JKW-KABAB-02-KHA-055

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་འགུགས།
Wylie title tshe 'gugs JKW-KABAB-02-KHA-055.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 55, Pages 447-449 (Folios 1a1 to 2a1)
Author མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation mchog gyur gling pa. tshe 'gugs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 447-449. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-027

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅།། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་ཐུག་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ སྟེང་འོག་མཚམས་ཀྱི་འབྱུང་པོས་འཕྲོག་པའི་ཚེ༔ ནམ་མཁའི་བཅུད་དང་བུདྡྷའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འགྱུར་མེད་བདེ་གཤེགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ མེ་ཡི་བཅུད་དང་པདྨའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འགགས་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ཆུ་ཡི་བཅུད་དང་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ས་ཡི་བཅུད་དང་རཏྣའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྩོལ་མེད་རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ རླུང་གི་བཅུད་དང་ལས་ཀྱི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿ
[edit]

@#//__hU~M hrI:__rnam snang yab yum thug dam dbyings nas bskul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__steng 'og mtshams kyi 'byung pos 'phrog pa'i tshe:__nam mkha'i bcud dang bud+d+ha'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gyur med bde gshegs tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM bud+d+ha A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M oM:__hU~M hrI:__snang mtha' yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__nub phyogs klu dbang lag nas bla tshe khug:__me yi bcud dang pad+ma'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gags med pad+ma tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM pad+ma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M hrIH__hU~M hrI:__mi bskyod yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__shar phyogs dri za'i lag nas bla tshe khug:__chu yi bcud dang rdo rje'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'pho med rdo rje tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM badz+ra A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M:__hU~M hrI:__rin 'byung yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__lho phyogs gshin rje'i lag nas bla tshe khug:__sa yi bcud dang rat+na'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__rtsol med rin chen tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM rat+na A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M:__hU~M hrI:__don grub yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__byang phyogs gnod sbyin lag nas bla tshe khug:__rlung gi bcud dang las kyi tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__thogs med phrin las tshe yi dngos grub stsol:___oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM karma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M AH__

Footnotes

Other Information