JKW-KABAB-02-KHA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག།
Wylie title grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog JKW-KABAB-02-KHA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 31, Pages 203-204 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 203-204. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་བསིལ་ལྗོངས་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱུ་མཆོག་པདྨའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཐང་སྟོང་པའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མས་བཀྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་གླུ་དབྱངས་འདིའང༌། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཤྲཱི་ཛ་ལ་པརྦ་ཏའི་ལྕགས་ཟམ་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལོ་ཧེ་ཏའི་ཕུང་པོ་དལ་གྱིས་འབབས་པ་རྐང་འཐུང་གི་ལང་ཚོས་བཀྲ་བའི་གཟིངས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒལ་བའི་ཚེ་བར་ཁོ་ནར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

ces bsil ljongs grub rigs rgya mtsho'i khyu mchog pad+ma'i rnam 'phrul thang stong pa'i nang gi rnam par thar pa la ye shes DA ki ni gu mas bkral ba'i rdo rje'i chos drug gi sgo nas bsngags pa'i glu dbyangs 'di'ang*/__rje de nyid kyis byin gyis brlabs pa'i gnas shrI dza la parba ta'i lcags zam dang nye ba'i gnas lo he ta'i phung po dal gyis 'babs pa rkang 'thung gi lang tshos bkra ba'i gzings kyi 'khrul 'khor la brten nas brgal ba'i tshe bar kho nar bris te gsol ba btab pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།། ཨ་ཧོ། སྲིད་གསུམ་དུས་གཅིག་ཟ་བའི་ཙཎྜ་ལཱིར། །ཧཾ་ཡིག་བདུད་རྩིའི་བགོ་བཤར་སྦྱིན་པ་ཡིས། །འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བདེ་སྟོང་གཏུམ་མོའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །དཀར་དམར་ཐིག་ལེའི་འཕྲོས་འདེད་ལ་གོམས་པས། །འཕོ་མེད་དགའ་བས་ཚིམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །ཉིང་འཁྲུལ་རང་སར་དག་པའི་ནཱ་དའི་གསུང༌། །གསལ་སྟོང་རྨི་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །རབ་ཞི་སྐྱེ་མེད་བདུད་རྩིའི་རླབས་མཐུངས་པས། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བཟོད་པའི་པདྨོ་ནི། །དྲི་བྲལ་མཚར་སྡུག་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་གོམས་པའི་བློ་གྲོས་དང༌། །གཅིག་ཏུ་མཛའ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཡིས། །ཉེ་འཁོན་ལས་འདས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་དཔྱིད། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །དོན་དམ་འགྲོ་འོང་སྲེད་ལེན་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་སྲོག་རྩོལ་སྦྱོར་བའི་བསམ་གཏན་གྱིས། །འཕྱུགས་མེད་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །ཚོར་སྟོང་འཕོ་བའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །བར་སྲིད་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཆ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ལྡང་ནུས་པའི། །མྱོང་སྟོང་བར་དོའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །མདོར་ན་ངེས་དོན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་དང༌། །དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་ལ་གོམས་པས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ། །རྟག་པ་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་གུས་པའི་ཉི་གཞོན་བཅུད་གཡོ་བས། །རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཨུཏྤལ། །འཛུམ་བཅས་རོལ་འདིས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་དང༌། །དབྱེར་མེད་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པར་ཤོག །ཅེས་བསིལ་ལྗོངས་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱུ་མཆོག་པདྨའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཐང་སྟོང་པའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མས་བཀྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་གླུ་དབྱངས་འདིའང༌། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཤྲཱི་ཛ་ལ་པརྦ་ཏའི་ལྕགས་ཟམ་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལོ་ཧེ་ཏའི་ཕུང་པོ་དལ་གྱིས་འབབས་པ་རྐང་འཐུང་གི་ལང་ཚོས་བཀྲ་བའི་གཟིངས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒལ་བའི་ཚེ་བར་ཁོ་ནར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog ces bya ba//__a ho/__srid gsum dus gcig za ba'i tsaN+Da lIr/__/haM yig bdud rtsi'i bgo bshar sbyin pa yis/__/'bar 'dzag dbu mar thim pa'i ye shes sku/__/bde stong gtum mo'i pha rol phyin la 'dud/__/dkar dmar thig le'i 'phros 'ded la goms pas/__/'pho med dga' bas tshim pa'i tshul khrims kyis/__/nying 'khrul rang sar dag pa'i nA da'i gsung*/__/gsal stong rmi lam pha rol phyin la 'dud/__/rab zhi skye med bdud rtsi'i rlabs mthungs pas/__/zab mo'i don la bzod pa'i pad+mo ni/__/dri bral mtshar sdug rdzogs pa'i rdo rje'i thugs/__/rig stong 'od gsal pha rol phyin la 'dud/__/chos kun bden med goms pa'i blo gros dang*/__/gcig tu mdza' ba'i brtson 'grus brtsams pa yis/__/nye 'khon las 'das lhun grub yon tan dpyid/__/snang stong sgyu lus pha rol phyin la 'dud/__/don dam 'gro 'ong sred len ma grub kyang*/__/kun rdzob srog rtsol sbyor ba'i bsam gtan gyis/__/'phyugs med mkha' spyod grub pa'i phrin las can/__/tshor stong 'pho ba'i pha rol phyin la 'dud/__/bar srid 'khrul pa'i snang cha ji snyed kun/__/lha sngags chos skur rtogs pa'i shes rab kyis/__/zung 'jug longs spyod rdzogs skur ldang nus pa'i/__/myong stong bar do'i pha rol phyin la 'dud/__/mdor na nges don pha rol phyin drug dang*/__/dbyer med rdo rje'i chos drug la goms pas/__/sku gsung thugs yon phrin las mi zad pa/__/rtag pa dam pa'i pha rol phyin la 'dud/__/de ltar gus pa'i nyi gzhon bcud g.yo bas/__/rig 'dzin dgyes pa'i tshig sbyor ut+pal/__/'dzum bcas rol 'dis mgon po khyod nyid dang*/__/dbyer med grub pa'i rnam thar 'dzin par shog__/ces bsil ljongs grub rigs rgya mtsho'i khyu mchog pad+ma'i rnam 'phrul thang stong pa'i nang gi rnam par thar pa la ye shes DA ki ni gu mas bkral ba'i rdo rje'i chos drug gi sgo nas bsngags pa'i glu dbyangs 'di'ang*/__rje de nyid kyis byin gyis brlabs pa'i gnas shrI dza la parba ta'i lcags zam dang nye ba'i gnas lo he ta'i phung po dal gyis 'babs pa rkang 'thung gi lang tshos bkra ba'i gzings kyi 'khrul 'khor la brten nas brgal ba'i tshe bar kho nar bris te gsol ba btab pa'o//__//

Footnotes

Other Information