JKW-KABAB-08-NYA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs JKW-KABAB-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 12, Pages 345-346 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 345-346. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-028
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོག་མར་མྱོང་བའི་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang zab chos 'di'i smin grol bdud rtsi thun mong ma yin pa thog mar myong ba'i skal ldan blo gros mtha' yas kyis gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད། །བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་པདྨ་ཀ་ར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀིའི་རྗེ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །གནུབས་ཆེན་སྔགས་འཆང་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་མཆོག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ༴ །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་གཏེར་སྐྱོང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས༴ །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བསགས་སྦྱངས་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་རིམ་དག་པ་རབ་འབྱམས་དང༌། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བ་དོང་སྦྲུགས་ཤོག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཞུ་བ་དེའི་ཡེ་ཤེས་འབྱོངས། །ཡན་ལག་ཐབས་མཆོག་ལྔ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ། །གཞན་ལུས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱིས། །ཟག་མེད་བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་ལམ་བགྲོད་ཤོག །ལྟ་བའི་དོན་རྟོགས་སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་བརྟན། །འབྲས་བུ་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པ་གསུམ་གྱིས་ཚེ་འདི་ལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོག་མར་མྱོང་བའི་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs//__rigs kun khyab bdag mtha' yas tshe dpag med/__/bde gshegs rgyal ba rgya mtsho spyan ras gzigs/__/sangs rgyas kun dngos pad+ma ka ra la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/ye shes d+hA ki'i rje mo mkhar chen bza'/__/chos rgyal khri srong lha sras mchog grub rgyal/__/gnubs chen sngags 'chang sangs rgyas ye shes la/__/gsol ba 'debs so=__/sprul pa'i gter chen dri med kun dga' mchog__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/bka' babs chos bdag brgyud par bcas rnams la/__/gsol ba=__/'jig rten dbang phyug rigs kyi 'khor los sgyur/__/dpa' bo mkha' 'gro dam can chos gter skyong*/__/dkyil 'khor yongs rdzogs rtsa gsum rab 'byams la/__/gsol ba 'debs=__/srid las nges 'byung bsags sbyangs mtha' ru phyin/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/snang stong bskyed rim dag pa rab 'byams dang*/__/bsnyen sgrub las kyis 'khor ba dong sbrugs shog__/rtsa rlung thig le zhu ba de'i ye shes 'byongs/__/yan lag thabs mchog lnga la brtan pa thob/__/gzhan lus bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyis/__/zag med bde stong dga' bzhi'i lam bgrod shog__/lta ba'i don rtogs sgom pa'i nyams myong brtan/__/'bras bu rig stong chos sku'i rang zhal mjal/__/nye rgyu'i spyod pa gsum gyis tshe 'di la/__/rgyal ba rgya mtsho'i go 'phang mchog 'grub shog__/ces pa'ang zab chos 'di'i smin grol bdud rtsi thun mong ma yin pa thog mar myong ba'i skal ldan blo gros mtha' yas kyis gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs 'phel//___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: