JKW-KABAB-17-TSA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག།
Wylie title lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog JKW-KABAB-17-TSA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 17, Text 18, Pages 149-176 (Folios 1a to 14b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 17: 149-176. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-007
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་དངོས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཏེ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་བཞིན། དབང་གི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་འདིའང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་སྒྲུབ་གནས་རྒྱལ་པོ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་སོགས་ཁོངས་རྣམས་ཕྱུང་བ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: ces 'od gsal rdo rje rtse mo'i bstan pa'i snying po las kyang snying por gyur pa'i gsang ba rmad du byung ba 'di nyid/__gdod ma'i mgon po zab chos kyi mnga' bdag dngos kyis thog ma'i snod ldan tu bka' drin stsal te rjes su gnang ba thob pa bzhin/__dbang gi lag len 'dus gsal 'di'ang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas sgrub gnas rgyal po rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar sogs khongs rnams phyung ba po ni phun tshogs rnam rgyal lo
[edit]
༄༅། །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། འབྱུང་བཞི་འོད་དུ་དེངས་པའི་མགོན་དེ་དང༌། །དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཆེན་ནས། །སྤྲུལ་པའི་གར་རོལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག །གུས་པས་བསྙེན་ནས་རིམ་པ་རྣམ་གསལ་བྱ། །གང་ཞིག་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ལ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་ཐིག་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཕུར་ཆེན་པོ་འདིའི་རིམ་པ་དབང་གི་བྱ་བ་བགྱིད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ་གཉིས། ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་བཀོད་བདག་དང་དབང་རྫས་ནུས་ལྡན་ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཅིང་ཟིལ་ཆེ་བར་དུས་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པར། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་མཐིང་ནག་ཅན་གྱི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་དྲི་བཟང་འོ་ཆབ་ཉེར་ལྔའི་རྫས་སྦྱར་བས་བཀང་ཞིང་ཨ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན་པའི་བར་བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་དང༌། དེ་སྟེང་རང་བྱུང་ཤེལ་རྡོ་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བརྩེགས་མར་བཤམ། བཀའ་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱན་ལྡན་དར་གདུགས་ཅན། སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་རྣམས་སྤྱི་མཐུན་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། སྔོན་གཏོར་དང་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་གཏེར་གཞུང་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ། བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ཏེ་མཚམས་གཅོད་པ་ནས་བརྩམ་གཞུང་ཉིད་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། རང་བྱུང་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དག་པ་རབ་འབྱམས་དབྱིངས་རིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་འདེབས་པ་དང༌། བྱ་རྩོལ་བློ་དང་བྲལ་བའི་ངང་བཞག་ཁྱབ་བདལ་ལྷུན་འབྱམས་ཆེན་པོའི་བཟླས་པ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཀྱང༌། རྟོགས་གོམས་གདེངས་སུུ་མ་གྱུར་པས་ཁྲིད་རིམ་ལྟར་སྤྲོ་ན། སྤྱན་འདྲེན་དང་བཞུགས་གསོལ་གྱི་རྗེས་སུ་གཞུང་དུམ་བུ་དང་པོའི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལམ་དུ་བྱ་བའི་སྐབས་ལྟར། འོད་གསལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་སོགས་གསོལ་འདེབས་དང་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས་དབང་བཞི་བླང༌། སྨིན་མཚམས་སུ་བསྟིམས་ནས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་ཏུ་བཏང༌། བཟླས་པའི་སྐབས་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པའང་སྔ་མའི་འཕྲོས་ལྟར་བྱ། དབྱངས་གསལ་དང་རྟེན་སྙིང་བཟླས་པས་བུམ་ཐོད་བྱིན་བརླབ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གི་བཤགས་པ་དང༌། ཚོགས་མཆོད་རིམ་གསུམ་ཕུལ་ཏེ་རང་བཞིན་གཞིའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་དགོངས་པ་ལ་ཐ་མལ་འཁྲུལ་ཞེན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་ལའང་གཉིས། འཇུག་པ་དང༌། དབང་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྣོད་དུ་རུང་ངེས་པའི་སློབ་མ་གཅིག་གམ་བདུན་ལས་མི་མང་བ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་སྦྱི་ལྟར་བསྔོས་ལ་མཚམས་གཅོད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དང་ཁྱད་པར། དེའང་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱེལ་སོ་རྩོལ་མེད་བློ་འདས་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྡེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་སྐོར་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གངས་ཅན་འདིར་ཡང་བཀའ་སྲོལ་རིམ་པ་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་གདོད་མའི་གྲོལ་སར་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང༌། སྡེ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཐུག་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོ་ལའང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་དབྱེ་བས་ཕྱེ་བ་དང༌། པད་འབྱུང༌། བི་མ། བཻ་རོ་བཅས་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་སྲོལ་ཐ་དད་པར་བྱོན་པ་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི། འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་གདམས་ཟབ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་སྟེ། དང་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་གཞུང་ཉིད་ལས། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ ཚོར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་དེ་ཉིད༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་གར་གྱི་དབང་པོའི་ཞིང་ཁམས༔ བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས༔ ཡུལ་ལ་མིང་དུ་ཆགས་པ་འོ་ཡུག་ཤུག་པའི་གླིང་གི་མགོ༔ བཀྲ་ཤིས་ལ་ཟིལ་ཆེ་བ༔ བྱིན་ཆགས་ལ་རླུང་རིག་དངས་པ༔ མཁའ་འགྲོ་ཕྱི་གོང་རྫའི་ར་བ་སྨན་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཚལ་ཆེན་པོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ༔ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན༔ ལན་ཅིག་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལས་དང་༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྤྲིན་བཞིན་ཏུ་གཏིབས་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མས་རྡོ་རྗེའི་བལྟ་བས་བལྟས་ཏེ༔ ཕྱག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལུགས་སུ་འཚལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ ཨེ་མ་ཨེ་མ༔ མ་འོངས་པའི་ཚེ་ན་སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཐུག་གང་ལ་བགྱི༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་གང་ལྟར་བསྲང་༔ སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་གང་དུ་ལ་བཟླ་ཞེས་གསོལ་བ་ན༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀཱ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ཉིད་དར་ཅིག་དབྱིངས་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སྐུ་མི་སྣང་བ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་ཏོ༔ དེའི་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གདུང་བའི་དབྱངསཀྱིས༔ ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱེ་མ་བློང་༔ སྟོན་པ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ནུབ་ན༔ འཇིག་རྟེན་མུན་པ་གང་གིས་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་ཉི་མ་ཡིས༔ མ་རིག་འཐིབ་པོ་བསལ་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་བསིལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཕོས་པའི་དེ་མ་ཐག་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ༔ ཨེ་མ་ཨེ་མ༔ མ་འོངས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ཁོ་ན་ལ་གྲོལ་བར་འདོད་ན་ལྕེ་བཙུན་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་བདག་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱའོ༔ མན་ངག་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ཉིད་ཞལ་ཆེམས་གནད་གཟེར་གྱྀ་ཚུལ་དུ་ལེགས་པར་བཀའ་སྩལ་ནས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མ་ལ་སོགས་པས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ལྔའི་བརྡ་རིས་སུ་གཅེས་པར་བཟུང་བ་ལ། དེང་སང་གཏེར་རྙིང་ཕལ་མོ་ཆེའི་འབྲས་བུ་དང་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཡོལ་ནས་ལུང་དང་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན། གཞུང་ཉིད་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འདི་ནི་མ་འོངས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཆེས་བདོ་ཞིང་བོད་ཁམས་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པ་ལ་ཉེ་བ་ན༔ སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་མོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྟར་སྣང་ཐ་མལ་བ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པ༔ གསང་བ་སུས་ཀྱང་བརྟག་པར་དཀའ་བ༔ ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པས་གང་གིས་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ༔ སྨིན་མཚམས་སུ་དཔའ་བོའི་རྒྱ་རྟགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ༔ སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཐུག་ཕྲད་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏེར་བརྡོལ་བ༔ ཁྱད་པར་ངེས་པའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཅིང་བདག་དང་བདག་གི་བཀའ་སྲོལ་ཟོལ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མོས་པ་མི་འཕྲོག་པར་བརྟན་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་དུས་རིང་མོ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ཏུ་བསྟན་ཏོ༔ དེའི་ཕྱིར་དེའི་སླད་དུ༔ རེ་ཞིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེར་ཟུངས་ལ༔ དུས་སུ་བབས་པའི་ཚེ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སད་པར་གྱིས་ཤིག༔ སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་བའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རང་གཟུགས། གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞིར་སོན་པ་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོའི་སྣོན་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་པར་འུ་ཡུག་གི་མཐིལ། རམ་སྡིངས་མ་དགོན་དང་ཉེ་བར་ཕེབས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་ལུས་སུ་གཤེགས་པའི། གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་ཚོམ་བུའི་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་ཤར་ཅིང་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་སྩལ་པ་ཉིད་ཐུགས་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་སད་པ་ལྟར་གསང་བའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་དགུང་གྲངས་སོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་མེ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱིས་གསང་སྒོ་དབྱེ་བར་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཐོག་མར་ཁོ་བོ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་སྩལ། རིམ་གྱིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གདོད་མའི་གྲོལ་སར་དབུགས་འབྱིན་པར་མཛད་པའི་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་ཀྱི་ངད་པ་ཐོ་ལེ་བ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་རིམ་པ་དབང་གི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྨིན་ཅིང་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཐོང་བ་དང་༔ མངོན་སུམ་རིག་པ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་ཞུས་པའི་ལན་ཏུ་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨེ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་སྒོར་ཞུགས་པ་ལ༔ དམ་ཚིག་གི་གནས་གཅན་འཕྲང་དང་འདྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྲུང་བར་དཀའ་ན༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྲུང་བར་ནུས་སམ༔ སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མི་བྱེད་ན༔ གདམས་ངག་ཆུད་འཛའ་ཞིང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བས༔ རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིད་དམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་དམ་ཚིག་སྲུང་༔ སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི༔ ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་ཐ་ཚིག་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བར་མི་བཟོད་པའི་དཔང་པོར་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྦྱིན་པ་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། བཛྲ་ས་མ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དམ་བཅས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ ཅེས་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག །དེ་ནས་ཐོག་མ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་དགོངས་པ་སྔོན་འགྲོ་སེམས་སྦྱོང་བདུན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་བློ་ངེས་པར་མཛོད་ཅིག །ཨེ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས༔ འདི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ་ཆུའི་ལྦུ་བ་ལྟ་བུའོ༔ འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་འཕྲལ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ་དུག་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལྟ་བུའོ༔ རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཟིན་པའི་དུས་མེད་པ་སྟེ་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་སྙེགས་པ་ལྟ་བུའོ༔ ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མེད་པ་སྟེ་གཉིད་ཐུན་གཅིག་གི་རྨི་ལམ་བཟང་ངན་ལྟ་བུའོ༔ ཐར་པ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ནམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་ལྡོག་སྟེ་འབྲུམ་ནད་བྱང་བའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུའོ༔ བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ནི་ཐར་པའི་ཁང་བཟང་དུ་འཛེགས་པའི་ལམ་སྟེ་ཐེམ་སྐས་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསམ་གཏན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟེ་ཞིང་ས་དུལ་བ་ལྟ་བུའོ༔ ཨེ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ༔ དེའི་ཕྱིར་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་བསྐྱེད༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ལྷོད༔ མིག་ཧར་རེ་ཞོག༔ སེམས་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་དར་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད༔ ཅེས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེས་སྔོན་འགྲོ་སེམས་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་སོང་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བློས་བྱས་ཀྱི་རྟོག་གོམས་མ་ཡིན་པར། དོན་དམ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རང་བྱུང་རང་གསལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་པ་གཞིར་བྱས་ནས། དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་ཀ་དག་གི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ། རིག་རྩལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་འོད་གདངས་ལོངས་སྐུ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་རྩལ་སྣང་ཅིང་ཡང་འཆར་བ་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་གསུམ་ཀའང་གུད་ན་བཙལ་དུ་མེད་དེ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་གསལ་བ། དབྱེར་མེད་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་རིག་སྟོང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ངང་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲཽ་བའི་དོན་ཤེས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨཿ ཀ་དག་གཏིང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གློ་བུར་རྟོག་འཁྲུལ་གྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་ངང་ལས་གང་དུའང་གཡོས་པ་མེད་པས། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་དུ་གསལ་བའི་ཡིན་ལུགས་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཅོག་བཞག་ཆེན་པོར་ལ་བཟླ་བར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་པས་རང་གྲོལ་ཕྱིར༔ ཅོག་བཞག་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཡོངས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་འབད་རྩོལ་མེད་པར་གསག་ཅིང་གློ་བུར་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོང་བ་དང༌། རྣམ་དཀར་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རིག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་སྦུབས་སུ་སྤེལ་བའི་དོན་སོ་སོ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨ༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་བླ་མ་ལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རླུང་སེམས་དག་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་འདུས་མ་བྱས་པར་བཤགས༔ གཉིས་འཛིན་བྲལ་བས་རྗེས་ཡི་རང་༔ བརྗོད་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་ཏུ༔ ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་གུས་ཤིང་གདུང་བའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པས་ཚིག་དང་མཐུན་པའི་དོན་གསལ་འདེབས་བཞིན་པས་བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ་འདི་གསུང་བར་ཞུ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པའི༔ འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ཡི༔ ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཀོད་དེ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང་༔ རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པས༔ མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད༔ ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརྡལ་བ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས༔ འབྱུང་དང་འབྱུང་གྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས༔ གསང་ཆེན་རབ་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མ༔ མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པད་མོ་འཁྱིལ་བ་ལ༔ གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང་༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ༔ ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག༔ རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང་༔ མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས༔ ལེགས་ཉེས་སྟང་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས༔ དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག༔ འདའ་ཀ་རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྔ་ཕྱིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ༔ ཡུན་ཏུ་མི་བཏང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ལ༔ དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང་༔ གཟོད་བྱ་ལོང་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས༔ ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་༔ ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ༔ བསྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ནི༔ སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་༔ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱའོ་ཞེས༔ བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ཏེ༔ གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་གསལ་དཀའ་བ་དང་༔ མངོན་ཤེས་ཆུང་བས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ༔ ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང་༔ ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང་༔ ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས༔ ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གིས༔ ཉམས་སྒྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ༔ ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས༔ རང་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ༔ མི་དམིགས་བཏང་སྙོམས་ངང་ལ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གཉིས་མེད་དོན་གྱིས་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པ་ལ༔ རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མ་གྱུར་ཏེ༔ ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན༔ ནོངས་པ་མཆིས་ན་རང་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ༔ དེ་ནས་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་དམིགས་བཟླས་ཟབ་མོ་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་ཀྱི་དབུུ་མའི་སྦུབས་སུ། བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དམར་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གསལ་ཐོབ། དེ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར། རྩ་འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་པ་བཞི་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས། རང་ལུས་ཀྱང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོའི་ངང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཟློས་ཤིག །ཅེས་ཡིག་བརྒྱ་བདུན་ནམ་ཉེར་ཅིག་ཙམ་བཟླར་བཞུག །ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་སྒོམ་འཚལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེས་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལ་རེག་པས་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མཉེས། བདེ་ཆེན་འབྲས་བུའི་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་བཞི་མངོན་ཏུ་བྱས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་བཟླ་བར་ཞུ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧྃ༔ ཞེས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཟླ། དེ་ནས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་གཞི་རྟེན་བླ་མའི་རིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་འདུན་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་འཚལ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་སེང་གེ་དང་པདྨ་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ཁྲོ་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་ཁ་དོག་དམར་ཞིང་མཉམ་གཞག་དང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཁྲོ་ཆུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འཕྲོ་བས་བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲེག་པར་མཛད་པ། སྟེང་གི་ནམ་མཁར་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ནས་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་བྱིན་ཐིབས་སེར་བཞུགས་པ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་གཡོ་བར་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་གི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། དེ་དག་ན་གནས་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསང་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་དྲག་ཏུ་བབས་པ་ཙམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་དམིགས་པ་ཕོག་ལ་ཤ་ཆེན་གྱི་སྤཽས་བསྲེག །ཐོད་རྔ་དྲིལ་བུ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཨཿ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཀ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཁྲུལ་པ་དག་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་བདེ་བ་ཆེ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་གནས་མཆོག་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ན༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གནས་འདིར་དགོངས༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དབང་སྐུར་ཞིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་འབར། སྣང་བ་བདེ་ཆེན་དུ་ཤར། ཤེས་པ་གཏད་མེད་ཟང་ཐལ་གྱི་ཉམས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །འོ་མ་དང་བཅས་པའི་དྲིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས། གཉིས་པ་དབང་དངོས་ནི། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་དངོས་གཞི་ལ་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་བཅས་རྣམ་གྲངས་བཞི་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་ཐོག་མར་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་གཞུང་ཚིག་དང་མཐུན་པའི་འདུན་པ་དང་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །བུམ་པ་གནས་བཞིར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་ན༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒོ་གསུམ་གཟུང་འཛིན་དག་པར་ཤོག༔ དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བརྗོད། བུམ་ཆུ་གནས་བཞིར་འཐོར། བུམ་ཆུ་གནས་བཞིར་གཏོར་ལ་ཁྲུས་བྱས་པས༔ ཕྱི་གཟུང་བའི་ཡུལ་འོད་ཕུང་དུ་དྭངས༔ ནང་འཛིན་པའི་སེམས་བདེ་ཆེན་དུ་གྲོལ༔ རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་བའི་ཡི་གེས་ཤིགས་སེ་གང་བར་བསམ་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་དངོས་སུ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས་བུམ་དབང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་པ་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ། ཞེས་རྒྱས་བདབ། །དེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ཤིང་ཤེས་བྱ་ལ་རྨོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རང་བྱུང་ལྷའི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་མཐོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྤྲོས་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་བསྒྲག་ཚིག་ཇི་ལྟ་བའི་འདུན་པ་དང་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཐོད་པ་གནས་བཞིར་བཞག་ལ། ཨཱཿ རྩ་རླུང་བྱང་སེམས་བྷནྡྷ་རུ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ བརྡལ་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཚན་མའི་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ དབྱངས་གསལ་བརྗོད་ལ་བདུད་རྩི་བྱང་དུ་གཞུག །བདུད་རྩི་བྱིན་པས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལས་བདུད་རྩི་ཆེར་འཕེལ་བས་རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་གྱིས་ལ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དྲག་ཏུ་གཅུན་ཅིག །ཅེས་དྲག་རླུང་ཁུག་པ་གཅིག་བཟུང་དུ་བཅུག །མཐར་རྩ་གནས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱང་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་པས་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པར་བསམ་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་མགྲིན་པ་ནས་ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་ཕྲེང་བ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་གསང་དབང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿཨཱཿཨཱཿ ཞེས་རྒྱས་གདབ། དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་དང་རང་བྱུང་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ཏེ་མཚན་མའི་རྟོག་པ་མཐའ་དག་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཟད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་སྤྲཽས་མེད་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྒོ་གསུམ་སྦྱོང་ཞིང་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མེ་འོད་འབར་བར་བསྒོམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་བྱེད་དུ་གཅུག །ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་ཤིང་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་གི་གཟུགས་སྒྲས་གང་བར་བསམ༔ ཧཱུཾ་རིང་ཐུང་དྲག་དལ་སྤེལ་མར་བརྗོད། ཡིད་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཅེས་དར་ཅིག་བཞག་ལ། བླ་མས་ཕཊ་ཅེས་དྲག་པོར་བརྗོད་པས་ཉམས་དེ་ལས་སད་པའི་ཚེ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ནས་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཞིང་ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་སྨྲེ་སྔགས་འབྱིན་པས་མཚོན། ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ། དུད་འགྲཽ་གསོད་གཅོད། མི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད། ལྷ་འཕོ་ལྟུང་བཅས་རིགས་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར༔ ངག་གི་སྒྲ་སྐད༔ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཝལ་གྱིས་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག །ཅེས་ཅུང་ཟད་རེ་བསྒོམ་དུ་གཞུག །མཐར། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བར་ཤེས་པས་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རང་བབ་ཏུ་ཞོག་ལ་ངལ་སོས་ཤིག །ཅེས་ཅུང་ཟད་འཇོག །དེ་ནས་ཤེལ་རྡཽ་འཇའ་འོད་འཕྲོ་བ་བསྟན་ཏེ། དངོས་གཞི་རང་རིག་སྟོང་གསལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་བརྡ་འདིས་མཚོན་ནས་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ མ་སྐྱེས་སྟོང་པ་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ མ་འགགས་གསལ་བ་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ དབྱེར་མེད་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ འོད་གསལ་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས༔ ཨྸ༔ མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གདབ་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་དྲང་པོར་བསྲང་༔ རླུང་རྩོལ་མེད་དུ་བཞག༔ མིག་བར་སྣང་དུ་ཧ་རེ་བལྟ༔ སེམས་ད་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མའི་ངང་དུ་འཛིན་མེད་ལྷུག་པར་ཞོག་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དར་ཅིག་བཞག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་དབང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ། དེས་སེམས་ཉིད་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཀ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཏེ་ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་ཡིན་པས། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུང་༔ ལུས་སྟོད་ཙམ་གཅེར་བུ་བྱ། སློབ་དཔོན་མཉམ་བཞག་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་དགོངས་པ་ལ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཨ་ཡིག་མཐིང་གསལ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཟུང་ཞིག༔ ཅེས་ཅུང་ཟད་བཞག་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། ཕཊ་བརྗོད་ལ། ཉམས་གང་ཤར་ཡང་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་གློད་པས། དེའི་ཚེ་སེམས་ཉིད་སྟོང་པ༔ གསལ་བ༔ རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་ཏུ་མཐོང་བ་ནི་སྐུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་གཞིར་སློབ་མ་རྣམས་ལུས་འདུག་སྟངས་གསུམ་བྱ༔ ངག་རླུང་ཤིན་ཏུ་དལ་བར་བརྟེན༔ མིག་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་དབྱིངས་ལ་གཟིར༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག༔ ཅེས་གསུངས་པས་དང་པོ་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་སེང་གེ་ཁྱི་ཚུགས་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་གྱེན་ཏུ་གཟིར་ལ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་དང༌། གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་ཟུར་དུ་ཁྲིད་ལ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག ཅེས་དང༌། གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་དྲང་སྲོང་ཙོག་བུ་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་ཐུར་དུ་ཕོབ་ལ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་ཅུང་ཟད་རེ་འཇོག་ཏུ་བཅུག །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དགོངས་པ་མི་གཡོ་བའི་ངང་ནས། ཨ༔ སྐུ་གསུམ་བཞུགས་སྟངས་གཟིག་སྟངས་ཀྱིས༔ དབང་པོའི་མཆོག་ནི་དབྱིངས་ལ་གཟིར༔ མངོན་སུམ་མཐོང་བ་གོང་འཕེལ་ནས༔ ཚད་ཕེབས་ཟད་སར་ཕྱིན་པར་འགྱུར༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས་ནས་འོད་ལྔའི་གོང་བུ་ཚོན་གང་བ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་ཙིཏྟའི་སྦུབས་སུ་ཐིམ་པས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་མི་ལྡོག་པར་རྒྱས་གདབ། དེས་ལྷུན་གྲུབ་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་ཞིང་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས་འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་རྒྱབ་རྟེན་དུ། འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་དཔལ་ཆེན་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་རས་ཞལ་ཆེམས་གནད་ཀྱི་གཟེར་བུ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་འདི་ལེགས་པར་གསོན་ལ། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་པའི་རྩལ་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་ནམ་དུའང་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་གཡོ་བ་མེད་པས་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་མཚན་མ་ལས་གདོད་ནས་འདས་པའི་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག ཨེ་མ་སྨྱོན་པ་སེང་དབང་ང་༔ ལས་ཀྱི་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ༔ རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་འཇུག༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཙ་ན༔ འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡ་རེ་ཆ༔ འཁྲུལ་སྣང་གི་མདུད་པ་ཆོད་ཙ་ན༔ སེམས་འཛིན་ཟེར་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཙ་ན༔ དག་སྣང་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས༔ ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཙ་ན༔ ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཨེ་མ་ཨེ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལགས༔ ཨེ་མ་འདའ་ཀའི་ཚིག་འདི་སྙིང་པོའི་དོན༔ སྙིང་ཕྱུངས་ལག་མཐིལ་བཞག་པ་འདི་ལས་མེད༔ ཚིག་གི་ཐ་མ་དུས་མཐར་སྣང་བར་ཤོག༔ ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔ དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་དལ་བུར་བརྗོད། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པའི་ཚིག་དོན་མ་ནོར་བར་དྲན་པའི་ཟུངས་སུ་བཟུང་ནས་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་གསེར་གྱིས་བྲིས་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཅངས་བར་བྱ་དགོས་སོ། །འདིར་བཀའ་སྲུང་བཀའ་གཏད་བྱེད་ན་གཏོར་མ་བླངས་ལ། གཏོར་མ་སྙིང་ཐིག་གཉན་པོའི་བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་དུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་ལ་གཏད་ཅིང་བཀའ་བསྒོས་པས་ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་མོས་ཤིག །ཨཿ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི༔ ཨེ་ཀ་ཙཱའ་ཊི་རལ་གཅིག་མ༔ འོད་གསལ་རིག་པ་ཟང་ཐལ་སྐུ༔ ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན༔ ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་འཛིན༔ རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལེགས་པ་རྩལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་པ༔ འབུམ་ཕྲག་དྲེགས་པའི་སྡེ་ཚོགས་ཀུན༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང་༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ཡིས༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གནས་འདིར་བྱོན༔ ཁམས་ལྔ་དག་པའི་སྨན་ཕུད་དང་༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་བ་ལིཾ་ཏ༔ དུག་ལྔ་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཐེག་མཆོག་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ༔ གློ་བུར་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་ཟློག༔ འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བའི་ཚེ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ས་བོན་སྒྲོལ༔ རིག་པ་ཀ་དག་ལྟ་བ་ལ༔ ཡིད་བྱེད་མཚན་མའི་རྟོག་པ་སྲུངས༔ རིག་རྩལ་མངོན་སུམ་སྣང་བའི་ཚེ༔ རླུང་སེམས་འགྱུ་བ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ མཐར་ཐུག་གཞི་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ཀློང་༔ གཞི་སྣང་རིག་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་ལྟར་འགྲོགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟག་ཏུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ །སྔགས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་ཏི་ཡང་གསང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཞི་གྲུབ་ནས་དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་ཞུ། ཞེས་ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས་རོལ། །སྤྲོ་ན། ཨེ་མ་ཀི་རི་ཀི་རི༔ མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུནྡྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨི་ཀ་ར་སུ་ལཱི་བྷས་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ཀི་ར་བྷུ་ལི་ཏ་ལྕེ་ཡེ༔ ས་མུན་ཏ་ཙརྱ་སུ་གྷ་ཡེ༔ བྷི་ཏི་ས་ན་བྷྱ་གུ་ལི་ཡེ༔ ས་ཀ་རི་དྷུ་ཀ་ན༔ ས་ཏ་རི་བྷེ་ཏ་ན༔ པ་ར་ཧི་ལི་ས་ན༔ མ་ཁ་ར་ཏེ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ར་ཏ་མེ་ཀ་ཙ་ར་ཏང་བ༔ སུརྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨེ་པ་ཤ་ན༔ ར་ན་བྷེ་དྷི་ས་གྷུ་ཏེ་པ་ཡེ༔ གྷུ་ར་གྷུ་ར་ས་ག་ཁ་ར་ན་ལཾ༔ ན་ར་ན་ར་ཨི་ཐ་པ་ཊ་ལཾ༔ སིར་ན་སིར་ན་བྷེ་ས་བྷེ་ས་ར་ས་བཾ་ལཾ༔ བྷུན་དྷ་བྷུན་དྷ༔ ཚི་ཥ་ས་ཀེ་ལཾ༔ ས་སཱ་རི་རཱི་ཁེ་ཁེ་ཨི་ཨཱི་མ་མཱ་རི་རཱི་ལ་ཧཱ་ཨཱཿ མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུན་བྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨེ་ཀ་རི་ལི་བྷ་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ག་ར་བྷུ་ལི་ཏ༔ ལྕེ་ཡེ་ས་མན་ཏ༔ ཙརྱ་སུ་གྷ་བྷི་ཏི༔ ས་ན་བྷྱ་གུ་ཡེ༔ ཀ་རི་དྷ་ཀི་རི༔ དྷ་ཧ་ཀ་མ་ཧ་རེ་ལྷ༔ ཧ་ན་ས་རི་ལི་ཧི༔ ས་ན་མ་ཁ་ར་ཏ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ད་ར་ཏེ་མེ་ཀྴ་ཙ་ར་སྟཾ༔ དྷ་བ་སུ་ཏྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨ༔ མ་ཤ་ན་པར༔ བྷི་ཧི༔ ཏི་ས་གྷུ་ར་ལ༔ མ་སྨིས་ལ་གྷུ་སྟི་ལ་ཏ༔ ཡ་གྷུ་གྷུ་ར་གྷུ་ར༔ བརླང་ག་ཁ་ག་ལ་ར་ན་ལ་མ་ས༔ ན་ར་ན་ལ་མ༔ ཨི་ཐ་ར་པ་ཏ་ལཾ༔ སི་ར་ན་བྷེ་ས་ར་ལ་བ་གྷེ་ལཾ༔ མ་ཨཱཿ ས་ས་རི་རཱི་ལི་ལཱི་མ་མཱ་ར་རཱ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང༌། ལྷག་མ་བསྔཽས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏབ་ལ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་དུས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བར་དཀོན་པའི་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་སོགས་དབང་རྗེས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཏོར་བསྐྱང་ནས་ཤིས་བརྗོད་བར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་རིམ་རྣམས་དོན་ཕྲིན་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །གཞི་སྣང་འཁྲུལ་པ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཟད། །གདོས་བཅས་འབྱུང་བ་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་དེངས། །གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་ཆེན་ཏུ། །འཁོར་བ་རུ་ལྡོག་སྲིད་པ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག །ཅེས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་དངོས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཏེ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་བཞིན། དབང་གི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་འདིའང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་སྒྲུབ་གནས་རྒྱལ་པོ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་སོགས་ཁོངས་རྣམས་ཕྱུང་བ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།

[edit]

@#/__/lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog ces bya ba bzhugs so//__na mo gu ru siM he shwa rA ya/__'byung bzhi 'od du dengs pa'i mgon de dang*/__/dbyer med 'od gsal ye shes klong chen nas/__/sprul pa'i gar rol rdo rje gsum gyi bdag__/gus pas bsnyen nas rim pa rnam gsal bya/__/gang zhig bcud dang ldan pa'i slob dpon gyis snod dang ldan pa'i slob ma la rjes su dran pa'i zab gter snying thig kun gyi bcud phur chen po 'di'i rim pa dbang gi bya ba bgyid pa la gsum/__sbyor dngos rjes so/__/dang po sbyor ba la gnyis/__yo byad kyi gshom bkod bdag dang dbang rdzas nus ldan tu bsgrub pa'o/__/dang po ni/__gnas dben cing zil che bar dus yar mar gyi tshes bcu la sogs par/__stegs bu khebs ldan gyi steng du dkyil 'khor 'od lnga'i mu khyud zlum por bskor ba'i lte ba mthing nag can gyi dbus su many+dzi la bum pa dri bzang 'o chab nyer lnga'i rdzas sbyar bas bkang zhing a yig dkar pos mtshan pa'i bar b+han+d+ha mtshan ldan bdud rtsis bkang ba dang*/__de steng rang byung shel rdo dri ma med pa rnams brtsegs mar bsham/__bka' srung ma gza' dam gsum gyi gtor ma rgyan ldan dar gdugs can/__sman gtor rak+ta/__phyi mchod rnams spyi mthun dang*/__tshogs kyi yo byad/__sngon gtor dang srung ma'i gtor 'bul sogs 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__gsol 'debs sngon tu 'gro bas gter gzhung kun bzang don gyi phrin las kyi skyabs sems yan lag bdun pa/__bgegs gtor bsngos te mtshams gcod pa nas brtsam gzhung nyid mthar chags su btang*/__rang byung snang srid gzhir bzhengs dag pa rab 'byams dbyings rig thig le gcig tu rdzogs pa'i dkyil 'khor gsal 'debs pa dang*/__bya rtsol blo dang bral ba'i ngang bzhag khyab bdal lhun 'byams chen po'i bzlas pa byas pa tsam gyis chog kyang*/__rtogs goms gdengs su+u ma gyur pas khrid rim ltar spro na/__spyan 'dren dang bzhugs gsol gyi rjes su gzhung dum bu dang po'i bla ma'i byin rlabs lam du bya ba'i skabs ltar/__'od gsal snang bzhi mthar phyin sogs gsol 'debs dang sngags ci 'grub bzlas nas dbang bzhi blang*/__smin mtshams su bstims nas phyag mchod bstod pa'i bar tu btang*/__bzlas pa'i skabs smin mtshams kyi 'od zer spro bsdu'i dmigs pa'ang snga ma'i 'phros ltar bya/__dbyangs gsal dang rten snying bzlas pas bum thod byin brlab/__/ye shes sku mchog gi bshags pa dang*/__tshogs mchod rim gsum phul te rang bzhin gzhi'i kun tu bzang po las bla ma he ru ka'i skur bzhengs pa'i dgongs pa la tha mal 'khrul zhen gyis bar ma chod par slob ma rjes su bzung ngo*/__/gnyis pa dngos gzhi dbang la'ang gnyis/__'jug pa dang*/__dbang dngos so/__/dang po ni/__snod du rung nges pa'i slob ma gcig gam bdun las mi mang ba khrus nas dbyung*/__bgegs gtor sbyi ltar bsngos la mtshams gcod srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab la chos bshad ji ltar 'os pa dang khyad par/__de'ang theg pa rim dgu'i mthar thug gi skyel so rtsol med blo 'das a ti yo ga la sems klong man ngag gi sde chen po gsum du bzhugs shing de rnams kyi rgyud lung man ngag gi skor mtha' yas pa zhig gangs can 'dir yang bka' srol rim pa mang du byon cing gdod ma'i grol sar 'ja' lus 'pho ba chen po'i grub mtha' snyogs pa bsam gyis mi khyab pa byung*/__sde gsum gyi mthar thug man ngag snying thig chen mo la'ang phyi nang gsang ba yang gsang bla na med pa'i dbye bas phye ba dang*/__pad 'byung*/__bi ma/__bai ro bcas slob dpon rnam pa gsum gyi bka' srol tha dad par byon pa las skabs su bab pa ni/__'chi med ye shes kyi sku can paN chen bi ma la mi tra'i gdams zab dang rjes su 'brel ba ste/__dang po ji ltar byung ba'i tshul gzhung nyid las/__'di skad bdag gis thos pa dus gcig na:__bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa thams cad kyi gzugs kyi rgyal po dang :__tshor ba'i rgyal po dang :__'du shes kyi rgyal po dang :__'du byed kyi rgyal po dang :__rnam par shes pa'i rgyal po rnams gcig tu bsdus pa'i ye shes kyi sku brnyes pa dpal he ru ka rnal 'byor gyi dbang phyug siM he shwa ra de nyid:__pad+ma'i rigs mchog gar gyi dbang po'i zhing khams:__bod kha ba can gyi ljongs:__yul la ming du chags pa 'o yug shug pa'i gling gi mgo:__bkra shis la zil che ba:__byin chags la rlung rig dngas pa:__mkha' 'gro phyi gong rdza'i ra ba sman shing nags kyi tshal chen por bsam gyis mi khyab pa'i ting nge 'dzin rgya mtsho la snyoms par zhugs so:__de'i tshe de'i dus na:__lan cig ston zla ra ba'i tshes bcu la ye shes dang :__las dang :__'jig rten gyi mkha' 'gro ma sprin bzhin tu gtibs nas tshogs kyi 'khor lo'i 'du ba rgya chen po la longs spyod pa'i tshe:__o rgyan gyi DA ki'i gtso mo dpal gyi blo gros mas rdo rje'i blta bas bltas te:__phyag rnal 'byor gyi lugs su 'tshal nas 'di skad ces gsol to:__e ma e ma:__ma 'ongs pa'i tshe na snying tig snying po'i rnal 'byor pa rnams kyis nyams len gyi mthar thug gang la bgyi:__phrin las kyi gzhung gang ltar bsrang :__snying po'i mthar thug gang du la bzla zhes gsol ba na:__shrI he ru kA siM he shwa ra nyid dar cig dbyings ka dag zang thal gyi ting 'dzin la snyoms par zhugs pas sku mi snang ba 'od kyi rang bzhin tu gyur to:__de'i tshe mkha' 'gro ma rnams kyis mgrin gcig tu gdung ba'i dbyangasakyis:__kye ma kyi hud kye ma blong :__ston pa sgron me'i 'od nub na:__'jig rten mun pa gang gis sel:__ye shes sku yi nyi ma yis:__ma rig 'thib po bsal du gsol:__rdo rje'i gsung gi bdud rtsi yis:__'khor ba'i tsha gdung bsil bar mdzod:__ces gsol ba btab pas lhun grub rig rtsal gyi ting nge 'dzin la 'phos pa'i de ma thag par ye shes kyi sku mngon sum du snang bar mdzad nas chos nyid rdo rje'i rang sgra 'di skad ces bka' stsal to:__e ma e ma:__ma 'ongs pa phyi ma phyi ma'i dus kyi tshe snying tig snying po'i don la spyod pa'i rnal 'byor pa rnams kyis tshe 'di kho na la grol bar 'dod na lce btsun siM he shwa ra bdag nyid bsgom par bya'o:__man ngag rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa nyid zhal chems gnad gzer gy-i tshul du legs par bka' stsal nas 'od gsal thig le chen po yi ge med pa'i dbyings su snyoms par zhugs/__de nas ye shes mkha' 'gro dpal gyi blo gros ma la sogs pas gsang ba chen po'i klong lnga'i brda ris su gces par bzung ba la/__deng sang gter rnying phal mo che'i 'bras bu dang sgrub pa'i dus yol nas lung dang rtags tsam 'dzin pa'i dus la babs pa na/__gzhung nyid las ji skad du/__'di ni ma 'ongs snyigs ma lnga ches bdo zhing bod khams kla klo'i 'jug pas bstan zhabs sdud pa la nye ba na:__snying tig snying po'i don la mos pa'i rnal 'byor pa:__ltar snang tha mal ba rnams dang shin tu mnyam par spyod pa:__gsang ba sus kyang brtag par dka' ba:__chos can thams cad sgyu ma lta bur nyams 'og tu chud pas gang gis kyang zil gyis mi gnon pa:__smin mtshams su dpa' bo'i rgya rtags kyis spras pa:__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi byin gyis brlabs pas thug phrad shes rab kyi gter brdol ba:__khyad par nges pa'i don la nges shes rnyed cing bdag dang bdag gi bka' srol zol med pa kho na la mos pa mi 'phrog par brtan pa 'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes bya ba dus ring mo nas 'byung bar 'gyur ba'i don tu bstan to:__de'i phyir de'i slad du:__re zhig ye shes dbyings kyi d+hA ki ma rnams kyis klong lnga'i yi ger zungs la:__dus su babs pa'i tshe gang zag de'i rgyud la byin gyis brlabs pas sad par gyis shig:__skal ldan cig car ba'i rigs can 'ga' zhig la phan par 'gyur ro:__zhes bslu med rdo rje'i lung gis bstan pa ltar slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen dang paN chen bi ma mi tra'i ye shes rol pa gcig tu 'dus pa'i rang gzugs/__gter 'byin mkhas grub rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba bka' babs bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am 'od gsal sprul pa'i rdo rje dgung grangs nyer bzhir son pa chu mo yos kyi lo'i snon zla ba'i yar tshes brgyad kyi nyin par 'u yug gi mthil/__ram sdings ma dgon dang nye bar phebs pa'i dus kyi tshe tha mal gyi snang ba dbyings su thim pa'i 'od gsal gyi snang char lce btsun chen po 'od lus su gshegs pa'i/__gnas dus ston 'khor gyi tshom bu'i bkod pa ji lta ba bzhin gsal bar shar cing man ngag gi gzhung bka' stsal pa nyid thugs la bkra lam gyis sad pa ltar gsang ba'i gnas rjes su dran pa'i cho 'phrul chen pos gtan la phab ste shin tu gsang ba'i rgyas btab/__phyis dgung grangs so brgyad du son pa me mo sbrul gyi lor sngags srung e ka dzA TIs gsang sgo dbye bar bskul ba ltar thog mar kho bo la smin grol tshang sprugs su stsal/__rim gyis skal ba dang ldan pa rnams gdod ma'i grol sar dbugs 'byin par mdzad pa'i zab chos mkha' 'gro'i kha rlangs kyi ngad pa tho le ba lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi rim pa dbang gi cho ga bsgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/thal mo me tog dang bcas gus pa chen pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__kye kye bla ma 'gro ba'i mgon:__bdag la thugs rjes dgongs su gsol:__dri med bdud rtsi'i char rgyun gyis:__ye shes smin cing bskyed du gsol:__gnas lugs rang zhal mthong ba dang :__mngon sum rig pa bstan du gsol:__zhes lan gsum zhus pa'i lan tu slob dpon gyis/__e ma rigs kyi bu:__rang bzhin theg mchog rgyal po'i sgor zhugs pa la:__dam tshig gi gnas gcan 'phrang dang 'dra ba ni shin tu bsrung bar dka' na:__srog la babs kyang srung bar nus sam:__sgrub pa snying por mi byed na:__gdams ngag chud 'dza' zhing mkha' 'gro rnams 'khrugs par 'gyur bas:__rtse gcig tu bsgrub par bgyid dam:__zhes dris pa'i lan gsol bar mos la 'di'i rjes zlos/__e ma bla ma rin po che:__theg mchog rgyal po'i sgor zhugs nas:__srog la babs kyang dam tshig srung :__snying po'i sgrub pa tshul bzhin bgyi:__ji ltar khas blangs pa'i tha tshig las nam yang 'da' bar mi bzod pa'i dpang por dam tshig bdud rtsi'i chu sbyin pa snying gi dbus su thim par mos shig__/dam chu sbyin la/__badz+ra sa ma la a mr-i ta Tha Tha Tha:__dam bcas pa rab tu brtan pa'i phyir rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos/__badz+ra sa ma ya na ra kan:__ces rdo rje mgor bzhag__/de nas thog ma gsang ba snying thig chen mo'i dgongs pa sngon 'gro sems sbyong bdun gyi rim pa rnams la 'di ltar blo nges par mdzod cig__/e ma rigs kyi bu rnams:__'di ltar 'dus byas thams cad ni mi rtag pa ste chu'i lbu ba lta bu'o:__'khor ba'i bde ba thams cad ni 'phral bde ba ltar snang yang don la sdug bsngal te dug gi 'bras bu smin pa lta bu'o:__rkyen sna tshogs pa thams cad ni zin pa'i dus med pa ste smig rgyu'i chu la snyegs pa lta bu'o:__tshe 'di'i bya ba thams cad ni rnam pa kun tu don med pa ste gnyid thun gcig gi rmi lam bzang ngan lta bu'o:__thar pa dam pa'i 'bras bu ni nam yang sdug bsngal bar mi ldog ste 'brum nad byang ba'i skyes bu lta bu'o:__bla ma dam pa'i gdams ngag ni thar pa'i khang bzang du 'dzegs pa'i lam ste them skas bzang po lta bu'o:__rnam par mi rtog pa'i bsam gtan ni ting nge 'dzin thams cad skye ba'i gzhi ste zhing sa dul ba lta bu'o:__e ma rigs kyi bu:__de'i phyir nges 'byung gi blo bskyed:__lus sems khong lhod:__mig har re zhog:__sems rtog med kyi ngang du dar gcig mnyam par 'jog mdzod:__ces cung zad mnyam par bzhag__/des sngon 'gro sems sbyong gi rim pa song nas rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__kun rdzob gnyis su 'dzin pa'i blos byas kyi rtog goms ma yin par/__don dam gdod ma'i gnas lugs rang byung rang gsal chen po'i dgongs pa gsal 'debs pa gzhir byas nas/__dang po skyabs su 'gro ba la/__chos thams cad kyi dbyings ka dag gi ngo bo chos sku/__rig rtsal lhun grub kyi 'od gdangs longs sku/__de gnyis dbyer med pa'i rtsal snang cing yang 'char ba sprul sku/__de gsum ka'ang gud na btsal du med de rang gi sems nyid ngo bo stong pa/__rang bzhin gsal ba/__dbyer med sku gsum gyi bdag nyid rig stong rang ngo shes pa'i ngang du skyabs su 'grau ba'i don shes pas 'di'i rjes zlos/__aH__ka dag gting gsal chos kyi sku:__lhun grub rig rtsal longs spyod rdzogs:__dbyer med thugs rje sprul pa'i skur:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__glo bur rtog 'khrul gyi gzhan dbang du gyur pa'i sems can thams cad gdod nas dbyings rnam dag gi ngang las gang du'ang g.yos pa med pas/__rig pa ye shes 'od du gsal ba'i yin lugs ngo shes te cog bzhag chen por la bzla bar sems bskyed la 'di'i rjes zlos/__hoH__glo bur 'khrul pa'i 'gro ba kun:__gdod nas rnam dag dbyings kyi ngang :__ye shes rigs pas rang grol phyir:__cog bzhag chen por sems bskyed do:__lan gsum/__yongs grub ye shes chen po'i tshogs 'bad rtsol med par gsag cing glo bur rtog sgrib bag chags dang bcas pa rang bzhin med pa'i dbyings su sbyong ba dang*/__rnam dkar gyi phung po rang rig 'od gsal chen po'i sbubs su spel ba'i don so so rjes su dran pas yan lag bdun pa 'di'i rjes zlos/__a:__snang bzhi mthar phyin bla ma la:__'du 'bral med par phyag 'tshal lo:__rlung sems dag pa'i mchod sprin 'bul:__sdig ltung 'dus ma byas par bshags:__gnyis 'dzin bral bas rjes yi rang :__brjod med chos 'khor bskor bzhin tu:__yongs grub chen por bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs 'od gsal dbyings su bsngo:__lan gsum/__de nas gus shing gdung ba'i sems rtse gcig pas tshig dang mthun pa'i don gsal 'debs bzhin pas brjod med don gyi bshags pa 'di gsung bar zhu/__oM:__ye shes sku mchog rang bzhin dkyil 'khor ni:__zla rgyas bzhin du spros pa mi mnga' yang :__thugs rje'i nyi gsal 'od bzhin snyoms mdzad pa'i:__'dir gshegs bdag la dgongs shing bzhugs su gsol:__brjod med shes rab mi g.yo chos kyi sku:__bde chen longs spyod rdzogs sku rigs lnga'i gtso:__thugs rje thabs mkhas rgya che rol pa yi:__zhi khro sprul pa'i sku la phyag 'tshal lo:__dngos su 'byor dang yid kyi rnam sprul pa'i:__kun tu bzang po bla med mchod sprin gyis:__mkha' dbyings rnam dag rgya chen yongs bkod de:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin rgya mtshos mchod:__kun tu bzang mo gsang ba'i b+ha ga la:__rgyal ba'i dkyil 'khor rab 'byams ma lus kun:__'du 'bral med pa'i ngang du ro gcig pas:__gnyis med byang chub sems kyis mnyes gyur cig:__sems kyi rang bzhin chos dbyings nam mkha' che:__chos rnams rnam dag ye nas 'od gsal zhing :__rnal 'byor nyid dbyings smra bsam las 'das pas:__mnyam nyid byang chub sems la rtag tu 'dud:__kun bzang rdzogs chen ye nas brdal ba la:__phyi nang gsang ba bkod pa'i dkyil 'khor ni:__snang srid rnam dag lha dang lha mo'i dbyings:__'byung dang 'byung gyur yab yum lhun rdzogs rnams:__gsang chen rab rgyas gzugs can bdag nyid ma:__mkha' dbyings klong yangs pad mo 'khyil ba la:__gnyis med thig le chen por 'od gsal zhing :__ma bcos spros med byang chub snying po'i sku:__cir yang snang ba bde chen g.yung drung lha:__'du 'bral med pa gsang ba'i dkyil 'khor ni:__bdag nyid chen po rigs lnga yab yum dang :__byang chub lcam dral khro bo khro mo'i tshogs:__rdo rje lha mo tshogs rje tshogs kyi bdag:__rigs lnga dpal chen khro rgyal yab yum bcu:__gnas dang yul gyi phyag rgya sgo ma bzhi:__ye shes sprul pa'i lha tshogs mang po dang :__ma ltar byams shing sring ltar gdung la sogs:__legs nyes stang 'dzin dam tshig rjes gcod pa'i:__phyi nang mkha' 'gro rnal 'byor ma yi tshogs:__dpang gyur rdo rje dam can dgongs su gsol:__rdo rje gdung 'tshob rnal 'byor bdag cag gis:__'gro ba'i don du byang chub sems bskyed de:__bla med byang chub go 'phang thob bya'i phyir:__bstan pa rgya mtsho so so'i 'dul khrims dang :__sku gsung thugs dang mnyam sbyor sdom pa'i mchog:__'da' ka rdo rje dam tshig gtan gyi gnyer:__spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams:__snga phyir mnos shing gnyer du smras so 'tshal:__yun tu mi btang 'da' bar mi bgyid la:__don las gol zhing ldog sems ma mchis kyang :__gzod bya long yod snyam pa'i le lo yis:__klong du ma gyur rtsal shugs chung ba dang :__shes bzhin mi ldan bag med dbang gyur te:__bsgom la mi brtson bsnyen sgrub g.yel la sogs:__rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig la:__tshor dang ma tshor ma rig dbang gis ni:__ston pa'i bka' dang dam las 'gal gyur te:__rnal 'byor gang zhig dam tshig nyams pa dang :__skad cig tsam yang 'phrad par mi bya'o zhes:__bka' las byung yang de ltar ma rtogs te:__gsang sgo 'chol bas dbye gsal dka' ba dang :__mngon shes chung bas skyon can ma rtogs te:__nyams dang tshogs 'dres nyams pa bskang ba dang :__nyams dang snod min rnams la chos bshad dang :__nyams la mi 'dzem nyams pa'i skyon la sogs:__nyams dang 'grogs shing nyams pa de dag gis:__nyams sgrib skyon gyis gos par gyur to 'tshal:__tshe 'di'i rkyen dang yun gyi sgrib gyur rnams:__rang gnong 'gyod pa'i sems kyis mthol bshags na:__byams pa'i thugs rjes bdag la dgongs nas kyang :__gnyis med dbyings su mi 'gyur bdag bkod de:__mi dmigs btang snyoms ngang la bzhugs nas kyang :__gnyis med don gyis tshangs pa stsal du gsol:__don dam dmigs med spros las 'das pa la:__rnam rtog gang yang dmigs par ma gyur te:__kun rdzob sgyu ma tsam gyi dbang gis na:__nongs pa mchis na rang gnong bzod par gsol:__de nas sgrib pa sbyong ba'i dmigs bzlas zab mo 'di bzhin mdzad 'tshal/__khyed rang gi lus kyi dbus su rtsa gsum 'khor lo bzhi dang bcas pa dwangs gsal 'od kyi rang bzhin can gyi mar sne lte 'og sor bzhi'i thad kyi dbu+u ma'i sbubs su/__bla ma bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' dmar gsal longs sku'i chas can rdo rje dang dril bu 'dzin pas rang 'od kyi yum la 'khyud cing pad zla'i gdan la bzhugs par gsal thob/__de la gus pa chen pos gsol 'debs kyi bzlas pas thugs rgyud bskul bas sku las ye shes kyi me 'bar/__rtsa 'khor lo bzhi'i gnas thams cad du khyab/__sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i sgrib pa bzhi lhag med du bsregs/__rang lus kyang 'od kyi rang bzhin dpal rdo rje sems dpa'i gsang ba gsum dang dbyer mi phyed par gyur pa'i mos pa brtan po'i ngang yi ge brgya pa zlos shig__/ces yig brgya bdun nam nyer cig tsam bzlar bzhug__/tshogs bsag pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin sgom 'tshal/__rdo rje sems dpa'i sku las skyes pa'i ye shes kyi me lces spyi bo'i ha~M yig la reg pas de las sangs rgyas thams cad 'dus pa'i rang bzhin can gyi bdud rtsi'i rgyun babs/__'khor lo bzhi'i gnas thams cad du khyab pas bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor pa thams cad dga' ba bzhi'i ye shes kyis rab tu mnyes/__bde chen 'bras bu'i tshogs rdzogs te rdo rje bzhi mngon tu byas par mos la sngags 'di bzla bar zhu/__ma hA su kha badz+ra sa twa a ha~M:__zhes ji ltar 'os pa bzla/__de nas dbang gi ye shes skyed pa'i gzhi rten bla ma'i rim pas byin gyis brlab pa yin pas dmigs 'dun 'di bzhin rtse gcig tu mdzad 'tshal/__snang srid thams cad dur khrod rol pa'i zhing khams chen po'i dbus su seng ge dang pad+ma nyi ma'i gdan la khyed rang skad cig gis dpal he ru ka siM he shwa ra khro 'dzum sgeg pa'i nyams can kha dog dmar zhing mnyam gzhag dang skyil krung can/__dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa ba spu'i khung bu thams cad nas rdo rje ye shes kyi me khro chung gi tshogs dang bcas pa 'phro bas bdud dang bar du gcod pa thams cad sreg par mdzad pa/__steng gi nam mkhar gdod ma'i mgon po nas rtsa ba'i bla ma'i bar gyi brgyud pa'i bla ma thams cad byin thibs ser bzhugs pa/__snang srid thams cad 'ja' zer thig ler mer mer shig shig g.yo bar gsal thob/__slob dpon dang khyed rang gi gnas gsum las 'od zer dpag tu med pa 'phros/__dag pa'i zhing rab 'byams thams cad du khyab/__de dag na gnas pa'i skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho thams cad dang*/__khyad par du 'od gsal snying thig gi brgyud pa'i bla ma rnams kyi gsang gsum gyi byin rlabs thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par char drag tu babs pa tsam du spyan drangs nas khyed rang la sib sib thim par mos shig__/ces dmigs pa phog la sha chen gyi spaus bsreg__/thod rnga dril bu dbyangs kyis bskul te/__aH__ngo bo chos sku'i gzhal yas nas:__ka dag bla ma gshegs su gsol:__rang grol chen por byin phobs la:__'khrul pa dag pa'i dbang mchog skur:__rang bzhin longs sku'i zhing khams nas:__lhun grub bla ma gshegs su gsol:__rig rtsal chen por byin phobs la:__ye shes rgyas pa'i dbang mchog skur:__thugs rje sprul sku'i dkyil 'khor nas:__dbyer med bla ma gshegs su gsol:__snang srid gzhir bzhengs byin phobs la:__'ja' lus rdo rje'i dbang mchog skur:__hU~M hU~M:__yul gyi ming ni bde ba che:__mkha' 'gro gsang ba'i gnas mchog nas:__gdod ma'i mgon po he ru ka:__siM he shwa ra gshegs su gsol:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub na:__byin gyis brlab phyir gnas 'dir dgongs:__glo bur 'khrul pa'i bar chad sol:__'du 'bral med par dbang skur zhig:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__ces brjod la byin dbab/__nam mkhar bzhugs pa'i brgyud pa'i bla ma rnams kyang 'od du zhu nas slob ma la thim pas byin rlabs kyi zil 'bar/__snang ba bde chen du shar/__shes pa gtad med zang thal gyi nyams skyes par gyur pa'i mos pa mdzod cig__/'o ma dang bcas pa'i dri'i thig le gnas gsum du reg ste/__oM AHhU~M:__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob bar du brtan par byas par mos shig__/de rnams kyis ye shes kyi dkyil 'khor du 'jug pa'i rim pa rnams grub pa lags/__gnyis pa dbang dngos ni/__de nas dbang bskur dngos gzhi la spros bcas spros med shin tu spros med rab tu spros med bcas rnam grangs bzhi rim par 'byung ba'i thog mar spros bcas bum pa'i dbang bskur ba yin pas gzhung tshig dang mthun pa'i 'dun pa dang nges shes skyed cig__/bum pa gnas bzhir bzhag la/__oM:__ka dag dbyings kyi bum pa na:__lhun grub rig pa'i lha tshogs bzhugs:__zung 'jug bdud rtsi'i dbang bskur bas:__sgo gsum gzung 'dzin dag par shog:__dbyangs gsal rten snying brjod/__bum chu gnas bzhir 'thor/__bum chu gnas bzhir gtor la khrus byas pas:__phyi gzung ba'i yul 'od phung du dwangs:__nang 'dzin pa'i sems bde chen du grol:__rtsa gnas thams cad 'od gsal ba'i yi ges shigs se gang bar bsam pa dang*/__slob dpon nyid dpal he ru ka siM he shwa ra dngos su gsal ba'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros khyed rang gi dpral bar thim pas bum dbang gi byin rlabs kyi rgyun brtan par byas pa mos shig__/oM oM oM/__zhes rgyas bdab/__/de lus ngag yid gsum gyi gzung 'dzin bag chags dang bcas pa sbyangs shing shes bya la rmongs pa'i sgrib pa dag nas snang srid gzhir bzhengs rang byung lha'i 'khor lo mngon sum mthong ba'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/gnyis pa spros med bdud rtsi'i dbang bskur ba yin pas bsgrag tshig ji lta ba'i 'dun pa dang nges shes skyed cig__/thod pa gnas bzhir bzhag la/__AH__rtsa rlung byang sems b+han+d+ha ru:__bde chen ye shes bdud rtsis gtams:__brdal khyab chen po'i dbang bskur bas:__mtshan ma'i rtog pa rang grol shog:__dbyangs gsal brjod la bdud rtsi byang du gzhug__/bdud rtsi byin pas bdud rtsi'i dwangs ma spyi bo'i 'khor lo'i dbus kyi thig le stong pa'i sgron ma la thim:__de las bdud rtsi cher 'phel bas rtsa gnas thams cad khyab pas bde gsal rnam par mi rtog pa'i nyams skyes pa'i mos pa gyis la rlung bum pa can drag tu gcun cig__/ces drag rlung khug pa gcig bzung du bcug__/mthar rtsa gnas kyi yi ge rnams kyang 'od gsal du thim pas mtshan ma'i rtog pa thams cad dbyings su nub par bsam pa dang*/__slob dpon gyi mgrin pa nas yi ge A li kA li'i phreng ba 'phros/__khyed rang gi mgrin par thim pas gsang dbang gi byin rlabs kyi rgyun brtan par byas par mos shig__/AHAHAH__zhes rgyas gdab/__des sku gsung thugs ye shes chen po'i byin rlabs dang rang byung zag med bde chen gyi nus pa rgyud la zhugs te mtshan ma'i rtog pa mtha' dag 'od gsal gyi dbyings su zad pa'i rten 'brel 'grigs pa yin no/__/gsum pa shin tu spraus med brda'i dbang bskur ba la sngon 'gro sgo gsum sbyong zhing ru shan dbye ba yin pas/__khyed rang rnams kyi lus rdo rje rtse lnga me 'od 'bar bar bsgoms la rdo rje'i 'dug stangs gyis shig:__ces byed du gcug__/ngag tu hU~M gi glu blangs shing snang srid thams cad hU~M gi gzugs sgras gang bar bsam:__hUM ring thung drag dal spel mar brjod/__yid dus gsum gyi spros pa bcad la mnyam par zhog cig__/ces dar cig bzhag la/__bla mas phaT ces drag por brjod pas nyams de las sad pa'i tshe/__de nas khyed rang dmyal bar skyes nas tsha grang gi sdug bsngal myong zhing kyi hud kyi smre sngags 'byin pas mtshon/__yi dwags bkres skom/__dud 'grau gsod gcod/__mi skye rga na 'chi/__lha min 'thab rtsod/__lha 'pho ltung bcas rigs drug gi 'gro ba thams cad kyi lus kyi rnam 'gyur:__ngag gi sgra skad:__sems kyi bde sdug thams cad wal gyis yid la gyis shig__/ces cung zad re bsgom du gzhug__/mthar/__de thams cad kyang skye 'gags gnas gsum dang bral bar shes pas ka dag chen po'i dbyings su rang bab tu zhog la ngal sos shig__/ces cung zad 'jog__/de nas shel rdau 'ja' 'od 'phro ba bstan te/__dngos gzhi rang rig stong gsal rig pa'i snying po can brda 'dis mtshon nas rtogs par gyis shig__/hU~M:__ma skyes stong pa shel lta bu:__ma 'gags gsal ba 'ja' tshon bzhin:__dbyer med rig pa'i snying po can:__'od gsal nges don rtogs par gyis:__a+a:__mi 'gyur ba'i gzer gdab pa'i phyir:__lus drang por bsrang :__rlung rtsol med du bzhag:__mig bar snang du ha re blta:__sems da ltar gyi shes pa skad cig ma'i ngang du 'dzin med lhug par zhog cig:__ces brjod la dar cig bzhag__/slob dpon gyi thugs ka nas a yig dkar po 'od 'bar ba 'phros/__khyed rang gi snying gar thim pas dbang gi byin rlabs kyi rgyun brtan par byas par mos shig__/hU~M hU~M hU~M:__zhes rgyas gdab/__des sems nyid gzhi med rtsa bral du ngo sprad cing de ltar bsgoms pas ka dag gi ye shes mngon sum du rtogs te chos nyid zad sar 'khyol ba'i rten 'brel 'grigs pa yin no/__/bzhi pa rab tu spros med don gyi dbang bskur ba la sngon 'gro sku gsum gyi dkyil 'khor du gzhug pa yin pas/__dpon slob thams cad lus gcer bur phyung :__lus stod tsam gcer bu bya/__slob dpon mnyam bzhag skyil krung drang por dgongs pa la gnas pa'i thugs kar a yig mthing gsal mar me ltar 'bar ba la rtse gcig tu sems zung zhig:__ces cung zad bzhag la/__hU~M hU~M hU~M:__zhes drag tu brjod la byin dbab/__phaT brjod la/__nyams gang shar yang ma bcos pa'i ngang du glod pas/__de'i tshe sems nyid stong pa:__gsal ba:__rig pa'i snying po can tu mthong ba ni sku gsum gyi dkyil 'khor du gzhug pa yin no/__/dngos gzhir slob ma rnams lus 'dug stangs gsum bya:__ngag rlung shin tu dal bar brten:__mig gzigs stangs gsum gyis dbyings la gzir:__dbyings rig dbyer med du mnyam par 'jog:__ces gsungs pas dang po chos sku'i bzhugs stangs seng ge khyi tshugs lta bu dang lta stangs gyen tu gzir la 'od gsal gyi snang ba mtshon par gyis shig__/ces dang*/__gnyis pa longs sku'i bzhugs stangs glang chen nyal ba lta bu dang lta stangs zur du khrid la 'od gsal gyi snang ba mtshon par gyis shig__ces dang*/__gsum pa sprul sku'i bzhugs stangs drang srong tsog bu lta bu dang lta stangs thur du phob la 'od gsal gyi snang ba mtshon par gyis shig__/ces cung zad re 'jog tu bcug__/de nas slob dpon dgongs pa mi g.yo ba'i ngang nas/__a:__sku gsum bzhugs stangs gzig stangs kyis:__dbang po'i mchog ni dbyings la gzir:__mngon sum mthong ba gong 'phel nas:__tshad phebs zad sar phyin par 'gyur:__slob dpon gyi tsit+ta rin po che'i sbubs nas 'od lnga'i gong bu tshon gang ba 'phros/__khyed rang gi tsit+ta'i sbubs su thim pas dbang gi ye shes brtan par byas par mos shig__/a a aH__zhes mi ldog par rgyas gdab/__des lhun grub mngon sum gyi don nyams su len pa la dbang zhing snang bzhi mthar phyin nas 'ja' lus 'pho chen gzhon nu bum pa skur byang chub pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/de dag gi rgyab rten du/__'od gsal ye shes kyi sku can dpal chen siM he shwa ras zhal chems gnad kyi gzer bu rdo rje'i mgur du bzhengs pa 'di legs par gson la/__'khor 'das thams cad rang gi rig pa'i rtsal du snang ba tsam las nam du'ang dbyings las ma g.yos g.yo ba med pas 'khrul grol gyi mtshan ma las gdod nas 'das pa'i don rtogs par gyis shig__e ma smyon pa seng dbang nga :__las kyi rlung zad ye shes rgyas:__ma rig sgo nga'i sbubs las grol:__rang rig 'od gsal sbubs su 'jug:__sgo gsum gyi 'khrul pa zhig tsa na:__'khrul gzhi thams cad ya re cha:__'khrul snang gi mdud pa chod tsa na:__sems 'dzin zer ba thang re chad:__'khrul pa ye shes su shar tsa na:__dag snang thams cad bslu ba'i chos:__thams cad dbyings su thim tsa na:__ci yang ma yin cir yang 'char:__e ma e ma dam pa'i sku drin lags:__e ma 'da' ka'i tshig 'di snying po'i don:__snying phyungs lag mthil bzhag pa 'di las med:__tshig gi tha ma dus mthar snang bar shog:__zag pa rang zad 'byung ba rang sar dengs:__dran pa rang grol zang thal 'od kyi lus:__seng ge dbang phyug nyid dang mnyam par shog:__ces snyan pa'i dbyangs kyis dal bur brjod/__de skad ces bka' stsal pa'i tshig don ma nor bar dran pa'i zungs su bzung nas sgom pas nyams su len pa dang gser gyis bris te spyi gtsug tu bcangs bar bya dgos so/__/'dir bka' srung bka' gtad byed na gtor ma blangs la/__gtor ma snying thig gnyan po'i bka' srung mched gsum du gsal ba khyed rang la gtad cing bka' bsgos pas ji ltar bcol ba'i phrin las thogs med du sgrub par zhal gyis bzhes par mos shig__/aH__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__e ka tsA' Ti ral gcig ma:__'od gsal rig pa zang thal sku:__khyab 'jug chen po sgra gcan 'dzin:__zung 'jug dwangs ma'i thig le 'dzin:__rdo rje dgra 'dul legs pa rtsal:__thugs rje'i cho 'phrul bsam yas pa:__'bum phrag dregs pa'i sde tshogs kun:__dgongs brda snyan nas brgyud pa yi:__rgyal ba rig 'dzin rnal 'byor dbang :__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen dang :__'khor 'das zil gnon he ru ka:__dpal chen siM he shwa ra yis:__ji ltar bka' bsgos dam bzhag bzhin:__dur khrod rol pa'i gnas 'dir byon:__khams lnga dag pa'i sman phud dang :__'byung lnga'i dwangs ma ba liM ta:__dug lnga bsgral ba'i dmar chen po:__dpal gyi pham phabs chen por bzhes:__theg mchog lam du zhugs pa la:__glo bur bdud bzhi'i bar chad zlog:__'khor 'das ru shan dbye ba'i tshe:__gzung 'dzin 'khrul pa'i sa bon sgrol:__rig pa ka dag lta ba la:__yid byed mtshan ma'i rtog pa srungs:__rig rtsal mngon sum snang ba'i tshe:__rlung sems 'gyu ba dbyings su non:__mthar thug gzhi dbyings gnyug ma'i klong :__gzhi snang rig pa'i phrin las sgrubs:__khyad par rdo rje'i slob ma 'di'i:__lus dang grib ltar 'grogs nas kyang :__rtag tu srung zhing skyob pa dang :__phrin las rnam bzhi bsgrub par mdzod:__sa ma ya hoH__/sngags brjod la gtor ma lag tu gtad/__de rnams kyis a ti yang gsang thun mong ma yin pa'i rig pa rtsal gyi dbang bzhi grub nas dga' ston tshogs kyi 'khor lo nang gi sreg blugs kyi tshul du longs spyod par zhu/__zhes tshogs kyi dam rdzas dpon slob lhan cig pas rol/__/spro na/__e ma ki ri ki ri:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun+d+ha li ma su ma su:__i ka ra su lI b+has ta ye:__tsa ki ra b+hu li ta lce ye:__sa mun ta tsar+ya su g+ha ye:__b+hi ti sa na b+h+ya gu li ye:__sa ka ri d+hu ka na:__sa ta ri b+he ta na:__pa ra hi li sa na:__ma kha ra te ke la na:__saM b+hu ra ta me ka tsa ra tang ba:__sur+ya g+ha ta ra e pa sha na:__ra na b+he d+hi sa g+hu te pa ye:__g+hu ra g+hu ra sa ga kha ra na laM:__na ra na ra i tha pa Ta laM:__sir na sir na b+he sa b+he sa ra sa baM laM:__b+hun d+ha b+hun d+ha:__tshi Sha sa ke laM:__sa sA ri rI khe khe i I ma mA ri rI la hA AH__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun b+ha li ma su ma su:__e ka ri li b+ha ta ye:__tsa ga ra b+hu li ta:__lce ye sa man ta:__tsar+ya su g+ha b+hi ti:__sa na b+h+ya gu ye:__ka ri d+ha ki ri:__d+ha ha ka ma ha re lha:__ha na sa ri li hi:__sa na ma kha ra ta ke la na:__saM b+hu da ra te me k+sha tsa ra staM:__d+ha ba su t+ya g+ha ta ra a:__ma sha na par:__b+hi hi:__ti sa g+hu ra la:__ma smis la g+hu sti la ta:__ya g+hu g+hu ra g+hu ra:__brlang ga kha ga la ra na la ma sa:__na ra na la ma:__i tha ra pa ta laM:__si ra na b+he sa ra la ba g+he laM:__ma AH__sa sa ri rI li lI ma mA ra rA:__zhes rdo rje'i glu blang*/__lhag ma bsngaus la thun mong ma yin pa'i smon lam rgya cher btab la shis brjod bya/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi smin byed dus gsum du 'byung bar dkon pa'i thos grol chen po nyid legs par grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la dam tshig khas blang*/__gtang rag maN+Dal sogs dbang rjes spyi ltar byas la slob ma gyes/__slob dpon gyis gtor bskyang nas shis brjod bar phrin las kyi rjes rim rnams don phrin ltar byas pas 'grub bo/__/gzhi snang 'khrul pa ka dag dbyings su zad/__/gdos bcas 'byung ba 'od gsal sbubs su dengs/__/gdod nas 'gyur med thig le'i dbyings chen tu/__/'khor ba ru ldog srid pa dong sprugs shog__/ces 'od gsal rdo rje rtse mo'i bstan pa'i snying po las kyang snying por gyur pa'i gsang ba rmad du byung ba 'di nyid/__gdod ma'i mgon po zab chos kyi mnga' bdag dngos kyis thog ma'i snod ldan tu bka' drin stsal te rjes su gnang ba thob pa bzhin/__dbang gi lag len 'dus gsal 'di'ang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas sgrub gnas rgyal po rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel/__slar sogs khongs rnams phyung ba po ni phun tshogs rnam rgyal lo//___________________

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: