JKW-KABAB-02-KHA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
Wylie title snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs JKW-KABAB-02-KHA-040.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 40, Pages 261-262 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 261-262. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (rtsa gsum bde gshegs 'dus pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-011
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-021
Colophon

།ཅེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་མོས་གུས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang grub pa'i dpyid mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi mos gus kyi chu gter las byung ba'o/__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། །ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །རིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔ་དང་རིག་འཛིན་བརྒྱད། །རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་སོགས། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །དྲུག་ལྡན་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་རྨད་བྱུང་བས། །གངས་ཅན་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་རྒྱས་མཛད་པ། །གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་དང་གཏེར་ཕྲན་སྟོང་རྩ་སོགས། །ཟབ་གཏེར་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་དྭངས་པའི་ངོགས། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྣང་བརྙན་གྱིས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དགེ་མཚན་ཅན། །དག་སྣང་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དབྱེར་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་པ། །སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཏེར་བདག་གླིང༌། །ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་ཟབ་གསང་བསྟན་ལ་ཞུགས། །མཚན་ལྡན་བླ་མས་རྟག་ཏུ་རྗེས་འཛིན་ཤོག །ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྙིང་ལ་ཤར། །དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་ཞི་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་ལམ་བཟང་སྒོམ་པར་ཤོག །དེ་ཚེ་སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་དག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བདེ་སྟོང་དབུ་མར་སྨིན། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་མོས་གུས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ra we/__/kun bzang rdor sems dga' rab shrI sing*/__/rigs can drwa ma lnga dang rig 'dzin brgyad/__/rje 'bangs nyer lnga so zur gnubs nyang sogs/__/snga 'gyur bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs/__/drug ldan brgyud pa'i zhal lung rmad byung bas/__/gangs can phan bde'i snang ba rgyas mdzad pa/__/gter chen brgya dang gter phran stong rtsa sogs/__/zab gter brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/ye shes nor bu'i me long dwangs pa'i ngogs/__/rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i snang brnyan gyis/__/dbang bskur byin gyis brlabs pa'i dge mtshan can/__/dag snang brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/khyad par skyabs gnas kun 'dus thod phreng rtsal/__/dbyer med chos kyi rgyal po klong chen pa/__/snyigs dus bstan pa'i nyi ma gter bdag gling*/__/yab sras brgyud par bcas la gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/deng nas byang chub snying por mchis kyi bar/__/dal 'byor mchog thob zab gsang bstan la zhugs/__/mtshan ldan bla mas rtag tu rjes 'dzin shog__/tshul gnas thos dang bsam pa'i pha mthar son/__/nges 'byung byang chub sems gnyis snying la shar/__/dben zhing nyams dga' zhi ba'i sman ljongs su/__/rnal 'byor gsum gyi lam bzang sgom par shog__/de tshe snod bcud lha sngags chos skur dag__/rtsa rlung thig le bde stong dbu mar smin/__/ka dag lhun grub snang ba mthar phyin nas/__/'ja' lus rdo rje'i go 'phang mngon gyur shog__/ces pa'ang grub pa'i dpyid mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi mos gus kyi chu gter las byung ba'o/__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information