JKW-KABAB-06-CHA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan JKW-KABAB-06-CHA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 7, Pages 101-105 (Folios 1a1 to 3a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 101-105. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar  ·  Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་རིགས་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་རྟེན་དང་བཅས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང༌། མོས་ལྡན་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མཚམས་སྦྱར་བ་ལ་བསྟེན། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་དེས་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུངས་བསྩལ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པ་ཆེན་པོས་བྲིས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces rigs ldan mkha' 'gro'i gtso mo bde chen chos sgron gyis rten dang bcas pa'i gsung gis bskul ba dang/__mos ldan gzhan dag gis kyang mtshams sbyar ba la bsten/__gter chen chos kyi rgyal po gang des gsang ba'i mdzod kyis dbugs dbyungs bstsal ba karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'am/__blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pa chen pos bris nas gsol ba btab pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འཁོར་འདས་སྙིང་པོ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེ། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་ནས་རབ་ཞིའི་བདུད་རྩི་བརྙེས་གྱུར་ཀྱང༌། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་བཀོད་དེ། །བཟོ་སྐྱེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མཐའ་ཡས་པའི། །འདུལ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་རྗེའི། །སྲས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །སངས་རྒྱས་གླིང་སོགས་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་བའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་གར་བརྒྱས་རོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཁྱད་འཕགས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་དགོངས། །ཕྲིན་ལས་ཁྱད་འཕགས་གང་འདུལ་དེར་མཐུན་སྟོན། །རྣམ་ཐར་ཁྱད་འཕགས་སྔོན་མེད་གསང་མཛོད་འཆང༌། །ཁྱད་པར་སུམ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྟོད་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་བསམ་བཞིན་དུ། །སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་གཞོན་ནུའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། །ཕལ་པའི་ཡུལ་འདས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སད། །དད་ལྡན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཅུ་གསུམ་བཞེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་དངོས་སུ་མཇལ། །ཟབ་གཏེར་རྗེས་གནང་བསྩལ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ལྷ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྟེན་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །དགོངས་གཏེར་ཀློང་ནས་བརྡོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀར་འབྲུག་འབྲི་སྟག་ཡབ་སྲས་གཙོར་གྱུར་པའི། །རིས་མེད་ཚད་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྟེན། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་མདོ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེར་བསྐྱིལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པད་འབྱུང་དངོས་སྣང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང༌། །དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས། །བརྡ་ཡིས་ལུང་བསྟན་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་གཏད། །གེགས་སེལ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང༌། །ཡབ་སྲས་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་སད་ནས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ངོ་མཚར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི། །སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་བས་ཐོབ་པའི་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤྱན། །དྲང་ངེས་ཆོས་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས། །མཁས་དང་གྲུབ་པར་རློམ་ཀུན་ཟིལ་གནོན་པའི། །མཁྱེན་གཉིས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་སྤྱོད་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པར། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཅིང་ལས་བཞིར་རང་དབང་འབྱོར། །གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དག་པའི་སྣང་བར་པདྨ་འོད་ཞིང་དུ། །ཡང་ཡང་ཕེབས་ནས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དང༌། །རྗེ་འབངས་ཚོགས་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཛད། །དབང་སྐུར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཡི་དམ་དཔག་མེད་གཟིགས། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་རོལ། །དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས། །ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་སྐོར་གསུམ་སྒྲུབ་སྡེ་ཞི་དང་ཁྲོ། །མཉམ་སྦྱོར་མདོ་སྒྱུ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སོགས། །སྔོན་ཆད་ས་སྟེང་མ་བྱོན་ཆོས་རྟེན་གྱི། །ནོར་བུའི་མཛོད་ཆེན་ཕྱུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་གཙོར་གྱུར་པའི། །གནས་མཆོག་བརྒྱ་རྩའི་ཞལ་རས་དངོས་བརྒྱུད་ནས། །སྣང་བར་མཛད་ཅིང་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་ཡས་པ། །ཐར་པའི་ཁ་ལོར་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀར་འབྲུག་ཡབ་སྲས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་མཆོག །གངས་ཅན་དཔལ་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོར་མཛད་པའི། །རིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཀུན་གྱིས་ཞབས་ལ་བཏུད། །བླ་མའི་བླ་མར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ཡིས། །རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རྣམ་བཅུས་ཐོག་དྲངས་ཏེ། །མངའ་རིས་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་མཐའ་དབུས་སུ། །ཟབ་གཏེར་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་མཆོག་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕབ། །སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོར་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་བསྩལ། །ས་གནད་ཀུན་ཏུ་ཕྱི་ནང་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །སྙིགས་མའི་བསྐལ་ངན་བཟློག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྨིན་གྲོལ་དང༌། །སྒྲུབ་ཆེན་གར་འཆམས་མྱོང་གྲོལ་སྦྱིན་པ་སོགས། །ཕྱོགས་མེད་བསྩལ་བས་སྐྱེ་རྒུ་གྲངས་མེད་པ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་དགེ་ལ་བསྐུལ་བ་དང༌། །དོན་མཆོག་རྒྱ་ཆེན་གཞན་ལ་གཟིགས་ནས་ཀྱང༌། །སྐལ་ལྡན་སྣང་ངོར་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མར་བཅས། །པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨས་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །པདྨའི་འོད་ཟེར་རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་ནི། །པདྨའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུ་ན། །རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་བུ་རྣམས་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བ་དང༌། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མཆོག་ཏུ་དྲང་དུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །གནས་སྐབས་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་བགྲོད། །མཐར་ཐུག་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་འགྲུབ་ཤོག །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །དེ་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །ཕྲིན་ལས་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་ཉི་མས་ས་གསུམ་སྣང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རིགས་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་རྟེན་དང་བཅས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང༌། མོས་ལྡན་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མཚམས་སྦྱར་བ་ལ་བསྟེན། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་དེས་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུངས་བསྩལ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པ་ཆེན་པོས་བྲིས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/kun khyab bde chen 'od gsal chos kyi sku/__/'khor 'das snying po mi shigs thig le che/__/dngos po kun gyi khyab bdag gdod ma'i mgon/__/rje btsun bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i thugs kyi sras/__/gter 'byin grub thob rgya mtsho'i 'khor los bsgyur/__/rnam thar bsam yas snyigs dus bstan 'gro'i mgon/__/mchog gyur gling pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/gdod nas rab zhi'i bdud rtsi brnyes gyur kyang*/__/sku dang zhing khams rgya mtsho'i sprin bkod de/__/bzo skye mchog gi sprul sku mtha' yas pa'i/__/'dul bzhi'i cho 'phrul ston la gsol ba 'debs/__/khyad par gangs can mnga' bdag khri srong rje'i/__/sras kyi tshul bzung mchog gi dngos grub brnyes/__/sangs rgyas gling sogs rmad byung ngo mtshar ba'i/__/sgyu 'phrul gar brgyas rol la gsol ba 'debs/__/thugs bskyed khyad 'phags snyigs ma'i 'gro la dgongs/__/phrin las khyad 'phags gang 'dul der mthun ston/__/rnam thar khyad 'phags sngon med gsang mdzod 'chang*/__/khyad par sum ldan khyod la gsol ba 'debs/__/mdo stod sa yi thig ler bsam bzhin du/__/skye ba bzhes nas gzhon nu'i skabs su yang*/__/phal pa'i yul 'das dam pa'i rnam thar sad/__/dad ldan spro ba bskyed la gsol ba 'debs/__/bcu gsum bzhes tshe o rgyan dngos su mjal/__/zab gter rjes gnang bstsal nas byin gyis brlabs/__/lha sras thugs dam rten sogs dngos grub thob/__/dgongs gter klong nas brdol la gsol ba 'debs/__/kar 'brug 'bri stag yab sras gtsor gyur pa'i/__/ris med tshad ma'i skyes chen du ma bsten/__/mnyes pa gsum gyis mdo sngags bdud rtsi'i bcud/__/thugs kyi dpal ber bskyil la gsol ba 'debs/__/pad 'byung dngos snang pad+ma dbang chen dang*/__/dpal ldan dpa' bo gtsug lag chos rgyal gyis/__/brda yis lung bstan don gyi brgyud pa gtad/__/gegs sel dngos grub brnyes la gsol ba 'debs/__/khyad par 'jam mgon mkhyen brtse'i dbang po dang*/__/yab sras 'brel ba'i las kyi 'phro sad nas/__/thugs yid gcig 'dres ngo mtshar rten 'brel gyi/__/sgo 'phar brgya phrag phyed la gsol ba 'debs/__/skye bas thob pa'i dri med ye shes spyan/__/drang nges chos la lkog tu ma gyur pas/__/mkhas dang grub par rlom kun zil gnon pa'i/__/mkhyen gnyis rtsal chen rdzogs la gsol ba 'debs/__/sa spyod gsung gi 'khor lo la sogs par/__/bskyed rdzogs rdzogs chen rnal 'byor mthar phyin te/__/'khrul pa zhig cing las bzhir rang dbang 'byor/__/grub pa'i gtsug rgyan gyur la gsol ba 'debs/__/dag pa'i snang bar pad+ma 'od zhing du/__/yang yang phebs nas bla ma sku gsum dang*/__/rje 'bangs tshogs bcas bsnyen sgrub rnam bzhi mdzad/__/dbang skur lung bstan thob la gsol ba 'debs/__/rgyal ba sras bcas yi dam dpag med gzigs/__/mkha' 'gro rnams dang tshogs kyi 'du bar rol/__/dam can gter srung dkar phyogs skyong rnams kyis/__/ci bcol bka' bzhin sgrub la gsol ba 'debs/__/bla ma skor gsum sgrub sde zhi dang khro/__/mnyam sbyor mdo sgyu rdzogs chen sde gsum sogs/__/sngon chad sa steng ma byon chos rten gyi/__/nor bu'i mdzod chen phyung la gsol ba 'debs/__/mdo khams gnas chen nyer lnga gtsor gyur pa'i/__/gnas mchog brgya rtsa'i zhal ras dngos brgyud nas/__/snang bar mdzad cing skye rgu mtha' yas pa/__/thar pa'i kha lor bsgyur la gsol ba 'debs/__/kar 'brug yab sras snga 'gyur bstan 'dzin mchog__/gangs can dpal mgon rnams kyis gtsor mdzad pa'i/__/ris med skyes chen kun gyis zhabs la btud/__/bla ma'i bla mar gyur la gsol ba 'debs/__/o rgyan rdo rje'i lung gis bsngags pa yis/__/rtsa ba'i chos bdag rnam bcus thog drangs te/__/mnga' ris dbus gtsang mdo khams mtha' dbus su/__/zab gter phrin las spel la gsol ba 'debs/__/gnas mchog rnams la rdo rje'i byin chen phab/__/sde brgyad 'byung por bka' nan rab brjid bstsal/__/sa gnad kun tu phyi nang rten 'brel bsgrigs/__/snyigs ma'i bskal ngan bzlog la gsol ba 'debs/__/thun mong thun mong min pa'i smin grol dang*/__/sgrub chen gar 'chams myong grol sbyin pa sogs/__/phyogs med bstsal bas skye rgu grangs med pa/__/'brel tshad don ldan mdzad la gsol ba 'debs/__/rtag 'dzin can rnams dge la bskul ba dang*/__/don mchog rgya chen gzhan la gzigs nas kyang*/__/skal ldan snang ngor cho 'phrul du mar bcas/__/pad+ma 'od du gshegs la gsol ba 'debs/__/pad+mas yongs su khebs pa'i zhing khams su/__/pad+ma'i 'od zer rgyal ba'i sras mchog ni/__/pad+ma'i myu gu la sogs phyogs bcu na/__/rnam 'phrul mtha' yas ston la gsol ba 'debs/__/sgo gsum gus pas gsol 'debs bu rnams la/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs stsol ba dang*/__/skye ba kun tu 'bral med rjes bzung nas/__/dag pa'i zhing khams mchog tu drang du gsol/__/byang chub sgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing*/__/gnas skabs bsam don chos bzhin 'grub pa dang*/__/rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang bde blag bgrod/__/mthar thug bde chen rdo rje sems 'grub shog__/zab gter bstan pa 'dzam gling kun tu khyab/__/de 'dzin skyes mchog sku tshe bskal brgyar brtan/__/phrin las rtag cing khyab pa'i dge legs kyi/__/bkra shis nyi mas sa gsum snang gyur cig__/ces rigs ldan mkha' 'gro'i gtso mo bde chen chos sgron gyis rten dang bcas pa'i gsung gis bskul ba dang*/__mos ldan gzhan dag gis kyang mtshams sbyar ba la bsten/__gter chen chos kyi rgyal po gang des gsang ba'i mdzod kyis dbugs dbyungs bstsal ba karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'am/__blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pa chen pos bris nas gsol ba btab pa dge legs 'phel//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: