JKW-KABAB-18-TSHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa JKW-KABAB-18-TSHA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 29, Pages 175-184 (Folios 1a to 5b5)
Author མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་བཟང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ (khri srong lde'u btsan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 175-184. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Cycle འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ ('jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-22-ZA-010
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-033
Colophon

'di ni bka' min gter ma min/__/dag pa'i snang ba lta ga la/__/so so skye bo tha shal gyi/__/rnam rtog 'og 'gyu'i phreng ba yin/__/de lta na yang 'jam pa'i dpal/__/khri srong rje de'i mtshan tsam yang/__/bskal mang rna bar thob dka'i phyir/__/dad pa'i me tog snying nas rgyas/__/mos gus sbrang rtsi'i zil dngar rgyun/__/'gog pa med par 'jo ba la/__/legs byas cung zad mchis srid na/__/'gro kun nyer 'tshe'i gzhir gyur cig__/shrI many+dzu g+ho Sha pra h+ma puSh+pa de ba'i ye shes chen po'i byin rlabs cung zad thob pa la brten nas mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas blo gros kyi A dar+shar ji ltar shar ba bzo med du skad cig gis bris pa sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཛྙཱ ནཱ ལོ ཀ བྲྀ དྡྷི ནཱ མ མ ཉྫུ གྷོ ཥ ཏཱ དྷ རྨ རཱ ཛ བྲ ཧྨཱ དེ ཝ པུ ཥྤ སྱ ཡོ ག བི ཧ ར ཏི སྨ།།

༄༅། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་གྷོ་ཥཱ་ཡ། སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་རུ། །སྒྲིབ་གསུམ་ཟད་པའི་འོད་པོ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །དད་པས་བསྙེན་ལས་བློ་གྲོས་ཀྱི། །པདྨོ་ལྷག་པར་རྒྱས་འདོད་ན། །དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང༌། །དེ་ལ་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ། །རྣམ་པ་བདུན་ལས་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ཨ། གཟོད་ནས་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །དབྱེར་མེད་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཇམ་མགོན་བླ་མར་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོཿ ལས་ཉོན་གཞན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས། །ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །ཡོངས་གྲུབ་གདོད་མའི་སར་འགོད་སླད། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི། གསུམ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་བླ་མ་ལྷར། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །རབ་འབྱམས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །སྟོབས་བཞིས་སྡིག་ལྟུང་ཚོགས་ཀུན་བཤགས། །འཁོར་འདས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཞི་བསིལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །དགེ་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྔོ། །བཞི་པ་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་གཅོད་ནི། ཧཱུྃ། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀའི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོས་མཐར་བསྐྲད་དོ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཨོཾ། གཉུག་མ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་ཀློང༌། །མི་ཕྱེད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གུར། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་འབར་བས། །གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་མཚམས་གཅད་དོ། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བྷྲཱུྃ། དྲུག་པ་བྱིན་ཆེན་འབེབས་པ་ནི། ཧཱུྃ། རང་སྣང་དོན་གྱི་འོག་མིན་ནས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་མཆོག་དབང་སྐུར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་སྣོད་འོག་མིན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང༌། །ནང་བཅུད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སྨན་གཏོར་རཀ །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་ཆེན་འཁྲིགས། ཨོཾ་ཨཱཿསརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིར་བསྐྱེད་རིམ་ནི། ཨ། མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ནི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མའི་སྤྲིན། །རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་ངོ་བོར་བཞེངས། །དེ་ལས་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དུ་ཤར། །ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་འོད་ཟེར་ལྔས། །སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས། །འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཡུམ་ལྔའི་མཁར། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །རྒྱ་ཁྱོན་བཀོད་པ་བསམ་འདས་དབུས། །པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །རང་རིག་ཨ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཆས། །ཞི་འཛུམ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར། །ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་རྒྱས། །ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་སྡོང་བུ་འཛིན། །འདབ་མ་སྙན་ཐད་ཁ་བྱེ་བར། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་པུསྟི་བསྣམས། །ཞབས་ཟུང་རོལ་སྟབས་འོད་ལྔའི་ཀློང༌། །རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱོགས་དུས་བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཀུན། །སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་གྱུར། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཨོཾ། སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མར་རང་སྣང་བའི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །མོས་ཤིང་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་བཞི་སྐུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་དྷརྨ་རཱ་ཛ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། །གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཨ། དམ་ཚིག་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀློང༌། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེའི་སྟན་ལ་ཏིཥྛ་ལྷན། །བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧོཿ རང་བྱུང་གཉུག་མའི་བླ་མ་ལྷར། །རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དྷཱ་ཀི་ནཱིས། །རང་ཞལ་མཇལ་བའི་བརྡ་ཕྱག་གིས། །རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་འདུད། །ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧོཿ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །ཀུན་བཟང་སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ། །ནང་མཆོད་སྨན་རག་བ་ལིཾ་ཏ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་པར་དག །གསང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་འོད་གསལ་དབྱིངས། །དུག་གསུམ་རང་གྲོལ་གདོད་མའི་གཤིས། །སྤང་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ངང༌། །དག་མཉམ་རྟོགས་པའི་རྒྱན་དུ་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧོཿ དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད། ཧོཿ ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ངོ་བོ་བློ་འདས་ཅིར་མི་དམིགས། །རང་བཞིན་སྟོང་གསལ་འོད་པོ་ཆེ། །ཐུགས་རྗེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རུ་ཤར། །རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་དབྱངས། །འགྲོ་བའི་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང༌། །བསམ་པའི་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྒྱ་མཚོར་སྣང༌། །གཟུང་འཛིན་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་ཚུལ་འཆང་བ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོན་ཏན་དང༌། །ཕྲིན་ལས་འགག་མེད་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །དེ་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད་ཅིང་བསྟོད། །ཨེ་མ་ཧོ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །མི་འབྲལ་མངོན་སུམ་བྱིན་བརླབས་ནས། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་སྩལ་དུ་གསོལ། །བདུན་པ་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི། དྷཱིཿ སྙིང་དབུས་འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང༌། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དྲི་མེད་སྟོན་ཟླ་གསར་པའི་མདངས། །ཕྱག་གཉིས་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་བསྣམས། །རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་བཞུགས། །ཐུགས་ཀར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ནི། ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་དྲུག་པའི། །ལྟེ་བར་དྷཱིཿཡིག་དཀར་པོ་དང༌། །རྩིབས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་དྲུག་མཚན། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བྱིན་རླབས་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ། །སྤྱན་དྲངས་རང་གི་གནས་གསུམ་དང༌། །སྙིང་གའི་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐོགས་མེད་བློ་གྲོས་རྒྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པའི། །མཚན་སྔགས་འདིས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ། ཨོཾ་ཨཱཿམཉྫུ་ཤྲཱི་བྲཧྨཱ་དེ་བ་པུཥྤ་སརྦ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བལྟ། །གྲགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྔགས། །སྒྲ་བརྙན་བྲག་ཅའི་ཚུལ་དུ་བསམ། །དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༌། །སྤང་བླང་གསལ་བཞག་བྲལ་བར་བསྐྱོང༌། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། །དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། །བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་ཕུད་ཀྱི་དངོས༌། །རིན་ཆེན་བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བཤམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྟེན་འབྱུང་སྣང་བའི་ཀ་པཱ་ལར། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་རོལ་པར་ཤར། །ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧཱུྃ། དབྱིངས་ལས་སྐུར་བཞེངས་རྩ་གསུམ་ལྷ། །བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་གཤེགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཨོཾ། སྣོད་བཅུད་རང་བྱུང་བདུད་རྩི་ལྔ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །བླ་ན་མེད་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཨོཾ། ཨཱཿ ཕུང་པོ་རང་བྱུང་བྷནྡྷ་རུ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཏོར་མ་བཤམས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྒོ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས། །བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ། ཧཱུྃ། རིག་པ་རང་བྱུང་ཀཱི་ལཱ་ཡས། །གཟུང་འཛིན་བདུད་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། །མ་འཁྲུལ་གཤིས་ཀྱི་དམར་ཆེན་པོས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་གྱུར་ཅིག ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་རྫོགས། །འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས། །བདེ་བ་ཆེན་པོར་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བྷྱོཿ དགའ་བཞིའི་ཐིག་ལེ་མ་མོའི་གཟུགས། །ཞིང་སྐྱོང་ལངྐ་བྲན་དང་བཅས། །ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ཕམ་ཕབས་འདི། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་བྷྱོ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །གཉིས་པ་སྲུང་མ་མཆོད་པ་ནི། བྷྱོཿ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེའི་རྩལ། །སྔགས་སྲུང་ཁྱབ་འཇུག་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྲུང་མའི་ཚོགས། །ཤ་ཁྲག་སྨན་ཕུད་གཏོར་མས་མཆོད། །གཉིས་འཛིན་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས། །རླུང་སེམས་དབང་སྡུས་རྟོག་ཚོགས་སྒྲོལ། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང༌། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོཿ རང་བྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རིག་པ་རང་སྣང་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་ནས་བཞེངས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་རྒྱུད་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་སུ་སྦྱོངས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་མཐའ་ཡས་པའི། །དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཞི་པ་ལྷར་སྣང་བསྡུ་བ་ནི། ཨ། རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན། །རིག་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང༌། །རིག་གདངས་འགག་མེད་ལྷུག་པར་བསྐྱང༌། ཨ་ཨ་ཨ། ལྔ་པ་ཐུན་མཚམས་ལྷ་སྐུར་ལྡང༌། ཧཱུྃ། ཀ་དག་གཏིང་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ལྷུན་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་མཉྫུ་ཤྲཱིའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི། ཧོཿ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་ཡོངས་བསྔོ་དང༌། །མི་ཕྱེད་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ཏེ། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བར་ཤོག །བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧོཿ འཇམ་མགོན་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀས། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ངག་གི་དཔལ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལྷས། །ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འདི་ནི་བཀའ་མིན་གཏེར་མ་མིན། །དག་པའི་སྣང་བ་ལྟ་ག་ལ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐ་ཤལ་གྱི། །རྣམ་རྟོག་འོག་འགྱུའི་ཕྲེང་བ་ཡིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇམ་པའི་དཔལ། །ཁྲི་སྲོང་རྗེ་དེའི་མཚན་ཙམ་ཡང༌། །བསྐལ་མང་རྣ་བར་ཐོབ་དཀའི་ཕྱིར། །དད་པའི་མེ་ཏོག་སྙིང་ནས་རྒྱས། །མོས་གུས་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་དངར་རྒྱུན། །འགོག་པ་མེད་པར་འཇོ་བ་ལ། །ལེགས་བྱས་ཅུང་ཟད་མཆིས་སྲིད་ན། །འགྲོ་ཀུན་ཉེར་འཚེའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་པྲ་ཧྨ་པུཥྤ་དེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཨཱ་དརྴར་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཟོ་མེད་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

@#/__/dz+nyA_nA_lo_ka_br-i_d+d+hi_nA_ma_ma_ny+dzu_g+ho_Sha_tA_d+ha_rma_rA_dza_bra_h+mA_de_wa_pu_Sh+pa_s+ya_yo_ga_bi_ha_ra_ti_sma//@#/__'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa zhes bya ba bzhugs so/ @#/__/na mo gu ru many+dzu shrI g+ho ShA ya/__snying dbus mi shigs thig le ru/__/sgrib gsum zad pa'i 'od po che/__/ye shes snang ba lam me ba/__/'jam dpal gzhon nu khri srong zhabs/__/dad pas bsnyen las blo gros kyi/__/pad+mo lhag par rgyas 'dod na/__/dben par bde ba'i stan la 'dug__/nges 'byung snying rjes rgyud bskul nas/__/sbyor dngos rjes kyis nyams su blang*/__/de la dang po sbyor ba la/__/rnam pa bdun las skyabs 'gro ni/__a/__gzod nas stong pa chos kyi sku/__/'od gsal ye shes longs spyod rdzogs/__/dbyer med chen po sprul pa'i sku/__/'jam mgon bla mar skyabs su mchi/__/gnyis pa smon 'jug sems bskyed ni/__hoH__las nyon gzhan dbang la brten nas/__/kun brtags 'khrul pa'i 'gro ba kun/__/yongs grub gdod ma'i sar 'god slad/__/rdo rje'i rnal 'byor bsgom par bgyi/__gsum pa yan lag bdun pa ni/__oM AHhU~M/__ye shes lus can bla ma lhar/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing*/__/rab 'byams mchod sprin rgya mtshos mchod/__/stobs bzhis sdig ltung tshogs kun bshags/__/'khor 'das dge la rjes yi rang*/__/zhi bsil chos 'khor bskor bar bskul/__/skye 'chi med par rtag bzhugs gsol/__/dge tshogs 'od gsal dbyings su bsngo/__/bzhi pa bgegs tshogs mtshams gcod ni/__hU~M/__gzung 'dzin 'khrul pa las skyes pa'i/__/bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs/__/rig stong gnyug ma'i he ru ka'i/__/brtul zhugs chen pos mthar bskrad do/__hU~M hU~M hU~M/__lnga pa srung 'khor bsgom pa ni/__oM/__gnyug ma bya rtsol bral ba'i klong*/__/mi phyed mi shigs rdo rje'i gur/__/ye shes snang ba rab 'bar bas/__/gnyis snang rtog pa mtshams gcad do/__badz+ra dz+nyA na b+h+rU~M/__drug pa byin chen 'bebs pa ni/__hU~M/__rang snang don gyi 'og min nas/__/'jam dpal gzhon nu khri srong rje/__/rab 'byams rtsa gsum rgya mtshor bcas/__/gnas 'dir byin phob mchog dbang skur/__hU~M hU~M hU~M/__bdun pa mchod rdzas byin rlabs ni/___oM AHhU~M/__phyi snod 'og min rdo rje'i zhing*/__/nang bcud mchod pa'i phyag rgya che/__/phung khams skye mched sman gtor raka__/kun tu bzang po'i sprin chen 'khrigs/__oM AHsarba pU dza me g+ha hU~M/__gnyis pa dngos gzhir bskyed rim ni/__a/__mkha' khyab mkha' yi ye shes ni/__/dang po'i sangs rgyas de bzhin nyid/__/kun snang snying rje sgyu ma'i sprin/__/rdo rje rnon po'i ngo bor bzhengs/__/de las rgyu yi yi ge a/__/skye med skye ba'i tshul du shar/__/thugs rje'i cho 'phrul 'od zer lngas/__/snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs/___/'byung ba rim brtsegs yum lnga'i mkhar/__/thar pa chen po'i gzhal med khang*/__/rgya khyon bkod pa bsam 'das dbus/___/pad nyi zla ba'i gdan steng du/__/rang rig a yig yongs gyur las/__/'jam dpal gzhon nu khri srong rje/__/dkar dmar mdangs ldan rgyal po'i chas/__/zhi 'dzum gzi brjid dpal du 'bar/__/phyag gnyis thugs kar chos 'chad rgyas/__/ut+pal rgyas pa'i sdong bu 'dzin/__/'dab ma snyan thad kha bye bar/__/shes rab ral gri pusti bsnams/__/zhabs zung rol stabs 'od lnga'i klong*/__/rgyal kun 'dus pa'i ngo bor bzhugs/__/gnas gsum rdo rje'i oM AHhU~M/__/de las 'phros pa'i 'od zer gyis/__/phyogs dus bde gshegs rtsa gsum kun/__/spyan drangs dbyer med chen por gyur/__/gnyis pa ye shes spyan 'dren ni/___oM/__stong gsal 'dus ma byas pa'i dbyings/__/gzhon nu bum sku'i pho brang nas/__/zung 'jug sgyu mar rang snang ba'i/__/ye shes sku can khri srong rje/__/rtsa brgyud bla ma yi dam lha/__/mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/mos shing gdung bas spyan 'dren na/__/mkha' las 'ja' tshon shar ba ltar/__/thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs la/__/rdo rje gsum gyi byin chen phob/__/phyi nang gsang ba'i dbang bzhi skur/__/ye shes lnga yi dngos grub stsol/__oM AHhU~M ma hA d+harma rA dza many+dzu shrI sa pa ri wA ra e h+ye hi/__/gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__a/__dam tshig lha sngags chos nyid klong*/__/ye shes sems dpa'i sku gsung thugs/__/gdod nas 'du 'bral med pa'i phyir/__/rdo rje'i stan la tiSh+Tha lhan/__/bzhi pa brda phyag 'tshal ba ni/__hoH__rang byung gnyug ma'i bla ma lhar/__/rang las sprul pa'i d+hA ki nIs/__/rang zhal mjal ba'i brda phyag gis/__/rang grol chos sku'i klong du 'dud/__/a la la hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba ni/__hoH__phyi mchod 'dod yon rgya mtsho'i sprin/__/kun bzang smon lam stobs kyis sprul/__/nang mchod sman rag ba liM ta/__/rtsa rlung thig le rnam par dag__/gsang mchod sbyor sgrol 'od gsal dbyings/__/dug gsum rang grol gdod ma'i gshis/__/spang blang bsal bzhag bral ba'i ngang*/__/dag mnyam rtogs pa'i rgyan du mchod/__/oM AHhU~M sarba pU dza me g+ha hoH___drug pa rdo rje'i glu yis bstod/__hoH__thog mtha' dbus med byang chub sems/__/ngo bo blo 'das cir mi dmigs/__/rang bzhin stong gsal 'od po che/__/thugs rje sgyu ma'i sku ru shar/__/rdo rje mi shigs nA da'i dbyangs/__/'gro ba'i khams dang dbang po dang*/__/bsam pa'i rim pa ji bzhin du/__/chos kyi phung po rgya mtshor snang*/__/gzung 'dzin mtha' la mi gnas pa'i/__/ye shes snying rje'i tshul 'chang ba/__/bsam gyis mi khyab yon tan dang*/__/phrin las 'gag med kun tu 'chang*/__/'jam dpal gzhon nu khri srong rje/__/sras bcas rgyal ba kun gyi yab/__/dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag che/__/de la rtag tu 'dud cing bstod/__/e ma ho ye shes chen po yis/__/bdag dang mtha' yas sems can kun/__/mi 'bral mngon sum byin brlabs nas/__/dngos grub mtha' dag stsal du gsol/___/bdun pa dzaba? kyi dgongs pa ni/__d+hIH__snying dbus 'ja' zer 'od lnga'i klong*/__/ye shes sems dpa' 'jam pa'i dbyangs/__/dri med ston zla gsar pa'i mdangs/__/phyag gnyis ral gri glegs bam bsnams/__/rdo rje'i skyil krung pad zlar bzhugs/__/thugs kar ting 'dzin sems dpa' ni/__shes rab 'khor lo rtsibs drug pa'i/__/lte bar d+hIHyig dkar po dang*/__/rtsibs drug rdo rje'i 'bru drug mtshan/__/de las 'od zer rab 'phros pas/__/phyogs dus rgyal ba rab 'byams kyi/__/ye shes yon tan byin rlabs kun/__/lha sngags phyag mtshan rnam pa ru/__/spyan drangs rang gi gnas gsum dang*/__/snying ga'i 'khor lor dbyer med thim/__/rab 'byams shes bya thams cad la/__/thogs med blo gros rgyas par gyur/__oM a ra pa tsa na d+hIH__bla ma yi dam dbyer med pa'i/___/mtshan sngags 'dis kyang dngos grub bskul/__oM AHmany+dzu shrI brah+mA de ba puSh+pa sarba pra dz+nyA dz+nyA na sid+d+hi hU~M/__snang ba thams cad lha yi sku/__/chu zla 'ja' tshon lta bur blta/__/grags pa rten cing 'brel 'byung sngags/__/sgra brnyan brag ca'i tshul du bsam/__/dran rtog 'od gsal dbyings kyi ngang*/__/spang blang gsal bzhag bral bar bskyong*/__/gsum pa rjes kyi rim pa la/___/dang po tshogs kyi mchod pa ni/___/bza' btung sna tshogs phud kyi dngos*/___/rin chen b+han+d+ha'i snod du bsham/__oM AHhU~M/__rten 'byung snang ba'i ka pA lar/__/stong nyid ye shes bdud rtsir bskyil/__/'dod yon rnam pa thams cad pa/__/zung 'jug sgyu ma'i rol par shar/__/oM sarba pU dza ga Na tsakra AHhU~M/__hU~M/__dbyings las skur bzhengs rtsa gsum lha/__/bde chen tshogs kyi 'du bar gshegs/__/sku gsung thugs kyi byin phob la/__/mchog thun dngos grub stsal du gsol/___/badz+ra sa ma ya dzaH__oM/__snod bcud rang byung bdud rtsi lnga/__/'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro/__/bla na med pa'i tshogs mchod kyis/__/rtsa gsum lha tshogs mnyes gyur cig__sarba pany+tsa a mri ta ga Na tsakra pU dza oM/__AH__phung po rang byung b+han+d+ha ru/__/rtsa rlung thig le'i gtor ma bshams/__/dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang*/__/sgo gsum dam tshig nyams chag bshags/__/badz+ra sa ma ya shud+d+he a/__hU~M/__rig pa rang byung kI lA yas/__/gzung 'dzin bdud tshogs dbyings su bsgral/__/ma 'khrul gshis kyi dmar chen pos/__/he ru ka dpal dgyes gyur cig__shrI badz+ra he ru ka ma hA rak+ta pU dza hoH__phung khams skye mched thams cad kun/__/gdan gsum dkyil 'khor gcig tu rdzogs/__/'dod yon rdo rje'i dam tshig gis/__/bde ba chen por mnyes gyur cig__/a la la hoH__b+h+yoH__dga' bzhi'i thig le ma mo'i gzugs/__/zhing skyong lang+ka bran dang bcas/__/khrag 'thung chen po'i pham phabs 'di/__/dgyes par bzhes la phrin las mdzod/__hU~M ha he b+h+yo ba liM ta khA hi/__/gnyis pa srung ma mchod pa ni/__b+h+yoH__dbyings rig zung 'jug thig le'i rtsal/__/sngags srung khyab 'jug rdo rje legs/__/'bum phrag yangs pa'i srung ma'i tshogs/__/sha khrag sman phud gtor mas mchod/__/gnyis 'dzin zhi zhing rig rtsal rgyas/__/rlung sems dbang sdus rtog tshogs sgrol/__/ka dag lhun grub rdo rje'i grong*/__/mngon par byang chub rten 'brel sgrigs/__sarba d+harma pA la b+hUny+dza hoH__gsum pa dngos grub gsol ba ni/__hoH__rang byung dbyings kyi dkyil 'khor nas/__/rig pa rang snang 'jam pa'i dbyangs/__/thugs rje 'gro 'dul khri srong rje/__/ye shes chen po'i klong nas bzhengs/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis/__/bdag rgyud sgrib gnyis yongs su sbyongs/__/mkhyen brtse nus pa mtha' yas pa'i/__/dngos grub dam pa stsal du gsol/__sarba sid+d+hi pha la hoH__bzhi pa lhar snang bsdu ba ni/___a/__rig rtsal sprul pa'i lha tshogs kun/__/rig pa 'od gsal dbyings su thim/__/rig stong zung 'jug gnyug ma'i ngang*/__/rig gdangs 'gag med lhug par bskyang*/__a a a/__lnga pa thun mtshams lha skur ldang*/__hU~M/__ka dag gting gsal 'dus ma byas/__/lhun grub zung 'jug sgyu ma'i sku/__/snang grags rig gsum many+dzu shrI'i/__/sku gsung thugs kyi phyag rgyar sad/__oM AHhU~M/__drug pa bsngo smon bya ba ni/__hoH__dus gsum bsags pa'i legs byas kun/__/'jam dpal mkhyen pa'i yongs bsngo dang*/__/mi phyed mnyam pa nyid gyur te/__/mkha' khyab 'gro kun sgrol bar shog__/bdun pa shis pa brjod pa ni/__hoH__'jam mgon gzhon nu'i ye shes kyis/__/byin gyis rlob pa'i bkra shis shog__/phyag rgya zil gnon he ru kas/__/dngos grub stsol ba'i bkra shis shog__/ngag gi dpal mo dbyangs can lhas/__/phrin las mdzad pa'i bkra shis shog__/srid dang zhi ba'i legs tshogs kyis/__/'jig rten dge ba'i bkra shis shog__/'di ni bka' min gter ma min/__/dag pa'i snang ba lta ga la/__/so so skye bo tha shal gyi/__/rnam rtog 'og 'gyu'i phreng ba yin/__/de lta na yang 'jam pa'i dpal/__/khri srong rje de'i mtshan tsam yang*/__/bskal mang rna bar thob dka'i phyir/__/dad pa'i me tog snying nas rgyas/__/mos gus sbrang rtsi'i zil dngar rgyun/__/'gog pa med par 'jo ba la/__/legs byas cung zad mchis srid na/__/'gro kun nyer 'tshe'i gzhir gyur cig__/shrI many+dzu g+ho Sha pra h+ma puSh+pa de ba'i ye shes chen po'i byin rlabs cung zad thob pa la brten nas mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas blo gros kyi A dar+shar ji ltar shar ba bzo med du skad cig gis bris pa sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information