JKW-KABAB-12-NA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ༌།
Wylie title tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu JKW-KABAB-12-NA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 25, Pages 719-733 (Folios 1a to 8a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (lha btsun nam mkha' 'jigs med, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 719-733. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Prosperity Rituals - gyang 'gugs
Cycle ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་ (tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster)
Deity rat+na thod phreng rtsal
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་གྱིས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།

ces pa'ang 'phags mchog rin po che'i yab rje rig 'dzin gyis rten bcas bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so

[edit]
༄༅། །ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་རྣམས་སྤྱྀ་ལྟར་བྱ། འོ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་གསན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་ཀུན་སློང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་པ་གནང་བར་ཞུ། དེ་ལ་འདིར་གང་ཞིག་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་དལ་འབྱོར་རྟེན་བཟང་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྒྲུབ་དགོས། དེའང་འགལ་རྐྱེན་ཉུང་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བ་གཙོ་བོ་གལ་ཆེ་བས། དེའི་ཡ་གྱལ་ཚེ་རིང་བ་དང༌། འབྱོར་པས་བྲེལ་ཕོངས་མེད་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལས་དབང་རྒྱས་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་གསུངས་པ་རྣམས་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང༌། དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལ་བཀའ་སྲོལ་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། ཕྱི་མའི་དུས་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་དང༌། གཡང་འགུགས་མེ་ཏོག་ཆར་བསིལ་ལ་གངས་ལྗོངས་ཙམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གྲུབ་པའི་མན་ངག་གིས་ལེགས་པར་ཕྱེ་བའི་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བགྱི་འོས་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་དབང་བསྐུར་གསན་པའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་ཆེ། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྣམ་སྦྱོང་བ། །དེ་རིང་གཤེགས་པའི་གཏེར། །གཙོ་བོས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྩོལ། ལན་གསུམ། །རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་རྟེན་བླ་མ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་མངོན་སུམ་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་རྒྱུན་བཤགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ལན་གསུམ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱས་ཟིན་ནས། དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནོར་བུའི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ། པདྨ་ཉི་ཟླའི་ཁྲི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿསེར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞི་འཛུམ་སྒེགས་པའི་ཉམས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་མདའ་དར་ཕྱར་ཞིང༌། གཡོན་མཉམ་གཞག་གིས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བ་བསྣམས་པ། རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་གཡས་མདའ་དར། གཡོན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང༌། དར་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་དང༌། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། ཡེ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བསྟན་པ་འདི་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བ། །འཇིག་རྟེན་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ནི། །རིགས་ནི་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། །ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་སྒྲོ་འདོགས་མ་ལུས་བཅད། །བསིལ་བ་ཚལ་དུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྙེས། །ཁ་བ་ཅན་འདིར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། །ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད། །མྱ་ངན་མི་འདའ་འགྲོ་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །མཉམ་མེད་བླ་མ་མཆོག་ཁྱོད་དུས་འདིར་དྲན། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དག་པ་ཆེན་པོ་ནས། །བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་དང་བཅས། །ཐོགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །བཀྲ་ཤིས་གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱཿ བཏགས་པ་མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཅེས་བརྗོད་པས། བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། །བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར། །རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་མ་ལུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཚེ་འགུགས་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་གཤིས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །འཇའ་འོད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་མདངས་ལྡན་པདྨའི་རྩེར། །སྐྱེ་འཆི་རང་དག་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ངང༌། །ངོ་མཚར་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རྣམ་བརྒྱད་ནས། །འཚོ་རྒྱལ་པདྨ་གསལ་གྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི། །ངོ་མཚར་གནས་ཆེན་གཙུག་ལག་མ་ལུས་དང༌། །ཁྱད་པར་ཟབ་ཡངས་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ནས། །པཎ་གྲུབ་རྗེ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༌། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་དང༌། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཕུང་ཁམས་རྣམ་དག་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ། །འབྱུང་ལྔ་རྣམ་དག་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཐིབས། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་གཞལ་ཡས་འདིར། །རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །འབྱུང་ལྔ་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི། །འོག་མིན་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཅུད། །སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ། །ངོ་མཚར་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་སྣང་བའི་བཅུད། ཉི་མ་ཟླ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང༌། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོའི་བཅུད་རྣམས་འདིར་ཁུག་ཅིག །དབང་ཐང་བཀྲག་མདངས་བུ་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །སྟོབས་དཔལ་གཟི་བརྗིད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི། །ཚོགས་དང་གྲུབ་མཆོག་དབང་པོ་རྟོགས་པར་ལྡན། །ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་འདུས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག །བདག་ཚེ་གས་ཡོ་ཉམས་འཁྱར་ཆད་པ་དང༌། །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཕྱི་ནང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས། །བརྐུས་དང་མི་གཙང་གྲིབ་ཀྱིས་ནོན་པ་སོགས། །ཚེ་སྲོག་དབང་ཐང་ཉམས་རྣམས་འདིར་གསོས་ཤིག །གདོན་བགེགས་ལྟས་ངན་ནད་རིགས་མི་མཐུན་བདུད། །ཕ་རོལ་བྱད་ཀྱིས་གནོད་དང་སྡང་དགྲས་འཚེ། །འཆི་བདག་ཕོ་ཉའི་ལག་ཏུ་ཚུད་པ་དང༌། །གློ་བུར་འཆི་བའི་ཉེས་པ་ཀུན་ཟློག་ཅིག །མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ལྟ་བུའི་ཚེ། །གཏིང་མཐའ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལྟ་བུ།།མི་ནུབ་གསལ་བ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་ཡི། །སྙིང་པོའི་ཚེ་མཆོག་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །གཟི་བརྗིད་བཀྲག་མདངས་མི་ནུབ་མཚན་དཔེར་གསལ། །ངོ་མཚར་སྙན་དང་གྲགས་པའི་དཔལ་འཁྱིལ་ཞིང༌། །བྱིན་འོད་འཇའ་གུར་འཁྲུགས་པའི་གཡང་ར་འདིར། །མཆོག་ཐུན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཁུག །སྟོང་གསལ་སྙིང་པོ་རང་བྱུང་འགྱུར་མེད་དོན། །གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར། །རང་རིག་རང་གསལ་ངང་དུ་འདིར་མཇལ་བས། །སྐྱེ་འཆི་གཞི་ལ་དག་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག །བགྲེས་རྒུད་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་པདྨ་འོད། །བདེ་ཆེན་འཇའ་འོད་འཁྲུགས་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཞིང༌། །རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་རིག་འཛིན་གཞན་ཡས་ནས། །འཆི་བདག་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག །བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཧྲཱི་མ་ཧཱ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། དེ་ནས་ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ལུས་ལྷ་སྐུར་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ། །འོད་སྣང་དཔག་མེད་སྣང་སྲིད་ཁམས། །ཨཱ་ཡུ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདུད་རྩི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་རོ། །འཆི་མེད་ལུས་མཆོག་དེང་འདིར་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང་ཚེ་གཟུངས་མཐར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་པའི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱོང་བས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་སྔགས་སུ་དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །སྣང་བ་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་སྐུར་འབར། །ཟག་མེད་བདུད་རྩི་གྲགས་སྟོང་རྫས། །འགགས་མེད་ནུས་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྙིང་པོ་གསུང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་ཚེ་གཟུངས་མཐར། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པའི་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མྱང་བས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཨཱཿ མི་ཤིགས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནི། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བྱང་སེམས་བཅུད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །ཟག་མེད་སྐྱེ་འཆི་སྤངས་པའི་སྐུ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།དང༌། ཚེ་གཟུངས་མཐར། ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། གཏོར་མ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བ་སྤྱྀ་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག ཨཱཿ བདེ་ཆེན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པའི། །ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །འཇའ་ཟེར་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུ། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་པའི། །རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཅེས་དང༌། ཚེ་གཟུངས་མཐར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ སོགས་སྔགས་བཅས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་པ་དང་ལྷན་གཅིག་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་བཞག་པས་འཆི་མེད་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཀློང༌། །སྲིད་ཞིའི་ཉེས་དག་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་སྐུ། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རྩེ། །གཏིང་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་ཚེ་སྦའོ། །ཞེས་པས་སྦས་ཤིང༌། །ཡེ་དྷརྨཱ། བརྗོད་ལ་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། སླར་ཡང་བདག་མདུན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ། །འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་མདུན་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡངས་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང༌། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རྩ་གསུམ་རིག་པ་འཛིན། །མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་འོད་འཁྲུགས་པའི་གུར་ཁང་ནས། །རིག་འཛིན་བླ་མས་བྱིན་རླབས་གཡང་ཁུག་ཅིག །འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ། །ཐེག་དགུའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་བསྐོར་རྣམས་ཀྱིས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ལས་བྱེད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་ནས། །བསྟན་པའི་བདག་པོ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་དང༌། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །སྲིད་པའི་ལྷ་རབས་དགེ་བསྙེན་གཞི་བདག་དང༌། །སྤར་སྨེ་ལོ་འགྲོས་བདག་པོ་འབྱུང་བ་འདིའི། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །རང་རང་ལས་ལ་དབང་བའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ། །ལྷ་ཀླུ་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལྷ། །གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོ་བདུན་ཅུ་ཡིས། །སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ལོ་དང་ཟླ་བ་ཞག་དང་དུས་ཚོད་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ་རྣམས་དང༌། །མཁར་གྱི་རྩེ་ལྷ་ཞིང་གི་ཚངས་པ་ཡིས། །འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་ཕུན་གཡང་ཁུག་ཅིག །གཡང་གི་བདག་པོ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ། །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་གནོད་སྦྱིན་རིགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡིས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཡང་ཁུག་ཅིག །གཡང་གི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་དཔལ་ལྷ་མོ། །གཡང་ཅན་ཚེ་རིང་མ་དང་བརྟན་མའི་ཚོགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཌཱའ་ཀི་མས། །བུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་སྤོས་སྤྲིན་དང༌། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣང་སྲིད་རོལ་མོའི་སྒྲ། །བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སྲིད་པའི་ངོ་མཚར་དཔལ་གྱི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཕུན་ཚོགས་གཡང་རའི་དབུས་ན་འོད་འབར་ཞིང༌། །གཡང་ཆང་ཚེ་རིལ་བདུད་རྩི་དཔལ་གྱི་བཤོས། །རབ་འབྱམས་འཇའ་གུར་འཁྱིལ་བའི་ཟེར་ཕྲེང་སྦྲེལ། །སྟོབས་ཕུན་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །གཡང་འདིས་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་གྱི་བྱིན་འོད་ཕོབ། །གཡང་འདིས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་པ་ཡར་ལ་གསོས། །གཡང་འདིས་རྒས་ཤིང་རྒུད་པ་མལ་ནས་སློངས། །གཡང་འདིས་དབུལ་པོ་ཐམས་ཅད་ནོར་དང་སྤྲོད། །གཡང་འདིས་འོན་ལོང་ཞ་བོའི་དབང་པོ་སྟོན། །གཡང་འདིས་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཕྱིར་ལ་སྒྱུར། །གཡང་འདིས་ཕོ་བྲང་དབུས་སུ་བྱིན་འོད་ཕོབ། །གཡང་འདིས་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུས། །གཡང་འདིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྲོད། །གཡང་འདིས་མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་མེ་ལྟར་སྦོར། གཡང་འདིས་འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་དབུས་སུ་ཆུག །གཡང་འདིས་ཕ་རོལ་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད། །གཡང་འདིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་མཐུན་ཞིང་འགྲོགས། གཡང་འདིས་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཞིག་པ་གསོས། །གཡང་འདིས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེངས་ལས་སྐྱོབས། །གཡང་འདིས་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་སྲུང་འཁོར་མཛོད། །གཡང་འདིས་དངོས་གྲུབ་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་ཁུག །གཡང་འདིས་སྙན་དང་གྲགས་པས་ས་སྟེང་ཁོངས། །གཡང་འདིས་ངོ་མཚར་འབྲུག་སྒྲ་རྟག་ཏུ་སྒྲོགས། །གཡང་འདིས་བྱས་ཚད་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་མཛོད། །གཡང་འདིས་རིགས་དང་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་སྤེལ། །གཡང་འདིས་སྡེ་འདི་མི་གཡོ་བརྟན་པར་མཛོད། །གཡང་འདིས་རང་བྱུང་རིག་པ་མ་དང་སྤྲོད། །གཡང་འདིས་འཁོར་འདས་གཞི་ཟད་ས་ལ་སྐྱོལ། །གཡང་འདིས་ཚེ་གཅིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པར་མཛོད། །གཡང་འདིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས། །གཡང་འདིས་འགྲོ་ཀུན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་མཛོད། །གཡང་འདིས་འབྲེལ་ཚད་པདྨ་འོད་དུ་སྐྱོལ། །ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཅེས་གཡང་འགུགས་བསྐུལ་མཐར། ཕྱྭ་གཡང་གི་རྟེན་རྫས་བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྲིད་ཞིའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བར་མོས་མཛོད། ཧཱུྃ། བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན། །འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་ནི། །ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །འགགས་མེད་གསུང་གི༴ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི༴ ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང༴ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ འཛད་མེད་ནོར་གྱི༴ ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན༴ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། སོགས་ཀྱི་རྟེན་རྫས་རྣམས་སྦྱིན། བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་མངའ་གསོལ་བ་སྤྱི་འགྲེའི་ཆོ་གས་སྦྱིན། འདིའི་ཚེ་དབང་ཁོལ་ཕྱུངས་བྱས་ཀྱང་རུང་བ་ཞལ་ལུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་ཚེ་སྦ་བསྟིམ་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སོགས་སྦྱིན་པ་ལ་འཇུག །སླར་ཡང་བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགྱི། །གཏང་རག་མཎྜལ། དགེ་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་གྱིས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།
[edit]

@#/__/tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu bzhugs so/__slob ma rnams la khrus bgegs bskrad srung 'khor rnams spy-i ltar bya/__'o/__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad sangs rgyas sa la 'god par bya/__de'i ched du rat+na thod phreng rtsal gyi dbang bskur gsan par bgyi'o snyam pas kun slong byang chub kyi mchog tu thugs bskyed pa gsal btab nas gsan pa gnang bar zhu/__de la 'dir gang zhig gsan par bya ba'i chos ni/__shin tu bskal pa brgyar yang rnyed par dka' ba'i dal 'byor rten bzang 'di lta bu thob pa'i skabs su dam pa'i chos rnam par dag pa bsgrub dgos/__de'ang 'gal rkyen nyung mthun rkyen tshang ba gtso bo gal che bas/__de'i ya gyal tshe ring ba dang*/__'byor pas brel phongs med pa zhig dgos/__de nyid sgrub par byed pa'i thabs gsang sngags rdo rje theg pa las dbang rgyas kyi las rab 'byams gsungs pa rnams bka' gter dag snang gsum du 'du zhing*/__de la shin tu zab pa dag snang gi chos sde la bka' srol mang du bzhugs pa las/__phyi ma'i dus na 'gran zla bral ba'i grub thob chen po bi ma la'i rnam par 'phrul pa lha btsun nam mkha' 'jigs med kyi zab gter rig 'dzin srog sgrub kyi tshe sgrub 'od kyi drwa ba dang*/__g.yang 'gugs me tog char bsil la gangs ljongs tsam na 'gran zla dang bral ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas grub pa'i man ngag gis legs par phye ba'i gu ru rat+na thod phreng rtsal gyi dbang bskur bsgrub par bgyi ba la/__slob dpon gyi bgyi 'os rnams grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la dbang bskur gsan pa'i yon du maN+Dal phul/__ces mtshams sbyar nas maN+Dal phul/__snyims pa me tog dang bcas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__kun mkhyen ye shes phung po che/__/srid pa'i 'khor lo rnam sbyong ba/__/de ring gshegs pa'i gter/__/gtso bos bdag la bka' drin rtsol/__lan gsum/__/rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du mdun rten bla ma nor lha rab 'byams rgya mtsho mngon sum bzhin bzhugs pa'i spyan sngar bsags sbyong spel gsum gyi gnad bsdus rgyun bshags 'di'i rjes zlos mdzod/__/rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs lan gsum/__de rnams kyis rgyud rnam par dag par byas zin nas/__dbang gi gzhi 'god pa ye shes pa dbab pa la dmigs pa 'di bzhin mdzod/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyangs/__chos thams cad stong par gyur/__stong pa'i ngang las gnas rnam par dag pa pad+ma 'od kyi pho brang nor bu'i ba gam brtsegs pa'i gzhal yas khang*/__rgyan bkod pa phun sum tshogs pa'i dbus su/__pad+ma nyi zla'i khri steng du khyed rang rnams kyi sems nyid kyi ngo bo hrIHser po de las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las o rgyan tshe dpag med rgyas pa'i las mdzad rat+na thod phreng rtsal sku mdog gser btso ma lta bu zhi 'dzum sgegs pa'i nyams can/__zhal gcig phyag gnyis kyi g.yas mda' dar phyar zhing*/__g.yon mnyam gzhag gis 'chi med tshe yi bum pa bdud rtsi'i bcud kyis bkang ba bsnams pa/__rang 'od kyi yum rin chen mkha' 'gro sku mdog ser mo g.yas mda' dar/__g.yon tshe yi bum pa 'dzin pas yab la 'khyud pa/__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil krung gis bzhugs shing*/__dar dang*/__rin po che dang*/__rus pa'i rgyan gyis brgyan pa 'ja' zer 'od phung 'khrigs pa'i klong na bzhugs par gsal ba'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa dang*/__bdag mdun gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas/__ye shes pa bsam gyis mi khyab pa spyan drangs nas khyed rang rnams la thim par mos/__hU~M hrIH__bstan pa 'di la ngo mtshar rmad byung ba/__/'jig rten dbang bsgyur pad+ma rgyal po ni/__/rigs ni o rgyan rgyal po'i sras su 'khrungs/__/za hor yul du sgro 'dogs ma lus bcad/__/bsil ba tshal du dngos grub rnam gnyis brnyes/__/kha ba can 'dir bstan pa rgyas par mdzad/__/lho nub rnga yab srin po'i kha gnon mdzad/__/mya ngan mi 'da' 'gro ba'i gnyen gcig pu/__/sku gsum dbyer med che mchog he ru ka__/mnyam med bla ma mchog khyod dus 'dir dran/__/rgyal ba'i zhing khams dag pa chen po nas/__/bde gshegs rtsa gsum chos srung rgya mtsho dang*/__/gnod sbyin nor lha gter bdag tshogs dang bcas/__/thogs med thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs la/__/bkra shis gzhal yas 'di la byin chen phobs/__/tshe dang longs spyod 'dod rgu'i dngos grub stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dz+nyA na A be sha ya AH__btags pa mang du brjod pas byin dbab/__tiSh+Tha badz+ra/__ces brjod pas/__brtan par gyur pa'i mos pa mdzod/__/bdag mdun lha tshogs rnams kyi thugs ka nas 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar 'phros snod bcud thams cad la khyab pas byin rlabs kyi gzi byin 'bar/__/rang dang bsgrub bya'i bla tshe chad nyams yar ba dang*/__brtan g.yo 'khor 'das kyi tshe bcud ma lus pa 'chi med bdud rtsi'i rnam par spyan drangs/__bdag dang bsgrub bya rten rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i dngos grub thob cing nus pa dang ldan par gyur/__tshe 'gugs ni/__hU~M hrIH__snang srid gdod nas chos sku skye med gshis/__/lhun grub snang stong bde ba can gyi zhing*/__/'ja' 'od rdo rje 'bar ba'i gzhal yas nas/__/chos sku snang ba mtha' yas byin phob cig__/skyon gyis ma gos mdangs ldan pad+ma'i rtser/__/skye 'chi rang dag dus gsum rgyal ba'i sku/__/dpal ri pad+ma 'od kyi gzhal yas nas/__/rig 'dzin pad+ma 'byung gnas byin phob cig__/stong nyid ye shes dus gsum rgyal ba'i yum/__/bde stong zag med 'ja' lus rdo rje'i ngang*/__/ngo mtshar gnas yul dur khrod rnam brgyad nas/__/'tsho rgyal pad+ma gsal gyis byin phob cig__/rgya gar rgya nag bod yul gangs can gyi/__/ngo mtshar gnas chen gtsug lag ma lus dang*/__/khyad par zab yangs dpal gyi bsam yas nas/__/paN grub rje 'bangs yongs kyis byin phob cig__/chos kyi dbyings dang longs spyod sprul pa'i zhing*/__/khams gsum 'gro ba 'dul ba'i zhing khams nas/__/dkyil 'khor gtso bo thod phreng sde lnga dang*/__/rig 'dzin rtsa brgyud bla mas byin phob cig__/phung khams rnam dag rig 'dzin 'dus pa'i lha/__/'byung lnga rnam dag mkha' 'gro'i sprin phung 'thibs/__/snang srid rnam dag 'og min gzhal yas 'dir/__/rtsa gsum 'dus pa'i thugs rjes byin phob cig__/'byung lnga khams gsum srid gsum mkha' spyod kyi/__/'og min rgyal ba yongs kyi byin rlabs bcud/__/sku dang yig 'bru phyag mtshan rnam pa ru/__/ngo mtshar 'ja' 'od thig ler byin phob cig__/srid zhi'i khams kyi phun tshogs snang ba'i bcud/__nyi ma zla ba yid bzhin nor bu dang*/__/bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun/__/rdo rje lhun po'i bcud rnams 'dir khug cig__/dbang thang bkrag mdangs bu 'khor longs spyod dang*/__/stobs dpal gzi brjid mkhas grub kun mkhyen gyi/__/tshogs dang grub mchog dbang po rtogs par ldan/__/kun gyi thugs rje 'dus pa'i tshe khug cig__/bdag tshe gas yo nyams 'khyar chad pa dang*/__/lo zla zhag dus phyi nang sde brgyad kyis/__/brkus dang mi gtsang grib kyis non pa sogs/__/tshe srog dbang thang nyams rnams 'dir gsos shig__/gdon bgegs ltas ngan nad rigs mi mthun bdud/__/pha rol byad kyis gnod dang sdang dgras 'tshe/__/'chi bdag pho nya'i lag tu tshud pa dang*/__/glo bur 'chi ba'i nyes pa kun zlog cig__/mi 'gyur rdo rje ri rab lta bu'i tshe/__/gting mtha' med pa rgya mtsho'i klong lta bu//mi nub gsal ba nyi zla lta bu yi/__/snying po'i tshe mchog bdag la stsal du gsol/__/gzi brjid bkrag mdangs mi nub mtshan dper gsal/__/ngo mtshar snyan dang grags pa'i dpal 'khyil zhing*/__/byin 'od 'ja' gur 'khrugs pa'i g.yang ra 'dir/__/mchog thun tshe yi dngos grub ma lus khug__/stong gsal snying po rang byung 'gyur med don/__/gdod nas dag pa'i chos sku 'od mi 'gyur/__/rang rig rang gsal ngang du 'dir mjal bas/__/skye 'chi gzhi la dag pa'i tshe khug cig__/bgres rgud 'pho 'gyur bral ba'i pad+ma 'od/___/bde chen 'ja' 'od 'khrugs pa DA ki'i zhing*/__/rgyal ba 'dus pa'i rig 'dzin gzhan yas nas/__/'chi bdag bdud dpung 'joms pa'i tshe khug cig__/badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal hrI ma hA ri ni sa A yur sid+d+hi pha la hU~M/__de nas tshe yi 'brang rgyas o rgyan tshe dpag med du gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa'i dbang thob lus lha skur smin pa'i mos pa mdzod/__AH__skye 'chi med pa rdo rje'i tshe/__/'od snang dpag med snang srid khams/__/A yu tshe yi dkyil 'khor du/__/bdud rtsi bum pas dbang bskur ro/__/'chi med lus mchog deng 'dir stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes dang tshe gzungs mthar/__kA ya sid+d+hi oM/__'khor 'das kyi tshe bcud bsdus pa'i bdud rtsi mgrin par bzhag cing myong bas gsang ba'i dbang thob ngag sngags su dag pa'i mos pa mdzod/__AH__stong pa'i dbyings las lhun grub pa'i/__/snang ba lhun grub 'ja' skur 'bar/__/zag med bdud rtsi grags stong rdzas/__/'gags med nus pa'i dbang bskur bas/__/snying po gsung dbang thob par shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes pas tshe gzungs mthar/__wA ka sid+d+hi AH__srid zhi'i dwangs bcud 'dus pa'i ril bu snying gar bzhag cing myang bas/__shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid thugs ye shes kyi 'khor lor smin pa'i mos pa mdzod/__/AH__mi shigs thugs kyi thig le ni/__bde stong dbyer med byang sems bcud/__/phyag rgya chen por lhun grub pa'i/__/zag med skye 'chi spangs pa'i sku/__/shes rab ye shes dbang thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M/dang*/__tshe gzungs mthar/__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__gtor ma rat+na thod phreng rtsal du gsal ba spy-i bor bzhag cing dbang bskur bas dbang bzhi pa thob/__ka dag lhun grub dbyer med dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par mos shig__AH__bde chen rnam kun mchog ldan pa'i/__/thog ma'i sangs rgyas kun tu bzang*/__/'ja' zer 'od mi 'gyur ba'i sku/__/ka dag lhun grub dbyer med pa'i/__/rdo rje'i tshe dbang thob par shog__oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M/__ces dang*/__tshe gzungs mthar sarba sid+d+hi hrIH__sogs sngags bcas rgyas gdab pa ni/__tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag pa dang lhan gcig 'od gsal gnyug ma'i dbyings su bzhag pas 'chi med gdod ma'i gnas lugs mngon du gyur par mos/__hU~M hrIH__chos sku mi 'gyur ye shes 'od kyi klong*/__/srid zhi'i nyes dag skye 'chi bral ba'i sku/__/gzhon nu bum sku thig le nyag gcig rtse/__/gting gsal ye shes 'khor lor tshe sba'o/__/zhes pas sbas shing*/__/ye d+harmA/__brjod la rgyas gdab par bya'o/__slar yang bdag mdun rnams kyi thugs ka nas 'od zer nyi ma bye ba'i gzi brjid can 'phros/__phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams rnams su khyab/__/'khor 'das lam gsum gyi tshe bsod dpal 'byor phywa g.yang longs spyod thams cad bkra shis rdzas rtags 'ja' 'od thig le la sogs pa'i rnam par spyan drangs/__bdag mdun rten rdzas rnams la thim pas 'dod rgu'i dngos grub yid bzhin du 'grub par gyur/__hrIH__chos dbyings khyab brdal yangs pa rgyal ba'i zhing*/__/phyogs dus rgyal ba rtsa gsum rig pa 'dzin/__/mkha' spyod 'ja' 'od 'khrugs pa'i gur khang nas/__/rig 'dzin bla mas byin rlabs g.yang khug cig__/'og min rdo rje dbyings kyi gzhal yas nas/__/longs spyod rdzogs sku rgyal ba rigs lnga la/__/theg dgu'i yi dam lha yis bskor rnams kyis/__/mchog dang thun mong dngos grub g.yang khug cig__/nyi shu rtsa bzhi'i gnas yul dur khrod nas/__/dpa' bo mkha' 'gro chos srung rgya mtsho la/__/las byed pho nya'i tshogs kyis bskor ba yis/__/phrin las rnam bzhi 'grub pa'i g.yang khug cig__/stong gsum mi mjed 'jig rten zhing khams nas/__/bstan pa'i bdag po dus gsum rgyal ba dang*/__/bstan 'dzin skyes bu 'gro ba'i dpal mgon gyis/__/sangs rgyas bstan pa rgyas pa'i g.yang khug cig__/srid pa'i lha rabs dge bsnyen gzhi bdag dang*/__/spar sme lo 'gros bdag po 'byung ba 'di'i/__/phyi dang nang dang gsang ba'i lha rnams kyis/__/rang rang las la dbang ba'i g.yang khug cig__/phyogs skyong bcu dang 'jigs byed chen po dgu/__/lha klu gza' dang rgyu skar nyer brgyad lha/__/gtsang ris dpal mgon chen po bdun cu yis/__/stobs dang gzi brjid rgyas pa'i g.yang khug cig__/lo dang zla ba zhag dang dus tshod dang*/__/rten 'brel tshes la dbang ba'i lha rnams dang*/__/mkhar gyi rtse lha zhing gi tshangs pa yis/__/'bru nor longs spyod dpal phun g.yang khug cig__/g.yang gi bdag po Ar+Ya dzam+b+ha la/__/rgyal chen rnam thos sras dang gnod sbyin rigs/__/khams gsum dbang sdud dbang phyug chen po yis/__/mchog dang thun mong dngos grub g.yang khug cig__/g.yang gi lha mo nor rgyun dpal lha mo/__/g.yang can tshe ring ma dang brtan ma'i tshogs/__/khams gsum dbang du sdud pa'i DA' ki mas/__/bu nor longs spyod rgyas pa'i g.yang khug cig__/ngo mtshar lha yi me tog spos sprin dang*/__/bkra shis rdzas rtags snang srid rol mo'i sgra/__/bum pa bzang dang dpag bsam yid bzhin nor/__/srid pa'i ngo mtshar dpal gyi g.yang khug cig__/phun tshogs g.yang ra'i dbus na 'od 'bar zhing*/__/g.yang chang tshe ril bdud rtsi dpal gyi bshos/__/rab 'byams 'ja' gur 'khyil ba'i zer phreng sbrel/__/stobs phun mnga' thang rgyas pa'i g.yang khug cig__/g.yang 'dis sgrub gnas kun gyi byin 'od phob/__/g.yang 'dis tshe dpal nyams pa yar la gsos/__/g.yang 'dis rgas shing rgud pa mal nas slongs/__/g.yang 'dis dbul po thams cad nor dang sprod/__/g.yang 'dis 'on long zha bo'i dbang po ston/__/g.yang 'dis chag che nyam nga phyir la sgyur/__/g.yang 'dis pho brang dbus su byin 'od phob/__/g.yang 'dis khams gsum srid gsum dbang du sdus/__/g.yang 'dis 'khor los sgyur ba'i rgyal srid sprod/__/g.yang 'dis mthu rtsal nus pa me ltar sbor/__g.yang 'dis 'khor dang longs spyod dbus su chug__/g.yang 'dis pha rol rtsod las rgyal bar mdzod/__/g.yang 'dis bdag cag dpon slob mthun zhing 'grogs/__g.yang 'dis nyams chag 'gal 'khrul zhig pa gsos/__/g.yang 'dis grib dang mi gtsang g.yengs las skyobs/__/g.yang 'dis sde brgyad 'byung po'i srung 'khor mdzod/__/g.yang 'dis dngos grub yar ba thams cad khug__/g.yang 'dis snyan dang grags pas sa steng khongs/__/g.yang 'dis ngo mtshar 'brug sgra rtag tu sgrogs/__/g.yang 'dis byas tshad chos su 'gro bar mdzod/__/g.yang 'dis rigs dang chos kyi brgyud pa spel/__/g.yang 'dis sde 'di mi g.yo brtan par mdzod/__/g.yang 'dis rang byung rig pa ma dang sprod/__/g.yang 'dis 'khor 'das gzhi zad sa la skyol/__/g.yang 'dis tshe gcig rdzogs sangs rgyas par mdzod/__/g.yang 'dis khams gsum 'khor ba dong nas sprugs/__/g.yang 'dis 'gro kun phyir mi ldog par mdzod/__/g.yang 'dis 'brel tshad pad+ma 'od du skyol/__/oM A hU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M/__ces g.yang 'gugs bskul mthar/__phywa g.yang gi rten rdzas bla ma rtsa gsum nor lha rab 'byams dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor bzhag pas srid zhi'i dngos grub rgya mtsho'i dpal la dbang 'byor bar mos mdzod/__hU~M/__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil yangs nas/__/rgyal ba'i dkyil 'khor sras bcas thugs dam can/__/'chi med rtsa gsum nor lha rab 'byams kyi/__/sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub ni/__/phrin las yid bzhin lhun gyis grub pa'i dpal/__/bum pa bzang dang dpag bsam nor bu'i tshul/__/da lta nyid du stsal zhing brtan par mdzod/__/'gyur med sku yi dngos grub stsal du gsol/__/'gags med gsung gi=__'khrul med thugs kyi=__yon tan re skong=__phrin las 'gro 'dul=__'chi med tshe yi=__'dzad med nor gyi=__thun mong yid bzhin=__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru rat+na thod phreng rtsal sarba sid+d+hi pha la hU~M kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M hU~M hU~M/__sogs kyi rten rdzas rnams sbyin/__bza' btung la rol/__mtha' rten bkra shis rdzas rtags rin chen bdun gyi mnga' gsol ba spyi 'gre'i cho gas sbyin/__'di'i tshe dbang khol phyungs byas kyang rung ba zhal lung ngo*/__/de ltar na tshe sba bstim grub nas mtha' rten bkra shis rdzas rtags sogs sbyin pa la 'jug__/slar yang bla ma rtsa ba gsum gyis shis pa brjod pa'i tshig brjod pas dge legs su byas pa'i mos pa mdzod/__bkra shis ci rigs brjod/__de rnams kyis dbang bskur grub pa yin pas dam tshig khas blang ba 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar bka' stsal pa/__/de dag thams cad bdag gis bgyi/__/gtang rag maN+Dal/__dge bsngo spyi ltar bya'o/__/ces pa'ang 'phags mchog rin po che'i yab rje rig 'dzin gyis rten bcas bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]