JKW-KABAB-04-NGA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
Wylie title byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu JKW-KABAB-04-NGA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 3, Pages 7-8 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 7-8. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKCL-KABUM-05-CA-043
Colophon

ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so

[edit]
༄༅། །བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགགས་མེད་གསལ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སྐུ་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི། །རིག་འཛིན་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷས། །བྱིན་རླབས་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར། །ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་བདེ་བ་ཆེ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༌། །སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་འཕྲུལ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་པས། །དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བཀྲག་ཅིག་སྟོན། །སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔལ་ཆེན་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་དང༌། །ཚེ་འོད་དཔག་མེད་ཐུགས་ཆེན་སོགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འདིར་གཤེགས་ལ། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །སྐུ་གསུམ་གནས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གནས་ཡུལ་སྐྱོང༌། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ། །དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་འདིར་གཤེགས་ནས། །བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་སྟོན། །དངོས་གྲུབ་སྩཽལ་བའི་དུས་ལ་བབས། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་གྲུབ་པར་མཛོད། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར། །རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན། །བསྒྲུབ་པའི་རེ་འབྲས་མཆིས་པ་དང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ་པོ། ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

@#/__/byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu bzhugs so/__hU~M hrIH__spros pa kun bral chos kyi sku/__/'gags med gsal stong longs spyod rdzogs/__/thugs rje'i rig rtsal sprul pa'i sku/__/sku gsum bla mas byin phob cig__/dgongs brda snyan nas brgyud pa yi/__/rig 'dzin rig rtsal 'chang ba'i lhas/__/byin rlabs dgongs pa'i rtsal bskyed la/__/gnas 'dir byin phob dbang mchog bskur/__/kun 'dus rig 'dzin bde ba che/__/ma hA gu ru pad+ma 'byung*/__/sku lnga mtshan brgyad la sogs pa'i/__/rnam 'phrul bye ba bsam yas pas/__/dkyil 'khor 'di la byin phob cig__/sgrub pa'i rdzas la bkrag cig ston/__/sngon nas 'brel ba'i yi dam lha/__/dpal chen rig 'dzin sgrub sde brgyad/__/zhi khro sgyu 'phrul drwa ba dang*/__/tshe 'od dpag med thugs chen sogs/__/yi dam lha tshogs 'dir gshegs la/__/gnas 'dir byin phob dngos grub stsol/__/dbyings phyug rdo rje phag mo dang*/__/mkha' 'gro seng ge'i gdong pa can/__/rnal 'byor ma dpal mtsho rgyal sogs/__/sku gsum gnas na bzhugs pa yi/__/DA ki'i tshogs kyis byin chen phob/__/brgyud gsum dam can rgya mtsho dang*/__/nor lha gter bdag gnas yul skyong*/__/dpa' bo dpa' mo rab 'byams kyis/__/gnas 'dir byin phob phrin las sgrubs/__/ma g.yel ma g.yel thugs rje'i lha/__/dgyes pa'i gar gyis 'dir gshegs nas/__/byin rlabs nus pa'i rtsal chen ston/__/dngos grub stsaul ba'i dus la babs/__/snang srid snod bcud thams cad kun/__/ye shes phyag rgyas byin gyis rlobs/__/rdo rje'i sku mchog grub par mdzod/__/byin chen byin phob dbang mchog bskur/__/rtags dang mtshan ma myur du ston/__/bsgrub pa'i re 'bras mchis pa dang*/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/badz+ra dz+nyA na A we sha ya a AH__mang du brjod pas byin dbab po/__zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes

Other Information