JKW-KABAB-07-JA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།
Wylie title dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba JKW-KABAB-07-JA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 21, Pages 631-671 (Folios 1a to 21a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 631-671. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog  ·  Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-006-1
Colophon

།ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་གྱི་ཡང་གཏེར་རྒྱུད་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་མན་ངག་ངོ་མཚར་ཅན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་འདི་ཉིད་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། རང་གཞུང་ལ་ཁ་འགེངས་འོས་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་གྱི་ཡང་གཏེར་སོགས་ལས་བླངས་ཏེ་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།།

ces sprul pa'i gter ston chen po ra mo shel sman gyi yang gter rgyud dang shin tu mthun cing byin rlabs dang man ngag ngo mtshar can gyis khyad par du byas pa dpal rdo rje bdud rtsi'i sgrub pa chen po'i khog dbub 'di nyid khyab bdag 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma rin po che'i bka' lung gis rjes su gnang ba ltar/__rang gzhung la kha 'gengs 'os pa rnams rigs mthun gyi yang gter sogs las blangs te rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bgyis pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga lam/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲཱ་མྲྀ་ཏ་ཡ། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་སྣང་བ་ལས། །བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེར་རབ་ཤར་བས། །གཉིས་རྟོག་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་སད་མཛད་པ། །བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེས་སྐྱོངས་ཤིག །གསང་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད། །གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་པོ་ཆེ། །དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག །སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་བྱ། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་ཡོ་བྱད་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་བ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཚོགས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡན་ལག་ཅན་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གྲངས་ཐེམས་པ་དང༌། ཡན་ལག་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲུས་རྫས། བདུག་པ། མ་ད་ན་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་ལས་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ། དངོས་གཞི་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་ཏུ་སྒྲུབ་པ། རྗེས་དོན་གཉིས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་ཆོག །མཚམས་གཅོད། ལྷག་གནས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལའང་བཞི་ལས། ཐོག་མར་ས་བརྟགས་པ་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་དགོས་ཤིང་གཞན་གསུམ་ཕྱག་ལེན་ཏུ་མཛད་པ་ལས། གཉིས་པ་ས་བསླང་བ་ལའང༌། སྣང་བ་ཡུལ་བདག་ལས་བསླང་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མི་སྣང་བ་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་ལས་བསླང་བ་ནི། སྟབས་གང་བདེར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། རྣམ་བདུན་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་རྩ་བའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་ས་ལྷའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་ཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་མཚན་པ་བཀོད། མཐར་བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་བཅས་པས་གཡས་སུ་བསྐོར། གཞན་ཡང༌། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ཐོག་མར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། བདག་བསྐྱེད་ནི། གཏེར་གཞུང་གི་སྐྱབས་སེམས། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བསྟོད་པའི་བར་བཏང༌། དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་བཅས་ཞི་ཁྲོའི་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ། སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྡུ་ལྡངས་བྱ། ས་ལྷའི་མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་གྱིས་བརླབ། རང་ཉིད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ས་འོག་ནས་སའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་སྟེ་འཁོད་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་པྲྀ་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ནཱ་ག་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྷྲྀཧྞ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིང་དབང་ཆེན་མངའ་བདག་བསྟན་མ་དང་༔ ཆུ་དང་ས་ལ་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ བདག་གིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ རིན་ཆེན་ས་རིན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ ཀོ་ལོང་རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར༔ ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བས་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བྱིན༔ གཙྪ༔ ཞེས་བརྗོད་པས། འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་རྣམ་པས་སའི་གཞི་དེར་ཐིམ་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཅེས་བསླང༌། གསུམ་པ་སྦྱང་ཞིང་གཟུང་བ་ནི། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ས་གཞི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་ཤིང༌། ཛྙཱ་ན་བྷཱུ་ཁཾ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་དྲྭ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པས་ས་གཞི་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཕུར་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་ནུབ་བྱང་དུ་གདབ་བོ། །བཞི་པ་བསྲུང་ཞིང་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ་བྱིན་བརླབ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་མཐུན་བྱ། ལས་གཞུང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ། དྲག་སྔགས་དང་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བདུག་ལ་བསྐྲད། སྲུང་མཚམས་གཅོད་པའི་ཚིག་བརྗོད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ་མོ། །གཉིས་པ་མཚམས་བཅད་པ་ལ་གསུམ། ཕྱི་ནང་གསང་བའོ། །དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་བཅོལ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་གོམ་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སར་ཐོ་བཞི་བརྩེགས་པ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུའམ་སྔགས་བྱང་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་གཙང་མར་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་ཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་བཅས་བཤམ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམ་རོལ་ཆས་སོགས་སེར་སྦྲེང་གི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་དོན་ཏེ་ཤར་གྱི་ཐོ་མདུན་དུ་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྲུང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་སྔགས་དང༌། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་སོགས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། ཤིས་བརྗོད་ཤློ་ཀ་གཅིག་ཙམ་བྱས་པ་སྟེ། དེ་ནས་ལྷོའི་ཐོ་མདུན་དུ་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། རང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཻ་རུཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྲུང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་སྔགས་རབ་གནས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཐོ་མདུན་ཏུ་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། རང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྲུང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་སྔགས་རབ་གནས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ནས་བྱང་གི་ཐོ་མདུན་དུ་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། རང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྲུང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་སྔགས་རབ་གནས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། སྒྲུབ་པ་པོ་གཅིག་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་སྤྲོས་པ་བསྡུ་བའི་སྐབས། ཕྱི་སྒོའི་དྲུང་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཐོ་བཙུག །མཆོད་གཏོར་བཤམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང༌། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ མཆོད་གཏོར་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་བསྒྱུར༔ རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དྲངས་བསྟིམ་བྱས་ལ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བི་རུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བརྟན་བཞུགས་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས་ལས་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་ཅིང་མནན་པ་ནི། དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྱ་མཆུ་ཅན་ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པའི་སྙིང་གར་ཛ་ཏྲཱི་ཁ་སྤྲོད་མཐར་མགྲིན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་པས། ཡ་མ་དམ་སྲི་གཾ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛ་ནན༔ ཏྲཱིའུ་ཏྲིའུ་མཱ་ར་ཡ་ན་མ་ཤོ་ཛཿཁུག་ནན༔ ཞེས་དང་གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ། དུས་དྲུག་དང་བཅུར་རྒྱུ་བའི་ཉུལ་ལེ་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཐུ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ནོན་ཅིག༔ བསྐལ་པ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ཨོཾ་ལྃ་ཧཱུྃ་ལྃ་སྟམྦྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཛ་ཁྲོམ་གྱིས་བསྐོར་བ་བྲིས་ལ། འགྲུབ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྔ་ཉིན་ལྟ་བུར་ཕུར་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང་བའི་ཚོགས་ཐ་མའི་གདབ་ཁ་དང་འབྲེལ་བར་བཀུག་བསྟིམ་གྲངས་མང་བྱས་ལ་ཐུན་གདབ། འདྲེ་ལྟེབ་ཏུ་བཅག་ཅིང་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིང༌། ཐོད་ངན་ནམ་ཁྱི་ཐོད་ལྟ་བུར་བཅུག །ཕུང་རེས་དྲིལ་ལ་རྩང་གིས་གཟེར་བའི་མནན་ཆས་བྱས། སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པ་ལ་བཀོད། དེ་ཙམ་མི་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལིངྒ་དོང་ནང་དུ་བཏིང༌། གཞན་གསེར་སྐྱེམས་ཆས། རྡོ་ཐུན། སཱཙྪ་ནག་པོ། རོ་གཡམ་ལ་རི་གླིང་དང་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པ། མེ་ཆུ། རླུང་གཡབ། སྐྱེར་ཕུར་རྣམས་འདུ་བྱས་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུར་གྱུར། ཨེ་ཡྃ་རྃ༔ ཛྭ་ལ་རྃ༔ བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་གཟུགས་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཡ་མ་དམ་སྲི་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ལན་གསུམ་གྱིས་དགུག་གཞུག་བྱས་ལ། སྐྱེར་ཕུར་སྙིང་ཁར་གདབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེ༔ སྟོད་ནི་ཁྲོ་རྒྱལ་འཇིགས་པ་ལ༔ སྐུ་སྨད་ཕུར་བུའི་དཔལ་ལྡན་པས༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་སྙིང་གར་གདབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། སྤྲོས་པ་རྒྱས་པའི་སྐབས། ཧཱུྃ༔ མ་རིག་གཏི་མུག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་༔ ཆགས་སྡང་ཉོན་མོངས་དྲག་པོའི་གཟུགས༔ དམ་སྲི་བྱ་བའི་ལས་ངན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་བཅད༔ ད་ཡང་གནོད་པ་རྩོམ་ལ་འདུན༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག༔ ཐར་མེད་ཨེ་ཡི་དབྱིངས་སུ་མནན༔ མེ་ཆུ་རླུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་མ་བསྐྱེད་པར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྟམྦྷ་ཡ་ལཾ་ནན༔ བསྡུ་ན་འདི་མ་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག །གང་ལྟར་རོལ་ཆེན་འོག་སས་བྱིབ། མེ་ཆུ་རླུང་གིས་རྒྱས་གདབ། རོ་གཡམ་ལ་གླིང་བཞི་དང་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་ཁ་བཅད། སུམྦྷ་ནི་སོགས་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ལག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་གར་མཛད་པས༔ རྐང་མཐེབ་སེན་མོའི་ཁྱོན་གྱིས་ཀྱང་༔ ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་ནོན་བགྱིད་ན༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ནི། ལྕགས་སམ་དྲག་པོའི་ཤིང་གི་ཕུར་བུ་ལ་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ལས་སྔགས་བྲིས་པའི་བྱང་བུ་དང་དར་ནག་གི་ཅོད་པན་བཏགས་པ་ནང་གི་སྒོ་གོང་དུ་བཀོད། མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་བྱིན་བརླབ། རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བ། གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་བགེགས་འདུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། བར་པས་མདའ་གཞུ་བཀང་ཞིང༌། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་མ་མཱ་ཀིའི་རྒྱབ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་གཉིས་འཛིན་པ། སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་མནན་ཅིང་མེ་ཕུང་གི་དབུས་ན་འགྱིང་བ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྒྲས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམ་པ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷཱེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་མཛད་བགེགས་དཔུང་འདུལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འདིར་བཞུགས་ལ༔ སྲུང་བ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སུ་པྲ་ཏིཥྛས་བརྟན་བཞུགས་བྱ་ཞིང་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །གསུམ་པ་གསང་མཚམས་ནི། རྩ་གཞུང་དུ་སྣོད་བཅུད་བྱིན་རླབས་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པས་གཅིག་སྒྲུབ་སོགས་ལ་འོག་གི །རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་སོགས་ལ་འཇུག་པས་ཆོག་ལ། ཚོགས་སྒྲུབ་སྤྲོས་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་སྤྱི་མཐུན་ཁྲོ་བཅུ་རོལ་པའི་ཕུར་གདབ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་གྲུ་གསུམ་བཅུ་བཀོད། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡཻང་གི་ཕུར་བུ་ཙནྡན་དམར་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཞིང་རྩེ་མོར་ཅོད་པན་བཅིངས་པ་བཅུ་འབྲུ་སྣོད་དུ་བཞག་ལ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཅུའི་རང་བཞིན་ཧཱུྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་སྤྲོས༔ ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ལ་སྨད་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ པར་བསམས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཡས་ཐོ་བ་དང་གཡོན་པས་ཕུར་བུ་ཐོགས་ལ་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས། སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དུ་གདབ་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི༔ སྐྱེ་ལ་དབང་མཛད་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གསང་བ་མཚམས་ཀྱི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་གརྫ་གརྫ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་དུ་གདབ་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི༔ ཡོ་བྱད་དབང་མཛད་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧ་ན་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ ཚེ་ལ་དབང་མཛད་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ༴ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ ཆོས་ལ་དབང་མཛད་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སརྦ༴ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ ལས་ལ་དབང་མཛད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་སརྦ༴ བྱང་ཤར་ནས་མཚམས་བཞི་གཡོན་བསྐོར་དུ་གདབ་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་༴ རྫུ་འཕྲུལ་དབང་མཛད་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ༔ བྱང་ཤར་མཚམས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷིནྡ་བྷིནྡ་སརྦ༴ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ སེམས་ལ་དབང་མཛད་འདོད་པའི་རྒྱལ༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་སརྦ༴ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ མོས་ལ་དབང་མཛད་མི་གཡོ་མགོན༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་སརྦ༴ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན༴ ཡེ་ཤེས་དབང་མཛད་དབྱུག་སྔོན་ཅན༔ ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ༴ གསང་བ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ༴ འོག་ཕུར་ནུབ་ཀྱྀ་ནུབ་ཏུ་གདབ་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་ཀུན་ལ༴ སྨོན་ལམ་དབང་མཛད་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ འོག་གི་ཕྱོགས་སུ༴ གསང་བ་མཚམས་ཀྱི༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པ་ནི་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་སྤྲོས་པ་བསྡུ་བའི་སྐབས། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་ ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི༔ དབང་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གསང་བ་མཚམས་གྱི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་འཐུས་ཤིང་འདིའི་སྐབས་སུ་ཧཱུྃ་བཅུ་པོ་རེ་རེ་བཞིན་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སོགས་སྦྱར་ན་ལེགས་སོ། །གང་ལྟར་མཐར། བགེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུའི་སྙིང་གར་ཕུར་པའི་དབལ་གྱིས་གཟིར་ཏེ་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་གྱུར༔ ཅེས་བསྒོམ། རྩ་གཞུང་དངོས་བསྟན་གསང་བ་སྣོད་བཅུད་བྱིན་བརླབས་ནས། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ སྙོམས་ཞུགས་རྗེས་ཆགས་འོད་དང་སྒྲས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འཇིག་རྟེན་གཡོས་ཤིང་ཉོན་མོངས་སྦྱངས༔ ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པ་དབང་མེད་བཀུག༔ ཞལ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལྟེ་བ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་སྙིགས་མ་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་དང་༔ ལྷན་ཅིག་ཡུམ་གྱི་མཁའ་རུ་འཁྱིལ༔ དེ་ལས་ཆར་ལྟར་བབས་པ་ཡིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཞིང་དུ་གྱུར༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ཆང་དང་སྦྱར་བ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་དང་ཡུམ༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་བཏུལ་བའི་བཅུད༔ འཁོར་འདས་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ཡི༔ སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱངས༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ༔ མ་འགགས་རོལ་པ་ཆེན་པོ་ལས༔ ཕྱི་སྣོད་འོག་མིན་མཆོག་གི་ཞིང་༔ ནང་བཅུད་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ལྷ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་ཏུ་འབར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེགས་བུ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བས་བསྒྲུབས་པའི་ཁྲུས་ཆབ་སྦྲེང་ལ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྐུར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་ཞི་བ་དང་༔ དེ་ཉིད་བདེ་ཆེན་སྣོད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཆག་ཆག་གདབ་བོ། །གསུམ་པ་ལྷག་གནས་ལ། ལྷ་བུམ་པ། སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་གཉིས་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བས་སྐབས་འདིར་མི་དགོས། སྤྲོ་ན་དབང་ཆོག་ཏུ་བལྟ། དང་པོ་ནི། ལྷ་ལ་སྙན་གསན་དབབ་པ་སྟེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྐབས་སུ། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་ཐིག་བཏབ་ནས་ལྷ་གནས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱང་དཀྱུས་སུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དང༌། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་བཤམས་ལ་ས་ཆོག་མཚམས་གཅོད་རྣམས་དང་ཞག་གིས་བར་ཆོད་ན་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བྱ། ཉིན་གཅིག་ལ་སྦྲེལ་ན་མི་དགོས། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ལས་བྱུང་བ༔ སོགས་ལས་གཞུང་ལྟར་སྤྱན་དྲང༌། སྔགས་ཙམ་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་བཏང༌། འདོད་གསོལ་ཤློ་ཀ་མི་དགོས། རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཐོགས་ལ། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ས་གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་༔ བདག་དང་སློབ་མར་བྱིན་བརླབས་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་དབྱངས་དང་བཅས་བརྗོད་པའི་མཐར། ཞེས་གསོལ་དགྱེས་པས་ཞལ་བཞེས་ཤིང་༔ དགའ་བའི་སྒྲར་བཅས་ས་ལ་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དོན་བསྒོམ། འདིར་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་སྐབས་བསྡུ་ལྡངས་དང་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་ཉེར་བསྡོགས། །དངོས་གཞི་ཡན་ལག་བཞིས་ཉམས་སུ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཤམ་པ། སྒྲུབ་པ་པོ་གནས་སུ་དགོད་པ། བར་ཆད་བསལ་ཅིང་བྱིན་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། རྟེན་གྱི་ཡོ་བྱད་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི། སྟེགས་བུ་ལ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་བཞི་དབུས་མཐིང༌། ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་གུ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བྲིས་པའང་རས་བྲིས་གཏིང༌། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དོན་མཚོན་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། སྨན་སྣོད་ཀ་པཱ་ལ་མཚན་ལྡན་ལྔའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་གཏེར་བྱོན་ནམ་གོང་མའི་ཕབ་རྒྱུན་སེལ་མེད་ཅན། ཨ་རུ་ར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྨན་སྣ་ཁྲོལ་བུ་ཚོགས་ཆང་རོ་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་རིགས་ལྔར་ཕྱེ་བའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་དང་ཕྱག་ལེན་མཐོང་བརྒྱུད་ཞིབ་མོའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཐོད་སྣོད་ལྔར་གཏམས་ལ་དབུས་མཐིང་སོགས་ཕྱོགས་མདོག་གི་དར་སྣ་ལྔས་བཀབ་ལ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༌། དེར་མ་ཤོང་ན་འཕྲོས་རྣམས་ཀ་ཊོ་ར་ལྟ་བུའི་སྣོད་གཙང་ཆེ་ལེགས་ནང་དུ་བླུགས་ལ་རེ་ཞིག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་སྟེགས་སུ་བསྒྲིག །སྒྲུབ་ཆེན་སྤྱིར་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། གཏོར་ཆེན་མཆོད་རྫས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱན་དང་སྒབ་སྐོར། ལྡཻ་གུའི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ཆུ་ཆང་ཕབ་སོགས་ཀྱང་ཉེ་བར་བསྡོགས་ལ། སྔ་མ་དང་ཞག་གིས་བར་ཆོད་ན་ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་བར་དུ་བཏང་ནས་སྟོང་ཚིགས་འབུལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཞལ་སྤྲོད་ཀྱིས་སྟེགས་བུར་འཁོད། ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་བཅས། དེའི་བདུག་པས་སྨན་ཐོད་སོགས་བདུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ མ་རུངས་འབྱུང་པོ་བགེགས་རིགས་ཀུན༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔ བྱེར་ཞིག་དེངས་ཤིག་གཞན་དུ་སོང་༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཨུ་ཙཏྟཱ་ཡ་ཨུ་ཙཏྟཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད། རོལ་མོ་དང་ཡུངས་ཐུན་བྲབ། བདུག་པའི་སྤྲིན་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བགེགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད། རྡོ་རྗེའི་རྭ་གུར་གྱིས་བསྲུང་བར་མོས། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་ང་རྒྱལ་བཅས་དེའི་ཁྲུས་རྫས་སྦྱར་བའི་བུམ་ཆུས་མེ་ལོང་ངོས་སུ་ཁྲུས་བྱ་ཞིང༌། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ གདོན་བགེགས་མི་གཙང་དྲི་མ་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཁ་རླངས་མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་བཀྲུ། སླར་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་བའི་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དྲིལ་སྤོས་འཛིན་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་གཟུངས་མས་དར་ལམ་གྱིས་སྣ་དྲང༌། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་ཐོད་པ་རྣམས་དར་གྱི་འདོ་ལི་ལ་དབུས་ཀྱི་ཐོད་པ་བཏེགས་པ་དང༌། ལས་བྱེད་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲོལ་བུའི་སྣོད་སོགས་རིམ་པར་ཐོགས་པའི་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་མདུན་ཏུ་འཁོད་དེ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་རྫས་རྩ་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རབ་སྦྱར་ནས༔ དུག་ལྔ་མ་སྤངས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་སངས་རྒྱས་སྐུར་བསྐྱེད་དེ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་འཕགས་པ་མཆོད་པ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་ངམ་འཕྲུལ་སྟེགས་བྱས་པའི་དབུས་སུ་གཙོ་བོའི་ཐོད་པ་དཔྲལ་བ་མདུན་ལ་བསྟན་པ་དང༌། ཕྱོགས་བཞིའི་ཐོད་པ་དབུས་སུ་བསྟན་ཏེ་བཀོད། ཁྲོལ་བུའི་སྣོད་གཞན་ཡོད་ན་ཐོད་པའི་འོག་ཏུ་བཞག་པ་སྟབས་བདེ། དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་སྒྲུབ་རྟེན་མཆོད་རྫས་གཞན་རྣམས་རིམ་པར་བཀོད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན༔ སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་མཆོད༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྟོག་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ༔ ཤེས་རབ་རལ་གྲིས་བདུད་བཞི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཕུར་བུ་རྣམས་བཞིས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་འཇོམས༔ མདའ་བཞི་ཚད་མེད་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལྡན་རང་ངོ་སྤྲོད༔ ཚོན་སྐུད་དྲྭ་བས་རྒྱུད་ལྔ་གནས་ནས་འདྲེན༔ གཞུང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ཉམས་མ་འདྲེས་གསལ༔ འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་མཚར་ཆེ༔ དར་གུར་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐུགས་རྗེས་སྐྱབས༔ སྟག་ཤམ་གང་ལ་དཔའ་རྣམས་སྤྱོད་པར་མཛོད༔ ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་སརྦ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། བཟླས་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་མཐར། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ། ལྡིང་ཁྲི་གོང་མར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྒྱབ་ངོས་སུ་གཏོར་ཆེན་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རྭའི་སྟེང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བ། མཐའ་བསྐོར་ཤར་དུ་མཆོད་ཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་མཚམས་འཛིན་བཅས། ཕྱོགས་བཞིར་རལ་གྲི་བཞི། མཚམས་བཞིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་ཅན་བཞི་བཙུགས་པ་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བས་སྦྲེལ། གཞན་ཡང་ཟུར་བཞི་རྒྱལ་མཚན་བཞི། ལོགས་བཞིར་འཕན་བཞི། དར་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་སོགས་སོ་སོའི་ཕྱག་ལེན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་པ་དང༌། སྟེང་ན་དར་གྱི་གདུགས་ཕུབས། གཤམ་དུ་སྟག་གཟིག་གི་སྒབ་དཀྲིས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་མཆོད་གཏོར་ཁ་ཟས་བཟང་དགུས་བརྒྱན་པའི་གཡས་གཡོན་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག །རྒྱུན་གསོའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར། ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་རྩ་སོགས་མཐའ་བསྐོར་སྟེགས་བུ་རིམ་པ་ཅན་ལ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་བཀོད་དེ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། དམ་ཚིག་བཞིན་ཏུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོས་སྲུང་གཏོར་སྤུངས། ཆད་མདོ། བརྟན་མ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མཚོན་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པ་རྣམས་དང༌། ཡུངས་ཀར་སོགས་ཐུན་རྫས་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་གཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ལས་བུམ། ཌཱ་མ་རུ། ལྕགས་ཕུར་དར་ནག་གི་ཅོད་པན་ཅན་སྟེགས་བཅས། མེ་ཏོག་གི་སྣོད་གཡབ་དར་དམར་ནག་ཁྲ་བོ་རྣམས་བཞག་གོ །གཉིས་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལས་ལ་འཇུག་རུང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་མངའ་གསོལ་ཞིང་གནས་སུ་དགོད་པ་ནི། རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཐོད་ཆང་མར་ཟེད་ཅན་ཚིགས་བསྟུན་སོ་སོར་དྲང་བ་སོགས་ལག་ལེན་མཐོང་རྒྱུན་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱེམས་དྲང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེ། ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་གདུང་གསོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཐེབས་སྟོན་པ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང་༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ༴ ཕྲིན་ལས་གཞུང་སྲོང་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་ཆེན་མངའ༴ དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ༴ ཕུད་གཙང་བགས་མཁན་ནང་མ་བྱ་བྱེད་མཁས༔ ཕྱི་གིང་ཕྱག་ཚང་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ༔ གཡོས་མཁན་ཆད་ལྷག་མེད་ཅིང་གཙང་སྦྲ་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་བྱན་མོར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ གསལ་དག་ཛབ྄་མཁས་ཡི་དམ་བརྩོན་པར་བསྒྲུབ༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་རྣམས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཀུན་གྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་ཕྱག་སྐྱེས་བུ་མངའ་གསོལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཞེས་པས་སོ་སོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་རང་གྲལ་དུ་དགོད་དོ། །ཚོགས་སྒྲུབ་སྐབས་སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པའི་མཆེད་གསར་བུ་ལ་བསྲེ་བསྣན་དང་དམ་ཚིག་དཔོག་པ། རྡོར་དྲིལ་བྱིན་བརླབ་སོགས་སྤྲོ་ན་སྒྲུབ་ཁོག་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གཅིག་སྒྲུབ་ལ་མངའ་གསོལ་མན་ཆད་མི་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། དང་པོ་བར་ཆད་བསལ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཁོད། སྒྲུབ་མཆེད་གཞན་རྣམས་རང་གྲལ་དུ་བཞེངས། ཞྭ་ཆོས་རོལ་མོ་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུར་གྱུར། རྡོར་སློབ་ཀྱིས་ཕུར་བུ་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འདྲིལ་ལ། གཞུང་གི་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ སོགས་སྔགས་བཅས་བརྗོད། ཧཱུྃ་སྒྲ་དྲག་ཏུ་སྒྲོག་ཅིང་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས། རྡོ་རྗེའི་བདུག་པ། ཡུངས་ཐུན་བྲབ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཁོད། དར་སྣའི་གཡབ་མོ་ཐོགས། དྲི་ཞིམ་པའི་སྤོས་བསྲེག །ལས་རྡོར་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་མ་ད་ན་ཆང་དང་སྦྱར་བ་འཐོར་ལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཏེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་བཞུགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམས་ལ་དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སོགས་བརྗོད། ཧཱུྃ་སྒྲ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཅིང་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟིམ། ཞི་དྲག་གི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང༌། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བདུད་རྩི་མཆོག་སྒྲུབ་དངོས་གཞི་ལ་ལྔ། བསྙེན་པ། ཉེར་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ། །དེ་དག་གི་དུས་ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲོལ་བུར་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་བདག་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། ལོངས་སྐབས་ཡོད་ཅིང་ལྕོགས་ན་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའམ་ལས་བྱང་ཚོགས་མཆོད་བཅས་ནང་རེ་བཞིན་བཏང་གྲུབ་ན་ལེགས། ལོངས་ཁྱབ་མེད་ན་ཆད་སྐྱོན་མི་འབྱུང༌། གང་ལྟར་བདུད་རྩིའི་ལས་གཞུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག །བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་བཀའ་སྒོ་འཚམས་གཅོད་ནས་བཟུང་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་ལ། ཞི་དྲག་བཟླས་པ་སུམ་བརྒྱ་རེ་ཙམ་གྱི་མཐར་སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ལ་བདག་བསྐྱེད་གྲུབ་པར་བྱ། དེ་ནས་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ། ཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ སོགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫ་ཆེ༔ སོགས་ཀྱིས་ཁྲོལ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ལྷ༔ འདིར་ནི་ཡང་དག་ཉེ་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲང༌། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་སོགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་བསྟིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཕྱག་མཆོད་རྣམས་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་ལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་བར་མཛད༔ དག་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཆེན་སྩོལ༔ དོན་ཀུན་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བརྗོད། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་གཟུང་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སོགས་ཀྱི་དམིགས་གནད་དང༌། ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་ལ། རྩ་བའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཐུན་མཐར་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་བྱ། ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་རྒྱུན་བླངས་ཏེ་ཉིན་མཚན་ཏུ་སྔགས་སྒྲ་མ་ཆད་པ་དགོས་ལ། དེའང་ཞག་གྲངས་ཉུང་ན་རྩ་སྔགས་ལས་སྔགས་སྦྲེལ་མའི་ཐུན་བཟུང་ན་ལེགས་སོ། །ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། གཞུང་ལས། ཐུན་དྲུག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ཚོགས་མཆོད་གྲུབ་ན་གལ་ཆེ་བས་ལས་གཞུང་གི་ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་བར་བཏང་ལ་ཚོགས་མཆོད་ཙམ་བྱ། དེ་ནས་ཆས་དང་ཡོ་བྱད་གོང་སྨོས་ལྟར་བྱས་ཏེ་བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་དང་ཐུན་བྲབ་ཅིང་བྱིན་དབབ་པའི་མཐར་སྔགས་སྦྲེལ་མའི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། ཐུན་གཉིས་པ་ལ། མདུན་མཆོད་ཁ་གསོས་ཏེ་བྱིན་བརླབ། བདག་བསྐྱེད་བསྐྱར་མི་དགོས་པས་མདུན་དཀྱིལ་བསྐྱེད་བཟླས། ཚོགས་མཆོད་བགེགས་བསྐྲད་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་བར་གོང་བཞིན་བྱ། འདི་སྐབས་སོགས་སུ་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ་མི་ལྕོགས་ན། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་རྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། ཅེས་དང༌། སྔགས་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿཧ་ཛྷཻཾ༔ ཞེས་པ་ཙམ་གྱིས་འཐུས། ཐུན་གསུམ་པར་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ལས་བཟླས་པ་གྲུབ་ནས་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ་བའི་འཕྲོས་སུ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྔགས་སྲུང་མའི་ལས་བྱང་སྐོང་བ་སོགས་གྲུབ་ནས། ཚོགས་བྱིན་བརླབ། སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བཤགས་གྲུབ་པ་དང་སྤྲོ་ན་སྤྱི་བཤགས་དང་རྙིང་མ་བཀའ་མ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་སྐོང་ཆེན་ལྔ་སོགས་སྦྱར། འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་ཆོག་བཏང༌། ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་སྤྱི་ལྟར་དང༌། ཤིས་བརྗོད་སྨོན་ལམ་བྱས་ལ། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་ཆོག་མཐར་དབྱུང༌། སྔགས་སྲུང་མའི་གཤམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆད་མདོའི་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་བརྟན་མ་བསྐྱང༌། བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་སོགས་ཤློ་ཀ་གཉིས་དང་སྔགས་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་དེའི་དཀྱུས་དང་གོང་སྨོས་ཤློ་ཀས་བསྟོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་ལྟར་དང་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་གཞུངས་གསལ་འཕྲོས། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྟ་བུའི་བསྔོ་སྨོན་སྤྱི་འགྲོ་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། བགེགས་བསྐྲད། བྱིན་འབེབས་གོང་བཞིན་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །མཚན་ཐུན་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་འགྲོ་དགོས་ལ། གཞན་ཐུན་གཉིས་པ་ལྟར་ལ་ཐུན་མཐར་ཚོགས་མཆོད་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་བྱིན་འབེབས་དང་ཛབ྄་དབྱངས་མ་ཆད་པར་བྱའོ། །ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་གྲུབ་ན་ལེགས་པས་ཚོགས་སྒྲུབ་སྤྲོས་པ་རྒྱས་པའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུའི་སློབ་དཔོན་གཞན་གྱིས་ཕྱིར་ནང་བདག་བསྐྱེད་གྲུབ་འཕྲལ་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་བྱ། དེ་ལྟར་ན་ཚོམ་བུ་སྤྱན་འདྲེན་དགོས་པས་སྔ་དགོངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་སོགས་ལག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པར་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་མཛད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱེ་མ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཚར་བའི་ནང་མོ་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་པ་ཚོགས་མཆོད་ཕུར་གདབ་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་བར་སྔ་བཞིན་སོང་ནས་མཆོད་པ་ཚང་བ་དང༌། འཁྱིལ་བའི་བསྟོད་པ་བྱ། ལས་གཞུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་ཤློ་ཀ་གཅིག་སྔགས་བཅས་བརྗོད། ལྷ་རྣམས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་དང༌། སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ། འདི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཏུ་སྟེགས་བུ་དང༌། སྨན་གཏུན་སོགས་ཉེ་བར་བསྡོགས། སློབ་དཔོན་དང་གཟུངས་མར་མངའ་གསོལ་བ་རྣམས་ཆས་སུ་ཞུགས། ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་གྱི་ཚེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་རོལ་འོག་ཏུ་སྤོས་བསུ་དར་ལམ་གྱིས་མཚོན་པར་སྨན་ཐོད་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མདུན་སྟེགས་ལ་བཞག །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧཱུྃ་བརྗོད་ཅིང་ཚོན་སྐུད་དཀྲོལ། དར་ཁེབས་བསལ། གདན་གཙང་མ་རྒྱ་ཅུང་ཟད་ཡངས་པའི་སྟེང་སྨན་གཏུན་བཞག་པ་ལ་སྨན་ཁྲོབ་བླུགས་སློབ་དཔོན་ཉིད་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་གཟུངས་མ་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིར་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་མོས། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱག་གཉིས་སོར་མོ་བསྣོལ་མཛུབ་མོ་སྦྲེང༌། མཐེ་བོང་བཀུག་ལ་བྱིན་དབབ་པའི་རྒྱས་གཏུན་རྡོ་བཟུང༌། ཡུམ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱས་གཏུན་ཁུང་འཛིན། གཉིས་ཀའི་རྐང་པ་བསྣོལ་མར་བརྐྱངས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཨེ་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་སོགས་བརྗོད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་སྒྲོལ་བ་དང་གཉིས་མེད་ཀྱྀ་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ། སྔགས་དང་ཧཱུྃ་གི་གླུ་ལེན་བཞིན་པས་ཞིབ་པར་འཐག །ཚགས་སུ་དྲངས་པའི་ཕྱེ་མ་རྣམས་ཐོད་པ་རྣམས་སུ་བླུགས། དར་ཕྱོགས་མདོག་གིས་བཀབ་ལ་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་རེ་རེ་ནས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༌། ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་བདུག་པ་དང༌། འཁྱིལ་བའི་ཁྲུས་རྣམས་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་དང༌། སྤོས་སྣ་དར་ལམ་སོགས་བཀུར་སྟི་སྔར་བཞིན་བྱས་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ནས་མདུན་ཏུ་འཁོད་དེ། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་སོགས་སྔར་ལྟར་བརྗོད་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། འདི་ཉིད་དེ་ཙམ་ལས་ལོངས་ཁྱབ་མེད་ན་ཆོས་སྲུང་གཏོར་ཆོག་ཕྱིན་ཆད་ཉིན་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ་དགོས་ཀྱང༌། སྤྱིར་བར་སྐབས་རྣམས་སུ་ཛབ྄་རྒྱུན་མ་ཆད་ན་ལེགས་པ་དང༌། དེང་སང་ཕྱག་ལེན་སྟབས་བདེའི་ཁྱད་སྨན་བྱིངས་རྣམས་ཐོག་མ་ནས་ཞིབ་མོར་འཐག །ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས་ཕྱེ་མའི་སྟེང་སྨན་ཁྲོབ་སྣ་ཚང་ཉུང་ངུ་བཞག་པ་དེ་ཉིད་བཏག་བཙག་སྐབས་འཐག་སྲོལ་ལྟར་ན་ཡུན་ཧ་ཅང་མི་འགོར་བས་སྔ་དྲོ་ཙམ་ལ་གོང་སྨོས་རྣམས་ཐུབ་འགྲོ་བས། ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་དང་པོར་བདག་བསྐྱེད་དེ་ནང་སོང་བས་འཐུས། མཆོད་པ་གསར་དུ་བརྗེས་ལ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫ་ཆེཿ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་དང་༔ དབྱེར་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ རང་བྱུང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ བཅུད་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ༔ མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཉི་མའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ སོགས་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ཧཱུྃ་ཀ་ར་རིགས་ལྔ་བསྐྱེད། ཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲང༌། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་སོགས་ནས་མཆོད་པ་གྲུབ་པའི་བར་རྩ་བའི་ལས་གཞུང་ལྟར་བརྗོད། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོག་ཅིང༌། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བརྗོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལྔ་སྦྲེལ་ཁྲི་ཕྲག་བཟླ་བར་གསུངས་པས་དངོས་གཞི་དང༌། ལས་སྔགས་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླ། བསྙེན་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཉིས་ཀ་སྦྲེལ་ནས་བཟླས་ན་ལེགས། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས། ཚོགས་མཆོད། བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ། ལས་རྡོར་གྱིས་མ་ད་ན་འཐོར་ཞིང་བྱིན་འབེབས་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་བ་རྣམས་སྔ་མའི་འགྲེས་སུ་སྦྱར། ཐུན་གཉིས་པ་ལ་མཆོད་ཁ་གསོ་ཞིང་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབས་ནས་སྟོང་ཚིག་ཀྱི་བར་དུ་ཚར་གཅིག་བསྐྱར། ཐུན་གསུམ་ལོང་སྐབས་མེད་ན་འདི་འཕྲོས། ཆོས་སྲུང་གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཆོག །དགོངས་མོའི་བགེགས་བསྐྲད་བྱིན་འབེབས་རྣམས་བྱ། མཚན་ཐུན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མདུན་བསྐྱེད་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་དང༌། ཐུན་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་མདུན་བསྐྱེད་བསྐྱར་བལྡབ་བྱ་ཚུལ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱིས་འགྲེལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་ཕྱི་སྒྲུབ་ནང་སྔ་ཚར་བའི་དེ་རིང་གི་དགོངས་མོ་འམ་སྲོད་ལ་དྲག་པོའི་སྲེག་བླུགས་བྱ་ཞིང་ཚོམ་བུ་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་སྤྱི་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལ་བརྟཻན་ནས་གོང་བུ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། ཕྱི་སྒྲུབ་ཚར་བའི་ནངས་མོར་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་ཚོགས་མཆོད་ཕུར་གདབ་བྱིན་འབེབས་བཅས་གྲུབ་ནས། སླར་ཡང་མཆོད་པ་དང༌། འཇིག་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲས་བསྟོད། ལས་གཞུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་དང༌། ཧཱུྃ་ལྔ་སྒྲེལ་ལན་བདུན་ཙམ་བརྗོད། ཧཱུྃ༔ བགེགས་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་མདུན་དཀྱིལ་སྨན་ལ་བསྟིམ། ཛབ྄་དབྱངས་རོལ་མོ་བཅས་ཀྱིས་སྨན་སྣོད་སྤྱན་འདྲེན་ཚུལ་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་བྱས་ལ་མདུན་སྟེགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ཁེབས་བསལ། གཡའ་མེད་པའི་སྣོད་དུ་ཕྱེ་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་བླུགས་ལ་མ་ད་ན་བསྲེས་པའི་ཆང་གི་ཉིང་ཁུས་སྦོལ། ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་པའི་དྲོད་དང་ཕབ་སོགས་ལག་ལེན་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་གལ་ཆེ་ཞིང༌། གཏེར་བྱོན་གྱི་ཕབ་རྒྱུན། སྐྱེ་བདུན། མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་གདུང་རིང་བསྲེལ། གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་སོགས་སྔར་ནས་ཆུ་ཆང་ནང་ལེགས་པར་སྦངས་པ་སྐབས་འདིར་སྨན་རྣམས་དང་འདྲེས་ངེས་སུ་བསྲེ། རས་དཀར་དྲི་མེད་ཀྱི་ཁུག་མར་བླུགས། དེ་ཉིད་ཟངས་དཀར་ལྟ་བུའི་སྣོད་གཙང་མར་བཟང་ཤིང་གི་ཕུར་མ་རླན་ཅན་གྱིས་ལྕིབས་ལ་བཞག་པའི་ཁ་སྟེགས་ཁེབས་ཀྱིས་བཀབ། ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༌། རྙིང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་ཞིང་གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིང༌། བདུག་པས་བགེགས་བསལ། ཁྲུས་ཀྱིས་མི་གཙང་བ་བཀྲུ། དཀྱིལ་འཁོར་སྔ་མ་བསྡུ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། ཛབ྄་དབྱངས་བསྐོར་བ་སོགས་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རྐང་གསུམ་ཤིན་ཏུ་བརླིང་བའི་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ། འོག་ཏུ་དྲོད་འབེབས་པའི་མར་མེ་སྦར། མཆོད་གཏོར་རྙིང་པ་རྣམས་བརྗེ་ཞིང་གསར་དུ་བཤམ། ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་དང་པོ་ལ་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་སོང་བས་འཐུས་པར་བྱས་ནས། མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫ་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་རྩ་བའི་ལས་གཞུང་ལྟར་ལ། རང་འོད་ཀློང་ན་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ སྙོམས་འཇུག་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་འགུགས༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་སོགས་སྔར་ཕྲིན་ལས་གཞུང་ལྟར་བསྐྱེད་བསྟིམ་རྒྱས་གདབ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། བདག་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འོད༔ སོགས་གོང་བུ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཛབ྄་དམིགས་སྦྱར་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྩ་བའི་རིག་པ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། བསྙེན་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་སྔགས་ཁོ་ན་གསུང་མི་ཆད་དུ་བཟླ། ཐུན་མཐར་རྩ་སྔགས་ལ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་སོགས་བཀུག་པ་དང༌། ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས་བསྟིམ་པའི་སྔགས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་འམ་ཉེར་གཅིག་རེ་ཙམ་བཟླས་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཚོགས་མཆོད། བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ། བྱིན་འབེབས། ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་བྱ། ཐུན་གཉིས་པ་དེ་ལྟར་ལན་གཅིག་བསྐྱར། དེ་ཙམ་ལས་ལོངས་ཁྱབ་མེད་ན་བཟླས་པའི་སྟོང་ཚིག་ཡན་གྲུབ་རྗེས། བཀའ་སྲུང་གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཆོག །དགོངས་མོའི་བགེགས་བསྐྲད། བྱིན་འབེབས་རྣམས་འགྲེས་སུ་སྦྱར། མཚན་ཐུན་དང་པོར་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། ཐུན་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱང་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོས་ལྟར་བྱ། སྒྲུབ་པའི་སྔ་ཉིན་གྱི་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་སོ་སོའི་བཟླས་པའི་མཐར། གསང་སྒོ་དབྱེ་བ་དང༌། བདུད་རྩི་དབབ་པ་དང༌། དམ་ཡེ་བསྲེ་བསྟིམ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པ་བཅས་སྔགས་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླ་དགོས་སོ། །གོང་བུའི་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་སྔ་དྲོ་རྒྱལ་ཚབ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་སྟེ། གོང་བུའི་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་ནངས་མོ་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས། སྟོང་ཚིགས། མཆོད་བསྟོད། ཕུར་གདབ། ལས་གཞུང་དབུར་འབྱུང་བའི་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་འཕྲོས་སུ་སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། ལས་གཞུང་ལྟར་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་བརྗོད། སྨན་སྣོད་ལ་མ་ད་ན་ཆང་དང་སྦྱར་བ་བྲན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སོགས་བརྗོད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་པ་སྨན་གྱི་གོང་བུར་བསྟིམ། སྤོས་བསྲེགས་བདུད་རྩི་འཐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་སོགས་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་མཇུག་རོལ་མོའི་འོག་ཏུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྤྱན་དྲངས་ལ་མདུན་སྟེགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ཞལ་དབྱེ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་སྣོད་གཙང་གཡའ་མེད་པར་བསྡུར། སྐམ་ཤས་ཆེ་ན་མ་ད་ནས་བདུད་རྩིའི་བརླན་ཕབ་ལ་སྲན་མ་ཆུང་ཚད་ཙམ་གྱི་རིལ་བུར་དྲིལ་ལ་སྐམ་ཐག་ཆོད་པ་དང་གུར་གུམ་དང་གི་ཝཾ་གིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར། འདི་ལྟར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་ཞག་གྲངས་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་མོས་སློབ་ཙམ་པོ་བའི་སྐབས་སུ་ལག་ལེན་མི་བདེ་བས། སྨན་མང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་དྲིལ་ནས་སྐམ་ཐག་བཅད་ཅིང་རྩི་གསོལ་ལ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས་ནས་རིམ་པར་རྟེན་དུ་བཞག །འདི་སྐབས་སྨན་ཕྱེ་ཉུང་ཙམ་གྱིས་རིལ་བུ་འོས་ཚོད་དྲིལ་བས་ས་བཅད་ཙམ་བྱས་ཏེ་དར་རས་ཀྱི་ཁུག་མར་བླུགས། དེ་ཉིད་ཐོད་པ་མཚན་བཟང་དུ་བཅུག་ལ་དར་སྣས་དྲིལ་ཞིང་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིང༌། རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་དར་དཔྱང་གིས་བརྒྱན། ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་བདུག་པ་དང༌། འཁྱིལ་པའི་ཁྲུས་བྱ། ཞི་དཀྱིལ་བསྡུ་ལ་ཁྲོ་དཀྱིལ་བཀྲམ། ཛབ྄་དབྱངས་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རྐང་གསུམ་སྟེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་འབྲུས་བཀང་བ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་སོགས་བརྗོད། ལས་གཞུང་དབུ་ནས་འབྱུང་བའམ་བབ་དྲུག་ལྟ་བུའི་བྱིན་འབེབས་ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་བྱ། མཆོད་གཏོར་གསར་དུ་བརྗེ་བའམ་ལེགས་པར་ཁ་གསོ། ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་དང་པོ་ལ། བདག་བསྐྱེད་ནངས་མོ་དེ་མ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་དང་༔ སོགས་རིལ་སྒྲུབ་རང་གཞུང་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་གསོལ། དབང་བསྐུར། རྒྱས་གདབ། ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་འཕྲོས་སུ་སྨན་གཏོར་རཀྟའི་མཆོད་པ་ཤློ་ཀ་གཉིས་རྩ་བའི་ལས་བྱང་ལྟར་ཕུལ་ལ། དཀྱུས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས་འབྱུང་བའི། ཧཱུྃ༔ གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར༔ སོགས་ཚང་བར་བརྗོད། བཤགས་པ་དང་བསྐུལ་ཚིག་དཀྱུས་ལྟར་སོང་ནས། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ སོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས་ཞི་ཁྲོ་སྦྲེལ་མའི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེའི་སྔགས་རྒྱུན་བཟུང༌། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་ཚོགས་མཆོད། ཕུར་གདབ། བྱིན་འབེབས་རྣམས་སྔ་མས་རིགས་འགྲེ། ཐུན་གཉིས་པའང་དེ་བཞིན་དང༌། གསུམ་པ་འགྲུབ་མིན་སྐབས་དང་བསྟུན་ལ། གང་ལྟར་ཐུན་རྗེས་མའི་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་འཕྲོས་སུ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཆོག་རྣམས་དང༌། དགོངས་མོའི་བགེགས་བསྐྲད། བྱིན་འབེབས་ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། མཚན་ཐུན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ་བདག་བསྐྱེད་འགྲོ་དགོས་པ་དང༌། གཞན་འདོན་བྱ་སོགས་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་འགྲེ། དེ་ལྟ་བུའི་རིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞག་གྲངས་རྫོགས་པར་ཉེ་བའི་ཉིན་ཐ་མ་ཙམ་ནས་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མཐར། ཚེ་དང༌། ནོར་དང༌། མཆོག་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་གནད་རྣམས་ཀྱང་སྦྱར་ལ་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་རེ་བཟླའོ། །འདིའི་ཕྱི་དྲོ་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནི། གཞུང་ལས། སྔགས་ཀྱི་གྲངས་དང་མཚན་མའམ༔ དུས་ཀྱི་ངེས་པ་བསྙེན་པ་དང་༔ ཉེར་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་སྟེ༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་གཉིས་གཉིས༔ དབང་པོ་རབ་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་ལ་ཉིས་འགྱུར་ཐ་མས་ཀྱང་༔ སུམ་བལྡབ་བརྩོན་པས་ངེས་པར་འགྲུབ༔ ཅེས་འབྱུང་བ་ནི་སྨིན་སློབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་དེ་གྲངས་ཚད་གཞུང་ལས་སོ་སོར་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། རྟགས་ཚད་རབ་དངོས། འབྲིང་ཉམས། ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་བའམ། དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལའང་དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་བསྙེན་པ་དང་ཉེར་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་རེ། སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན་གཉིས་ལ་ཞག་པོ་གཉིས་རེ། དབང་པོ་འབྲིང་ལ་དེ་གཉིས་འགྱུར། དབང་པོ་ཐ་མ་ལ་སུམ་འགྱུར་དུ་མཛད་པ་ནི། ཁྲོལ་བུ་སྦྱང་གཞི་དང་ཕྱེ་མ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་དོན་གྱིས་འབྲེལ་བས་རྟགས་ཐོན་པ་སོགས་ཅུང་དཀའ་བས་ཞག་གྲངས་མང་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རྟགས་ཐོན་ན་ཕྱི་མ་གཉིས་སྦྱངས་འབྲས་སུ་སོང་བས་རྟགས་ཐོན་པ་སོགས་སླ་བའི་ཕྱིར་ཞག་གྲངས་ཉུང་བ་ཡིན་ཀྱང༌། དེང་སང་མོས་སྒྲུབ་ཞག་གྲངས་ཙམ་ལ་ཚད་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ནི། ཁྲོལ་སྒྲུབ་དང་ཕྱི་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གཉིས་རེ། ལྡེ་གུ་རིལ་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་གསུམ་རེ་སྟེ་དངོས་གཞི་ཞག་བཅུ། སྔོན་རྗེས་ཉིན་གཉིས་བཅས་ཉིན་ཞག་བཅུ་གཉིས་སམ། དེ་ཙམ་ཡང་མི་འཁྱོངས་ན་ཁྲོལ་བུ་དང་ཕྱེ་མ་གཉིས་ཞག་རེ་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཅིང༌། འདི་དག་ཀྱང་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ལས་རང་རྟོག་གི་བསླད་བཅུག་པ་མིན་ནོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་གཅིག་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཚེ་ནའང་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྣམས་དང་སྔགས་རྒྱུན་མི་དགོས་པ་ལས་འདོན་བྱ་ལག་ལེན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་འདི་བཞིན་བྱ་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་དོན་གཉིས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། རང་དོན་དངོས་གྲུབ་བླང་བ། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བྱ་བ། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིལ་སྒྲུབ་གྲུབ་པའི་ཞོག་པ་སྔ་བར་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྫས་བཤམས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་གཞི་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོའི་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་ཁར་བྷནྡ་མཚན་ལྡན་འབྲུ་བཅུད་བདུད་རྩི་མ་ད་ན་སྦྱར་བས་བཀང་བ་བཞག །མཐའ་བསྐོར་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་བཟང་གི་ཕྱེ་མ་མངར་གསུམ་དང་ཞོ་མར་འོ་མས་སྤྲུས་པའི་ནོར་བུ་འབར་བའི་གཟུགས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། མངར་གསུམ་ཐུད་དང་བསྲེག་པའི་རིལ་བུ་སོགས་བཀོད་ལ་དར་གྱིས་ཁེབས་བཀབ། ཐོར་ཐུན་ཙམ་ལ་དབུ་བཟུང༌། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་མདུན་རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད། རྩ་སྔགས་དང་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཟླས་ལ་ཁ་སྐོང་དང་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་གྲོལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྔགས་རྒྱུན། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་ཆོག་དང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ། འདིའི་སྔ་དྲོར་བདུད་རྩི་ཁྲག་འཐུང་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱས་པའི་སྲེག་བླུགས་བྱ་ཞིང་བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་ཕུད་ཀྱང་བསྲེག་གོ །གཞུང་འདིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་ལྟ་ཉན་གྱི་འབྱུང་པོ་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར། ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་ཕུར་གདབ་དང་རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་སྦྱོར་བས་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སྤྱི་བཤགས་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་ཙམ་གྱིས་ཆོག་མོད། རིགས་མཐུན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱུང་བ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན༔ སྐུ་གསུམ་གདུང་གསོབ་རྡོ་རྗེ་ལྕམ་དྲལ་མཆེད༔ དཔང་གྱུར་དཀོན་མཆོག་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལ་ངན་སྨྲས་ཤིང་༔ ཡི་དམ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བ་བསྒྲགས༔ རྩ་བའི་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཤེས་བྱ་ལྔ་དང་སྤྱད་པར་བྱ་བ་ལྔ༔ མི་སྤངས་ལྔ་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ལྔ༔ དང་ལེན་ལྔ་སོགས་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ ཉམས་འགྱུར་རང་གནོང་འགྱོད་པས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ སྔགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་བླ་མེད་ཐེག་པ་སྨད༔ ལྟ་སྒོམ་ཡ་བྲལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་མ་བསྲོང་༔ ལོང་ཡོད་ལེ་ལོས་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆགས༔ སྒོ་གསུམ་ཐུན་མོང་དང་ཉམས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ རིག་པའི་རྩལ་ཆུང་སྙིང་པོའི་དོན་མ་རྟོགས༔ སྒོམ་པའི་སྲན་ཆུང་གནས་ལུགས་སོ་མ་ཐུབ༔ བློ་ཡི་སྟོབས་ཆུང་སྤྱོད་པ་བོགས་མ་ཐོན༔ ལེགས་བསམ་དཔྱད་ཀྱང་དོན་ལོག་ཐུགས་འགལ་བསགས༔ འབྲས་བུ་ཡིད་སྨོན་གྱུར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། རྫས་ཀྱི་ཁེབས་བསལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷཉྫའི་ནང་༔ བཅུད་ཀྱི་དབུས་སུ་མཱ་མ་ཀཱི༔ དམར་སེར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག༔ ཞབས་ཟུང་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ སོགས་གཞུང་གི་དཀྱུས་ལྟར་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། ཨོཾ་བྃ་རཏྣ་མ་མཱ་ཀི་སོགས་ཀྱིས་སྔགས་སྟོང་ཕྲག་ཚང་བར་བཟླས་ལ། ལས་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་སྤོས་དུད་དང་མ་ད་ནའི་བདུད་རྩི་འཐོར། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འདུས་པ་ལ་བསྐོར་ཞིང་དར་གྱིས་གཡབ། དབྱངས་རོལ་བཅས་བདུད་རྩིའི་བྱིན་འབེབས་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ འོག་མིན་གསང་བའི་སོགས་ཚང་བར་བརྗོད་པའི་མཐར་རིལ་བུའི་སྣོད་བཀུར་སྟི་བཅས་བླངས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་དབང་བླང༌། རིལ་བུ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩིར་བསྲེས་ལ་ལས་གཞུང་ལྟར་བདུད་རྩི་ལག་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ། རིལ་སྣོད་མགྲིན་པར་བཞག་ལ་བདུད་རྩི་བཏུང༌། སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་རིལ་བུ་མྱང་བ་རྣམས་གཞུང་བཞིན་བྱས་ལ། དབང་མི་བསྐུར་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་འདུས་པ་རྣམས་ལ་རིལ་བུའི་བྱིན་རླབས་དང་རྫས་བཀྱེ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་གཞན་རྣམས་དང་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱང་ལས་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་འགྱེད་ལ་དེའི་ཚེ་སྔགས་ཚན་ཕྱི་མ་ཉིད་ཛབ྄྄་དབྱངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདོན། རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བྱ་བར་གསུངས་པས། ཀོལླ་ཨི་རེཊྚ་སོགས་སམ། ཨེ་མ་ཀི་རི་ལྟ་བུ་དབྱངས་སུ་གྱེར་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་སྐབས་འདི་ཉིད་དུ་བགྱི་བ་སྟེ། དེའི་ཚུལ་ནི་གཞུང་ཉིད་དམ་དབང་ཁྲིགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་ཆོག །ཕྱི་མཚམས་དཀྲོལ་ཞིང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ། ལས་སྦྱོར་འཕྲོས་དོན་ཏུ་སྨོས་པའོ། །དང་པོ་ནི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ཁོ་ནའམ་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ལྷག་ཆོག་བཏང་ཞིང་སྔར་བཙོན་ཏུ་བཟུང་བའི་ལྷག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་ཁང་ལྷོ་ནུབ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་སྐྱེལ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སྐབས་དེ་དག་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཡང་ཐོག་ལྟ་བུར་འབུལ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག་ཀྱང་ཕྱིར་བསྐྱང༌། མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབ་བཅས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་གྱི་ཤེས་པ་རྣམས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐྱཻད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡངས། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ། སྲུང་བའི་ཕུར་བུ་བཅུ་པོ། ཧཱུྃ༔ རེ་རེ་བརྗོད་ལ་སྔར་གདབ་རིམ་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ཚུལ་གྱིས་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ཕུར་ཁུང་དུ་བདུད་རྩི་གཏོར་བས། བགེགས་རྣམས་རྨས་པ་གསོས་ཏེ་རང་གནས་སུ་སོང་བར་མོས་སོ། །གཉིས་པ་མཚམས་དཀྲོལ་ཞིང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་རྒྱལ་ཐོའི་རྩ་བར་མཆོད་གཏོར་བཤམ། གོང་གསལ་ཐོ་འཛུག་སྐབས་ལྟར་བྱིན་བརླབ། །སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི། །མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྔགས་མཐར་བཛྲ་མུཿབཏགས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བས་ཕྱོགས་བཞི་ཀར་འགྲེས་ཏེ་ཐོ་བསྡུ། ནང་སྒོར་ཡང་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ནས་བྱིན་བརླབ། གཏོར་འབུལ་མཆོད་པ་ཕྲིན་བཅོལ་གཤེགས་གསོལ་གོང་བཞིན་བྱ། དེ་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་གྲལ་དུ་འཁོད་ལ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ༔ ལྟ་བུའི་བཤགས་ཚིག་བརྗོད་ལ་བླ་མ་དང་མཆེད་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་གྱུར་པ་བཤགས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་དྲིན་གསོ་བའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ལྟོས་མེད་དུ་འབུལ་བར་མཚོན་བྱེད་ཕྲེང་བ་བསྡུས་ཏེ་མདུན་དུ་སྤུངས། ཕྱག་ལན་གསུམ་འཚལ། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱར། ལས་རྡོར་གྱིས་ཕུད་སྐྱེམས་དྲངས་ལ། ཧོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་བའི༔ བཀའ་དྲིན་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་མེད་ཕྱིར༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་མེད་འབུལ་ལགས་ན༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཞབས་བརྟན་ཅིང་༔ མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་བདེ་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ འདིར་འདུས་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་གཟུང་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ ཞབས་སྤྱི་བོས་བཏུད་དོ། །སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ལ་སྤྱིར་མར་མེ་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤོས་ཀྱི་རེང་བུ་དང་མར་མེ་ཐོགས། །རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་བྱས་ཏེ། ཧོཿ བདེ་ཆེན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་འདུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱིས་འབྱོར་པ་དང་༔ འཕགས་པའི་ནོར་ལ་རང་དབང་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མར་མེའི་འོད་ལམ་ལས༔ འཕགས་མཆོག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་མདུན་བསུས་ཏེ༔ རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་ཕྱུངས་ཤིག༔ བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་བྱང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབྱིངས༔ འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག༔ ཅེས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་རྣམས་ཚེ་འདིར་གྲོལ་ཞིང་༔ མ་འབད་ཀྱང་ཕྱི་མར་དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་ཅིང་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱེ་བྲག་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་གི་འཕྲོས་སུ་གསུངས་པའི། ཨོཾ་བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བརྗོད། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིག་གིས་ཐོག་དྲང༌། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་བརྗིད་པ་འཁྲོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ། སྦྱིན་བདག་ཡོད་ན་ཡོན་འབུལ་ཅིང་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ། ཞག་གསུམ་ཙམ་གནས་སྲུང་ཞིང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སོགས་བྱས་པས་ཕྱིན་ཆད་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རི་བོ་མཐོང་གྲོལ་སོགས་འགྲོ་དོན་གྲོལ་བ་རྣམ་དྲུག་གི་ལས་སྦྱོར་རྣམས་སྒྲུབ་ཆེན་གྲུབ་པའི་རྗེས་དེ་ཉིད་དུ་གཞུང་མཐུན་བྱ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུ་ནངས་རེ་བཞིན་གཞུང་བཞིན་བརྟེན་པ་དང༌། རོལ་མོ་ཐོས་གྲོལ། བདུག་སྤོས་ཚོར་གྲོལ་དུས་དང་རྒྱུན་ཏུ་བྱ་བས་མཚོན། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པ་བརྟན་པོས་སྙོམས་ལས་སུ་མ་བཞག་པར་ལག་ལེན་དུ་བཏབ་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐོབ་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །རིང་བརྒྱུད་སྤྱི་བཀའ་ཙམ་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་ལ། །ལྟོས་མིན་སྨིན་གྲོལ་དོན་གཉིས་ལས་སྦྱོར་བཅས། །ཁ་ཚང་ཟབ་འདྲིལ་ཉེ་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །སྣོད་བཟང་གསེར་གྱི་ཡོལ་གོར་འཁྱིལ་འདི་རྨད། །འདིར་འབྲེལ་དགེ་བས་བདག་གཞན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི། །རིག་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་འགྲུབ་ནས། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་གདོད་མའི་དབྱིངས་གྲོལ་ཤོག །ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་གྱི་ཡང་གཏེར་རྒྱུད་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་མན་ངག་ངོ་མཚར་ཅན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་འདི་ཉིད་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། རང་གཞུང་ལ་ཁ་འགེངས་འོས་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་གྱི་ཡང་གཏེར་སོགས་ལས་བླངས་ཏེ་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje bdud rtsi'i rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba zhes bya ba bzhugs so//__/na mo gu ru badz+rA mr-i ta ya/__/rdo rje ye shes nyi ma'i snang ba las/__/bde chen bdud rtsi'i thig ler rab shar bas/__/gnyis rtog mun pa dbyings su sad mdzad pa/__/bla ma he ru ka dpal des skyongs shig__/gsang rgyud kun gyi snying po'i bcud/__/grub pa yongs kyi lam po che/__/dam rdzas bdud rtsi'i dngos grub mchog__/sgrub pa'i lag len rnam gsal bya/__/dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi mchog gi dngos grub sgrub pa la/__thog mar gnas dus ston 'khor yo byad de phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ba rgyud dang man ngag las 'byung ba ltar tshul bzhin tshogs pa dang*/__khyad par sgrub pa'i slob dpon rdo rje bdud rtsi yan lag can rtsa ba'i dkyil 'khor gyi bsnyen sgrub grangs thems pa dang*/__yan lag gsum gyi sgo nas khrus rdzas/__bdug pa/__ma da na bcas legs par grub pa'i dbang du byas nas dam rdzas bdud rtsi sgrub pa dngos la gsum/__sngon 'gro'i rim pas las kyi gzhi dgod pa/__dngos gzhi yan lag bzhi ldan tu sgrub pa/__rjes don gnyis mtha' rgyas su bya ba'o/__/dang po la gsum/__sa chog__/mtshams gcod/__lhag gnas kyi rim pa'o/__/dang po la'ang bzhi las/__thog mar sa brtags pa sgrub gnas rnying pa la mi dgos shing gzhan gsum phyag len tu mdzad pa las/__gnyis pa sa bslang ba la'ang*/__snang ba yul bdag las bslang zin pa'i dbang du byas te/__mi snang ba sa bdag lha klu las bslang ba ni/__stabs gang bder bdag bskyed mchod pa sman raka gtor gsum/__rnam bdun phreng tshar du bsham/__dkyil 'khor gang du rtsa ba'i stegs bu'i dbus su me tog gi tshom bu gcig bkod pa'i mdun du sa lha'i gtor ma dkar zlum mdun du theb kyu dang ril bus mtshan pa bkod/__mthar byang shar du mtshams 'dzin gyi me tog nas brtsams te chu gnyis nyer spyod lnga dang bcas pas g.yas su bskor/__gzhan yang*/__nye bar mkho ba'i yo byad rnams tshogs par byas la/__thog mar bdag gi rnal 'byor ni/__tshig bdun gsol 'debs dang*/__brgyud 'debs sngon tu 'gro bas/__bdag bskyed ni/__gter gzhung gi skyabs sems/__mchod pa byin brlab/__lha bskyed nas bstod pa'i bar btang*/__dmigs pa'i 'phro 'du bcas zhi khro'i bzlas pa brgya rtsa tsam bzla/__snod bcud 'od gsal sogs kyis bsdu ldangs bya/__sa lha'i mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M phaT:__kyis bsang*/__oM swA b+hA ba sogs kyis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol pa bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shap+da pU dza sa ma ye hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__gsum gyis brlab/__rang nyid dpal rdo rje bdud rtsi yum dang bcas pa'i skur gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__sa 'og nas sa'i lha mo 'khor dang bcas pa spyan drangs:__dgyes shing 'dzum pa'i mdangs phyung ste 'khod par gyur:__oM pr-i thI de wI nA ga b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra i daM ba liM ta g+hr-ih+Na b+hUny+dza hoH__zhes lan gsum gyis gtor ma 'bul/__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pra tIts+tsha swA hAs mchod/__hU~M:__dgongs shing dbang chen mnga' bdag bstan ma dang :__chu dang sa la gnas pa'i 'byung po kun:__bdag gis mchod cing bstod pas dgyes pa bskyed:__rin chen sa rin mchod gtor 'di bzhes la:__ko long ru nga phrag dog ma mdzad par:__zhi dang bkra shis bde legs stsal du gsol:__ces gsol bas dgyes bzhin du gnang ba byin:__gats+tsha:__zhes brjod pas/__'od zer rin po che 'bar ba'i rnam pas sa'i gzhi der thim pas bkra shis pa'i gzi byin 'bar bar gyur:__ces bslang*/__gsum pa sbyang zhing gzung ba ni/__slar yang rang gi thugs ka nas hU~M 'bar ba dang bcas pa'i 'od zer gyis sa'i nyes skyon thams cad sbyangs:__sa gzhi gnyis su med pa'i ye shes nam mkha'i rang bzhin du gyur par bsams la/__hU~M gi glu blangs shing*/__dz+nyA na b+hU khaM a aH__zhes brjod cing mnyam par bzhag go:__dbang mchog gi phur bu rta mgrin du gsal ba las 'od zer dmar po'i drwa bas phyogs kun khyab pas sa gzhi dbang du byas par bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI ba ha ha hi hi hU~M hU~M phaT:__ces brjod cing phur bu dkyil 'khor gyi stegs bu'i nub byang du gdab bo/__/bzhi pa bsrung zhing mtshams gcod pa ni/__bgegs gtor bshams la byin brlab bsngo ba rnams spyi mthun bya/__las gzhung ltar bka' bsgo/__drag sngags dang yungs thun gu gul dud pas bdug la bskrad/__srung mtshams gcod pa'i tshig brjod la srung 'khor brtan por bsgom mo/__/gnyis pa mtshams bcad pa la gsum/__phyi nang gsang ba'o/__/dang po phyi mtshams rgyal chen bzhi la bcol ba ni/__sgrub khang gi phyogs bzhir gom pa bdun cu rtsa bzhi'i sar tho bzhi brtsegs pa la rgyal chen so so'i sku'am sngags byang rgyal mtshan dang bcas pa btsugs pa so so'i mdun du stegs gtsang mar gtor ma dkar zlum mdun du theb kyu ril bus mtshan pa re dang*/__de'i mdun du g.yon phyogs nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod lnga bcas bsham/__sgrub pa po rnam rol chas sogs ser sbreng gi tshul gyis sgrub khang nas don te shar gyi tho mdun du 'khod la/__mchod gtor rnams/__oM pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaT:__kyis bsang*/__oM swa b+hA ba sogs kyis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol pa bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe sogs nas/__shap+da pU dza sa ma ye hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M ha hoHhrI:__lan gsum gyis byin brlab/__rang rdo rje bdud rtsir gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa spyan drangs te rten dang dbyer med par bzhugs par bsams la:__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po yul 'khor srung :__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+hUny+dza ho:___lan gsum gyis gtor ma 'bul/__oM badz+ra pUSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pU dza ho:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__bar chad bgegs tshogs srung ba yi:__rdo rje mtshams kyi phrin las mdzod:__rang sngags dang*/__su pra tiSh+Tha sogs brjod la me tog 'thor/__shis brjod sh+lo ka gcig tsam byas pa ste/__de nas lho'i tho mdun du phyin la mchod gtor byin brlab/__rang rdo rje bdud rtsir gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa spyan drangs te rten dang dbyer med par bzhugs par gyur:__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po 'phags skyes po:__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM bai ruD+ha kA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza ho:__lan gsum/__oM badz+ra puSh+pe sogs nas/__shap+da pU dza ho:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__bar chad bgegs tshogs srung ba yi:__rdo rje mtshams kyi phrin las mdzod:__rang sngags rab gnas shis brjod bya/__de nas nub kyi tho mdun tu phyin la mchod gtor byin brlab/__rang rdo rje bdud rtsir gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab gyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa spyan drangs te rten dang dbyer med par bzhugs par gyur:__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po spyan mi bzang :__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hiH__badz+ra sa ma dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM bi rU pak+ShA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza hoH__lan gsum/__oM badz+ra puSh+pe sogs nas/__shap+da pU dza hoH__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__bar chad bgegs tshogs srung ba yi:__rdo rje mtshams kyi phrin las mdzod:__rang sngags rab gnas shis brjod bya/__de nas byang gi tho mdun du phyin la mchod gtor byin brlab/__rang rdo rje bdud rtsir gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa spyan drangs te rten dang dbyer med par bzhugs par gyur:__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po rnam thos sras:__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM bai shra ma NA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza hoH__lan gsum/__oM badz+ra puSh+pe sogs nas/__shap+da pU dza hoH__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__bar chad bgegs tshogs srung ba yi:__rdo rje mtshams kyi phrin las mdzod:__rang sngags rab gnas shis brjod bya/__sgrub pa po gcig sgrub lta bu'i spros pa bsdu ba'i skabs/__phyi sgo'i drung du rgyal chen bzhi phyogs bsdus kyi tho btsug__/mchod gtor bsham/__ra~M ya~M kha~M:__gis bsang*/__rang nyid rdo rje bdud rtsi yi:__thugs nas 'od zer 'phros pa yis:__mchod gtor 'dod yon phung por bsgyur:__rgyal chen 'khor bcas spyan drangs bsam:__oM AHhU~M ha hoHhrIH__lan gsum/__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po chen po bzhi:__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hiH__badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M ba~M hoH__zhes drangs bstim byas la/__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya swA hA:__oM bai ru D+ha kA ya swA hA:__oM bi ru pak+ShA ya swA hA:__oM bai shra ma NA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza ho:__lan gsum gyis gtor ma 'bul/__oM badz+ra puSh+pe sogs kyis mchod/__ting 'dzin sngags rgyas sogs kyis phrin las bcol/__brtan bzhugs shis brjod byas pas grub bo/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis las bgegs la phur bus gdab cing mnan pa ni/__dug shog la dam sri'i ling+ga bya mchu can yan lag lcags sgrog gis bsdams pa'i snying gar dza trI kha sprod mthar mgrin pa nas brtsams te mgo phyir bstan pas/__ya ma dam sri gaM pa ri mA ra ya dzaHdza nan:__trI'u tri'u mA ra ya na ma sho dzaHkhug nan:__zhes dang gzugs kyi mthar yig mgo nang du bstan la/__dus drug dang bcur rgyu ba'i nyul le dam sri rgyal 'gong 'byung po'i tshogs dang bcas pa'i lus ngag yid gsum mthu stobs thams cad non cig:__bskal pa ma stongs kyi bar du ma ldangs shig:__oM la~M hU~M la~M stam+b+ha ya nan:__zhes pa rnams kyi mthar dza khrom gyis bskor ba bris la/__'grub na sgrub pa'i snga nyin lta bur phur pa sogs drag po'i phrin las btang ba'i tshogs tha ma'i gdab kha dang 'brel bar bkug bstim grangs mang byas la thun gdab/__'dre lteb tu bcag cing tshon skud kyis bcing*/__thod ngan nam khyi thod lta bur bcug__/phung res dril la rtsang gis gzer ba'i mnan chas byas/__sgo drung du dong gru gsum brus pa la bkod/__de tsam mi 'grub pa'i skabs ling+ga dong nang du bting*/__gzhan gser skyems chas/__rdo thun/__sAts+tsha nag po/__ro g.yam la ri gling dang rgya gram bris pa/__me chu/__rlung g.yab/__skyer phur rnams 'du byas nas/__slob dpon gyis gser skyems thogs la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M ha hoHhrI:__gsum gyis byin brlabs la/__hU~M:__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/__/bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/__/khyad par rdo rje bdud rtsi'i lha tshogs rnams/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/__/bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyis/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/__/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag__/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lha/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems 'bul/__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__bdag nyid skad cig gis khro bo'i rgyal po rdo rje hU~M mdzad 'jigs su rung ba'i skur gyur/__e ya~M ra~M:__dz+wa la ra~M:__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo gzugs rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du dpal chen he ru ka rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis dngos grub la bar du gcod pa'i ya ma dam sri mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig:__tri yaM dzaH__tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__lan gsum gyis dgug gzhug byas la/__skyer phur snying khar gdab cing*/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi hU~M mdzad che:__stod ni khro rgyal 'jigs pa la:__sku smad phur bu'i dpal ldan pas:__sgrub la 'tshe ba'i snying gar gdab:__oM badz+ra hU~M kA ra badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan mA ra ya phaT:__ces dang*/__spros pa rgyas pa'i skabs/__hU~M:__ma rig gti mug rgyu las byung :__chags sdang nyon mongs drag po'i gzugs:__dam sri bya ba'i las ngan khyod:__sngon yang sgrub la bar du bcad:__da yang gnod pa rtsom la 'dun:__de phyir snying rje khros pa yi:__ye shes rdo rje lcags kyus dgug:__thar med e yi dbyings su mnan:__me chu rlung gi phyag rgyas btab:__rdo rje'i gar gyi bro brdungs pas:__byang chub mchog sems ma bskyed par:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__ya ma dam sri sgrub pa la bar du gcod pa thams cad stam+b+ha ya laM nan:__bsdu na 'di ma brjod kyang chog__/gang ltar rol chen 'og sas byib/__me chu rlung gis rgyas gdab/__ro g.yam la gling bzhi dang rgya gram bris pas kha bcad/__sum+b+ha ni sogs hU~M bzhi'i sngags brjod cing thams cad lag pa lu gu rgyud du sbrel la/__hU~M hU~M:__rdo rje khro bo'i gar mdzad pas:__rkang mtheb sen mo'i khyon gyis kyang :__tshangs pa'i yul sa non bgyid na:__bar chad bgegs la smos ci dgos:__oM badz+ra hU~M kA ra badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya hU~M hU~M:__zhes brjod do/__/de nas sgo byang gdags pa ni/__lcags sam drag po'i shing gi phur bu la hU~M mdzad kyi las sngags bris pa'i byang bu dang dar nag gi cod pan btags pa nang gi sgo gong du bkod/__mchod gtor bshams la byin brlab/__rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las pad+ma dang nyi ma'i gdan la hU~M yig mthing nag las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las khro bo'i rgyal po hU~M kA ra mthing nag zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar ba/__gtum zhing khro la bzhad pa'i nyams can/__phyag drug gi dang po gnyis bgegs 'dul gyi phyag rgya/__bar pas mda' gzhu bkang zhing*/__tha ma gnyis kyis rang 'dra'i yum ma mA ki'i rgyab nas 'khyud cing nu ma gnyis 'dzin pa/__stag sham sbrul dang rus pa'i rgyan can/__zhabs gnyis kyis lha chen pho mo mnan cing me phung gi dbus na 'gying ba/__yab yum snyoms par zhugs pa'i sgras ye shes pa spyan drangs te thim par gyur/__oM badz+ra a mr-i ta sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes bskyed cing bstim pa la/__oM badz+ra hU~M kA ra sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+hUny+dza hoH__lan gsum/__oM shrI he ru ka puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+hA+e nai bid+yA shap+da AHhU~M:__hU~M:__rdo rje ye shes bdud rtsi che:__hU~M gi sgra mdzad bgegs dpung 'dul:__khro rgyal chen po 'dir bzhugs la:__srung ba mtshams kyi phrin las mdzod:__ces mchod gtor 'bul zhing phrin las bcol/__su pra tiSh+Thas brtan bzhugs bya zhing shis brjod bya'o/__/gsum pa gsang mtshams ni/__rtsa gzhung du snod bcud byin rlabs tsam las ma gsungs pas gcig sgrub sogs la 'og gi__/rang nyid rdo rje khrag 'thung sogs la 'jug pas chog la/__tshogs sgrub spros rgyas kyi skabs spyi mthun khro bcu rol pa'i phur gdab ni/__dkyil 'khor gyi stegs bu'i phyogs mtshams brgyad shar nub gnyis kyi phyi rnams su phur gdan gru gsum bcu bkod/__slob dpon dkyil 'khor gyi shar du phyogs nas 'khod pa'i mdun du seng ldaing gi phur bu tsan+dan dmar pos kha dog bsgyur zhing rtse mor cod pan bcings pa bcu 'bru snod du bzhag la/__rang nyid rdo rje bdud rtsi he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ye shes bcu'i rang bzhin hU~M 'bar ba dang bcas pa spros:__phur bu rnams la thim pas stod khro bo la smad phur bu'i rnam pa can dam tshig dang ye shes dbyer med du gyur:__par bsams la/__slob dpon gyi phyag g.yas tho ba dang g.yon pas phur bu thogs la stangs stabs dang bcas/__steng gi phur bu shar gyi shar du gdab la/__hU~M:__dbang chen kun la dbang sgyur ba'i:__skye la dbang mdzad hU~M kA ra:__steng gi phyogs su bzhugs nas kyang :__gsang ba mtshams kyi las mdzod cig:__oM badz+ra kro d+ha hU~M kA ra hU~M gardza gardza sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT:__shar nas phyogs bzhir g.yas bskor du gdab la/__hU~M:__dbang chen kun la dbang sgyur ba'i:__yo byad dbang mdzad rnam par rgyal:__shar gyi phyogs su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M ha na ha na sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT:__hU~M:__dbang chen=__tshe la dbang mdzad gshin rje'i gshed:__lho yi phyogs su=__gsang ba=___oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M pa tsa pa tsa sarba=__hU~M:__dbang chen=__chos la dbang mdzad rta mchog dpal:__nub kyi phyogs su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M hu lu hu lu sarba=__hU~M:__dbang chen=__las la dbang mdzad bdud rtsi 'khyil:__byang gi phyogs su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha sarba=__byang shar nas mtshams bzhi g.yon bskor du gdab la/__hU~M:__dbang chen =__rdzu 'phrul dbang mdzad khams gsum rgyal:__byang shar mtshams su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha trai lo kya bi dza ya hU~M b+hin+da b+hin+da sarba=__hU~M:__dbang chen=__sems la dbang mdzad 'dod pa'i rgyal:__nub byang mtshams su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta hU~M tiSh+Tha tiSh+Tha sarba=__hU~M:__dbang chen=__mos la dbang mdzad mi g.yo mgon:__lho nub mtshams su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha sarba=__hU~M:__dbang chen=__ye shes dbang mdzad dbyug sngon can:__shar lho'i mtshams su=__gsang ba=__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M da ha da ha sarba=__'og phur nub ky-i nub tu gdab la/__hU~M:__dbang chen kun la=__smon lam dbang mdzad stobs po che:__'og gi phyogs su=__gsang ba mtshams kyi=__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M s+pho Ta s+pho Ta sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT:__ces pa ni spros bcas kyi phyag len dang 'brel ba'i skabs cung zad rgyas par spros pa yin la/__gcig sgrub lta bu'i spros pa bsdu ba'i skabs/__hU~M:__dbang chen _kun la dbang sgyur ba'i:__dbang bcu'i bdag nyid khro bo bcu:__dkyil 'khor phyogs bcur bzhugs nas kyang :__gsang ba mtshams gyi las mdzod cig:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M badz+ra kro d+ha sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT:__ces pas 'thus shing 'di'i skabs su hU~M bcu po re re bzhin badz+ra kro d+ha sogs sbyar na legs so/__/gang ltar mthar/__bgegs kyi gtso bo phyogs skyong bcu'i snying gar phur pa'i dbal gyis gzir te sku dang 'od zer sprul pa'i pho nyas bar du gcod pa thams cad tshar bcad par gyur:__ces bsgom/__rtsa gzhung dngos bstan gsang ba snod bcud byin brlabs nas/__rang nyid rdo rje khrag 'thung che:__mA ma kI dang mnyam sbyor ba:__snyoms zhugs rjes chags 'od dang sgras:__rgyal ba mchod cing thugs dam bskul:__'jig rten g.yos shing nyon mongs sbyangs:__khams gsum dregs pa dbang med bkug:__zhal du zhugs shing lte ba nas:__ye shes me yis snyigs ma bsregs:__dwangs ma byang sems bdud rtsi dang :__lhan cig yum gyi mkha' ru 'khyil:__de las char ltar babs pa yis:__snod bcud dngos 'dzin dri ma sbyangs:__he ru ka yi zhing du gyur:__byang sems dkar dmar chang dang sbyar ba phyogs kun tu 'thor la/__hU~M:__rdo rje khrag 'thung yab dang yum:__mnyam par sbyor ba'i byang chub sems:__'jig rten dregs pa btul ba'i bcud:__'khor 'das srog gi dwangs ma yi:__snod bcud gzung 'dzin yongs su sbyangs:__bar chad bdud bgegs chos dbyings thim:__ma 'gags rol pa chen po las:__phyi snod 'og min mchog gi zhing :__nang bcud he ru ka yi lha:__sgyu 'phrul rgyan tu 'bar gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta dz+wa la dz+wa la b+h+yo hU~M hU~M phaT:__de nas dkyil 'khor stegs bu la bdud rtsi 'khyil bas bsgrubs pa'i khrus chab sbreng la/__rang nyid rdo rje bdud rtsi 'khyil ba'i skur gyur/___hU~M:__rdo rje bdud rtsi 'khyil ba yi:__byang chub sems kyi sprin chen po:__rtog pa'i dri ma zhi ba dang :__de nyid bde chen snod gyur cig:__oM AHhU~M swA hA badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hU~M:__zhes chag chag gdab bo/__/gsum pa lhag gnas la/__lha bum pa/__slob ma lhag par gnas pa gsum las phyi ma gnyis dbang bskur yongs rdzogs dang 'brel bas skabs 'dir mi dgos/__spro na dbang chog tu blta/__dang po ni/__lha la snyan gsan dbab pa ste/__rdul tshon gyi skabs su/__ye shes dang las kyi thig btab nas lha gnas nges par bya dgos kyang dkyus su ras bris kyi dbang du byas te/__dkyil 'khor gyi stegs bu'i steng du me tog gcal du bkram/__chu gnyis nyer spyod g.yas bskor dang*/__mdun rgyab gang bder sman raka gtor gsum bshams la sa chog mtshams gcod rnams dang zhag gis bar chod na bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa bya/__nyin gcig la sbrel na mi dgos/__las byang ltar mchod pa byin brlab/__rang gi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i bcom ldan 'das rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i lha tshogs rnams spyan drangs/__dkyil 'khor gyi gzhi la bzhugs par gyur/__hU~M:__rdo rje nyi ma las byung ba:__sogs las gzhung ltar spyan drang*/__sngags tsam gyis bzhugs su gsol/__phyag mchod bstod pa'i bar btang*/__'dod gsol sh+lo ka mi dgos/__rdor dril dang spos thogs la/__oM:__rdo rje bdud rtsi bcom ldan 'das:__dgyes pa chen po'i lha tshogs kyis:__sa gzhi yongs su dag pa dang :__bdag dang slob mar byin brlabs gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__zhes dbyangs dang bcas brjod pa'i mthar/__zhes gsol dgyes pas zhal bzhes shing :__dga' ba'i sgrar bcas sa la thim:__bde ba chen po'i rang bzhin gyi:__ye shes gzi byin 'bar bar gyur:_ces pa'i don bsgom/__'dir bdag bskyed yod skabs bsdu ldangs dang bsngo smon bya'o/__/rtsa ba'i gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__sbyor ba nyer bsdogs/__/dngos gzhi yan lag bzhis nyams su blang ba'o/__/dang po la'ang gsum/__sgrub pa'i rten bsham pa/__sgrub pa po gnas su dgod pa/__bar chad bsal cing byin dbab pa'o/__/dang po la gnyis las/__rten gyi yo byad lhag par gnas pa ni/__stegs bu la khrol sgrub kyi dkyil 'khor pad+ma 'dab bzhi dbus mthing*/__shar dkar/__lho ser/__nub dmar/__byang ljang gu mu khyud dang bcas pa rdul tshon gyis bris pa'ang ras bris gting*/__ye shes lnga'i don mtshon par bsams la/__oM badz+ra pany+tsa dz+nyA na maN+Dal AHhU~M:__zhes lan gsum brjod/__sman snod ka pA la mtshan ldan lnga'i nang du gtso bo sha lnga bdud rtsi lnga gter byon nam gong ma'i phab rgyun sel med can/__a ru ra gtso bor gyur pa'i rgya bod kyi sman sna khrol bu tshogs chang ro dang kha dog sogs kyi dbye bas rigs lngar phye ba'i tshul 'di nyid kyi gzhung dang phyag len mthong brgyud zhib mo'i blo gros kyis brgyan te thod snod lngar gtams la dbus mthing sogs phyogs mdog gi dar sna lngas bkab la tshon skud sna lngas rgya gram du bcing*/__der ma shong na 'phros rnams ka To ra lta bu'i snod gtsang che legs nang du blugs la re zhig dkyil 'khor gyi mdun stegs su bsgrig__/sgrub chen spyir dgos pa'i yo byad/__sku gsung thugs rten/__gtor chen mchod rdzas/__dkyil 'khor gyi rgyan dang sgab skor/__ldai gu'i skabs su mkho ba'i chu chang phab sogs kyang nye bar bsdogs la/__snga ma dang zhag gis bar chod na thog mar bdag bskyed bzlas pa'i bar du btang nas stong tshigs 'bul/__de nas slob dpon dkyil 'khor dang zhal sprod kyis stegs bur 'khod/__hU~M mdzad kyi nga rgyal bcas/__de'i bdug pas sman thod sogs bdug la/__hU~M:__nga ni rdo rje hU~M kA ra:__'jig rten 'di na su yang rung :__sgrub la bar du gcod pa yi:__ma rungs 'byung po bgegs rigs kun:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__byer zhig dengs shig gzhan du song :__gal te bka' las 'da' byed na:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__sarba big+h+nAn b+han+d+ha b+han+d+ha ha na ha na da ha da ha u tsat+tA ya u tsat+tA ya hU~M hU~M phaT:__ces drag tu brjod/__rol mo dang yungs thun brab/__bdug pa'i sprin khro bo'i tshogs kyis bgegs rnams rgyang ring du bskrad/__rdo rje'i rwa gur gyis bsrung bar mos/__bdud rtsi 'khyil ba'i nga rgyal bcas de'i khrus rdzas sbyar ba'i bum chus me long ngos su khrus bya zhing*/__oM:__rdo rje gsum gyi ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil ba'i rang bzhin gyis:__gdon bgegs mi gtsang dri ma sogs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__gdon bgegs 'byung po'i kha rlangs mi gtsang ba'i dri ma thams cad shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA:__sngags lan gsum brjod la bkru/__slar dzaba? dbyangs bya ba'i skabs su rdo rje slob dpon dril spos 'dzin pa dang*/__rdo rje gzungs mas dar lam gyis sna drang*/__rdo rje rgyal tshab pas thod pa rnams dar gyi 'do li la dbus kyi thod pa btegs pa dang*/___las byed pa gzhan rnams kyis khrol bu'i snod sogs rim par thogs pa'i ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas bskor lan gsum byas te mdun tu 'khod de dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__dam rdzas rtsa ba brgyad dang yan lag stong :__'bras bu sku gsung thugs su rab sbyar nas:__dug lnga ma spangs sku gsum lhun gyis grub:__dbyings nas spyan drangs sangs rgyas skur bskyed de:__phyogs bcu dus gsum 'phags pa mchod pa dang :__rnal 'byor dbang phyug thugs dam bskang ba'i phyir:__gsang ba mchog gi dbus su bzhugs su gsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dkyil 'khor steng ngam 'phrul stegs byas pa'i dbus su gtso bo'i thod pa dpral ba mdun la bstan pa dang*/__phyogs bzhi'i thod pa dbus su bstan te bkod/__khrol bu'i snod gzhan yod na thod pa'i 'og tu bzhag pa stabs bde/__de nas sku gsung thugs rten sogs sgrub rten mchod rdzas gzhan rnams rim par bkod la/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i mchog:__he ru ka dpal sku gsung thugs kyi rten:__sman raka gtor gsum dug gsum dbyings su mchod:__tshogs kyi 'khor los rtog tshogs ye shes rol:__shes rab ral gris bdud bzhi dbyings su bsgral:__phur bu rnams bzhis skye rga na 'chi 'joms:__mda' bzhi tshad med rnam bzhis 'gro ba 'dul:__me long ye shes bzhi ldan rang ngo sprod:__tshon skud drwa bas rgyud lnga gnas nas 'dren:__gzhung bzhin dkyil 'khor ma nyams ma 'dres gsal:__'gro ba 'dul ba'i dkyil 'khor ngo mtshar che:__dar gur khyab pa'i sems can thugs rjes skyabs:__stag sham gang la dpa' rnams spyod par mdzod:__dz+nyA na maN+Dal sarba b+h+rU~M:__zhes dang*/__bzlas sngags gnyis kyi mthar/__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ces btags pa brjod la/__lding khri gong mar sku gsung thugs rten/__rgyab ngos su gtor chen rgyan spros can/__dkyil 'khor gyi rdo rwa'i steng khro bcu'i phur ba/__mtha' bskor shar du mchod yon nas brtsams te chu gnyis nyer spyod mtshams 'dzin bcas/__phyogs bzhir ral gri bzhi/__mtshams bzhir mda' dar me long can bzhi btsugs pa tshon skud kyi drwa bas sbrel/__gzhan yang zur bzhi rgyal mtshan bzhi/__logs bzhir 'phan bzhi/__dar gyi drwa phyed sogs so so'i phyag len las 'byung ba ltar go rim ma 'khrugs pa mdzes shing brjid chags pa dang*/__steng na dar gyi gdugs phubs/__gsham du stag gzig gi sgab dkris kyis bskor/__dkyil 'khor mdun rgyab gang bder mchod gtor kha zas bzang dgus brgyan pa'i g.yas g.yon chos gter srung ma spyi dang bye brag gi gtor 'bul/__chad brtan rgyun bzhag__/rgyun gso'i chu gnyis nyer spyod phreng tshar/__phyi mchod brgya rtsa sogs mtha' bskor stegs bu rim pa can la go rim ma 'chol bar bkod de/__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/__dam tshig bzhin tu ci bder bzhes su gsol/__/zhes dang nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis byin brlab/__gzhan yang nyin re bzhin 'bul rgyu'i chos srung gtor spungs/__chad mdo/__brtan ma/__tshogs kyi yo byad kyis mtshon phrin las la dgos pa rnams dang*/__yungs kar sogs thun rdzas rnams kyang 'du bya/__slob dpon gyi mdun g.yon nas brtsams te nang mchod/__rdor dril/__las bum/__DA ma ru/__lcags phur dar nag gi cod pan can stegs bcas/__me tog gi snod g.yab dar dmar nag khra bo rnams bzhag go__/gnyis pa tshogs sgrub las la 'jug rung gi bya ba sgrub pa po rnams mnga' gsol zhing gnas su dgod pa ni/__rgyal thebs kyis dbyangs bor len dang las kyi rdo rjes thod chang mar zed can tshigs bstun so sor drang ba sogs lag len mthong rgyun ltar byas la/__hU~M:__sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:__dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:__ston pa'i sgron mer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes re re bzhin skyems drang ba thams cad la 'gre/__hU~M:__bla ma'i gdung gsob sku gsung thugs kyi sras:__dam chos char 'bebs tshe dang bsod nams spel:__dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:__rgyal thebs ston pa mnga' gsol dgyes par bzhugs:__gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang :__kun bzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung :__rdo rje mtshams par mnga'=__phrin las gzhung srong gzugs phung lha la stob:__rdo rje ging chen mnga'=__dngos grub bgegs gnyis dus kyi drod tshad mkhyen:__rdo rje spyan par mnga'=__phud gtsang bags mkhan nang ma bya byed mkhas:__phyi ging phyag tshang chen por mnga' gsol lo:__g.yos mkhan chad lhag med cing gtsang sbra ldan:__rdo rje byan mor mnga' gsol dgyes par bzhugs:__gsal dag dzaba? mkhas yi dam brtson par bsgrub:__gser phreng mched rnams mnga' gsol dgyes par bzhugs:__kun gyi bka' bsgrub phyi yi nyul le skrod:__rdul phyag skyes bu mnga' gsol brtan par bzhugs:__zhes pas so sor mnga' gsol zhing rang gral du dgod do/__/tshogs sgrub skabs sngar dkyil 'khor du ma zhugs pa'i mched gsar bu la bsre bsnan dang dam tshig dpog pa/__rdor dril byin brlab sogs spro na sgrub khog spyi ltar bya/__gcig sgrub la mnga' gsol man chad mi dgos so/__/gsum pa la/__dang po bar chad bsal ba ni/__slob dpon dang rgyal thebs sogs dkyil 'khor shar phyogs su 'khod/__sgrub mched gzhan rnams rang gral du bzhengs/__zhwa chos rol mo sogs gzi byin bskyed/__rang nyid skad cig gis rdo rje hU~M mdzad khro bo'i rgyal po 'jigs su rung ba'i skur gyur/__rdor slob kyis phur bu phyogs mtshams kun tu 'dril la/__gzhung gi khrol sgrub skabs su byung ba'i/__hU~M:__nga ni rdo rje hU~M kA ra:__sogs sngags bcas brjod/__hU~M sgra drag tu sgrog cing 'bar ba'i lta stangs/__rdo rje'i bdug pa/__yungs thun brab la dkyil 'khor bskor/__gnyis pa ye shes gzi byin dbab pa ni/__dkyil 'khor gyi shar phyogs su 'khod/__dar sna'i g.yab mo thogs/__dri zhim pa'i spos bsreg__/las rdor gyis bsgrubs pa'i ma da na chang dang sbyar ba 'thor la/__rang nyid skad cig gis rin chen bdud rtsi mA ma kI'i skur gsal ba'i thugs ka nas spros pa'i 'od zer gyis rtsa gsum chos srung sman gyi lha dang drang srong rig 'dzin thams cad kyi thugs dam bskul te mdun gyi nam mkhar sprin gtibs pa ltar byon nas bzhugs shing byin gyis rlob par gyur/__ces bsgoms la dbyangs rol bcas/__hU~M:__mkha' ltar khyab pa'i zhing khams nas:__sogs brjod/__hU~M sgra bcas dkyil 'khor bskor cing nam mkha'i lha tshogs dkyil 'khor la bstim/__zhi drag gi dzaba? dbyangs lan gsum dang*/__bdag bskyed bsdu ldangs bsngo smon bcas bya'o/__/gnyis pa bdud rtsi mchog sgrub dngos gzhi la lnga/__bsnyen pa/__nyer sgrub/__sgrub pa/__sgrub pa chen po/__/de dag gi dus tshad bshad pa'o/__/dang po ni/__bdud rtsi 'khyil pa la brten nas khrol bur bsgrub pa ste/__tshig bdun dang brgyud 'debs gnas bdag la gtor ma btang ba sngon tu 'gro bas/__longs skabs yod cing lcogs na gu ru bde ba chen po'am las byang tshogs mchod bcas nang re bzhin btang grub na legs/__longs khyab med na chad skyon mi 'byung*/__gang ltar bdud rtsi'i las gzhung gi skyabs sems tshogs bsag__/bgegs gtor btang zhing bka' sgo 'tshams gcod nas bzung mthar chags su btang la/__zhi drag bzlas pa sum brgya re tsam gyi mthar stong tshig phul la bdag bskyed grub par bya/__de nas mchod kha gsos la/__hU~M:__gnas yul dur khrod rol pa'i zhing :__sogs kyis byin brlab/__mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod ni pad+ma b+hany+dza che:__sogs kyis khrol bu'i dkyil 'khor bskyed/__hU~M:__bde gshegs rnams ni thams cad kyi:__ye shes rdo rje bdud rtsi 'khyil:__sgrib gnyis dri ma sbyong mdzad lha:__'dir ni yang dag nye bar mdzod:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__zhes ye shes pa spyan drang*/__hU~M:__rdo rje dga' ba sogs kyis dam tshig 'khor lor bstim zhing dbang bskur rgyas gdab phyag mchod rnams bdud rtsi'i phrin las ltar la/__bstod pa ni/__hU~M:__gang zhig dran pa tsam gyis kyang :__'jig rten gsum po g.yo bar mdzad:__dag pa'i bdud rtsi'i mchog chen stsol:__don kun sgrub la phyag 'tshal bstod:__ces brjod/__g.yon pa'i mtheb srin gyis gzung thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sogs kyi dmigs gnad dang*/__dzaba? dbyangs lan gsum byas la/__rtsa ba'i bzlas pa ci 'grub dang*/__thun mthar las sbyor gyi bzlas pa bya/__thun pa rnams kyis kyang sngags rgyun blangs te nyin mtshan tu sngags sgra ma chad pa dgos la/__de'ang zhag grangs nyung na rtsa sngags las sngags sbrel ma'i thun bzung na legs so/__/thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams kyis lhag chad kha bskang zhing byin rlabs kyi rgyun brtan par byas la stong tshigs phul/__gzhung las/__thun drug tshogs kyi mchod pa bya:__zhes gsungs pa las nyin mtshan thun drug re re bzhin tshogs mchod grub na gal che bas las gzhung gi tshogs byin brlab nas smon lam gyi bar btang la tshogs mchod tsam bya/__de nas chas dang yo byad gong smos ltar byas te bgegs la phur gdab dang thun brab cing byin dbab pa'i mthar sngags sbrel ma'i dzaba? dbyangs lan gsum byas pas thun dang po grub/__thun gnyis pa la/__mdun mchod kha gsos te byin brlab/__bdag bskyed bskyar mi dgos pas mdun dkyil bskyed bzlas/__tshogs mchod bgegs bskrad byin 'bebs kyi bar gong bzhin bya/__'di skabs sogs su byin 'bebs rgyas pa mi lcogs na/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlob pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub rtsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang bskur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__ces dang*/__sngags mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya AHra ra ra ra tsA la ya tsA la ya AHha dz+haiMHha dz+haiM:__zhes pa tsam gyis 'thus/__thun gsum par yang de dang mtshungs pa las bzlas pa grub nas stong tshigs phul ba'i 'phros su/__bka' gter srung ma'i gtor 'bul spyi dang bye brag sngags srung ma'i las byang skong ba sogs grub nas/__tshogs byin brlab/__spyan 'dren mchod bshags grub pa dang spro na spyi bshags dang rnying ma bka' ma las 'byung ba lta bu'i skong chen lnga sogs sbyar/__'bul len bcas tshogs la rol cing lhag chog btang*/__lhag ma btson 'dzin spyi ltar dang*/__shis brjod smon lam byas la/__chos skyong gtor chog mthar dbyung*/__sngags srung ma'i gsham las 'byung ba ltar chad mdo'i gtor ma 'bul zhing brtan ma bskyang*/__bdag mdun gnyis kar dmigs te/__oM AHhU~M:__nam mkha' las byung sogs sh+lo ka gnyis dang sngags rnams kyis mchod/__bstod pa de'i dkyus dang gong smos sh+lo kas bstod/__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__mdun bskyed brtan bzhugs spyi ltar dang bdag bskyed bsdu ldangs gzhungs gsal 'phros/__bla ma yi dam lta bu'i bsngo smon spyi 'gro grub na legs shing bkra shis brjod/__bgegs bskrad/__byin 'bebs gong bzhin byas pas grub bo/__/mtshan thun gsum gyi thog mar bdag bskyed 'gro dgos la/__gzhan thun gnyis pa ltar la thun mthar tshogs mchod nyu le bskrad gzir byin 'bebs dang dzaba? dbyangs ma chad par bya'o/__/las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg skabs mtshams so sor grub na legs pas tshogs sgrub spros pa rgyas pa'i tshe rdo rje rgyal tshab lta bu'i slob dpon gzhan gyis phyir nang bdag bskyed grub 'phral zhi ba'i sreg blugs bya/__de ltar na tshom bu spyan 'dren dgos pas snga dgongs nas dkyil 'khor mdun tshom bu bkod pa sogs lag len spyi ltar shes par dgos so/__/gnyis pa ni/__bdud rtsi hU~M mdzad la brten nas phye ma bsgrub pa ste/__khrol sgrub tshar ba'i nang mo bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa/__mdun bskyed bzlas pa tshogs mchod phur gdab byin 'bebs kyi bar snga bzhin song nas mchod pa tshang ba dang*/__'khyil ba'i bstod pa bya/__las gzhung gi dngos grub bskul tshig sh+lo ka gcig sngags bcas brjod/__lha rnams yi ge'i gzugs su sogs kyi dmigs pa dang*/__sngags brgya rtsa tsam bzla/__'di skabs dkyil 'khor mdun tu stegs bu dang*/__sman gtun sogs nye bar bsdogs/__slob dpon dang gzungs mar mnga' gsol ba rnams chas su zhugs/__dzaba? dbyangs lan gsum gyi tshe dkyil 'khor la bskor zhing rol 'og tu spos bsu dar lam gyis mtshon par sman thod rnams spyan drangs te mdun stegs la bzhag__/slob dpon gyis hU~M brjod cing tshon skud dkrol/__dar khebs bsal/__gdan gtsang ma rgya cung zad yangs pa'i steng sman gtun bzhag pa la sman khrob blugs slob dpon nyid bdud rtsi hU~M kA ra dang gzungs ma bdud rtsi ma mA kir gsal bar gyur/__ces mos/__slob dpon dkyil 'khor la phyogs pa'i phyag gnyis sor mo bsnol mdzub mo sbreng*/__mthe bong bkug la byin dbab pa'i rgyas gtun rdo bzung*/__yum slob dpon la phyogs pas mkha' dbyings rgyas gtun khung 'dzin/__gnyis ka'i rkang pa bsnol mar brkyangs la/__hU~M:__e dbyings yum gyi sogs brjod la sbyor ba dang sgrol ba dang gnyis med ky-i dgongs pa gsal btab/__sngags dang hU~M gi glu len bzhin pas zhib par 'thag__/tshags su drangs pa'i phye ma rnams thod pa rnams su blugs/__dar phyogs mdog gis bkab la tshon skud kyis re re nas rgya gram du bcing*/__hU~M mdzad kyi bdug pa dang*/__'khyil ba'i khrus rnams khrol bu'i skabs ltar dang*/__spos sna dar lam sogs bkur sti sngar bzhin byas la dzaba? dbyangs bcas dkyil 'khor la bskor nas mdun tu 'khod de/__hU~M:__dur khrod gsang ba sogs sngar ltar brjod la bzhugs su gsol/__'di nyid de tsam las longs khyab med na chos srung gtor chog phyin chad nyin snga ma rnams ltar bya dgos kyang*/__spyir bar skabs rnams su dzaba? rgyun ma chad na legs pa dang*/__deng sang phyag len stabs bde'i khyad sman byings rnams thog ma nas zhib mor 'thag__/khrol sgrub skabs phye ma'i steng sman khrob sna tshang nyung ngu bzhag pa de nyid btag btsag skabs 'thag srol ltar na yun ha cang mi 'gor bas snga dro tsam la gong smos rnams thub 'gro bas/__phyi dro'i thun dang por bdag bskyed de nang song bas 'thus/__mchod pa gsar du brjes la mchod rdzas byin brlab/__mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod ni pad+ma b+hany+dza cheH__rdo rje btsun mo'i b+ha ga dang :__dbyer med gsang ba mchog gi zhing :__rang byung mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__bcud rnams rigs lnga ye shes lnga:__bdud rtsi'i rgya mtsho chen por 'khyil:__mkha' khyab 'od zer 'phro ba'i klong :__pad+ma nyi ma'i gdan gyi steng :__sogs phyi sgrub ltar hU~M ka ra rigs lnga bskyed/__hU~M:__mgon po kun gshegs thugs dam can:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi'i lha:__gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__oM badz+ra a mr-i ta sa ma ya ho:sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__zhes spyan drang*/__hU~M:__rdo rje dga' ba sogs nas mchod pa grub pa'i bar rtsa ba'i las gzhung ltar brjod/__bstod pa ni/__hU~M:__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrog cing*/__/bgegs rnams ma lus 'joms mdzad pa/__/dngos grub ma lus stsol ba'i lha/__/bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod/__/ces brjod/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sogs kyi ting nge 'dzin rtse gcig pas/__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__zhes lnga sbrel khri phrag bzla bar gsungs pas dngos gzhi dang*/__las sngags ji tsam nus pa bzla/__bsnyen rgyun pa rnams kyis gnyis ka sbrel nas bzlas na legs/__thun mthar stong tshigs/__tshogs mchod/__bgegs la phur gdab/__las rdor gyis ma da na 'thor zhing byin 'bebs dzaba? dbyangs bya ba rnams snga ma'i 'gres su sbyar/__thun gnyis pa la mchod kha gso zhing mchod rdzas byin brlabs nas stong tshig kyi bar du tshar gcig bskyar/__thun gsum long skabs med na 'di 'phros/__chos srung gtor chog__/tshogs mchod sogs rjes chog__/dgongs mo'i bgegs bskrad byin 'bebs rnams bya/__mtshan thun gsum gyi dang po la/__bdag bskyed sngon du 'gro bas mdun bskyed mchod bstod bzlas pa tshogs mchod sogs dang*/__thun phyi ma gnyis la mdun bskyed bskyar bldab bya tshul khrol sgrub skabs kyis 'grel shes par bya'o/__/sbyin sreg grub na phyi sgrub nang snga tshar ba'i de ring gi dgongs mo 'am srod la drag po'i sreg blugs bya zhing tshom bu spyan 'dren sogs spyi ltar ro/__/gsum pa ni/__rdo rje bdud rtsi la brtain nas gong bu bsgrub pa ste/__phyi sgrub tshar ba'i nangs mor bdag mdun bskyed bzlas tshogs mchod phur gdab byin 'bebs bcas grub nas/__slar yang mchod pa dang*/__'jig pa'i hU~M sgras bstod/__las gzhung gi dngos grub bskul tshig dang*/__hU~M lnga sgrel lan bdun tsam brjod/__hU~M:__bgegs 'dul rdo rje sogs kyis mdun dkyil sman la bstim/__dzaba? dbyangs rol mo bcas kyis sman snod spyan 'dren tshul khrol bu'i skabs ltar byas la mdun stegs su bkod cing khebs bsal/__g.ya' med pa'i snod du phye ma rnams phyogs gcig blugs la ma da na bsres pa'i chang gi nying khus sbol/__nam zla dang bstun pa'i drod dang phab sogs lag len mthong brgyud ltar gal che zhing*/__gter byon gyi phab rgyun/__skye bdun/__mchog grub kyi gdung ring bsrel/__gu ru yab yum lta bu'i byang sems dkar dmar sogs sngar nas chu chang nang legs par sbangs pa skabs 'dir sman rnams dang 'dres nges su bsre/__ras dkar dri med kyi khug mar blugs/__de nyid zangs dkar lta bu'i snod gtsang mar bzang shing gi phur ma rlan can gyis lcibs la bzhag pa'i kha stegs khebs kyis bkab/__tshon skud kyis rgya gram du bcing*/__rnying ma'i phyag bzhes ltar rigs lnga'i dbu rgyan gsol zhing g.yas g.yon du rdor dril bcing*/__bdug pas bgegs bsal/__khrus kyis mi gtsang ba bkru/__dkyil 'khor snga ma bsdu zhing rdo rje bdud rtsi zhi ba'i dkyil 'khor bkram/__dzaba? dbyangs bskor ba sogs snga ma rnams ltar byas la/__hU~M:__dur khrod gsang ba sogs brjod cing dkyil 'khor dbus su rkang gsum shin tu brling ba'i khar bzhugs su gsol/__'og tu drod 'bebs pa'i mar me sbar/__mchod gtor rnying pa rnams brje zhing gsar du bsham/__phyi dro'i thun dang po la bdag bskyed sngon du song bas 'thus par byas nas/__mchod rdzas byin brlab/__mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod ni pad+ma b+hany+dza sogs gong ltar la/__mkha' khyab 'od zer 'phro ba'i klong :__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__hU~M yig yongs gyur skad cig gis:__rin chen nyi ma sogs rtsa ba'i las gzhung ltar la/__rang 'od klong na phyed skyil rol:__gzhan yang dpa' bo rnal 'byor ma:__sman gyi lha dang lha mo'i tshogs:__snyoms 'jug chags pa chen po yis:__'khor 'das dwangs bcud dbang med 'gugs:__gtso bo'i thugs kar sogs sngar phrin las gzhung ltar bskyed bstim rgyas gdab/__phyag mchod bstod pa'i bar du btang*/__gzungs thag blangs la/__bdag srog rdo rje'i sngags kyi 'od:__sogs gong bu bsgrub pa'i skabs kyi dzaba? dmigs sbyar la dzaba? dbyangs lan gsum sngon du 'gro bas rtsa ba'i rig pa ci 'grub bzla/__bsnyen rgyun pa rnams kyis rtsa sngags kho na gsung mi chad du bzla/__thun mthar rtsa sngags la/__e A ral+li sogs bkug pa dang*/__dz+nyA na a mr-i ta sogs bstim pa'i sngags btags pa brgya rtsa 'am nyer gcig re tsam bzlas la stong tshigs tshogs mchod/__bgegs la phur gdab/__byin 'bebs/__dzaba? dbyangs bcas bya/__thun gnyis pa de ltar lan gcig bskyar/__de tsam las longs khyab med na bzlas pa'i stong tshig yan grub rjes/__bka' srung gtor chog__/tshogs mchod sogs rjes chog__/dgongs mo'i bgegs bskrad/__byin 'bebs rnams 'gres su sbyar/__mtshan thun dang por bdag bskyed sngon du 'gro dgos/__thun phyi ma gnyis kyang snga ma rnams kyi 'gros ltar bya/__sgrub pa'i snga nyin gyi nyin mtshan thun drug so so'i bzlas pa'i mthar/__gsang sgo dbye ba dang*/__bdud rtsi dbab pa dang*/__dam ye bsre bstim rnams kyi dmigs pa bcas sngags sum brgya re las mi nyung ba bzla dgos so/__/gong bu'i sgrub pa grub pa'i snga dro rgyal tshab pa sogs kyis mchog gi sbyin sreg bya'o/__/bzhi pa ni/__bdud rtsi he ru ka la brten nas ril bu'i sgrub pa ste/__gong bu'i sgrub pa grub pa'i nangs mo bdag mdun bskyed bzlas snga ma rnams ltar rgyas par grub nas/__stong tshigs/__mchod bstod/__phur gdab/__las gzhung dbur 'byung ba'i byin 'bebs kyi 'phros su slar yang mchod bstod 'bul/__las gzhung ltar dngos grub bskul tshig brjod/__sman snod la ma da na chang dang sbyar ba bran la/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sogs brjod la dkyil 'khor pa sman gyi gong bur bstim/__spos bsregs bdud rtsi 'thor la/__hU~M:__mkha' ltar khyab pa'i sogs byin 'bebs rgyas par brjod pa'i mjug rol mo'i 'og tu sman gyi pho brang spyan drangs la mdun stegs su bkod cing zhal dbye/__rdo rje bdud rtsi khrag 'thung chen po'i gsal snang nga rgyal dang ldan pas snod gtsang g.ya' med par bsdur/__skam shas che na ma da nas bdud rtsi'i brlan phab la sran ma chung tshad tsam gyi ril bur dril la skam thag chod pa dang gur gum dang gi waM gis kha dog bsgyur/__'di ltar gzhung gi dgongs pa yin kyang deng sang zhag grangs khregs chod kyi mos slob tsam po ba'i skabs su lag len mi bde bas/__sman mang ma rnams kyis bdud rtsi ril bu dril nas skam thag bcad cing rtsi gsol la khrol sgrub skabs nas rim par rten du bzhag__/'di skabs sman phye nyung tsam gyis ril bu 'os tshod dril bas sa bcad tsam byas te dar ras kyi khug mar blugs/__de nyid thod pa mtshan bzang du bcug la dar snas dril zhing tshon skud kyis rgya gram du bcing*/__rigs lnga'i dbu rgyan dang dar dpyang gis brgyan/__hU~M mdzad kyi bdug pa dang*/__'khyil pa'i khrus bya/__zhi dkyil bsdu la khro dkyil bkram/__dzaba? dbyangs sogs sngar ltar byas/__dkyil 'khor gyi dbus su rkang gsum steng rin po che'i snod 'brus bkang ba la bzhugs su gsol te/__hU~M:__dur khrod gsang ba sogs brjod/__las gzhung dbu nas 'byung ba'am bab drug lta bu'i byin 'bebs dzaba? dbyangs bcas bya/__mchod gtor gsar du brje ba'am legs par kha gso/__phyi dro'i thun dang po la/__bdag bskyed nangs mo de ma bsdus pa'i dbang du byas te/__mchod rdzas byin brlab/__mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las 'byung rim dang :__sogs ril sgrub rang gzhung ltar lha bskyed/__ye shes spyan 'dren/__bzhugs gsol/__dbang bskur/__rgyas gdab/__phyag mchod kyi 'phros su sman gtor rak+ta'i mchod pa sh+lo ka gnyis rtsa ba'i las byang ltar phul la/__dkyus kyi bstod pa dang sgyu 'phrul las 'byung ba'i/__hU~M:__gtum chen dus mtha'i me ltar 'bar:__sogs tshang bar brjod/__bshags pa dang bskul tshig dkyus ltar song nas/__gzungs thag blangs la/__bdag nyid yab yum snyoms zhugs pa'i:__sogs kyis dgongs pa gsal btab la ting 'dzin rtse gcig pas zhi khro sbrel ma'i dzaba? dbyangs lan gsum sngon du 'gro ba'i bzlas pa ci nus bya/__thun pa rnams kyis kyang de'i sngags rgyun bzung*/__thun mthar stong tshigs tshogs mchod/__phur gdab/__byin 'bebs rnams snga mas rigs 'gre/__thun gnyis pa'ang de bzhin dang*/__gsum pa 'grub min skabs dang bstun la/__gang ltar thun rjes ma'i stong tshigs kyi 'phros su/__chos srung gtor chog__/tshogs mchod sogs rjes chog rnams dang*/__dgongs mo'i bgegs bskrad/__byin 'bebs dzaba? dbyangs bcas kyis grub/__mtshan thun gsum gyi dang po la bdag bskyed 'gro dgos pa dang*/__gzhan 'don bya sogs snga ma rnams kyis rigs 'gre/__de lta bu'i ril sgrub kyi zhag grangs rdzogs par nye ba'i nyin tha ma tsam nas thun re re bzhin gyi mthar/__tshe dang*/__nor dang*/__mchog sgrub pa'i dmigs gnad rnams kyang sbyar la sngags ci 'grub re bzla'o/__/'di'i phyi dro dngos grub dbang du bya ba'i phyir rin chen mA ma kI la brten pa'i dbang gi sbyin sreg bya'o/__/lnga pa ni/__gzhung las/__sngags kyi grangs dang mtshan ma'am:__dus kyi nges pa bsnyen pa dang :__nyer sgrub gnyis la zhag gsum ste:__sgrub dang sgrub chen zhag gnyis gnyis:__dbang po rab gyis 'grub par 'gyur:__'bring la nyis 'gyur tha mas kyang :__sum bldab brtson pas nges par 'grub:__ces 'byung ba ni smin slob kyi dbang du mdzad de grangs tshad gzhung las so sor 'byung ba ltar ram/__rtags tshad rab dngos/__'bring nyams/__tha ma rmi lam du byung ba'am/__dus kyi dbang du byas pa la'ang dbang po rab kyis bsnyen pa dang nyer sgrub gnyis la zhag gsum re/__sgrub pa sgrub chen gnyis la zhag po gnyis re/__dbang po 'bring la de gnyis 'gyur/__dbang po tha ma la sum 'gyur du mdzad pa ni/__khrol bu sbyang gzhi dang phye ma sbyong byed du don gyis 'brel bas rtags thon pa sogs cung dka' bas zhag grangs mang ba yin la/__de dag gi skabs su rtags thon na phyi ma gnyis sbyangs 'bras su song bas rtags thon pa sogs sla ba'i phyir zhag grangs nyung ba yin kyang*/__deng sang mos sgrub zhag grangs tsam la tshad 'dzin byed pa'i skabs su ni/__khrol sgrub dang phyi sgrub gnyis la zhag gnyis re/__lde gu ril sgrub gnyis la gsum re ste dngos gzhi zhag bcu/__sngon rjes nyin gnyis bcas nyin zhag bcu gnyis sam/__de tsam yang mi 'khyongs na khrol bu dang phye ma gnyis zhag re bya ba ni shin tu bsdus pa yin cing*/__'di dag kyang rje bla ma rin po che'i zhal lung bdud rtsi'i zegs ma las rang rtog gi bslad bcug pa min no/__/de dag thams cad tshom bu tshogs sgrub kyi dbang du byas pa yin la rnal 'byor pas gcig sgrub bya ba'i tshe na'ang spros bcas kyi phyag len rnams dang sngags rgyun mi dgos pa las 'don bya lag len gzhan rnams kyi spyi 'gros 'di bzhin bya dgos so/__/gsum pa rjes don gnyis mtha' rgyas su bya ba la gsum/__rang don dngos grub blang ba/__gzhan don dbang bskur bya ba/__rjes kyi las rim 'phros don dang bcas pa'o/__/dang po ni/__ril sgrub grub pa'i zhog pa snga bar dngos grub blang ba'i rdzas bshams te/__dkyil 'khor gyi mdun du gzhi dkar po'i steng du gro'i g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i dbus su khri'u'i khar b+han+da mtshan ldan 'bru bcud bdud rtsi ma da na sbyar bas bkang ba bzhag__/mtha' bskor du rin po che'i snod du 'bru bzang gi phye ma mngar gsum dang zho mar 'o mas sprus pa'i nor bu 'bar ba'i gzugs dang phyogs bzhir las bzhi'i 'brang rgyas bza' bca' sna tshogs pas bskor ba/__mngar gsum thud dang bsreg pa'i ril bu sogs bkod la dar gyis khebs bkab/__thor thun tsam la dbu bzung*/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa mdun rten sgrub mchod/__rtsa sngags dang las sbyor gyi bzlas pa rnams kyang ji ltar 'os pa bzlas la kha skong dang stong tshigs phul/__bsnyen rgyun snga ma grol/__dngos grub blang ba'i sngags rgyun/__chos skyong gtor chog dang tshogs mchod rgyas par phul/__'di'i snga dror bdud rtsi khrag 'thung la brten te rgyas pa'i sreg blugs bya zhing bdud rtsi ril bu'i phud kyang bsreg go__/gzhung 'dir dngos su ma gsungs kyang spyi dang mthun par lta nyan gyi 'byung po tshar bcad pa'i phyir/__hU~M kA ra'i phur gdab dang rdo rje bdug pa'i sbyor bas bgegs bskrad cing srung 'khor bsgom/__spyi bshags brjod med don bshags tsam gyis chog mod/__rigs mthun gyi zab gter las byung ba/__oM AHhU~M:__rgyal ba zhi khro rdo rje slob dpon dang :__bde gshegs yongs rdzogs srung ma dam tshig can:__sku gsum gdung gsob rdo rje lcam dral mched:__dpang gyur dkon mchog ma lus dgongs su gsol:__bdag ni ma rig lus dang ngag sems kyis:__rdo rje slob dpon mched la ngan smras shing :__yi dam sngags dang phyag rgya gsang ba bsgrags:__rtsa ba'i dam las 'gal gyur mthol zhing bshags:__shes bya lnga dang spyad par bya ba lnga:__mi spangs lnga dang bsgrub par bya rgyu lnga:__dang len lnga sogs yan lag dam tshig kun:__nyams 'gyur rang gnong 'gyod pas mthol zhing bshags:__sngags la the tshom bla med theg pa smad:__lta sgom ya bral bsnyen sgrub gzhung ma bsrong :__long yod le los dus kyi mchod pa chags:__sgo gsum thun mong dang nyams mthol zhing bshags:__rig pa'i rtsal chung snying po'i don ma rtogs:__sgom pa'i sran chung gnas lugs so ma thub:__blo yi stobs chung spyod pa bogs ma thon:__legs bsam dpyad kyang don log thugs 'gal bsags:__'bras bu yid smon gyur pa mthol lo bshags:__zhes dang yig brgya brjod/__rdzas kyi khebs bsal/__stong pa'i ngang las b+hany+dza'i nang :__bcud kyi dbus su mA ma kI:__dmar ser nyi ma 'char kha'i 'od:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__rjes chags bzhad pa'i nyams dang ldan:__phyag g.yas nor bu'i lcags kyu 'dzin:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud 'gugs:__g.yon pas rin chen ka pA lar:__bde chen dngos grub rgya mtshor bskyil:__dar dang rin chen rus pa dang :__me tog dmar po'i rgyan gyis sgeg:__zhabs zung pad nyi bam ro'i steng :__bdud rtsi'i rgya mtsho'i klong na bzhugs:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__sogs gzhung gi dkyus ltar brjod cing gsal gdab/__gzungs thag blangs la/__oM ba~M rat+na ma mA ki sogs kyis sngags stong phrag tshang bar bzlas la/__las rdor sogs kyis spos dud dang ma da na'i bdud rtsi 'thor/__rdo rje rgyal tshab pas dkyil 'khor dang 'dus pa la bskor zhing dar gyis g.yab/__dbyangs rol bcas bdud rtsi'i byin 'bebs bya/__de nas dngos grub gsol ba ni/__oM:__'og min gsang ba'i sogs tshang bar brjod pa'i mthar ril bu'i snod bkur sti bcas blangs la slob dpon gyi spyi bor bzhag la dbang blang*/__ril bu thod pa'i bdud rtsir bsres la las gzhung ltar bdud rtsi lag mchod rgyas par bya/__ril snod mgrin par bzhag la bdud rtsi btung*/__snying gar gtugs shing ril bu myang ba rnams gzhung bzhin byas la/__dbang mi bskur na rdo rje rgyal tshab pas 'dus pa rnams la ril bu'i byin rlabs dang rdzas bkye/__dngos grub kyi rdzas gzhan rnams dang tshogs kyi rdzas rnams kyang las rdor sogs kyis 'gyed la de'i tshe sngags tshan phyi ma nyid dzaba?? dbyangs kyi tshul du 'don/__rdo rje'i glu gar bya bar gsungs pas/__kol+la i reT+Ta sogs sam/__e ma ki ri lta bu dbyangs su gyer bar bya'o/__/gnyis pa gzhan la dbang bskur byed na skabs 'di nyid du bgyi ba ste/__de'i tshul ni gzhung nyid dam dbang khrigs su gsal ba ltar ro/__/gsum pa la gsum/__dkyil 'khor dang 'brel ba'i rjes chog__/phyi mtshams dkrol zhing mtha' rgyas su bya ba/__las sbyor 'phros don tu smos pa'o/__/dang po ni dngos grub blang ba kho na'am dbang bskur grub pa'i rjes su lhag chog btang zhing sngar btson tu bzung ba'i lhag ma dang lhan cig sgrub khang lho nub gom pa bdun cu'i sar skyel/__chos srung gtor 'bul skabs de dag gi gtor ma rnams yang thog lta bur 'bul/__chad brtan rgyun bzhag kyang phyir bskyang*/__mchod kha gsos la byin brlab bcas gtang rag gi mchod bstod rgyas par byas la nongs pa bshags/__tshogs mgron gyi shes pa rnams ras bris kyi dkyil 'khor ram rten la brtan bzhugs bya/__bdag bskyaid kyi dkyil 'khor 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldangs/__a kA ro'i sngags brjod cing chos thams cad skye ba med par shes pas dkyil 'khor bsdu/__srung ba'i phur bu bcu po/__hU~M:__re re brjod la sngar gdab rim la ldog phyogs tshul gyis phyungs te/__oM AHhU~M gis phur khung du bdud rtsi gtor bas/__bgegs rnams rmas pa gsos te rang gnas su song bar mos so/__/gnyis pa mtshams dkrol zhing mtha' rgyas su bya ba la/__thog mar rgyal tho'i rtsa bar mchod gtor bsham/__gong gsal tho 'dzug skabs ltar byin brlab/__/sngags lan gsum gyis gtor ma 'bul/__oM badz+ra puSh+pe sogs kyis mchod/__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i/__/mchod gtor bzang po 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/nad med tshe dang sogs kyis phrin las bcol/__sngags mthar badz+ra muHbtags pas gshegs su gsol bas phyogs bzhi kar 'gres te tho bsdu/__nang sgor yang mchod gtor bshams nas byin brlab/__gtor 'bul mchod pa phrin bcol gshegs gsol gong bzhin bya/__de nas nang du phyin nas gral du 'khod la/__rje btsun bla ma rnams kyi spyan lam du:__lta bu'i bshags tshig brjod la bla ma dang mched phan tshun 'gal bar gyur pa bshags/__rdo rje slob dpon la sku drin gso ba'i phyir sgrub mched rnams kyis lus longs spyod dge tshogs ltos med du 'bul bar mtshon byed phreng ba bsdus te mdun du spungs/__phyag lan gsum 'tshal/__me tog dang bcas pa'i thal mo sbyar/__las rdor gyis phud skyems drangs la/__ho:__rigs kun khyab bdag rdo rje slob dpon gyis:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor du:__bdag cag thugs rje chen pos rjes bzung ba'i:__bka' drin dus gsum kun tu 'khor med phyir:__lus dang longs spyod ltos med 'bul lags na:__dpal ldan bla ma dam pa zhabs brtan cing :__mdo sngags bstan pa dar zhing rgyas pa dang :__'jig rten khams kun bde legs dpal 'byor rgyas:__'dir 'dus tshe dang sgrub pa mthar phyin nas:__byang chub bar du khyed kyis rjes gzung gsol:__zhes zhu zhing me tog 'thor:__zhabs spyi bos btud do/__/smon lam gdab pa la spyir mar me smon lam bya ba ni/__dpon slob thams cad kyis spos kyi reng bu dang mar me thogs/__/rgyal thebs kyis dbyangs bor len byas te/__hoH__bde chen gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__rigs kun khyab bdag rdo rje slob dpon dang :__mched dang lcam dral 'dus pa'i tshogs rnams kyis:__rdo rje bdud rtsi'i lha tshogs bsgrubs pa'i mthus:__deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du:__tshom bu gcig tu nam yang mi 'bral zhing :__mtho ris yon tan bdun gyis 'byor pa dang :__'phags pa'i nor la rang dbang spyod par shog:__nam zhig byang chub lhums su zhugs pa'i tshe:__ye shes gsal ba'i mar me'i 'od lam las:__'phags mchog dpa' bo mkha' 'gros mdun bsus te:__rin chen bkod pa'i zhing du dbugs phyungs shig:__bla ma he ru ka yis rjes bzung nas:__rtsa rlung thig le sems kyi dri ma byang :__sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i dbyings:__'od gsal thig le chen por lhun rdzogs shog:__ces gdung shugs drag pos smon lam btab pas brtson 'grus can rnams tshe 'dir grol zhing :__ma 'bad kyang phyi mar dag pa'i zhing du dbugs 'byin cing grol ba thob par 'gyur ro:__zhes gsungs so/__/bye brag dngos grub len chog gi 'phros su gsungs pa'i/__oM bdud rtsi gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__zhes sogs lan gsum snying thag pa nas brjod/__zhal nas gsungs pa'i tshig gis thog drang*/__shis brjod rgyas par spel la me tog 'thor la rol mo'i sgra snyan cing brjid pa 'khrol ba sogs kyis dge legs su bya/__sbyin bdag yod na yon 'bul cing bsngo bas rgyas gdab/__zhag gsum tsam gnas srung zhing tshogs kyi dga' ston sogs byas pas phyin chad bstan pa rgyas shing dge legs 'phel bar gsungs so/__/gsum pa ni/__ri bo mthong grol sogs 'gro don grol ba rnam drug gi las sbyor rnams sgrub chen grub pa'i rjes de nyid du gzhung mthun bya zhing*/__gzhan yang myong grol ril bu nangs re bzhin gzhung bzhin brten pa dang*/__rol mo thos grol/__bdug spos tshor grol dus dang rgyun tu bya bas mtshon/__rdo rje'i gsung la yid ches kyi nges pa brtan pos snyoms las su ma bzhag par lag len du btab na ji skad bshad pa'i phan yon tshul bzhin du thob pa gdon mi za'o/__/ring brgyud spyi bka' tsam gyi chu rgyun la/__/ltos min smin grol don gnyis las sbyor bcas/__/kha tshang zab 'dril nye brgyud bdud rtsi'i bcud/__/snod bzang gser gyi yol gor 'khyil 'di rmad/__/'dir 'brel dge bas bdag gzhan lus can kun/__/rdo rje bdud rtsi bde ba chen po yi/__/rig mchog phyag rgya'i ye shes myur 'grub nas/__/'khor 'das mnyam nyid gdod ma'i dbyings grol shog__/ces sprul pa'i gter ston chen po ra mo shel sman gyi yang gter rgyud dang shin tu mthun cing byin rlabs dang man ngag ngo mtshar can gyis khyad par du byas pa dpal rdo rje bdud rtsi'i sgrub pa chen po'i khog dbub 'di nyid khyab bdag 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma rin po che'i bka' lung gis rjes su gnang ba ltar/__rang gzhung la kha 'gengs 'os pa rnams rigs mthun gyi yang gter sogs las blangs te rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bgyis pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga lam//_____

Footnotes

Other Information