རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu JKW-KABAB-05-CA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 7, Pages 113-120 (Folios 1a to 4b1)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 113-120. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg  ·  Revelations - gter ma
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-035
Colophon

།ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་ཐང་གིས་ཡོངས་སུ་མཐོ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ཟླ་བ་བཟང་པོའི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་སླད་དུ། སྣང་སེམས་རང་དབང་དུ་རིག་པའི་ཛོ་ཀི་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་བའི་ལོ་འབྲས་བུ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་དུས་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་ཀློང་གྲོལ་གྱིས་བགྱིས་པ་སརྦ་ལོ་ཀ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang lung rtogs yon tan rin po che'i mnga' thang gis yongs su mtho ba sprul pa'i sku 'jigs med blo gros rab gsal zla ba bzang po'i bzhed pa skong ba'i slad du/__snang sems rang dbang du rig pa'i dzo ki 'jigs bral ye shes rdo rjes rgyal ba'i lo 'bras bu bcud du smin pa'i dus dge bar sbyar ba'i yi ge pa ni pad+ma klong grol gyis bgyis pa sarba lo ka pA shaM ku ru sid+d+hi rastu

[edit]
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་སྭ་སྟི། རིགས་སྔགས་ཁབ་ལེན་ཞགས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །རྣམ་མང་བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་ལྕགས་ཕྱེའི་རྡུལ། །རང་དབང་མེད་འགུགས་པདྨའི་རིགས་གྱུར་ཡུམ། །རྗེ་བཙུན་མ་དཔལ་ཁྱོད་ཞབས་སྙིང་དབུས་བསྟི། །གང་གི་ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ། །མྱུར་བདེར་འབྱིན་པའི་ཐབས་མཁས་ཕུལ། །བྱིན་ཟའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡི། །ཆོ་གའི་རིམ་པ་རབ་གསལ་བྱ། །འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་ཟླ་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་བཅོ་ལྔའམ་ཉེར་དགུ་ལྟ་བུ་དབང་གི་ལས་ལ་ཤིས་པའི་དུས་ཚེས་དགེ་བའི་དགོངས་མོའི་ཆར། ཚོང་འདུས་ཀྱི་སའམ་སྨད་འཚོང་མའི་མལ་འོག་གི་ས་ལས་ཐབ་སྟེགས་གྲུ་བཞི་ཁོད་སྙོམས་པ་ལ་བྲིས་ཐབ་ཀྱི་ཚེ་མྱོས་བྱེད་ཀྱིས་ཆག་ཆག་གདབ་ཅིང༌། བརྩིག་ཐབ་ཀྱི་ཚེ་དེ་ལ་རྒྱུ་བྱས་པའི་ཐབ་ཁུང་ཟླ་གམ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་མཁྱིད་གང་བ་དང༌། དཔངས་སུ་དེའི་ཕྱེད་ཆ། དེ་རྒྱབ་སོར་བཞི་པའི་ཁ་ཁྱེར་མུ་རན་དང་བཅས་པ་བྱ། གང་ལྟར་ལྟེ་བ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ་དང༌། ཁ་ཁྱེར་གྱི་ནང་དུ་མེ་རི་དམར་པོ་གཡོན་འཁོར་དུ་འབར་བ། མུ་རན་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོ་སྤེལ་མའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་ཟུར་གཉིས་ལའང་ལྕགས་ཀྱུ་རེ་བཅས་བྲི། ཁ་ཁྱེར་གྱི་ནང་དུ་ཙནྡན་དམར་པོའམ་འཛོ་མོ་ཤིང་ངམ་འོལ་མོ་སེ་སོགས་ཁ་དོག་དམར་ཞིང་རོ་སྐྱུར་བའི་ཤིང་གིས་བུད་ཤིང་ཟླ་གམ་དུ་བརྩིག་ལ་མེ་ཚང་བཅའ། གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཏིལ་གྱི་མར་ཁུའམ་མ་འབྱོར་ན་འབྲུ་མར། སྔར་གྱི་ཤིང་རྣམས་གང་རིགས་ཀྱི་སྡོང་པོའི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་ཡམ་ཤིང་སོར་གསུམ་པ་མངར་གསུམ་དང་མར་ཁུས་ཉུགས་པ་གྲངས་ཇི་ལྟར་འོས་པ། བསྲེག་རྫས་གླང་སྣ་སོགས་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རིགས། མངར་གསུམ། ཙནྡན་དམར་པོ། མྱོས་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས། འབྲུ་སྣ་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཁ་ཟས་བཟང་རྒུ། དར་གོས་དམར་པོའི་རིགས་སོགས་དང༌། ཁྱད་པར་དབང་རྫས་གཞུང་བཞིན་ཚད་ལྡན་དུ་སྦྱར་བའི་རིལ་བུ་གྲངས་མང༌། གཡོན་ངོས་སུ་ཟངས་གཞོང་དུ་འབྲུ་སྣའི་ཕྱེ་སྨན་སྤོད་མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བ་ཆང་དང་སྦྲང་རྩིས་སྦྲུས་པའི་གཏོར་མ་མཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་བསྐོར་བ་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་དར་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་དང༌། མངར་གསུམ་ཆང་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ། མཆོད་རྫས་མེ་ཏོག་དམར་པོ། ཁྱད་པར་གྱི་སྦྱར་སྤོས། ཏིལ་མར་གྱི་སྒྲོན་མེ། ཙནྡན་གྱི་དྲི་ཆབ། བཟའ་བཅའི་ཞལ་ཟས་རྣམས་བཤམ། རང་གི་མདུན་དུ་རྡོ་དྲིལ་དགང་བླུགས་ནང་མཆོད་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་གཙོ་མོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཆས་གོས་དམར་པོ་བསྟར་ནས་ཆགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་འཁོད་དེ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་འཐོར་ཞིང་བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས་གཞུང་བཞིན་བྱ། བསྲེག་རྫས་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་འཐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མང་དུ་བརྗོད་པས། བསྲེག་རྫས་རྣམས་ཟག་པ་མེད་པ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ། སྨད་འཚོང་མའི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་མེ་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཏེ། ཨོཾ་ཨགྣེ་ཛྭ་ལ་རཾ། ཞེས་ཐབ་ཏུ་བཅུག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་མེ་སྦར་ཞིང་བླུགས་གཟར་ཀྱི་མར་ཁུའི་ཐིག་པས་ཀྱང་གསོ། ཐབ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་རྃ་ལས་དབང་གི་ཐབ་ཁུང་པདྨ་རཱ་གའི་རང་བཞིན་ཅན་ཟླ་གམ་དམར་པོ་མུ་རན་ཁ་ཁྱེར་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། ཁ་ཁྱེར་དང༌། ཟུར་རྣམས་སུ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ། དྭངས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ། རྒྱ་དཔངས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་དབང་གི་མེ་དམར་གསལ་དུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་ཟུར་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་སོགས་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་གསལ་གདབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དྲང་བསྟིམ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཅས་ཀྱི་མཐར། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་བཞིན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་བཤགས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་བར་དུ་སོང་ནས། བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ཐོག་མར་དགང་བླུགས་འབུལ་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་ཅུང་ཟད་གདངས་པའི་ལྗགས་པདྨ་དམར་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཧྲཱིཿཡིག་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོར་འབར་བས་མཚན་པས་བསྲེག་བླུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ལ། ལག་གཉིས་ཁུ་ཚུར་སྲིན་མཛུབ་རྩེ་སྤྲད་པ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་དགང་བླུགས་བཟུང་ནས། བསྙེན་པའི་རྩ་སྔགས་བཅས་གཡས་པའི་བླུགས་གཟར་བདུན་གྱིས་གཡོན་པའི་དགང་གཟར་བཀང་བའི་གཟར་བུ་ཁ་སྦྱར་པུས་མོའི་ནང་ལས་ཕྱིར་མི་འདའ་བར་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཞིང༌། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོ༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་བྱ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་ནས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྲེལ་བས་ཕུལ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་ལན་གསུམ་དུ་འབུལ་ཞིང་མེ་པྲ་བརྟག་པས་དགེ་བར་མཐོང་ན་གཟེངས་བསྟོད། བགེགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ན་ལས་སྔགས་ཀྱིས་མེ་ལ་བསང་གཏོར་དང་སྲུང་བ་བྱ། དེ་ནས་རྫས་རྣམས་ཁུ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཞལ་དང༌། ཡམ་ཤིང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། འབྲུ་སྨན་སོགས་ཕྱག་གིས་མཚོན་པར་ཕུལ་བར་མོས་ཏེ། ལག་གིས་བཟུང་དུ་བཏུབ་པ་རྣམས་གཡས་པའི་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བ་པདྨའི་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་བླུགས་གཟར་གྱིས་འབུལ་ཞིང༌། སྔགས་ནི་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོཿ ཞེས་པ་ཁོ་ནས་རྫས་སོ་སོར་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་ཕུལ་བའི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ། ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། དེ་ནས་ལས་འགྱངས་པའམ་དགོས་པ་དམིགས་སུ་བསལ་བའི་ཚེ་མདུན་གྱི་རཱུ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས། བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་ནང་ན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྲྀ་དམར་པོའི་རྣམ་པར་གནས་པ་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་པ་ལྟར་བཀུག་ནས་གཟུགས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། །ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། །དབང་མཛད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཆེ་གེ་མོ་ལ་སོགས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་སྦྲེལ་མར་བཟླས་བཞིན་རཱུ་པ་མེ་འོད་དུ་ཞུ་ལ་ཁད་དུ་བསྲོ་ཞིང༌། ཆགས་སྐྱེད་ཡིད་བསྒྱུར་སོགས་ཁྱད་པར་གྱི་རྫས་རྣམས་ཕུལ་བས། དམིགས་བྱ་དེ་ཉིད་རང་གི་མདུན་དུ་ལྷགས་ཏེ་བདག་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་གདུང་ནས་རང་དབང་བརྟན་པ་དང་བྲལ་བས་དབང་དུ་འདུས། མཐར་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་རྣམ་པར་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་བ་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་རང་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནི། སླར་ཡང་གཤེགས་སྐྱེམས་དགང་བླུགས་སྔར་བཞིན་ཕུལ་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གོས་ཟུང་དམར་པོ་འབུལ། བསྙེན་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིདྟ་པི་པ་ཐ་གྲྀཧྞ་པ་ཡ་སོགས་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ་བ་བཅས་བདག་བསྐྱེད་སྐབས་བཞིན་བྱས་ལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། ཞེས་སོགས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ་པས་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད། དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། མེ་རང་ཞིར་བཏང་བའམ་ཆང་གིས་གཞིལ་ནས་ཐལ་བ་དམིགས་བྱ་ལ་གཏོར་བའམ་ཕྱོགས་དེར་འབབས་པའི་ཆུའམ་རླུང་ལ་བསྐུར། དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དབང་གི་ཕྲིན་ལས་འོད་སྟོང་འབར་བའི་གཟིས། །གསང་བསྟན་པདྨོའི་ནགས་ཀླུང་བཞད་གྱུར་ཏེ། །ཆོས་སྲིད་དཔལ་གྱི་ཟིལ་དངར་རྟག་འཇོ་བས། །ས་གསུམ་བུང་བའི་དགའ་སྟོན་བསྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་ཐང་གིས་ཡོངས་སུ་མཐོ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ཟླ་བ་བཟང་པོའི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་སླད་དུ། སྣང་སེམས་རང་དབང་དུ་རིག་པའི་ཛོ་ཀི་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་བའི་ལོ་འབྲས་བུ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་དུས་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་ཀློང་གྲོལ་གྱིས་བགྱིས་པ་སརྦ་ལོ་ཀ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu zhes bya ba bzhugs so//__oM swa sti/__rigs sngags khab len zhags pa'i 'phrul 'khor gyis/__/rnam mang brtan g.yo'i phun tshogs lcags phye'i rdul/__/rang dbang med 'gugs pad+ma'i rigs gyur yum/__/rje btsun ma dpal khyod zhabs snying dbus bsti/__/gang gi phrin las nus pa'i rtsal/__/myur bder 'byin pa'i thabs mkhas phul/__/byin za'i las kyi sbyor ba yi/__/cho ga'i rim pa rab gsal bya/__/'di la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__rgyal dang ldan pa'i zla ba gang yang rung ba'i tshes brgyad dam bco lnga'am nyer dgu lta bu dbang gi las la shis pa'i dus tshes dge ba'i dgongs mo'i char/__tshong 'dus kyi sa'am smad 'tshong ma'i mal 'og gi sa las thab stegs gru bzhi khod snyoms pa la bris thab kyi tshe myos byed kyis chag chag gdab cing*/__brtsig thab kyi tshe de la rgyu byas pa'i thab khung zla gam gyi dbyibs can mkhyid gang ba dang*/__dpangs su de'i phyed cha/__de rgyab sor bzhi pa'i kha khyer mu ran dang bcas pa bya/__gang ltar lte ba pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa lcags kyus mtshan pa dang*/__kha khyer gyi nang du me ri dmar po g.yon 'khor du 'bar ba/__mu ran la lcags kyu dang me tog dmar po spel ma'i phreng bas bskor zhing zur gnyis la'ang lcags kyu re bcas bri/__kha khyer gyi nang du tsan+dan dmar po'am 'dzo mo shing ngam 'ol mo se sogs kha dog dmar zhing ro skyur ba'i shing gis bud shing zla gam du brtsig la me tshang bca'/__g.yas phyogs su til gyi mar khu'am ma 'byor na 'bru mar/__sngar gyi shing rnams gang rigs kyi sdong po'i cha las byung ba'i yam shing sor gsum pa mngar gsum dang mar khus nyugs pa grangs ji ltar 'os pa/__bsreg rdzas glang sna sogs me tog dmar po'i rigs/__mngar gsum/__tsan+dan dmar po/__myos byed kyi 'bras bu/__sha lnga bdud rtsi lnga/__rin po che sna tshogs/__'bru sna bza' bca' sogs kha zas bzang rgu/__dar gos dmar po'i rigs sogs dang*/__khyad par dbang rdzas gzhung bzhin tshad ldan du sbyar ba'i ril bu grangs mang*/__g.yon ngos su zangs gzhong du 'bru sna'i phye sman spod mngar gsum dang sbyar ba chang dang sbrang rtsis sbrus pa'i gtor ma mtheb kyu ril bus bskor ba bza' bca' sna tshogs kyis brgyan cing dar dmar gyi gur phub pa dang*/__mngar gsum chang dang sbyar ba'i btung ba/__mchod rdzas me tog dmar po/__khyad par gyi sbyar spos/__til mar gyi sgron me/__tsan+dan gyi dri chab/__bza' bca'i zhal zas rnams bsham/__rang gi mdun du rdo dril dgang blugs nang mchod sogs nye bar mkho ba'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa ni/__rang nyid gtso mo'i nga rgyal gyis chas gos dmar po bstar nas chags pa'i sems dang ldan pas pad+ma'i skyil krung gis kha nub tu phyogs pas 'khod de/__mchod gtor rnams la nang mchod 'thor zhing bsang sbyang byin rlabs gzhung bzhin bya/__bsreg rdzas rnams la nang mchod 'thor zhing*/__oM AHhU~M mang du brjod pas/__bsreg rdzas rnams zag pa med pa bdud rtsi'i rang bzhin can dbang gi las sgrub pa la thogs pa med pa'i nus pa dang ldan par bsam/__smad 'tshong ma'i lag nas byung ba'i me g.yon du bskor te/__oM ag+ne dz+wa la raM/__zhes thab tu bcug__/hU~M hU~M hU~M zhes rlung g.yab kyis me sbar zhing blugs gzar kyi mar khu'i thig pas kyang gso/__thab rta sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las mdun du ra~M las dbang gi thab khung pad+ma rA ga'i rang bzhin can zla gam dmar po mu ran kha khyer dang bcas pa'i dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar lcags kyu dang*/__kha khyer dang*/__zur rnams su me tog dmar po dang lcags kyus mtshan pa/__dwangs shing sgrib pa med pa'i 'od zer kun tu 'phro ba/__rgya dpangs sogs mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du dbang gi me dmar gsal du 'bar ba'i dbus su chos 'byung dmar po zur drug pa la gnas pa'i sogs bdag bskyed bzhin me lha dam tshig pa gsal gdab cing ye shes pa drang bstim dbang bskur rgyas gdab bcas kyi mthar/__mdun bskyed kyi skabs bzhin bzhugs gsol phyag mchod bstod bshags dngos grub bskul ba'i bar du song nas/__bsreg rdzas kyi thog mar dgang blugs 'bul ba ni/__dkyil 'khor gyi lha rnams zhal 'dzum pa dang bcas pas cung zad gdangs pa'i ljags pad+ma dmar po'i rnam pa can dang*/__gzar bu gnyis kyi kha la hrIHyig 'od zer gyi phung por 'bar bas mtshan pas bsreg blugs kyi bdud rtsi'i rgyun drangs te gsol bar bsam la/__lag gnyis khu tshur srin mdzub rtse sprad pa pad+ma'i phyag rgyas dgang blugs bzung nas/__bsnyen pa'i rtsa sngags bcas g.yas pa'i blugs gzar bdun gyis g.yon pa'i dgang gzar bkang ba'i gzar bu kha sbyar pus mo'i nang las phyir mi 'da' bar g.yon du bskor zhing*/__sgrub sngags kyi mthar/__oM ag+na ye swA hA:__che ge mo wA shaM ma na ya ho:__bdag cag 'khor dang bcas pa rnams kyis dmigs bya che ge mo sogs khams gsum gyi 'gro ba thams cad dbang du 'dus nas dbang gi phrin las mthar phyin par mdzad du gsol/__zhes spel tshig sbrel bas phul/__tshul de lta bus lan gsum du 'bul zhing me pra brtag pas dge bar mthong na gzengs bstod/__bgegs dang bcas pa nyid na las sngags kyis me la bsang gtor dang srung ba bya/__de nas rdzas rnams khu ba'i rang bzhin can rnams zhal dang*/__yam shing 'od kyi dkyil 'khor/__'bru sman sogs phyag gis mtshon par phul bar mos te/__lag gis bzung du btub pa rnams g.yas pa'i mtheb srin sbyar ba pad+ma'i mchog sbyin gyi tshul dang*/__de las gzhan pa rnams blugs gzar gyis 'bul zhing*/__sngags ni sgrub sngags kyi sham bur/__oM ag+na ye swA hA:__che ge mo wA shaM ma na ya hoH__zhes pa kho nas rdzas so sor grangs brgya rtsa la sogs pa ji ltar 'os pa phul ba'i bar mtshams rnams su/__che ge mo sogs khams gsum gyi dregs pa can thams cad bA shaM ku ru ho:__zhes spel tshig sbyar/__de nas las 'gyangs pa'am dgos pa dmigs su bsal ba'i tshe mdun gyi rU pa la dmigs te/__rang gi thugs ka nas pho nya dmar po lcags kyu dang zhags pa thogs pa dpag tu med pa spros/__bsgrub bya'i snying nang na sems kyi ngo bo nr-i dmar po'i rnam par gnas pa rdo khab len gyis lcags phye bsdus pa ltar bkug nas gzugs la thim par bsam la/__lcags kyu'i phyag rgya dang bcas te/__na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__/dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__/chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__/chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__/dbang mdzad pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi lha tshogs rnams kyis bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis che ge mo la sogs te khams gsum gyi 'gro ba thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/a nr-i tri a kar+Sha ya hU~M dzaH__dzaHhU~M baM hoH__zhes lan bdun nam nyer gcig sogs kyis yid ches par bkug cing bstim pas bsgrub bya dngos su gyur par bsam la/__sgrub sngags dang las sngags sbrel mar bzlas bzhin rU pa me 'od du zhu la khad du bsro zhing*/__chags skyed yid bsgyur sogs khyad par gyi rdzas rnams phul bas/__dmigs bya de nyid rang gi mdun du lhags te bdag la shin tu chags shing gdung nas rang dbang brtan pa dang bral bas dbang du 'dus/__mthar thig le dmar po'i rnam par ltem gyis zhu ba rang gi snying gar thim pas rang sems dang dbyer med du gyur par mos la bde stong gi ngo bor mnyam par bzhag go__/gsum pa ni/__slar yang gshegs skyems dgang blugs sngar bzhin phul mthar/__oM badz+ra was+t+ra ya swA hA:__zhes gos zung dmar po 'bul/__bsnyen sngags mthar/__i daM ba lid+ta pi pa tha gr-ih+Na pa ya sogs gtor 'bul mchod bstod 'dod don gsol ba bcas bdag bskyed skabs bzhin byas la/__ma rnyed yongs su ma tshang dang*/__zhes sogs dang yi ge brgya pa bzlas pas nongs pa bshags/__dzaHhU~M baM hoHsa me lha ye shes pa rang la thim pas nus pa mchog tu bskyed/__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur par bsam la/__me rang zhir btang ba'am chang gis gzhil nas thal ba dmigs bya la gtor ba'am phyogs der 'babs pa'i chu'am rlung la bskur/__dge ba bsngo zhing shis brjod kyi me tog char du bsnyil bas bde legs su bya'o/__/dbang gi phrin las 'od stong 'bar ba'i gzis/__/gsang bstan pad+mo'i nags klung bzhad gyur te/__/chos srid dpal gyi zil dngar rtag 'jo bas/__/sa gsum bung ba'i dga' ston bsgrub gyur cig__/ces pa'ang lung rtogs yon tan rin po che'i mnga' thang gis yongs su mtho ba sprul pa'i sku 'jigs med blo gros rab gsal zla ba bzang po'i bzhed pa skong ba'i slad du/__snang sems rang dbang du rig pa'i dzo ki 'jigs bral ye shes rdo rjes rgyal ba'i lo 'bras bu bcud du smin pa'i dus dge bar sbyar ba'i yi ge pa ni pad+ma klong grol gyis bgyis pa sarba lo ka pA shaM ku ru sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information