JKW-KABAB-11-DA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ།
Wylie title dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron me JKW-KABAB-11-DA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 16, Pages 401-414 (Folios 1a to 7b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ (Bai ro tsa na)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron me. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 401-414. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Pith Instructions - man ngag
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-037
Colophon
  • Treasure colophon: འདི་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ནི་རྒྱལ་བས་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་བོད་ཡུལ་སྲིན་པོ་གདོང་དམར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པས་སྐྱེས་པའི་བཙད་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྗེ་བློན་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་གཞི་བཏུལ་བའི་དོན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་དུ་མཇལ༔ ཟབ་ཆེན་གྱི་དར་དང་འབོལ་བཏིང་༔ གསེར་སྐྱོགས་དང་དངུལ་སྐྱོགས་འབྲས་ཆང་དང་འབྲུ་ཆང་གིས་བཀང་བ་དྲངས༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཞེ་ས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ༔ འདོད་ཡོན་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱིས་མཆོད༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕོངས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་དྲེགས་པ་གནད་ལ་དབབ་ཅིང་ལས་ལ་བཀོལ་བ༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་གཏན་ནས་བརླག་པ༔ ཁྱད་པར་སྲོག་བདག་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་རང་དབང་མེད་པར་འདྲེན་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ན༔ གུ་རུས་ཀྱང་ཞལ་གྱི་འཛུམ་བསྟན༔ དགྱེས་པའི་གསུང་བསྒྲག༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མནོག་ཆོས་སུ་སྩལ་བ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དམ་པར་བྱའོ༔ ༁ྃ༁ྃ༁ྃ་་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ མངའ་བདག་བཙད་པོ་དང་པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གནང་བའི་གདམས་ངག་འདི་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་སྐུ་འདའ་ཁར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་བཞི་འདུས་པའི་མགོ་བོ་སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་གྱི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་དགུང་དུ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུའི་ནང་དུ་བཅུག༔ དེའང་བསེ་སྒྲོམ་རུ་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ་སྟེ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་མན་ངག་འདི༔ མ་འོངས་སྐལ་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅན༔ མངའ་བདག་སྐུ་ཡི་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་༔ འཕྲད་ནས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་བདག་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་སྦས་པའོ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ དེ་ཉིད་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་༔ སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་རྣམས་ལ་སྤེལ་བ་ལགས་སོ༔ མངྒ་ལཾ༔
  • Treasure colophon: 'di lta bu'i man ngag ni rgyal bas zhabs kyis ma bcag bod yul srin po gdong dmar gyi rgyal khams su:__sngon gyi smon lam gyi 'phen pas skyes pa'i btsad po khri srong lde'u btsan rje blon gyis o rgyan gyi mkhas pa gu ru pad+ma saM b+ha wa bsam yas kyi sa gzhi btul ba'i don du rgya gar nas spyan drangs te brag dmar 'om bu'i tshal du mjal:__zab chen gyi dar dang 'bol bting :__gser skyogs dang dngul skyogs 'bras chang dang 'bru chang gis bkang ba drangs:__phyag dang bskor ba zhe sa tshul bzhin du phul:__'dod yon dang spyan gzigs kyis mchod:__rin chen gser gyi maN+Dal phongs med du phul nas ma 'ongs pa'i dus kyi gdul bya rnams la thugs brtse bas dgongs te dregs pa gnad la dbab cing las la bkol ba:__'byung po gdug pa can tshar bcad pa:__dgra bgegs byad ma gtan nas brlag pa:__khyad par srog bdag gza' klu rgyal gsum gyi srog snying rang dbang med par 'dren nus pa'i gdams ngag zab mo 'di lta bu zhus pa na:__gu rus kyang zhal gyi 'dzum bstan:__dgyes pa'i gsung bsgrag:__thugs kyi brnag pa khyad par can mnog chos su stsal ba yin pas shin tu bka' dam par bya'o: rgya rgya rgya:_a+thi+-i:__mnga' bdag btsad po dang pa gor bai ro tsa na la gnang ba'i gdams ngag 'di mnga' bdag khri srong sku 'da' khar lho phyogs mon gyi yul chu bzhi 'dus pa'i mgo bo spa gro dpyad dkar gyi brag dmar po me lce dgung du chad pa 'dra ba la rin chen gser gyi sgrom bu'i nang du bcug:__de'ang bse sgrom ru sbal gyi dbyibs can du bcug nas rgya bdun gyis btab ste:__bde gshegs thugs dril man ngag 'di:__ma 'ongs skal pa'i las 'phro can:__mnga' bdag sku yi thugs sprul dang :__'phrad nas 'gro don byed par shog:__ces smon lam dang bcas gter bdag mgon po nag po la gnyer du gtad nas sbas pa'o:__gter rgya:__gab rgya:__gtad rgya:__a+thi+-i:__de nyid 'don pa'i dus la babs pa na gru gu'i yul du 'khrungs pa'i las dang smon lam can rdo rje yang dbang gter gyis spyan drangs shing :__skal ldan chos bdag rnams la spel ba lags so:__mang+ga laM:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་སྒྲོལ་བར་མཛད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདེ་བར་གཤེགསཔ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ༔ གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲི་ལྟ་བུ༔ སྲེག་བྱེད་མེ་ལྟ་བུ༔ མྱུར་བ་ཐོག་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་འདི་ལ་དོན་བདུན་ཏེ༔ རྟེན་རྫས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ༔ བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ༔ ནུས་པ་སྔགས་བཟླ་བ༔ ལྷ་སྔགས་རྫོགས་རིམ་དུ་བསྡུ་བ༔ རྗེས་སྤྱོད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ༔ གྲུབ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ༔ བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ༔ དང་པོ་རྟེན་རྫས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ་ནི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པས༔ གཡའ་རིའམ་གངས་རིའམ༔ མཚོ་གཉན་གྱི་འགྲམ་མམ༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་སུ་ཕྱི་མཚམས་དང་ནང་མཚམས་བཅད༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཡོད་ན་བཤགས༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ དགེ་བའི་ལས་ཅི་འགྲུབ་བྱ༔ དེ་ནས་ས་བདག་ལ་ས་སློང་བའི་ཆོ་གས་བསླངས་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་ལ་མ་རྡལ་ཁྲུ་གང་འདོམ་གང་ངོས་སྙོམས་པར་བྱ༔ དབུས་ནས་ཡར་ཆག་གང་གི་མཐོ་བའི་ངོས་སུ་ཙནྡན་དང་༔ གླ་བ་དང་༔ ག་བུར་ལ་སོགས་པས་བྱུགས༔ དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩིའི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ༔ གཞོན་ནུ་མས་བཀལ་བའི་སྲད་བུ་དམར་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཐོག་མར་སྒོ་རྐྱང་གི་ཐིག་གདབ་བོ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བ་ནི༔ ཕོ་བྲང་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ༔ ཕྱི་རིམ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ༔ རྩིབས་མཆན་དམར་བ༔ ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་སྒོ་གཅིག་པ་ཐོད་པས་མཚན་པ༔ ལྷ་སྣམ་ཕྱོགས་ཚོན༔ སྒོ་དང་སྒོ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པ༔ ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་ལྷ་མཚན་ཅི་རིགས་དང་༔ ཕྱི་རོལ་དུ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་མེ་དང་བཅས་པའི་བར་སྤྱི་ལྟར་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བྲིའོ༔ དེ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བའོ༔ དེ་ནས་རྟེན་རྫས་བཤམ་པ་ནི༔ ལྕགས་སམ་སེང་ལྡེང་ངམ་ཙནྡན་གྱི་ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་རྟ་མགོས་མཚན་པ་ལ་དར་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་དང་༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ གུ་གུལ་གླ་བ་ཤིང་ཀུན་དང་༔ མི་ཁྲག་ཁྱི་ཁྲག་ར་རྒོད་ཁྲག༔ བཙན་དུག་ར་དུག་སྤྱང་དུག་པ༔ ཐལ་ཆེན་ཐོག་ལྕགས་རྨ་བྱའི་སྒྲོ༔ ཡུངས་དཀར་ཡུངས་ནག་ཀེ་ཤང་ཚེ༔ གཅན་ཟན་མཆེ་བ་སྡེར་མོ་དང་༔ ཁྱད་པར་སྤྱང་ཀིའི་མཆེ་བ་དང་༔ ཁྲ་ཡི་སྡེར་མོ་བྱ་གླག་མཆུ༔ ཟངས་ཕྱེ་ལྕགས་ཕྱེ་རྦབ་རྡོ་སོགས༔ དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་ལེགས་པར་འདུ་བྱས་ནས་མདུན་དུ་བཞག༔ རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་སྨུག་ནག་ཅིག་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ་པས་ཕུར་བུ་སྐད་ཅིག་གིས་སྟོད་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་རྟ་གདོང་རྔམས་པའི་ཞལ་ཅན༔ སྨད་རྣོ་དབལ་ཕུར་བུ་འབར་བ༔ སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབུ་རྒྱན་ལ་རིགས་ལྔའི་ས་བོན༔ ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་ཧཱུྃ་གསུམ༔ ཟུར་གསུམ་ལ་ཕཊ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས༔ གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ལྷ་དང་སྔགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡུངས་དཀར་བྲབ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པི་ཏ་ལེ་མཎྜ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུང་གི་གོ་ཆས་གཏམས་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམ༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་ཅིང་༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པར་བསམ༔ ཕུར་རྩེ་ལ་རཀྟས་བྱུགས་ཤིང་༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཆགས་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པར་བསམ༔ ཕུར་གདན་གྲུ་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་གདན་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བརྗོད་པས་གར་དགུའི་ཉམས་དང་སྤྲུལ་པ་དང་༔ སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་འཕྲོ་འདུ་དང་བཅས་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ གོང་གི་རྫས་རྣམས་ཁྲོལ་བུའམ༔ ཕྱེ་མའམ༔ མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་མུ་ཟི་ནག་པོ་དང་གླ་རྩི་གི་ཝཾ་རྣམས་སྦྱར་བ་དྲི་ཆུ་བར་པས་རིལ་བུར་དྲིལ་བ་གཡག་རྒོད་ཀྱི་ར་ཅོར་བླུགས༔ ཕུར་པ་དང་སྦྲེལ༔ གཟུངས་ཐག་དམར་པོ་བཏགས༔ ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་གྱེར་ཚིག་གིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྟ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང་༔ དྲེགས་པ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བརྗོད༔ སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ༔ སྤོས་ཀྱིས་བདུག༔ རོལ་མོ་ཁྲོལ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ རྫས་རྣམས་ཀྱང་ཁྲོ་ཆུང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་བཞིན་ཤིག་ཤིག་ཡོམ་ཡོམ་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ སྔགས་དབྱངས་བྱ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྒྲུབ་རྟེན་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དམ་རྫས་འདུ་བྱ་བའི་རིམ་པའོ༔ གཞན་ཡང་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་གཏོར་དང་༔ སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་མཆོད་སྐོང་གི་ཡོ་བྱད་རྣམས་མཛེས་ཤིང་རྔམས་ལ་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའང་བྱའོ༔ གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་༔ ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར་བསྐྱེད་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་མཚམས་བཅད་པ་སོགས་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ༔ དངོས་གཞི་ནི༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་མཎྜ་ལ་ཞེས་ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་བརྙན་ལྟར་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཞིང་དང་གཞལ་མེད་ཁང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པར་བྱས་པའི་དབུས་སུ༔ པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ༔ ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ༔ པདྨའི་ཟེ་འབྲུའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ རཾ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲ་མཎྜ་ལ༔ དེའི་དབུས་སུ་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་བསམ༔ ཧཱུྃ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་མཎྜ་ལ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་སུ་བགྲད་པ༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་དམར་ཞིང་སྨུག་པའི་མདངས་འོད་རབ་ཏུ་འཚེར་བ༔ གཡས་ཞལ་དཀར་ལ་གཡོན་ཞལ་དམར་བ༔ ཕྱག་གཡས་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་གདེངས་པ༔ གཡོན་གསུམ་གྱིས་སྡིགས་མཛུབ་སྒྲེང་བའི་རྩེ་ལས་བསྐལ་བའི་མེ་ཆེན་འབར་བ༔ དབུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་རྟ་མགོ་ལྗང་གུ་རྟ་སྐད་དྲག་ཏུ་འཚེར་བ༔ རྟ་མགོ་དབུས་མའི་རྩེར་གསུང་གི་ཁྱུང་དམར་པོ༔ གཡས་པའི་སྟེང་སྐུའི་ཁྱུང་དཀར་པོ༔ གཡོན་པའི་སྟེང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུང་མཐིང་ནག་རྔམས་ཤིང་བརྗིད་པས་མཚན་པ༔ རལ་པ་ཁམ་ནག་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་འབར་བ༔ སྤྱན་དགུ་སྡང་མིག་ཉི་ཟླ་ལྟར་འཁྱིལ་ཞིང་༔ སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་འཕྲོ་བས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲེག་པར་མཛད་པ༔ སྐུའི་ཆ་རྣམས་སུ་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ༔ ཞག་གི་སོར་རིས༔ ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ༔ སྐུ་སྟོད་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན༔ སྐུ་སྨད་ལ་སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཞིང་གི་སྐེ་རགས་ཀྱིས་བཅིངས་པ༔ ཐོད་སྐམ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་སེ་རལ་ཁར་ཐོགས་པ༔ སྦྲུལ་དཀར་པོས་རྩ་ཆིངས༔ སེར་པོས་རྣ་ཆ༔ དམར་པོས་ཕྱག་གདུབ༔ ལྗང་གུས་མགུར་ཆུ༔ ནག་པོས་རྐང་གདུབ་དང་སྐེ་རགས་བཅིངས་པ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་༔ གཏུམ་ཞིང་རྔམས་ལ་འཇིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་པང་དུ་ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ་དམར་པོ་ཕྱག་གཡས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་༔ གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཡབ་ལ་སྟོབ་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ སྐུའི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་རྟ་མགྲིན༔ ཐུགས་དབུས་སུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ༔ ལྟེ་བར་མགོན་པོ་ནག་པོ༔ གསང་གནས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྣམས་སོ་སོའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ༔ སྐུའི་གནས་བཅུར་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་སྒོ་མ་བཞི༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་བོ་དང་ཁྲོ་མོ་བཀའ་སྡོད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ༔ གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གིས་ལྷ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྷ་མོ་བུམ་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་འདིས༔ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་བཛྲཱ་བྷ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར༔ དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག༔ ལྷ་རྟོག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ བདུད་རྩིའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ༔ སྤྱན་དྲངས་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ༔ ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ༔ བསྟོད་པ་བྱ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་བསྡུས་གང་འཐད་བྱའོ༔ གཉིས་པ་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པར་འདོད་ན་མངོན་རྟོགས་དང་ཕྲིན་ལས་གྱི་གཞུང་རྒྱས་པར་བསྲང་༔ རྩ་བའི་གསུམ་པ་ནུས་པ་སྔགས་བཟླ་བ་ལ༔ བསྙེན་པ་དང་༔ སྒྲུབ་པ་དང་༔ ལས་ལ་སྦྱར་བའོ༔ དང་པོ་ནི༔ ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་བསྒྲུབས་ནས༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དབུས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་མེའི་རང་བཞིན་གཡས་སུ་དམར་ཁྱིར་ཏེ་འཁོར་བ༔ བདག་གིས་སྔགས་བཟླས་པས་ལུས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་བསྒྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ བསྙེན་པའི་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞིའམ་གཅིག་བཟླའོ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་སྔགས་སོ་སོར་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྔགས་སོ༔ ཨོཾ་ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཁྱུང་གིའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕུར་པའི་འོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཤིན་རྗེའི་འོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྱག་རྡོར་གྱིའོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མགོན་པོ་ནག་པོའི་འོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཁྲོ་བཅུའི་འོ༔ ཛཿཧཱུཾ་བྃ་ཧོཿ ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ དེ་ལྟར་ལྷ་སོ་སོ་ལ་དམིགས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འབུམ༔ གཞན་རྣམས་ལ་ཁྲི་རེ་བཟླའོ༔ གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཏེ༔ སྔགས་ཐེམས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ༔ རྩ་བའི་བཞི་པ་ལྷ་སྔགས་རྫོགས་རིམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི༔ ཐུན་གྱི་མཐར་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་དང་༔ གཏོར་ཚོགས་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱས་ལ༔ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བསྡུ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོ་མ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་བསྡུ༔ ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསྡུ༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རིམ་བཞིན་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ༔ ཧཱུྃ་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་རང་བབས་སུ་འཇོག༔ སེམས་རྟག་ཆད་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི་དོན་དམ་པའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་ཞལ་མཇལ་བ་ཡིན་པས༔ དེའི་ངང་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མི་བཅོས༔ མི་སྤྲོ༔ མི་བསྡུ༔ རྗེས་སུ་མི་འབྲང་༔ སེམས་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟ་བུ་ལ་བཞག་བྱ་དང་འཇོག་བྱེད་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་ལྷ་སྔགས་རྫོགས་རིམ་དུ་བསྡུ་བ་མཐར་ཐུག་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་གོ༔ རྩ་བའི་མན་ངག་ལྔ་པ་རྗེས་སྤྱོད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་ནི༔ དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པས་སྤྱོད་པར་བྱས་ཏེ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས་གཞའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་བདག་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་དང་༔ གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལས་སྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར་བར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ དེར་མ་ཟད་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ༔ གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན༔ བྱེད་རྗོད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ལ༔ དགེ་བ་བསྔོ༔ སྨོན་ལམ་གདབ༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤྱོད་ལམ་ཅི་དང་ཅི་བྱེད་ཀྱང་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩིས་ཟིན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་རྗེས་སྤྱོད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའོ༔ རྩ་བའི་དྲུག་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་སྟེ་ཐུན་བཞིར་བཅད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ༔ རྟགས་མཐོང་བའམ༔ བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གསལ་སྣང་བརྟན་པ་དང་༔ བཟླས་པའི་གྲངས་ཐེམས་ནས་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ལ་མཆོད༔ དངོས་གྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླང་༔ རྟེན་རྫས་དང་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་མི་འབྲལ་བར་འཆང་༔ སྦྱིན་སྲེག་གིས་བོགས་དབྱུང་༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོས་མཐའ་བསྡུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་གསོལ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ༔ ཕྱི་ནང་གི་མཚམས་གྲོལ༔ བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ རྒྱུན་གྱི་ཡི་དམ་ནར་མར་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ རྟགས་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་ངོ་༔ དེའང་རྟགས་ལ་གསུམ་སྟེ༔ རབ་དངོས་སུ་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་བ་དང་༔ གསུང་ཐོས་པ་དང་༔ བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་དང་༔ ཡི་དམ་གྱི་སྐུར་སྤྲུལ་སྒྱུར་ནུས་པ་དང་༔ རྟ་སྐད་ས་གཡོ་བ་ཙམ་དུ་ཐོན་པ་སོགས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་འབྱུང་ངོ་༔ འབྲིང་དེ་ལྟ་བུ་ཉམས་བཟང་པོའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་ལས་བདུད་རྩི་བབས་པ་དང་༔ སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཁོལ་བ་དང་༔ སྤོས་དང་མར་མེ་རང་འབར་ཞིང་ཉིན་ཞག་མང་དུ་ཐུབ་པ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ངོ་༔ ཐ་མའང་རྨི་ལམ་དུ་གོང་གི་ལྟས་ཅི་རིགས་པར་མཐོང་བ་དང་༔ ལུས་ལས་མེ་འབར་བ་དང་༔ རྒྱ་མཚོ་སྐམ་པ་དང་༔ ཉི་ཟླ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་༔ རི་བྲག་འུར་རྡོར་འཕེན་པ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་༔ མི་དང་མི་མ་ཡིན་མང་པོས་འདུད་བསྟོད་བྱེད་པ་དང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་དང་༔ དངོས་སུ་ཉམས་དགའ་བ༔ རིགས་དྭངས་པ༔ ཤེས་པ་ཀླུངས་སུ་ཕེབ་བ༔ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འདུ་བ་སོགས་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་གང་བྱུང་ཡང་རེ་དོགས་ཀྱི་བློས་མ་བཅིངས་པར་ཉམས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བསྐྱང་བ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ལྟར་རང་དོན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྟགས་བྱུང་ནས་གཞན་དོན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཚོགས་རབ་འབྱམས་གང་བརྩམས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་གྲུབ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ༔ རྩ་བའི་བདུན་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི༔ དབང་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག༔ ཡི་དམ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་ཡིན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དགུག༔ དབྱེ་བསྐྲད་སྲུང་ཟློག་བསད་པ་སོགས༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀུན་འབད་མེད་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་༔ དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ གདུག་པའི་ཀླུ་དང་རྒྱལ་པོ་སོགས༔ སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཐལ་བར་རློག༔ མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མཐུ་དང་ནུས་པ་གཅིག་དྲིལ་བ༔ དྲག་སྔགས་གདུག་ཅན་སྲེག་པའི་མེ༔ རྣོ་དབལ་ལས་ཀྱི་སྤུ་གྲི་ཆེ༔ དྲེགས་པ་གནད་དབབ་མཚོན་ཆའི་ངར༔ གདུག་བྱེད་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུགས་པའི་རྒྱུད༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྙེད་དཀའ་བ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ འདི་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ནི་རྒྱལ་བས་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་བོད་ཡུལ་སྲིན་པོ་གདོང་དམར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པས་སྐྱེས་པའི་བཙད་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྗེ་བློན་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་གཞི་བཏུལ་བའི་དོན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་དུ་མཇལ༔ ཟབ་ཆེན་གྱི་དར་དང་འབོལ་བཏིང་༔ གསེར་སྐྱོགས་དང་དངུལ་སྐྱོགས་འབྲས་ཆང་དང་འབྲུ་ཆང་གིས་བཀང་བ་དྲངས༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཞེ་ས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ༔ འདོད་ཡོན་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱིས་མཆོད༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕོངས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་དྲེགས་པ་གནད་ལ་དབབ་ཅིང་ལས་ལ་བཀོལ་བ༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་གཏན་ནས་བརླག་པ༔ ཁྱད་པར་སྲོག་བདག་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་རང་དབང་མེད་པར་འདྲེན་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ན༔ གུ་རུས་ཀྱང་ཞལ་གྱི་འཛུམ་བསྟན༔ དགྱེས་པའི་གསུང་བསྒྲག༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མནོག་ཆོས་སུ་སྩལ་བ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དམ་པར་བྱའོ༔ ༁ྃ༁ྃ༁ྃ་་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ མངའ་བདག་བཙད་པོ་དང་པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གནང་བའི་གདམས་ངག་འདི་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་སྐུ་འདའ་ཁར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་བཞི་འདུས་པའི་མགོ་བོ་སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་གྱི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་དགུང་དུ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུའི་ནང་དུ་བཅུག༔ དེའང་བསེ་སྒྲོམ་རུ་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ་སྟེ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་མན་ངག་འདི༔ མ་འོངས་སྐལ་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅན༔ མངའ་བདག་སྐུ་ཡི་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་༔ འཕྲད་ནས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་བདག་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་སྦས་པའོ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ དེ་ཉིད་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་༔ སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་རྣམས་ལ་སྤེལ་བ་ལགས་སོ༔ མངྒ་ལཾ༔
[edit]

@#/__/dpal rta mgrin bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron me bzhugs so:_1234567:__dpal rta mgrin dregs pa thams cad kun nas yongs su sgrol bar mdzad pa la phyag 'tshal lo:__bde bar gshegasapa thams cad kyi nus mthu gcig tu dril ba:__gcod byed spu gri lta bu:__sreg byed me lta bu:__myur ba thog lta bu'i gdams ngag 'di la don bdun te:__rten rdzas dang dkyil 'khor 'du bya ba:__brten pa lha bskyed pa:__nus pa sngags bzla ba:__lha sngags rdzogs rim du bsdu ba:__rjes spyod lam du khyer ba:__grub pa las la sbyar ba:__bsgrubs pa'i phan yon bstan pa'o:__dang po rten rdzas dang dkyil 'khor 'du bya ba ni:__theg pa chen po'i rnal 'byor pa:__dbang dang dam tshig ldan pas:__g.ya' ri'am gangs ri'am:__mtsho gnyan gyi 'gram mam:__bkra shis pa'i gnas su phyi mtshams dang nang mtshams bcad:__dam tshig nyams chag yod na bshags:__dkon mchog gsum la gsol ba gdab:__dge ba'i las ci 'grub bya:__de nas sa bdag la sa slong ba'i cho gas bslangs la:__bkra shis pa'i sa la ma rdal khru gang 'dom gang ngos snyoms par bya:__dbus nas yar chag gang gi mtho ba'i ngos su tsan+dan dang :__gla ba dang :__ga bur la sogs pas byugs:__dri bzang dang bdud rtsi'i chus chag chag gdab:__gzhon nu mas bkal ba'i srad bu dmar po byin gyis brlabs te thog mar sgo rkyang gi thig gdab bo:__de nas dkyil 'khor bri ba ni:__pho brang dbus su 'khor lo ser po rtsibs brgyad pa:__phyi rim 'khor lo ser po rtsibs bcu pa:__rtsibs mchan dmar ba:__lte bar zla gam dmar po sgo gcig pa thod pas mtshan pa:__lha snam phyogs tshon:__sgo dang sgo rgyan gyis mdzes pa:__lha gnas rnams su lha mtshan ci rigs dang :__phyi rol du rdo rje'i ra ba me dang bcas pa'i bar spyi ltar bkrag mdangs gzi brjid dang ldan par bri'o:__de ni dkyil 'khor 'du bya ba'o:__de nas rten rdzas bsham pa ni:__lcags sam seng ldeng ngam tsan+dan gyi phur pa khro zhal rta mgos mtshan pa la dar dmar pos brgyan pa dang :__sgrub pa'i rdzas:__gu gul gla ba shing kun dang :__mi khrag khyi khrag ra rgod khrag:__btsan dug ra dug spyang dug pa:__thal chen thog lcags rma bya'i sgro:__yungs dkar yungs nag ke shang tshe:__gcan zan mche ba sder mo dang :__khyad par spyang ki'i mche ba dang :__khra yi sder mo bya glag mchu:__zangs phye lcags phye rbab rdo sogs:__drag po sgrub pa'i rdzas yin no:__de ltar legs par 'du byas nas mdun du bzhag:__rang nyid rta mgrin gyi skur gsal ba'i thugs ka nas hU~M yig smug nag cig 'phros phur bu la thim pas phur bu skad cig gis stod rta mchog rol pa khro bo chen po zhal gsum phyag drug rta gdong rngams pa'i zhal can:__smad rno dbal phur bu 'bar ba:__sku'i cha thams cad du dkyil 'khor gyi lha tshogs yongs su rdzogs pa:__khams gsum sgrol ba'i nus pa dang ldan pa'i gnas gsum du oM AHhU~M:__dbu rgyan la rigs lnga'i sa bon:__phur bu'i dbal la hU~M gsum:__zur gsum la phaT gsum gyis mtshan pa:__ye shes lnga dang rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur:__slar yang 'od zer 'phros pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi ye shes spyan drangs:__gnas gsum du thim pas byin gyis brlabs:__lha dang sngags dang ye shes kyi 'od zer gyis khams gsum gyi rtog pa sbyangs:__gzi byin bskyed pa'i phyir yungs dkar brab:__oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya pi ta le maN+Da la rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__ces ba spu'i bu ga thams cad khro chung gi go chas gtams pas gzi byin mchog tu 'bar bar bsam:__gu gul gyis bdug cing :__oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya ma gu ta la pra ta la hU~M phaT:__ces brjod pas khros 'khrugs rngams par bsam:__phur rtse la rak+tas byugs shing :__oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya ma hA rak+ta dz+wa la maN+Dal hU~M:__zhes brjod pas gdul bya la thugs rjes chags pa'i mdangs dang ldan par bsam:__phur gdan gru gsum dgra bgegs byi chings su bsnol ba'i gdan dang bcas pa'i dbus su bzhugs su gsol la:__oM pad+ma kro d+ha ha ya grI wa kI li kI la ya sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes brjod pas gar dgu'i nyams dang sprul pa dang :__sgra dang 'od zer gyi 'phro 'du dang bcas dgyes bzhin du bzhugs par bsam:__gong gi rdzas rnams khrol bu'am:__phye ma'am:__mchog tu bsngags pa mu zi nag po dang gla rtsi gi waM rnams sbyar ba dri chu bar pas ril bur dril ba g.yag rgod kyi ra cor blugs:__phur pa dang sbrel:__gzungs thag dmar po btags:__dzaba? dbyangs dang bcas dkyil 'khor la bskor zhing gyer tshig gis bzhugs su gsol ba ni:__hU~M:__khams gsum sgrol ba'i kI la ya:__rta mchog dkyil 'khor yongs su rdzogs:__bsnyen sgrub phrin las mdzad pa'i phyir:__dkyil 'khor dbus su bzhugs su gsol:__dkyil 'khor dbus su bzhugs nas kyang :__sgrub pa'i bar chad bsal ba dang :__dregs pa dgra bgegs bsgral ba dang :__dngos grub rnam gnyis stsal du gsol:__oM pad+ma kro d+ha ha ya grI wa badz+ra kI li kI la ya maN+Da la b+h+rU~M:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__tiSh+Tha lhan:__zhes brjod:__slar yang ye shes kyi byin dbab:__spos kyis bdug:__rol mo khrol:__khro bo rol pa'i stangs stabs kyis mnga' gsol:__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__phur bu la thim pas dkyil 'khor pa rnams kyi gzi byin mchog tu 'bar:__rdzas rnams kyang khro chung mtshon cha sna tshogs thogs pa til gyi gang bu kha bye ba bzhin shig shig yom yom du gyur par bsams la:__sngags dbyangs bya:__de ltar byas pas sgrub rten dang sgrub rdzas la brten nas bsnyen sgrub kyi las ka brgya rtsa brgyad 'grub par 'gyur ro:__de ni rten dkyil 'khor dang dam rdzas 'du bya ba'i rim pa'o:__gzhan yang dpal gyi sgrub gtor dang :__sman raka gtor gsum nyer spyod sogs mchod skong gi yo byad rnams mdzes shing rngams la brjid dang ldan pa bshams la byin gyis brlab pa'ang bya'o:__gnyis pa brten pa lha bskyed pa la gnyis te:__nang lus kyi dkyil 'khor lhar bskyed pa dang :__phyi mtshan ma'i dkyil 'khor lhar bskyed pa'o:__dang po ni:__bgegs la gtor ma sbyin zhing mtshams bcad pa sogs sngon 'gro'i las rim gyi phrin las rgyas bsdus ji ltar rigs par bya:__dngos gzhi ni:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM:__chos thams cad dbyings dang rig pa gnyis su med pa'i stong pa nyid dang snying rje chen po'i ngang las:__rig rtsal 'gag med chos nyid kyi rang sgra b+h+rU~M badz+ra maN+Da la zhes nam mkha' nas sgra brnyan ltar grags pa'i rkyen gyis snod bcud thams cad khrag 'thung rol pa'i zhing dang gzhal med khang rdo rje srung ba'i 'khor lo dang dur khrod kyi chos thams cad kyis 'jigs par byas pa'i dbus su:__pa~M pad+ma maN+Da la:__sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa:__a tsan+d+ra maN+Da la:__pad+ma'i ze 'bru'i lte bar zla ba'i dkyil 'khor:__raM sUr+Ya maN+Da la:__de'i steng du nyi ma'i dkyil 'khor:__ma hA ru dra maN+Da la:__de'i dbus su gnod sbyin pho mo byi chings su bsnol ba'i gdan dang bcas pa bsam:__hU~M pad+ma kro d+ha ha ya grI wa maN+Da la:__zhes brjod pas bdag nyid dpal chen rta mgrin zhal gsum phyag drug pa:__zhabs bzhi gyad chen po'i dor stabs su bgrad pa:__sku dang rtsa zhal dmar zhing smug pa'i mdangs 'od rab tu 'tsher ba:__g.yas zhal dkar la g.yon zhal dmar ba:__phyag g.yas gsum na rdo rje'i tho ba gdengs pa:__g.yon gsum gyis sdigs mdzub sgreng ba'i rtse las bskal ba'i me chen 'bar ba:__dbu gsum gyi steng du rta mgo ljang gu rta skad drag tu 'tsher ba:__rta mgo dbus ma'i rtser gsung gi khyung dmar po:__g.yas pa'i steng sku'i khyung dkar po:__g.yon pa'i steng thugs kyi khyung mthing nag rngams shing brjid pas mtshan pa:__ral pa kham nag srid pa'i rtse mor 'bar ba:__spyan dgu sdang mig nyi zla ltar 'khyil zhing :__sma ra dang smin ma dang ba spu'i khung bu thams cad nas ye shes kyi me 'od 'phro bas khams gsum gyi gdug pa can thams cad sreg par mdzad pa:__sku'i cha rnams su khrag gi thig le:__zhag gi sor ris:__thal chen gyi tshom bu bkod pa:__sku stod la glang chen gyi ko rlon:__sku smad la stag lpags kyi sham thabs zhing gi ske rags kyis bcings pa:__thod skam lngas dbu brgyan cing :__thod rlon lnga bcu'i do shal se ral khar thogs pa:__sbrul dkar pos rtsa chings:__ser pos rna cha:__dmar pos phyag gdub:__ljang gus mgur chu:__nag pos rkang gdub dang ske rags bcings pa:__rus pa'i rgyan thams cad kyis brgyan cing :__gtum zhing rngams la 'jigs pa'i bdag nyid can gyi pang du yum pad+ma gzi ldan ma dmar po phyag g.yas 'khor lo 'dzin pa yab la 'khyud cing :__g.yon thod pa khrag gis gang ba yab la stob pa:__dur khrod kyi chas thams cad kyis brgyan cing mnyam par sbyor ba:__sku'i gnas lngar rigs lnga'i he ru ka yab yum:__de rnams kyi thugs kar spyi bor 'jam dpal gshin rje gshed:__mgrin par pad+ma rta mgrin:__thugs dbus su phyag na rdo rje:__lte bar mgon po nag po:__gsang gnas su rdo rje gzhon nu rnams so so'i yum dang bcas pa:__sku'i gnas bcur khro bo chen po bcu:__yan lag bzhi la sgo ma bzhi:__ba spu'i khung bu thams cad khro bo dang khro mo bka' sdod dregs pa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spro zhing bsdu ba'i bdag nyid chen po:__gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las rdo rje gsum gyi bdag nyid du gyur par bsam:__slar yang thugs ka'i 'od zer gyis dbang gis lha rgyal ba rigs lnga yum dang bcas pa spyan drangs:__rigs lnga'i thugs ka nas lha mo bum pa thogs pa dpag tu med pa byung ste:__hU~M:__pad+ma dbang gi dkyil 'khor du:__dug lnga rnam par dag pa yi:__ye shes lnga yi dbang mchog 'dis:__rgyal ba'i sras po khyod dbang bskur:__oM badz+rA b+ha ba a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes gsungs shing ye shes kyi bdud rtsis spyi bo nas dbang bskur:__dbang gi chu rgyun gyis lus kyi nang thams cad gang :__rtog pa'i dri ma thams cad dag:__lha rtog dbyer med kyi dbang thob:__bdud rtsi'i lhag ma spyi bor 'khyil pa las rigs kyi bdag pos dbur brgyan par bsams la:__spyan drangs zhing bzhugs su gsol ba:__phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba:__bstod pa bya ba'i rim pa rnams phrin las rgyas bsdus gang 'thad bya'o:__gnyis pa phyi mtshan ma'i dkyil 'khor bskyed par 'dod na mngon rtogs dang phrin las gyi gzhung rgyas par bsrang :__rtsa ba'i gsum pa nus pa sngags bzla ba la:__bsnyen pa dang :__sgrub pa dang :__las la sbyar ba'o:____dang po ni:__lus kyi dkyil 'khor gsal snang brtan por bsgrubs nas:__thugs ka'i ye shes sems dpa' phyag na rdo rje'i thugs dbus nyi ma'i dkyil 'khor hU~M yig dmar pos mtshan pa'i mthar sngags 'bru re re bzhin me'i rang bzhin g.yas su dmar khyir te 'khor ba:__bdag gis sngags bzlas pas lus kyi lha rnams kyis kyang sngags sgra di ri ri bsgrags pa la brten nas ye shes kyi gzi byin 'bar:__snang srid thams cad dbang du 'dus:__zil gyis mnan:__gdug pa can thams cad tshar bcad:__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa lhun gyis grub par bsams la:__bsnyen pa'i sngags 'bum phrag bzhi'am gcig bzla'o:__gnyis pa sgrub sngags so sor bzla bar spro na oM hrIHpad+ma kro d+ha kro d+hI shwa rI ha ya grI ba hu lu hu lu hU~M phaT:__gtso bo yab yum gyi sngags so:__oM khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaT:__khyung gi'o:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan ba~M hU~M phaT:__phur pa'i 'o:__oM shrI ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza ra Na hU~M phaT:__gshin rje'i 'o:__oM badz+ra tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__phyag rdor gyi'o:__oM shrI ma hA kA la hU~M phaT:__mgon po nag po'i 'o:__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M phaT:__khro bcu'i 'o:__dzaHhUM ba~M hoH__shAn+tiM puSh+tiM pa shaM mA ra ya rbad:__de ltar lha so so la dmigs nas gtso bo yab yum la 'bum:__gzhan rnams la khri re bzla'o:__gsum pa las sbyor ni:__spyi dang bye brag gnyis te:__sngags thems su bshad pa ltar ro:__rtsa ba'i bzhi pa lha sngags rdzogs rim du bsdu ba ni:__thun gyi mthar stong tshigs kyi mchod bstod dang :__gtor tshogs sogs ji ltar rigs pa byas la:__phyi snod kyi 'jig rten thams cad dpal rta mgrin gyi rang bzhin du byin gyis brlabs pa gzhal yas khang la bsdu:__gzhal yas khang sgo ma bzhi dang bcas pa khro bo bcu la bsdu:__khro bo bcu khro chen bzhi yab yum dang bcas pa gtso bo yab yum la bsdu:__gtso bo yab yum rim bzhin thugs ka'i hU~M la bsdu:__hU~M yang mi dmigs pa stong pa nyid kyi ngang du thim par bsams la lus gnad bsrang :__rlung ro bsal la rang babs su 'jog:__sems rtag chad gzung 'dzin gyi mtha' las 'das pa skye 'gag med pa nam mkha' lta bu ni don dam pa'i dpal rta mgrin gyi rang zhal mjal ba yin pas:__de'i ngang la rnam par rtog pas mi bcos:__mi spro:__mi bsdu:__rjes su mi 'brang :__sems nyid rig pa gcer bu mtshan ma dang bral ba nam mkha'i dbyings lta bu la bzhag bya dang 'jog byed med pa ni chos kyi sku'o:__de ltar shes par byas nas nyams len chu bo'i rgyun bzhin du bskyang ngo :__de ni lha sngags rdzogs rim du bsdu ba mthar thug yang dag pa'i man ngag go:__rtsa ba'i man ngag lnga pa rjes spyod lam du khyer ba ni:__de nyid kyi ngang las rol pa 'gag pa med pas spyod par byas te:__chos kyi sku'i dbyings nam mkha' lta bu las gzha' tshon shar ba ltar bdag nyid dpal rta mgrin sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas rdo rje'i tho ba dang :__g.yon sdigs mdzub kyi rtse las skal pa'i me chen 'bar bar lam gyis gsal:__der ma zad snang ba thams cad dpal rta mgrin gyi sku:__grags pa thams cad sngags kyi rang sgra:__dran rtog thams cad chos nyid kyi rang bzhin:__byed rjod thams cad ye shes kyi rol pa 'ba' zhig tu bsams la:__dge ba bsngo:__smon lam gdab:__bkra shis brjod:__'gro 'chag nyal 'dug gi spyod lam ci dang ci byed kyang lha sngags ye shes kyi rtsis zin par bya'o:__de ni rjes spyod lam du khyer ba'o:__rtsa ba'i drug pa las la sbyar ba ni:__de ltar phyi nang gi dkyil 'khor gang yang rung ste thun bzhir bcad la rtse gcig tu bsgom:__rtags mthong ba'am:__bskyed rim gyi gsal snang brtan pa dang :__bzlas pa'i grangs thems nas tshogs dang gtor ma rgya cher bshams la mchod:__dngos grub tshul bzhin du blang :__rten rdzas dang sgrub rdzas rnams mi 'bral bar 'chang :__sbyin sreg gis bogs dbyung :__rdo rje'i glu bros mtha' bsdu:__dkyil 'khor gshegs gsol sogs ji ltar rigs par bya:__phyi nang gi mtshams grol:__bsngo smon bkra shis rgya cher bya:__rgyun gyi yi dam nar mar nyams su blangs pas:__rtags dang nus pa bsam gyis mi khyab pa 'byung ngo :__de'ang rtags la gsum ste:__rab dngos su yi dam lha'i zhal mthong ba dang :__gsung thos pa dang :__byin rlabs zhugs pa dang :__yi dam gyi skur sprul sgyur nus pa dang :__rta skad sa g.yo ba tsam du thon pa sogs mthong ba'i chos la 'byung ngo :__'bring de lta bu nyams bzang po'i skabs su 'byung ba dang :__sgrub rdzas las bdud rtsi babs pa dang :__sman raka gtor gsum khol ba dang :__spos dang mar me rang 'bar zhing nyin zhag mang du thub pa sogs ya mtshan pa'i ltas ci rigs pa 'byung ngo :__tha ma'ang rmi lam du gong gi ltas ci rigs par mthong ba dang :__lus las me 'bar ba dang :__rgya mtsho skam pa dang :__nyi zla lag tu bzung ba dang :__ri brag 'ur rdor 'phen pa dang :__me tog dmar po'i tshal du phyin pa dang :__mi dang mi ma yin mang pos 'dud bstod byed pa dang :__dpa' bo mkha' 'gro rnams dang tshogs kyi longs spyod byed pa sogs dang :__dngos su nyams dga' ba:__rigs dwangs pa:__shes pa klungs su pheb ba:__mi dang mi ma yin pa dang zas nor longs spyod chen po 'du ba sogs 'byung ngo :__de ltar gang byung yang re dogs kyi blos ma bcings par nyams byung rgyal du bskyang ba gal che'o:__de ltar rang don dngos grub thob pa'i rtags byung nas gzhan don zhi rgyas dbang drag gi las tshogs rab 'byams gang brtsams pa thams cad thogs pa med par 'grub pa yin pas mchog dang thun mong gi dngos grub kyis rang gzhan la phan gdags pa la brtson par bya'o:__de ni grub pa las la sbyar ba'o:__rtsa ba'i bdun pa bsgrubs pa'i phan yon bstan pa ni:__dbang chen khro bo'i rgyal po mchog:__yi dam kun gyi mthar thug yin:__zhi dang rgyas dang dbang dang dgug:__dbye bskrad srung zlog bsad pa sogs:__thun mong las kun 'bad med 'grub:__khyad par lha srin sde brgyad dang :__dregs pa can rnams zil gyis non:__gdug pa'i klu dang rgyal po sogs:__skad cig tsam gyis thal bar rlog:__mthar thug mchog gi dngos grub ni:__pad+ma dbang chen tshe 'dir 'grub:__de ltar bde gshegs thams cad kyi:__mthu dang nus pa gcig dril ba:__drag sngags gdug can sreg pa'i me:__rno dbal las kyi spu gri che:__dregs pa gnad dbab mtshon cha'i ngar:__gdug byed khrag tu skyugs pa'i rgyud:__'jig rten gsum na rnyed dka' ba:__yid bzhin nor bu lta bu'o:__zhes gsungs so:__rgya rgya rgya:__'di lta bu'i man ngag ni rgyal bas zhabs kyis ma bcag bod yul srin po gdong dmar gyi rgyal khams su:__sngon gyi smon lam gyi 'phen pas skyes pa'i btsad po khri srong lde'u btsan rje blon gyis o rgyan gyi mkhas pa gu ru pad+ma saM b+ha wa bsam yas kyi sa gzhi btul ba'i don du rgya gar nas spyan drangs te brag dmar 'om bu'i tshal du mjal:__zab chen gyi dar dang 'bol bting :__gser skyogs dang dngul skyogs 'bras chang dang 'bru chang gis bkang ba drangs:__phyag dang bskor ba zhe sa tshul bzhin du phul:__'dod yon dang spyan gzigs kyis mchod:__rin chen gser gyi maN+Dal phongs med du phul nas ma 'ongs pa'i dus kyi gdul bya rnams la thugs brtse bas dgongs te dregs pa gnad la dbab cing las la bkol ba:__'byung po gdug pa can tshar bcad pa:__dgra bgegs byad ma gtan nas brlag pa:__khyad par srog bdag gza' klu rgyal gsum gyi srog snying rang dbang med par 'dren nus pa'i gdams ngag zab mo 'di lta bu zhus pa na:__gu rus kyang zhal gyi 'dzum bstan:__dgyes pa'i gsung bsgrag:__thugs kyi brnag pa khyad par can mnog chos su stsal ba yin pas shin tu bka' dam par bya'o:__\u0f01\u0f83\u0f01\u0f83\u0f01\u0f83 rgya rgya rgya:_a+thi+-i:__mnga' bdag btsad po dang pa gor bai ro tsa na la gnang ba'i gdams ngag 'di mnga' bdag khri srong sku 'da' khar lho phyogs mon gyi yul chu bzhi 'dus pa'i mgo bo spa gro dpyad dkar gyi brag dmar po me lce dgung du chad pa 'dra ba la rin chen gser gyi sgrom bu'i nang du bcug:__de'ang bse sgrom ru sbal gyi dbyibs can du bcug nas rgya bdun gyis btab ste:__bde gshegs thugs dril man ngag 'di:__ma 'ongs skal pa'i las 'phro can:__mnga' bdag sku yi thugs sprul dang :__'phrad nas 'gro don byed par shog:__ces smon lam dang bcas gter bdag mgon po nag po la gnyer du gtad nas sbas pa'o:__gter rgya:__gab rgya:__gtad rgya:__a+thi+-i:__de nyid 'don pa'i dus la babs pa na gru gu'i yul du 'khrungs pa'i las dang smon lam can rdo rje yang dbang gter gyis spyan drangs shing :__skal ldan chos bdag rnams la spel ba lags so:__mang+ga laM:

Footnotes

Other Information