JKW-KABAB-04-NGA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར།
Wylie title yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer JKW-KABAB-04-NGA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 24, Pages 285-313 (Folios 1a to 15a6)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Mi pham rgya mtsho. yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 285-313. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGA-022
Colophon

།ཞེས་ཟབ་གསང་རྩ་བ་གསུམ་དྲིལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་ཁྲིད་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་ཁྲིད་གནད་སྨིན་དུ་བསྩལ་ཞིང༌། དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པའི་དཔེ་ཐོ་གནང་ནས་ཟིན་བྲིས་གྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་རང་བཟོ་སྤངས་ཏེ་བྲིས་པས་ལམ་དོན་གཉེར་གྱི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།།

zhes zab gsang rtsa ba gsum dril te sgrub pa'i zab khrid snying por bsdus pa 'di'ang khyab bdag rdo rje 'chang nyid kyis zhal khrid gnad smin du bstsal zhing*/__dkyus kyi sa bcad pa'i dpe tho gnang nas zin bris gyis shig pa'i bka' yi gnang ba rjes su thob pa la brten nas zhal gyi bdud rtsis 'tsho ba'i skal bzang thob pa mi pham 'jam dbyangs rgya mtshos rang bzo spangs te bris pas lam don gnyer gyi skal ldan rnams kyi bsam pa yongs su rdzogs par gyur cig__/dge'o/

[edit]
༄༅། །ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་བཞུགས།།ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཏཱིཀྵྞ་ཡ། འདིར་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་མེས་འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོ་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་མཚུངས་མེད་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་པའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྒོམས་པའི་ཚུལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་རང་བཟོ་སྤངས་ཏེ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་འདི་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང༌། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་གཞུང་ལས། སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་གནད། ངག་གནད། དམིགས་གནད་གསུམ་ལས་དང་པོ་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ནམ། མིན་ཀྱང་ལུས་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ། ངག་གནད་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སམ་སུམ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་ཏེ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུང་ནས་དུད་པ་ཡལ་བ་ལྟར་སོང་བར་བསམ། སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་སྙམ་པ་དང༌། རང་གི་སྤྱི་བོར་རྩ་བའི་བླ་མ་བསྒོམས་ཏེ། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསམས་ལ་མོས་གུས་ཚད་མེད་པས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན། བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་རེ་ལྟོས་ལིང་བསྐྱུར་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་རྗེས། བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་བ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ། འོག་གི་དམིགས་པ་གང་བསྒོམ་ཀྱང་ཐུན་གྱི་སྔོན་དུ་འདི་ལེགས་པར་བཏང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་གསུམ། ངེས་འབྱུང་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ། སྐྱབས་འགྲོས་མཚམས་སྦྱར་བ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་མྱོང་བ་ཐོན་ཐོན་གྱི་བར་དུ་འཇུག་དགོས་ནའང༌། འདིར་བློ་འབྱོངས་ཟིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཅུང་ཟད་གསལ་འདེབས་པའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་དམིགས་པ་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ན་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་འདི་ཉིད་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་གྲངས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གང་ལ་བརྟགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་རྙེད་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདི་ལྟ་བུ་རྙེད་པའི་དུས་འདིར་གཏན་བདེའི་འདུན་མ་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་སྒྲུབ་དགོས་པར་འདུག་ཅིང༌། དེ་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་ཡང་ཡུན་དུ་མི་གནས་པར་བར་སྣང་གི་གློག་ལྟར་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་འགྱུར་ཞིང་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་ལྟར་ནམ་ཡལ་བའི་ཆ་མེད་ཅིང་ནམ་འགྱུར་ངེས་པ་མེད་པའི་རྐྱེན་བློ་བུར་བ་བྱུང་ན་དོ་ནུབ་ཙམ་ཡང་འཆི་ཆོག་པ་རང་མི་འཆི་བའི་གདིང་སྤུ་ཙམ་མེད་པས་ཆོས་དེ་ཡང་ཕྱི་བཤོལ་དུ་མ་སོང་བར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བསྒྲུབ་པར་ཐག་བཅད། འཆི་བའི་ཚེ་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གཉེན་འདུན་མངའ་ཐང་སོགས་ལྟ་ཅི། རང་གི་ལུས་འདི་ཡང་བོར་ཏེ་མར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་སྤུ་བཏོན་པ་ལྟར་འགྲོ་བའི་ཚེ་ལས་འབའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ། སྡིག་པ་བྱས་ཟིན་པ་སྐྱུར་དབང་ནི་མེད། དགེ་བ་རང་གིས་མ་བྱས་པ་ཁྱེར་རྒྱུ་ནི་མེད་དོ། །ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད་པས། རང་དབང་མེད་པར་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་ཅི་བྱེད། མི་སྐྱེ་བའི་གདིང་ནི་མེད། ད་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་པ་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་བྱེད། དགེ་བ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བསླབ་པར་བྱ་སྙམ་པས་ཆོས་དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ལ་ཕན་ངེས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བླང་དོར་མ་ནོར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཐག་བཅད། དེ་ཡང་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཁོར་བ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་མྱོང་བ་ལྟ་ཅི། དྲན་པ་ཙམ་ན་ཡང་མི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་སྟོན་པའི་ཡ་ང་བ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བས་བདེ་འགྲོའི་གནས་སུ་སྐྱེས་ནས་འཕྲལ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱང་གཉིད་ཐུན་རེའི་རྨི་ལམ་བཟང་བ་དང་འདྲ་སྟེ་འགྱུར་ཞིང་འགྲོ། འཁོར་བའི་རྒྱལ་ཕམ་སྐྱིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་རེས་མོས་ལས་རྟག་ཐུབ་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་བདེ་འབྱོར་ཅི་ལྟར་བཟང་ཡང་སྙིང་པོ་མེད། དེས་ན་དམ་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བྱས་པ་དོན་མེད། སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ལས་མ་འདས་པས་ཕྱི་མར་ཕན་ངེས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་བྱ་སྙམ་དུ་བསམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདོད་ཀྱི་བློ་ཤུགས་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། འཇིགས་རུངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེ་ཡི་འོབས་དང་འདྲ་བ་ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་དཔུང་གཉེན་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས། མདུན་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྩ་བ་གསུམ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གསལ་གདབ་པའམ། ཡང་ན་རང་གི་མདུན་དུ་སེང་ཁྲི་པད་ཟླ་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་བསྒོམ་པ་དེ་ཉིད། ཕྱི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས། ནང་ལྟར་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས། གསང་བ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཏེ་སྐྱབས་གནས་གཅིག་ཆོག་ཀུན་འདུས་ནོར་བུ་ལུགས་སུ་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་གཡས་སུ་རང་གི་ཚེ་འདིའི་ཕ། གཡོན་དུ་མ། མདུན་དུ་གནོད་བྱེད། མཐའ་སྐོར་དུ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྟོན་མོ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྲོམ་འཚོགས་པ་བཞིན་འདུས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་འདྲེན་པ་ལྟ་བུ་བདག་གིས་བྱས་ཏེ། ལུས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ། ངག་གུས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་བརྗོད། སེམས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་རེ་ལྟོས་ལིང་སྐྱུར་ཀྱི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ནས། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སོགས་བརྗོད། ཐུན་འཇོག་ཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་དུ་སོང༌། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་བསྟིམ་པའམ། གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་སྐྱབས་ཡུལ་མ་བསྡུས་པར་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ། ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱིས་ཁྱབ། སེམས་ཅན་གྱིས་གར་ཁྱབ་ལས་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁྱབ། ལས་ངན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕ་མར་བྱས་པའི་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན། ཕ་མར་བྱས་རེས་བཞིན་དུ་ད་ལྟའི་ཕ་མ་བཞིན་ཕན་ཚད་མེད་པར་བཏགས། གནོད་པའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྐྱབ་སྟེ་རང་གི་སྲོག་ལྟར་ལེགས་པར་བསྐྱང་བའི་དྲིན་ཅན་མ་རྒན་འགྲོ་བ་འདི་དག །བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བསྒྲུབས་པས་ཞེ་འདོད་དང་ལག་ལེན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བའི་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། སྙིང་རྗེ་ནས་བཞག་པས་མི་ཕན་པས། འདི་རྣམས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་དྲངས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་བྱ། ད་ལྟ་དེའི་ནུས་པ་བདག་ལ་མེད་པས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་ནུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས། གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སོགས་བརྗོད། མཐར་ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་ཁྲིད། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད། ཐུགས་འོད་གསལ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཁྲིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་གཞི་བཀོད་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཆོས་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ་པ། ལམ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྟོང་ཆེན། ཀུན་སྣང༌། རྒྱུ་ཏིང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། འདིས་མར་འཆི་སྲིད་སྦྱོང་ཞིང་དག་པར་བྱེད། ཡར་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་གསོས་འདེབས་པས་འབྲས་བུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག །བར་དུ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་འདིང་བས་ན་ལམ་གོང་མ་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡང་འཆི་སྲིད་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ་ཞེས་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་མའི་ང་རྒྱལ་ཡང་བྱ་སྟེ། འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཀུན་སྣང་ནི། ཆུ་ལས་རླབས་གཡོས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་གནས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྒྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བསྒོམ་པའམ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའོ། །འདིས་བར་དོ་སྦྱོང་ཞིང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག །འོད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷར་ལྡང་བའི་རྒྱུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞི་འདིང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི། སྟོང་ཆེན་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་སྙིང་རྗེའི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རིག་པའི་གདངས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་སྤྲིན་བྲལ་གྱི་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཐོལ་གྱིས་གསལ་བ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་དུ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལས་འཇའ་ཤར་བ་ལྟར་བསྒོམ་མོ། །འདིས་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་ཀ་མའི་སྲེད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ལས་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག །རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་བཞེངས་པའི་གཞི་འདིང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལམ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་རྒྱུའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མ་དག་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་ཞེན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་ལས། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་འབྱུང་བཞི་རྀམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བཏབ། གཞལ་ཡས་ཁང་དེའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པའོ། །གཉིས་པ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ། ལྷ་བསྐྱེད་པ་དངོས་དང༌། གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །དང་པོ་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་བབས་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། བྱིན་རླབས་བསྡུས། སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང༌། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བདག་ཉིད་བླ་མ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་པ། ཞལ་ཞི་བ་ལ་སྤྱན་ཧུར་བག་ཏུ་གཟིགས་པ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཅིང་མཛེས་པ། སྐུུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཕོད་ཆེན་ནམ་སྔགས་བེར་མཐིང་ག །དེའི་སྟེང་དུ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟ་འོག་བེར་ཕྱམས་དབང་གི་མདོག་ཅན་གསོལ་བ། དབུ་ལ་རབ་མཛེས་ཤ་བའི་སྙན་ཞུས་འརྗིད་པ། ཕྱག་གཡས་པས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པའི་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཐབས་སུ་འཛིན་པ། སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ། ཕྱག་གཡས་པས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང༌། གཡོན་པས་སྡིགས་པའི་མགུལ་ནས་སྡོམ་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། འཁོར་དྲག་པོ་རིགས་བཞི་དང་བཅས་པ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རབ་འབྱམས་མུ་མེད་དུ་འཕྲོ་བ་གསལ་བཏབ། དེ་ལྟར་སྐུ་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔ་འཕྲོ་བ་ནི་བུམ་པའི་དབང་རྫོགས་པའི་བརྡ་དང༌། གསང་བའི་དབང་རྫོགས་པའི་བརྡར། ཕྱག་གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་མཚན་ལྡན་གྱི་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ནང་ན་འཆི་བ་མེད་པའི་མཆོག་སྩོལ་བའི་ཚེ་བུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཕྲོ་ཞིང༌། དེ་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས་པ་ཤེར་དབང་རྫོགས་པའི་བརྡར་གྲུ་མོར་གསང་ཡུམ་མནྡ་ར་བ་ཁ་ཊཱྃ་གི་རྣམ་པར་སྦས་པའི་བརྡ་ཐབས་ཀྱིས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་བ་མེད་པར་འདྲེན་པ། དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པའི་བརྡར་ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་ཞིང་སྤྱན་ཧུར་བགས་སུ་གཟིགས་པ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱངས་ཤིང་གཡོན་བསྐུམས་པའི་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་སུ་བཞུགས་པ། འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་འོད་ཕུང་ཆེན་པོ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་ན། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང༌། འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རིགས་བདག་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་རྣམས་གསུམ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན། བཻ་ཌཱུརྻའི་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། །བདག་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདྨ་དང་ཉི་མའི་དབུས་སུ་ཡི་དམ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་བརྗིད་པ། ཕྱག་གཡས་པ་གྲི་གུག་གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་བ། དེའི་པང་དུ་སྦྱོར་བའི་ཡུམ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་འདུས་པའི་གཙོ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་སྤྲས་པ་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ཡབ་ཀྱི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་དང་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོར་ཕག་ཞལ་བཞད་པ་གསལ་བཏབ། བདག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་ཞིང༌། ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐམས་ཅད་དྲན་བཞིན་དུ་འདུ་བ་སྣང་སྲིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉེ་བར་སད་པས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་ལྷར་གསལ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོ་གསལ་གདབ་པ་དེས་སྦྱང་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་ཞེན་མ་དག་པ་དག་པར་བྱེད་ཅིང༌། འབྲས་དུས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་འགྲུབ་པ་དང༌། ལམ་དུས་སུ་རྫོགས་རིམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ལ་རྒྱས་པར་སྦྱོར་འདོད་ན་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པ་གསལ་བཏབ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པར་བསམ། གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ་ལ་དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་ངོ༌། །དང་པོ་ཏིང་འཛིན་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་བསྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སྟེ་གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྒོ་བཞིས་སྤྱན་དྲང་ཞིང་བསྟིམས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའོ། །དེ་ལ་གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྒོ་བཞི་ནི། ཇི་སྐད་དུ། མཚོན་པ་བརྡར་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་སྒོ། །ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ། །དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་སྒོ། །དོན་དམ་གསལ་འདེབས་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་སྒོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱ་ཞིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཚིག་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ པདྨ་འོད་དང་སོགས་སྔགས་བཅས་པས་སྤྱན་དྲང་བ། ཛཿཞེས་པས་མདུན་དུ་འདུས། ཧཱུྃ་ཞེས་པས་རང་ལ་ཐིམ་ལ་ཁད་དུ་གྱུར། བཾ་ཞེས་པས་རང་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས། ཧོཿཞེས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་བྱ། དེ་ལྟར་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་པ་མི་འབྲལ་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་གིས་གསལ་བཏབ་བོ། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་དུ་སྤྲོ་ན། ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྙེན་བཀུར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་པ་གནས་སུ་སྟོབ་ཅིང༌། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟོད་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ་བྱ་སྟེ། དང་པོ་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿཞེས་པས་དོན་གྱི་ཕྱག་ལེན་བཏབ་སྟེ་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དངོས་སུ་འབྱོར་པ་དང་ཡིད་སྤྲུལ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་སྨན་རག་གཏོར་མ་དང༌། ཡུམ་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་གསང་བའི་དབང་པོ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ལྷ་མོ་རྣམས་གནས་སོ་སོར་ཐིམ་པར་བསམ། ཡི་དམ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དྲན་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་ཚུལ་སྤྱར་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཆོས་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་ལ་བསླབ་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་བསླབ་པ། ང་རྒྱལ་ལ་བསླབ་པ། ངག་དྲན་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ཐ་མལ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་རགས་པ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ལྷ་སྐུའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ནི། རྫིང་བུ་གསལ་དྭངས་གཡོ་བ་མེད་པའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས་ལམ་ཙམ་གསལ་བ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམས་པས་སྤྱི་རྣམ་རིགས་པའི་གསལ་སྣང་བྱུང་ན་སྤྱིའི་གསལ་སྣང་མ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་སྤྱན་སོགས་ནས་ཞབས་ཀྱི་བར་སྐུའི་ཆ་ཤས་དང༌། དབུ་ཞྭའི་རྒོད་ལྡེམ་ནས་གདན་ཁྲིའི་བར་རྒྱན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཞིང་གསལ་བཏབ་ཀྱིན་བསྒོམས་པས་དེ་དང་དེ་རེ་རེ་ལའང་སེམས་ཟིན་ཏེ་སོ་སོའི་གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་མ་འདྲེས་པར་ཕྲ་ཞིབ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་འབད་པས་བསྒོམས་ཤིང༌། སོ་སོའི་གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་དང༌། མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར་གཅིག་ཅར་དུ་གསལ་ཞིང༌། དེར་སེམས་ཟིན་པ་ན་སྤྱི་བོའི་བླ་མ། ཡི་དམ་ཞི་དྲག་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཅར་དུ་སྤྱན་གྱི་དཀར་ནག་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆོད་ཀྱང་མ་འདྲེས་པར་གསལ་ཐེབས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཅི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་འཇོག་ནུས་པ་བྱུང་ན་གསལ་བ་ཐ་མ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ཆེར་གོམས་པ་ན་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་གནད་ཀྱིས་ནང་དུ་རླུང་ཟིན་པ་ན་ཕྱི་རོལ་དུ་རྟགས་བཅུ་འཆར་བ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ཕྱི་རོལ་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི་གསལ་བ་འབྲིང་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཀྱང་གོམས་པ་ན་རང་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པའི་ཚེ། གཞན་ཕལ་གྱིས་ཀྱང་ལྷར་མཐོང་ནུས་པ་གསལ་བ་རབ་ལུས་ཀྱིས་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ང་རྒྱལ་ལ་བསླབ་པ་ནི། ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསྐྱེད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དེ་ཉིད་ངའོ་སྙམ་པས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ཞིང་ལྷ་སྐུ་རང་གི་རིག་རྩལ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་སྟེ། དེའང་ང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུན་ལྷང་ངེ་བ་དེ་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་རྩིས་བཏབ་ནས་གཉུག་མར་ཁྱེར་ཤེས་ན་ཡང་དག་པའི་ཉེ་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དག་དྲན་ལ་བསླབ་པ་ནི། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་དེའང་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་བསླབ་པ་སྟེ། དེའང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་མི་སྣང་ཡང་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་འགགས་པར་སྟོན་པ་སྟེ། གཞི་དུས་སུ་གདོད་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཉེས་སྐྱོན་གྱིས་གོས་མ་མྱོང་བ་དང༌། འབྲས་དུས་སུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྣམ་འགྱུར་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་དང་དེའི་ངོ་བོར་ཤར་བ་ལས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་རང་མཚན་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མོས་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཞག་པར་བྱ་བ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཞི་དུས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པ་དང༌། འབྲས་དུས་སུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་གཅིག་པས་ཞལ་གཅིག །གཞི་དུས་སུ་གདོད་མའི་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་ལྡོག་ཆ་ནས་བདེན་པ་གཉིས་དང༌། འབྲས་དུས་སུ་ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའམ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ལ་སོགས་པས་མཚོན་ནས་ལྷ་སྐུ་རྒྱན་ཆས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དག་པ་དྲན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་གསལ་གདབ་ཅྀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྩལ་སྦྱངས་ཕྱིར་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ལྷ་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཚད་ཙམ་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ལས་གོ་ལྡོག་པ་སོགས་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ་ལ་རྩལ་སྦྱང་བས་གཞལ་ཡས་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་པ་ཆེར་མ་སོང་ཞིང༌། ལྷ་སྟོང་གསུམ་ཙམ་བསྒོམ་པ་ཆུང་ངུ་མ་སོང་ཡང་དོགས་པ་དང་མི་འཚམས་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་སོགས། ཅི་ལྟར་བསྒོམས་ཀྱང་བདེ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་མདུང་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུའི་རོལ་པར་སྤྲོ་བ་སོགས་རྩལ་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱི་བོགས་དབྱུང་བས། མ་དག་པའི་ལས་སྣང་འདི་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལྷར་གསལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གེགས་བསལ་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ལྷར་སྣང་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ཏེ་ལྷ་སྤོང་བའི་ཕ་རོལ་ན་སེམས་མེད། སེམས་སྤང་བའི་ཕ་རོལ་ན་ལྷ་མེད་པས་ལྷར་སྣང་དང་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་སྐྱངས་ལ་ཐབས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་གསལ་བ་སྐུ་ཡི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་གཉིས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་དང་སོ་སོའི་འཛབ྄་དགོངས་སོ། །དང་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་བ། གཡོན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པའི་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་སོར་ཁ་ཕྱེ་བ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ། དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཀློང་དུ་ཐུགས་སྲོག་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་འམ་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི་མཐར་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བསྡུས། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། འོད་ཟེར་རྣམས་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ལྷའི་སྐུ། གྲགས་པ་སྔགས། དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གྱུར་བར་དམིགས་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་སོགས་བཟླའོ། །དེ་ལ་སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ལ་དམིགས་པ་དང༌། བསྒོམ་བྱའི་ཏིང་འཛིན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་དང༌། བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀྱང་སྤྱི་དྲིལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེས་དབུ་དྲངས་ཏེ། བཛྲ་རྡོ་རྗེ། གུ་རུ་བླ་མ། པདྨ་ཞེས་རྒྱ་སྐད་སོར་བཞག་གི་མཚན། དེ་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་དང༌། དེ་ཝ་ཞེས་ལྷ་ཡི་དམ་ལ་འཇུག་པ། ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡར་དྷེ་ཝ་ཞེས་ཡི་དམ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཞེས་པ་མཁའ་འགྲོ་སྟེ། དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོའི་བརྡར་དྷ་ཀི་ནཱི་ཞེས་སུ་སོང་བའོ། །དེ་ལྟར་རྩ་བ་གསུམ་ལ་བོས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ནས་དོན་དུ་གང་གཉེར་ན། སརྦ་སིདྡྷི་ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད། ཕ་ལ་དོན་འགྱུར་གྱི་བཟང་པོ། དེ་དག་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ཧཱུྃ་སྦྱང་བའོ། །དེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དང་སྦྱར་ན། བླ་མ་ཡན་ཆོད་བསྙེན་པ། ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པ། དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ལས་སྔགས་སོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གི་བཟླས་པ་ལའང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ། རིགས་བདག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་དོན་བྱིན་རླབས་བསྡུ་བ། སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་བཟླས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་བསྒོམ་དོན་དང༌། སྔགས་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་རིགས་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་དང་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་ཕྱག་གི་ཚེ་བུམ་དུ་ཞུགས་པ་གང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལུད་དེ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་བཟླའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཨོཾ་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པའི་ཡི་གེས་མགོ་དྲངས་ཏེ། ཨ་མཱ་ར་ཎྀ་ཞེས་ཨ་ཐུང་དགག་པའི་སྒྲ་ཡིན་ཅིང༌། མཱ་ར་ཡ་འཆི་བ་ལ་འཇུག་པས་སྒྲ་སྦྱར་ན་མི་འཆི་བའམ། འཆི་མེད་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ལ་བོས་ནས། ཛཱི་ཝནྟི། འཚོ་བ། སྭཱ་ཧཱ། གཞི་ཚུགས། ཞེས་སམ། སྭཱ་ལེགས་པ་ཧཱ་སྦྱིན་པའི་སྒྲར་སོང་ན་ལེགས་པར་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ལའང་བསྒོམ་དོན་དང་སྔགས་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་མི་དམིགས་པར་བྱས་པའི་ཚབས་སུ་ཡི་གེ་དྲུག་པས་བསྐོར་བ་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་ངོ་བོར་གནས་གྱུར་པར་བསམ་ལ་བཟླའོ། །གཉིས་པ་སྔགས་དོན། ཨོཾ་མགོ་འདྲེན། མ་ཎི་ནོར་བུ། པདྨེ། པདྨ་ཅན། ཧཱུྃ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ནོར་བུ་པདྨ་ཞེས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྱག་མཚན་ཅན་ཞེས་དྲང་དོན་ནམ། ངེས་དོན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སོགས་བཤད་པ་མང་པོ་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་བསྒོམ་དོན་དང་སྔགས་དོན་གཉིས། དང་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་མ་ཎྀའི་ཚབ་ཏུ་བཛྲ་གུ་རུ་གསལ་བཏབ་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་མཆོད། བྱིན་རླབས་བསྡུས། སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ནས་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་སྔགས་བཟླ། གཉིས་པ་སྔགས་དོན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སམ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ས་བོན་གྱིས་དབུ་དྲངས་ནས། བཛྲ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཆོས་སྐུ་གསང་བ་འདུས་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི་དོན་ཡིན་པས་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་མཚན་རྟོག་གིས་མི་ཕྱེད་པ་བསྟན་ནོ། །གུ་རུ་ནི་བླ་མ་སྟེ། གུ་རུའི་སྒྲ་ལྕི་བ་ལ་འཇུག་པས། ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་ཡོན་ཏན་བླ་ན་མེད་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལྟར་ལྕི་བ་ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་བསྟན། པདྨ་ནི། རྒྱ་སྐད་བོད་དུའང་སོར་བཞག་པ་སྟེ། གསུང་རྡོ་རྗེ་མ་ཆགས་པ་སྐྱོན་བྲལ་པདྨའི་རིགས་སུ་སྟོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའཆང་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དེ་ལ་བོས་ནས་ཅི་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་ན། སིདྡྷི་ཞེས་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ། ཧཱུྃ་ཞེས་པས་བསྐུལ་བའི་སྔགས་ཡིན་པས་དོན་གྱིས་ སྩོལ་ཅིག་ཅེས་པར་འགྱུར་རོ།།རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདི་ནི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་འདིར་སྒྲ་ཐད་དྲངས་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ལས། གཞན་དུ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི་བཤད་ཚུལ་མཐའ་དག་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་བློའི་ར་བ་ལས་རྒལ་བའོ། གཉིས་པ་དྲག་པོ་ལ་ཡང༌། བསྒོམ་དོན་དང་གོ་དོན་གཉིས། དང་པོ། རང་གིས་སྔགས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་མཚོན་ཆས་བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། སྲོག་སྙིང་འཕྲོག །དབང་དུ་བསྡུས། བྲན་དུ་བཀོལ། ཞི་བས་གདུལ་དུ་མི་འཚལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྲེག་པར་བསམས་ལ་བཟླའོ། །གཉིས་པ། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་དྲངས་ནས། ཨར྄་ཙིག་ཁྲོས་པ། ནེར྄་ཙིག་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བརྡའོ། །སྒྲ་བ་ཁ་ཅིག་སྒྲ་བསྒྲུབས་ནས་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་ཅན་དུའང་བསྒྱུར། བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས། ན་མོ་ཕྱག་འཚལ་བ་སྟེ། སྒྲ་སྡོམ་ན་ཁྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཐུགས་དམ་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ་དང༌། ཕཊ྄་ཞེས་ལས་ལ་བསྐུལ་བའོ། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ལའང་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་དང་ཕལ་པ་གཉིས་དང་པོ་ལ་བསྒོམ་དོན་དང་སྔགས་དོན་གཉིས། དང་པོ། ཡུམ་གྱིས་ཡབ་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་སྲོག་བྃཿལས་ཡབ་ཀྱི་སྔགས་ཕྲེང་བྱུང༌། ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བཟོད་དུ་མེད་པ་འབར། སླར་ཡང་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ལས་བརྡོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བྱུང༌། །ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ། དེ་ལྟར་བར་མ་ཆད་པ་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བའི་འོད་དང་བདེ་བའི་རྩལ་གྱིས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རོལ་པ་དེ་ཡང་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འབའ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བསམས་ལ་བཟླ། གཉིས་པ་བཟླ་བྱའི་སྔགས། ཨོཾ་ཞེས་མགོ་འདྲེན་པའི་སྔགས། ཧྲཱིཿརྒྱུ་མ་ནོར་བ་རྩ་བའི་སྔགས། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཁྲོ་བོ། ཧ་ཡ་རྟ་གྲཱྀ་ཝ་མགྲིན་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བསྐྱེད་པ་རྐྱེན་གྱི་སྔགས། དེའི་ཐ་མར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཅེས་སྦྱར་བས་བཟླས་པ་ལས་ཀྱི་སྔགས་སུའང་གྲུབ་པའོ། །འདེའི་གཤམ་དུ་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ། དཔའ་བོ་སྡེ་བཞིའི་སྲོག །སརྦ་སིདྡྷི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཕྱིར་དོན་དུ་སྩོལ་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཕལ་པའི་ལས་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། །དང་པོ། ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡབ་ཀྱིས་ཡུམ་བསྐུལ་བ་ལ། བསྒོམ་དོན་དང་སྔགས་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཡབ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་ཡུམ་གྱི་སྔགས་ཕྲེང་བརྒྱུད་མར་བྱུང༌། མཁའ་གསང་གི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། སླར་ཡང་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་ནས་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ། དེ་ལྟར་བར་མེད་དུ་འཁོར་བའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞིས་སྲིད་གསུམ་གང༌། དཀར་མོས་ཞི་བ་སོགས་ལས་བཞི་རྩོལ་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བསམ། གཉིས་པ་བཟླ་བྱའི་སྔགས། ཨོཾ་ཞེས་པས་ཐོག་དྲངས། བྃ། རྒྱུའི་སྔགས། བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། ཀྲོ་ཏི་ཀཱ་ལི། ཁྲོ་མོ་ནག་མོ་ཞེས་དང༌། དེའི་མཐར་ཐུག་དམ་བསྐུལ་བའི་སྔགས་ཧཱུྃ་ཕཊ་དང༌། ཧ་རི་ནི་ས། རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་སྲོག་སྔགས། སརྦ་སིདྡྷི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད། ཧཱུྃ་སྩོལ་བར་བསྐུལ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ། །ཚར་གཅོད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། བསྒོམ་དོན་དང༌། སྔགས་དོན་གཉིས། དང་པོ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ལྟར། རང་ཉིད་གཙོ་བོའི་ཞལ་ནས་ཤཱ་ས་ནའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་རབ་འབྱམས་ཁྲོམ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་བྱ་འགུགས་བསྒྲལ་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བསམ། སྔགས་དོན་ཨོཾ་གྱིས་མགོ་དྲངས་ནས། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སོགས་གཞུང་གཞན་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོའམ་རྟེན་དུ་གྱུར་བ་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་རང་ངམ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། བསྒོམ་བྱའི་དམིགས་པ་བསྟན་པ་དང༌། བཟླ་བྱའི་སྔགས་དོན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་གི་ཐོད་པ་ཚེ་ལྷ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོ། །བུམ་པ་ཡབ་ཀྱི་ངོ་བོ། དེ་གཉིས་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མ། སེར་དཀར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར། གཡོན་བུམ་པ་ཅན། ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས་པས། དང་པོ། རང་གི་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བརྐུས་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ལྟར་བསྡུས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་ལུས་ལ་བསྟིམ། གཉིས་པ་ཁྱབ་བྱ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང༌། ཁྱབ་བྱེད་ནམ་མཁའ་སྟེ་ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་བཅུད་དང་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་ལུས་ལ་གཞུག །གསུམ་པ་ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུ་ཞིང་བསྟིམ། བཞི་པ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་སྐུ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་དབྱེར་མེད་པར་སིབ་སིབ་ཏུ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་འབྱོར་བར་བསམ་ལ་བཟླའོ། །གཉིས་པ་སྔགས་དོན། ཨོཾ་གྱིས་མགོ་དྲངས་ནས། བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ། རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་ཞེས་དང༌། སིདྡྷི་དངོས་གྲུབ། ཨཱ་ཡུུ་ཥེ་ཚེ། ཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚེ་ཡི་ས་བོན། ནྲྀ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚེ་སྲོག་རྟེན། ཛཿཞེས་ཚེ་བཅུད་དེ་རྣམས་འགུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་དམིགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ནས། གསུམ་པ། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ། མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས། དང་པོ། གཞུང་ལས། ལུས་གནད་ བསྲངས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྡོ་རྗེ་ཕྲོད་ཕྲེང་གི་སྐུ་རྐྱང་པ་ཙམ་དུ་གསལ་བའི་སྟོང་ར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་དབུས་སུ། རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་རླུང་རོ་བསལ། གྲུ་གཡོན་གྱི་ཁ་ཊཱྃ་མནྡ་རའི་ངོ་བོ་ལས་འོད་དམར་སེར་བདེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བྱུང༌། རང་གི་སྣ་བུག་ནས་ཞུགས། ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་རེག་པས་མེ་འབར། མེ་ལྕེ་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཞུ་བའི་འབར་འཛག་གིས་དྲང་བའི་བདེ་བ་ལ་སེམས་གཏད་ནས་དམིགས་པ་དང་སྦྱར་བའི་བུམ་ཅན་ཇི་ནུས་སུ་འཛིན་པའོ། །གཉིས་པ། གཞུང་ལས། རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག་ཞེས་པས་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ། ལྷ་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་བ་དང༌། དེ་ལས་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས། དང་པོ། ཐུན་མཐར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། དེ་རང་ལ། རང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འམ་ཐུགས་སྲོག །ཐུགས་སྲོག་ཐིག་ལེ། ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སུམ་འཁྱོགས་ལ་ཐིམ། མཐར་ནཱ་ད་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་གློག་ཡལ་བ་ལྟར་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ། དེ་ལྟར་བློས་གསར་དུ་བྱས་པའི་སྟོང་པ་དང༌། རང་གི་སེམས་གདོད་མའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་བརྡོལ་བ་ལྟར་ཟུང་འཇུག་གི་དབྱིངས་ལས་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་བཞེངས་ནས་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་བལྟས་ལ། དགེ་བསྔོ་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གཏེར་འབྱིན་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་ཡི། །དང་པོར་གྱུར་པའི་ཟབ་གཏེར་གཟུགས། །སླར་ཡང་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་ནི། །འདྲེན་མཆོག་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་གསལ། །ཚུལ་དེའི་རྨད་བྱུང་རྟེན་འབྱུང་གིས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མངའ་ཐང་དཔལ། །རྫོགས་ལྡན་སླར་ཡང་བོས་པ་བཞིན། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་དཔྱིད་དུ་གནས། །ཞེས་ཟབ་གསང་རྩ་བ་གསུམ་དྲིལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་ཁྲིད་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་ཁྲིད་གནད་སྨིན་དུ་བསྩལ་ཞིང༌། དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པའི་དཔེ་ཐོ་གནང་ནས་ཟིན་བྲིས་གྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་རང་བཟོ་སྤངས་ཏེ་བྲིས་པས་ལམ་དོན་གཉེར་གྱི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer bzhugs//na mo gu ru pad+ma many+dzu shrI badz+ra tIk+Sh+Na ya/__'dir gter 'byin grub thob rgya mtsho'i spyi mes 'gro 'dul sangs rgyas bla ma'i zab gter gyi snying po bdag cag gi 'dren mchog mtshungs med kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal la yang gter du bka' babs pa'i rtsa gsum dril sgrub kyi khrid rim mdor bsdus te bsgoms pa'i tshul 'jam mgon bla ma rang nyid kyi gsung rgyun ltar rang bzo spangs te zin bris su bkod pa 'di la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gnyis/__thun gyi sngon 'gro dang*/__khrid kyi sngon 'gro'o/__/dang po gzhung las/__stan bde ba la lus drang por bsrang*/__rlung ro dgu phrugs su bsal sogs gsungs pa ltar/__lus gnad/__ngag gnad/__dmigs gnad gsum las dang po dben pa'i gnas su stan bde ba la 'dug ste lus gnad rnam snang chos bdun nam/__min kyang lus drang por bsrangs te/__ngag gnad rlung ro dgu phrugs sam sum phrugs su bsal te nad gdon sdig sgrib thams cad dud khung nas dud pa yal ba ltar song bar bsam/__sems rnal du phab ste mkha' khyab kyi sems can thams cad kyi don du lam zab mo nyams su blang snyam pa dang*/__rang gi spyi bor rtsa ba'i bla ma bsgoms te/__skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bor bsams la mos gus tshad med pas dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma rin po che mkhyen/__bdag gi rgyud byin gyis brlab tu gsol/__zhes re ltos ling bskyur gyis gsol ba btab rjes/__bla ma 'od du zhu ba rang gi spyi bo nas thim par mos te/__'og gi dmigs pa gang bsgom kyang thun gyi sngon du 'di legs par btang ngo*/__/gnyis pa khrid kyi sngon 'gro la gsum/__nges 'byung gis rgyud bskul ba/__skyabs 'gros mtshams sbyar ba/__byang chub mchog tu sems bskyed pa'o/__/dang po blo ldog rnam pa bzhi'i sgo nas 'khor ba mtha' dag las nges par 'byung ba'i khrid rim rnams rgyas par gzhan du gsal ba ltar myong ba thon thon gyi bar du 'jug dgos na'ang*/__'dir blo 'byongs zin gyi dbang du byas te cung zad gsal 'debs pa'i tshul du byas nas dmigs pa de rnams gcig tu dril na dal 'byor tshang ba'i rten 'di nyid rgyu dang ngo bo grangs dang dpe la sogs pa'i tshul gang la brtags kyang shin tu rnyed par dka' zhing rnyed na don chen po dang ldan pa 'di lta bu rnyed pa'i dus 'dir gtan bde'i 'dun ma dam pa'i chos kho na sgrub dgos par 'dug cing*/__de ltar rnyed pa de yang yun du mi gnas par bar snang gi glog ltar skad cig skad cig gis 'gyur zhing chu yi chu bur ltar nam yal ba'i cha med cing nam 'gyur nges pa med pa'i rkyen blo bur ba byung na do nub tsam yang 'chi chog pa rang mi 'chi ba'i gding spu tsam med pas chos de yang phyi bshol du ma song bar da lta nyid nas bsgrub par thag bcad/__'chi ba'i tshe zas nor longs spyod gnyen 'dun mnga' thang sogs lta ci/__rang gi lus 'di yang bor te mar gyi dkyil nas spu bton pa ltar 'gro ba'i tshe las 'ba' zhig gi rjes su 'brang ste/__sdig pa byas zin pa skyur dbang ni med/__dge ba rang gis ma byas pa khyer rgyu ni med do/__/las byas pa chud mi za ba ma byas pa dang mi 'phrad pas/__rang dbang med par las kyi dbang gis 'khor ba mtho dman gang zhig tu skye bar 'gyur/__ngan song gsum du skyes na ci byed/__mi skye ba'i gding ni med/__da phyin chad sdig pa srog la babs kyang mi byed/__dge ba la nan tan du bslab par bya snyam pas chos de yang skye ba phyi ma phan chad la phan nges pa'i rgyu 'bras kyi blang dor ma nor bar bya'o snyam du thag bcad/__de yang las kyi dbang gis 'khor ba gang du skyes kyang sdug bsngal gsum gyi rang bzhin las ma 'das te/__ngan song gi 'gro ba rnams ni myong ba lta ci/__dran pa tsam na yang mi bde ba'i tshor ba ston pa'i ya nga ba yin la/__gal te zag bcas kyi dge bas bde 'gro'i gnas su skyes nas 'phral bde ba ltar snang ba rnams kyang gnyid thun re'i rmi lam bzang ba dang 'dra ste 'gyur zhing 'gro/__'khor ba'i rgyal pham skyid sdug thams cad res mos las rtag thub pa gcig kyang med pas bde 'byor ci ltar bzang yang snying po med/__des na dam pa'i chos las gzhan pa'i bya byed thams cad byas pa don med/__sdug bsngal gyi 'khor lo las ma 'das pas phyi mar phan nges kyi chos de yang khams gsum 'khor ba las nges par 'byin pa'i chos rnam par dag pa zhig bya snyam du bsam pa'o/__/de ltar khams gsum 'khor ba las nges par 'byung 'dod kyi blo shugs drag pos rgyud bskul te/__gnyis pa skyabs su 'gro ba ni/__'jigs rungs 'khor ba'i sdug bsngal me yi 'obs dang 'dra ba las/__sems can thams cad sgrol ba'i dpung gnyen bslu ba med pa'i skyabs gnas dkon mchog rin po che rnam pa gsum la skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas/__mdun mkhar skyabs yul rtsa ba gsum mkha' khyab tu gsal gdab pa'am/__yang na rang gi mdun du seng khri pad zla nyi ma'i steng du bla ma dang gnyis su med pa dpal o rgyan gyi slob dpon chen po snang srid zil gnon gyi cha lugs can du bsgom pa de nyid/__phyi ltar dkon mchog kun 'dus/__nang ltar rtsa gsum kun 'dus/__gsang ba sku gsum kun 'dus te skyabs gnas gcig chog kun 'dus nor bu lugs su gsal btab la/__de dag gi mdun du g.yas su rang gi tshe 'di'i pha/__g.yon du ma/__mdun du gnod byed/__mtha' skor du rigs drug gi sems can thams cad ston mo chen po la khrom 'tshogs pa bzhin 'dus pa de thams cad kyi byang 'dren pa lta bu bdag gis byas te/__lus gus pa'i sgo nas phyag 'tshal/__ngag gus pa'i sgo nas skyabs 'gro'i tshig brjod/__sems gus pa'i sgo nas 'di nas byang chub ma thob kyi bar du ci mdzad khyed shes re ltos ling skyur kyi mos gus gdung shugs drag pos skyabs su 'gro bar mos nas/__na mo/__bdag sogs 'gro kun sogs brjod/__thun 'jog khar skyabs yul rnams kyi sku las 'od zer 'phros/__rang gzhan sems can thams cad la phog pas sdig sgrib sbyang*/__sems can thams cad dag pa'i zhing du song*/__skyabs yul rnams 'od du zhu ste rang la bstim pa'am/__gdan thog gcig tu nyams len byed pa lta bu'i tshe skyabs yul ma bsdus par sems bskyed kyi dpang po'i tshul du byas kyang rung ngo*/__/gsum pa byang chub mchog tu sems bskyed pa la/__nam mkhas gar khyab sems can gyis khyab/__sems can gyis gar khyab las ngan dang sdug bsngal gyis khyab/__las ngan sdug bsngal gyis khyab pa'i sems can de dag thams cad yang nas yang du pha mar byas pa'i drin can sha stag yin/__pha mar byas res bzhin du da lta'i pha ma bzhin phan tshad med par btags/__gnod pa'i sgo du ma nas bskyab ste rang gi srog ltar legs par bskyang ba'i drin can ma rgan 'gro ba 'di dag__/bde ba 'dod kyang sdug bsngal bsgrubs pas zhe 'dod dang lag len phyin ci log tu song ba'i smyon pa lta bu 'di rnams snying re rje/__snying rje nas bzhag pas mi phan pas/__'di rnams 'khor ba'i sdug bsngal las drangs te/__bla na med pa rdzogs pa'i byang chub la myur du 'god par bya/__da lta de'i nus pa bdag la med pas 'gro kun sgrol nus pa'i sangs rgyas kyi go 'phang tshe 'di nyid la thob par bya/__de'i ched du bla ma rtsa ba gsum gcig tu dril ba'i rnal 'byor zab mo nyams su blang bar bgyi'o snyam pas/__gzhan don rdzogs pa'i sangs rgyas sogs brjod/__mthar tshogs zhing thams cad rang la thim par bsam mo/__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__sku bskyed rim phyag rgya'i khrid/__gsung bzlas pa sngags kyi khrid/__thugs 'od gsal rdzogs rim gyi khrid do/__/dang po la gnyis/__bsgrub gzhi bkod pa dkyil 'khor gsal gdab pa dang*/__sgrub chos mi g.yo ba ting nge 'dzin gyi gsal snang la bslab pa'o/__/dang po la gsum/__gzhi ting nge 'dzin gsum gyis khog dbub pa/__lam dam tshig gi dkyil 'khor bsgom pa/__'bras bu ye shes kyi 'khor lo dbyer med du bya ba'o/__/dang po la gsum/__stong chen/__kun snang*/__rgyu ting gsum las/__dang po chos thams cad gdod nas rnam par dag pa de kho na nyid kyi dbyings stong pa chen po skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku chen po'i ngang du mnyam par bzhag pa ni de bzhin nyid dam stong chen gyi ting nge 'dzin te/__'dis mar 'chi srid sbyong zhing dag par byed/__yar chos sku mngon du byed pa'i sa bon gsos 'debs pas 'bras bu rdzogs par byed pa'i rten 'brel bsgrig__/bar du don gyi 'od gsal rgyud la skye ba'i gzhi 'ding bas na lam gong ma rdzogs rim gyi smin byed du 'gro ba yin no/__/'dir yang 'chi srid dag pa chos kyi sku'o zhes gzhi 'bras sbrel ma'i nga rgyal yang bya ste/__'og ma rnams la'ang 'gre shes par bya'o/__/gnyis pa kun snang ni/__chu las rlabs g.yos pa ltar de bzhin nyid kyi ngang las/__'khor 'das kyi chos thams cad lhag pa'i chos sku chen por gnas pa la de ltar ma rtogs pa'i 'gro ba thams cad sangs rgyas kyi sar bsgral 'dod kyi snying rje chen po mkha' khyab tu bsgom pa'am kun tu snang ba'o/__/'dis bar do sbyong zhing*/__'bras bu longs sku rdzogs pa'i rten 'brel bsgrig__/'od gsal las zung 'jug gi lhar ldang ba'i rgyu snying rje chen po'i gzhi 'ding ngo*/__/gsum pa ni/__stong chen de bzhin nyid las snying rje'i mtshams sbyar te rig pa'i gdangs phyag rgya gcig pa rgyu yi yi ge hrIHdkar po sprin bral gyi mkha' la zla ba ltar dkar thol gyis gsal ba de las 'od zer lnga ldan du 'bar ba nam mkha' las 'ja' shar ba ltar bsgom mo/__/'dis skye gnas su 'jug ka ma'i sred bcas kyi shes pa sbyong*/__'bras bu longs sku las gang 'dul gyi sprul skur bzhengs pa'i rten 'brel bsgrig__/rdzogs rim ye shes kyi lha skur bzhengs pa'i gzhi 'ding ngo*/__/gnyis pa lam dam tshig gi dkyil 'khor bsgom pa la/__rten gzhal yas khang bsgom pa/__brten pa lha bsgom pa'o/__/dang po rgyu'i sa bon las 'od zer 'phros pas ma dag snod bcud kyi snang zhen thams cad sbyangs te 'od gsal gnyug ma'i ngang las/__dag pa ye shes kyi rang snang 'ba' zhig las grub pa'i 'byung bzhi r-im brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du rin po che las grub pa'i gzhal med khang tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa rdo rje srung ba'i 'khor lo dang bcas pa thams cad gsal btab/__gzhal yas khang de'i dbus su pad+ma dang nyi ma zla ba'i gdan dang bcas pa bsgom pa'o/__/gnyis pa lha bsgom pa la/__lha bskyed pa dngos dang*/__gnas gsum byin gyis brlabs pa'o/__/dang po gdan gyi steng du hrIHyig babs pa las 'od 'phros/__'phags pa mchod/__byin rlabs bsdus/__sems can gyi sgrib pa sbyang*/__'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las/___bdag nyid bla ma kun 'dus pad+ma 'byung gnas sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs ldan pa/__zhal zhi ba la spyan hur bag tu gzigs pa sogs cung zad khro ba'i nyams dang ldan cing mdzes pa/__sku+u la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/__de'i steng du phod chen nam sngags ber mthing ga__/de'i steng du chos gos rnam gsum/__de'i steng du za 'og ber phyams dbang gi mdog can gsol ba/__dbu la rab mdzes sha ba'i snyan zhus 'arjid pa/__phyag g.yas pas sdigs mdzub dang bcas pa'i gser gyi rdo rje nam mkhar 'phyar thabs su 'dzin pa/__sdigs mdzub kyi rtse las bla ma drag po he ru ka sku mdog dmar po sku la ye shes kyi me lce'i phreng ba rab tu 'khrugs pa/__phyag g.yas pas gnam lcags kyi rdo rje dang*/__g.yon pas sdigs pa'i mgul nas sdom pa khro bo'i chas thams cad yongs su rdzogs pa/__'khor drag po rigs bzhi dang bcas pa las sprul pa'i sprin phung rab 'byams mu med du 'phro ba gsal btab/__de ltar sku brda rtags kyi rnam pa spyi dang*/__khyad par drag po sde lnga 'phro ba ni bum pa'i dbang rdzogs pa'i brda dang*/__gsang ba'i dbang rdzogs pa'i brdar/__phyag g.yon pa mnyam gzhag gi steng na mtshan ldan gyi ka pA la bdud rtsis gang ba'i nang na 'chi ba med pa'i mchog stsol ba'i tshe bum ye shes kyi bdud rtsi'i bcud kyis gtams pa/__de las 'od zer dkar ser dmar ljang mthing ga lnga ldan du 'phro zhing*/__de las lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spro zhing sdud pas srid dang zhi ba'i tshe bcud 'gugs pa sher dbang rdzogs pa'i brdar gru mor gsang yum man+da ra ba kha TA~M gi rnam par sbas pa'i brda thabs kyis dga' bzhi'i ye shes rtsol ba med par 'dren pa/__dbang bzhi pa'i ye shes rdzogs pa'i brdar lhan skyes phyag rgya chen po'i gzi byin mchog tu 'bar zhing spyan hur bags su gzigs pa/__thabs shes kyi zhabs gnyis g.yas cung zad brkyangs shing g.yon bskums pa'i rgyal po rol pa'i stabs su bzhugs pa/__'ja' zer thig le'i 'od phung chen po 'khyil ba'i klong na/__snang srid thams cad zil gyis gnon cing*/__'khor 'das yongs kyi bdag nyid rtsa gsum rgyal ba rab 'byams spro zhing sdud pa'i spyi dpal chen por gsal ba'i dbu gtsug tu rigs bdag mgon po 'od dpag tu med pa/__sprul sku'i cha lugs chos gos rnams gsum gsol zhing phyag mnyam gzhag gi steng na/__bai DUr+Ya'i lhung bzed bdud rtsis gang ba bsnams pa/__zhabs rdo rje'i skyil krung gis pad zla'i gdan la bzhugs par bsgom/__/bdag nyid kyi thugs kar rab tu rgyas pa'i pad+ma dang nyi ma'i dbus su yi dam ma lus pa yongs su 'dus pa'i bdag nyid dbang chen rta mchog sku mdog dmar smug gar dgu'i nyams kyis brjid pa/__phyag g.yas pa gri gug g.yon pa thod khrag bsnams pa dur khrod kyi chas brgyad yongs su rdzogs pa/__me dpung 'bar ba'i dbus na bdud bzhi'i gdan la g.yon brkyang ba'i stabs kyis 'gying ba/__de'i pang du sbyor ba'i yum 'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro ma rnams 'dus pa'i gtso mo rdo rje phag mo sku mdog mthing nag g.yas gri gug dang g.yon thod khrag 'dzin pas 'khyud pa/__rin po che'i rgyan dang rus pa'i rgyan drug gis spras pa bde ba'i lang tsho rgyas pa yab kyi spyi bor rta gdong dang yum gyi spyi bor phag zhal bzhad pa gsal btab/__bdag nyid kyi sku las rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro zhing*/__chos srung nor lha gter bdag thams cad dran bzhin du 'du ba snang srid kyi dngos po thams cad gdod nas rtsa gsum rgya mtsho'i dkyil 'khor gyi rang bzhin du gnas pa nye bar sad pas snang srid gzhir bzhengs kyi lhar gsal ba'o/__/de ltar rten dang brten pa'i 'khor lo gsal gdab pa des sbyang bya snod bcud kyi snang zhen ma dag pa dag par byed cing*/__'bras dus kyi rten dang brten pa'i dkyil 'khor rdzogs par 'grub pa dang*/__lam dus su rdzogs rim rtsa rlung thig le'i rnal 'byor bsgom pa'i smin byed du 'gro ba yin la rgyas par sbyor 'dod na gzhan du shes par bya'o/__/gnyis pa gnas gsum byin gyis brlabs pa ni/__sku phyag rgya chen po'i spyi bor sangs rgyas thams cad kyi sku rdo rje'i ngo bo oM dkar po/__mgrin par gsung rdo rje'i ngo bo AHdmar po/__thugs kar thugs rdo rje'i ngo bo hU~M sngon pos mtshan pa gsal btab pas sgo gsum rdo rje gsum gyis rgyas btab par bsam/__gsum pa 'bras bu ye shes kyi 'khor lo dbyer med du bya ba la dngos dang*/__zhar byung ngo*/__/dang po ting 'dzin sngags phyag rgya bskul tshig dang bcas pa ste gsang sngags lung gi sgo bzhis spyan drang zhing bstims nas bzhugs su gsol ba'o/__/de la gsang sngags lung gi sgo bzhi ni/__ji skad du/__mtshon pa brdar rtags phyag rgya gar gyi sgo/__/thugs dam gnad bskul gsang ba sngags kyi sgo/__/dmigs pa rtse gcig ting 'dzin yid kyi sgo/__/don dam gsal 'debs brjod pa tshig gi sgo/__/zhes gsungs pa ltar/__gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer dpag tu med pa 'phros pas phyogs bcu'i zhing rab 'byams na bzhugs pa'i rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs thams cad ye shes sems dpa'i rnam par mdun gyi nam mkha' gang bar spyan drangs/__badz+ra sa mA dzaHzhes brjod cing rdo rje bsdu ba'i phyag rgya bya zhing thugs dam bskul ba'i tshig hU~M hrIH__pad+ma 'od dang sogs sngags bcas pas spyan drang ba/__dzaHzhes pas mdun du 'dus/__hU~M zhes pas rang la thim la khad du gyur/__baM zhes pas rang dang ro gcig tu zhugs/__hoHzhes byang chub snying po ma thob kyi bar du dbyer med ro gcig tu brtan par gyur pa'i mos pa bya/__de ltar dam ye dbyer med du byas pa mi 'bral bar bzhugs su gsol ba ni/__hU~M hrIH__phyi snod dag pa rab 'byams sogs kyi tshig gis gsal btab bo/__/gnyis pa zhar byung du spro na/__phyag 'tshal ba'i bsnyen bkur sngon du 'gro bas/__mchod pa gnas su stob cing*/__che ba'i yon tan bstod pa'i mjug bsdu ba gsum bya ste/__dang po rang gi snying ga nas sprul pa'i lha mo rnams kyis brda yis phyag 'tshal zhing pra tits+tsha hoHzhes pas don gyi phyag len btab ste lha mo rnams rang la thim par bsam/__dngos su 'byor pa dang yid sprul lha mo rnams kyis nyer spyod bdun dang 'dod yon lnga sman rag gtor ma dang*/__yum phyag rgya ma dang gsang ba'i dbang po mnyam par sbyor ba'i bde ba chen pos mchod pas dgyes pa bskyed cing lha mo rnams gnas so sor thim par bsam/__yi dam rtsa ba gsum gyi che ba'i yon tan dran bzhin rdo rje'i glu yis bstod par bya'o/__/de dag rnams kyang so sor dag rdzogs smin pa'i tshul spyar te nyams su blang bar bya'o/__/gnyis pa sgrub chos mi g.yo ba ting nge 'dzin gyi gsal snang la bslab pa la gsum/__rnam pa gsal ba la bslab pa/__nga rgyal la bslab pa/__ngag dran la bslab pa'o/__/dang po tha mal ma dag pa'i snang ba rags pa ldog pa'i phyir lha sku'i snang zhen la bslab pa'i tshul ni/__rdzing bu gsal dwangs g.yo ba med pa'i nang du gzugs brnyan shar ba ltar sku yongs rdzogs lam tsam gsal ba dmigs yul du bying rgod kyi skyon med par rtse gcig tu bsgoms pas spyi rnam rigs pa'i gsal snang byung na spyi'i gsal snang ma shor ba'i ngang nas spyan sogs nas zhabs kyi bar sku'i cha shas dang*/__dbu zhwa'i rgod ldem nas gdan khri'i bar rgyan gyi cha shas re re zhing gsal btab kyin bsgoms pas de dang de re re la'ang sems zin te so so'i gsal snang khyad par can ma 'dres par phra zhib ma skyes kyi bar du 'bad pas bsgoms shing*/__so so'i gsal snang skyes pa dang*/__me long dwangs pa la gzugs brnyan shar ba ltar gcig car du gsal zhing*/__der sems zin pa na spyi bo'i bla ma/__yi dam zhi drag sogs dkyil 'khor gyi 'khor lo thams cad yongs su rdzogs pa gsal la ma 'dres pa skad cig gcig car du spyan gyi dkar nag dang ba spu'i bu ga tshun chod kyang ma 'dres par gsal thebs shing*/__de yang ci tsam gyi bar du 'jog nus pa byung na gsal ba tha ma yid kyi yul du gsal ba zhes bya la/__de yang cher goms pa na rlung sems 'jug pa gcig pa'i gnad kyis nang du rlung zin pa na phyi rol du rtags bcu 'char ba lta bu'i tshul du phyi rol dbang po'i yul du lha sku phyag rgya'i rnam par shar ba ni gsal ba 'bring dbang po'i yul du shar ba zhes bya'o/__/de las kyang goms pa na rang nyid lha'i rnal 'byor la gnas pa'i tshe/__gzhan phal gyis kyang lhar mthong nus pa gsal ba rab lus kyis yul du gsal ba zhes bya'o/__/gnyis pa nga rgyal la bslab pa ni/__tha mal gyi zhen pa ldog pa'i phyir te/__bskyed pa'i gnas skabs de dag thams cad du skyon kun zad yon tan kun rdzogs rgyal ba kun gyi spyi gzugs gu ru rdo rje thod phreng de nyid nga'o snyam pas nga rgyal bzung zhing lha sku rang gi rig rtsal las gzhan du ma grub pa'i nges shes khyad par can ma skyes kyi bar du bsgom ste/__de'ang nga rgyal gyi rgyun lhang nge ba de la 'dzin med kyi rtsis btab nas gnyug mar khyer shes na yang dag pa'i nye lam du 'gro ba yin no/__/gsum pa dag dran la bslab pa ni/__lha sku'i gsal snang dang nga rgyal de'ang yang dag pa'i ye shes su bsgyur ba'i phyir bslab pa ste/__de'ang yang dag par rdzogs pa'i byang chub kyi ye shes la gzung 'dzin gyi mtshan ma mi snang yang 'gro ba 'dul ba'i phyir de dang mthun pa'i phyag rgya'i rnam pa sgyu ma lta bur ma 'gags par ston pa ste/__gzhi dus su gdod ma rang byung gi ye shes la nyes skyon gyis gos ma myong ba dang*/__'bras dus su rang byung gi ye shes de rnam 'gyur glo bur gyi sgrib pa kun las grol ba'i dag pa gnyis ldan chos kyi sku la rang bzhin lhun grub tu bzhugs pa'i yon tan rnams rten dang brten pa'i dkyil 'khor de dang de'i ngo bor shar ba las tha mal gyi snang zhen rang mtshan pa rdul tsam med pa'i gzhi 'bras sbrel ba'i dag pa khyad par can la mos pa shugs drag tu bzhag par bya ba dang*/__bye brag tu gzhi dus su chos thams cad de bzhin nyid du ro gcig pa dang*/__'bras dus su sku dang ye shes ro gcig pas zhal gcig__/gzhi dus su gdod ma'i chos dbyings mnyam pa nyid las ma g.yos kyang ldog cha nas bden pa gnyis dang*/__'bras dus su tshogs gnyis mthar phyin pa'am ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes mnga' ba'i phyag gnyis la sogs pas mtshon nas lha sku rgyan chas la sogs pa rnam pa thams cad kyi dag pa dran par bya'o/__/de lta bu'i tshul du gsal gdab c-ing ting nge 'dzin gyi rtsal sbyangs phyir gzhal yas khang yungs 'bru tsam gyi nang du lha stong gsum gyi tshad tsam bsgom pa dang*/__de las go ldog pa sogs che chung ma nges pa la rtsal sbyang bas gzhal yas yungs 'bru tsam pa cher ma song zhing*/__lha stong gsum tsam bsgom pa chung ngu ma song yang dogs pa dang mi 'tshams pa'i skyon med pa sogs/__ci ltar bsgoms kyang bde ba nam mkha' la mdung bskor ba lta bu'i ting nge 'dzin gyis snang ba thams cad lha sku'i rol par spro ba sogs rtsal snang gong 'phel gyi bogs dbyung bas/__ma dag pa'i las snang 'di thams cad dag pa lha skur bsgyur ba'i ting nge 'dzin la 'bad par bya'o/__/de ltar lhar gsal ba'i ting nge 'dzin de dag bying rgod kyi gegs bsal te legs par bsgrubs pa'i lhar snang dang rang sems dbyer med du bsres te lha spong ba'i pha rol na sems med/__sems spang ba'i pha rol na lha med pas lhar snang dang rlung sems dbyer med kyi ngang nas skyangs la thabs de kho na nyid dang gsal ba sku yi rnam pa gnyis su med pa'i sku thugs zung 'jug ye shes kyi rol par lam du khyer ba'i tshul la mkhas par bya'o/__/gnyis pa gsung bzlas pa sngags kyi khrid la gnyis/__rtsa gsum spyi dril dang so so'i 'dzaba? dgongs so/__/dang po rta mgrin gyi thugs kar pad+ma dang zla ba'i steng du ye shes sems dpa' 'phags mchog spyan ras gzigs sku mdog dkar gsal zhi zhing 'dzum pa g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo'i steng du brkyang ba/__g.yon pad+ma dkar po'i yu ba thugs kar bsnams pa'i 'dab ma snyan gyi thad sor kha phye ba/__dar dang rin po che'i rgyan chas yongs su rdzogs pa zhabs phyed skyil gyis bzhugs pa/__de yi thugs dbus nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi klong du thugs srog ting 'dzin sems dpa' 'am hrIHdkar po'i mthar rtsa gsum spyi dril gyi sngags nyer gcig pa g.yas su 'khor ba las 'od zer 'phros/__phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa la thugs mnyes pa'i mchod pa 'bul/__byin rlabs dngos grub thams cad rang la bsdus/__'gro ba thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs/__'od zer rnams tshur 'dus bdag la thim pas mchog thun mong gi dngos grub rnam gnyis thob/__snang srid thams cad snang ba lha'i sku/__grags pa sngags/__dran rtog ye shes kyi 'khor lo'i gyur bar dmigs nas oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa sogs bzla'o/__/de la skabs 'dir bsgrub bya'i lha rtsa gsum spyi la dmigs pa dang*/__bsgom bya'i ting 'dzin bsnyen sgrub las gsum gcig tu dril ba dang*/__bzla bya'i sngags kyang spyi dril bsnyen sgrub las gsum gcig tu dril ba yin te/__oM AHhU~M zhes sku gsung thugs kyi yi ges dbu drangs te/__badz+ra rdo rje/__gu ru bla ma/__pad+ma zhes rgya skad sor bzhag gi mtshan/__de rnams kyi bla ma dang*/__de wa zhes lha yi dam la 'jug pa/__o rgyan mkha' 'gro'i brdar d+he wa zhes yi dam/__DA ki ni zhes pa mkha' 'gro ste/__de yang mkha' 'gro'i brdar d+ha ki nI zhes su song ba'o/__/de ltar rtsa ba gsum la bos shing thugs dam bskul nas don du gang gnyer na/__sarba sid+d+hi zhes dngos grub thams cad/__pha la don 'gyur gyi bzang po/__de dag stsol cig ces bskul ba'i don du hU~M sbyang ba'o/__/de bsnyen sgrub las gsum dang sbyar na/__bla ma yan chod bsnyen pa/__yi dam mkha' 'gro sgrub pa/__dngos grub bskul ba las sngags so/__/gnyis pa bye brag gi bzlas pa la'ang*/__bsnyen sgrub gnyis las dang po la/__rigs bdag la brten nas bdag don byin rlabs bsdu ba/__snying ga'i ye shes sems dpa' la brten nas gzhan don phrin las mkha' khyab kyi bzlas pa gnyis/__dang po la'ang bsgom don dang*/__sngags don gnyis las/__dang po rigs bdag gi thugs kar zla steng hrIHdmar po'i mthar sngags kyis g.yas su bskor ba las 'od zer 'phros/__srid dang zhi ba'i tshe bcud dang dpal yon thams cad bdud rtsi 'od zer dang bcas pa'i rnam par bkug nas phyag gi tshe bum du zhugs pa gang ba'i tshul gyis lud de rang gi spyi bo nas zhugs lus kyi nang thams cad gang ba'i tshul gyis byin rlabs dang dngos grub thams cad thob par bsam la bzla'o/__/gnyis pa ni/__oM zhes bkra shis shing bde legs su byed pa'i yi ges mgo drangs te/__a mA ra N-i zhes a thung dgag pa'i sgra yin cing*/__mA ra ya 'chi ba la 'jug pas sgra sbyar na mi 'chi ba'am/__'chi med ces bcom ldan 'das nyid la bos nas/__dzI wan+ti/__'tsho ba/__swA hA/__gzhi tshugs/__zhes sam/__swA legs pa hA sbyin pa'i sgrar song na legs par byin cig ces bya bar 'gyur ro/__/gnyis pa la'ang bsgom don dang sngags don gnyis las/__dang po/__thugs ka'i ye shes sems dpa'i thugs kar spyi dril gyi sngags mi dmigs par byas pa'i tshabs su yi ge drug pas bskor ba la 'od zer 'phros pas rigs drug gi sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyangs nas/__de dag thams cad ma lus pa rgyal ba rigs drug so so'i ngo bor gnas gyur par bsam la bzla'o/__/gnyis pa sngags don/__oM mgo 'dren/__ma Ni nor bu/__pad+me/__pad+ma can/__hU~M thugs dam bskul ba ste/__de yang nor bu pad+ma zhes nor bu chu shel gyi phreng ba dang*/__pad+ma dkar po'i phyag mtshan can zhes drang don nam/__nges don stong nyid snying rje zung du 'jug pa sogs bshad pa mang po gzhung gzhan nas 'byung ba ltar ro/__/gnyis pa sgrub pa la zhi ba dang khro bo gnyis las/__dang po la bsgom don dang sngags don gnyis/__dang po ye shes sems dpa'i thugs kar ma N-i'i tshab tu badz+ra gu ru gsal btab pa las 'od zer 'phros/__rgyal ba mchod/__byin rlabs bsdus/__sems can gyi sgrib pa sbyangs nas rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par bsams la sngags bzla/__gnyis pa sngags don/__oM AHhU~M zhes sku gsung thugs sam sku gsum gyi sa bon gyis dbu drangs nas/__badz+ra ni rdo rje zhes chos sku gsang ba 'dus pa ste/__rdo rje mi phyed pa'i don yin pas chos sku spros bral mtshan rtog gis mi phyed pa bstan no/__/gu ru ni bla ma ste/__gu ru'i sgra lci ba la 'jug pas/__kha sbyor bdun ldan yon tan bla na med pas yongs su gang ba ltar lci ba longs sku thod phreng sde lnga bstan/__pad+ma ni/__rgya skad bod du'ang sor bzhag pa ste/__gsung rdo rje ma chags pa skyon bral pad+ma'i rigs su ston pa'i sprul sku pad+ma 'byung gnas so/__/de lta bu'i sku gsum dbyer mi phyed pa'i rdo rje'achang chen po rang byung pad+ma thod phreng de la bos nas ci zhig don du gnyer na/__sid+d+hi zhes mchog thun gyi dngos grub/__hU~M zhes pas bskul ba'i sngags yin pas don gyis _stsol cig ces par 'gyur ro//rdo rje'i sngags 'di ni sngags thams cad kyi rgyal po ste 'dir sgra thad drangs tsam du bshad pa las/__gzhan du phyi nang gsang ba de kho na'i bshad tshul mtha' dag pa so so'i skye bo'i blo'i ra ba las rgal ba'o/__gnyis pa drag po la yang*/__bsgom don dang go don gnyis/__dang po/__rang gis sngags bzlas pa'i rkyen gyis drag po sde lnga'i thugs dam bskul/__sku las sprul pa'i khro tshogs mtshon chas bar chad dgra bgegs dam sri gdug pa can thams cad tshar bcad/__srog snying 'phrog__/dbang du bsdus/__bran du bkol/__zhi bas gdul du mi 'tshal ba thams cad ye shes kyi dbyings su bsreg par bsams la bzla'o/__/gnyis pa/__'bru gsum gyis thog drangs nas/__ara? tsig khros pa/__nera? tsig shin tu khros pa ste/__de bzhin gshegs pa'i brda'o/__/sgra ba kha cig sgra bsgrubs nas 'od zer me lce'i phreng ba can du'ang bsgyur/__b+ha ga wa te/__bcom ldan 'das/__na mo phyag 'tshal ba ste/__sgra sdom na khros pa shin tu khros pa'i bcom ldan 'das la phyag 'tshal lo/__zhes bya ba'o/__/hU~M hU~M zhes thugs dam drag tu bskul ba dang*/__phaTa? zhes las la bskul ba'o/__/gsum pa las sbyor la'ang mchog gi las sbyor dang phal pa gnyis dang po la bsgom don dang sngags don gnyis/__dang po/__yum gyis yab bskul ba zhes bya ba sbyor yum rdo rje phag mo'i thugs srog ba~MHlas yab kyi sngags phreng byung*/__yum gyi zhal nas thon/__yab kyi zhal du zhugs shing thugs srog la thim pas/__bde ba chen po'i ye shes bzod du med pa 'bar/__slar yang yab kyi thugs srog las brdol ba'i tshul gyis byung*/__/yab kyi rdo rje nor bu'i lam nas yum gyi mkhar brgyud de thugs srog la thim/__de ltar bar ma chad pa mgal me ltar 'khor ba'i 'od dang bde ba'i rtsal gyis snang srid thams cad rdo rje gsum gyi rol pa de yang bde stong gnyis su med pa'i ye shes rdo rje 'ba' zhig gi rang bzhin du shes par bsams la bzla/__gnyis pa bzla bya'i sngags/__oM zhes mgo 'dren pa'i sngags/__hrIHrgyu ma nor ba rtsa ba'i sngags/__badz+ra kro d+ha khro bo/__ha ya rta gr-I wa mgrin pa ste/__rdo rje khro bo rta mgrin zhes bskyed pa rkyen gyi sngags/__de'i tha mar thugs dam bskul zhing drag tu bskul ba'i phyir hU~M phaTa? ces sbyar bas bzlas pa las kyi sngags su'ang grub pa'o/__/'de'i gsham du ra tsa hrI ya/__dpa' bo sde bzhi'i srog__/sarba sid+d+hi dngos grub thams cad hU~M thugs dam bskul phyir don du stsol zhes par 'gyur ro/__/gnyis pa phal pa'i las la spyi dang bye brag gnyis las/__/dang po/__las bzhi thun mong du bsgrub pa yab kyis yum bskul ba la/__bsgom don dang sngags don gnyis las/__dang po yab rta mgrin gyi thugs ka'i hrIHlas yum gyi sngags phreng brgyud mar byung*/__mkha' gsang gi lam brgyud de yum gyi thugs srog la thim pas dgyes pa bskyed/__slar yang yum gyi thugs srog las byung nas yab kyi zhal du zhugs/__thugs srog la thim/__de ltar bar med du 'khor ba'i sbyor mtshams nas mkha' 'gro ma dkar ser dmar ljang bzhis srid gsum gang*/__dkar mos zhi ba sogs las bzhi rtsol med du bsgrub par bsam/__gnyis pa bzla bya'i sngags/__oM zhes pas thog drangs/__ba~M/__rgyu'i sngags/__badz+ra b+ha ra he/__rdo rje phag mo/__kro ti kA li/__khro mo nag mo zhes dang*/__de'i mthar thug dam bskul ba'i sngags hU~M phaT dang*/__ha ri ni sa/__rigs bzhi'i mkha' 'gro'i srog sngags/__sarba sid+d+hi dngos grub thams cad/__hU~M stsol bar bskul ba'o/__/gnyis pa la/__/tshar gcod pa dang*/__rjes su 'dzin pa gnyis/__dang po la/__bsgom don dang*/__sngags don gnyis/__dang po/__rgyal po chen pos las byed rnams la bka' bsgo ba ltar/__rang nyid gtso bo'i zhal nas shA sa na'i sgra bsgrags pas/__ye shes dang las dang 'jig rten gyi chos skyong rab 'byams khrom tshogs pa lta bu rnams kyis dmigs bya 'gugs bsgral brlag pa'i phrin las mdzad par bsam/__sngags don oM gyis mgo drangs nas/__ma hA kA la nag po chen po sogs gzhung gzhan ltar shes par bya'o/__/gnyis pa thun mong gi las thams cad kyi gtso bo'am rten du gyur ba tshe sgrub pa'i sgo nas rang ngam gzhan la phan 'dogs par byed pa la/__bsgom bya'i dmigs pa bstan pa dang*/__bzla bya'i sngags don bshad pa gnyis/__dang po/__rang nyid kyi phyag gi thod pa tshe lha yum gyi ngo bo/__/bum pa yab kyi ngo bo/__de gnyis las lha mo mgyogs ma/__ser dkar dmar ljang mthing ga__/phyag g.yas mda' dar/__g.yon bum pa can/__nyi zer gyi rdul ltar 'phros pas/__dang po/__rang gi tshe chad nyams yar brkus thams cad rdo khab len gyis lcags ltar bsdus te spyi bo nas lus la bstim/__gnyis pa khyab bya sa chu me rlung bzhi dang*/__khyab byed nam mkha' ste phyi snod 'byung ba'i bcud dang dpal yon thams cad 'od zer kha dog lnga'i rnam par bsdus te lus la gzhug__/gsum pa nang bcud 'gro ba'i tshe dpal 'od zer gyi rnam par bsdu zhing bstim/__bzhi pa sras bcas rgyal ba'i byin rlabs 'ja' 'od thig le sku yig 'bru phyag mtshan gyi rnam pas rang la dbyer med par sib sib tu thim pas rdo rje'i tshe la dbang 'byor bar bsam la bzla'o/__/gnyis pa sngags don/__oM gyis mgo drangs nas/__badz+ra gu ru pad+ma/__rdo rje'i bla ma pad+ma zhes dang*/__sid+d+hi dngos grub/__A yu+u She tshe/__hU~M ye shes kyi tshe yi sa bon/__nr-i 'jig rten pa'i tshe srog rten/__dzaHzhes tshe bcud de rnams 'gugs pa'o/__/de ltar bzlas dmigs kyi rim pa cung zad bshad nas/__gsum pa/__thugs 'od gsal de kho na nyid kyi rnal 'byor la/__mtshan bcas mtshan med gnyis/__dang po/__gzhung las/__lus gnad _bsrangs sogs gsungs pa ltar/__rang rdo rje phrod phreng gi sku rkyang pa tsam du gsal ba'i stong ra 'od kyi rang bzhin gyi dbus su/__rtsa gsum 'khor lo bzhi dang bcas pa gsal btab la rlung ro bsal/__gru g.yon gyi kha TA~M man+da ra'i ngo bo las 'od dmar ser bde chen po'i rnam par byung*/__rang gi sna bug nas zhugs/__lte ba'i gtum mo a shad kyi rnam pa can la reg pas me 'bar/__me lce je cher song bas spyi bo'i haM zhu ba'i 'bar 'dzag gis drang ba'i bde ba la sems gtad nas dmigs pa dang sbyar ba'i bum can ji nus su 'dzin pa'o/__/gnyis pa/__gzhung las/__rig pa 'dzin med du 'jog zhes pas sems dus gsum gyi spros pa thams cad dang bral ba'i rig stong zung 'jug 'od gsal rdzogs pa chen po'i ngang du mnyam par bzhag go__/gsum pa rjes kyi bya ba la/__lha sku 'od gsal du bsdu ba dang*/__de las ldang ba'i rnal 'byor gnyis/__dang po/__thun mthar snang srid thams cad 'od du zhu nas gzhal yas khang la thim/__de rang la/__rang ye shes sems dpa'/__ye shes sems dpa' 'am thugs srog__/thugs srog thig le/__thig le nA da shin tu phra ba sum 'khyogs la thim/__mthar nA da yang nam mkha' la glog yal ba ltar skye med kyi ngang du thim/__de ltar blos gsar du byas pa'i stong pa dang*/__rang gi sems gdod ma'i stong pa chen po skye 'gag gnas gsum dang bral ba gcig tu bsres la mnyam par bzhag__/thun las ldang ba na chu las chu bur brdol ba ltar zung 'jug gi dbyings las bdag nyid dkyil 'khor gyi 'khor lor bzhengs nas snang grags rtog tshogs thams cad lha sngags ye shes kyi rol par bltas la/__dge bsngo smon lam shis brjod rnams bya'o/__/de ltar brtson pas myur du rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes thob par 'gyur ba ni nges pa'o/__/'dir smras pa/__gter 'byin rgyu skar phreng ba yi/__/dang por gyur pa'i zab gter gzugs/__/slar yang dus kyi tha mar ni/__/'dren mchog thugs kyi rgya mtshor gsal/__/tshul de'i rmad byung rten 'byung gis/__/bstan dang 'gro ba'i mnga' thang dpal/__/rdzogs ldan slar yang bos pa bzhin/__/skal bzang rnams kyi dpyid du gnas/__/zhes zab gsang rtsa ba gsum dril te sgrub pa'i zab khrid snying por bsdus pa 'di'ang khyab bdag rdo rje 'chang nyid kyis zhal khrid gnad smin du bstsal zhing*/__dkyus kyi sa bcad pa'i dpe tho gnang nas zin bris gyis shig pa'i bka' yi gnang ba rjes su thob pa la brten nas zhal gyi bdud rtsis 'tsho ba'i skal bzang thob pa mi pham 'jam dbyangs rgya mtshos rang bzo spangs te bris pas lam don gnyer gyi skal ldan rnams kyi bsam pa yongs su rdzogs par gyur cig__/dge'o//__//

Footnotes

Other Information