JKW-KABAB-14-PHA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam JKW-KABAB-14-PHA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 21, Pages 751-771 (Folios 1a to 11a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 751-771. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་འདི་དག་འཇུག་བདེའི་ཁྲིགས་སྡེབས་གྱིས་ཞེས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གནང་སྐྱེས་བཅས་བཀའ་བསྩལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་མཆོད་བཙུགས་པ་ལ་ཉེར་མཁོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བསྐུལ་བས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཟིལ་གནོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་པོ་བའི་གཟུགས་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་དབྱུག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པའི་སྐབས་སྦྱར་བས་ཡི་གེ་པ་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་གྱི་སྣང་བས་འདོད་དགུར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

/ces sgrub thabs snying po skor lnga 'di dag 'jug bde'i khrigs sdebs gyis zhes rigs brgya'i khyab bdag pad+ma ye shes rdo rjes gnang skyes bcas bka' bstsal rjes su sgrub pa dang/__bal yul mthong grol gu ru'i lha khang du sgrub mchod btsugs pa la nyer mkho'i rten 'brel gyis bskul bas lho 'brug chos kyi rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling gi gzim chung zil gnon phyogs las rnam rgyal du gnas pa'i skabs sngags kyi rnal 'byor tsam po ba'i gzugs 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta dbyug zla'i dmar phyogs kyi tshes bcu'i mchod pa'i skabs sbyar bas yi ge pa grub sras chos mdzad pad+ma chos skyid dbang mos bgyis pa bstan 'gro'i dge mtshan gyi snang bas 'dod dgur rgyas pa'i rgyur gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ་བཞུགས།

།ན་མོ། །བྷཥྟ་ར་ཀ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི་ཡེ། སྲིད་ཞི་ལས་འདས་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་མཁར། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཉི་གཞོན་གྱི། །སྣང་བ་བྲི་གང་བྲལ་བའི་བཅོམ་ལྡན་མ། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྗེ་རྟག་དགྱེས་པའི། །མཆོག་གི་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ་གུས་པས་དབྱེ། གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་སྒོ་འཕར་འབྱེད་པའི་མྱུར་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་དུར་ཁྲོད་ལེགས་པའི་གནས་སུ་རྟེན་དང་མཆོད་གཏོར་སྨན་རཀ །ཁྱད་པར་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མ་ཟན་ལེབ་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་བཞིའི་ཁར། མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར་འཁོར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བཞིས་བསྐོར་བ། བང་རིམ་གཉིས་པའི་སྟེང་ནས་བཟུང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བརྒྱད་ཚན་རེ། བར་ཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་མཚན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ། ཆད་བརྟན། ཉེར་སྤྱོད་ཞི་དྲག །དཀར་བགེགས་སོགས་འདུ་བྱས་ལ་གདོང་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་དང་པོ་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་གཅིག་འགྲོ་མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་པདྨ་འབྱུང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། འབུམ་ཕྲག་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྗེ་ཝཱ་ར་ཧི། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ། །མཁས་གྲུབ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཁྱབ་བདག་དྷརྨའི་མཚན། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་སྲོག་ལྟར་སྲུང༌། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་འགྲོ་རྣམས་སྐུ་གསུམ་དབྱིངས། །མངོན་བྱང་ཆུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོཿ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧོཿ མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི། ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱི་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར། གུ་གུལ་བདུག །དྲུག་པ་མཚམས་གཅོད་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ བདུན་པ་བརྡ་སྒོ་ཕྱག་ནི། ཧོཿ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྒྱད་པ་དམ་བཅའ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དགུ་པ་བྱིན་འབེབས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྦོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་པ་གནས་ཡོ་བྱིན་བརླབ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ གཉིས་པ་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་སྣང་བཅས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱང་བ་ནི། ཨཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་བཞུགས་པའི༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་ཡོངས་གྲུབ་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བའི༔ ཕྱི་སྣོད་ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་དང་༔ རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་ཡངས་པའི་གཞིར༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འདབ་བཞིའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་སེམས་བཾ་ཡིག་དམར་པོ་ལས༔ རྒྱལ་ཡུམ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི༔ རབ་དམར་བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཞལ་གཅིག་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་གཡོ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས༔ ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་སི་ལེར་གྲོལ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ངུར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་རྫོགས༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ དར་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་བཞེངས༔ མདུན་སོགས་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཌཱ་ཀི་སྔོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཟུགས་ཅན་སེར༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དུམ་སྐྱེས་དམར༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ་མཱ་ལྗང་༔ དེ་ཕྱིར་མཐིང་དམར་དཀར་པོ་ཡི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཐིང་དམར་དཀར་བ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་ཅན་བཞི༔ མཐིང་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་མདོག༔ གྲུ་ཆད་མཚམས་མ་ཕྱེད་གཟུགས་ཅན༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ༔ དྲག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེངས༔ ཀུན་ཀྱང་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་གདན་ལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ནི། གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾཿ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ཞིང་ཚིལ་ཆེན་བསྲེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ གཉིས་པ་བཞུགས་གསོལ་བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧོཿ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ ཟུང་འཇུག་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་བརྡ་ཡི་ཕྱག༔ རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་འཚལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ གསུམ་པ་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར༔ བདེ་ཆེན་དབང་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དགྱེས་བཞེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རཱི་བ་ར་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿམ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཤཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་སྦྱར་ན། འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང༌། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཀུན་གཟིགས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །པདྨ་གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞི། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དང༌། །སྒོ་མཚམས་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་ཐིག་གཏོར་འབུལ་ཞིང་གནས་གསུམ་རེག་ལ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་གླུའི་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྨད་པོ་ཆེས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་པའི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔ བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ གསལ་བརྟན་དག་པ་དྲན་པ་ཡི༔ ཏིང་འཛིན་གཟེར་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ༔ གཉིས་པ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བཟླས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱེད་སྣང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱང་བ་ལ། དང་པོ་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཐུགས་ཀར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ བྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཉེ་བར་དགོངས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་བརླབ་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་གསུངས། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གི༔ རང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་བསྐོར་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ ཞིང་དང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་བསྒྱུར༔ ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ནུས་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡཻ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱཿ བྂ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་གསུངས། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཤངས་བུག་ནས་ཞུགས་སྐུ་དབྱིངས་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཤངས་བུག་ནས་ཐོན་རང་ཉིད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀའི་བྃ་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དུ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཐུན་ལས་ལྡང་བ་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་ལ་དང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུན་མོང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཉམས་ཆགས་བཤགས་པ་དང༌། ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་རྫས་ཀྱི་བསྐང་བ། ཁྱད་པར་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་བསྐང་བ་རྣམས་ཟུར་བྱང་ལྟར་སྦྱོར་ཞིང༌། རྨད་བྱུང་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཚོགས་ཀྱི་བསྐང་བ་ལ། དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་བདུད་རྩིས་བསང་ལ། དང་པོ་བྱིན་རླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཀ་པཱ་ལར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཕུད་དང་པོ་བླ་མ་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ལ༔ བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ གསུམ་པ་བར་པ་ཡི་དམ་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལ༔ བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མཎྜ་ལ་དེ་བ་ག་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བཞི་པ་མཁའ་འགྲོ་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ དབྱིངས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ལྔ་པ་བསྐང་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁར། །འཁོར་འདས་ཅིར་སྣང་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ། །མ་དག་མཚན་མ་ནམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། །རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་འོག་མིན་མཁའ་ལ་སྤྱོད། །གཏད་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདེན་མེད་ཚོགས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་འདོད་ཡོན་རྫས། །ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ། །ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་འདིས། །སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འདོད་ཁམས་ལྷ་སྐུར་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྣམ་ལྔ་རྩ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་རྒྱུ་བའི། །ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་བཅུ་དྲུག་དག་པའི་གར། །བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྨན་རཀ་གཏོར། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འདོད་དགུའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ། །གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཟུགས་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྟོང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་སྦྱོར། །སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་གསང་བ་མཆོག་གི་དཔྱིད། །བདེ་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཟུགས་མེད་ཐུགས་སུ་འཆར་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོད་གསལ་སྒྲོན་མ་རྣམ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་རྨད་བྱུང་བས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁམས་གསུམ་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྐང་དུ་མེད་དེ་བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མས་དགྱེས། །བཤགས་སུ་མ་མཆིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་ཞིང༌། །སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་དབྱིངས། །ཡེ་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀུན་ཁྱབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །སྐྱེ་མེད་མཁའ་ལས་འགགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་གར། །འདོད་དགུ་བསྒྱུར་བས་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་དཔལ། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དོན་ཀུན་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དྲུག་པ་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནི། ཧོཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་རྡོ་རྗེ་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་རོལ་པ་ནང་གི་ཚོགས་འཁོར་དང༌། ཧོཿ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝཾ་གི་རྣམ་པས་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དངོས་དང་ཡིད་རིག་ལ་རོལ་པས་གསང་བའི་ཚོགས་འཁོར་བྱ། བདུན་པ་ལྷག་མ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨེ་ཨ་རལླི་ཕེཾ་ཕེཾ་ཞེས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་མ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ འབར་མ་སྤོར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་དང་སུན་མ་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཌཱ་དྲིལ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། སྨོན་ལམ་ནི། ཧོཿ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཐུས༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་སངས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་བརྒྱས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུའི་མཆོག༔ དཀའ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་མི་རྟག་སྐྱེ་འཆི་བྱུང་སྲིད་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མའི་སྣང་བས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དབུགས་ཕྱུང་ནས༔ ཕྱམ་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་ནི། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཤིས་བརྗོད་བྱ། བརྒྱད་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེག་ཅིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དགུ་པ་ཆད་ཐོ་ནི། སྲུང་མའི་གཏོར་མ་ཕུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛམ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་པ་བརྟན་མ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབ་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐར་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ བཅུ་གཅིག་པ་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་གནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཅུ་གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཅུ་གསུམ་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བཅུ་བཞི་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། རྟེན་བཞུགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨཿ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དགོངས་པ་བསྐྱངས་བས་སྣང་མེད་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་སྦྱངས། བཅོ་ལྔ་པ་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅུ་བདུན་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་བཅས་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཐིག་སྒྲུབ་མཆོག་གི །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཀུན་འདུས་ཟབ་དྲིལ་ཆོས། །རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་རང་ནོར་རང་གཅེས་ཀྱིས། །འཇུག་བདེའི་ཕྲིན་ལས་བསྟན་པའི་གསོས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་འདི་དག་འཇུག་བདེའི་ཁྲིགས་སྡེབས་གྱིས་ཞེས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གནང་སྐྱེས་བཅས་བཀའ་བསྩལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་མཆོད་བཙུགས་པ་ལ་ཉེར་མཁོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བསྐུལ་བས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཟིལ་གནོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་པོ་བའི་གཟུགས་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་དབྱུག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པའི་སྐབས་སྦྱར་བས་ཡི་གེ་པ་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་གྱི་སྣང་བས་འདོད་དགུར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

[edit]

@#/__grub thob chen po'i thugs tig las/__/sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam bzhugs/__/na mo/__/b+haSh+ta ra ka badz+ra wA ra hi ye/__srid zhi las 'das rnam thar gsum gyi mkhar/__/thams cad bdag nyid bde chen nyi gzhon gyi/__/snang ba bri gang bral ba'i bcom ldan ma/__/bla ma rdo rje btsun mos rjes 'dzin mdzod/__/snang ba sgyu mar rol pa'i brtul zhugs kyis/__/gnas gsum DA ki'i tshogs rje rtag dgyes pa'i/__/mchog gi thugs tig mkha' 'gro sgrub pa'i thabs/__/bde chen mchog gi gseng lam gus pas dbye/__gsang chen rdo rje theg pa'i rnal 'byor pas phrin las 'dod dgu'i sgo 'phar 'byed pa'i myur lam rdo rje phag mo'i rnal 'byor la 'jug par 'dod pas dur khrod legs pa'i gnas su rten dang mchod gtor sman raka__/khyad par mkha' 'gro'i gtor ma zan leb gru bzhi'i steng bang rim zlum po bzhi'i khar/__mkha' 'gro'i dpal gtor 'khor dpal gtor chung ngu bzhis bskor ba/__bang rim gnyis pa'i steng nas bzung 'khor yug tu phyogs mtshams su dpal gtor chung ngu brgyad tshan re/__bar theb kyu dang ril bus mtshan pa dang*/__gzhan yang bka' gter srung ma/__chad brtan/__nyer spyod zhi drag__/dkar bgegs sogs 'du byas la gdong nub tu phyogs pas nyams su len pa la sngon dngos rjes gsum gyi dang po brgyud 'debs ni/__bde chen zhing gi 'dren pa 'od dpag med/__/thugs rje'i gter gcig 'gro mgon spyan ras gzigs/__/phyogs dus rgyal kun 'dus zhal pad+ma 'byung*/__/gsol ba 'debs so lhan skyes ye shes stsol/__'bum phrag DA ki'i tshogs rje wA ra hi/__/rje 'bangs grogs gsum grub chen thang stong rgyal/__/mkhas grub 'od gsal sprul pa'i rdo rje la/__/gsol ba 'debs so lhan skyes ye shes stsol/__/blo gros mtha' yas chos kyi rgyal mtshan dang*/__/'gyur med tshe dbang khyab bdag d+harma'i mtshan/__/gnas gsum mkha' 'gro chos skyong bcas pa la/__/gsol ba 'debs so lhan skyes ye shes stsol/__/dbang gis rgyud smin dam tshig srog ltar srung*/__/rdo rje gsum gyi bskyed rdzogs mthar phyin nas/__/grong khyer gsum gyi 'gro rnams sku gsum dbyings/__/mngon byang chub pa'i phrin las mthar phyin shog__/gnyis pa skyabs 'gro ni/__na moH__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gsum pa smon 'jug gi sems bskyed pa ni/__hoH__ma gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__bzhi pa tshogs bsags yan lag bcu pa ni/__hoH__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__lnga pa bgegs bskrad pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha ho hrIH__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/sarba big+h+nAn ba liM ta khA hi/__lan gsum gyi bsngos la/__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis gzir/__gu gul bdug__/drug pa mtshams gcod ni/__hU~M:__sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+h+rU~M:__bdun pa brda sgo phyag ni/__hoH__rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing :__gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:__glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:__mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:__sa ma ya pra be sha ya phaTa?:__a la la hoH__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__yi ge brgya pa brjod/__brgyad pa dam bca' sdom bzung ni/__hoH__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__dgu pa byin 'bebs pa ni/__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen sbor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be sha ya a aH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__bcu pa gnas yo byin brlab ni/__ra~M ya~M kha~M:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHThAH__gnyis pa sku rdo rje'i bskyed rim gyis snang bcas 'dod khams kyi bag chags sbyang ba ni/__aH__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag bzhugs pa'i:__gdod ma'i stong chen yongs grub dbyings:__ye shes rig pa rang snang ba'i:__phyi snod klong lnga yum gyi mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor dur khrod dang :__rnam thar chos 'byung yangs pa'i gzhir:__rang byung sprul pa'i gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi klong :__snying po'i dkyil 'khor pad 'dab bzhi'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__rang sems baM yig dmar po las:__rgyal yum badz+ra wA ra hi:__rab dmar bskal pa'i me 'od 'bar:__khro 'dzum zhal gcig mche ba gtsigs:__spyan gsum dmar zlum rjes chags g.yo:__dbu skra thor cog spyi bor bcings:__lhag ma sku rgyab si ler grol:__rna ltag g.yas su phag zhal ngur:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__g.yon pas thod pa khrag bkang gsol:__gru mo g.yon na kha T+wA~M ga:__he ru ka dpal ngo bor rdzogs:__rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang :__thod skam dbu rgyan do shal 'phyang :__dar dang me tog phreng bas brgyan:__skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__'khor lo'i dbang phyug chen mor bzhengs:__mdun sogs phyogs bzhir g.yas bskor du:__rdo rje mkha' 'gro DA ki sngo:__rin chen mkha' 'gro gzugs can ser:__pad+ma mkha' 'gro dum skyes dmar:__las kyi mkha' 'gro la mA ljang :__de phyir mthing dmar dkar po yi:__thugs gsung sku yi 'khor lo la:__yul chen nyer bzhi'i rnal 'byor ma:__mthing dmar dkar ba brgyad tshan gsum:__sgo bzhir sgo skyong gdong can bzhi:__mthing ser dmar dang ljang ba'i mdog:__gru chad mtshams ma phyed gzugs can:__stag gi pags pa'i sham thabs grol:__drag mo khros pa'i tshul du bzhengs:__kun kyang gri gug thod khrag bsnams:__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__pad nyi bam ro'i gdan la rol:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gang bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__dbang bskur rgyas gdab kyi yan lag ni/__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHaH__a b+hi Shiny+tsa mi su ra ta s+t+wa~M a haMH__phrin las kyi yan lag dang po spyan 'dren ni/__thod rnga 'khrol zhing tshil chen bsregs la/__hU~M:__bde chen 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM shrI badz+ra wA ra hi sarba sa ma ya e A ra l+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__gnyis pa bzhugs gsol brda phyag ni/__hoH__dam tshig ye shes dbyer med par:__zung 'jug dgyes pa chen por bzhugs:__gnyis med gus pa'i brda yi phyag:__rang grol chos sku'i klong du 'tshal:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__gsum pa phyi nang gsang mchod ni/__oM AHhU~M:__yul kun phyi nang gsang ba yi:__mchod pa'i phyag rgya chen por shar:__bde chen dbang po'i dam tshig gis:__dgyes bzhes mchog thun dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra wA ra hi maN+Da la sa pa rI ba ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoHma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma shA su kha d+hA tu pU dza hoH__sman gyi brgyud mchod sbyar na/__'od snang mtha' yas 'phags mchog 'jig rten dbang*/__/khro rgyal rta mgrin pad+ma thod phreng rtsal/__/rje 'bangs grogs gsum grub chen thang rgyal la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/kun gzigs 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang*/__/pad+ma gar dbang chos kyi rgya mtsho che/__/'gyur med tshe dbang ye shes rdo rje la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/rdo rje phag mo snying po'i rnal 'byor bzhi/__/thugs gsung sku yi dpa' bo DA ki dang*/__/sgo mtshams 'bum phrag mkha' 'gro dam can la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/zhes thig gtor 'bul zhing gnas gsum reg la/__kA ya wA ka tsit+ta oM AHhU~M:__ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH__bzhi pa rdo rje glu'i bstod pa ni/__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__rgyal kun skyed dang rol pa'i yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor dbang phyug ma la bstod:__rdo rje'i sku gsung thugs yon tan:__bsam gyis mi khyab rmad po ches:__mkha' khyab 'gro ba 'dul mdzad pa'i:__phrin las lhun gyis grub la bstod:__ye shes rig rtsal d+hA ki nI:__'khor lo gsum gyi rnal 'byor ma:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mo:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__de ltar mchod cing bstod pa'i mthus:__bdag cag dam tshig nyams chags byang :__dngos grub mchog gi snod du gyur:__nyid dang dbyer med mdzad du gsol:__gsal brtan dag pa dran pa yi:__ting 'dzin gzer gyis rgyas btab nas:__tha mal snang zhen dbyings su bstim:__gnyis pa gsung rdo rje phag mo bzlas pa'i sngags kyis phyed snang gzugs khams kyi bag chags sbyang ba la/__dang po bsnyen pa'i rnal 'byor ni/__bdag nyid rdo rje rnal 'byor ma'i:__thugs kar rang 'dra'i ye shes sems:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__ba~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__dkyil 'khor pa rnams thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes lhag par 'bar:__sgrub pa po la nye bar dgongs:__rtsa khams rlung la byin brlab bsam:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaTa?:__grangs 'bum phrag bdun gsungs/__gnyis pa sgrub pa'i rnal 'byor ni/__thugs srog sgrub pa'i sngags phreng gi:__rang sgra sgrog bzhin bskor ba las:__bde chen 'od zer mkha' khyab 'phros:__'phags mchod 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:__snod bcud rdo rje btsun mo yi:__zhing dang ye shes sku ru bsgyur:__pho nya gsum gyi byin nus kun:__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par gyur:__oM oM oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye:__badz+ra war+Na nI yai:__badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M phaTa? phaTa? phaTa? swA hAH__ba~M` ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__'bum phrag bzhi gsungs/__gsum pa las sbyor ni/__slar yang thugs srog 'od zer gyis:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__shangs bug nas zhugs sku dbyings khyab:__bde stong ye shes mchog tu 'bar:__snyoms zhugs bde ba'i byang chub sems:__shangs bug nas thon rang nyid kyi:__thugs ka'i ba~M la dbyer med thim:__zag med bde ba chen po bskyed:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu'i:__don gyi lhan skyes mngon gyur bsam:__sgrub sngags sham du/__ma hA su kha dz+nyA na a be sha ya hU~M hU~M:__oM shAn+tiM ku ru swA hAH__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__hrIHwA shaM ku ru ho:__hU~M mA ra ya phaTa?:__thun las ldang ba dang dbyangs gsal rten snying mchod bstod yig brgya bzla/__gsum pa rjes rim la dang po ye shes kyi 'khor lo'i yan lag tu thun mong sku gsung thugs ye shes rdo rje'i nyams chags bshags pa dang*/__thun mong nyer spyod rdzas kyi bskang ba/__khyad par sman raka gtor ma'i bskang ba rnams zur byang ltar sbyor zhing*/__rmad byung sbyor sgrol tshogs kyi bskang ba la/__dam tshig rdzas rnams bdud rtsis bsang la/__dang po byin rlabs ni/__ra~M ya~M kha~M:__chos dbyings khyab gdal ka pA lar:__rig pa ye shes tshogs gtor bshams:__zag med bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__'dod yon rgya mtsho'i phung por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__gnyis pa phud dang po bla ma la 'bul ba ni/__hU~M:__sku gsung zhing khams rab 'byams nas:__rigs brgya'i khyab bdag bla ma la:__bde gshegs rig 'dzin 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza ho:__gsum pa bar pa yi dam la 'bul ba ni/__hU~M:__'og min gsang chen pho brang nas:__yi dam zhi khro rab 'byams la:__bka' nyan pho nya'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM maN+Da la de ba ga Na sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza ho:__bzhi pa mkha' 'gro la 'bul ba ni/__hU~M:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__dbyings yum rdo rje phag mo la:__gnas gsum mkha' 'gro'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM badz+ra wA ra hi maN+Da la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__lnga pa bskang ba ni/__hU~M hrIH__chos dbyings khyab brdal rdo rje btsun mo'i mkhar/__/'khor 'das cir snang bde chen longs spyod che/__/ma dag mtshan ma nam yang ma mchis pa/__/rang grol lhun grub 'og min mkha' la spyod/__/gtad med chos dbyings dag pa'i dkyil 'khor du/__/bden med tshogs drug rdo rje'i 'dod yon rdzas/__/zad mi shes pa'i kun bzang sgyu 'phrul drwa/__/ngo mtshar rmad du byung ba'i mchod pa 'dis/__/snang stong sku yi DA ki'i thugs dam bskang*/__/'dod khams lha skur rdzogs pa'i dngos grub stsol/__/rnam lnga rtsa yi grong khyer la rgyu ba'i/__/thig rlung sems kyi bcu drug dag pa'i gar/__/bde gsal rnam par mi rtog sman raka gtor/__/zag med ye shes 'dod dgu'i mchod sprin che/__/grags stong gsung gi DA ki'i thugs dam bskang*/__/gzugs khams rdo rje'i sngags kyi dngos grub stsol/__/stong chen rdo rje btsun mo'i mkha' dbyings su/__/mchog tu mi 'gyur bde ba'i rdo rje sbyor/__/smra bsam brjod bral gsang ba mchog gi dpyid/__/bde stong thugs kyi DA ki'i thugs dam bskang*/__/gzugs med thugs su 'char ba'i dngos grub stsol/__/'od gsal sgron ma rnam bzhi'i dkyil 'khor du/__/'od gsal snang bzhi'i 'dod yon rmad byung bas/__/ye shes dbyings kyi DA ki'i thugs dam bskang*/__/khams gsum 'od skur grol ba'i dngos grub stsol/__/bskang du med de bde stong sgyu mas dgyes/__/bshags su ma mchis ye shes rgyan gyi zhing*/__/snang srid rdo rje rnal 'byor ma yi dbyings/__/ye nas 'du 'bral med pa'i thugs dam bskang*/__/kun khyab bde ba chen po'i ye shes rtsal/__/skye med mkha' las 'gags med rdo rje'i gar/__/'dod dgu bsgyur bas las bzhi'i phrin las dpal/__/thun mong mchog gi don kun grub par mdzod/__/yig brgya brjod/__drug pa tshogs la rol pa ni/__hoH__lhun grub rdo rje phung po'i grong :__rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:__ye shes chen po'i lha tshogs rnams:__kha sbyor bde ba'i rol pa che:__rdo rje'i dam tshig bla med pa:__tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing :__bde chen ye shes rgyas gyur cig:__a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la hoH__zhes rdo rje bza' ba'i dam tshig la rol pa nang gi tshogs 'khor dang*/__hoH__e yi cha byad bzang po yi:__dbus su waM gi rnam pas brgyan:__sangs rgyas rin chen za ma tog:__'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:__dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:__stong pa bzhi yi nyams myong drangs:__bde stong dbyer med lhan cig skyes:__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba'o:__a a a:__dngos dang yid rig la rol pas gsang ba'i tshogs 'khor bya/__bdun pa lhag ma ni/__oM AHhU~M:__byin gyis brlab/__e a ral+li pheM pheM zhes mgron spyan drangs pa la/__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo yi:__lhag la dbang ba'i bka' nyan ma:__mkha' 'gro ging lang dbang phyug dang :__'bar ma spor ma pho nya'i tshogs:__dpal gyi pham phab dgyes par bzhes:__'khor srungs rkyen dang sun ma zlog:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:__oM sarba DA ki ni uts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__rjes 'brel rdo rje'i glu gar ni/__oM AHhU~M hoH__a ho ma hA su kha a la la hoH__gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:__lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:__zung 'jug ye shes skye 'gag gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:__ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la hoH__DA dril rol mo bcas bya/__smon lam ni/__hoH__rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag rnal 'byor mched dang lcam dral gyis:__dam tshig chen po'i mchod pa phul ba'i mthus:__nyams chags rtog sgrib mun pa dbyings su sangs:__mchog thun dngos grub ye shes snang ba brgyas:__bla ma yi dam mkha' 'gros rjes bzung nas:__rdo rje'i lam las rnam grol 'bras bu'i mchog:__dka' ba med par tshe 'dir 'grub par shog:__nam zhig mi rtag skye 'chi byung srid tshe:__ye shes sgron ma'i snang bas shul mtshon te:__'og min bde chen zhing du dbugs phyung nas:__phyam gcig lhan skyes ye shes sku 'grub shog:__bkra shis ni/__oM:__bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:__gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:__mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:__rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:__shis brjod bya/__brgyad pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyungs:__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsreg cing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yis bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__dgu pa chad tho ni/__srung ma'i gtor ma phul zhing phrin las bcol/__hU~M:__sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzam gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bcu pa brtan ma ni/__hU~M b+h+yoH__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phab dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mthar dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hiH__bcu gcig pa rta bro ni/__hU~M:__sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang gnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hi hi hi hU~M phaTa?:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__bcu gnyis pa dngos grub blang ba ni/__mchod pa byin rlabs/__mchod bstod mdor bsdus byas la/__hU~M:__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal bskyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__bcu gsum pa nongs bshags ni/__hoH__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs pa stsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod/__bcu bzhi pa nyer bsdu ni/__rten bzhugs sngon du 'gro bas/__aH__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__zhes pa thugs rdo rje phag mo'i dgongs pa bskyangs bas snang med gzugs med kyi khams sbyangs/__bco lnga pa lhar ldang ba ni/__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA' ka tsit+ta rak+Sha haM:__bcu drug pa bsngo smon ni/__ho:__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bcu bdun pa shis brjod ni/__oM:__spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i sku:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces snyan pa'i dbyangs dang me tog gi char 'bebs rol mo bcas bya'o/__/ye shes DA ki'i thugs thig sgrub mchog gi__/rgyud lung man ngag kun 'dus zab dril chos/__/rgyu mtshan shes pas rang nor rang gces kyis/__/'jug bde'i phrin las bstan pa'i gsos gyur cig__/ces sgrub thabs snying po skor lnga 'di dag 'jug bde'i khrigs sdebs gyis zhes rigs brgya'i khyab bdag pad+ma ye shes rdo rjes gnang skyes bcas bka' bstsal rjes su sgrub pa dang*/__bal yul mthong grol gu ru'i lha khang du sgrub mchod btsugs pa la nyer mkho'i rten 'brel gyis bskul bas lho 'brug chos kyi rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling gi gzim chung zil gnon phyogs las rnam rgyal du gnas pa'i skabs sngags kyi rnal 'byor tsam po ba'i gzugs 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta dbyug zla'i dmar phyogs kyi tshes bcu'i mchod pa'i skabs sbyar bas yi ge pa grub sras chos mdzad pad+ma chos skyid dbang mos bgyis pa bstan 'gro'i dge mtshan gyi snang bas 'dod dgur rgyas pa'i rgyur gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//

Footnotes

Other Information