JKW-KABAB-06-CHA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས།
Wylie title rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus JKW-KABAB-06-CHA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 17, Pages 185-186 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 185-186. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-058
Colophon

ཚོགས་བསྡུས་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ནོ།།

tshogs bsdus 'di ni gter chen bla ma rin po che nyid kyi rdo rje'i gsung 'khrul med yin no/

[edit]
༄༅། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོཿ ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བསང་ཆུ་དང་བདུད་རྩིའི་བྲན་ལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀཱ་པཱ་ལར༔ དམ་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྀ་ལྔ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་ཞིང་དང་ཉེར་བཞིའི་ཡུལ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་གནས་མཆོག་ནས༔ རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ སརྦ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཧོ༔ བདག་གི་ཚེ་རབ་ཐོག་མེད་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་སྐོང་ཞིང་བཤགས༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་བར་ཆད་དགྲ་དང་བགེགས༔ མཚན་མ་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ རྣམ་ཤེས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྤོར༔ ཤ་ཁྲག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞེས༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་མཁའ་འགྲོ་གིང་༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་གནས་ཉུལ་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་ལོང་ལ༔ མི་མཐུན་ཀུན་སོལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཚོགས་བསྡུས་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ནོ།། །།
[edit]

@#/__rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus bzhugs soH__tshogs kyi yo byad bsang chu dang bdud rtsi'i bran la:__ra~M ya~M kha~M:__rang byung bde chen kA pA lar:__dam rdzas sha lnga bdud rts-i lnga:__ye shes lnga ldan bcud du 'khyil:__'dod yon sprin phung 'phro bar gyur:__oM AHhU~M ha hoHhrI:__hU~M:__'og min zhing dang nyer bzhi'i yul:__dur khrod brgyad sogs gnas mchog nas:__rab 'byams mkha' 'gro'i dkyil 'khor lha:__tshogs kyi 'du bar spyan 'dren gshegs:__sarba d+hA ka d+hA ki ni sa pa ri bA ra badz+ra sa mA dzaHe a ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__oM AHhU~M:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__bde ba chen po'i longs spyod kyis:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__dgyes bzhes dam skong dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pU dza khA hi:__ho:__bdag gi tshe rab thog med nas:__bsags pa'i sdig ltung nyams chag kun:__tshogs kyi mchod pas skong zhing bshags:__dag cing tshangs par mdzad du gsol:__badz+ra sa ma ya shud+d+he a:__hU~M:__phyi nang bar chad dgra dang bgegs:__mtshan ma tshogs kyi rdzas la bstim:__rnam shes 'od gsal dbyings su spor:__sha khrag tshogs kyi 'khor lor bzhes:__sarba sha trun big+h+nAn mA ra ya kha kha khA hi khA hi:__pheM pheM:__lhag la dbang ba'i mkha' 'gro ging :__pho nya mgyogs ma gnas nyul tshogs:__dpal gyi pham phab 'di long la:__mi mthun kun sol phrin las sgrubs:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__tshogs bsdus 'di ni gter chen bla ma rin po che nyid kyi rdo rje'i gsung 'khrul med yin no//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: