རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdzogs pa chen po hU~M skor las smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun JKW-KABAB-12-NA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 6, Pages 157-212 (Folios 1a to 28b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rdo rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdzogs pa chen po hU~M skor las smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 157-212. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ (rdzogs chen snying po hum skor)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-024
Colophon
  • Author colophon: །ཟབ་ཆོས་འདིའི་རྒྱུན་དེང་སང་ཉིན་མོའི་སྐར་མའི་དཔེ་ཟླར་གྱུར་ཁ་ལ། ཀུན་བཟང་པདྨ་སམ་བྷ་བ་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་སྙིང་བུམ་གྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཆོས་རྒྱུན་ལ་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བར་རེ་བའི་ལྷག་བློས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: འདིའི་ཤེར་དབང་སྐབས་རྡོ་རྗེ་ཆུ་འཐུང་དཔེ་མ་ཚང་བ་སླད་ནས་དཔེ་འབྱོར་ན་བསྟུན་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ནག་འགྲོས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: zab chos 'di'i rgyun deng sang nyin mo'i skar ma'i dpe zlar gyur kha la/__kun bzang pad+ma sam b+ha ba nyid dge ba'i bshes gnyen gyi rnam par snang ba thams cad mkhyen pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' drin las gdams pa'i bdud rtsi snying bum gyi bcud du 'khyil pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes chos rgyun la zhabs tog tu 'gyur bar re ba'i lhag blos rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bkod pa dge legs 'phel/
  • Editor colophon: 'di'i sher dbang skabs rdo rje chu 'thung dpe ma tshang ba slad nas dpe 'byor na bstun dgos pa yod do/__/nag 'gros kyi sri zhu sgrub pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo
[edit]
༁ྃ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ། །གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་བསྟན་པའི་མཆོག །སྟོན་མཛད་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མར་གུས་བཏུད་ནས། །ཡང་ཟབ་དབང་ལྔ་བཀླག་ཆོག་དགོད། །ཨ་ཏི་རྫོགས་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་སྐོར་ལ་རྣམ་གྲངས་ལྔར་བཞུགས་པའི་དང་པོ་ཕོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་པ་བུམ་པའི་དབང་ལ་གསུམ། ཡོ་བྱད་གཤོམ། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ་སྟེགས་བུའི་སྟེང་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བཞི་འཇའ་རིས་མུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྡན་གྱིས། བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་རྫས་དང་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཁ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་པད་འདབ་ཤར་དུ་ཏིང་ཕོར་ཆུས་བཀང་བ། ལྷོར་ས་གྲུ་བཞི། ནུབ་ཏུ་མར་མེ། བྱང་དུ་རླུང་གཡབ་རྣམས་བཞག །དེའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ། གཞན་ཡང་ལས་བུམ་དང་ཕྲིན་ལས་ལ་མཁོ་བའི་གཏོར་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆས་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱ། མགྱོགས་དབང་ཕྱོགས་སྦྲེལ་སྐབས་འོག་ཏུ་བཤད་པའི་གསང་དབང་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་རྫས་གཡས་དང༌། ཤེར་དབང་ཆས་གཡོན། བཞི་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདུན་དུ་བཤམ་མོ། །དེ་ནས་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ལྟར་ན་སྦྱིན་སྲེག །སྒོ་ཞུས། སྲུང་བ་ཡན་སོང་ནས་ཕྲིན་ལས་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་ཀྱང་འདི་ད་ལྟའི་ལག་ལེན་དཀྱུས་འགྲེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། གཉིས་པ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམ། བླ་མའི་ལས་བྱང་བཟླས་པའི་བར་དུ་བཏང༌། ཧཱུྃ་བཟླས་ཅི་ནུས་བྱ། ལས་བུམ་དུ་རྡོར་སེམས་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ། གསུམ་པ་དབང་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཉིས་ལས།་་་་་་རྒྱུས་མེད་ཡིན་ན་དབང་ཆོག་འདི་དཔེ་གཟིགས་མཛད་གལ་ཆེ་མཆན། དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་སྒོ་དྲུང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བར་གསུངས་པ་སྤྲོས་འབྱོར་ཆེ་ན་ལས་སློབ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་གསལ་ཡང༌། འདིར་ས་བཅད་ཙམ་དུ། ཞི་བའི་མེ་ཐབ་སྤྱི་འགྲོ་བྲིས་པའི་མེ་ཐབ་སྟེགས་དཀར་ཟླུམ་འབྲུ་ཚོམ་དཀར་པོ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བཀོད་པའི་ཁར་བུད་ཤིང་ཟླུམ་པོར་བརྩིག སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ། འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་དང་སྨན་རཀ །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། གཡས་ཕྱོགས་སུ་བ་ལུ་སོགས་ཀྱི་ཡམ་ཤིང་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག །མར་ཁུ། ཏིལ་དང་ཡུངས་ཀར་རྣམས་བཀོད། སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོར་དྲིལ་བཟུང༌། མཆོད་རྫས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། བསྲེག་རྫས་ལ་བསང་ཆུ་བྲན་ལ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་བསྲེག་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གསལ་བར་གྱུར། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་རྫས་སྔགས་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ། མེ་དུ་བ་མེད་པས་གཡས་བསྐོར་དུ་སྦར་ལ། ཨོཾ་ཨགྣི་ཛྭ་ལ་རཾ། རླུང་གཡབ་ཀྱིས། ཧཱུྃ་བརྗོད་ལ་གཡབ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བླུགས་གཟར་མར་ཁུ་བླུགས། ཐབ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་དམ་ཚིག་གི་མེ་ཕུང་དཀར་གསལ་འབར་བའི་དབུས་སུ། མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་རྣམས་རང་རང་གི་འཁོར་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྭ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦྱར་བ་ཡི། །ལྷ་རྫས་མཆོག་གི་མཆོད་རྫས་འདི། །བདག་གིས་གུས་པས་འབུལ་ལགས་ན། །བཞེས་ནས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། བརྒྱུད་པའི་རྩ་བ་བླ་མ་རྗེ། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་ཡི་དམ་ལྷ། །ལེགས་པར་བྱིན་རློབ་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། དགང་བླུགས་འབུལ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཅུང་ཟད་འཛུམ་པའི་ལྗགས་དང་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་བྷུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མཿཨ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་བྃ༔ ཞེས་པས་གསུམ་མམ་བདུན་འབུལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་བསྲེག་རྫས་རྣམས་ལ་གོང་གི་ལྷ་སྔགས་རྫས་སྔགས་སྦྲེལ་མ་འམ་མི་ལྕོགས་ན་ལྷ་སྔགས་ཚར་གཅིག་གི་གཤམ་དུ་རྫས་སྔགས་ཉེར་གཅིག་སོགས་གྲངས་དུ་བྱེད་གསོག །དེ་རྗེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་འགྲེས་ཏེ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་བྷོ་དྷི་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། མར་ཁུ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་འགྲེ། ཏིལ། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ ཡུངས་ཀར། ཨོཾ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ནས་ཡུངས་ཀར་འཐོར་བ་དང་གོང་ལྟར་དགང་བླུགས་འབུལ་ལ་ཕྲིན་ལས་གསོལ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་གོང་ལྟར་འབུལ། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བདུད་རྩིར་བརླབ། ཨོཾ་བྷུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མཿཨ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་བྃ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ནོངས་གཤགས་བྱ་ཞིང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སོགས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར། པར་མོས་ལ་ཐབ་སྒོ་དྲུང་དུ་ཕྱིར་བསྐྱལ། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོལ་བ་རིམ་པ་གཉིས་བཏང༌། འདི་ཕྱིན་གྱི་སྒོ་ཞུས་སྐོར་རྣམས་ལས་སློབ་ཡོད་ན་དེས་རིམ་པར་བྱ། མ་འཛོམ་པའམ་ཕྱི་སྒོ་དང་སློབ་དཔོན་ཁད་ཉེ་ན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་ནང་ནས་བརྡ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕྱིའི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་དེ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་འདི་གསུང་བར་ཞུ། བྱས་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་བསྐུལ་ཏེ་འདོན་ཏུ་གཞུག །དེ་ནས་ཕྱི་སྒོ་སྲུང་བ་ལ་སྒོ་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་སྒོ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས༔ བདག་ཅག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ཆུད༔ ཐར་པའི་སྐམ་སར་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ སྒོ་བས་སྒོ་ཕྱེས་ནང་བཏང་འཚལ༔ ཅེས་ཞུས་པ་ལ་སྒོ་བས་ལན་བཏབ་པར་མོས་ཤིག ཧོཿ ཁྱེད་རྣམས་སུ་ཡིན་ཅི་བྱེད་པ༔ འདི་ན་གསང་སྔགས་གསང་ཆེན་བཞུགས༔ སྐལ་མེད་རྣམས་ནི་འཚིག་པར་བྱེད༔ ལས་ཅན་ཡོད་ན་སྐྱབས་སོང་ཞིག༔ ཕྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་གྱི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ། རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་གཙོ༔ དེས་གསུང་ཞི་གྱུར་དམ་པའི་ཆོས༔ དེ་རྗེས་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི། ལན་གསུམ། སྒོ་ནང་དུ་བཏང༌། ཡོལ་བ་ཕྱི་མར་བཞག །ཕྱི་སྒོ་ཕྱེས་ནས་ནང་དུ་བཏང་སྟེ་སྒོ་བར་པའི་དྲུང་དུ་འཁོད་ནས་སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཡིན༔ ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་འཚིག་པ་ལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་བསིལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་ཞུས་པ་ལ་སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོས་ལན་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག ཧོཿ ཁྱེད་ཅག་ལས་ཅན་བུ་ཡིན་ན༔ གསང་སྔགས་གྲལ་ལ་ཚུད་དགོས་པས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ སྐྱབས་སོང་ཁྲུས་གྱིས་ནང་དུ་ཤོག༔ སྐལ་མེད་ཡོད་ན་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཁྲུས་ཆབ་ཀྱིས་བཀྲུས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་མཐའ་དག་བཀྲུས་པར་མོས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ལས་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱ། ནང་ལྟར་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཤེས་རབ་གསུམ་ལྡན་བླ་མ་རྗེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཡི་དམ་ལྷ༔ མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བདག་སོགས་འགྲོ་དྲུག་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ཡོལ་བ་ནང་མའི་རྩར་བཞག །བར་སྒོ་ཕྱེས་ནས་ནང་དུ་བཏང་སྟེ་སྒོ་ནང་མའི་རྩར་འཁོད་པས་སྒོ་སྲུང་ལྷ་མོ་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་སྒོ་མ་ཆཻན་མོ་རྣམས༔ བདག་ཅག་རིགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཡིན༔ བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཞལ་བསྟན་འཚལ༔ ཉོན་མོངས་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་བར་མཛོད༔ ཅེས་ཞུས་པ་ལ་སྒོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་སྩལ་བར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཀུན་བཟང་ལྟ་འདོད་ན༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་མི་འགྱུར༔ ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་རྟོག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར༔ སྒོ་གསུམ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་ཅི་བསགས་དང་༔ རྩ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་དང་གཟུང་འཛིན་འཐས༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བཟླ་བར་གཞུག །གསང་བ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་མཉམ་ཉིད་ལྟ་བ་མཇལ་བའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ མ་ངེས་སྟོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་དྲུག་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ཡོལ་བ་བསལ། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་སྣ་ཁྲིད་དེ་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ཤིང་ཕྱག་དགུ་ཕྲུགས་སུ་འཚལ་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་དེ། རང་རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མའི་དཔལ་འབྱོར་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འབུལ་བའི་མོས་པས་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ། སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་བསྔོ། ན་མོཿ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། དེང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྨིན་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྟ་བར་མི་དབང་བའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་པོས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་རོ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་བདུག་ལ་བསྐྲད། དེ་ནས་བར་ཆད་མི་འཇུག་པའི་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། འོ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་སུ༔ ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བར་ཆད་མང་བ་ཡང་༔ སྡུད་པ་ལས༔ རིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱང་དཀོན་ལ་རྟག་ཏུ་འཚེ་བའང་མང་༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ༔ བར་ཆད་བསྲུང་དགོས་པས༔ རང་རེའི་གནས་ཁང་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེའི་བླ་བྲེ༔ འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི༔ བར་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེའི་རྩིག་པ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ནས་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ནས་བར་ཆད་སྲུང་བ༔ དེའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྔ་འབར་བས་དུག་ལྔ་གདོན་བགེགས་བསྲེགས་ཤིང་༔ རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་དངས་པར་བསམ༔ ནང་དུ་རང་གི་ལུས་འདི་ཧཱུྃ་ལས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེར་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག །བྱས་ལ་ཧཱུྃ་ཅི་མང་བགྲང༌། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔ་ལ་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་བཏབ། ཧཱུྃ་གིས་བསྔགས་པ་རྐེ་ལ་གདགས། དེ་ལྟར་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་འབྲས་ལས༔ ཧཱུྃ་གིས་ལུས་བསྲུང་བར་ཆད་བགེགས་རྣམས་བསྐྲད༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ལགས་ཏེ་དེ་དག་གིས་དབང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང༌། དེ་ནས་གཞུང་དོན་ལྟར་དབང་རྣམས་རྩ་གསུམ་སོ་སོར་སྦྲེལ་ན་འདིར་བླ་མའི་བསྐྱེད་བཟླས་སླར་བསྐྱར་བ་འམ་ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བཤགས་བཅས་བཏང་ལ་བུམ་དབང་བསྐུར། ལྷག་ཆོག་སོགས་རྗེས་རིམ་བྱ། དེས་འགྲེས་ཏེ་ཡི་དམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཏང༌། གསང་དབང་བསྐུར། མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང༌། ཤེར་དབང་བསྐུར། དབང་བཞི་པ་སོགས་སྒེར་ཐུབ་བམ་གསུམ་པའི་གཤམ་དུ་སྦྲེལ་ཡང་ཆོག་ལ་དེ་དག་གི་རྗེས་རིམ་ཡང་སོ་སོར་བྱ། འདིར་མགྱོགས་དབང་ཕྱོགས་སྦྲེལ་གྱི་ལུགས་སུ་བྱེད་ན་གོང་གི་སྔོན་འགྲོ་གྲུབ་པ་དང༌། མཆོད་ཁ་གསོ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པའི་བར་བཏང༌། སླར་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབ། མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། །སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བཤགས་རྣམས་བཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བའམ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །གཉིས་པ་དབང་དངོས་ལ་སྔོན་འགྲོ་གྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌།

མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ མྱ་ངན་འདས་ལ་གནོད་པའི་བགེགས༔ སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་འབྱེད་པའི་གདོན༔ རྟོགས་པའི་བདུད་རྩི་སྐེམ་བྱེད་པ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ སྙིང་ནས་དྲངས་ནས་རྡུལ་དུ་བརླག༔ སྐུ་ལྔ་ཚོམ་བུར་ཡ་ལ་ལ༔ གཉིས་འཛིན་འཁོར་འདས་ད་ཕྱེས་ཤིག༔ ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་མཚམས་བཅད་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་རྩེ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་གསན་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་བསྐྱེད་ལ་གསན་པར་ཞུ། དེའང་གསན་བྱ་དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཔག་གིས་མི་ལོངས་པ་མཆིས་པ་ལས། འདིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། །མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། གསང་སྔགས་ཀུན་གྱི་མཛོད་ཕུག ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཅུད། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཁྲག །ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ། ཟབ་པའི་ཡང་ཟབ། སྙིང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཧཱུྃ་གི་ཆོས། ངོ་སྤྲད་པ་ཙམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེད་པ་འདི་ཉིད། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བརྡལ་བ་ཆེན་པོར་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱལ་བ་དགོངས་པས་བརྒྱུད། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བརྡའ་ཐབས་རིག་པའི་རྩལ་དུ་བསྟན། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སར་གནས་སེམས་དཔའ་ལོ་ཆེན་བེ་རོ་ཙཱ་ན་ལ་ཨོ་རྒྱན་བདེ་བྱེད་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཕུགས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོས་གདམས་ངག་ཡང་ཟབ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཧཱུྃ་སྐོར་ལྔ་རུ་དྲིལ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད། རྡོ་རྗེ་ཡང་ཏོག་གི་རྒྱུད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྩ་བའི་རྒྱུད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་འབྲས་ཀྱི་རྒྱུད། རྒྱུད་གསུམ་འདུས་པ་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུད་ལྔ། སོ་སོའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་གནད་ཏིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་མ་འོངས་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ཚེ་ཐུང་ཞིང་སྙིང་རུས་ཞན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་དགོངས་ནས་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པའི་གཟིམ་ཆུང་དཀྱིལ་འཁོར་འོག་ཏུ་སྦས་པ། ཕྱིས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བརྒྱུད་པ་མང་པོའི་བར་དུ་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། འོན་ཀྱང་ཕྱིས་དུས་ཆོས་རྒྱུན་ཆད་ནས་རིང་ཞིག་འདས་པ་ན། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན་ཅིག་གསར་རྙིང་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སློང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་སུ་སོན་པས་ངོ་མཚར་བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན་པར་མཛད་པ་ལས་སྔོན་གྱི་དུས་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཟིན་གྱི་གཟུངས་མ་ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་རྣམ་པར་བསྟན་པའི་རྒྱུ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡུལ་གྱི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྩལ་བས་གོ་ཕྱེས་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་མཐའ་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཉེ་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་ཅན་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་པའི་ནང་ཚན། སྙིང་ཐིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོ། ཧཱུྃ་སྐོར་ལྔའི་ཡང་ཟབ། སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་སྙིང་ཏིག །ལོ་གཅིག་གིས་གདོས་བཅས་འོད་ལུས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་གདམས་ངག་གཉིས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་སྐུར་བ་ཡིན། དེ་ལའང་རྣམ་གྲངས་ལྔ་རུ་མཆིས་པའི་དང་པོ་ཕོ་སྒྲུབ་བླ་མ་དང་འབྲེལ་བ་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ། དངོས་བཞིའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ སྨིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་གྱིས༔ ལུས་ཉིད་སྤྲུལ་བའི་སྐུར་གྲོལ་ཞུ༔ ལན་གསུམ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཧོཿ བུམ་དབང་བསྐུར་བར་ངས་བྱ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་རུ་ཤན་འབྱེད་ནུས་སམ༔ བླ་མ་གཙུག་ཏུ་ཁུར་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། དེ་ལྟར་ནུས་ལགས༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིག༔ ཅེས་དྲི་ལན་ཚར་གསུམ་བྱ། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་རང་རིག་སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འཛིན་པ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ༔ འགག་མེད་ཚུལ་གྱིས་རང་གསལ་གདབ༔ ཞེན་པ་མེད་པའི་བློ་ཡིས་ནི༔ འཛིན་པ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། དུག་ལྔའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པ་ཉིད་མ་སྤངས་རང་གྲོལ་རང་ངོ་ཤེས་པས་གཤིས་ལུགས་སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ལ་ཟློ་བར་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རང་གནས་དུག་ལྔའི་རྟོག་ཚོགས་འདི༔ ཡེ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་ཡིན༔ སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ཡིན༔ ལུས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་བསྲུངས་ན༔ ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མནར་མེད་མྱོང༔ བསྲུང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུར་གྲོལ་འགྱུར༔ དེས་ན་དམ་ཚིག་འདི་སྲུངས་ཤིག༔ བཛྲོད་ཀ་ཋ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་དབང་གི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པ་ཡིན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཤར་བ་ལྟར་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ དབུ་གཙུག་ན་རྟ་མགོ་གསུམ་གྱེན་ལ་འཚེར་བ༔ དབུ་སྐྲ་སེར་འབོལ་དུ་ཡོད་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ༔ སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད་པ༔ ཨམ་གཙིགས་ཨག་ཚོམ་ཁྲོས་པ༔ རྣ་བ་གཉིས་ལ་མི་མགོ་གཉིས་བཙུག་པ༔ ཕྱག་གཡས་པ་ན་ཟླ་བ་གཡོན་པ་ན་ཉི་མ་ཆ་ལང་དུ་རྡེབ་པའི་བར་དུ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་བུན་བུན་སྲེག་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤུ་གྲིའི་གཤོག་པ་རྡེབ་པ༔ སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་འདོར་ཐབས་སུ་བཞུགས་པ༔ ཧཱུྃ་གི་ང་རོ་སྒྲོགས་པ༔ ཁྲོ་བ༔ རྔམ་པ༔ སྐུ་ལ་སྤྱན་མིག་སྟོང་རྩ་གཉིས་འཁྱུགས་པ༔ དེའི་ནང་ན་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་བཞུགས་པ༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་འོག་ཏུ་བརྫིས་པ༔ ཡུམ་སྒྲོལ་བྱེད་མ་དམར་མོ༔ ཕག་མགོ་གསུམ་ངུར་བ༔ ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་བཅས་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ༔ གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་སྟོབ་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ སྐུ་ལ་སྤྱན་སྟོང་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ནང་ན་མཁའ་འགྲོ་སྟོང་རྩ་གཉིས་བཞུགས་པ༔ གཉིས་མེད་བདེ་བའི་རོ་སྙོམས་ཀྱིས་དགྱེས་པ༔ ཐུགས་ཀ་ན་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཚོན་གང་བ་གཅིག་ལ་མེའི་འོད་ཟེར་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་ཅིག་བསམ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་དཀར་གསལ་སྐུའི་ཐོད་ཕྲཻང་རྩལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་རུས་པས་བརྒྱན་པ༔ སྐུའི་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕག་ཞལ་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ་ཅིག་བསམ༔ མགྲིན་པར་གསུང་གི་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དམར་སྨུག༔ པདྨ་ཕག་མོ་དང་སྦྱོར་ཞིང་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ སྙིང་གར་ཐུགས་ཀྱི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྔོན་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཡུམ་སངས་རྒྱས་ཕག་མོ་དང་སྦྱོར་བ༔ ལྟེ་བར་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གསེར་མདོག༔ རིན་ཆེན་ཕག་མོ་དང་སྦྱོར་ཞིང་རིན་ཆེན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ གསང་བར་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལྗང་གུ༔ ཀརྨ་ཕག་མོ་དང་སྦྱོར་ཞིང་རྒྱ་གྲམ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཀུན་ཀྱང་རུས་རྒྱན་གར་སྟབས་ཅན་འཁོར་ཡང་རང་འདྲ་མང་པོས་བསྐོར་བའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཞེས་གསལ་གདབ།

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དབྱངས་རོལ་སྤོས་དུད་བཅས། ཧཱུྃ༔ ཆད་མཐའ་བྲལ་བ་སྟོང་པའི་དབྱིངས༔ རྒྱ་ཁྱོན་འདས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཤེགས་ནས་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཞུགས་ནས་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ རྟག་མཐའ་བྲལ་བའི་གསལ་མདངས་ཅན༔ མུ་ཁྱུད་ཐིག་ལེའི་ར་བ་ནས༔ ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཤེགས་ནས་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཞུགས་ནས་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གཉིས་མཐའ་བྲལ་བའི་འགག་མེད་ངང་༔ འཛིན་པ་བྲལ་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཤེགས་ནས་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཞུགས་ནས་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ཡི་བདག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཐམས་ཅད་བྱོན༔ གཤེགས་ནས་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཞུགས་ནས་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཧྲཱི༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཡི་དམ་ལྷ༔ རང་ལུས་འབྱུང་བ་གདོས་བཅས་དག༔ གུ་རུ་དྲག་པོ་བུདྡྷ་རྩལ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རུ༔ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ གཉིས་མེད་གསང་བའི་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ འཁོར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་རུ༔ རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཕྱག་ན་པདྨ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ གཉིས་མེད་གསང་བའི་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ འཁོར་དུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རུ༔ རྗེ་བཙུན་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པར་བཞུགས༔ སྐུ་མདོག་མ་ངེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་བདེ་སྟོང་ངང་༔ དུག་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ འཁོར་དུ་བུདྡྷ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རུ༔ རྗེ་བཙུན་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཕྱག་ན་རིན་ཆེན་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ གཉིས་མེད་གསང་བའི་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ འཁོར་དུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་འཁོར་ལོ་རུ༔ རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཕྱག་ན་རྒྱ་གྲམ་འབར་བ་བསྣམས༔ གཉིས་མེད་གསང་བའི་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ འཁོར་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ་རིང་ཐུང་མང་དུ་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཤར་གྱི་ཆུ་ཐོགས་ལ། ཆུ་འདི་ཉིད་བླ་མའི་ཁྲག་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཕྱི་ཁྲག་གི་ཁམས་གནས་གྱུར། རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཤེས་དག་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁྲག་གི་རང་བཞིན་ཌཱ་ཀི་མ༔ འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྲག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཆུ་མགོར་བཞག ཧོ༔ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྔོན་ཆད་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་གདོས་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པ༔ ད་ཁྲག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་ཡོད་པས༔ འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་དབང་པའི་དབང་ཐོབ༔ ཆུ་ལ་མི་བྱིང་བར་གྱུར་པ་ཚད་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། ལྷོའི་ས་ཐོགས་ལ། ས་འདི་ཉིད་བླ་མའི་ཤ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཤའི་ཁམས་གནས་གྱུར། རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཚོར་བ་དག་པ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཤ་ཡི་རང་བཞིན་ཌཱ་ཀི་མ༔ འབྱུང་བ་ས་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ས་མགོར་བཞག ཧོཿ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྔོན་ཆད་ལུས་ཀྱི་ཤ་གདོས་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པ༔ ད་ཤ་རིན་ཆེན་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཡོད་པས༔ འབྱུང་བ་ས་ལ་དབང་བའི་དབང་ཐོབ༔ ས་ལ་འཛུལ་ནུས་པ་ཚད་ཡིན་ནོ༔ ནུབ་ཀྱི་མར་མེ་ཐོགས་ལ། མེ་འདི་ཉིད་བླ་མའི་དྲོད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དྲོད་ཀྱི་ཁམས་གནས་གྱུར། པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག ཧཱུྃ༔ འདུ་ཤེས་དག་པ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཌཱ་ཀི་མ༔ འབྱུང་བ་མེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲོད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩི་ཧཱུྃ༔ མེ་མགོར་བཞག་ལ། ཧོཿ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྔོན་ཆད་ལུས་ཀྱི་དྲོད་གདོས་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པ༔ ད་དྲོད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཡོད་པས༔ འབྱུང་བ་མེ་ལ་དབང་བའི་དབང་ཐོབ༔ མེས་མི་ཚིག་པ་ཚད་ཡིན་ནོ༔ བྱང་གི་རླུང་གཡབ་ཐོགས་ལ། རླུང་འདི་ཉིད་བླ་མའི་དབུགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དབུགས་ཀྱི་ཁམས་གནས་གྱུར། ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག ཧཱུྃ༔ འདུ་བྱེད་དག་པ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དབུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཌཱ་ཀི་མ༔ འབྱུང་བ་རླུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རླུང་གཡབ་ཅིང་མགོར་བཞག ཧོཿ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་དབུགས་སྔོན་ཆད་གདོས་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པ༔ ད་དབུགས་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་ཡོད་པས༔ འབྱུང་བ་རླུང་ལ་དབང་པའི་དབང་ཐོབ༔ རླུང་ལྟར་མགྱོགས་ཤིང་འཕུར་ནུས་པ་ཚད་ཡིན་ནོ༔ དབུས་ཀྱི་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། བུམ་པ་འདི་ཉིད་བླ་མའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་སེམས་དང་བཅས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གུ་རུ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་བུམ་པ་སྣོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བུམ་ཆུ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ གུ་རུ་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས༔ ལྷ་དབང་ལུས་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ལུས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིས་དོན་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བྷུདྡྷ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བུམ་པ་མགོར་བཞག་བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། འོ༔ སྔར་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བཞི་གདོས་བཅས་སུ་འཛིན་པ་དག་ནས༔ གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༔ ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འཛིན་པ་དག་ནས་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༔ རང་གི་ལུས་འདི་ཡང་བླ་མ་རིགས་ལྔར་ཡོད་པ་ཡིན་པས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག༔ ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ཡིན་པས་སྤྲོ་བར་སོམས་ཤིག༔ ཅེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ལ་ལུས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་དགོས་པས༔ སྐུའི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྤྱིར་ལུས་འབྱུང་བ་བཞི༔ སྒོས་ཕ་མ༔ མཁན་སློབ༔ ཡང་སྒོས་བླ་མ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ ལོག་ལྟ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་བྱ༔ རང་གི་ལུས་ལའང་ཞབས་ཏོག་ཅི་ཆེར་བྱའོ༔ ཁྱད་པར་སྲོག་མི་གཅོད༔ འཆི་བ་བསླུ༔ མ་བྱིན་པར་མི་ལེན༔ མི་ཚངས་པར་མི་སྤྱོད༔ ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ངོ་༔ འདི་རྣམས་མ་བསྲུང་བའི་སྐྱོན་ནི༔ བུམ་དབང་བསྐུར་ཀྱང་མི་ཐོབ་པའི་སྟེང་དུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་པས་མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ༔ སྲོག་བཅད་པས་དམྱལ་བ༔ མི་ཚངས་པར་སྤྱད་པས་བྱོལ་སོང་༔ མ་བྱིན་པར་བླངས་པས་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་སྟེ༔ ཐར་པའི་དུས་མེད་དོ༔ བསྲུངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ གནས་སྐབས་སུ་ཚེ་རིང་༔ ནད་མེད༔ ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ༔ གཟུགས་མཛེས༔ མཐར་ཐུག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སངས་རྒྱའོ༔ དེ་རྣམས་ཐོབ་པས་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། བུམ་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་གི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་མཛོད། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །འདི་ཉིད་སྒེར་དབང་སྐབས་ལུས་འབུལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ཕྱིན་ལས་བྱང་གི་རྗེས་རིམ་ཚང་བར་བྱ། དབང་རྣམས་སྦྲེལ་སྐབས་གཏང་རག་མཎྜལ་རྗེས་གསང་དབང་ལ་འཇུག་པ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེའོ། ༈

།གཉིས་པ་ཟུང་འཇུག་དང་འབྲེལ་པ་གསང་དབང་ལ་གསུམ། ཡོ་བྱད་གཤོམ། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་སམ། ཕྱོགས་མདོག་གི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་རེ་རེ་བཞིན་འཇའ་རིས་གྱི་མུ་ཁྱུད་ལྔ་དང་མཐའ་བསྐོར་འཇའ་རིས་སྣ་ལྔས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། བུམ་པ་སོ་ལྔ་དང་སྦྲང་ཆང་གི་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོས་སྤྲས་པ། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ། ལྷོར་རིན་ཆེན་འབར་བ། ནུབ་ཏུ་པདྨ། བྱང་དུ་རལ་གྲི་རྣམས་དང༌། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཙཀླི། བགྲང་ཕྲེང༌། དབྱངས་གསལ་དང༌། འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྔགས་བྱང་རྣམས་བཞག །རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཡི་དམ་གྱི་གཏོར་ཆེན། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ་བྱ། ཕྲིན་ལས་ལ་མཁོ་བའི་ཚོགས་གཏོར་སོགས་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདི་ཉིད་སྒེར་དབང་སྐབས་སུ་ཡི་དམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཏང༌། དབང་སྦྲེལ་སྐབས་གོང་དུ་སོང་བས་མི་དགོས། གསུམ་པ་དབང་ལ་གསུམ། སྔོན་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོལ་བ་བཏང༌། གཉིས་པ་ཟུང་འཇུག་ཡི་དམ་དང་འབྲེལ་བ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སྔོན་ཆད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས། ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་ཏུ་མེ་ཏོག་ཐོགས་པར་མོས། ཞེས་དེ་དག་སོ་སོར་སྦྱིན། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོའི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཁྱེད་ནི་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཡིན༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ སྔགས་ལུང་ལོངས་སྐུའི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་བོས་ལན་འདི་ལྟར་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨེ་མ། འདི་ན་གསང་སྔགས་གསང་ཆེན་བཞུགས༔ ལས་མེད་ཡོད་ན་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ལས་ཅན་བུ་རྣམས་སྡིག་བཤགས་ལ༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་དམ་ཆོས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས། རང་རང་གི་ཚེ་རབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་མི་བགྱིད་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་མ་ལུས་གསོན༔ བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་བར༔ ད་ལྟའི་ལུས་འདི་ཡན་ཆད་དུ༔ སྡིག་པ་བསགས་སོགས་ཡི་རང་རྣམས༔ མི་གསང་མི་སྦེད་མི་བྱེད་དོ༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བྱང་བར་མཛོད༔ ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད། དབང་སྔོན་མ་དང་བར་བཅད་ན་ཁྲུས་བྱ། དྲག་སྔགས་དང་རོལ་མོས་བགེགས་བསྐྲད། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བླ་མ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ མཉམ་ཉིད་འཁོར་འདས་བདེ་ཆེན་ངང་༔ དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་མཚན་མ་བྲལ༔ མི་སྤང་མི་སྒྲུབ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་ཕྱམ་བརྡལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སྐུ་ནི་སྟོང་གསལ་འཇའ་དང་འདྲ༔ གསུང་ནི་གྲགས་སྟོང་ཆོས་ཚིག་ལ༔ ཐུགས་ནི་དྲན་སྟོང་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས༔ ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བསྟར་ལ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་རང་བྱུང་རང་སྣང་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འབུལ་མཛོད། ཧོཿ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་མ་ལུས་དགོངས༔ ཡེ་ནས་རང་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ རྟོག་པའི་དབང་གིས་གཉིས་སུ་གྱུར༔ རང་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ལྷ༔ གསལ་སྟོང་ཉམས་དང་ད་སྤྲོད་ཅིག༔ འགྱུ་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་མེ་ཏོག་བཞེས༔ ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག །མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཧོཿ རང་རིག་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ༔ ང་དང་བདག་གིས་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ ཐབས་ལྡན་རྫོགས་པའི་མན་ངག་གིས༔ མ་རིག་ལིང་ཏོག་ད་ཕྱེའོ༔ ཞེས་མིག་དར་དབྱེ། ཡོལ་བ་བསལ། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་པ་དང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ཅིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་གསང་བའི་མཚན་ཀྱང༌། ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་ཟུང་ཞིག །དམ་ཚིག་མནའ་ཆུ་ནང་མཆོད་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ ངག་གིས་དམ་ཚིག་མ་བསྲུངས་ན༔ ངག་གི་སྡུག་བསྔལ་མནར་མེད་མྱོང་༔ བསྲུངས་ན་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སུ་གྲོལ༔ དེ་ཕྱིར་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག༔ ཨ་མྲི་ཏ་ཨ་ཨ༔ རྗེས་སུ་གདམས་པ་འདི་ལྟར་ཐུགས་ལ་བཅག་པར་ཞུ། ཧོ༔ བུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ཉོན༔ གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་འདོད་ན༔ ངག་གི་སྒྲ་ཚིག་ཐམས་ཅད་དང་༔ དུག་ལྔ་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ལ༔ མ་སྤངས་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་ཁྱེར༔ ངག་གི་རུ་ཤན་ཕྱེད་པར་ཕྱེས༔ ཞེས་གདམས་ལ་གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་བྱིན་དབབ་པ་ནི། འོ༔ བུ་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་དམིགས་པ་འདི་སྒོམས་ཤིག༔ ས་ཡུལ་གནས་ཁང་འདི་ཉིད༔ དབུས་འོག་མིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས༔ འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་མེ་རེ་རེ་ཡོད་པའི་ནང་དུ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ཁ༔ ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རེ་སྒོམས་ཤིག༔ དེའི་སྤྱི་བོ་ན་དཀར་གསལ་ཐིག་ལེའི་དབུས་ན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་སྒོམས་ཤིག༔ དེའི་མགྲིན་པར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ནོར་བུ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་སྒོམས་ཤིག༔ སྙིང་ཁ་ན་ཁྲོ་བོ་འདུས་པ་རྩལ༔ ཞལ་གསུམ་པ༔ དཀར་མཐིང་དམར་བ༔ ཕྱག་གཡས་ན་སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་བཞུགས་པ༔ གཡོན་ན་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་བཞུགས་པ༔ སྐུའི་ནང་ན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་བཞུགས་པ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་བཞུགས་པ༔ སྐུ་མདོག་མ་ངེས་འཇའ་རིས་སུ་ཁྱུག་གེ་བ་ཅིག་སྒོམས༔ ལྟེ་བར་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་སྒོམས་ཤིག༔ གསང་བར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ རལ་གྲི་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཀུན་ཀྱང་རྒྱན་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་སྒོམས་ཤིག༔ རྩ་ནང་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་ཡི་གེ་འོད་ཀྱི་གོང་བུས་ཁེངས་པར་སྒོམས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག །འབེབ་རྫས་བདུག་དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ༔ མི་དམིགས་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་བྱོན༔ གསལ་དག་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ཡངས་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཞི་ཁྲོ་བྱོན༔ ཀུན་ཁྱབ་བདལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་བླ་མ་བྱོན༔ ཆོས་ཉིད་བདལ་བ་ཆེན་པོ་ལ༔ དག་དང་མ་དག་གཉིས་མེད་པ༔ ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་བྱོན༔ མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཐམས་ཅད་ཀུན་འདུས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བཟང་ངན་མེད་པ་སྲིད་པའི་ཞིང་༔ ལྷུན་གྲུབ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཨེ་ཧྱི་ཧི༔ ས་མ་ཡ་མུ་དྲ་སྟྭྃ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ མུ་དྲ་སྟྭྃ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ །ཉམས་སྤར་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་བྱས་ལ་དབབ་པོ། །དབང་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མར་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་ཀུན་ཟླུམ་ཕྱོགས་ཆ་བྲལ༔ བུམ་བཅུད་མ་ངེས་རོ་མཆོག་ལྡན༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བརྡའ་དོན་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བུམ་པ་མགོར་བཞག་བུམ་ཆུ་བླུད། དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་འདི༔ རང་གི་རིག་པ་ཕྱོགས་མེད་མཐའ་བྲལ་མཐའ་བཞི་རང་འགག༔ མུ་བཞི་རང་གྲོལ༔ ཀུན་གཞི་ཡེ་ཐོག་སངས་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པའི་བརྡའོ༔ མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་ནི༔ མ་རྟོགས་ན་གཉིས་འཛིན་རྟོག་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ རྟོགས་ན་ཀུན་ནས་ཀུན་གཞིའི་རོལ་པ་འགགས་མེད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ༔ ཤུགས་འབྱུང་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་བརྡའོ༔ བུམ་བཅུད་རོ་མཆོག་མ་ངེས་པ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་རྩལ་སྣང་༔ དྲན་རྟོག་ཡིད་ཡུལ༔ འཁོར་འདས་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཡང་༔ ལེགས་པར་གཞིག་ཅིང་ངོ་བོ་བལྟས་དུས་དྲན་ཐོག་ཏུ་ཡལ་བའི་བརྡའོ༔ བུམ་པ་འདི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བ་ལ་འདུག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པའི་དུས་ན་མ་རིག་པ་འཇོམས་པའི་བརྡའོ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དུས་ན་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པའི་བརྡའོ༔ སྐུ་ལྔ་ལས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་བརྡའོ༔ ཡབ་ལྔ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༔ ཡུམ་ལྔ་ལས་ཆོས་བྱ་བ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་གཟུགས་ཕུང་དག་པ་སྣང་སྟོང་༔ དབང་པོ་ལྔ་ལས་མིག་གི་དབང་པོ་དག་པ༔ ཞིང་ཁམས་ལྔ་ལས་དབུས་ཕྱོགས་ཐིག་ལེ་མི་འགྱུར་བའི་ཞིང་༔ རིགས་ལྔ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་རིགས༔ ཁམས་ལྔ་ལས་ནམ་མཁའི་ཁམས༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལས་མཐིང་ཁ༔ གནས་ལྔ་ལས་སྙིང་ཁ་དྲན་བྱེད་ཀྱི་གནས་རྣམས་ལ་དབང་ངོ་༔ ཚིག་བརྗོད་པ་ནི༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ནང་བཅུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཀློང་དུ་གྲོལ་བའོ༔ ནང་ལུས་ཀྱི་དར་རྒུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་མདངས་སུ་ངོ་སྤྲད་པས་རང་སངས༔ གསང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཀུན་བརྟགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ་ངོ་སྤྲད་པས༔ བག་ཆགས་བརྟེན་པའི་ཡུལ་མེད༔ རིག་པ་རང་ཚུགས་སུ་ཐུབ་པ་ཡིན༔ ངག་དག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའོ༔ བྱོལ་སོང་སུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད༔ བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་ས་ནོན་པ་ཡིན་ནོ༔ སྤྲོ་བར་སེམས་ཤིག༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་སྲ་བརྟན་འགྱུར་བ་མེད༔ སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ཚུལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བརྡ་དོན་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་གི་རིག་པ་སྐྱེ་འགག་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བ༔ སུས་ཀྱང་གཞིག་ཏུ་མ་རྙེད་པར༔ སངས་རྒྱས་པས་བཟང་དུ་མ་སོང་༔ དམྱལ་བར་ལྷུང་བས་ངན་དུ་མ་སོང་༔ མི་འགྱུར་བ་བརྟན་པའི་བརྡའོ༔ རྡོ་རྗེ་རྭ་ལྔ་ཡར་ལྔ་མར་ལྔ་ཡོད་པ་ནི༔ རྟོགས་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ མ་རྟོགས་ན་དུག་ལྔར་གྱུར་པའི་བརྡའོ༔ དེ་རྣམས་རྩ་བ་གཅིག་ལ་འདུས་པ་ནི༔ ཀུན་གཞིའི་ཀློང་ཡངས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ངང་དུ་གཅིག་པའི་བརྡའོ༔ རྡོ་རྗེ་འདི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ན་འདུག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་འཇོམས་པའི་བརྡའོ༔ ཡེ་ཤེས་ནི་མེ་ལོང་རྒྱས་པའོ༔ སྐུ་ལྔ་ལས་ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་ཐོབ༔ ཡབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མ༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་རྣམ་ཤེས༔ དབང་པོ་ལྔ་ལས་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ༔ ཞིང་ཁམས་ལྔ་ལས་མངོན་དགའ༔ རིགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ ཁམས་ཆུའི་ཁམས༔ ཁ་དོག་དཀར་པོ༔ གནས་ལྔ་ལས་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་གནས་རྣམས་ལ་དབང་ངོ་༔ ཚིག་བརྗོད་པ་ནི༔ ཕྱི་སྒྲ་གྲགས་ཀྱི་གནས་རྣམས་རང་སྟོང་དུ་དབང་བསྐུར༔ ནང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་རང་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར༔ གསང་བ་གནས་འགྱུའི་བར་ལག་ཀུན་ཝལ་པོ་རྗེས་མེད་དུ་དབང་བསྐུར་བས༔ དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ས་ནོན་པ་ཡིན་ནོ༔ དགའ་བར་སོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་རིན་ཆེན་འབར་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་གཞི༔ མ་ཆགས་ཞེན་མེད་ཡོན་ཏན་གཏེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བརྡ་དོན་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཏྲཱྃ༔ དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ནོར་བུས་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་གི་རིག་པ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་སོ་སོར་གསལ་ཡང་༔ དོན་ལ་ཐེག་པ་ཉག་གཅིག་དེ་ལས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ནོར་བུ་དང་འདྲའོ༔ ཞེས་པའི་བརྡ་ཡིན་ནོ༔ ནོར་བུ་འཇའ་ཚོན་རིགས་ལྔས་མཛེས་པ་ནི༔ རང་གསལ་ཤེས་རབ་ལྔས་ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད་པའི་བརྡའོ༔ ནོར་བུ་འདི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་ན་འདུག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་འཇོམས་པའི་བརྡའོ༔ ཡེ་ཤེས་ནི་མཉམ་ཉིད་རྒྱས་པའི་བརྡའོ༔ སྐུ་ལྔ་ལས་ལོངས་སྐུ་རང་གསལ་གྱི་བརྡའོ༔ ཡབ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན༔ ཡུམ་རིན་ཆེན་ཆོས་མ༔ ཚོར་བའི་ཕུང་པོ༔ དབང་པོ་རྣ་བ༔ ཞིང་ཁམས་ལྷོ་དཔལ་དང་ལྡན་པ༔ ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས༔ སའི་ཁམས༔ ཁ་དོག་སེར་པོ༔ གནས་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་རྣམས་ལ་དབང་༔ ཕྱི་ཚིག་བརྗོད་པ་ནི༔ ཕྱི་དབང་རྫས་ཀྱིས་བློའི་སྤྲོས་པ་ཆོད་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ནང་ཚིག་སྨྲ་བརྗོད་བསམ་བློའི་འཛིན་པ་ཟད་པར་ངོ་སྤྲད༔ གསང་བ་བརྡའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་ཡིན་ཐོག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད༔ སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ས་ནོན་པ་ཡིན་ནོ༔ སྤྲོ་བར་སོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་པདྨ་ལྟེ་བར་བཞག། ཧཱུྃ༔ འཁོར་བར་མ་ཆགས་གཟུང་འཛིན་བྲལ༔ པདྨ་ཟེའུ་འབྲུ་བདེ་སྟོང་ལྡན༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བརྡའ་དོན་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་པདྨས་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་རིག་པ་འདི་པདྨ་དང་འདྲ་སྟེ༔ ཉོན་མོངས་པའི་འདམ་རྫབ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དྲ་བ་ན་འདུག་ཀྱང་༔ གཅེར་བུ་ཟང་ཐལ་གྱི་རིག་པ་ལ་འཕྲི་བསླད་མེད་པའི་བརྡའོ༔ པདྨ་འདབ་མ་དང་༔ ལོ་མ་དང་༔ སྡོང་པོ་སྣ་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་ཀྱང་པདྨར་གཅིག་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཤར་ཡང་༔ རིག་པ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཀློང་ན༔ ཡེ་ཀློང་ངང་གནས་སུ་གཅིག་པའི་བརྡའོ༔ པདྨ་འདི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ན་འདུག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་འཇོམས་པའི་བརྡའོ༔ ཡེ་ཤེས་སོར་རྟོག་རྒྱས༔ སྐུ་ལྔའི་སྤྲུལ་སྐུ༔ ཡབ་སྣང་མཐའ༔ ཡུམ་པདྨ་ཆོས་མ༔ ཕུང་པོ་འདུ་ཤེས༔ དབང་པོ་སྣ༔ ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན༔ པདྨའི་རིགས༔ མེའི་ཁམས༔ ཁ་དོག་དམར་པོ༔ གནས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་དབང་ངོ་༔ ཚིག་བརྗོད་པ་ནི༔ ཕྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ངོ་སྤྲད་པས་བློས་བྱས་ཀྱི་བླུན་སྒོམ་སངས༔ ནང་རིག་པ་ལ་ངོ་སྤྲད་པས་རིགས་དྲུག་གི་ལས་དག༔ གསང་བ་ལག་ཁྲིད་ཀྱིས་ངོ་སྤྲད་པས་མྱོང་ཐོག་ཏུ་ཀུན་དྲིལ་ཏེ༔ འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་གནད་མ་ཚངས་རིག་པར་ངོ་སྤྲད་པས༔ མི་རུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད་རྣམ་པར་རྟོག་བྱེད་མ་ཆགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ས་ནོན་པ་ཡིན་ནོ༔ སྤྲོ་བར་སོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་རལ་གྲི་གསང་བར་བཞག ཧཱུྃ༔ ཞེན་པ་རང་ཆོད་རལ་གྲི་འདི༔ རྗེན་ནེ་ཁྲེས་སེ་ས་ལེར་གནས༔ དུས་གསུམ་བློ་བྲལ་གཟའ་གཏད་བྲལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་རལ་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ རང་གི་རིག་པ་འདི་འཁོར་བ་དང་༔ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ༔ ཡིན་མིན་རྩིས་གདབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ཆོད་པས་ན༔ སྣང་སྲིད་སྟོང་སྲོག་ཆོད་པའི་བརྡ་ཡིན༔ རལ་གྲི་འདི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ན་འདུག་པ་ནི༔ ཉོན་མོངས་པ་ཕྲག་དོག་འཇོམས་པའི་བརྡའོ༔ ཡེ་ཤེས་བྱ་གྲུབ་རྒྱས༔ སྐུ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ཡབ་དོན་གྲུབ༔ ཡུམ་ལས་ཀྱི་ཆོས་མ༔ ཕུང་པོ་འདུ་བྱེད༔ དབང་པོ་ལྕེ༔ ཞིང་ཁམས་བྱང་ལས་རབ་བརྩེགས་པ༔ ལས་ཀྱི་རིགས༔ རླུང་གི་ཁམས༔ ཁ་དོག་ལྗང་གུ༔ གནས་གསང་བ་མྱོང་བྱེད་ཀྱི་གནས་རྣམས་ལ་དབང་ངོ་༔ ཚིག་བརྗོད་པ་ནི༔ ཕྱི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་ལུས་ཞེན་འཛིན་དག་པར་དབང་བསྐུར༔ ནང་རྫོགས་རིམ་གྱིས་ངག་གི་ཞེན་འཛིན་དག་པར་དབང་བསྐུར༔ གསང་བ་ཟུང་འཇུག་གིས་ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་མིན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད༔ བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ནོན་པ་ཡིན་ནོ༔ སྤྲོ་བར་སོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་རིགས་ལྔའི་ཙཀླི་དང་བགྲང་ཕྲེང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་རིགས་ལྔར་ཤར༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་༔ བརྗོད་མེད་གྲངས་ཀྱིས་རྟགས་འཛིན་ཅིང་༔ ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འཛབ་བསྒྲུབ་པའི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་བསྲིང་༔ བཟླས་བརྗོད་དམིགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཀྱི་རྩའི་ནང་ཐམས་ཅད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིས་གང་བར་མོས་ལ་དབྱངས་གསལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟློས་ཤིག །ཅེས་དབྱངས་གསལ་བཟླར་གཞུག །དེ་ནས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བརྗོད་མེད་བརྗོད་བྲལ་ཚིག་གི་གཞི༔ ཡུལ་མེད་ཡུལ་བྲལ་བསམ་པའི་གཞི༔ སྨྲ་མེད་བྲི་གང་འདས་པའི་ལྷ༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དེ་ནས་འཁོར་བ་རིགས་དྲུག་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་སྙིང་པོ་འདི་དབྱངས་སུ་གྱེར་བར་ཞུ། མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ༔ ཞེས་འཛབ་དབྱངས་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བྱ། དེའི་སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་རིག་པ་ལ༔ དགེ་སྡིག་བྱ་བ་ཀ་ནས་དག༔ ཟང་ཐལ་རྣལ་མ་ལྷམ་མེ་བ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངང་དུ་མཉམ༔ སྐུ་གསུམ་ཞེ་འདོད་ཟད་པ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ལ་མ་ཡེངས་པར་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །བྱས་ལ་དར་ཅིག་བཞག །ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཧོཿ དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས་པ་ནི༔ གུད་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ༔ མིང་དུ་གསང་དབང་བཏགས་གྱུར་ཀྱང་༔ དོན་ལ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་མི་གནས་ན༔ ཕྱི་ནས་ལྷ་ཚོགས་འཚོལ་བ་དང་༔ རང་ཉིད་སྐུར་བསྒོམ་གཞན་ལ་བསྐུར༔ ཚིག་བརྗོད་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཁྲུལ་པས་འཁྲུལ་པ་བསླུ་བ་ཡིན༔ ནག་པོས་ནག་པོར་འཁྱུད་པ་འདྲ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཟླ་འདྲ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ ཟང་ཐལ་ངང་དུ་རྗེན་ནེ་རྗེན༔ གཟའ་གཏད་མེད་པ་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ མ་འགགས་རི་མོ་ཝ་ལ་ལ༔ འདི་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པར་གྱིས༔ དེ་ནས་ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལ་རྟོག་གེ་འཆལ་བ་སོགས་སོ་སྐྱེ་ཚུར་མཐོང་མངོན་ཤེས་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་སྒྲོ་སྐུར་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གདམས་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། འོ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་གང་ཟག་བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་ན་རེ༔ གཏེར་གྱི་དབང་ལ་བུམ་པའི་ཆུ་ཆད་པས༔ བསྐུར་དུ་མེད་ཟེར་བ་སྲིད་ཏེ༔ འདི་ལ་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཚང་༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༔ ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ དེས་ཨོ་རྒྱན་བདག་ཉིད་ལ༔ བདག་གིས་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་གཏེར་སྟོན་དེ་ལའོ༔ རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་ཡང་ཚང་སྟེ༔ ཡི་གེ་རྣམས་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་དགོངས་བརྡ་དང་༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཕྱག་བརྡ་རུ་བསྟན་པའོ༔ སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པའང་ཚང་སྟེ༔ ཆོས་སྐུས་ལོངས་སྐུ་ལ་དགོངས༔ ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་བདག་ལ་བསྟན༔ བདག་གིས་གཏེར་སྟོན་ལ༔ ཉམས་དངོས༔ རྨི་ལམ་ལག་ཁྲིད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་པའོ༔ མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཚང་སྟེ༔ ཆོས་འདི་གཏེར་དུ་སྩལ་བའི་དུས་སུ༔ མཁའ་འགྲོ་ལ་གཏད་ནས༔ དེ་འབྱིན་པའི་དུས་སུ་གཏེར་བདག་ལ་མཁའ་འགྲོས་གཏད་པའོ༔ སྨོན་ལམ་དབང་བསྐུར་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཚང་སྟེ༔ རིམ་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ནུས་པ་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའོ༔ གཞན་ཡང་ལས་ཅན་ཅིག་དང་བཕྲད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་པའོ༔ བྱིན་རླབས་གཏེར་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཚང་སྟེ༔ གཏེར་ནས་གཏེར་དུ་བརྒྱུད་ཅིང་སྦས་པའོ༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཤོག་སེར་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཚང་སྟེ༔ མེ་ཤོག་དང༌། ཆུ་ཤོག་དང༌། ས་ཤོག་དང༌། རླུང་ཤོག་དང༌། ནམ་མཁའི་ཤོག་གུ་དང་རིགས་ལྔར་ཕྱེས་ནས་སྦས་སོ༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡང་འདི་ལ་ཚང་བ་ཡིན་པས་ཐུགས་སྤྲོ་བར་སོམས་ཤིག༔ གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་ལས་དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམ་ཚིག་བསྟན་དགོས་པས༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྤྱིར་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐད་དང་༔ འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ སྒོས་ཕ་མའི་གསུང་༔ མཁན་སློབ༔ ཡང་སྒོས་བླ་མ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ ཉམས་སུ་བླང་༔ ལོག་ལྟ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་བྱ༔ རང་གི་ངག་གིས་སྙིང་པོ་བགྲང་༔ ཁྱད་པར་རྫུན་མི་སྨྲ༔ ཕྲ་མ་དང་ངག་འཁྱལ་དང་༔ ཚིག་རྩུབ་མི་བྱ༔ འདི་རྣམས་མ་བསྲུངས་ན༔ གསང་དབང་བསྐུར་ཀྱང་མི་འཐོབ་པའི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་དམྱལ་བར་ལྷུང་༔ བསྲུང་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ གནས་སྐབས་སུ་ངག་སྙན༔ ནུས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ལ་མཁས༔ མཐར་ཐུག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་སངས་རྒྱའོ༔ འདི་རྣམས་བསྲུངས་བས་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྲུང་བར་འགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་གསང་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། རྗེས་གོང་སྨོས་ལྟར་རོ།

གསུམ་པ་མོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་པ་ཤེར་དབང་ལ་གསུམ་ཡོ་བྱད་གཤོམ། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། མཎྜལ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ་དང་རྡོར་དྲིལ་བཞག་རྟ་མགྲིན་ལྟ་བུ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ཙག་དང༌། རྒྱབ་ངོས་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མ་སོགས་སྔ་མས་འགྲེ། གཉིས་པ་ནི། འདི་ཉིད་སྒེར་དབང་བྱེད་སྐབས་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང༌། སྦྲེལ་སྐབས་སྔོན་དུ་སོང་བས་འཐུས། གསུམ་པ་སྔོན་འགྲོ་ནི། གསུམ་པ་མོ་བསྒྲུབ་མཁའ་འགྲོ་དང་འབྲེལ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཕུལ་བར་མོས་ལ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དགོངས་ཤིག་བླ་མ་ཀུན་བཟང་མཆོག༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཎྜལ་འབུལ༔ སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བ་དང་༔ སྙིང་པོའི་དོན་ཉིད་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བྱིན་དབབ་དགོས་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མ་ཡེངས་པར་སྒོམས་ཤིག །སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གཙུག་གི་རྒྱན་ཅིག་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ། བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། གཡས་འོག་མས་ཁ་ཊྭཱྃ་མཐུར་དུ་གསོར་ཞིང་གཡོན་འོག་མས་རལ་གྲི་ཕྱར་བ། ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་རྒྱན་དང་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས་པ། ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་རོ་གདན་གྱི་སྟེང་ན་འགྱིང་བ། སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་འབར་བའི་ཐུགས་ཀར་གཡུང་དྲུང་དམར་པོ་ཧ་རི་ནི་སས་མཚན་པ་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཞིང་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཆར་བབ་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ། ལུས་སྒུལ་སྐྱོད་བྱས་པས། སྙིང་ཁའི་གཡུང་དྲུང་གཡོན་བསྐོར་དུ་དྲག་ཏུ་འཁོར་བ་ལ་སེམས་གཏོད་ཅིག །ཐོད་རྔ་རྐང་གླིང་གིས་བསྐུལ་ལ་སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ༔ རིག་པ་གཅེར་བུའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ མ་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ གཙང་བཙོག་མེད་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ མ་རྟོག་མེད་མཁའ་འགྲོ་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་འཛིན་བྲལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ ཆགས་མེད་འཛིན་བྲལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་རྒྱ་གསལ་སྟོང་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ ཨོ་རྒྱན་དྷ་ནའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ ཀུན་ཀྱང་འོད་ཟེར་ཡ་ལ་ལ༔ བྱིན་རླབས་ཉམས་རྟོགས་འུ་རུ་རུ༔ རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ རོལ་མོ་མང་པོ་ལྡི་རི་རི༔ རྒྱན་ཆ་དར་དཔྱངས་པུ་རུ་རུ༔ ཆོས་སྐྱོང་མ་ལུས་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ གཞལ་ཡས་འོད་དུ་ལམས་སེ་ལམ༔ གཏེར་སྲུང་རོལ་དུ་ཤ་ར་ར༔ ལུས་ལ་བྱིན་རློབས་ནད་གདོན་སོལ༔ ངག་ལ་བྱིན་རློབས་ནུས་མཐུ་སྐྱེད༔ སེམས་ལ་བྱིན་རློབས་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མཿཧ་རི་ནི་ས༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཅེས་བརྗོད་ལ་དབབ། དངོས་གཞི་ནི། དེ་ནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་འབུལ་བར་མོས་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཞུ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་བའི་མཆོག༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མཚན་ལྡན་བུད་མེད་རེག་ན་བདེ༔ གཟུགས་མཛེས་སྐད་སྙན་དྲི་ཡང་ཞིམ༔ བཅུ་དྲུག་ལོ་ལོན་བྷ་ག་རྒྱས༔ ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་སྡེ་ཉིད་ལ་འབུལ༔ གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བདག་ལ་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་ཏུ། ཧོཿ རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གསུམ༔ བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་གསུམ༔ དབྱེར་མེད་གཅིག་གི་ངང་དུ་གནས༔ དབབ་བཟུང་བཟློག་དང་དགྲམ་པར་གྱིས༔ རྟག་ཏུ་བདག་ནི་མཆོད་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། དེ་ལྟར་ནུས་ལགས། ཞེས་བརྗོད། དམ་ཚིག་བསྒྲགས་པ་ནི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ཙག་སྙིང་ཁར་གཏུགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ སྙིང་ལ་གཞུག་གི་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ སེམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སེམས་ཀྱིས་སྲུང་༔ ཡོན་ཏན་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ གསང་སྤྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྟོག་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་གདོང་གཡོགས་ཤིག །ཅེས་མིག་དར་དགབ། བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་འདྲེས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཁར་བྱིན་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྤྱིན་ཅིང༌། སློབ་མ་ཕོ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིལ་བུ། མོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྡོ་རྗེ་གཏད་ལ། སློབ་མ་ཕོ་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་ལ་དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཟུང་མ་མཁའ་འགྲོ་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མའི་རྣམ་པ་དང༌། མོ་ཐམས་ཅད་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མར་གསལ་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣམ་པར་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དཔའ་མོའི་རང་བཞིན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔ ཆགས་པའི་རང་བཞིན་རེག་ན་བདེ༔ འདི་ལས་དགའ་བཞི་ཉམས་སུ་ལོངས༔ ཧཱུྃ༔ དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ བདེ་ལྡན་དཀར་དམར་ཡན་ལག་རག༔ འདི་བཟུང་འདོད་ཆགས་བདེ་བ་ཁྱེར༔ དེ་ལྟར་གཏད་པ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གི་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ བྱང་སེམས་བདེ་ལྡན་དཀར་དམར་འཁྱིལ༔ སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ཁ་དང་༔ ལྟེ་བ་པདྨའི་གནས་སུ་ཕོབ༔ བསྐྱིལ་བཟློག་དགྲམ་སྟེ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ སྣང་བ་དཀར་དམར་ཕྱི་ཡི་སེམས༔ འགྱུ་བྱེད་ཕྲ་མོ་ནང་གི་སེམས༔ སྒོ་ལྔ་དབང་པོ་བར་གྱི་སེམས༔ རང་གི་སེམས་ལ་བརྟག་ཅིང་ཀློད༔ ཡོན་ཏན་རྩ་རླུང་རྩལ་རྣམས་རྫོགས༔ ས་བཅུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ནི༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་དུས་གཅིག་རྫོགས༔ མངོན་པར་ཡང་དག་དེར་སངས་རྒྱས༔ ཞེས་པའི་དོན་སྤྲོ་ན་རྒྱས་པར་བཀྲོལ། རྗེས་ནི། དེ་ལྟར་ཤེར་དབང་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་བརྟན་པོར་བསྲུང་དགོས་པས། ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྒོས་ཕ་མ་མཁན་སློབ་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་སུ་ཤེས་པས་ཕྱག་འཚལ། གསོལ་བ་གདབ། ལོག་ལྟ་མི་བྱ། ཁྱད་པར་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྤང༌། མཚན་ལྡན་གྱི་བདེ་བ་བསྐུལ་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ། འདི་རྣམས་མ་བསྲུངས་ན་ཤེར་དབང་བསྐུར་ཀྱང་མི་ཐོབ་ལ་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་དམྱལ་བར་ལྷུང༌། བསྲུངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། གནས་སྐབས་སུ་ཡིད་བདེ། ཤེས་རབ་ཆེ། ཉམས་དང་རྟོགས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་སྐྱེ། མཐར་ཐུག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་བསྒོས་པའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཤེར་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་མཎྜལ་ཕུལ། རྗེས་རྣམས་འདྲ། ༈

།བཞི་པ་ཚིག་དབང་ལ། སྦྱོར་བ་དཀྱིལ་འཁོར་འཇའ་རིས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་མཐའ་མུ་ཁྱུད་འཇའ་ཚོན་གྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཤེལ་རྡོ་དང་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་མདོངས་བཞག །དངོས་གཞི་ལ། བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱི་བླུགས་བགྱི་པའི་ཐོག་མར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པར་ཞུ། ཞེས་བྱས་ལ་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ནས་འབྱུང་བའམ་ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དབྱངས་སུ་གྱེར། དེ་ནས་བྱིན་དབབ་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུངས་ལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། ངག་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་སྣ་ཚོགས་པ་ལེན་པར་མོས་ལ་སེམས་གཏད་མེད་ཟང་ཐལ་གྱི་ངང་དུ་མ་ཡེངས་པར་ཞོག་ཅིག །བྱས་ལ། ཕཊ༔ དྲག་པོ་བརྗོད། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ ཇི་བཞིན་སྣང་བ་དངོས་པོའི་གཞི༔ སྣང་ལ་མ་བཀོད་བདལ་བའི་ཞིང་༔ གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ཉག་གཅིག་ངང་༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་མ་འགག་འཆར་བ་རིག་པའི་གདངས༔ སྣང་སྟོང་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་ལྔའི་ཀློང་༔ རིག་པ་གཞོན་ནུ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་རང་སངས་འགྱུ་བ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ སྣ་ཚོགས་རོལ་པ་གཤིས་ཀྱི་གདངས༔ གཅེར་གྲོལ་ཅོག་བཞག་བབས་ཀྱི་ངང་༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་མ་སྤངས་ཡོངས་གྲོལ་གདོད་མའི་གཤིས༔ དྲན་གཞི་ཟད་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་སྒྲུབ་བློ་ཞིག༔ བཻ་རོ་ཙ་ནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་ཤར་གྲོལ་ངང་༔ དཔག་མེད་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་འཛིན་པ༔ རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་མཁྱེན་བརྩེའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ གང་འདོད་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པའི༔ རྩ་བའི་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་རྟག་ཆད་བྲལ་བ་རིག་པའི་སྐུ༔ རྟག་ཆད་འདས་པ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ ནང་གསལ་ལྷུག་པ་ཐིག་ལེའི་ཚུལ༔ བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལུས་ཀྱི་འཛིན་ཞེན་བཤིག་ཏུ་གསོལ༔ ངག་གི་བརྗོད་མཐའ་བཅད་དུ་གསོལ༔ མངོན་སུམ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུག་པར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འོད་ལྔ་ཐིག་ལེར་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཐིག་ལེ་ཚོམ་བུར་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རིག་པ་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུར་སྣང་འཛིན་ཞེན་སྟོང་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གོང་འཕེལ་ཚད་ལ་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་ཡལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐྱེ་འཇུག་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རླུང་སེམས་རང་རྩལ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཆོས་ཚིག་མཚན་མ་ཟད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འཁྲུལ་པ་མ་ལ་བཟློག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་གཞི་ས་བོན་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ་པས་སྐལ་ལྡན་རབ་ལ་སྣང་བ་གཏད་མེད་བུན་བུན་འཆར་བར་གསུངས་སོ། དེ་ནས་གསེར་གཡུ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མཎྜལ་ལན་བདུན་ཕུལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད༔ ཧོཿ བླ་མ་ཀུན་བཟང་རིག་པའི་ལྷ༔ བདག་ཅག་ཟང་ཐལ་བུ་རྣམས་ལ༔ སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཀུན་གཞི་མ་སྐྱེས་ཡངས་པ་ལ༔ སྣང་བ་མ་འགག་ཚོམ་བུ་བཀྲམ༔ རང་གསལ་ཞེན་མེད་ཚིག་གིས་བརྒྱན༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ངང་དུ་བཞེས༔ མཎྜལ་ལ་རཏྣ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ ཞེས་ལན་བདུན་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མས། ཧོཿ བུ་རྣམས་ང་ལ་ལེགས་པར་ཉོན༔ མི་འགུལ་གསུམ་པོ་འཆའ་ནུས་སམ༔ སྣང་བཞི་ལམ་སྣང་སྐྱེལ་ནུས་སམ༔ སྒྱུ་ལུས་རང་མདངས་སྒྲུབ་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། དེ་ལྟར་ནུས་ལགས། ཞེས་བརྗོད་ཅིག ཅེས་དྲིས་ལན་ཚར་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་བླ་མའི་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླང་བར་མོས་ལ་ཐ་ཚིག་གི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ ཁྲེགས་ཆོད་དོན་ལས་ཡེངས་རེ་ཀན༔ འཁྲུལ་པའི་བྱ་བ་བྱེད་རེ་ཀན༔ བླ་མས་ཅི་གསུང་མི་སྒྲུབ་རེ༔ དུས་བཞི་མི་འགུལ་མི་བྱེད་རེ༔ སྣང་བཞི་ཟད་སར་མི་སྐྱེལ་རེ༔ སྒྱུ་ལུས་རང་མདངས་མི་བསྒྲུབ་རེ༔ ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་བསྒྲུབ་རེ་ཀན༔ དེ་ལྟར་ན་རབ་ཀྱིས་ལོ་གསུམ༔ འབྲིང་གཉིས༔ ཐམས་ཀྱང་གཅིག༔ ཡང་མཐས་ཀྱང་ཟླ་བ་དྲུག་སྒྲུབ་པར་དམ་འཆའ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དབང་དངོས་གཞི་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི་བརྡ་འདི་ལ་མིག་གཏོད་ལ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཚིག་གིས་དོན་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག །རྨ་བྱའི་སྒྲོ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ བུ་ཁྱོད་རྨ་བྱ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དཀར་པོ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ ཞེ་སྡང་ངོ་བོས་ཞེ་སྡང་སྟོང་༔ ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཡང་གཞི་རྩ་སྟོང་༔ ཐོ་རངས་ཙོག་བུ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟོས༔ འདི་རྣམས་ལ་བསྡུ་ན་ཚིག་ཙམ་དང་སྤྲོ་ན་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་ལུས་གནད་སོ་སོར་བསྟན་དགོས་པས་འདིར་སྔ་དྲོ་ལྟར་རོ། ཧཱུྃ༔ བུ་ཁྱོད་རྨ་བྱ་འདི་ལ་ལྟོས༔ སེར་པོ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ ང་རྒྱལ་ངོ་བོས་ང་རྒྱལ་སྟོང་༔ ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཡང་གཞི་རྩ་སྟོང་༔ ཉིན་མོ་ཅར་ཉལ་མིག་གིས་ལྟོས༔ ཞེས་ཉིན་གུང་ལྟར་རོ། ཧཱུྃ༔ བུ་ཁྱོད་རྨ་བྱ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དམར་པོ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ འདོད་ཆགས་ངོ་བོས་འདོད་ཆགས་སྟོང༔ ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཡང་གཞི་རྩ་སྟོང་༔ དགོངས་མོ་རྡོ་རྗེའི་མིག་གིས་ལྟོས༔ ཞེས་ཕྱི་དྲོ་ལྟར་རོ། ཧཱུྃ༔ བུ་ཁྱོད་རྨ་བྱ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ལྗང་གུ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ ཕྲག་དོག་ངོ་བོས་ཕྲག་དོག་སྟོང་༔ ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཡང་གཞི་རྩ་སྟོང་༔ མཚན་མོ་རྣམ་རྟོག་ཨར་ལ་གཏོད༔ ཅེས་མཚན་མོ་ལྟར་རོ། ཧཱུྃ༔ བུ་ཁྱོད་རྨ་བྱ་འདི་ལ་ལྟོས༔ མཐིང་ཁ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ གཏི་མུག་ངོ་བོས་གཏི་མུག་སྟོང་༔ ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཡང་གཞི་རྩ་སྟོང་༔ དུས་བཞིར་སྦལ་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་ལྟོས༔ དབྱིངས་རིག་སྨིན་ཕྲག་མཁའ་ལ་ལྟོས༔ ཞེས་རུ་སྦལ་འདུག་སྟངས་བསྟན་ནོ། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་ངོ་སྤྲད་པའང་བརྡ་འདི་དག་གིས་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཤེལ་རྡོ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་ཤེལ་དང་འདྲ༔ ངོ་བོ་གསལ་ཀྱང་རྣམ་པ་སྟོང་༔ མཚན་ཉིད་ཅན་ཡུལ་འཕྲད་པའི་ཚེ༔ མ་འགག་ལྷུག་པ་རྩོལ་མེད་འཆར༔ མིག་ལ་ཤེལ་བཀབ། འཇའ་རིས་སམ། རྨ་བྱ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ ལོངས་སྐུ་གསལ་མདངས་དྲི་མེད་བཀྲ༔ རྣམ་པ་གསལ་ཡང་བཟུང་དུ་མེད༔ ཁ་དོག་མ་འདྲེས་སོ་སོར་གསལ༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་སྨིག་རྒྱུ་འདྲ༔ ཡང་མིག་ལ་ཤེལ་བཀབ། བླ་མ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་གར་བསྒྱུར་བ་ལ་བལྟར་གཞུག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་སྐུ་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར༔ ངེས་པ་མེད་ཅིང་ཞེན་འཛིན་བྲལ༔ གང་ཤར་རང་གྲོལ་ཨེ་མ་ཧོ༔ དེ་ནས་ཕྱི་གོས་ཕུད་ལ། ཧོཿ ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་ཆད་ངོ་ཚས་བསྒྲིབས༔ ཨ་ཏི་ངོ་ཚ་དག་དང་བྲལ༔ གཉིས་འཛིན་སྦྲུལ་གྱི་ཐག་པ་ཤིག༔ སྐ་རག་བཀྲོལ་ལ། ཧོཿ ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་ཆད་གཟུང་འཛིན་བསྡམས༔ ང་མེད་བདག་མེད་མཚན་མས་བཅིངས༔ དུག་གསུམ་མདུད་པ་ང་ཡིས་བཤིག༔ འབོལ་ལེ་ཤིག་གེ་དོན་ལ་སྤྱོད༔ ནང་གོས་དང་རྒྱན་བཀྲོལ་ལ། ཕཊ༔ སྒྲ་དྲག་པོ་བརྗོད། རིམ་པར་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་འགྲོ་སྟངས་བྱར་གཞུག་ལ། ཧོཿ རིག་པ་གཅེར་བུ་ཟང་ཐལ་ལ༔ ཉམས་སྣང་ཞེན་འཛིན་དགོས་པ་མེད༔ རྒྱག་གཏད་མེད་པ་རྗེན་ཁྲེས་སེ༔ ཏིག་པོ་མེད་པར་དྭངས་སངས་ངེ་༔ བུ་ཁྱོད་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་༔ མཆོང་དང་རྒྱུག་དང་རྩེ་བ་དང་༔ བུང་བ་རྒོད་པོའི་སྟངས་ཀྱིས་སོང་༔ ཕཊ༔ བུ་ཁྱོད་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་སོང་༔ མཆོང་དང་རྒྱུག་དང་རྩེ་བ་དང་༔ ཕག་པ་སེང་གེའི་འགྲོས་ཀྱིས་སོང་༔ ཕཊ༔ བུ་ཁྱོད་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་༔ མཆོང་དང་རྒྱུག་དང་རྩེ་བ་དང་༔ སྟག་མོ་ཝ་ཡིས་སྟངས་ཀྱིས་སོང་༔ ཕཊ༔ བུ་ཁྱོད་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་སོང་༔ མཆོང་དང་རྒྱུག་དང་རྩེ་བ་དང་༔ སྨྱོན་པ་བུ་ཆུང་ལྟ་བུས་སོང་༔ བུ་ཁྱོད་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སོང་༔ འགྲོ་བའི་མཁན་པོ་གང་ཡིན་ལྟོས༔ འགྲོ་འོང་ཤེས་པ་སུ་ཡིན་དྲིས༔ འགྲོ་དུས་མཚན་མ་གར་སོང་ཆོད༔ དུས་གསུམ་འགྱུར་མེད་ངོ་མཚར་ཆེ༔ དེའི་རྗེས་སུ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྣང་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་གདབ་པར་གསུངས་པ་ནི་དབང་དང་ཁྲིད་སྦྲེལ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཀྱང༌། འདིར་ས་བཅད་ཙམ་དུ་སྙིང་ཐིག་གཞན་ལྟར་མདོར་བསྡུས་སྤྲོ་ན། འོ། བུ་རྣམས་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་བཟོ་མེད་དུ་ལྷོད་དེ་བཞག་པའི་དུས་ན་སོ་མ། སིམ་མེ་བ། རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུ། ལྷང་ངེ་བ་དེའི་ངང་ལས་རྣམ་རྟོག་ཅིག་ཐོ་ལེར་ཤར་བ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་མ་ཡེངས་པར་ཅེར་རེ་བལྟས་པས་སྐྱེ་མེད་དུ་ལྷམ་མེ། ཧྲིག་གེ །མེ་རེ། རྗེན་ནེ། ཐལ་ལེ་བ་དེའི་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་སྟེང་ནས་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུ། རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་དུ་ཧྲིག་གེ་བ་འདིའི་རྒྱུན་སྐྱོངས་ཤིག །དེ་ལྟར་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་སྤྱི་བླུགས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཨ་ཏི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་གི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། ༈

།ལྔ་པ་གདམས་གཏད་དབང་ལ། སྤྲོས་བཅས་དང་འབྱོར་པས་ལྕོགས་ཤིང་སློབ་མའང་བརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་ལ། སེང་ཁྲི་སོགས་གདན། གདུགས་སོགས་སྟ་གོན་བྱས་ལ། ལྔ་པ་བཀའ་གཏད་ལུང་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་དབང་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ བདག་ཅག་སྣོད་ལྡན་བུ་མཆོག་ལ༔ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དབང་མཆོག་གི༔ གདམས་གཏད་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དངོས་སུ་ཁྲི་ལ་བཀོད་ཅིང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་བཏགས་པར་གསུངས་ཀྱང་མ་འཛོམ་ན། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་གོ་འཕང་དུ་མངའ་གསོལ་བའི་ཕྱིར་སེང་གེ་བརྒྱད་བསྣོལ་གྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ལ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་ལྡན་པས་འཁོད་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་གླུས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །སྤྲོ་ན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ལས་འབྱུང་བའི་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོ་ཧ་ཅི་རིགས་དང༌། དཀྱུས་སུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་དབྱངས་སུ་བླང་བ་ནི། ཨེ་མ་ཀི་རི་ཀི་རི༔ མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུནྡྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨི་ཀ་ར་སུ་ལཱི་བྷས་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ཀི་ར་བྷུ་ལི་ཏ་ལྕེ་ཡེ༔ ས་མུན་ཏ་ཙརྱ་སུ་གྷ་ཡེ༔ བྷི་ཏི་ས་ན་བྷྱ་གུ་ལི་ཡེ༔ ས་ཀ་རི་དྷུ་ཀ་ན༔ ས་ཏ་རི་བྷེ་ཏ་ན༔ པ་ར་ཧི་ལི་ས་ན༔ མ་ཁ་ར་ཏེ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ར་ཏ་མེ་ཀ་ཙ་ར་ཏང་བ༔ སུརྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨེ་པ་ཤ་ན༔ ར་ན་བྷེ་དྷི་ས་གྷུ་ཏེ་པ་ཡེ༔ གྷུ་ར་གྷུ་ར་ས་ག་ཁ་ར་ན་ལཾ༔ ན་ར་ན་ར་ཨི་ཐ་པ་ཊ་ལཾ༔ སིར་ན་སིར་ན་བྷེ་ས་བྷེ་ས་ར་ས་བཾ་ལཾ༔ བྷུན་དྷ་བྷུན་དྷ༔ ཚི་ཥ་ས་ཀེ་ལཾ༔ ས་སཱ་རི་རཱི་ཁེ་ཁེ་ཨི་ཨཱི་མ་མཱ་རི་རཱི་ལ་ཧཱ་ཨཱཿ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པའོ། མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུན་བྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨེ་ཀ་རི་ལི་བྷ་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ག་ར་བྷུ་ལི་ཏ༔ ལྕེ་ཡེ་ས་མན་ཏ༔ ཙརྱ་སུ་གྷ་བྷི་ཏི༔ ས་ན་བྷྱ་གུ་ཡེ༔ ཀ་རི་དྷ་ཀི་རི༔ དྷ་ཧ་ཀ་མ་ཧ་རེ་ལྷ༔ ཧ་ན་ས་རི་ལི་ཧི༔ ས་ན་མ་ཁ་ར་ཏ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ད་ར་ཏེ་མེ་ཀྴ་ཙ་ར་སྟཾ༔ དྷ་བ་སུ་ཏྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨ༔ མ་ཤ་ན་པ་ར༔ བྷི་ཧི༔ ཏི་ས་གྷུ་ར་ལ༔ མ་སྨིས་ལ་གྷུ་སྟི་ལ་ཏ༔ ཡ་གྷུ་གྷུ་ར་གྷུ་ར༔ བརླང་ག་ཁ་ག་ལ་ར་ན་ལ་མ་ས༔ ན་ར་ན་ལ་མ༔ ཨི་ཐ་ར་པ་ཏ་ལཾ༔ སི་ར་ན་བྷེ་ས་ར་ལ་བ་གྷེ་ལཾ༔ མ་ཨཱཿ ས་ས་རི་རཱི་ལི་ལཱི་མ་མཱ་ར་རཱ༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའོ། རིག་པའི་རྩལ་དབང་ནི། ཧོཿ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལྟ་བ་ཟང་ཐལ་དགེ་སྡིག་བྲལ༔ སྒོམ་པ་རང་གསལ་ཡེ་སྒོམ་ངང་༔ སྤྱོད་པ་རང་གྲོལ་བཅོས་བསླད་བྲལ༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་སྐུ་གསུམ་བདལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་གསུམ༔ བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་གནས་པ༔ བུ་ཡི་རྒྱུད་ལ་ད་འཕོས་ཤིག༔ འཁོར་འདས་འཁྲུལ་པ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་སློབ་མའི་མགོ་ཐོག་ཏུ་གདུགས་དབུབ། ལག་ཏུ་རྡོར་དྲིལ་གཏད་ལ། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ལྟ་བ་འཁོར་འདས་ལྷ་ལྷ་མོ༔ སྒོམ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་དང་༔ སྤྱོད་པ་དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་སྟོན༔ འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་བཞི་ཉིད་དོ༔ ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡོ་ག་གསུམ༔ བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་གནས་པ༔ བུ་ཡི་རྒྱུད་ལ་ད་འཕོས་ཤིག༔ གཉིས་འཛིན་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་ཤིག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། རོལ་མོ་ལྡིར་ལ་བུམ་པ་སོགས་དབང་ཆས་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང༌། གཞུང་པོད་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ལྟ་བ་འཁོར་འདས་ཐུགས་རྗེའི་ཞིང་༔ སྒོམ་པ་ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་གང་དམིགས་འདྲེན༔ འབྲས་བུ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཏེ༔ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སེམས་གསུམ༔ བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་གནས་པ༔ བུ་ཡི་རྒྱུད་ལ་ད་འཕོས་ཤིག༔ ཀུན་གྱི་མཆོད་འོས་མོས་རྟེན་དུ༔ དེ་རིང་ཉིད་ནས་གྱུར་པའོ༔ ཞེས་བརྗོད། མེ་ཏོག་འཐོར། རོལ་མོ་ལྡིར་ལ་མངའ་གསོལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདུལ་བའི་ཞིང་རྣམས་གཏད་པར་མོས་ལ་ཡུད་ཅིག་དགོངས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །བླ་མའི་ལས་བྱང་ལས་འབྱུང་བའི་གཏོར་དབང་ཉིད་སྒེར་དུ་བསྐུར་ཡང་ཆོག་མོད། འདིར་མཐའ་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྦྱོར་བར་མཛད་པས་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་ཐོགས་ལ། དེ་ནས་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱིན་རླབས་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད་ཅིག །གཏོར་སྣོད་ཆོས་དབྱིངས་བརྡལ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་དྲྭ་བ་འཁྱིལ་པའི་ཀློང་དུ། གཏོར་མ་ཉིད་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་གནས་བཞི་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་བཞི་རིམ་པར་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སྐུ་བཞིའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ། སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པས་འཁྲུལ་སྣང་རང་སངས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ གང་སྣང་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ༔ བཅོས་སླད་བྲལ་བའི་རིག་པ་ལྟོས༔ གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་སྟོང་གཟུགས་ཡིན༔ གཏོར་མ་ཆོས་སྐུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྒྲ་ཚིག་བརྗོད་པ་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ༔ རང་གྲགས་སྟོང་གྲགས་ངང་དུ་ལྟོས༔ བཟང་ངན་རིས་མེད་སྟོང་པ་ཡིན༔ གཏོར་མ་ལོངས་སྐུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨཱཿ གཏོར་མ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྟོག་འཛིན་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཐུགས༔ འགྱུ་བ་ཝལ་པོ་རྗེས་མེད་ཡིན༔ ཡེ་སྟོང་ཟང་ཐལ་ངང་དུ་ཀློད༔ གཏོར་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ གཏོར་མ་ལྟེ་བར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་གཞི་རྩ་བྲལ༔ སྣང་བའི་དུས་ན་ཀུན་གྲུབ་ཀྱང་༔ སྟོང་པའི་དུས་ན་གྲུབ་པ་མེད༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱི༔ ཞེས་བསྐུར་ལ་གཏོར་ཟན་ཚོགས་དུམ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྦྱིན། མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་བསྒྲག །དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཀུན་གྱི་ཡང་བཅུད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་སྐོར་ལྔ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་བློས་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་ཏུ་མཎྜལ་དང༌། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ། དབང་བསྐུར་ཞུས་པ་ལས་བྱུང་བས་མཚོན་དགེ་རྩ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་བསྔོ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ དུས་གསུམ་རུ་ཤན་ཕྱེ་བ་དང་༔ དབང་བཞིས་སྨིན་ཅིང་གདམས་པས་གྲོལ༔ ཁྲེགས་ཆོད་གཤིས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་རྟོགས༔ ཐོད་རྒལ་ལམ་གྱི་རྩལ་སྣང་ཤེས༔ རེ་དོགས་འཁོར་འདས་གདོད་མར་གྲོལ༔ ཡང་དག་མངོན་སངས་རྒྱས་པ་ཡི༔ འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་པ༔ དམིགས་གཏད་འཛིན་བྲལ་ངང་དུ་བསྔོ༔ ཞེས་དང་བསྔོ་སྨོན་གཞན་ཡང་བྱའོ། །དབང་རྣམས་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་བའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མའི་ཆོ་ག་བཏང་བ་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་བླ་མའི་ལས་བྱང་གཞིར་བཞག །གཞན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྱང་སྒྲགས་མར་བཏང་བས་གྲུབ་བོ། །གཞུང་མཐུན་ཁྲིད་དང་སྦྲེལ་བའི་སྨིན་དབང་བྱེད་ན། ཐོག་མར་བླ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བར་བུམ་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་སྤྱི་ཡི་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནས་ཚད་མེད་པར་བདུན་དང་ལུས་ཀྱི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་རྣམས་ཁྲིད་དུ་གདབ། དེ་ནས་ཡི་དམ་དང་འབྲེལ་བར་གསང་དབང་གིས་ངག་སྨིན་པར་བྱས་ནས་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་འབོགས། དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་དང་འབྲེལ་པར་ཤེར་དབང་གིས་སེམས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་ཞི་ལྷག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གདབ། དེ་ནས་ཚིག་དབང་བསྐུར། འདིའི་སྐབས་སུ་སེམས་རིག་དབྱེ་བ་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱང་སྦྱོར་ན་ལེགས། དངོས་གཞི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་དང་རྗེས་རྟགས་ཚད་བཅས་གྲུབ་ནས་བཀའ་གཏད་ལུང་རྫོགས་ཀྱི་དབང་སོགས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དབང་རྣམས་སྦྲེལ་མར་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུའང་ཁྲིད་རྣམས་གོང་སྨོས་ལྟར་བར་བར་སྦྲེལ་ན་གདམས་ངག་ཚང་སྤྲུགས་སུ་འགྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །སྲིད་རྩ་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཚོགས། །སྐྱེ་མེད་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་བཅད། །རང་བྱུང་ཟག་མེད་འོད་གསལ་སྦུབས། འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རུ་ལྡོག་ཤོག །ཟབ་ཆོས་འདིའི་རྒྱུན་དེང་སང་ཉིན་མོའི་སྐར་མའི་དཔེ་ཟླར་གྱུར་ཁ་ལ། ཀུན་བཟང་པདྨ་སམ་བྷ་བ་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་སྙིང་བུམ་གྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཆོས་རྒྱུན་ལ་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བར་རེ་བའི་ལྷག་བློས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། འདིའི་ཤེར་དབང་སྐབས་རྡོ་རྗེ་ཆུ་འཐུང་དཔེ་མ་ཚང་བ་སླད་ནས་དཔེ་འབྱོར་ན་བསྟུན་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ནག་འགྲོས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:___rdzogs pa chen po hU~M skor las/__smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun ces bya ba bzhugs so//na mo gu ru d+he ba d+hA ki nI yai/__/grol ba drug ldan bstan pa'i mchog__/ston mdzad gdod ma'i mgon po dang*/__/dbyer med bla mar gus btud nas/__/yang zab dbang lnga bklag chog dgod/__/a ti rdzogs chen thams cad kyi yang rtse hU~M skor snying thig gi smin byed skor la rnam grangs lngar bzhugs pa'i dang po pho sgrub dang 'brel pa bum pa'i dbang la gsum/__yo byad gshom/__dbang don sgrub mchod/__dbang bskur ba dngos so/__/dang po ni/__gnas khang byi dor byas la rgyan gyis spras pa'i gung du stegs bu'i steng maN+Dal pad+ma 'dab bzhi 'ja' ris mu khyud lnga ldan gyis/__bskor ba'i dbus su bum pa so lnga'i rdzas dang bcud ldan mgul chings dkar po kha rgyan gyis spras pa pad 'dab shar du ting phor chus bkang ba/__lhor sa gru bzhi/__nub tu mar me/__byang du rlung g.yab rnams bzhag__/de'i rgyab phyogs su bla ma'i gtor chen/__sman rag gtor gsum/__mtha' bskor du phyi mchod bskor bsham/__gzhan yang las bum dang phrin las la mkho ba'i gtor mchod tshogs kyi yo byad 'og nas 'byung ba'i sbyin sreg gi chas rnams kyang 'du bya/__mgyogs dbang phyogs sbrel skabs 'og tu bshad pa'i gsang dbang dkyil 'khor dbang rdzas g.yas dang*/__sher dbang chas g.yon/__bzhi pa'i ngo sprod mdun du bsham mo/__/de nas gzhung gi dngos bstan ltar na sbyin sreg__/sgo zhus/__srung ba yan song nas phrin las la 'jug par gsungs kyang 'di da lta'i lag len dkyus 'gre'i dbang du byas te/__gnyis pa ni/__brgyud 'debs nas brtsam/__bla ma'i las byang bzlas pa'i bar du btang*/__hU~M bzlas ci nus bya/__las bum du rdor sems bskyed bzlas bya/__gsum pa dbang la sngon 'gro dang dngos gnyis las/ rgyus med yin na dbang chog 'di dpe gzigs mdzad gal che mchan/__dang po ni/__thog mar sgo drung du sbyin sreg bya bar gsungs pa spros 'byor che na las slob kyis de ltar bya dgos pa gsal yang*/__'dir sa bcad tsam du/__zhi ba'i me thab spyi 'gro bris pa'i me thab stegs dkar zlum 'bru tshom dkar po gtso 'khor lnga bkod pa'i khar bud shing zlum por brtsig__slob dpon gyi g.yon phyogs su/__'bul gtor dkar zlum dang sman raka__/chu gnyis nyer spyod/__g.yas phyogs su ba lu sogs kyi yam shing bdun nam nyer gcig__/mar khu/__til dang yungs kar rnams bkod/__slob ma rnams sgo drung du 'khod/__slob dpon gyis rdor dril bzung*/__mchod rdzas las byang ltar byin brlab/__bsreg rdzas la bsang chu bran la/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__stong pa'i ngang las rdzas rnams rang rang gi ming yig dang po thig les brgyan pa las byung ba'i ye shes kyi bdud rtsi'i rang bzhin bsreg rdzas so so'i rnam par gsal bar gyur/__'og nas 'byung ba'i rdzas sngags rnams lan gsum re brjod pas byin brlab/__me du ba med pas g.yas bskor du sbar la/__oM ag+ni dz+wa la raM/__rlung g.yab kyis/__hU~M brjod la g.yab/__oM ag+na ye swA hA:__blugs gzar mar khu blugs/__thab bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M las zhi ba'i thab khung tshad dang mtshan nyid rdzogs pa'i nang du dam tshig gi me phung dkar gsal 'bar ba'i dbus su/__me lha ye shes kyi dkyil 'khor gu ru thod phreng sde lnga/__rgyal ba rigs lnga yum lnga/__ye shes kyi mkha' 'gro sde lnga rnams rang rang gi 'khor du ma dang bcas te bzhugs pa'i gnas gsum nas 'od zer 'phros/__ye shes pa spyan drangs/__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+wa sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par gyur/__/gtsang zhing gtsang mar sbyar ba yi/__/lha rdzas mchog gi mchod rdzas 'di/__/bdag gis gus pas 'bul lags na/__/bzhes nas zhi ba'i phrin las mdzod/__/oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA/__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi/__brgyud pa'i rtsa ba bla ma rje/__/dngos grub ster mdzad yi dam lha/__/legs par byin rlob mkha' 'gro ma/__/rtsa ba gsum la phyag 'tshal bstod/__/ces mchod bstod 'bul/__dgang blugs 'bul la/__lha rnams cung zad 'dzum pa'i ljags dang gzar bu gnyis kyi kha la raM yig gis mtshan par gyur/__oM b+hud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma gu ru dz+nyA na sid+d+hi hU~M/__oM AHhU~M swA hA/__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M/__sarba ta thA ga ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M/__oM d+hu ma g+ha ye na maHa ha ri ni sa hrIHhU~M ra tsa hri ya ba~M:__zhes pas gsum mam bdun 'bul/__bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i sdig sgrib bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol:__ces phrin las bcol/__de nas bsreg rdzas rnams la gong gi lha sngags rdzas sngags sbrel ma 'am mi lcogs na lha sngags tshar gcig gi gsham du rdzas sngags nyer gcig sogs grangs du byed gsog__/de rjes phrin las bcol ba 'gres te/__yam shing*/__oM b+ho d+hi br-ik+ShA ya swA hA:__gzi brjid phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__mar khu/__oM ag+na ye swA hA/__'byor pa phun sum tshogs pa la sogs 'gre/__til/__oM sarba pA paM da ha na badz+rA ye swA hA/__sdig pa dang sgrib pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hAH__yungs kar/_oM sarba ar+tha sid+d+hi ye swA hA/__bgegs dang bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/__de nas yungs kar 'thor ba dang gong ltar dgang blugs 'bul la phrin las gsol/__gtang rag mchod bstod gong ltar 'bul/__gtor ma oM AHhU~M lan gsum gyis bdud rtsir brlab/__oM b+hud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma gu ru dz+nyA na sid+d+hi hU~M/__oM AHhU~M swA hA/__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M/__sarba ta thA ga ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M/__oM d+hu ma g+ha ye na maHa ha ri ni sa hrIHhU~M ra tsa hri ya ba~M:__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__btags pa lan gsum gyis 'bul/__mchod sbyin gtor ma sogs kyis phrin las bcol/__nongs gshags bya zhing yig brgya brjod/__oM khyed kyis sems can don kun sogs kyis ye shes pa gshegs/__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur/__par mos la thab sgo drung du phyir bskyal/__bla ma dang dkyil 'khor la yol ba rim pa gnyis btang*/__'di phyin gyi sgo zhus skor rnams las slob yod na des rim par bya/__ma 'dzom pa'am phyi sgo dang slob dpon khad nye na bla ma nyid kyis nang nas brda sbyar te/__de la thog mar khyed rang rnams dkyil 'khor chen po'i phyi'i sgo drung du 'khod de brgyud pa'i bla ma rnams la mos gus gdung shugs drag tu bskyed la gsol 'debs 'di gsung bar zhu/__byas la brgyud 'debs bskul te 'don tu gzhug__/de nas phyi sgo srung ba la sgo dbye bar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma sgo ba chen po rnams:__bdag cag 'khor ba'i rgya mtshor chud:__thar pa'i skam sar drang ba'i phyir:__sgo bas sgo phyes nang btang 'tshal:__ces zhus pa la sgo bas lan btab par mos shig__hoH__khyed rnams su yin ci byed pa:__'di na gsang sngags gsang chen bzhugs:__skal med rnams ni 'tshig par byed:__las can yod na skyabs song zhig:__phyi ltar sangs rgyas chos dang dge 'dun gsum la dang 'dod yid ches gyi dad pas skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo/__rnam pa kun mkhyen sangs rgyas gtso:__des gsung zhi gyur dam pa'i chos:__de rjes 'jug pa'i dge 'dun la:__bdag sogs 'gro kun skyabs su mchi/__lan gsum/__sgo nang du btang*/__yol ba phyi mar bzhag__/phyi sgo phyes nas nang du btang ste sgo bar pa'i drung du 'khod nas sgo srung khro bo yab yum la gsol ba btab par mos pas 'di'i rjes zlos/__e ma khro bo yab yum rnams:__bdag cag skal ldan bu mchog yin:__nyon mongs me yis 'tshig pa la:__thugs rje'i chu rgyun bsil bar mdzod:__ces zhus pa la sgo srung khro bo chen pos lan sbyin par mos shig___hoH__khyed cag las can bu yin na:__gsang sngags gral la tshud dgos pas:__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__skyabs song khrus gyis nang du shog:__skal med yod na phyir dengs shig:__rdo rje sems dpa'i khrus chab kyis bkrus pas sgo gsum gyi dri ma mtha' dag bkrus par mos/__ji ltar bltams pa sogs dang yig brgya brjod la las bum gyis khrus bya/__nang ltar bla ma yi dam mkha' 'gro gsum la mi phyed rtse gcig gus pas skyabs su 'gro bar mos la 'di'i rjes zlos/__shes rab gsum ldan bla ma rje:__ye shes lnga ldan yi dam lha:__mtshan nyid lnga ldan mkha' 'gro'i tshogs:__bdag sogs 'gro drug skyabs su mchi:__lan gsum brjod la yol ba nang ma'i rtsar bzhag__/bar sgo phyes nas nang du btang ste sgo nang ma'i rtsar 'khod pas sgo srung lha mo bzhi la gsol ba 'debs pa'i mos pas 'di'i rjes zlos/__e ma sgo ma chain mo rnams:__bdag cag rigs kyi sras mchog yin:__bla ma kun bzang zhal bstan 'tshal:__nyon mongs sdig sgrib byang bar mdzod:__ces zhus pa la sgo ma rnams kyis lan stsal bar mos shig__hU~M:__bla ma kun bzang lta 'dod na:__nyon mongs shes bya'i sgrib pa sbyongs:__sdig can rnams kyis mthong mi 'gyur:__thog med nas bsags pa'i rtog sgrib nyams chags thams cad rtsa gsum kun 'dus bla ma'i spyan sngar bshags pa'i blos 'di'i rjes zlos/__thog med dus nas da la thug gi bar:__sgo gsum sdig pa'i bya ba ci bsags dang :__rtsa gsum dam tshig nyams dang gzung 'dzin 'thas:__rang ngo ma shes bla ma'i spyan sngar bshags:__zhes dang yig brgya lan gsum bzla bar gzhug__/gsang ba chos sku longs sku sprul sku gsum la mnyam nyid lta ba mjal ba'i skyabs su 'gro bar mos la 'di'i rjes zlos/__dag pa gnyis ldan chos kyi sku:__nges pa lnga ldan longs spyod rdzogs:__ma nges ston mdzad sprul pa'i sku:__bdag sogs 'gro drug skyabs su mchi:__lan gsum brjod la yol ba bsal/__las kyi rdo rjes sna khrid de bla ma dang dkyil 'khor pa la bskor ba lan gsum byas shing phyag dgu phrugs su 'tshal nas mdun du 'khod de/__rang rang gi lus longs spyod rgyur byas pa las byung ba'i stong gsum 'jig rten ri rab gling bzhi lha ma'i dpal 'byor ci mchis pa thams cad blo yis blangs te 'bul ba'i mos pas maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes mtshams sbyar te maN+Dal 'bul gzhug__las byang ltar bgegs gtor byin brlab/__sngags dang tshigs bcad kyis bsngo/__na moH__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__rtsa gsum sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__deng 'dir rdo rje'i slob ma rnams la smin byed khyad par can gyi cho ga bsgrub pa la lta bar mi dbang ba'i bgegs thams cad gtor ma 'dis tshims par gyis la sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na rdo rje khro bo dang mtshon cha'i char chen pos lus ngag yid gsum rdul phran bzhin du brlag par 'gyur ro/__oM sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo yungs thun gu gul bdug la bskrad/__de nas bar chad mi 'jug pa'i srung 'khor bsgom pa ni/__'o snyigs ma lnga bdo ba'i dus su:__chos nyams su len pa la bar chad mang ba yang :__sdud pa las:__rin chen chos kyang dkon la rtag tu 'tshe ba'ang mang :__zhes gsungs te:__bar chad bsrung dgos pas:__rang re'i gnas khang gi steng du hU~M las rdo rje'i bla bre:__'og tu rdo rje'i sa gzhi:__bar du hU~M las rdo rje'i rtsig pa:__phyogs mtshams nas khro bo rnams zhal phyir gzigs nas bar chad srung ba:__de'i phyir ye shes kyi me lnga 'bar bas dug lnga gdon bgegs bsregs shing :__rgya mtsho'i phyi rol du dngas par bsam:__nang du rang gi lus 'di hU~M las gser gyi rdo rje rtse lnga pa re rer gyur par sgoms shig__/byas la hU~M ci mang bgrang*/__tshon skud sna lnga la rdo rje'i mdud pa btab/__hU~M gis bsngags pa rke la gdags/__de ltar yang rdo rje rtse 'bras las:__hU~M gis lus bsrung bar chad bgegs rnams bskrad:__ces gsungs pa'i don lags te de dag gis dbang gi sngon du 'gro ba rnams grub pa lags so/__/zhes brjod la slob ma rang gnas su btang*/__de nas gzhung don ltar dbang rnams rtsa gsum so sor sbrel na 'dir bla ma'i bskyed bzlas slar bskyar ba 'am tshogs mchod skong bshags bcas btang la bum dbang bskur/__lhag chog sogs rjes rim bya/__des 'gres te yi dam gyi phrin las btang*/__gsang dbang bskur/__mkha' 'gro'i phrin las btang*/__sher dbang bskur/__dbang bzhi pa sogs sger thub bam gsum pa'i gsham du sbrel yang chog la de dag gi rjes rim yang so sor bya/__'dir mgyogs dbang phyogs sbrel gyi lugs su byed na gong gi sngon 'gro grub pa dang*/__mchod kha gso/__mchod pa byin rlabs nas yi dam zhi khro'i phrin las bzlas pa'i bar btang*/__slar mchod kha gsos la byin brlab/__mkha' 'gro'i phrin las bzlas pa bcas grub pa dang*/__/srung ma'i gtor 'bul tshogs mchod skong bshags rnams btang*/__rig pa'i me tog dor ba'am gnyis med kyi dgongs pa gsal btab la slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/gnyis pa dbang dngos la sngon 'gro grub pa'i slob ma rnams khrus nas dbyung*/__mtshams bcad pa ni/__hU~M:__nga ni ye nas khro bo'i rgyal:__mya ngan 'das la gnod pa'i bgegs:__sangs rgyas sems can 'byed pa'i gdon:__rtogs pa'i bdud rtsi skem byed pa:__rig pa rdo rje mtshon cha yis:__snying nas drangs nas rdul du brlag:__sku lnga tshom bur ya la la:__gnyis 'dzin 'khor 'das da phyes shig:__phaT phaT:__ces mtshams bcad me tog bkye bsdu byas la/__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kun bzang thog ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba'i go 'phang la 'god par bya/__de'i ched du theg pa chen po'i yang rtse bla na med pa rdzogs pa chen po hU~M skor snying thig gi smin grol gyi gdams pa zab mo gsan la nyams su len par bgyi'o snyam pa'i byang chub kyi sems rin po bskyed la gsan par zhu/__de'ang gsan bya dam pa'i chos zab cing rgya che ba dpag gis mi longs pa mchis pa las/__'dir rgyud thams cad kyi snying po/__/man ngag thams cad kyi rtsa ba/__gsang sngags kun gyi mdzod phug__o rgyan rin po che'i thugs bcud/__mkha' 'gro kun gyi snying khrag__/theg pa kun gyi yang rtse/__zab pa'i yang zab/__snying po bla na med pa hU~M gi chos/__ngo sprad pa tsam gyis 'tshang rgya bar byed pa 'di nyid/__'og min chos dbyings brdal ba chen por dpal kun tu bzang pos longs sku rdo rje 'chang chen po la rgyal ba dgongs pas brgyud/__de nyid kyis o rgyan slob dpon pad+ma 'byung gnas la brda' thabs rig pa'i rtsal du bstan/__gu ru rin po ches sar gnas sems dpa' lo chen be ro tsA na la o rgyan bde byed 'ja' 'od kyi gur phugs su chos thams cad rang rig thig le nyag gcig tu gtan la phab nas bshad/__sprul pa'i lo tsA ba chen pos gdams ngag yang zab gyi chos rnams hU~M skor lnga ru dril te hU~M chos rin po che'i rgyud/__rdo rje yang tog gi rgyud/__sku gsung thugs rdo rje rtsa ba'i rgyud/__rdo rje rtse 'bras kyi rgyud/__rgyud gsum 'dus pa snying po rin chen kun 'dus kyi rgyud lnga/__so so'i gdams ngag zab mo kha tshang don 'dril gnad tig tu bsdebs te ma 'ongs snyigs ma'i sems can tshe thung zhing snying rus zhan pa rnams la phan gdags par dgongs nas sbrags yang rdzong shel gyi phug pa'i gzim chung dkyil 'khor 'og tu sbas pa/__phyis lo tsA ba chen po nyid bsam bzhin srid pa bzung ba sprul pa'i gter chen rdo rje gling pas spyan drangs te brgyud pa mang po'i bar du skal ldan gyi gdul bya mtha' yas pa smin grol la bkod/__'on kyang phyis dus chos rgyun chad nas ring zhig 'das pa na/__gangs can mkhas grub yongs kyi gtsug gi rgyan cig gsar rnying bstan pa'i me ro slong ba'i thugs bskyed smon lam gyi dus su son pas ngo mtshar bka' bab bdun gyi mnga' bdag tu gyur pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa nyid ye shes rnam par rol pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa cir yang ston par mdzad pa las sngon gyi dus gter chen rdo rje gling pa'i thugs zin gyi gzungs ma zhing skyes DA ki rnam par bstan pa'i rgyu dang rten 'brel yul gyi nye bar len pa'i rkyen tshogs pa la brten nas/__gter chen nyid kyi ye shes kyi skus yang nas yang du byin gyis brlabs shing gdams pa dang rjes su bstan pa thun mong ma yin pa stsal bas go phyes te de nyid kyi gter chos mtha' dag gi smin grol nye brgyud khyad par can rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston la longs spyod par gyur pa'i nang tshan/__snying thig bcu gsum gyi rtse mo/__hU~M skor lnga'i yang zab/__snying po rin chen kun 'dus kyi rgyud dang 'brel ba'i snying tig__/lo gcig gis gdos bcas 'od lus su sgrub pa'i zab chos 'di la smin byed dbang dang grol byed gdams ngag gnyis su bzhugs pa las/__'dir smin byed kyi dbang skur ba yin/__de la'ang rnam grangs lnga ru mchis pa'i dang po pho sgrub bla ma dang 'brel ba spros bcas bum pa'i dbang bskur ba la sngon 'gro'i rim pa rnams grub/__dngos bzhi'i dbang bskur zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul/__ces mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma bla ma sprul pa'i sku:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__smin par byed pa'i dbang bskur gyis:__lus nyid sprul ba'i skur grol zhu:__lan gsum gnang ba sbyin pa ni/__hoH__bum dbang bskur bar ngas bya yis:__'khor 'das ru shan 'byed nus sam:__bla ma gtsug tu khur nus sam:__zhes dris pa'i lan tu/__de ltar nus lags:__zhes brjod cig:__ces dri lan tshar gsum bya/__rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i spyi dpal rang rig skye med don gyi bla ma la zhen pa med pa'i yid kyis 'dzin pa med par skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__skye med don gyi bla ma la:__'gag med tshul gyis rang gsal gdab:__zhen pa med pa'i blo yis ni:__'dzin pa med par skyabs su mchi:__lan gsum/__dug lnga'i rtog tshogs thams cad gdod nas ye shes lnga dang sku lnga'i rang bzhin tu bzhugs pa nyid ma spangs rang grol rang ngo shes pas gshis lugs sku gsum dbyings su la zlo bar sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__rang gnas dug lnga'i rtog tshogs 'di:__ye nas ye shes sku lnga yin:__sku gsum 'bras bu thob bya'i phyir:__rang grol nyid du sems bskyed do:_lan gsum/__dam tshig bsgrag pa ni rdo rje mgor bzhag la/__hU~M:__'di ni dam tshig rdo rje yin:__lus kyi dam tshig ma bsrungs na:__lus kyi sdug bsngal mnar med myong:__bsrung na rgyal ba'i skur grol 'gyur:__des na dam tshig 'di srungs shig:__badz+rod ka Tha hU~M:__de nas dbang gi rtsa ba ye shes pa'i byin rlabs dbab pa yin pas sgo gsum gyi gnad gcun la dmigs pa 'di ltar rtse gcig tu sgoms shig__/khyed rang rnams skad cig gis nam mkha' la 'ja' shar ba ltar gu ru drag po rtsal sku mdog nag po zhal gcig phyag gnyis pa:__dbu gtsug na rta mgo gsum gyen la 'tsher ba:__dbu skra ser 'bol du yod pa:__thod pa skam po lngas dbu la brgyan pa:__spyan gsum bsgrad pa:__am gtsigs ag tshom khros pa:__rna ba gnyis la mi mgo gnyis btsug pa:__phyag g.yas pa na zla ba g.yon pa na nyi ma cha lang du rdeb pa'i bar du gnod byed thams cad bun bun sreg pa:__ye shes kyi spu gri'i gshog pa rdeb pa:__stag gi sham thabs dang dur khrod chas brgyad kyis brgyan pa:__zhabs 'dor thabs su bzhugs pa:__hU~M gi nga ro sgrogs pa:__khro ba:__rngam pa:__sku la spyan mig stong rtsa gnyis 'khyugs pa:__de'i nang na sangs rgyas stong rtsa gnyis bzhugs pa:__dgra bgegs gnod byed 'og tu brdzis pa:__yum sgrol byed ma dmar mo:__phag mgo gsum ngur ba:__phyag g.yas gri gug dang bcas pas yab la 'khyud pa:__g.yon thod khrag yab kyi zhal du stob pa:__dur khrod chas kyis brgyan pa:__sku la spyan stong rtsa gnyis kyis brgyan pa'i nang na mkha' 'gro stong rtsa gnyis bzhugs pa:__gnyis med bde ba'i ro snyoms kyis dgyes pa:__thugs ka na nyi ma'i steng du hU~M tshon gang ba gcig la me'i 'od zer dang :__rdo rje'i tshwa tshwa 'phro ba cig bsam:__de'i spyi bor dkar gsal sku'i thod phraing rtsal zhal gcig phyag gnyis rdo rje dang dril bu 'dzin pa:__g.yas brkyang g.yon bskum rus pas brgyan pa:__sku'i phag mo sku mdog dkar mo phag zhal gri gug thod khrag yab la 'khyud pa cig bsam:__mgrin par gsung gi thod phreng rtsal dmar smug:__pad+ma phag mo dang sbyor zhing pad+ma dril bu 'dzin pa:__snying gar thugs kyi bud+d+ha thod phreng rtsal sngon po 'khor lo dang dril bu 'dzin pa:__yum sangs rgyas phag mo dang sbyor ba:__lte bar yon tan gyi thod phreng rtsal gser mdog:__rin chen phag mo dang sbyor zhing rin chen dril bu 'dzin pa:__gsang bar karma thod phreng rtsal ljang gu:__karma phag mo dang sbyor zhing rgya gram dang dril bu 'dzin pa:__kun kyang rus rgyan gar stabs can 'khor yang rang 'dra mang pos bskor ba'i mos pa mdzod:__zhes gsal gdab/__ye shes spyan 'dren pa ni/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes pa dpag tu med pa spyan drangs khyed rang rnams la sib sib thim pa'i mos pa mdzod/__dbyangs rol spos dud bcas/__hU~M:__chad mtha' bral ba stong pa'i dbyings:__rgya khyon 'das pa'i gzhal yas nas:__chos sku'i bla ma gshegs su gsol:__gshegs nas gnas 'dir bzhugs su gsol:__bzhugs nas thugs rjes bskyab tu gsol:__rtag mtha' bral ba'i gsal mdangs can:__mu khyud thig le'i ra ba nas:__longs sku'i bla ma gshegs su gsol:__gshegs nas gnas 'dir bzhugs su gsol:__bzhugs nas thugs rjes bskyab tu gsol:__gnyis mtha' bral ba'i 'gag med ngang :__'dzin pa bral ba'i gzhal yas nas:__sprul sku'i bla ma gshegs su gsol:__gshegs nas gnas 'dir bzhugs su gsol:__bzhugs nas thugs rjes bskyab tu gsol:__gdul bya gang 'dul gzhal yas nas:__khams gsum rigs drug zhing khams nas:__yon tan phrin las lnga yi bdag:__rig 'dzin rtsal 'chang thams cad byon:__gshegs nas gnas 'dir bzhugs su gsol:__bzhugs nas thugs rjes bskyab tu gsol:__hrI:__snod kyi 'jig rten gzhal yas khang :__skye 'gro thams cad yi dam lha:__rang lus 'byung ba gdos bcas dag:__gu ru drag po bud+d+ha rtsal:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__spyi bo bde chen 'khor lo ru:__rje btsun rdo rje thod phreng rtsal:__sku mdog dkar po 'od zer 'phro:__phyag na rdo rje dril bu bsnams:__gnyis med gsang ba'i yum dang sbyor:__gti mug rnam par dag pa'i rje:__chos kyi dbyings kyi ye shes gsal:__'khor du rdo rje mkha' 'gros bskor:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__mgrin pa longs spyod 'khor lo ru:__rje btsun pad+ma thod phreng rtsal:__sku mdog dmar po 'od zer 'phro:__phyag na pad+ma dril bu bsnams:__gnyis med gsang ba'i yum dang sbyor:__'dod chags rnam par dag pa'i rje:__so sor rtog pa'i ye shes gsal:__'khor du pad+ma mkha' 'gros bskor:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__snying kha chos kyi 'khor lo ru:__rje btsun bud+d+ha thod phreng rtsal:__yi ge hU~M gi rnam par bzhugs:__sku mdog ma nges 'od zer 'phro:__thabs shes dbyer med bde stong ngang :__dug lnga rnam par dag pa'i rje:__me long lta bu'i ye shes gsal:__'khor du bud+d+ha mkha' 'gros bskor:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__lte ba sprul pa'i 'khor lo ru:__rje btsun rat+na thod phreng rtsal:__phyag na rin chen dril bu bsnams:__gnyis med gsang ba'i yum dang sbyor:__nga rgyal rnam par dag pa'i rje:__mnyam pa nyid kyi ye shes gsal:__'khor du rin chen mkha' 'gros bskor:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__gsang gnas bde skyong 'khor lo ru:__rje btsun karma thod phreng rtsal:__sku mdog ljang gu 'od zer 'phro:__phyag na rgya gram 'bar ba bsnams:__gnyis med gsang ba'i yum dang sbyor:__phrag dog rnam par dag pa'i rje:__bya ba grub pa'i ye shes gsal:__'khor du las kyi mkha' 'gros bskor:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__ces dang*/__hU~M ring thung mang du brjod la byin dbab/__de nas dbang bskur ba ni/__shar gyi chu thogs la/__chu 'di nyid bla ma'i khrag thams cad 'dus pa'i ngo bo gu ru rdo rje thod phreng rtsal yab yum du gsal ba spyi bor bzhag pas 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams phyi khrag gi khams gnas gyur/__rdo rje thod phreng rtsal yab yum du gyur par sgoms shig__hU~M:__rnam shes dag pa rdo rje thod phreng rtsal:__khrag gi rang bzhin DA ki ma:__'byung ba chu yi dbang bskur bas:__khrag sprul pa'i sku ru grol bar shog:__badz+ra thod phreng rtsal DA ki nI a b+hi Shiny+tsa oM:__chu mgor bzhag__ho:__bu khyod kyi sngon chad lus kyi khrag gdos pa can du yod pa:__da khrag rdo rje thod phreng rtsal du yod pas:__'byung ba chu la dbang pa'i dbang thob:__chu la mi bying bar gyur pa tshad yin no:__zhes rtogs pa brjod/__lho'i sa thogs la/__sa 'di nyid bla ma'i sha thams cad 'dus pa'i ngo bo gu ru rat+na thod phreng rtsal yab yum du gsal ba spyi bor bzhag pas 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyi sha'i khams gnas gyur/__rat+na thod phreng rtsal yab yum du gyur par mos shig__hU~M:__tshor ba dag pa rat+na thod phreng rtsal:__sha yi rang bzhin DA ki ma:__'byung ba sa yi dbang bskur bas:__sha sprul pa'i sku ru grol bar shog:__rat+na thod phreng rtsal DA ki nI a b+hi Shiny+tsa AH__sa mgor bzhag__hoH__bu khyod kyi sngon chad lus kyi sha gdos pa can du yod pa:__da sha rin chen thod phreng yab yum du yod pas:__'byung ba sa la dbang ba'i dbang thob:__sa la 'dzul nus pa tshad yin no:__nub kyi mar me thogs la/__me 'di nyid bla ma'i drod thams cad 'dus pa'i ngo bo gu ru pad+ma thod phreng rtsal yab yum du gsal ba spyi bor bzhag pas 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyi drod kyi khams gnas gyur/__pad+ma thod phreng rtsal yab yum du gyur par sgoms shig__hU~M:__'du shes dag pa pad+ma thod phreng rtsal:__drod kyi rang bzhin DA ki ma:__'byung ba me yi dbang bskur bas:__drod sprul pa'i sku ru grol bar shog:__pad+ma thod phreng rtsal DA ki nI a b+hi Shiny+tsi hU~M:__me mgor bzhag la/__hoH__bu khyod kyi sngon chad lus kyi drod gdos pa can du yod pa:__da drod pad+ma thod phreng rtsal yab yum du yod pas:__'byung ba me la dbang ba'i dbang thob:__mes mi tshig pa tshad yin no:__byang gi rlung g.yab thogs la/__rlung 'di nyid bla ma'i dbugs thams cad 'dus pa'i ngo bo gu ru karma thod phreng rtsal yab yum du gsal ba spyi bor bzhag pas 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyi dbugs kyi khams gnas gyur/__karma thod phreng rtsal yab yum du gyur par sgoms shig__hU~M:__'du byed dag pa karma thod phreng rtsal:__dbugs kyi rang bzhin DA ki ma:__'byung ba rlung gi dbang bskur bas:__dbugs sprul pa'i sku ru grol bar shog:__karma thod phreng rtsal DA ki nI a b+hi Shiny+tsa oM:__rlung g.yab cing mgor bzhag__hoH__bu khyod kyi dbugs sngon chad gdos pa can du yod pa:__da dbugs karma thod phreng rtsal du yod pas:__'byung ba rlung la dbang pa'i dbang thob:__rlung ltar mgyogs shing 'phur nus pa tshad yin no:__dbus kyi bum pa thogs la/__bum pa 'di nyid bla ma'i ngo bo gu ru bud+d+ha thod phreng rtsal yab yum du gsal ba spyi bor bzhag pas sku las bdud rtsi'i rgyun babs/__lus kyi phyi nang gsang gsum sems dang bcas pa'i sdig sgrib dag__/gu ru 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim pas bud+d+ha thod phreng rtsal yab yum gyi skur gyur par mos shig__/hU~M bum pa snod kyi rang bzhin gzhal yas khang :__bum chu bcud kyi sems can lha yi tshogs:__gu ru sprul sku sangs rgyas yab yum bzhugs:__lha dbang lus la bskur du gsol:__lus kyi sdig sgrib sbyang du gsol:__lus sprul pa'i sku yis don byed shog:__oM gu ru b+hud+d+ha sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__bum pa mgor bzhag bum chu 'thor 'thung bya/__'o:__sngar snod kyi 'jig rten 'byung bzhi gdos bcas su 'dzin pa dag nas:__gzhal yas khang du yod pa yin no:__nang bcud kyi 'gro ba rigs drug tu 'dzin pa dag nas lha dang lha mor yod pa yin no:__rang gi lus 'di yang bla ma rigs lngar yod pa yin pas:__lus kyi sgrib pa dag:__lha bsgom pa la dbang :__'bras bu sprul pa'i skus sems can gyi don byed pa yin pas spro bar soms shig:__ces rtogs pa brjod/__de ltar spros bcas bum pa'i dbang bskur legs par thob pa de nyid kyi rgyun brtan par byed pa la lus kyi dam tshig bsrung dgos pas:__sku'i dam tshig tu spyir lus 'byung ba bzhi:__sgos pha ma:__mkhan slob:__yang sgos bla ma:__bde bar gshegs pa'i sku'i rigs thams cad la phyag 'tshal:__gsol ba gdab:__log lta skad cig kyang mi bya:__rang gi lus la'ang zhabs tog ci cher bya'o:__khyad par srog mi gcod:__'chi ba bslu:__ma byin par mi len:__mi tshangs par mi spyod:__tshul khrims srung ngo :__'di rnams ma bsrung ba'i skyon ni:__bum dbang bskur kyang mi thob pa'i steng du:__dam tshig nyams pas mnar med pa'i dmyal bar skye:__srog bcad pas dmyal ba:__mi tshangs par spyad pas byol song :__ma byin par blangs pas yi dwags su skye ste:__thar pa'i dus med do:__bsrungs pa'i yon tan ni:__gnas skabs su tshe ring :__nad med:__longs spyod 'phel:__gzugs mdzes:__mthar thug bde bar gshegs pa'i sku dang gnyis su med par sprul pa'i skur sangs rgya'o:__de rnams thob pas dbang thob pa yin no:__ji ltar bka' stsal pa'i dam tshig rnams tshul bzhin bsrung snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__bum dbang thob pa'i gtang rag gi yon tu dmigs te maN+Dal 'bul mdzod/__ces maN+Dal 'bul gzhug__/'di nyid sger dbang skabs lus 'bul sogs spyi ltar dang*/__tshogs la rol cing lhag ma gtong ba phyin las byang gi rjes rim tshang bar bya/__dbang rnams sbrel skabs gtang rag maN+Dal rjes gsang dbang la 'jug pa 'og ma rnams la'ang 'gre'o/__!___/gnyis pa zung 'jug dang 'brel pa gsang dbang la gsum/__yo byad gshom/__dbang don sgrub mchod/__dbang bskur dngos so/__/dang po ni/__stegs bu'i steng dkyil 'khor sgo rdzogs sam/__phyogs mdog gi thig le lnga tshom re re bzhin 'ja' ris gyi mu khyud lnga dang mtha' bskor 'ja' ris sna lngas bskor ba'i dbus su/__bum pa so lnga dang sbrang chang gi bcud ldan kha rgyan mgul chings dkar pos spras pa/__shar du rdo rje/__lhor rin chen 'bar ba/__nub tu pad+ma/__byang du ral gri rnams dang*/__rigs lnga yab yum gyi tsakli/__bgrang phreng*/__dbyangs gsal dang*/__'khor ba dong sprugs kyi sngags byang rnams bzhag__/rgyab phyogs su yi dam gyi gtor chen/__sman raka gtor gsum/__mtha' bskor du phyi mchod bskor bsham bya/__phrin las la mkho ba'i tshogs gtor sogs spyi ltar tshogs par bya'o/__/gnyis pa ni/__'di nyid sger dbang skabs su yi dam gyi phrin las btang*/__dbang sbrel skabs gong du song bas mi dgos/__gsum pa dbang la gsum/__sngon dngos rjes so/__/dang po ni/__bla ma dang dkyil 'khor la yol ba btang*/__gnyis pa zung 'jug yi dam dang 'brel ba gsang ba'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__sngon chad gsang ba'i dkyil 'khor ma mthong ba'i brdar gdong g.yogs/__lha dang mjal ba'i phyag rten tu me tog thogs par mos/__zhes de dag so sor sbyin/__khyed rang rnams dkyil 'khor gnyan po'i sgo drung du 'khod par mos la/__gsol ba 'debs pa'i rjes zlos/__hoH__bla ma kun bzang che ba'i mchog:__khyed ni sku lnga'i bdag nyid yin:__bdag cag nyon mongs 'khor bar 'khyams:__sngags lung longs sku'i dbang bskur zhu:__lan gsum/__zhes gsol ba btab pa la sgo srung khro bos lan 'di ltar stsol bar mos shig__/e ma/__'di na gsang sngags gsang chen bzhugs:__las med yod na phyir dengs shig:__las can bu rnams sdig bshags la:__phyin chad mi byed dam chos shig:__ces gdams pa la dga' zhing spro ba chen pos/__rang rang gi tshe rabs dpag tu med pa nas da lta'i bar du bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung thams cad snying thag pa nas bshags shing phyin chad mi bgyid pa'i dam bca' brtan pos 'di'i rjes zlos/___hoH__rgyal ba zhi khro ma lus gson:__bdag gis tshe rabs thog ma bar:__da lta'i lus 'di yan chad du:__sdig pa bsags sogs yi rang rnams:__mi gsang mi sbed mi byed do:__mthol lo bshags so byang bar mdzod:__ces dang yig brgya lan gsum brjod/__dbang sngon ma dang bar bcad na khrus bya/__drag sngags dang rol mos bgegs bskrad/__rgyal ba zhi khro rab 'byams kyi dkyil 'khor bla ma rig 'dzin brgyud pa dang bcas pa rnams la skyabs su 'gro ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__rgyal ba zhi khro mngon sangs rgyas:__mnyam nyid 'khor 'das bde chen ngang :__dmigs bcas dmigs med mtshan ma bral:__mi spang mi sgrub skyabs su mchi:__lan gsum/__snang grags rtog gsum lha sngags chos sku 'od gsal zang thal chen por phyam brdal bar sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__sku ni stong gsal 'ja' dang 'dra:__gsung ni grags stong chos tshig la:__thugs ni dran stong skye med dbyings:__zang thal chen por sems bskyed do:__lan gsum/__tshom bu gtso 'khor lnga bkod pa'i dkyil 'khor mdun du bstar la/__sngar byin pa'i me tog de nyid rang byung rang snang rgyal ba zhi khro'i dkyil 'khor du rigs dang mthun pa'i lha la 'bul ba'i mos pas 'di'i rjes zlos dang bcas te tshom bu'i dkyil 'khor du 'bul mdzod/__hoH__rgyal ba zhi khro ma lus dgongs:__ye nas rang dang dbyer med kyang :__rtog pa'i dbang gis gnyis su gyur:__rang rig 'du 'bral med pa'i lha:__gsal stong nyams dang da sprod cig:__'gyu byed sprul pa'i me tog bzhes:__ces 'bul du gzhug__/ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig bsal bas dag pa ye shes kyi spyan thob par mos shig__hoH__rang rig ye sangs rgyas pa la:__nga dang bdag gis 'khor bar 'khyams:__thabs ldan rdzogs pa'i man ngag gis:___ma rig ling tog da phye'o:__zhes mig dar dbye/__yol ba bsal/___rgyal ba zhi khro rigs lnga'i dkyil 'khor mngon sum du mjal bar mos la dad pa dang spro ba skyed cig___/khyed rang rnams kyi me tog phog pa'i lha dkyil 'khor khyab bdag kun tu bzang po nyid du shes par gyis la gsang ba'i mtshan kyang*/__chos dbyings 'od gsal snying po zhes bya bar zung zhig__/dam tshig mna' chu nang mchod sbyin la/__hU~M:__'di ni dam tshig bdud rtsi'i chu:__ngag gis dam tshig ma bsrungs na:__ngag gi sdug bsngal mnar med myong :__bsrungs na rgyal ba'i dbyangs su grol:__de phyir bdud rtsi lce la bzhag:__a mri ta a a:__rjes su gdams pa 'di ltar thugs la bcag par zhu/__ho:__bu rnams thams cad nga la nyon:__gsang ba'i dbang mchog thob 'dod na:__ngag gi sgra tshig thams cad dang :__dug lnga nyon mongs thams cad la:__ma spangs thabs kyi grogs su khyer:__ngag gi ru shan phyed par phyes:__zhes gdams la gnyis pa dngos gzhi'i thog mar byin dbab pa ni/__'o:__bu rnams gsang sngags kyi dbang la 'jug par 'dod pas dmigs pa 'di sgoms shig:__sa yul gnas khang 'di nyid:___dbus 'og min kun tu bzang po'i zhing khams:___'od zer kha dog lnga ldan me re re yod pa'i nang du:__khyed rang rnams kun tu bzang po yab yum sku mdog mthing kha:__phyag gnyis 'khor lo dang dril bu 'dzin pa re sgoms shig:__de'i spyi bo na dkar gsal thig le'i dbus na:__rdo rje sems dpa' yab yum dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin pa sgoms shig:__de'i mgrin par rin chen 'byung ldan ser po yab yum zhal gcig phyag gnyis pa:__nor bu dang dril bu 'dzin par sgoms shig:___snying kha na khro bo 'dus pa rtsal:___zhal gsum pa:__dkar mthing dmar ba:__phyag g.yas na sangs rgyas bzhi bcu rtsa gnyis bzhugs pa:__g.yon na khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad bzhugs pa:__sku'i nang na sangs rgyas bye ba dung phyur bzhugs pa:___spyi bo'i gtsug na bka' brgyud kyi bla ma bzhugs pa:__sku mdog ma nges 'ja' ris su khyug ge ba cig sgoms:__lte bar snang ba mtha' yas yab yum sku mdog dmar po:__zhal gcig phyag gnyis pad+ma dang dril bu 'dzin par sgoms shig:__gsang bar don yod grub pa yab yum sku mdog ljang gu zhal gcig phyag gnyis pa:__ral gri dang dril bu 'dzin pa:__kun kyang rgyan du ma dang ldan par sgoms shig:__rtsa nang thams cad A li kA li'i yi ge 'od kyi gong bus khengs par sgoms la gsol ba thob cig__/'beb rdzas bdug dbyangs rol bcas/___hU~M:__mi dmigs chos sku'i pho brang nas:__chos sku kun bzang yab yum byon:__gsal dag thig le'i klong yangs nas:__longs spyod rdzogs sku'i zhi khro byon:___kun khyab bdal ba'i pho brang nas:__sprul sku rig 'dzin bla ma byon:__chos nyid bdal ba chen po la:__dag dang ma dag gnyis med pa:__thams cad ye shes lha yi tshogs:__zhi khro rab 'byams lha tshogs byon:__mchod pa chen po'i dkyil 'khor 'dir:__thams cad kun 'dus byang chub sems:__bzang ngan med pa srid pa'i zhing :__lhun grub gnas 'dir gshegs su gsol:__dzaHhU~M baM ho:__e h+yi hi:__sa ma ya mu dra s+t+wa~M:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__mu dra s+t+wa~M:__badz+ra sa ma ya hU~M:__/nyams spar la/__oM AHhU~M swA hA:__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M:__sarba ta thA ga ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes pa'i dzaba? dbyangs byas la dbab po/__/dbang rnams kyi thog mar bum pa thogs la/__hU~M:__bum pa kun zlum phyogs cha bral:__bum bcud ma nges ro mchog ldan:__phyi nang gsang gsum brda' don dbang :__skal ldan bu yis thob par shog:__a b+hi Shiny+tsa AH__zhes bum pa mgor bzhag bum chu blud/___de nas ngo sprad pa ni/__'o rigs kyi bu rnams bum pas dbang bskur ba 'di:__rang gi rig pa phyogs med mtha' bral mtha' bzhi rang 'gag:__mu bzhi rang grol:__kun gzhi ye thog sangs rgyas su bzhugs pa'i brda'o:__mgul chings kha rgyan ni:__ma rtogs na gnyis 'dzin rtog pas 'khor bar 'khyams:__rtogs na kun nas kun gzhi'i rol pa 'gags med kyi cho 'phrul:__shugs 'byung gi thugs rje dang ldan pa'i brda'o:__bum bcud ro mchog ma nges pa ni:__sems kyi rtsal snang :___dran rtog yid yul:__'khor 'das legs nyes bzang ngan bde sdug sna tshogs su shar yang :__legs par gzhig cing ngo bo bltas dus dran thog tu yal ba'i brda'o:__bum pa 'di dkyil 'khor gyi lte ba la 'dug pa ni:__nyon mongs pa'i dus na ma rig pa 'joms pa'i brda'o:__ye shes kyi dus na chos dbyings rgyas pa'i brda'o:__sku lnga las mngon par byang chub pa'i brda'o:__yab lnga las kun tu bzang po:__yum lnga las chos bya ba mo kun tu bzang mo:__phung po lnga las gzugs phung dag pa snang stong :__dbang po lnga las mig gi dbang po dag pa:__zhing khams lnga las dbus phyogs thig le mi 'gyur ba'i zhing :__rigs lnga las bde gshegs kyi rigs:__khams lnga las nam mkha'i khams:__kha dog lnga las mthing kha:__gnas lnga las snying kha dran byed kyi gnas rnams la dbang ngo :__tshig brjod pa ni:__phyi snod 'jig rten nang bcud kun tu bzang po yab yum gyi klong du grol ba'o:__nang lus kyi dar rgud kun tu bzang po'i rang mdangs su ngo sprad pas rang sangs:__gsang ba sems kyi cho 'phrul kun brtags gzhi med rtsa bral du ngo sprad pas:__bag chags brten pa'i yul med:__rig pa rang tshugs su thub pa yin:__ngag dag pa kun tu bzang po'i rang bzhin du gyur pa'o:__byol song su skye ba'i sgo chod:__bya ba thams cad rdzogs pa'i sa non pa yin no:__spro bar sems shig:__de nas rdo rje mgo thog tu bzhag la/__hU~M:__rang rig sra brtan 'gyur ba med:__sgyu ma chu zla 'ja' tshon tshul:__phyi nang gsang gsum brda don dbang :__skal ldan bu yis thob par shog:__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de nas ngo sprad pa ni/__'o rigs kyi bu rnams nyon cig:__rdo rje'i dbang bskur ba ni:__rang gi rig pa skye 'gag 'pho 'gyur dang bral ba:__sus kyang gzhig tu ma rnyed par:__sangs rgyas pas bzang du ma song :__dmyal bar lhung bas ngan du ma song :__mi 'gyur ba brtan pa'i brda'o:__rdo rje rwa lnga yar lnga mar lnga yod pa ni:__rtogs na ye shes lnga:__ma rtogs na dug lngar gyur pa'i brda'o:__de rnams rtsa ba gcig la 'dus pa ni:__kun gzhi'i klong yangs rab 'byams kyi ngang du gcig pa'i brda'o:__rdo rje 'di dkyil 'khor gyi shar na 'dug pa ni:__nyon mongs pa zhe sdang 'joms pa'i brda'o:__ye shes ni me long rgyas pa'o:__sku lnga las chos sku dri med thob:__yab rdo rje sems dpa':__yum rdo rje chos ma:__phung po lnga las rnam shes:__dbang po lnga las yid kyi dbang po:__zhing khams lnga las mngon dga':__rigs rdo rje'i rigs:__khams chu'i khams:__kha dog dkar po:__gnas lnga las spyi bo bde chen gyi gnas rnams la dbang ngo :__tshig brjod pa ni:__phyi sgra grags kyi gnas rnams rang stong du dbang bskur:__nang nyon mongs kyi tshogs kun rang dag tu dbang bskur:__gsang ba gnas 'gyu'i bar lag kun wal po rjes med du dbang bskur bas:__dmyal bar skye ba'i sgo chod:__'gyur ba med pa'i sa non pa yin no:_dga' bar soms shig:__de nas rin chen 'bar ba mgrin par bzhag la/__hU~M:__rang rig dgos 'dod 'byung ba'i gzhi:__ma chags zhen med yon tan gter:__phyi nang gsang gsum brda don dbang :__skal ldan bu yis thob par shog:__a b+hi Shiny+tsA trA~M:__de nas ngo sprad pa ni/__'o rigs kyi bu rnams nor bus dbang bskur ba ni:__rang gi rig pa chos sku longs sku sprul sku gsum so sor gsal yang :__don la theg pa nyag gcig de las 'khor 'das kyi bde legs thams cad 'byung bas nor bu dang 'dra'o:__zhes pa'i brda yin no:__nor bu 'ja' tshon rigs lngas mdzes pa ni:__rang gsal shes rab lngas tshig gi spros pa chod pa'i brda'o:__nor bu 'di dkyil 'khor gyi lho na 'dug pa ni:__nyon mongs pa nga rgyal 'joms pa'i brda'o:__ye shes ni mnyam nyid rgyas pa'i brda'o:__sku lnga las longs sku rang gsal gyi brda'o:__yab rin chen 'byung ldan:__yum rin chen chos ma:__tshor ba'i phung po:__dbang po rna ba:__zhing khams lho dpal dang ldan pa:__yon tan gyi rigs:__sa'i khams:__kha dog ser po:__gnas mgrin pa longs spyod kyi gnas rnams la dbang :__phyi tshig brjod pa ni:__phyi dbang rdzas kyis blo'i spros pa chod pa'i dbang bskur ro:__nang tshig smra brjod bsam blo'i 'dzin pa zad par ngo sprad:__gsang ba brda'i ngo sprod kyis yin thog tu yid ches par dbang bskur bas:__lha ru skye ba'i sgo chod:__sna tshogs 'byung ba'i sa non pa yin no:__spro bar soms shig:__de nas pad+ma lte bar bzhag/__hU~M:__'khor bar ma chags gzung 'dzin bral:__pad+ma ze'u 'bru bde stong ldan:__phyi nang gsang gsum brda' don dbang :__skal ldan bu yis thob par shog:__a b+hi Shiny+tsa hrI:__de nas ngo sprad pa ni/__'o rigs kyi bu rnams pad+mas dbang bskur ba ni:__rang rig pa 'di pad+ma dang 'dra ste:__nyon mongs pa'i 'dam rdzab sdug bsngal gyi dra ba na 'dug kyang :__gcer bu zang thal gyi rig pa la 'phri bslad med pa'i brda'o:__pad+ma 'dab ma dang :__lo ma dang :__sdong po sna tshogs las 'khrungs kyang pad+mar gcig pa ltar nyon mongs pa brgyad khri bzhi stong la sogs pa ci shar yang :__rig pa skye med kyi klong na:__ye klong ngang gnas su gcig pa'i brda'o:__pad+ma 'di dkyil 'khor gyi nub na 'dug pa ni:__nyon mongs pa 'dod chags 'joms pa'i brda'o:__ye shes sor rtog rgyas:__sku lnga'i sprul sku:__yab snang mtha':__yum pad+ma chos ma:__phung po 'du shes:__dbang po sna:__zhing khams bde ba can:__pad+ma'i rigs:__me'i khams:__kha dog dmar po:__gnas lte ba sprul pa'i 'khor lo rnams la dbang ngo :__tshig brjod pa ni:__phyi dkyil 'khor la ngo sprad pas blos byas kyi blun sgom sangs:__nang rig pa la ngo sprad pas rigs drug gi las dag:__gsang ba lag khrid kyis ngo sprad pas myong thog tu kun dril te:__'khrul grol gyi gnad ma tshangs rig par ngo sprad pas:__mi ru skye ba'i sgo chod rnam par rtog byed ma chags bde chen gyi sa non pa yin no:__spro bar soms shig:__de nas ral gri gsang bar bzhag__hU~M:__zhen pa rang chod ral gri 'di:__rjen ne khres se sa ler gnas:__dus gsum blo bral gza' gtad bral:__skal ldan bu yis thob par shog:__a b+hi Shiny+tsa hA:__de nas ngo sprad pa ni/__'o rigs kyi bu rnams ral gris dbang bskur ba ni:__rang gi rig pa 'di 'khor ba dang :__mya ngan las 'das pa:__yin min rtsis gdab thams cad kyi srog chod pas na:__snang srid stong srog chod pa'i brda yin:__ral gri 'di dkyil 'khor gyi byang na 'dug pa ni:__nyon mongs pa phrag dog 'joms pa'i brda'o:__ye shes bya grub rgyas:__sku rdo rje'i sku:__yab don grub:__yum las kyi chos ma:__phung po 'du byed:__dbang po lce:__zhing khams byang las rab brtsegs pa:__las kyi rigs:__rlung gi khams:__kha dog ljang gu:__gnas gsang ba myong byed kyi gnas rnams la dbang ngo :__tshig brjod pa ni:__phyi bskyed rim gyis lus zhen 'dzin dag par dbang bskur:__nang rdzogs rim gyis ngag gi zhen 'dzin dag par dbang bskur:__gsang ba zung 'jug gis ngag gi sdig sgrib dag par dbang bskur bas:__lha min du skye ba'i sgo chod:__bya ba thams cad rdzogs pa phyir mi ldog pa'i sa non pa yin no:__spro bar soms shig:__de nas rigs lnga'i tsakli dang bgrang phreng lag tu gtad la/__hU~M:__skye med ngang las rigs lngar shar:__thugs kyi snying po sngags kyi lung :__brjod med grangs kyis rtags 'dzin cing :__las bzhi'i phrin las 'dzab bsgrub pa'i:__bsnyen sgrub chu bo'i gzhung bzhin bsring :__bzlas brjod dmigs pa'i dbang thob shog:__khyed rang gi lus kyi rtsa'i nang thams cad thabs dang shes rab kyi yi ge A li kA lis gang bar mos la dbyangs gsal lhan cig tu zlos shig__/ces dbyangs gsal bzlar gzhug__/de nas A li kA li'i sngags byang gtad la/__hU~M:__brjod med brjod bral tshig gi gzhi:__yul med yul bral bsam pa'i gzhi:__smra med bri gang 'das pa'i lha:__grags stong zung 'jug dbang thob shog:__de nas 'khor ba rigs drug dong nas sprugs pa'i snying po 'di dbyangs su gyer bar zhu/__ma ma ko ling sa man+ta:__zhes 'dzab dbyangs lan bdun nam nyer gcig bya/__de'i sngags byang gtad la/__hU~M:__ye sangs rgyas pa'i rig pa la:__dge sdig bya ba ka nas dag:__zang thal rnal ma lham me ba:__lhan cig skyes pa'i ngang du mnyam:__sku gsum zhe 'dod zad pa dang :__'khor ba dong nas sprugs par shog:__de nas khyed rang rnams lus rnam snang gi chos bdun dang ldan par gyis la ma yengs par mnyam par zhog cig__/byas la dar cig bzhag__/ngo sprad pa ni/__hoH__de ltar dkyil 'khor lha tshogs rnams:__ye nas rang la gnas pa ni:__gud nas byung ba ma yin no:__ming du gsang dbang btags gyur kyang :__don la rig pa rtsal gyi dbang :__ye nas rang la mi gnas na:__phyi nas lha tshogs 'tshol ba dang :__rang nyid skur bsgom gzhan la bskur:__tshig brjod rim pa thams cad kun:__'khrul pas 'khrul pa bslu ba yin:__nag pos nag por 'khyud pa 'dra:__bskyed rdzogs thams cad chu zla 'dra:__sku dang ye shes 'du 'bral med:__zang thal ngang du rjen ne rjen:__gza' gtad med pa shigs se shig:__ma 'gags ri mo wa la la:__'di la rtag tu gnas par gyis:__de nas zab mo gter chos kyi dbang la rtog ge 'chal ba sogs so skye tshur mthong mngon shes dang mi ldan pa rnams kyi the tshom dang sgro skur bsal ba'i phyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rdo rje'i gsung gi rjes su gdams pa 'di la snyan gtod 'tshal/__'o rigs kyi bu rnams gang zag blun po 'ga' zhig na re:__gter gyi dbang la bum pa'i chu chad pas:__bskur du med zer ba srid te:__'di la rgyal ba dgongs pa'i brgyud pa tshang :__chos sku kun tu bzang po:__longs sku rdo rje 'chang chen po:__des o rgyan bdag nyid la:__bdag gis ma 'ongs pa'i dus su gter ston de la'o:__rig 'dzin brda brgyud yang tshang ste:__yi ge rnams mkha' 'gro'i brda dang :__rdo rje'i dgongs brda dang :__o rgyan gyi phyag brda ru bstan pa'o:__snyan khung brgyud pa'ang tshang ste:__chos skus longs sku la dgongs:__longs skus sprul sku pad+ma bdag la bstan:__bdag gis gter ston la:__nyams dngos:__rmi lam lag khrid du ston par byed pa'o:__mkha' 'gro gtad rgya'i brgyud pa yang tshang ste:__chos 'di gter du stsal ba'i dus su:__mkha' 'gro la gtad nas:__de 'byin pa'i dus su gter bdag la mkha' 'gros gtad pa'o:__smon lam dbang bskur brgyud pa yang tshang ste:__rim par smon lam btab ste ma 'ongs pa'i dus su sems can gyi don nus pa rnams dang 'phrad par gyur cig:__ces smon lam btab pa'o:__gzhan yang las can cig dang baphrad par shog:__ces smon lam bka' rgyas btab pa'o:__byin rlabs gter gyi brgyud pa yang tshang ste:__gter nas gter du brgyud cing sbas pa'o:__tshig brgyud shog ser brgyud pa yang tshang ste:__me shog dang*/__chu shog dang*/__sa shog dang*/__rlung shog dang*/__nam mkha'i shog gu dang rigs lngar phyes nas sbas so:__dbang gi chu bo chen po bzhi yang 'di la tshang ba yin pas thugs spro bar soms shig:__gsum pa rjes rim las dam tshig bsgrag pa ni/__de ltar gsang dbang bskur ba la dam tshig bstan dgos pas:__gsung gi dam tshig tu spyir gyi sems can thams cad kyi skad dang :__'byung ba'i sgra:__sgos pha ma'i gsung :__mkhan slob:__yang sgos bla ma:__bde bar gshegs pa'i gsung gi rigs thams cad dang :__chos kyi tshig thams cad la phyag 'tshal:__gsol ba gdab:__nyams su blang :__log lta skad cig kyang mi bya:__rang gi ngag gis snying po bgrang :__khyad par rdzun mi smra:__phra ma dang ngag 'khyal dang :__tshig rtsub mi bya:__'di rnams ma bsrungs na:__gsang dbang bskur kyang mi 'thob pa'i steng du dam tshig nyams pas dmyal bar lhung :__bsrung pa'i yon tan ni:__gnas skabs su ngag snyan:__nus pa che:__chos la mkhas:__mthar thug bde bar gshegs pa'i gsung dang gnyis su med par longs spyod rdzogs pa'i skur sangs rgya'o:__'di rnams bsrungs bas dbang thob pa yin no:__ji ltar bka' stsal pa'i dam tshig tshul bzhin tu bsrung bar 'gyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs gsang dbang thob pa'i gtang rag tu maN+Dal phul/__rjes gong smos ltar ro/__gsum pa mo sgrub dang 'brel pa sher dbang la gsum yo byad gshom/__dbang don sgrub mchod/__dbang bskur dngos so/__/dang po ni/__maN+Dal pad+ma 'dab ma bzhi pa'i steng du thod pa'i bdud rtsi chos sman mngar gsum sbyar ba dang rdor dril bzhag rta mgrin lta bu he ru ka'i sku tsag dang*/__rgyab ngos mkha' 'gro'i gtor ma sogs snga mas 'gre/__gnyis pa ni/__'di nyid sger dbang byed skabs mkha' 'gro'i phrin las btang*/__sbrel skabs sngon du song bas 'thus/__gsum pa sngon 'gro ni/__gsum pa mo bsgrub mkha' 'gro dang 'brel pa shes rab ye shes kyi dbang bskur zhu ba'i yon tu rin chen gser gyi me tog phul bar mos la maN+Dal phul/__ces phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__dgongs shig bla ma kun bzang mchog:__rin chen gser gyi maN+Dal 'bul:__sems kyi sgrib pa sbyang ba dang :__snying po'i don nyid bstan du gsol:__lan gsum/_de la thog mar byin dbab dgos pas dmigs pa 'di ltar ma yengs par sgoms shig__/stong pa'i ngang las skad cig gis khyed rang rnams ye shes mkha' 'gro gtsug gi rgyan cig ma sku mdog dmar mo bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs pa lta bu/__bcu drug lon pa'i lang tsho can/__zhal gcig phyag bzhi ma/__phyag dang po gnyis kyis gri gug dang thod khrag thugs kar bsnams pa/__g.yas 'og mas kha T+wA~M mthur du gsor zhing g.yon 'og mas ral gri phyar ba/__thod skam lnga yi dbu rgyan dang rus pa'i phyag rgyas spras pa/__zhabs phyed skyil gyis ro gdan gyi steng na 'gying ba/__sku las ye shes kyi me 'od 'bar ba'i thugs kar g.yung drung dmar po ha ri ni sas mtshan pa gsal thob/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mkha' spyod dag pa'i zhing nas rtsa ba gsum dang khyad par ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs kyi thugs rgyud bskul/__thams cad char bab pa ltar byon nas khyed rang la thim/__lus sgul skyod byas pas/__snying kha'i g.yung drung g.yon bskor du drag tu 'khor ba la sems gtod cig__/thod rnga rkang gling gis bskul la spos rol dbyangs bcas/__hU~M:__rig pa gcer bu'i dur khrod nas:__ma gtsug gi rgyan gcig bzhengs su gsol:__gtsang btsog med pa'i dur khrod nas:__ma rtog med mkha' 'gro bzhengs su gsol:__snang srid 'dzin bral dur khrod nas:__rin chen mkha' 'gro bzhengs su gsol:__chags med 'dzin bral dur khrod nas:__pad+ma mkha' 'gro bzhengs su gsol:__phyag rgya gsal stong dur khrod nas:__las kyi mkha' 'gro bzhengs su gsol:__o rgyan d+ha na'i gzhal yas nas:__pad+ma 'byung gnas bzhengs su gsol:__kun kyang 'od zer ya la la:__byin rlabs nyams rtogs 'u ru ru:__rus pa'i rgyan drug khro lo lo:__rol mo mang po ldi ri ri:__rgyan cha dar dpyangs pu ru ru:__chos skyong ma lus thibs se thib:__gzhal yas 'od du lams se lam:__gter srung rol du sha ra ra:__lus la byin rlobs nad gdon sol:__ngag la byin rlobs nus mthu skyed:__sems la byin rlobs nyams rtogs spor:__oM AHhU~M:__d+hu ma g+ha ye na maHha ri ni sa:__ra tsa hri ya dzaHhU~M ba~M hoH__ces brjod la dbab/__dngos gzhi ni/__de nas mtshan nyid dang ldan pa'i rig ma 'bul bar mos la khyad par gyi don zhu ba 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma kun bzang bde ba'i mchog:__bdag cag rnams la dgongs su gsol:__mtshan ldan bud med reg na bde:__gzugs mdzes skad snyan dri yang zhim:__bcu drug lo lon b+ha ga rgyas:__thugs kyi dgyes sde nyid la 'bul:__gsang ba'i dbang bskur bdag la zhu:__zhes zhus pa'i lan tu/__hoH__rtsa dang rlung dang thig le gsum:__bde dang gsal dang mi rtog gsum:__dbyer med gcig gi ngang du gnas:__dbab bzung bzlog dang dgram par gyis:___rtag tu bdag ni mchod nus sam:__zhes dris pa'i lan tu/__de ltar nus lags/__zhes brjod/__dam tshig bsgrags pa ni he ru ka'i sku tsag snying khar gtugs la/__hU~M:__he ru ka dpal bu khyod kyi:__snying la gzhug gi thub par srungs:__sems kyi dam tshig sems kyis srung :__yon tan 'bras bu rgyas par shog:__gsang spyod la the tshom gyi rtog pa mi 'jug pa'i phyir gdong g.yogs shig__/ces mig dar dgab/__bla ma kun bzang yab yum mnyam par sbyor ba'i byang chub kyi sems dkar dmar 'dres pa sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bo khar byin pas rtsa rlung thig le byin gyis brlabs shing bde stong gi ye shes rgyud la skyes par mos shig___/thod pa'i bdud rtsi spyin cing*/__slob ma pho thams cad la dril bu/__mo thams cad la rdo rje gtad la/__slob ma pho thams cad dpal rta mgrin du gsal ba la dril bu shes rab kyi gzung ma mkha' 'gro gtsug gi rgyan gcig ma'i rnam pa dang*/__mo thams cad d+hA ki gtsug gi rgyan gcig mar gsal ba la rdo rje thabs kyi dpa' bo rta mgrin gyi rnam par phyag tu gtad par mos shig__/hU~M:__dpa' mo'i rang bzhin mkha' 'gro'i gtso:__chags pa'i rang bzhin reg na bde:__'di las dga' bzhi nyams su longs:__hU~M:__dpa' bo rta mgrin khro bo'i rgyal:__bde ldan dkar dmar yan lag rag:__'di bzung 'dod chags bde ba khyer:__de ltar gtad pa dang 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pas lugs 'byung dang lugs ldog gi dga' ba bzhi'i mthar lhan cig skyes pa'i bde chen gyi ye shes mngon tu gyur par mos shig__/hU~M:__byang sems bde ldan dkar dmar 'khyil:__spyi bo mgrin pa snying kha dang :__lte ba pad+ma'i gnas su phob:__bskyil bzlog dgram ste lam du khyer:__snang ba dkar dmar phyi yi sems:__'gyu byed phra mo nang gi sems:__sgo lnga dbang po bar gyi sems:__rang gi sems la brtag cing klod:__yon tan rtsa rlung rtsal rnams rdzogs:__sa bcu ye shes lnga dang ni:__pha rol phyin drug dus gcig rdzogs:__mngon par yang dag der sangs rgyas:__zhes pa'i don spro na rgyas par bkrol/__rjes ni/__de ltar sher dbang thob pa'i dam tshig brtan por bsrung dgos pas/__thugs kyi dam tshig tu spyir sems can thams cad/__sgos pha ma mkhan slob kyi rnam rtog thams cad/__bla ma dang sangs rgyas nyid kyi thugs dgongs su shes pas phyag 'tshal/__gsol ba gdab/__log lta mi bya/__khyad par brnab sems/__gnod sems/__log lta rnams rtag tu spang*/__mtshan ldan gyi bde ba bskul la bde stong gi ting nge 'dzin bsgom/__'di rnams ma bsrungs na sher dbang bskur kyang mi thob la dam tshig nyams pas dmyal bar lhung*/__bsrungs pa'i yon tan ni/__gnas skabs su yid bde/__shes rab che/__nyams dang rtogs pa rtsol med du skye/__mthar thug bde bar gshegs pa'i thugs dang gnyis su med par chos kyi skur 'tshang rgya bar 'gyur ro/__de ltar bgyis pas dbang thob pa yin no/__/ji skad bsgos pa'i dam tshig bsrung snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs sher dbang thob pa'i gtang rag maN+Dal phul/__rjes rnams 'dra/__!__/bzhi pa tshig dbang la/__sbyor ba dkyil 'khor 'ja' ris kyi thig le nyi shu rtsa lnga'i mtha' mu khyud 'ja' tshon gyis bskor ba'i dbus su shel rdo dang rma bya'i sgro mdongs bzhag__/dngos gzhi la/__bzhi pa tshig dbang rin chen ye shes spyi blugs bgyi pa'i thog mar brgyud pa'i bla ma rnams la mos gus gdung shugs drag tu bskyed la gsol ba rtse gcig tu 'debs par zhu/__zhes byas la khrid kyi sngon 'gro nas 'byung ba'am las byang gi brgyud 'debs dbyangs su gyer/__de nas byin dbab pa la khyed rang rnams lus gcer bur phyungs la rus pa'i rgyan gyis brgyan/__ngag nas rdo rje'i glu sna tshogs pa len par mos la sems gtad med zang thal gyi ngang du ma yengs par zhog cig__/byas la/__phaT:__drag po brjod/__rol mo dbyangs dang bcas/__hU~M:__ji bzhin snang ba dngos po'i gzhi:__snang la ma bkod bdal ba'i zhing :__gzhi med rtsa bral nyag gcig ngang :__kun tu bzang pos byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M ma 'gag 'char ba rig pa'i gdangs:__snang stong lhun grub sku lnga'i klong :__rig pa gzhon nu dbyings kyi rgyan:__rdo rje 'chang chen byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M rang sangs 'gyu ba thugs rje'i rtsal:__sna tshogs rol pa gshis kyi gdangs:__gcer grol cog bzhag babs kyi ngang :__o rgyan pad+mas byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M ma spangs yongs grol gdod ma'i gshis:__dran gzhi zad pa grub pa'i mtha':__sku gsum rang chas sgrub blo zhig:__bai ro tsa nas byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M skye 'gag gnyis med shar grol ngang :__dpag med 'gro ba 'dren pa'i dpal:__zab mo gter gyi mdzod 'dzin pa:__rdo rje gling pas byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M mkhyen brtse'i mdzad pa mtha' yas pa:__thabs dang shes rab phrin las kyis:__gang 'dod re ba skong mdzad pa'i:__rtsa ba'i bla mas byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__hU~M rtag chad bral ba rig pa'i sku:__rtag chad 'das pa ye shes ngang :__nang gsal lhug pa thig le'i tshul:__brgyud pa'i bla mas byin phob cig:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__lus kyi 'dzin zhen bshig tu gsol:__ngag gi brjod mtha' bcad du gsol:__mngon sum mthong bar byin gyis rlobs:__ye shes lhug par 'char bar byin gyis rlobs:__'od lnga thig ler smin par byin gyis rlobs:__thig le tshom bur rgyas par byin gyis rlobs:__rig pa sku ru smin par byin gyis rlobs:__skur snang 'dzin zhen stong par byin gyis rlobs:__gong 'phel tshad la zin par byin gyis rlobs:__gdos bcas phung po yal bar byin gyis rlobs:__skye 'jug rang dbang thob par byin gyis rlobs:__rlung sems rang rtsal rdzogs par byin gyis rlobs:__chos tshig mtshan ma zad par byin gyis rlobs:__'khrul pa ma la bzlog par byin gyis rlobs:__ma gzhi sa bon dag par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M:__pheM pheM:__gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__zhes byin dbab pas skal ldan rab la snang ba gtad med bun bun 'char bar gsungs so/__de nas gser g.yu sogs rin po che sna tshogs pa'i maN+Dal lan bdun phul bar mos la 'di'i rjes zlos dang bcas te maN+Dal phul mdzod:__hoH__bla ma kun bzang rig pa'i lha:__bdag cag zang thal bu rnams la:__snying po'i don dbang bskur du gsol:__kun gzhi ma skyes yangs pa la:__snang ba ma 'gag tshom bu bkram:__rang gsal zhen med tshig gis brgyan:__snang bzhi mthar phyin ngang du bzhes:__maN+Dal la rat+na pU tsa hoH__zhes lan bdun 'bul du gzhug__/bla mas/__hoH__bu rnams nga la legs par nyon:__mi 'gul gsum po 'cha' nus sam:__snang bzhi lam snang skyel nus sam:__sgyu lus rang mdangs sgrub nus sam:__zhes dris pa'i lan tu/__de ltar nus lags/__zhes brjod cig__ces dris lan tshar gsum bya/__de nas bla ma'i zhabs spyi bor blang bar mos la tha tshig gi bro bor ba 'di'i rjes zlos/__hoH__khregs chod don las yengs re kan:__'khrul pa'i bya ba byed re kan:__bla mas ci gsung mi sgrub re:__dus bzhi mi 'gul mi byed re:__snang bzhi zad sar mi skyel re:__sgyu lus rang mdangs mi bsgrub re:__tshe 'di'i snang ba bsgrub re kan:__de ltar na rab kyis lo gsum:__'bring gnyis:__thams kyang gcig:__yang mthas kyang zla ba drug sgrub par dam 'cha' dgos par gsungs so/__/dbang dngos gzhi dug lnga ye shes lngar ngo sprod pa ni brda 'di la mig gtod la ngo sprod pa'i tshig gis don mtshon par gyis shig__/rma bya'i sgro bstan la/__hU~M:__bu khyod rma bya 'di la ltos:__dkar po me long ye shes yin:__zhe sdang ngo bos zhe sdang stong :__yod yod 'dra yang gzhi rtsa stong :__tho rangs tsog bu nyid kyis ltos:__'di rnams la bsdu na tshig tsam dang spro na khrid yig ltar lus gnad so sor bstan dgos pas 'dir snga dro ltar ro/__hU~M:__bu khyod rma bya 'di la ltos:__ser po mnyam nyid ye shes yin:__nga rgyal ngo bos nga rgyal stong :__yod yod 'dra yang gzhi rtsa stong :__nyin mo car nyal mig gis ltos:__zhes nyin gung ltar ro/__hU~M:__bu khyod rma bya 'di la ltos:__dmar po sor rtog ye shes yin:__'dod chags ngo bos 'dod chags stong:__yod yod 'dra yang gzhi rtsa stong :__dgongs mo rdo rje'i mig gis ltos:__zhes phyi dro ltar ro/__hU~M:__bu khyod rma bya 'di la ltos:__ljang gu bya grub ye shes yin:__phrag dog ngo bos phrag dog stong :__yod yod 'dra yang gzhi rtsa stong :__mtshan mo rnam rtog ar la gtod:__ces mtshan mo ltar ro/__hU~M:__bu khyod rma bya 'di la ltos:__mthing kha chos dbyings ye shes yin:__gti mug ngo bos gti mug stong :__yod yod 'dra yang gzhi rtsa stong :__dus bzhir sbal pa'i 'gros kyis ltos:__dbyings rig smin phrag mkha' la ltos:__zhes ru sbal 'dug stangs bstan no/__ngo bo rang bzhin thugs rje gsum sku gsum du ngo sprad pa'ang brda 'di dag gis mtshon par gyis shig__/shel rdo bstan la/__hU~M:__chos sku dri med shel dang 'dra:__ngo bo gsal kyang rnam pa stong :__mtshan nyid can yul 'phrad pa'i tshe:__ma 'gag lhug pa rtsol med 'char:__mig la shel bkab/__'ja' ris sam/__rma bya bstan la/__hU~M:__longs sku gsal mdangs dri med bkra:__rnam pa gsal yang bzung du med:__kha dog ma 'dres so sor gsal:__chu zla 'ja' tshon smig rgyu 'dra:__yang mig la shel bkab/__bla ma rgyan gyis brgyan cing gar bsgyur ba la bltar gzhug la/__hU~M:__sprul sku ma nges cir yang ston:__rgyan dang cha lugs cir yang bsgyur:__nges pa med cing zhen 'dzin bral:__gang shar rang grol e ma ho:__de nas phyi gos phud la/__hoH__khyed rnams sngon chad ngo tshas bsgribs:__a ti ngo tsha dag dang bral:__gnyis 'dzin sbrul gyi thag pa shig:__ska rag bkrol la/__hoH__khyed rnams sngon chad gzung 'dzin bsdams:__nga med bdag med mtshan mas bcings:__dug gsum mdud pa nga yis bshig:__'bol le shig ge don la spyod:__nang gos dang rgyan bkrol la/__phaT:__sgra drag po brjod/__rim par phyogs rnams su 'gro stangs byar gzhug la/__hoH__rig pa gcer bu zang thal la:__nyams snang zhen 'dzin dgos pa med:__rgyag gtad med pa rjen khres se:__tig po med par dwangs sangs nge :__bu khyod shar gyi phyogs su song :__mchong dang rgyug dang rtse ba dang :__bung ba rgod po'i stangs kyis song :__phaT:__bu khyod lho yi phyogs su song :__mchong dang rgyug dang rtse ba dang :__phag pa seng ge'i 'gros kyis song :__phaT:__bu khyod nub kyi phyogs su song :__mchong dang rgyug dang rtse ba dang :__stag mo wa yis stangs kyis song :__phaT:__bu khyod byang gi phyogs su song :__mchong dang rgyug dang rtse ba dang :__smyon pa bu chung lta bus song :__bu khyod phyogs rnams kun tu song :__'gro ba'i mkhan po gang yin ltos:__'gro 'ong shes pa su yin dris:__'gro dus mtshan ma gar song chod:__dus gsum 'gyur med ngo mtshar che:__de'i rjes su rig pa'i rtsal dbang gi ngo sprod dang snang bzhi'i ngo sprod gdab par gsungs pa ni dbang dang khrid sbrel ba'i dbang du mdzad pa yin kyang*/__'dir sa bcad tsam du snying thig gzhan ltar mdor bsdus spro na/__'o/__bu rnams khyed rang gi sems bzo med du lhod de bzhag pa'i dus na so ma/__sim me ba/__rgya mtsho rlung gis ma bskyod pa lta bu/__lhang nge ba de'i ngang las rnam rtog cig tho ler shar ba de'i ngo bo la ma yengs par cer re bltas pas skye med du lham me/__hrig ge__/me re/__rjen ne/__thal le ba de'i skad cig ma de'i steng nas ngo bo stong pa chos sku/__rang bzhin gsal ba longs sku/__thugs rje 'gag med du hrig ge ba 'di'i rgyun skyongs shig__/de ltar tshig dbang rin po che ye shes spyi blugs legs par thob pa yin pas a ti khyad par chen po'i dam tshig rnams tshul bzhin bzung snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang rag gi yon tu maN+Dal phul/__!__/lnga pa gdams gtad dbang la/__spros bcas dang 'byor pas lcogs shing slob ma'ang brgyud pa 'dzin nges la/__seng khri sogs gdan/__gdugs sogs sta gon byas la/__lnga pa bka' gtad lung rdzogs kyi dbang bskur chen mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kye kye bla ma dbang chen kun tu bzang :__bdag cag snod ldan bu mchog la:__rig rtsal rol pa'i dbang mchog gi:__gdams gtad lung rnams rdzogs par zhu:__lan gsum/__dngos su khri la bkod cing rus pa'i rgyan drug btags par gsungs kyang ma 'dzom na/__de nas khyed rang chos kyi mnga' bdag rdo rje slob dpon mchog gi go 'phang du mnga' gsol ba'i phyir seng ge brgyad bsnol gyis btegs pa'i rin po che'i khri la rus pa'i rgyan drug dang ldan pas 'khod pa la chos nyid rdo rje'i glus mnga' gsol bar mos shig__/spro na lta ba klong yangs las 'byung ba'i ston pa bcu gnyis kyi do ha ci rigs dang*/__dkyus su kun bzang yab yum gyi dgongs pa dbyangs su blang ba ni/__e ma ki ri ki ri:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun+d+ha li ma su ma su:__i ka ra su lI b+has ta ye:__tsa ki ra b+hu li ta lce ye:__sa mun ta tsar+ya su g+ha ye:__b+hi ti sa na b+h+ya gu li ye:__sa ka ri d+hu ka na:__sa ta ri b+he ta na:__pa ra hi li sa na:__ma kha ra te ke la na:__saM b+hu ra ta me ka tsa ra tang ba:__sur+ya g+ha ta ra e pa sha na:__ra na b+he d+hi sa g+hu te pa ye:__g+hu ra g+hu ra sa ga kha ra na laM:__na ra na ra i tha pa Ta laM:__sir na sir na b+he sa b+he sa ra sa baM laM:__b+hun d+ha b+hun d+ha:__tshi Sha sa ke laM:__sa sA ri rI khe khe i I ma mA ri rI la hA AH__kun bzang yab kyi dgongs pa'o/__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun b+ha li ma su ma su:__e ka ri li b+ha ta ye:__tsa ga ra b+hu li ta:__lce ye sa man ta:__tsar+ya su g+ha b+hi ti:__sa na b+h+ya gu ye:__ka ri d+ha ki ri:__d+ha ha ka ma ha re lha:__ha na sa ri li hi:__sa na ma kha ra ta ke la na:__saM b+hu da ra te me k+sha tsa ra staM:__d+ha ba su t+ya g+ha ta ra a:__ma sha na pa ra:__b+hi hi:__ti sa g+hu ra la:__ma smis la g+hu sti la ta:__ya g+hu g+hu ra g+hu ra:__brlang ga kha ga la ra na la ma sa:__na ra na la ma:__i tha ra pa ta laM:__si ra na b+he sa ra la ba g+he laM:__ma AH__sa sa ri rI li lI ma mA ra rA:__kun bzang yum gyi dgongs pa'o/__rig pa'i rtsal dbang ni/__hoH__kun tu bzang po chos kyi sku:__lta ba zang thal dge sdig bral:__sgom pa rang gsal ye sgom ngang :__spyod pa rang grol bcos bslad bral:__'bras bu chos sku sku gsum bdal:__ma hA a nu a ti gsum:__bdag gi rgyud la yongs gnas pa:__bu yi rgyud la da 'phos shig:__'khor 'das 'khrul pa rang grol shog:__ces brjod/__de nas slob ma'i mgo thog tu gdugs dbub/__lag tu rdor dril gtad la/__hoH__rdo rje 'chang chen longs spyod rdzogs:__lta ba 'khor 'das lha lha mo:__sgom pa bskyed rdzogs zung 'jug dang :__spyod pa dam tshig gtso bor ston:__'bras bu rig 'dzin bzhi nyid do:__kri ya u pa yo ga gsum:__bdag gi rgyud la yongs gnas pa:__bu yi rgyud la da 'phos shig:__gnyis 'dzin 'khor 'das rang grol shig:__ces brjod la me tog 'thor/__rol mo ldir la bum pa sogs dbang chas snod gcig tu bsdus pa dang*/__gzhung pod lag tu gtad la/__hU~M:__pad+ma 'byung gnas sprul pa'i sku:__lta ba 'khor 'das thugs rje'i zhing :__sgom pa cir snang ye shes ngang :__spyod pa sna tshogs gang dmigs 'dren:__'bras bu 'khor ba dong sprugs te:__nyan thos rang rgyal byang sems gsum:__bdag gi rgyud la yongs gnas pa:__bu yi rgyud la da 'phos shig:__kun gyi mchod 'os mos rten du:__de ring nyid nas gyur pa'o:__zhes brjod/__me tog 'thor/__rol mo ldir la mnga' gsol/__slob dpon gyis 'dul ba'i zhing rnams gtad par mos la yud cig dgongs pa'i ngang du mnyam par bzhag go__/bla ma'i las byang las 'byung ba'i gtor dbang nyid sger du bskur yang chog mod/__'dir mtha' rten gyi tshul du sbyor bar mdzad pas bla ma'i gtor chen thogs la/__de nas dbang thams cad kyi snying po byin rlabs yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ba yin pas 'dun pa 'di bzhin tu mdzod cig__/gtor snod chos dbyings brdal ba chen po'i pho brang 'ja' zer thig le'i drwa ba 'khyil pa'i klong du/__gtor ma nyid bla ma sku gsum zhi khro sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar cir yang 'char ba'i gnas bzhi nas ye shes kyi 'od zer dkar dmar mthing ser bzhi rim par byung*/__khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pas sku bzhi'i dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob/__snang grags rtog tshogs lha sngags chos nyid 'od gsal ye shes kyi 'khor lor rdzogs pas 'khrul snang rang sangs su gyur par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hU~M:__gang snang gu ru nyid kyi sku:__bcos slad bral ba'i rig pa ltos:__gzugs snang thams cad stong gzugs yin:__gtor ma chos sku'i dbang thob shog:__oM:__mgrin par bzhag la/__hU~M:__sgra tshig brjod pa hU~M gi sgra:__rang grags stong grags ngang du ltos:__bzang ngan ris med stong pa yin:__gtor ma longs sku'i dbang thob shog:__AH__gtor ma snying gar bzhag la/__hU~M:__rtog 'dzin sangs rgyas bla ma'i thugs:__'gyu ba wal po rjes med yin:__ye stong zang thal ngang du klod:__gtor ma sprul sku'i dbang thob shog:__hU~M:__gtor ma lte bar bzhag la/__hU~M:__chos rnams ye nas gzhi rtsa bral:__snang ba'i dus na kun grub kyang :__stong pa'i dus na grub pa med:__snang stong gnyis su med pa'i dbang :__tshogs gnyis rdzogs pa'i dbang thob shog:__hrI:__zhes bskur la gtor zan tshogs dum dngos grub kyi tshul du sbyin/__me tog 'thor la bkra shis ci rigs pa brjod cing rol mo bsgrag__/de ltar na de rnams kyi sgo nas sprul pa'i gter chen rdo rje gling pa'i zab gter kun gyi yang bcud rdzogs pa chen po hU~M skor snying thig gi smin byed skor lnga mtha' rten dang bcas pa grub pa yin pas spyi dang khyad par gyis bsdus pa'i dam tshig mtha' dag tshul bzhin bsrung ba'i blos rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__dbang bskur yongs rdzogs thob pa'i bka' drin gtang rag tu maN+Dal dang*/__lus longs spyod 'bul/__dbang bskur zhus pa las byung bas mtshon dge rtsa ci mchis pa thams cad zag pa med pa'i dbyings su bsngo ba 'di'i rjes zlos/__hoH__dus gsum ru shan phye ba dang :__dbang bzhis smin cing gdams pas grol:__khregs chod gshis kyi 'dug tshul rtogs:__thod rgal lam gyi rtsal snang shes:__re dogs 'khor 'das gdod mar grol:__yang dag mngon sangs rgyas pa yi:__'bras bu yon tan gang yod pa:__dmigs gtad 'dzin bral ngang du bsngo:__zhes dang bsngo smon gzhan yang bya'o/__/dbang rnams sbrel nas bskur ba'i tshe slob dpon gyis tshogs la rol cing lhag ma'i cho ga btang ba nas shis brjod kyi bar bla ma'i las byang gzhir bzhag__/gzhan gnyis kyi khyad par rnams kyang sgrags mar btang bas grub bo/__/gzhung mthun khrid dang sbrel ba'i smin dbang byed na/__thog mar bla sgrub dang 'brel bar bum dbang bskur bas lus smin par byas nas spyi yi sngon 'gro skyabs sems nas tshad med par bdun dang lus kyi ru shan dbye ba rnams khrid du gdab/__de nas yi dam dang 'brel bar gsang dbang gis ngag smin par byas nas ngag dang sems kyi ru shan dbye ba rnams kyi khrid 'bogs/__de nas mkha' 'gro dang 'brel par sher dbang gis sems smin par byas nas zhi lhag dbyer med kyi ngo sprod gdab/__de nas tshig dbang bskur/__'di'i skabs su sems rig dbye ba don gyi ngo sprod kyang sbyor na legs/__dngos gzhi thod rgal gyi khrid dang rjes rtags tshad bcas grub nas bka' gtad lung rdzogs kyi dbang sogs mtha' rgyas su bya ba yin la/__dbang rnams sbrel mar bskur ba'i skabs su'ang khrid rnams gong smos ltar bar bar sbrel na gdams ngag tshang sprugs su 'gyur bas shin tu legs so/__/srid rtsa gzung 'dzin rtog pa'i tshogs/__/skye med ka dag dbyings su bcad/__/rang byung zag med 'od gsal sbubs/__'khrul pa'i snang ba ru ldog shog__/zab chos 'di'i rgyun deng sang nyin mo'i skar ma'i dpe zlar gyur kha la/__kun bzang pad+ma sam b+ha ba nyid dge ba'i bshes gnyen gyi rnam par snang ba thams cad mkhyen pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' drin las gdams pa'i bdud rtsi snying bum gyi bcud du 'khyil pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes chos rgyun la zhabs tog tu 'gyur bar re ba'i lhag blos rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bkod pa dge legs 'phel/__'di'i sher dbang skabs rdo rje chu 'thung dpe ma tshang ba slad nas dpe 'byor na bstun dgos pa yod do/__/nag 'gros kyi sri zhu sgrub pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo//__//__

Footnotes

Other Information