སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'don JKW-KABAB-01-KA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 15, Pages 607-618 (Folios 1a to 6b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. Smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'don. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 607-618. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Revelations - gter ma  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Colophon

།ཞེས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་ཐོ་བཞིན་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་མ་ཏི་པས་བསྡེབས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བགྱིས་པའོ།།

zhes rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zin tho bzhin ngag 'don bklag chog tu ma ti pas bsdebs pa las phun tshogs rnam rgyal pas cung zad gsal bar bgyis pa'o

[edit]
༄༅། །སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྡོར་སེམས་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན་ལ། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་བྲིས་ལས་རྒྱས་པ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་ནས་བདག་མཇུག་གྲུབ་མཚམས་རུས་སྦྱངས་སྦྱར་བ་དང༌། བསྡུས་པ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་བདག་བསྐྱེད་ཁོ་ན་དང་སྦྱར་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ཕྱི་མ་ལྟར་བཀོད་པ་ལ། སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པའི་རུས་བུ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བཞག །དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫའི་ཁར་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་བཀོད། ཕུག་ལོགས་སུ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་དང༌། མདུན་ནས་བརྩམ་སྟེ་གཡས་བསྐོར་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད།གཞན་ཡང་སྦྱང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆས་བཅས་འདུ་བྱས་ལ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་གསོལ་གདབ་བཅས་གྲུབ་ནས། བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གདོད་མ་ནས༔ མ་སྐྱེས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །བྷྲཱུྂ་ལས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ནི། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས། །འགག་མེད་སྙིང་རྗེའི་རོལ་པ་ནི༔ ནམ་མཁའ་ལས་ནི་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ དངོས་མེད་དངོས་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན༔ མི་འགྱུར་ཧཱུྃ་གི་ངོ་བོར་ཤར༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན༔ གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བས་དཀྲིགས༔ དེ་དབུས་ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ༔ སུམ་ལས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ༔ ས་དཀྱིལ་རི་རབ་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ༔ ཡོངས་གྱུར་ཀུན་བཟང་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཕྱི་ནང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ༔ སྤྲོ་བསྡུས་ཡོངས་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་མདོག༔ ཞི་ཚུལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན༔ གཡོན་པ་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན༔ པང་དུ་སྙེམས་མ་གྲི་གུག་དང་༔ ཐོད་པ་འཛིན་པས་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ དར་དཔྱངས་རིན་ཆེན་ཅོད་པཎ་སོགས༔ རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན༔ མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བའོ༔ དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། བགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲང་པ་ནི། སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ། ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ལ་ལེགས་བཞུགས་པའི༔ བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བཅིང་བ་དང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ནས། དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཊཱུྃ་བཛྲ་ཏུཥྱ་ཧོཿ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་གྱུར། ཆུའི་ལྷག་མ་གྱེན་དུ་ལུད་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། །ཨོཾ༔ དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ལས༔ མཆོད་སྤྲིན་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་པ༔ མེ་ཏོག་བདུག་པ་མར་མེ་དང་༔ དྲི་མཆོག་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་དང་༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་བཀང་སྟེ༔ གུས་པའི་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགྱི༔ ཨོཾ་པ་ན་པེ་ནུ་སུ་ར་ཏ་ཏི་པུུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡོ་གི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ དེ་བཞིན་དུ་ཤཔྡའི་བར་དང༌། མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་པས་མཆོད། ཨོཾ། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་མཆོག༔ དེ་ལ་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དྲི་མེད་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དང་ནི་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ བདེ་ཆེན་སྙེམས་མར་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ གང་གིས་མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་ཀྱང་༔ ན་ར་ཀ་སོགས་ངན་སོང་གི༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་མཛད་པ༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བུམ་པའི་གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང༌། གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང༌། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་མཛད་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔ བདག་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ སྐྱེ་རྒ་ན་དང་འཆི་བ་སོགས༔ འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྐྱོབས་ཤིག༔ སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་བུམ་ཆུ་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོཿ ཞེས་པ་ནས་གྲིཧྣེ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་གསུམ་གྱིས་ཞི་བ། ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུ་བསྐོར་ཞིང་ཧཱུྃ་བཞི་པ་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་སོང་ཞིང༌། གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། དྲག་སྔགས་བཟླས་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བ་སྟེ་དྲག་པོས་སྦྱོང་བའོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་ནི། རུས་བུའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿདཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ། ཡིག་བརྒྱ་ལ་གྲངས་བཟུང༌། ཐུན་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཁྲུས་དང་དུག་དབྱུང་བྱ་བ་ནི། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་རྟེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའི་མེ་ལོང་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམ་པ་སོགས་དང༌། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །ཉོན་མོངས་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང༌། །ཚེ་འདས་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །གཙང་མའི་ཆབ་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ལོ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང༌། དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྡྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྐུ་ཕྱིས་པའི་ཁྲུས་ཆུ་སླར་ཡང་བུམ་པར་བླུགས་པས་མིང་བྱང་སོགས་རྟེན་ལ་བཀྲུ་ཞིང། རྣམ་དག་གཙང་དྭངས་ལྷ་ཡི་ཆུ། །ཡིད་འོང་དྲི་ཞིམ་གངྒཱའི་རྒྱུན། །ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་བུམ་པའི་ཆུས། །ཚེ་འདས་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་བཀྲུ་གཞན་ཡང༌། འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །སེར་སྣའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང། །གཏོང་བ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཆུ། །ཁྲིམས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང། །བཟོད་པ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདི་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རང་བཞིན་ཆུ། །ལེ་ལོའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །བརྩོན་པ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ། །རྣམ་གཡེང་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །བསམ་གཏན་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ། །ཤེས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །ཤེས་རབ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །བུམ་ཆུས་རྟེན་ལ་བྱབས་ཤིང༌། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་དུག་མི་མངའ། །སངས་རྒྱས་བདེན་པས་དུག་སྦྱོང་ངོ༌། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །སྐྱོབ་པ་དམ་ཆོས་དུག་མི་མངའ། །དམ་ཆོས་བདེན་པས་དུག་སྦྱོང་ངོ༌། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུག་མི་མངའ། །དགེ་འདུན་བདེན་པས་དུག་སྦྱོང་ངོ༌། །འབྱུང་བ་སོ་སོས་བྱབས་ཤིང༌། །ས་འདི་དུག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །ས་འདི་དུག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་དུག་མེད་ཤོག །ཆུ་འདི་དུག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །ཆུ་འདི་དུག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །མཱ་མ་ཀི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་དུག་མེད་ཤོག །མེ་འདི་དུག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། མེ་འདི་དུག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །གོས་དཀར་མོ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་དུག་མེད་ཤོག །རླུང་འདི་དུག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །རླུང་འདི་དུག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་དུག་མེད་ཤོག །མཐར་བཀྲ་ཤིས་རེ་བྱ། སླར་རུས་བུའི་སྟེང་སོགས་བསྐྱར་ཏེ་ཚར་གསུམ། རྗེས་མར་ཡིག་དྲུག་དང༌། ཡིག་བརྒྱ། རྩ་རིག །མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་བཅས་སོ་སོའི་མཐར། ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ན་ག་ཏི་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྻ་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིང་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ་བཞིན་བྱེ་ཡུངས་ཀྱིས་བྲབ། མཐར་བཀྲ་ཤིས་དང་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་སོགས་བྱས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མི་རྟོགས་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས། །ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། བསྡུ་ལྡང་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱིས་ཕོག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདག་ཉིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ནཱ་དའི་བར་དུ་རིམ་གྱིས་ཐིམ་ནས་མི་དམིགས་པ་ལས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གྱུར། ཅེས་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག །ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ སླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ཡིག་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་གྱུར། ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེས་རེག་ཅིང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ། བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ། ཞེས་དང་སྤྱི་བོར་གོ་ཆའི་རྒྱ་བཅས་པས་བསྲུང༌། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། སྨོན་ལམ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །དེང་འདིར་བརྩོན་པས་བསྒྲུབ་པའི་དགེ་ཚོགས་དང༌། །དུས་གསུམ་བསགས་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །བསྡོམས་ཏེ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །རིགས་བཟང་བློ་གསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང༌། །སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་བླ་མ་ལ་གུས་ལྡན། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་ལ་ངེས་གནས་ཤོག །དབང་གིས་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པར་ལྡན། །རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །དཀའ་བ་མེད་པར་རིག་འཛིན་གོ་འཕང་བགྲོད། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས། །གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྲལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ། །སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས། །བདེན་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་མངོན་གྱུར་ཤོག །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགའ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འདིར། །དོན་གཉིས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཏེ། །བར་དོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་ལངས་ནས། །མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པ་མཆོག །དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་ཤོག །སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོས་ཡེ་ཤེས་ས་ཀུན་རྫོགས། །གཞན་དོན་རིས་མེད་གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་འཇུག །སྒྲིབ་བྲལ་མཁའ་མཉམ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་དོན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྔོ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་པས། ཨོཾ། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རིགས་བརྒྱའི་བདག །བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞི་དང་ཁྲོ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གང་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །དགེ་ལེགས་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་དང། གཞན་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེན་བརྗོད་པས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་གཅིག་གྲུབ་ནས་སྭ་ཚྭ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཇུག་གོ །དེ་ལས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་གཞན་ནི་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟིན་ཐོ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་ཐོ་བཞིན་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་མ་ཏི་པས་བསྡེབས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བགྱིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'don bzhugs so//__@#/__/dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/__/rdor sems rus sbyong ngag 'don la/__rje mkhyen brtse'i dbang po'i zin bris las rgyas pa sgrub cing mchod nas bdag mjug grub mtshams rus sbyangs sbyar ba dang*/__bsdus pa gter gzhung rtsa ba'i dgongs pa bdag bskyed kho na dang sbyar tshul gnyis gsungs pa las 'dir phyi ma ltar bkod pa la/__sbyin sreg byas pa'i rus bu rnams rin po che'i snod du bzhag__/de'i steng du many+dza'i khar bum pa so lnga'i bcud ldan bkod/__phug logs su sman rag gtor gsum dang*/__mdun nas brtsam ste g.yas bskor du chu gnyis nyer spyod/gzhan yang sbyang khrus kyi chas bcas 'du byas la/__bdag bskyed bzlas pa gsol gdab bcas grub nas/__bum pa sgrub pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wA at+ma ko\u0f85haM/__'khor 'das chos kun gdod ma nas:__ma skyes stong pa'i ngang nyid las:__pad+ma zla ba'i gdan steng du/__/b+h+rU~M` las rin chen bum pa ni/__/mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus/__/'gag med snying rje'i rol pa ni:__nam mkha' las ni 'ja' tshon bzhin:__dngos med dngos po'i ye shes sprin:__mi 'gyur hU~M gi ngo bor shar:__de las 'od 'phros phyogs mtshams kun:__gzhom med rdo rje'i rwa ba gur:__ye shes me dpung 'bar bas dkrigs:__de dbus e yaM raM baM laM:__sum las nam mkha' rlung me chu:__sa dkyil ri rab steng du b+h+rU~M:__yongs gyur kun bzang gzhal med khang :__phyi nang mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__seng khri pad+ma zla ba'i steng :__hU~M las rdo rje rtse lnga pa:__spro bsdus yongs gyur bcom ldan 'das:__rdo rje sems dpa' zla ba'i mdog:__zhi tshul mtshan dang dpe byad 'bar:__phyag g.yas rdo rje thugs kar 'dzin:__g.yon pa dril bu dku la brten:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung can:__pang du snyems ma gri gug dang :__thod pa 'dzin pas mgul nas 'khyud:__dar dpyangs rin chen cod paN sogs:__rgyan chas bcu gsum dag dang ldan:__mtha' yas 'od zer spro ba'o:__de ltar yongs su gsal bar gyur pa'i spyi bor oM dkar po/__bgrin par AHdmar po/__snying gar hU~M sngon po rnams kyis mtshan pa las de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi ngo bor gyur par bsam mo/__/ye shes kyi 'khor lo spyan drang pa ni/__snying ga'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis ye shes kyi 'khor lo mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs par bsams la/__oM/__phyogs bcu kun la legs bzhugs pa'i:__bcom ldan rgyal ba sras bcas kun:__thugs rje chen pos dgongs mdzod la:__smon lam dbang gis gshegs su gsol:__e h+ye hi ma hA kA ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__zhes pas spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug gzhug bcing ba dang dgyes pa bskyed nas/__dam tshig gi 'khor lo dang gnyis su med par gyur/__de nas thugs ka nas sprul pa'i lha mo rnams kyis bum pa'i bdud rtsis khrus byas shing dbang bskur bar bsams la/__oM hU~M trA~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM TU~M badz+ra tuSh+ya hoH__zhes dbang bskur bas dri ma thams cad sbyangs/__phung po lnga gnas gyur/__chu'i lhag ma gyen du lud pa las de bzhin gshegs pa rigs lngas dbu rgyan ye shes lnga mngon du gyur pa'i nga rgyal bya'o/__/oM:__dpag med nam mkha'i khams nyid las:__mchod sprin bsam yas lhun grub pa:__me tog bdug pa mar me dang :__dri mchog zhal zas rol mo dang :__gzugs sgra dri ro reg bya chos:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha'i khyon bkang ste:__gus pa'i blo yis dbul bar bgyi:__oM pa na pe nu su ra ta ti pu+u sarba ta thA ga ta sa ma yo gi sid+d+hi hU~M:__oM badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha ho:__de bzhin du shap+da'i bar dang*/__ma hA pU dza pra tIts+tsha ho:__zhes pas mchod/__oM/__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__bde chen ye shes lnga yi bdag:__dkyil 'khor kun gyi byed po mchog:__de la bdag ni phyag 'tshal lo:__dri med ston ka'i zla ba'i mdog:__rdo rje dang ni dril bu 'dzin:__bde chen snyems mar mnyam sbyor ba'i:__sems dpa' rdo rje khyod la bstod:__gang gis mtshan tsam 'dzin pas kyang :__na ra ka sogs ngan song gi:__sdug bsngal thams cad skyob mdzad pa:__mgon po khyod la phyag 'tshal bstod:__bum pa'i gzungs thag nas bzung ste/__rang gi thugs ka nas sngags kyi phreng ba byung*/__gzungs thag la 'khril te bum pa'i nang du song*/__lha yab yum gyi thugs rgyud bskul 'od zer spro bsdus don gnyis mdzad sku'i cha thams cad nas byang sems bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar bsams la yig brgya brgya rtsa tsam bzlas mthar/__oM dpal ldan rdo rje sems dpa' kye:__bdag la rjes su chags par mdzod:__skye rga na dang 'chi ba sogs:__'jigs rung srid pa'i sdug bsngal las:__mgon po khyod kyis bdag skyobs shig:__sdig pa kun las rnam grol zhing :__yang dag ye shes sems dpa' che'i:__sku gsung thugs su bdag sgrubs shig:__sa ma ya sid+d+hi a la la ho:__zhes gsol ba gdab/__oM AHhU~M gis mchod yon phul bas lha 'od du zhu ba'i bum chu bdud rtsir gyur par bsam la/__gtor ma rten la bskor zhing*/__oM sarba big+h+nAn maHsarba ta thA ga te b+h+yoH__zhes pa nas grih+ne daM ba liM ta swA hA/__zhes sogs gsum gyis zhi ba/__ting lo dang chang bu bskor zhing hU~M bzhi pa gsum gyis phyed ma/__na mo/__rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__ngan 'gro thams cad rnam par sbyong ba dpal rdo rje sems dpa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis tshe las 'das pa'i sdig pa sbyong ba la bar du gcod pa'i gdon bgegs thams cad gtor ma 'dis tshims par gyis la dpag tshad dang rgyang grags su ma gnas par song zhing*/__gal te mi 'gro na ye shes kyi rdo rje 'bar bas mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes brjod cing*/__gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__drag sngags bzlas zhing rol mo'i sgra drag po dang bcas pas gtor ma rgyang ring du dor ba ste drag pos sbyong ba'o/__/de nas bzlas pa ni/__rus bu'i steng du zla ba la gnas pa'i AHdkar po 'od zer 'phro ba de las ye shes kyi bdud rtsi babs pas tshe 'das kyi sdig sgrib thams cad sbyangs par bsams la/__yig brgya la grangs bzung*/__thun rnams kyi mthar khrus dang dug dbyung bya ba ni/__thog mar dkyil 'khor sogs rten gyi gzugs brnyan shar ba'i me long la khrus gsol zhing*/__ji ltar bltam pa sogs dang*/__rgyal ba'i sku gsung thugs mchog la/__/nyon mongs dri ma mi mnga' yang*/__/tshe 'das sgo gsum sgrib sbyang phyir/__/gtsang ma'i chab kyis khrus gsol lo/__/oM sarba ta tha ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M/__zhes dang*/__de dag sku la mtshungs pa med pa'i gos/__/gtsang la dri rab bgos pas sku phyi'o/__/oM hU~M trA~M hrIHAHkA ya bi sho d+d+ha na swA hA/__zhes sku phyis pa'i khrus chu slar yang bum par blugs pas ming byang sogs rten la bkru zhing/__rnam dag gtsang dwangs lha yi chu/__/yid 'ong dri zhim gang+gA'i rgyun/__/phyag rgya ye shes bum pa'i chus/__/tshe 'das sgrib pa dag gyur cig__/ces dang yig brgya bzla zhing bkru gzhan yang*/__'di ni sbyin pa'i rang bzhin chu/__/ser sna'i dri ma sbyong mdzad cing/__/gtong ba dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/'di ni tshul khrims rang bzhin chu/__/khrims 'chal dri ma sbyong mdzad cing/__/tshul khrims dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/'di ni bzod pa'i rang bzhin chu/__/khong khro'i dri ma sbyong mdzad cing/__/bzod pa dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/'di ni brtson 'grus rang bzhin chu/__/le lo'i dri ma sbyong mdzad cing*/__/brtson pa dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/'di ni bsam gtan rang bzhin chu/__/rnam g.yeng dri ma sbyong mdzad cing*/__/bsam gtan dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/'di ni shes rab rang bzhin chu/__/shes 'chal dri ma sbyong mdzad cing*/__/shes rab dri yis legs bgos chu/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__/bum chus rten la byabs shing*/__'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/'di dag 'jig rten dug gsum ste/__/sangs rgyas bcom ldan dug mi mnga'/__/sangs rgyas bden pas dug sbyong ngo*/__/'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/'di dag 'jig rten dug gsum ste/__/skyob pa dam chos dug mi mnga'/__/dam chos bden pas dug sbyong ngo*/__/'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/'di dag 'jig rten dug gsum ste/__/'phags pa'i dge 'dun dug mi mnga'/__/dge 'dun bden pas dug sbyong ngo*/__/'byung ba so sos byabs shing*/__/sa 'di dug gi pha yin te/__/sa 'di dug gi ma yang yin/__/sangs rgyas spyan ma'i byin rlabs kyis/__/tshe 'das khyod la dug med shog__/chu 'di dug gi pha yin te/__/chu 'di dug gi ma yang yin/__/mA ma ki yi byin rlabs kyis/__/tshe 'das khyod la dug med shog__/me 'di dug gi pha yin te/__me 'di dug gi ma yang yin/__/gos dkar mo yi byin rlabs kyis/__/tshe 'das khyod la dug med shog__/rlung 'di dug gi pha yin te/__/rlung 'di dug gi ma yang yin/__/dam tshig sgrol ma'i byin rlabs kyis/__/tshe 'das khyod la dug med shog__/mthar bkra shis re bya/__slar rus bu'i steng sogs bskyar te tshar gsum/__rjes mar yig drug dang*/__yig brgya/__rtsa rig__/mi 'khrugs pa'i gzungs bcas so so'i mthar/__oM da ha da ha sarba na ra ka ga te he tum hU~M phaT/__oM pa tsa pa tsa sarba pre ta na ga ti he tum hU~M phaT/__oM ma tha ma tha sarba tir+Ya ka ga ti he tum hU~M phaT/__tshe las 'das pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shAn+ting ku ru swA hA/__zhes btags pa bzla bzhin bye yungs kyis brab/__mthar bkra shis dang bzang spyod smon lam sogs byas la/__bdag gi rnal 'byor la dmigs te mchod bstod ni/__oM gu ru badz+ra sa twa ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA/__mi rtogs rdo rje thabs kyi ye shes ni/__/dmigs med shes rab yum gyi ngang du rtogs/__/thugs rje'i bye brag sna tshogs cir yang ston/__/rdo rje sems dpa' che la phyag 'tshal bstod/__bsdu ldang ni/__rang gi snying ga'i 'od kyis phog pas dkyil 'khor gyi 'khor lo 'od du zhu nas bdag nyid dam tshig sems dpa' la thim:__de ye shes sems dpa' la thim:__de ting nge 'dzin sems dpa' la thim:__de yang hU~M la thim:__hU~M nA da'i bar du rim gyis thim nas mi dmigs pa las 'od gsal stong pa nyid kyi ngang du gyur/__ces dar cig mnyam par bzhag__/oM badz+ra sa twa AH__slar yang rdo rje sems dpa'i skur gyur pa'i spyi bor oM/__mgrin par AH__snying gar hU~M yig rnams kyis mtshan par gyur/__zhes gnas gsum du rdo rjes reg cing yi ge 'bru gsum gyis rgyas btab/__badz+ra kA wA tsi rak+Sha haM/__zhes dang spyi bor go cha'i rgya bcas pas bsrung*/__thams cad ma lus sku gsung thugs/__/sku gsung thugs kyis kun la khyab/__/ces brjod cing nga rgyal bzung*/__smon lam ni/__bla ma yi dam lha tshogs dgongs su gsol/__/deng 'dir brtson pas bsgrub pa'i dge tshogs dang*/__/dus gsum bsags dang yod pa'i dge ba rnams/__/bsdoms te bla med byang chub chen por bsngo/__/deng nas byang chub snying por mchis kyi bar/__/rigs bzang blo gsal nga rgyal med pa dang*/__/snying rje che zhing bla ma la gus ldan/__/dpal ldan rdo rje'i theg la nges gnas shog__/dbang gis smin cing dam tshig sdom par ldan/__/rim gnyis lam la bsnyen sgrub mthar phyin te/__/dka' ba med par rig 'dzin go 'phang bgrod/__/dngos grub rnam gnyis bde blag 'grub gyur cig__/cir snang sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lor rdzogs/__/grags pa thams cad brjod bral sngags kyi sgra/__/sems kyi 'gyu ba rang rig 'dus ma byas/__/bden chen 'du 'bral med par mngon gyur shog__/gnas skabs kun tu dngos grub mchog sgrub pa'i/__/phyi nang gsang ba'i 'ga' rkyen kun zhi zhing*/__/mthun rkyen ma tshang med las skye ba 'dir/__/don gnyis bsam pa lhun gyis 'grub par shog__/'chi srid chos sku'i go 'phang mngon gyur te/__/bar do sgyu 'phrul drwa ba'i skur langs nas/__/mkha' spyod gnas su kun bzang spyod pa mchog__/dka' ba med par myur du rdzogs par shog__/spyod pa rgya mtshos ye shes sa kun rdzogs/__/gzhan don ris med gdul bya'i khams bzhin 'jug__/sgrib bral mkha' mnyam zung 'jug rdo rje'i sku/__/tshe 'di nyid la myur du 'grub par shog__/ces dge ba'i rtsa ba don gnyis kyi rgyur bsngo/__rten 'brel snying po bzlas pa'i me tog 'thor bzhin pas/__oM/__byin rlabs mchog stsol rigs brgya'i bdag__/bla ma rnams kyi bkra shis shog__/dngos grub char 'bebs zhi dang khro/__/yi dam lha tshogs bkra shis shog__/thogs med phrin las sgrub mdzad pa'i/__/dpa' bo mkha' 'gro'i bkra shis shog__/gang la bsam pa'i don kun 'grub/__/dge legs mchog gi bkra shis shog__/ces dang/__gzhan yang phun sum tshogs pa'i shis pa rgya chen brjod pas bde legs su bya'o/__/de lta bu'i rim pas yig brgya 'bum gcig grub nas swa tshwa sgrub pa la mjug go__/de las rgyas bsdus kyi tshul gzhan ni rje mkhyen brtse'i zin tho las shes par bya'o/__/zhes rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zin tho bzhin ngag 'don bklag chog tu ma ti pas bsdebs pa las phun tshogs rnam rgyal pas cung zad gsal bar bgyis pa'o//__//

Footnotes

Other Information