drug 'khor ba'i dong du lhung lags na:__'phags ma'i thugs rje'i zhags pas mi 'dren nam:__ma rig mun pa'i yul du gtan 'khyams na:__'phags mas thugs rje'i sgron me mi sbor ram:__las kyi yul du dbang med 'khyams lags na:__ma gcig thugs rje'i lcags kyus mi 'dzin nam:__dge ba'i myu gu lo tog bskams lags na:__'phags mas thugs rje'i char rgyun mi 'bebs sam:__zhe sdang dug lnga'i me chen 'bar lags na:__ma khyed thugs rje'i chu yis mi brlan nam:__dug gsum 'khrul pa'i nad kyis gdung lags na:__ma khyed thugs rje'i sman gyis mi gso'am:__dus 'dir ma khyed thugs rjes ma bzung na:__deng nas phyin chad nges pa'i gnas med do:__kye ma ky-i hud 'phags ma thugs rje can:__bdag la re ltos skyabs gnas gzhan na med:__skyid sdug re ltos ci 'gyur khyod shes na:__thugs rje'i dpa' mtshon skyed cig rje btsun ma:__'khor ba'i gnas su yun ring gtan 'khyams na:__nam zhig las zad 'bras bu thob pa'i tshe:__'phags ma'i thugs rjes ci 'tshal don ma mchis:__las dbang btsan zhes bdag nyid bor gyur na:__thugs rje che zhes skyabs gnas su la byed:__'phags ma khyed la thugs rje'i stobs mnga' zhing :__sngon 'brel gsol btab bden pa mi bslu na:__thugs la le lo btang snyoms ma mdzad par:__skad cig nyid la thar par 'dren tu gsol:__tshe 'dir mi mthun rkyen ngan bar gcod dang :__rgyal po me chu lcags sgrog dug dang mtshon:__rims nad sna tshogs chom rkun dus min 'chi:__dgra dang bgegs sogs rmi lam mtshan ltas ngan:__chags che nyam nga 'jigs pa brgyad la sogs:__ma lus zhi zhing bzlog par mdzad du gsol:__tshe dbang longs spyod dpal 'byor phrin las rnams:__gong nas gong du 'phel zhing rgyas par mdzod:__khams gsum srid gsum snang srid thams cad kyi:__snang ba dbang du 'du bar mdzad du gsol:__bdud dang dgra bgegs 'byung po'i tshogs rnams kun:__tshar gcod drag po'i phrin las mdzad du gsol:__bdag ni rtse gcig zol zog med pa yis:__kha tsam ma yin snying nas gsol btab pas:__'gro 'dug las byed gang gi phyogs su yang :__bu gcig ma bzhin brtse bas bskyang du gsol:__'di dang phyi ma bar do'i gnas skabs su:__'bral med rtag tu thugs rjes bzung du gsol:__bdag gi rgyud la mi rtag byams snying rje:__dad dang brtson 'grus nges 'byung skyo shas dang :__zab mo'i don dang stong nyid lta ba'i mchog:__rtag tu nyams len skyo ngal med pa dang :__tshe dang sgrub pa mtha' ru phyin par shog:__ces pa 'di ni gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin rat+na gling pa'i zab gter mtsho rgyal skor gsum gyi nang sgrub sgrol ma'i cho ga las phyung ba'o/__/rje btsun bcom ldan 'das ma thugs rje can/__/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi/__/sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis myur rdzogs nas/__/rdzogs pa'i sangs rgyas thob par mdzad du gsol/__/de ma thob kyi tshe rabs kun tu yang*/__/lha dang mi yi bde ba mchog thob nas/__/thams cad mkhyen pa sgrub par byed pa la/__/bar chad gdon bgegs rims dang nad la sogs/__/dus min 'chi bar gyur pa sna tshogs dang*/__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan pa dang*/__/'jigs pa brgyad sogs nye bar 'tshe ba rnams/__/myur du zhi zhing med par mdzad du gsol/__/'jig rten 'jig rten las ni 'das pa yi/__/bkra shis bde legs phun sum tshogs pa rnams/__/'phel zhing rgyas pa'i don rnams ma lus pa/__/'bad med lhun gyis grub par mdzad du gsol/__/sgrub la brtson zhing dam chos 'phel ba dang*/__/rtag tu khyed sgrub zhal mchog mthong ba dang*/__/stong nyid don rtogs byang sems rin po che/__/yar ngo'i zla ltar 'phel zhing rgyas par mdzod/__/ces 'dod pa'i don la gsol ba 'debs pa sh+lo ka lnga rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'o/__/'phags pa rin po ches mdzad/ bdag gis tshe rabs kun tu bsgrubs pa'i lha/__/dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las ma/__/sngo ljang zhal gcig phyag gnyis myur zhi dpa'/__/yum gyur ut+pal bsnams pa'i bkra shis shog__/mdo sde las byung ba'i tshig kha bsgyur/ _ _ _rgyal yum sgrol ma khyed sku ci 'dra dang*/__/'khor dang sku tshe'i tshad dang zhing khams dang*/__/khyed kyi mtshan mchog bzang po ci 'dra ba/__/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog__/chos rgyal khri srong gi gsung du grags par snang*/ khyed la bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/bdag sogs gang du gnas pa'i sa phyogs su/__/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod zhi ba dang*/__/chos dang bkra shis 'phel bar mdzad du gsol/__ces pa rnams kyi sgo nas 'dod pa'i don la rtse gcig tu gsol ba btab pas dge legs kyi don thams cad yongs su 'phel bar 'gyur ro/__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information