ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grol JKW-KABAB-08-NYA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 18, Pages 459-466 (Folios 1a to 4b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 459-466. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Mahamudra - phyag rgya chen po
Cycle ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RI-028
Colophon

པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པའི་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར་མཐར་ཐུག་གི་གདམས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་ཕུལ་བ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas brag dmar mgrin pa bzang po nas dngos grub tu rnyed pa'i dri med kun dga'i yang gter mthar thug gi gdams pa ngo mtshar can o rgyan 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa la phul ba rtogs pa don gyi brgyud pa mkha' khyab tu 'phel zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༁ྃ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ།། ༡༢༣༤༥༦༧༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ནི༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་ནས༔ མཚོ་རྒྱལ་ཉོན་ཅིག༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་དམར་ཁྲིད་དུ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་སྟེ༔ ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ༔ སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ༔ འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ༔ ཉམས་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ དང་པོ་ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ གྲུབ་བསལ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་གཤིས༔ ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ ཞེས་པས་རྟེན་མེད་པ༔ གཏད་སོ་མེད་པ༔ ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མ་སྐྱེས་པ༔ རྒྱུན་གྱིས་མི་འཇིག་པ༔ རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པ༔ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤིས་སམ་བབས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད༔ སྐྱོན་བསལ་དུ་མེད༔ དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ༔ སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་འཁྲུལ་གྱི༔ ཐག་པ་མ་འཁྲུལ༔ རྟོགས་ན་སྦྲུལ་དུ་སྣང་བའི་དུས་ནས་ཐག་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི༔ ཐག་པ་བཞག་པར་བྱ་བ་དང་༔ སྦྲུལ་གསལ་བར་བྱ་བ་ཅང་མེད༔ དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་བྱའི་གཤིས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས༔ མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པ་དང་༔ རྟོག་པ་བསལ་བར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད༔ རྟོག་པ་ཉིད་ཀྱི་དུས་ན་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པར་གནས་པས་རྟག་ཆད་དང་༔ བདག་གཉིས་དང་༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་མཐའ་གང་དུའང་མི་གནས་པས་གཟོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱའོ༔ གཉིས་པ་སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ གཉུག་མའི་གཤིས་ལ་འཛིན་མེད་བཞག༔ སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ ཞེས་པས༔ གཤིས་གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་བློས་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པར་བཞག་པས་བསམ་དུ་མེད༔ མཚོན་དུ་མེད༔ ཡིན་པ་མེད༔ མིན་པ་མེད༔ འགལ་བ་མེད༔ མ་ཁྱབ་པ་མེད༔ ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ནི༔ སྒོམ་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ དེ་ལ་རང་ལུགས་སུ་བཞག་པ་ལས་གཉེན་པོས་བཅོས་མི་དགོས་ཏེ༔ རྒྱ་མཚོ་དང་རླབས་བཞིན་ནོ༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་རླབས་གཡོ་བའི་ཚེ༔ བྱུང་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་༔ ཐིམ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐིམ༔ རྒྱ་མཚོ་ལས་རླབས་གཞན་མ་ཡིན༔ རླབས་ལས་རྒྱ་མཚོ་གཞན་མ་ཡིན༔ རླབས་དང་རྒྱ་མཚོ་རོ་མཉམ་པར་ལྷན་ནེར་གནས་སོ༔ དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཉུག་མ་བསམ་ངོ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བློས་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པར་རང་ལུགས་སུ་ཁྲེས་སེ་བཞག་པས༔ རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་སྐྱེས་པའི་དུས་ཉིད་ན་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་གུད་ན་མེད་པས་ན༔ རང་ལས་བྱུང་༔ རང་དུ་སྣང་༔ རང་སར་ཐིམ༔ དེའི་ཚེ་གནས་ལུགས་དེ་ལ་འདི་ཞེས་བསམ་དུ་མེད༔ ཚིག་གིས་མཚོན་དུ་མེད༔ གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཆོས་དང་བྲལ་བས་ཡིན་པ་མེད༔ གཉིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་མིན་པ་མེད༔ བདེན་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་འགལ་བ་མེད༔ ཟུང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས་མ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ་གཟོད་མ་ནས་གྲོལ་བ་གཉུག་མའི་རང་འགྲོས་ཞེས་བྱའོ༔ གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ གཞི་ཉིད་འབྲས་བུར་སྨིན་པ་ནི༔ འབྲས་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ ཞེས་པས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤིས་སམ་བབས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་དུ་སྨིན་པ་ནི་འབྲས་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟོང་ཉིད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་གསལ་བའི་ཐབས་དང་བཅས་པའོ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རང་རྩལ་འགགས་པ་མེད་པའོ༔ དེ་ཡང་དཔེར་ན་ས་བོན་ཉིད་སྙེ་མར་སྨིན་པའི་ཚེ༔ ས་བོན་དེ་ཁོ་ནར་སྙེ་མར་རྒྱས་པ་ཡིན་གྱི༔ ས་བོན་ལས་ལོགས་སུ་སྙེ་མ་མེད༔ སྙེ་མ་ལས་ལོགས་སུ་ས་བོན་སྨིན་དུ་མེད་དོ༔ དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དང་པོའི་སེམས་གཉུག་མ་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པའི་འགྱུར་བ་རང་སར་གྲོལ་ནས༔ གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་སང་ངེ་གོ་མ་འགགས་པ་འདི་ཀ་ཆོས་སྐུ༔ རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཉམས་མྱོང་སྨྲ་མི་བཏུབ་པ་འདི་ཀ་ལོངས་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་རང་གྲོལ་དུ་གྲོལ་བ་འདི་ཀ་སྤྲུལ་སྐུའོ༔ བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཐབས་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ འདི་ནི་བྱིན་རླབས་རིམ་པའི་ཕྱིར༔ ཉམས་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ༔ ཞེས་པས༔ བརྒྱུད་པ་དང་ལྡན་པ༔ རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ༔ ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཞིག་ལས་གདམས་ངག་འདི་ཞུས་ཏེ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་བླ་མ་དེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་སྐུ་ཙམ་དུའང་བློས་མི་གཞལ་བར་ཕར་ཐིམ་འགྲོ་བ༔ ཚུར་འབྲལ་མི་བཟོད་པ་ལྟ་བུར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་རང་ཤར་བས་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་གཅིག་ཆོག་གསེང་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ༔ དཔེར་ན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་པ༔ མེ་ཤེལ་གས་ཆག་གཡའ་གསུམ་མེད་པ༔ སྤྲ་བ་རླན་མེད་པ་རྣམས་འཛོམས་ན་འདུ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྲ་བ་ལ་མེ་རང་འབྱུང་ངོ་༔ དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས༔ རང་གི་མོས་གུས༔ རང་རྒྱུད་དག་པ་གསུམ་འཛོམས་ན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་ངོ་༔ རང་རྒྱུད་དག་པའི་ཐབས་ལ༔ ཐོག་མར་ཁོ་ནར་གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་ཕྱི་ནས་གནས་དབེན་པར་གཅིག་པུར་འདུག༔ ལྟོས་པ་ཐམས་ཅད་ཅམ་སྟེ་བཞག༔ ལིང་གིས་བསྐྱུར༔ ཁྲེས་སེ་བོར༔ དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་ལན་ཅིག་ཐོབ་པ་འདི་སྟོང་ཟད་དུ་རེ་ཕངས༔ དོ་ནུབ་ཤིའམ་ད་ལྟ་ཤི་ཆ་མེད་པས་ཇི་ལྟར་བྱ༔ ཤི་བའི་རྗེས་སུ་རང་སེམས་བཙན་ས་མ་ཟིན་ན་གཞན་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟོངས་ཨང་སྙམ་དུ་ཀམ་ཀམ་བསམ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མང་དུ་བྱ༔ སྒྲིབ་སྦྱང་དང་ཚོགས་བསགས་སྒོ་དུ་མ་ནས་བྱ༔ ཁྱད་པར་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བསྒོམ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་འདི་ཁོ་ནའོ་སྙམ་དུ་བསམ༔ གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ༔ ཐང་ཆད་ཆད་དུ་བྱ༔ དེ་ནས་བར་ཞིག་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་ཧད་པོར་གནས་པ༔ གསལ་བའི་ཉམས་སྨྲ་རུ་མི་བཏུབ་པ༔ བདེ་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་པ་ཞིག་འཆར་བས༔ དེ་ཁོ་ན་བླ་མའི་ཐུགས༔ རང་གི་སེམས༔ ཆོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་རང་བབས་རང་ལུགས་རང་གྲོལ་དུ་བཞག༔ དང་པོ་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བར་བསླབས་པས་རྟོག་པ་བུན་ལང་གིས་འགྲོ༔ བར་དུ་ངང་བསྲིངས་ནས་རྟོག་མེད་དུ་ཆམ་མེར་གནས༔ མཐར་མཉམ་རྗེས་ཐུན་མཚམས་མེད་པར་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཅིག་གི་ངང་དུ་ཕྱམས་གདལ་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐུན་མཚམས་སུའང་ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་གསལ་ཁྱབ་ཀྱི་ངང་ནས་བྱ༔ གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཀྱང་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ཅིང་གཞན་དོན་བྱར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་བོ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་གདམས་དམར་ཁྲིད་དུ་བསྟན་པའི་དུམ་བུའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པའི་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར་མཐར་ཐུག་གི་གདམས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་ཕུལ་བ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grol bzhugs so//__1234567:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la phyag 'tshal lo:__phyag rgya chen po'i zhal gyi gdams pa ni:__o rgyan gyi zhal nas:__mtsho rgyal nyon cig:__phyag rgya chen po'i zhal gyi gdams pa dmar khrid du bstan pa la bzhi ste:__lta ba phyag rgya chen po:__sgom pa phyag rgya chen po:__'bras bu phyag rgya chen po:__nyams len phyag rgya chen po'o:__dang po lta ba phyag rgya chen po ni:__rgyud las:__grub bsal med pa'i sems kyi gshis:__lta ba phyag rgya chen po'o:__zhes pas rten med pa:__gtad so med pa:__ngo bo nyid kyi ma skyes pa:__rgyun gyis mi 'jig pa:__rol pa 'gag pa med pa:__shes bya thams cad kyi gshis sam babs kyi gnas lugs ni phyag rgya chen po ste:__de la yon tan bsgrub tu med:__skyon bsal du med:__dper na thag pa la sbrul du 'dzin pa'i tshe:__sbrul 'dzin gyi rtog pa 'khrul gyi:__thag pa ma 'khrul:__rtogs na sbrul du snang ba'i dus nas thag pa nyid yin gyi:__thag pa bzhag par bya ba dang :__sbrul gsal bar bya ba cang med:__dpe de bzhin du shes bya'i gshis thams cad phyag rgya chen po'i rang bzhin yin pas:__mi rtog pa'i ye shes sgrub pa dang :__rtog pa bsal bar bya ba cung zad kyang med:__rtog pa nyid kyi dus na mi rtog ye shes rjen par gnas pas rtag chad dang :__bdag gnyis dang :__gzung 'dzin gyi mtha' gang du'ang mi gnas pas gzod ma nas rnam par dag pa zhes bya'o:__gnyis pa sgom pa phyag rgya chen po ni:__rgyud las:__gnyug ma'i gshis la 'dzin med bzhag:__sgom pa phyag rgya chen po'o:__zhes pas:__gshis gnyug mar gnas pa la blos cir yang mi 'dzin par bzhag pas bsam du med:__mtshon du med:__yin pa med:__min pa med:__'gal ba med:__ma khyab pa med:__yid la mi byed pa ni:__sgom med phyag rgya chen po'o:__de la rang lugs su bzhag pa las gnyen pos bcos mi dgos te:__rgya mtsho dang rlabs bzhin no:__rgya mtsho chen po las rlabs g.yo ba'i tshe:__byung yang rgya mtsho las byung :__thim yang rgya mtsho la thim:__rgya mtsho las rlabs gzhan ma yin:__rlabs las rgya mtsho gzhan ma yin:__rlabs dang rgya mtsho ro mnyam par lhan ner gnas so:__dpe de bzhin du sems nyid phyag rgya chen po gnyug ma bsam ngo dang bral ba'i ngang du blos cir yang mi 'dzin par rang lugs su khres se bzhag pas:__rnam rtog gang skyes kyang skyes pa'i dus nyid na rtog bral ma 'khrul pa'i ye shes las gud na med pas na:__rang las byung :__rang du snang :__rang sar thim:__de'i tshe gnas lugs de la 'di zhes bsam du med:__tshig gis mtshon du med:__gzung 'dzin gnyis chos dang bral bas yin pa med:__gnyis med kyi shes pa cir yang 'char bas min pa med:__bden gnyis zung du 'jug pas 'gal ba med:__zung gis chos thams cad la rgyas btab pas ma khyab pa med de gzod ma nas grol ba gnyug ma'i rang 'gros zhes bya'o:__gsum pa 'bras bu'i phyag rgya chen po ni:__rgyud las:__gzhi nyid 'bras bur smin pa ni:__'bras bu'i phyag rgya chen po'o:__zhes pas shes bya thams cad kyi gshis sam babs kyi gnas lugs de nyid mngon gyur du smin pa ni 'bras bu'i phyag rgya chen po ste:__ngo bo chos kyi sku stong nyid mtshungs ldan dang bcas pa'o:__rang bzhin longs spyod rdzogs pa'i sku gsal ba'i thabs dang bcas pa'o:__thugs rje sprul pa'i sku rang rtsal 'gags pa med pa'o:__de yang dper na sa bon nyid snye mar smin pa'i tshe:__sa bon de kho nar snye mar rgyas pa yin gyi:__sa bon las logs su snye ma med:__snye ma las logs su sa bon smin du med do:__dpe de bzhin du dang po'i sems gnyug ma rang bzhin gyis rnam par dag pa nyid rkyen sna tshogs pa'i 'gyur ba rang sar grol nas:__gnas lugs ji lta ba bzhin du gyur pa ni 'bras bu zhes bya ste:__sems kyi ngo bo stong sang nge go ma 'gags pa 'di ka chos sku:__rang bzhin gsal ba'i nyams myong smra mi btub pa 'di ka longs sku:__thugs rje'i rtsal cir yang 'char ba rang grol du grol ba 'di ka sprul sku'o:__bzhi pa phyag rgya chen po nyams su blang ba'i thabs ni:__rgyud las:__'di ni byin rlabs rim pa'i phyir:__nyams len phyag rgya chen po'o:__zhes pas:__brgyud pa dang ldan pa:__rtogs pa dang ldan pa:__thugs rje dang ldan pa'i bla ma zhig las gdams ngag 'di zhus te:__deng phyin chad bla ma de sangs rgyas chos kyi sku ma gtogs pa gzugs sku tsam du'ang blos mi gzhal bar phar thim 'gro ba:__tshur 'bral mi bzod pa lta bur gsol ba btab pas bla ma'i byin rlabs las phyag rgya chen po'i rtogs pa rang shar bas lam rim pa gnyis gzhan la ltos mi dgos pa gcig chog gseng lam gyi nyams len phyag rgya chen po zhes bya ba ste:__dper na nyi ma 'od zer dang ldan pa:__me shel gas chag g.ya' gsum med pa:__spra ba rlan med pa rnams 'dzoms na 'du byas pa tsam gyis spra ba la me rang 'byung ngo :__dpe de bzhin du bla ma'i byin rlabs:__rang gi mos gus:__rang rgyud dag pa gsum 'dzoms na gsol ba btab pa tsam gyis phyag rgya chen po'i ye shes rang shar du 'byung ngo :__rang rgyud dag pa'i thabs la:__thog mar kho nar gdams ngag thob pa'i phyi nas gnas dben par gcig pur 'dug:__ltos pa thams cad cam ste bzhag:__ling gis bskyur:__khres se bor:__dal 'byor gyi lus lan cig thob pa 'di stong zad du re phangs:__do nub shi'am da lta shi cha med pas ji ltar bya:__shi ba'i rjes su rang sems btsan sa ma zin na gzhan cis kyang mi stongs ang snyam du kam kam bsam:__skyabs 'gro sems bskyed mang du bya:__sgrib sbyang dang tshogs bsags sgo du ma nas bya:__khyad par rang gi rtsa ba'i bla ma de snying gi dkyil du bsgom:__sangs rgyas chos kyi sku phyag rgya chen po ni 'di kho na'o snyam du bsam:__gsol ba drag tu gdab:__thang chad chad du bya:__de nas bar zhig shes pa rtog med had por gnas pa:__gsal ba'i nyams smra ru mi btub pa:__bde la zhen 'dzin med pa zhig 'char bas:__de kho na bla ma'i thugs:__rang gi sems:__chos sku phyag rgya chen po yin par shes par byas la rang babs rang lugs rang grol du bzhag:__dang po thun chung la grangs mang bar bslabs pas rtog pa bun lang gis 'gro:__bar du ngang bsrings nas rtog med du cham mer gnas:__mthar mnyam rjes thun mtshams med par thams cad chos nyid gcig gi ngang du phyams gdal bar 'gyur ro:__thun mtshams su'ang yid la ci yang mi byed par spyod lam thams cad gsal khyab kyi ngang nas bya:__gnas lugs de bzhin du rtogs kyang 'gro la snying rje chen po bskyed cing gzhan don byar med pa'i tshul gyis lhun grub tu 'byung ba'i smon lam yang gdab bo:__phyag rgya chen po ye shes rang grol gyi zhal gdams dmar khrid du bstan pa'i dum bu'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas brag dmar mgrin pa bzang po nas dngos grub tu rnyed pa'i dri med kun dga'i yang gter mthar thug gi gdams pa ngo mtshar can o rgyan 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa la phul ba rtogs pa don gyi brgyud pa mkha' khyab tu 'phel zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig__//

Footnotes

Other Information