JKW-KABAB-18-TSHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན།
Wylie title sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan JKW-KABAB-18-TSHA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 27, Pages 169-171 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 169-171. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
[edit]
༄༅། །སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ༡༠ །མཁའ་ཁྱབ་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་བྱའི་ཕྱིར། །སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་ལ་རབ་སྦྱར་ནས། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒཽམ་པར་བགྱི། ༢༠ །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་བཤག །དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་ཏུ། །རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ། ༣༠ ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བར་ཆད་བརྩམས་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཀུན། །མཆོད་སྦྱིན་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདི་ལོངས་ལ། །རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས། ༤༠ ཧྲཱིཿ ཀུན་བརྟག་སྣང་བ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས། །གཞན་དབང་སྲིད་པ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །ཡོངས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་བྱིན་བརླབས་པས། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་མཚམས་བཅད་གྱུར། ༥༠ ཨོཾ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཕྱོགས་བཅུ་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །སྐུ་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ༦༠ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་སྤྲིན། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ༧༠ ༈ །མཎྜལ་གྱི་རིམ་པ་བསོད་ནམས་ཆར་འབེབས་ཅེས་བྱ་བ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདག་གཞན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའི། །འོག་གཞི་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་གཞིར། །ཕྱི་རོལ་ལྕགས་རིས་ཁོར་ཡུག་བསྐོར། །དབུས་སུ་རི་རབ་ལྷུན་པོ་དང༌། །ཕྱོགས་མཚམས་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །འདོད་འཇོའི་བ་དང་མ་རྨོས་ཚལ། །རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་གཏེར་ཆེན་བུམ། །སྒེག་སོགས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང༌། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་སྣང་བས་མཛེས། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེང༌། །གཞན་ཡང་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ནི། །མ་ཚང་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྟུལ་སྙེད་ཀྱི། །ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་བསམ་མི་ཁྱབ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་དང་རིག་པ་དང༌། །མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འབུལ་བར་བགྱི། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང༌། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོཾ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥཱ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ།། །།
[edit]

!__/sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan zhes bya ba/__/bdag dang mtha' yas sems can ma lus kun/__/deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/sku gsum dbyer med dkon mchog gsum gyi dngos/__/bla ma'i sku gsung thugs la skyabs su mchi/__10__/mkha' khyab pha ma rigs drug sems can kun/__/bla med byang chub mchog la 'god bya'i phyir/__/smon 'jug don dam sems la rab sbyar nas/__/rim gnyis zab mo'i rnal 'byor bsgaum par bgyi/__20__/bla ma mchog gsum rgyal ba sras bcas la/__/gus pas phyag 'tshal mchod 'bul sdig ltung bshag__/dge la yi rang chos 'khor bskor bzhin tu/__/rtag par bzhugs gsol dge tshogs 'gro la bsngo/__30__hU~M/__ye shes rol pa lha yi dkyil 'khor 'dir/__/bar chad brtsams pa'i gdon bgegs 'byung po kun/__/mchod sbyin 'dod yon lnga ldan 'di longs la/__/rang rang so so'i gnas su bde bar dengs/__40__hrIH__kun brtag snang ba rdo rje'i srung 'khor dbus/__/gzhan dbang srid pa lha sngags chos skur shar/__/yongs grub ye shes mchog gis byin brlabs pas/__/gzung 'dzin 'khrul pa'i gdon bgegs mtshams bcad gyur/__50__oM/__chos kyi dbyings dang bde chen longs spyod rdzogs/__/phyogs bcu rab 'byams sprul pa'i zhing khams nas/__/sku gsum bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/'dir gshegs dbang bskur byin phob dngos grub stsol/__60__oM A hU~M/__snang srid gzhir bzhengs mchod pa'i phyag rgya che/__/phyi nang gsang ba bla na med pa'i sprin/__/mi zad nam mkha' mdzod kyi ting 'dzin las/__/kun tu bzang po'i rnam 'phrul rgya mtshor gyur/_70_!__/maN+Dal gyi rim pa bsod nams char 'bebs ces bya ba/__oM AHhU~M/__bdag gzhan lus dang longs spyod dang*/__/dus gsum dge tshogs las byung ba'i/__/'og gzhi dbang chen gser gyi gzhir/__/phyi rol lcags ris khor yug bskor/__/dbus su ri rab lhun po dang*/__/phyogs mtshams gling bzhi gling phran brgyad/__/rin chen ri bo dpag bsam shing*/__/'dod 'jo'i ba dang ma rmos tshal/__/rgyal srid sna bdun gter chen bum/__/sgeg sogs mchod pa'i lha mo dang*/__/nyi ma zla ba'i snang bas mdzes/__/gdugs dang rgyal mtshan srid rtser bsgreng*/__/gzhan yang lha mi'i dpal 'byor ni/__/ma tshang med pa'i mchod sprin che/__/rdul gcig steng na rtul snyed kyi/__/zhing khams rab 'byams bsam mi khyab/__/dngos bshams gzungs dang rig pa dang*/__/mos pa'i stobs kyis rnam sprul te/__/'khor ba ji srid gnas kyi bar/__/rtsa brgyud bla ma yi dam lha/__/phyogs bcu'i sangs rgyas byang chub sems/__/chos srung nor lha'i tshogs bcas la/__/sgo gsum gus pas 'bul bar bgyi/__/thugs rje'i dbang gis bzhes nas kyang*/__/bdag dang mtha' yas sems can gyi/__/nad gdon sdig sgrib zhi ba dang*/__/bsod nams ye shes tshogs rdzogs nas/__/don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/oM gu ru bud+d+ha bo d+hi sa twA sa pa ri wA ra rat+na maN+Dal pU dza me g+ha sa mu dra s+phA ra Na sa ma ye AHhU~M//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]