JKW-KABAB-06-CHA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs JKW-KABAB-06-CHA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 11, Pages 165-168 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 165-168. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-045
Colophon
  • Treasure colophon: ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བདེ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དོན་དུ་གདམས་ཤིང་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩོགས་སྩོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཊཾ༔ གུ་ཧྱ༔
  • Scribe colophon: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་སླད་ནས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis bde mchog rol pa'i rgyud las btus te rigs kyi gzungs ma ye shes mtsho rgyal gyi don du gdams shing gtad pa stsaugs stsogs stsogs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__kha TaM:__gu h+ya:
  • Scribe colophon: ye shes kyi mkha' 'gro ma jo mo sman mo'i zab gter slad nas 'gro 'dul sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel//
[edit]
༁ྃཿ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ ༁ྃཿ ༡༢༣༣ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོཿ དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནིཿ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཐུག་པའི་བར་གསལ་གདབ༔ དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་འཁོར་ལོ་པད་འདབ་བཞིའི༔ ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་གསུམ་ལྡན་གྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ༔ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདངས་ལྡན་པའི༔ ཤར་རྩིབས་པུལླཱིར་མ་ཡར༔ ཁཎྜ་ཀ་པཱ་ལ་གཏུམ་མོ༔ ལྷོ་རྩིབས་ཨརྦུ་ད་ཡི་དབུས༔ མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་སྣ་ཆེན་མ༔ ནུབ་རྩིབས་ཨཽ་ཌཱི་ཡཱ་ན་རུ༔ ཀཾ་ཀཱ་ལ་དང་འོད་ལྡན་མ༔ བྱང་རྩིབས་ཛ་ལནྡྷ་ར་རུ༔ མ་ཧཱ་ཀཾ་ཀཱ་གཏུམ་མིག་མ༔ ཤར་ལྷོར་གོ་དཱ་ཝཱ་རི་རུ༔ སུ་ར་བཱི་ར་བློ་ཅན་མ༔ ལྷོ་ནུབ་རཱ་མེ་ཤྭ་རི་རུ༔ འོད་དཔག་མེད་དང་མི་ཐུང་མ༔ ནུབ་བྱང་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་རུ༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཅན་ལངྐ་མ༔ བྱང་ཤར་མཱ་ལ་ཡ་ཡི་དབུས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་ཉམས་སྐུ་མདོག་སྔོ༔ མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ༔ དེ་ཕྱིར་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་བརྒྱད༔ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་པའི༔ ཤར་རྩིབས་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་རུ༔ ཨཾ་ཀུ་རཱི་དང་ཨེ་རཱ་ཝ༔ ལྷོ་རྩིབས་ཀོ་སཱ་ལ་ཡི་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆང་འཐུང་མ༔ ནུབ་རྩིབས་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེ་རུ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རླུང་ཤུགས་མ༔ བྱང་རྩིབས་ཨོ་ཊེ་སྠཱ་ནར༔ རྡོ་རྗེ་རལ་ཅན་འཇིགས་བྱེད་མ༔ ཤར་ལྷོར་ཀ་ལིངྒ་ཡི་དབུས༔ རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཤཱ་མ་དེ༔ ལྷོ་ནུབ་ལམྤ་ཀ་ཡི་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ ནུབ་བྱང་ཀཉྩིའི་རྩིབས་དབུས་སུ༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོ་རྟ་རྣ་མ༔ བྱང་ཤར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རུ༔ མིག་མི་བཟང་དང་ཁ་གཱ་ན༔ ཀུན་ཀྱང་ཆགས་ཉམས་སྐུ་མདོག་དམར༔ ས་སྟེང་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་བརྒྱད༔ ཟླ་བའི་འོད་ལྟར་དྭངས་པའི་དབུས༔ ཤར་རྩིབས་པྲེ་ཏ་པཱུ་རི་རུ༔ སྟོབས་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་འཆང་མ༔ ལྷོ་རྩིབས་སུ་ཝརྞ་དྭཱི་པར༔ ནམ་སྙིང་འཁོར་ལོའི་གོ་ཆ་མ༔ ནུབ་རྩིབས་སཽའུ་རཥྟ་རུ༔ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་ཥཽཎྜི་ནཱི༔ བྱང་རྩིབས་གྲྀ་ཧ་དེ་བ་རུ༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དུམ་སྐྱེས་མ༔ ཤར་ལྷོར་ནཱ་ག་རཱ་ཡི་རྩིབས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་དཔའ༔ ལྷོ་ནུབ་སིནྡྷཱུ་ར་ཡི་རྩིབས༔ པདྨ་གར་དབང་སྟོབས་ཆེན་མ༔ ནུབ་བྱང་མ་རུ་ཏཱ་ཡི་རྩིབས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་སྒྱུར་མ༔ བྱང་ཤར་ཀུ་ལུ་ཏཱ་ཡི་རྩིབས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་ཆེན་མ༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་ཉམས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ས་འོག་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྱིང་༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ༔ ཡབ་རྣམས་ཌཱ་རུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ གཡས་བརྐྱངས་པད་ཉི་རོ་སྟེང་བཞེངས༔ ཡུམ་རྣམས་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་གིས༔ ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་བརྐྱངས་བསྐུམས་རོལ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འཕྲོ་བའི་དབུས༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཞི་ཆགས་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འབུམ༔ ཉི་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་འཕྲོ༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བཞུགས༔ ཞེས་གསལ་གདབ་ཅིང་༔ དེ་ནས་སྒོ་བཞིར་ཕྲ་མེན་བཞི༔ མཚམས་བཞིར་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ་བཞི་བསྐྱེད་པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱའོ༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཙིཏྟ་ཙཀྲ་པུ་ཛ་ཨོ་ཨཱ་གོ་ར་དེ་མཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཨཱཿ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཝཱ་ཀ་ཙཀྲ་ཀ་ཨོ་ཏྲི་ཀོ་ཀ་ལ་ཀ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཨོཾ༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཙཀྲ་པྲེ་གྲྀ་སོ་སུ་ནཱ་སི་མ་ཀུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་དམིགས་པ་གསལ་བས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླས་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་༔ ལུས་བདེ་ཆེན་གྱི་གཟི་བརྗིད༔ ངག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ༔ ཡིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣམས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཚེ་འདིར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་ཀྱྀ་གྲོགས་མཛད་དེ་མྱུར་དུ་བདེ་བ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བདེ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དོན་དུ་གདམས་ཤིང་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩོགས་སྩོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཊཾ༔ གུ་ཧྱ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་སླད་ནས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83\u0f7f__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs bzhugs:__\u0f01\u0f83\u0f7f__1233__rdo rje phag mo la phyag 'tshal loH__dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs niH__phrin las kyi gzhung bsrangs la:__phag mo lha lnga'i bskyed rim mthar thug pa'i bar gsal gdab:__de nas byang chub sems kyi thig le las yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma bskyed par bya ste:__hU~M:__snying po 'khor lo pad 'dab bzhi'i:__phyi rol mu khyud gsum ldan gyi:__thugs kyi 'khor lo rtsibs brgyad pa:__in+d+ra nI la'i mdangs ldan pa'i:__shar rtsibs pul+lIr ma yar:__khaN+Da ka pA la gtum mo:__lho rtsibs arbu da yi dbus:__mche ba rnam gtsigs sna chen ma:__nub rtsibs au DI yA na ru:__kaM kA la dang 'od ldan ma:__byang rtsibs dza lan+d+ha ra ru:__ma hA kaM kA gtum mig ma:__shar lhor go dA wA ri ru:__su ra bI ra blo can ma:__lho nub rA me shwa ri ru:__'od dpag med dang mi thung ma:__nub byang de bI ko Ti ru:__rdo rje'i 'od can lang+ka ma:__byang shar mA la ya yi dbus:__rdo rje'i sku dang shing grib ma:__kun kyang khro nyams sku mdog sngo:__mkha' la spyod pa'i tshul gyis rol:__de phyir gsung gi 'khor lo brgyad:__pad+ma rA ga'i mdangs ldan pa'i:__shar rtsibs kA ma rU pa ru:__aM ku rI dang e rA wa:__lho rtsibs ko sA la yi dbus:__rdo rje hU~M mdzad chang 'thung ma:__nub rtsibs tri sha ku ne ru:__dpa' bo chen po rlung shugs ma:__byang rtsibs o Te s+thA nar:__rdo rje ral can 'jigs byed ma:__shar lhor ka ling+ga yi dbus:__rab tu bzang po shA ma de:__lho nub lam+pa ka yi dbus:__rdo rje bzang po shin tu bzang :__nub byang kany+tsi'i rtsibs dbus su:__'jigs byed chen mo rta rna ma:__byang shar hi ma la ya ru:__mig mi bzang dang kha gA na:__kun kyang chags nyams sku mdog dmar:__sa steng spyod pa'i tshul gyis bzhugs:__de phyir sku yi 'khor lo brgyad:__zla ba'i 'od ltar dwangs pa'i dbus:__shar rtsibs pre ta pU ri ru:__stobs chen 'khor lo'i shugs 'chang ma:__lho rtsibs su war+Na dwI par:__nam snying 'khor lo'i go cha ma:__nub rtsibs sau'u raSh+ta ru:__rta mgrin dpa' bo ShauN+Di nI:__byang rtsibs gr-i ha de ba ru:__rin chen rdo rje dum skyes ma:__shar lhor nA ga rA yi rtsibs:__he ru ka dang shin tu dpa':__lho nub sin+d+hU ra yi rtsibs:__pad+ma gar dbang stobs chen ma:__nub byang ma ru tA yi rtsibs:__rnam par snang mdzad 'khor sgyur ma:__byang shar ku lu tA yi rtsibs:__rdo rje sems dpa' brtson chen ma:__kun kyang zhi nyams sku mdog dkar:__sa 'og spyod pa'i tshul gyis 'gying :__dpa' bo dpa' mo thams cad kyang :__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__stag gi pags pa'i sham thabs grol:__yab rnams DA ru dril bu 'khrol:__g.yas brkyangs pad nyi ro steng bzhengs:__yum rnams kha T+wAM thod khrag gis:__yab la 'khyud cing brkyangs bskums rol:__ye shes me phung 'phro ba'i dbus:__khro 'dzum zhi chags nyams 'gyur rdzogs:__rang rang rigs kyi tshom bu 'bum:__nyi dang 'od zer bzhin du 'phro:__bde chen gzi brjid 'bar bar bzhugs:__zhes gsal gdab cing :__de nas sgo bzhir phra men bzhi:__mtshams bzhir dam tshig gi mkha' 'gro bzhi bskyed pa sogs phrin las ltar bya'o:__bzlas pa'i skabs su bab pa na:__thugs kyi lha tshogs thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor hU~M gi mthar:__sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:__thugs kyi dam tshig nyams chag sbyangs:__ye shes dgongs pa mngon gyur bsam:__oM tsit+ta tsakra pu dza o A go ra de mA hU~M hU~M phaT:__gsung gi lha tshogs thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor lte bar AH__sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:__gsung gi dam tshig nyams chag sbyangs:__sngags kyi nus pa 'bar bar bsam:__oM wA ka tsakra ka o tri ko ka la ka hi hU~M hU~M phaT:__sku yi lha tshogs thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor lte bar oM:__sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:__sku yi dam tshig nyams chag sbyangs:__bde chen gzi byin rgyas par bsam:__oM kA ya tsakra pre gr-i so su nA si ma ku hU~M hU~M phaT:__de ltar dmigs pa gsal bas 'bum phrag re bzlas na sku gsung thugs kyi dam tshig nyams chag thams cad byang zhing :__lus bde chen gyi gzi brjid:__ngag sngags kyi nus pa:__yid ye shes kyi dgongs pa rnams mngon du 'gyur zhing tshe 'dir yul dang yul chen rnams kyi dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams kyis lam ky-i grogs mdzad de myur du bde ba mchog rdo rje btsun mo'i go 'phang la spyod par 'gyur ro:__o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis bde mchog rol pa'i rgyud las btus te rigs kyi gzungs ma ye shes mtsho rgyal gyi don du gdams shing gtad pa stsaugs stsogs stsogs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__kha TaM:__gu h+ya:__ye shes kyi mkha' 'gro ma jo mo sman mo'i zab gter slad nas 'gro 'dul sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: