JKW-KABAB-05-CA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
Wylie title pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub JKW-KABAB-05-CA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 6, Pages 111-112 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 111-112. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-031
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བཀླག་ཆོག་ཁྲིགས་སྡེབས་སུ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་ཨཱ་ཡུ་ཏིཥྛནྟུ།།

ces pa'ang dge sbyong phrin las rgya mtsho nas bskul ngor bklag chog khrigs sdebs su mang+ga las bris pa A yu tiSh+Than+tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་བར་འདོད་ན། བཟླས་དམིགས་འདི་ཁོ་ནའམ། རྩ་བའི་བཟླས་པའི་གཤམ་དུ་ཁྱུག་ཙམ་སྦྱར་ཀྱང་རུང་སྟེ། བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པའི་ལྟེ་བར་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཧྲཱིཿདམར་པོས་མཚན་པའི་མཐའ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསལ་བཏབ་ནས་བཟླས་པས་འོད་ཟེར། མདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་ན་་་་འཕྲོས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཞེས་སྦྱར་དགོས། དམར་པོ་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་སྤྲོས༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་འཕྲོག་པ་དང༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་ཚེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད༔ དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་བྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ གཡུང་དྲུང་གི་ཚེ༔ རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ལང་ཚོ་རིག་འཛིན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། ཐུན་མཐར་ཚེ་འགུགས་པའི་ཕྱིར་མདའ་དར་དམར་པོ་གཡབ་ལ། ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་རང་ཤར་བ༔ འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་རིགས་བྱེད་མ༔ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ལོ་མཐུ་རྩལ་བསྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་བཀང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ བླ་ཚེ་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ སྲོག་ཚེ་ཉམས་པའི་རྫིང་བུ་གསོས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་དབང་མེད་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམས༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཿ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མི་འགྱུར་སྲོག་གི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ངང་༔ འཕོ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱས་བཏབ་བོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་གྷརྦྷ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གྲུབ་བོ། བསྙེན་ཚད་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་ན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླ་བ་དང་སྤྲོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་མདུན་དཀྱིལ་ལ་ཚེ་རྟེན་ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། མདའ་དར་བཅས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་བཀོད་ལ་མཆོད་པས་བསྐོར། བདག་མདུན་ཆོ་ག་རྒྱས་པས་ཁོག་ཕུབ། མཐར་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སོགས་བྱ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཟླས་དམིགས་ཁོ་ན་སྦྱར་བས་ཀྱང་རུང་བས་སྐབས་བྱེད་པར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བཀླག་ཆོག་ཁྲིགས་སྡེབས་སུ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་ཨཱ་ཡུ་ཏིཥྛནྟུ།།
[edit]

@#/__/pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub bya bar 'dod na/__bzlas dmigs 'di kho na'am/__rtsa ba'i bzlas pa'i gsham du khyug tsam sbyar kyang rung ste/__bdag gi thugs kar nyi zla'i gwa'u srub med pa'i lte bar rlung sems mi 'gyur ba'i thig le dkar dmar 'od lnga 'phro ba hrIHdmar pos mtshan pa'i mtha' sngags kyis bskor ba gsal btab nas bzlas pas 'od zer/__mdun bskyed dang 'brel na 'phros mdun bskyed kyi thugs dam bskul:__bdag mdun 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer dmar po zhes sbyar dgos/__dmar po dang pho nya'i tshogs spros:__khams gsum thams cad khyab:__rang gi bla tshe sde brgyad 'byung pos 'phrog pa dang:__'khor 'das kyi tshe bcud bdud rtsi'i rnam par bkug:__snying ga'i hrIHla thim pas sha khrag drod dbugs sems kyi tshe nyams pa sor chud:__dus min gyi 'chi ba cha dang bcas pa byang :__rdo rje'i srog:__g.yung drung gi tshe:__rgyun gyis rtag pa'i lang tsho rig 'dzin tshe'i dngos grub thob par bsam la:__oM pad+ma DA ki ni ku ru kul+le hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes bzla/__thun mthar tshe 'gugs pa'i phyir mda' dar dmar po g.yab la/__oM:__mi 'gyur rtag pa'i ye shes las:__phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:__'chi med mchog stsol rigs byed ma:__ku ru kul+le dbyings nas bzhengs:__thugs rje bskul lo mthu rtsal bskyed:__'od zer pho nya'i cho 'phrul gyis:__'khor 'das brtan g.yo'i khams kun bkang :__rnal 'byor bdag cag sgrub pa po'i:__bla tshe yar ba rang sor chud:__srog tshe nyams pa'i rdzing bu gsos:__srid zhi'i tshe bcud dbang med bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstims:__dus min 'chi ba'i bar chad sol:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM pad+ma DA ki ni ku kul+le hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__aH__'khor 'das dwangs bcud rdo rje'i tshe:__mi 'gyur srog gi thig ler thim:__stong gsal rang byung gnyug ma'i ngang :__'pho med rtag pa'i rgyas btab bo:__dz+nyA na badz+ra g+har+b+ha a AH__zhes lta bas rgyas btab ste mnyam par bzhag pas grub bo/__bsnyen tshad tshul bzhin byed na 'bum phrag gsum bzla ba dang spros pa dang 'brel na mdun dkyil la tshe rten tshe 'brang*/__tshe ril/__tshe chang*/__mda' dar bcas dngos grub kyi rten bkod la mchod pas bskor/__bdag mdun cho ga rgyas pas khog phub/__mthar dngos grub len pa sogs bya/__rgyun gyi rnal 'byor la bzlas dmigs kho na sbyar bas kyang rung bas skabs byed par bya'o/__/ces pa'ang dge sbyong phrin las rgya mtsho nas bskul ngor bklag chog khrigs sdebs su mang+ga las bris pa A yu tiSh+Than+tu//_

Footnotes

Other Information