JKW-KABAB-07-JA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས།
Wylie title zhang blon sde dgu'i gtor bsngos JKW-KABAB-07-JA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 26, Pages 769-770 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དཀོན་མཆོག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་
Less details More details
Tertön ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ (zur mkhar mnyam nyid rdo rje)
Citation Drikung Chetsang, 2nd. zhang blon sde dgu'i gtor bsngos. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 769-770. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ (sman bla longs sku gtso 'khor lnga)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HA-013
Colophon

ཞེས་པའང་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་སོགས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལང་ཚོ་དར་དྲག་པ། བླའི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཕན་གྱི་ཉེར་འཁོར། འབྲི་གུང་པ་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་སྦྱར་བ་དགེ།།

zhes pa'ang gso ba rig pa'i gnas sogs blo gros kyi lang tsho dar drag pa/__bla'i sman pa dkon mchog gzhan phan gyi nyer 'khor/__'bri gung pa dkon mchog phrin las bzang pos sbyar ba dge

[edit]
༄༅། །ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། འདིར་ཚེའི་རིག་བྱེད་པ་གང་ཞིག་ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་རྒྱུན་ཁྱེར་བྱ་བར་འདོད་ན། ལྕགས་སམ་རཏྣའི་སྣོད་གང་རུང་དུ། འབྲུ་སྨན་གྱི་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག་ལ་ཆུང་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མཐའ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་བཅས་པ་དཀར་དམར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་མདུན་དུ། སྨན་རག་མཆོད་པ་བཤམས། སྐྱབས་སེམས་བྱ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་འཕྲེང་མཆོད་རྫས་ལ། །ཕོག་པས་ཉེས་སྐྱོན་སྦྱང་ཏེ་མཆོད་པ་དང༌། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཟག་མེད་རྫས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་སྟོང་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ། ལན་གསུམ་བྱ། རང་གི་ཐུགས་འོད་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས་པ་ཡི། །སྨན་གྱི་སྲུང་མ་ཞང་བློན་སྡེ་དགུ་དང༌། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །རང་རང་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་མཁར། །སྤྲིན་བཞིན་འཁྲིགས་ནས་དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་ནས་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །མགྲོན་གྱི་ལྗགས་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན། །གཏོར་མར་ཟུག་པས་བཅུད་དྲངས་དགྱེས་ཚིམ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་བཛྲ་ཙིཏྟ། ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་མཾ་མ་མ་རུ་ལུ་མཾ། ཀེ་ཏ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ། ཌཱཀྐི་ནི་ཙིཏྟ་རཀྵ། ཡཀྴ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་རཱུ་ཏྲ། བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡ། ཡཀྵ་རཀྵ་རཱ་ཛ། དུནྟི་ཙིཏྟ་ཀ་ལ་ཏྲི་ཤཾ་རྦད་བྷྱོཿ གིང་ཀ་ར་ཧབ་ཧབ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཧྲིཾ་ཧྲིཾ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་གསུམ་མམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སྐབས་བསྟུན་བརྗོད་རྗེས། ཧོཿ ཞང་བློན་འབར་བ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་དང༌། །སྔགས་སྲུང་རལ་ཅིག་ཁྱབ་འཇུག་རཱ་ཧུ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་ལྕེ་སྤྱང་གནོད་སྦྱིན་ཤན་པ་དམར། །རྡོར་ལེགས་སྲིན་པོ་དགྲ་དུར་འཇིགས་བྱེད་ཆེ། །ཤནྟི་རོ་ཟན་སྲོག་བདག་ཧབ་སེར་བཅས། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་སྨན་གྱི་སྲུང་མའི་ཚོགས། །འཁོར་བཅས་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་དགྱེས་རོལ་ལ། །སྨན་གྱི་བླ་མའི་བཀའ་དང་བསྟན་པ་སྲུངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་སྤེལ། །འགྲོ་བའི་ཉེས་གསུམ་དུཿཁ་གཞིལ་བ་དང༌། །ལུས་ངག་ཡིད་རྫས་མཐུ་ནུས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང༌། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བཛྲ་མུས་གཤེགས་སུ་གསོལ། བཀྲ་ཤིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། ཞེས་པའང་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་སོགས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལང་ཚོ་དར་དྲག་པ། བླའི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཕན་གྱི་ཉེར་འཁོར། འབྲི་གུང་པ་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་སྦྱར་བ་དགེ།། །།
[edit]

@#/__/zhang blon sde dgu'i gtor bsngos bzhugs so/__/na mo gu ru bai DUr+Ya pra b+ha rA dza ya/__'dir tshe'i rig byed pa gang zhig zhang blon sde dgu'i gtor bsngos rgyun khyer bya bar 'dod na/__lcags sam rat+na'i snod gang rung du/__'bru sman gyi bshos bu zur gsum gcig la chung ba brgyad kyis bskor ba mtha' mtheb kyu dang bcas pa dkar dmar gyis brgyan pa'i mdun du/__sman rag mchod pa bshams/__skyabs sems bya/__rang nyid skad cig gi dpa' bo rta mgrin du gsal bar gyur/__/rang gi thugs ka'i 'od 'phreng mchod rdzas la/__/phog pas nyes skyon sbyang te mchod pa dang*/__/sman raka gtor ma 'dod yon zag med rdzas/__/ye shes bdud rtsis stong khams gang bar gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta oM AHhU~M hrIHTha/__lan gsum bya/__rang gi thugs 'od phyogs bcur spros pa yi/__/sman gyi srung ma zhang blon sde dgu dang*/__/sprul pa yang sprul 'khor dang bcas pa rnams/__/rang rang gnas nas spyan drangs mdun gyi mkhar/__/sprin bzhin 'khrigs nas dgyes shing brtan par bzhugs/__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM nas shab+da pU dza pra tIts+tsha ye swA hA/__/mgron gyi ljags rnams rdo rje'i sbu gu can/__/gtor mar zug pas bcud drangs dgyes tshim gyur/__oM AHhU~M/__oM ma hA kA la yak+Sha badz+ra tsit+ta/__e ka tsa ti maM ma ma ru lu maM/__ke ta ke ta rA hu/__DAk+ki ni tsit+ta rak+Sha/__yak+sha tsit+ta ma hA rU tra/__badz+ra sA d+hu sa ma ya/__yak+Sha rak+Sha rA dza/__dun+ti tsit+ta ka la tri shaM rbad b+h+yoH__ging ka ra hab hab sa ma ya dzaHdzaHhriM hriM/__ma hA ba liM ta a mr-i ta rak+ta kha kha khA hi khA hi/__ces gsum mam bdun nyer gcig skabs bstun brjod rjes/__hoH__zhang blon 'bar ba rdo rje bdud 'dul dang*/__/sngags srung ral cig khyab 'jug rA hu la/__/mkha' 'gro lce spyang gnod sbyin shan pa dmar/__/rdor legs srin po dgra dur 'jigs byed che/__/shan+ti ro zan srog bdag hab ser bcas/__/sprul pa yang sprul sman gyi srung ma'i tshogs/__/'khor bcas sman raka gtor ma dgyes rol la/__/sman gyi bla ma'i bka' dang bstan pa srungs/__/rnal 'byor bdag gi gnas skabs mthar thug gi/__/'gal rkyen kun sol tshe dpal 'byor pa spel/__/'gro ba'i nyes gsum duHkha gzhil ba dang*/__/lus ngag yid rdzas mthu nus phun tshogs shing*/__/bsam pa'i don kun 'bad med 'grub par mdzod/__ces dang yig brgya brjod/__badz+ra mus gshegs su gsol/__bkra shis bsngo smon bya'o/__zhes pa'ang gso ba rig pa'i gnas sogs blo gros kyi lang tsho dar drag pa/__bla'i sman pa dkon mchog gzhan phan gyi nyer 'khor/__'bri gung pa dkon mchog phrin las bzang pos sbyar ba dge//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: