JKW-KABAB-05-CA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས།
Wylie title bka' 'dus bkra shis JKW-KABAB-05-CA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 15, Pages 213-214 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' 'dus bkra shis. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 213-214. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Invocation of Auspiciousness - bkra shis brjod pa
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-019
Colophon

ཅེས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་རྒྱ་མཚོར་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།

ces slob dpon rin po che d+ha na ko Sha'i rgya mtshor pad+ma'i sbubs nas 'khrungs pa'i tshe sangs rgyas kyis shis par brjod pa gu ru o rgyan gling pa'i gter ma'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ནི། ཨོཾ༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱི་ཡི་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་འདྲ༔ ཕྱོགས་གྱུར་ཀུན་ནས་གང་ལ་ཅི་འཚམས་སྟོབས་འབེབས་ཤིང་༔ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ༔ སངས་རྒྱས་པདྨའི་འདབ་འདྲ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་བརྡལ་བ་ལ༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་དཔལ་མངའ་བ༔ བསྟན་གཉིས་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་བསྐོར་བ་བྱེད་པ་ཡིས༔ འགྲོ་བའི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་འཇིག་རྟེན་བདེ་བའི་སྟོབས་མངའ་ཞིང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བགྱིད་པའི་འོད་འཕྲོ་བས༔ བསྐལ་པ་བཟང་པོ་གཟུགས་བཟང་བ་དང་སྤོབས་པར་ལྡན༔ ཆོས་ཀུན་དར་བས་སྐྱེ་དགུ་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཚེ་རིང་འབྱོར་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ༔ དགེ་འདུན་ཤེས་གསུམ་ལྡན་པ་བསྟན་པའི་གངས་ཆེན་མཚོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གཉིས་འདུ་བ༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྲགས་ལྷ་མིས་མཆོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་རྒྱ་མཚོར་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
[edit]

!___bkra shis ni/__oM:__phun sum tshogs pa phyi yi yid bzhin rgya mtsho 'dra:__phyogs gyur kun nas gang la ci 'tshams stobs 'bebs shing :__thams cad mkhyen pa 'gro ba'i re ba skong mdzad pa:__sangs rgyas pad+ma'i 'dab 'dra rgyas pa'i bkra shis shog:__mi mjed 'jig rten gser gyi sa gzhi brdal ba la:__gling bzhi ri rab lcags ri mu khyud dpal mnga' ba:__bstan gnyis nyi zla zung gcig bskor ba byed pa yis:__'gro ba'i ma rig mun pa sel ba'i bkra shis shog:__'khor los bsgyur rgyal 'jig rten bde ba'i stobs mnga' zhing :__sems can thams cad dga' bar bgyid pa'i 'od 'phro bas:__bskal pa bzang po gzugs bzang ba dang spobs par ldan:__chos kun dar bas skye dgu zhi ba'i bkra shis shog:___tshe ring 'byor ldan longs spyod bsod nams dge legs dpal:__dge 'dun shes gsum ldan pa bstan pa'i gangs chen mtsho:__phyogs bcu kun nas mchog dang thun mong gnyis 'du ba:__'jig rten gsum grags lha mis mchod pa'i bkra shis shog:__ces slob dpon rin po che d+ha na ko Sha'i rgya mtshor pad+ma'i sbubs nas 'khrungs pa'i tshe sangs rgyas kyis shis par brjod pa gu ru o rgyan gling pa'i gter ma'o/__/sangs rgyas bstan pa dar zhing rgyas pa'i bkra shis shog:__sems can thams cad bde zhing skyid pa'i bkra shis shog:__nyin dang mtshan du chos la spyod pa'i bkra shis shog:__rang gzhan don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:__

Footnotes

Other Information