JKW-KABAB-01-KA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ།
Wylie title rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'bab JKW-KABAB-01-KA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 3, Pages 209-320 (Folios 1a to 56b5)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Citation Phun tshogs rnam rgyal. Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'bab. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 209-320. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Transmission Records - brgyud yig
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Colophon

།འགྲན་བྲལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་འོང་པའི། །འགྲན་མེད་ཟབ་གཏེར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི། །འགྲན་ཟླས་དབེན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ལེགས་བཟུང་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་རགས་རིམ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཁུངས་ནི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་དང༌། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཏེར་མཛོད་གསན་ཡིག་དང་མི་ཕམ་བཀའ་འབུམ་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་གསན་ཡིག་སོགས་ལ་གཏུག་ཅིང༌། དེ་དག་ཏུ་ཞལ་གསལ་མེད་པ་འགའ་ཞིག་རྫོང་སར་སྒང་སྣ་སྤྲུལ་སྐུའི་གསན་ཡིག་ལས་ཀྱང་གསབ་ཏེ། བཀའ་བབས་སྐོར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་དམིགས་ནས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'gran bral brgyud pa'i bka' srol las 'ong pa'i/__/'gran med zab gter kun gyi snying po 'di/__/'gran zlas dben pa'i mkhas grub tshogs rnams kyis/__/legs bzung srid mtha'i bar du 'phel rgyas shog_/ces bka' babs smin grol gyi brgyud yig rags rim tsam bkod pa'i khungs ni rin chen gter mdzod kyi brgyud yig dang*/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyi gter mdzod gsan yig dang mi pham bka' 'bum mkhyen brtse'i bka' 'bum snying thig ma bu'i gsan yig sogs la gtug cing*/__de dag tu zhal gsal med pa 'ga' zhig rdzong sar sgang sna sprul sku'i gsan yig las kyang gsab te/__bka' babs skor dkyus gcig tu bsgrig skabs nyer mkho'i yan lag tu dmigs nas/__phun tshogs rnam rgyal pas bsdebs pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་ཀ་ར་དང༌། །དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་འཀའ་བབས་ཀྱི། །བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་གྱིས་འདི་ན་འབབ། དེ་ལ་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བབས་མངའ་བ་ལས། སྐྲ་རྩེའི་ཟིལ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བདག་ཅག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སྣང་བར་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་རིམ་པར་འབྲི་བ་ལ་ཐོག་མར། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་བསྐྱར་བསྒྲིག་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཉུང་གསལ་ལ་ལུང་མི་དགོས། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ་ལ་ལུང་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་མོད་གསན་པ་པོ་རྣམས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དལ་ཤིང་གསལ་བར་བཀླག་ན་ལེགས་སོ། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འབོག་པའི་བཅའ་བཤམ་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བ་དོན་རྟོགས་ལ་ལུང་མི་དགོས། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་ལུང་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དཔལ་་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་སྙིགས་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཆས་པ་་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་བསྐྱེད་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བཅས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུང་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་གཏམ་བདེན་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོསགསུང་པའི་ལུང་ནི། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། ཉེ་གནས་བླ་མ་འོད་གསལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ་ངམ་ཤོད་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་དཔལ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་ཟབ་གཏེར་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་འདི་ཉིད་སྒྲུབ་སྡེ་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཀྱང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཟབ་གནད་རྣམས་གསང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་མན་ངག་ཁོ་ནར་སྣང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་པོ་ཛཿནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་མའི་རྡོར་སེམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་དོན་གྱིས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་ཅིང་རྡོར་སེམས་དངོས་ལས་བརྡའི་ལུང་བསྟན་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་དགེ་བའི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་དང་པོའི་དབང་གི་ས་ཁོང་འཛིན་བྱེད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྡོར་སེམས། དགའ་རབ། ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། ཧཱུྃ་མཛད། བི་མ་ལ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། མཚོ་རྒྱལ། བཻ་རོ། ཁྲི་སྲོང༌། གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། མཁན་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། གཉིས་ཀས་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ཁྲི་ཆེན་པདྨ་བསྟན་འཛིན། ཁྲི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྗེ་བཙུན་མ་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན། ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་་འཇམ་དཔལ་་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་པར་ཆས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་ཏེ་བདག་ཅག་ལ་སྩལ་བའོ། །ཡང་དབང་བརྒྱུད་གཅིག་ནི། ཁྲི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། ཁྲི་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཆོས་རྒྱལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། །ཡང་མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་ཀ་ལས་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་བི་ཛ། ཀཿཐོག་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །ཡང་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་བི་ཛ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་པའོ། །ཡང་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལས་འདིའི་དབང་ལན་དྲུག་གསན་པའི་མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་པདྨ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་པའོ། །སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས། ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས། བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ། སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ། གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཅས་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་གསུང་པ་སྟེ་དེ་ལས། རྗེ་བཙུན་མ་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན། དེས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་མ་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་བར་དབང་བརྒྱུད་དང་འདྲ་ཞིང་དེ་ལས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་མན་ཆད་འདྲ། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས། རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་སོགས་ཚན་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསུང་པ་སྟེ་དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྀ་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ་བཅས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་སྟེ་དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མན་ཆད་འདྲ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཇམ་དཔལ་སྒྱུའཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ། སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ། བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག །གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག །ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག །བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན། རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང༌། ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན། དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཤིང་རྟ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསང་བདག་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ། འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རདོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ། བི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་བཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི། སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན། གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་སྙིང་པོར་བྲིལ་བ། རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲཱ་ཡ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན། ལམ་འདུས་ཀྱི་གོ་དོན་རག་རིམ་འགའ་ཞིག་ཕལ་སྐད་དུ་གོ་བདེར་བྲིས་པ། ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས། རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཀྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ། སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ། ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང༌། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག །ཟབ་དོན་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་ཐེམ་སྐས། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲ་དབྱངས། ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་བཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ། ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི། རེ་དོག་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང༌། ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན། དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ལྟར་བརྗོད་པ། བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གསུང་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ནི། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ལས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བསྟན་པ། པེ་ཝར་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །བཀའ་བབས་གཉིས་པ་ས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལ། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས། པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། བླ་མ་བློ་གྲོས། ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མན་འདྲ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ཀྱི་ལུང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་དང་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །རྩ་བའི་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་གཏེར་བྱོན་ཕྱི་ལྟར་བླ་མ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལ་རྩ་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་སྒེར་དབང་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཆོག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ། ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ། སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ། ཚེ་འགུགས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་པའི་སྨོན་ལམ། དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན། དེ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ། བཀའི་སྡུད་པ་མོ། མཚོ་རྒྱལ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང༌། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུམ་ཀ་ལས་གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་གསན། དེ་ནས་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ལས། གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་དང་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །ཡང་ན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ།་་་འདིར་མ་བཞུགས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱས་པའི་བརྒྱུད་པའང་གོང་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ནི་དེ་མན་འདྲའོ། ༈ ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་གཉིས་ཀ་ལས། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ནི་དེ་མན་འདྲའོ། འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས་དང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ་བཅས་ཟུར་མང་མཁན་རཏྣའི་གསུང་ནི་དེ་ལས་ཟུར་མང་རོལ་རྡོར་ལྔ་པ། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས་དང༌། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན་བཅས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ༈ །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས། བརྒྱུད་པ་ནི། འོད་མི་འགྱུར་བ། གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། དམ་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །རྩི་སྐེ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གཏེར་བྱོན་ནང་ལྟར་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུར་སྒྲུབ་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྨིན་བྱེད་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་འདིར། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན། དེ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ། བཀའི་སྡུད་པ་མོ། མཚོ་རྒྱལ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང༌། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུམ་ཀ་ལས་གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཡང་ན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ལས། གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་དང་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་གསན་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །སྨན་མཆོད། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་གསུངས་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་ཀར་སྲས་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ནི་དེ་མན་འདྲའོ། །དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ནི་རྩོམ་པ་པོ་ཉིད་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །དེ་ལྟར་བླ་སྒྲུབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་དང༌། གསང་སྒྲུབ་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་འོག་ཏུ་འབྱུང་ཤིང༌། ཡང་གསང་རྀག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ནི་ལོགས་སུ་ཕབ་པར་མ་མཛད་མོད་དགོངས་གཏེར་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས་འབྱུང་བའི་ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་སྣང༌།སྤྱིར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཞི་ཀ་ཐོག་མར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཤིང༌། ཕྱིས་མཆོག་གླིང་ནས་ཀྱང་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་རང་སྐལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་སོགས་མ་བུ་ཟུང་བསྡེབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཚད་མར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ༈ །གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །པདྨ་ཀ་ར། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་གསུམ་ཀས་གསན། གསུམ་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། ༈ །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང༌། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ་བཅས་ཀྱི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཚེ་དཔག་མེད། རྣམ་རྒྱལ་མ། ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ། ཤྲཱི་སིང་ཧ། བི་མ་མི་ཏྲ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། རྗེ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས། འབངས་ལོ་ཙཱ་བཞི། གྲོགས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། སྨད་ཤོད་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྟན་འཕེལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མན་འདྲ། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན་གྱི་ལུང་ནི། བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །གཏེར་ཀླུང་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་ཟབ་ཆོས་རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོར་ལ། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། རྩ་གསུམ་ཆོས་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་མཆོད་སྤྲིན། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང༌། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པདང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་གཉིས་ཀྱིས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལས་ཆོས་བདག་གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲི། དེའི་རིགས་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། །ཡང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས། གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲིའི་གསུངས་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་འབྲུག་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལུང་ནི། བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་རིམ་གསུམ་བྱོན་པ་སྟེ། དང་པོ་ཀུན་སྨན་པའམ་ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད་འབར་གྱིས་སྤ་གྲོ་གཅལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྩ་གསུམ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རྩ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་སྤྱི་སྤུངས་ཆེན་མོ་དང༌། བར་པ་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་བྱང་ཀོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྩ་གསུམ་གནས་འགྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་སྐོར་དང༌། ཐ་མ་མདོ་ཁམས་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་རྩ་གསུམ་གཙོ་བསྡུས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་འདི་ཉིད་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་འདིར་གཅིག་ཏུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། ༈ །རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན། འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ནོར་རྒྱུན་མ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། མཆོག་གླིང་སྲས་མོ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན། སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ལུང་ནི་དེ་ལས་ཀར་སྲས་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །བཀའ་བབས་གསུམ་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལ། ཐོག་མར་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་དང་པོ། བོད་ཡུལ་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མས་གློ་བོ་དགེ་དཀར་ནས་སྤྱན་དྲངས་བའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དུས་སྔ་ཆེས་པས་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མི་སྣང་བར་ཡུན་རིང་འདས་པ་ལས། དེ་ཉིད་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པའི་གཞུང་དངོས་ལ་ཆོས་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་གནང་ལ་སྙིང་བསྡུས་ཙམ་ནི། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ། རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌། རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྦྱིན་པའི་ཚིག །རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན། རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་སྣ་བདུན་འབུལ་ཚིག །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ། ཀུན་གཟིགས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལས་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། ཁྱུང་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གསུམ་ཆར་གྱིས་གསན་ཅིང༌། དེ་གསུམ་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་པ་སྟེ་མན་ཆད་འདྲའོ། །ལུང་ནི་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་ཉིད་མན་ཆད་འདྲ་ཞིང༌། བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ། ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ། རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས། རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས་བཅས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་དེ་ལས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དང་དིལ་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྣམས་བཅས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ལུང་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་མན་འདྲ། སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་པ་ནི་སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་སྐབས་དང་འདྲ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར། ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན་བཅས་པེ་ཝར་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོས་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་གསུམ་པ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེས་ཡང་གཏེར་དུ་གཏམས་པ་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་ཤོག་ཕུལ་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་བ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པད་རྒྱལ་བརྒྱུད་འདེབས། ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ། དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། དབང་དང་གཏེར་གཞུང་ཁྲིད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་དང་འགོས་བློན་རྡོ་རྗེ་འབར་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལས་ཆོས་བདག་པདྨ་གླིང་པའམ་གཏེ་ར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་མན་འདྲ། ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག་པ་ནི་དེ་ལས་ཀར་སྲས་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་དང༌། ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱྀན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་སྲིད་གཉིས་པ་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོའི་ཟབ་གཏེར་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་བཅུད་དྲིལ་མཐོང་གྲོལ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བྱོན་པའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ། ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས། སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་བཅས་ཀྱི་དབང་དང་ཁྲིད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཡང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལུང༌། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུངས་པ་ནི། དེ་ལས་མཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོས། གཙང་རོང་བྲག་དམར་ཟླ་གམ་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་གཏེར་དུ་གཏམས་པ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཏེར་སྲུང་ཌཱ་ཀིས་ཕུལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡང་གཏེར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་དང་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི༌། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས། མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། བཻ་རོ་ཙ་ན། རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ་དང༌། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་གྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་ནི་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲ། རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བཅས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་སྲིད་བདུན་པ་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་བཀའ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སྐབས་དེར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་དུ་བསྡམས་པ་ལས། གཏེར་ཆེན་དེ་ཉིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐ་དད་མི་མངའ་བ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཙམ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྐོར་ལས་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ། ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། བཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ། བཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར། དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ། བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་བཅས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་ཀའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། གསང་བདག་ལག་ན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུཉྫ་ར། རིགས་ལྡན་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང༌། མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་འཚོ། །སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ། ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འདིའི་ཆོས་བདག་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ། སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག །ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང་བཅས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན། དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས། བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ། མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན། ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར། བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་བསྐུལ་རྒྱས་པ། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན་བཅས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ། བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་བཅས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་མགོན་ཡང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སླར་ཡང་མི་མོའི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་དམ་ཡོངས་གྲགས་ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ལ་ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་ཟབ་ཆོས་སྐོར་རྣམས། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སླར་ཡང་བཤེས་གཉེན་གྱི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐར་ལམ་རབ་གསལ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌། མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང༌། དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མཁའ་འགྲོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད། གཏེར་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་ལུང་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་མན་འདྲ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར། རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་བཅས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་མན་འདྲ། ཡང་ན་དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་མན་འདྲ། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་མགོན་ཡང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བ་ཚན་གཉིས། འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ་བ། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བཅས་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས་བྲིས་པ་ནི་དེ་ལས་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་མན་འདྲ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་འཕོ་རྫས་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་བྲིས་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད། ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས། རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུང་པ་ནི། དེ་ལས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་བཅས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིནགྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར་དང་ཐ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདོས་སྐོང་མདོར་བསྡུས་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་མཐའ་དག་གནད་ལ་འབེབས་པའི་དྲག་སྔགས་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་གདམས་སྐོར་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པའི་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། དྲང་སྲོང་དྲི་མེད། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད། བྲམ་ཟེ་ལེགས་གྲུབ། པྲ་བྷ་ཧ་སྟི། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ། མངའ་བདག་ཡབ་སྲས། གུ་རུ་ཆོས་དབང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཅས་གསུམ་ཀ་ལས་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་མཆོད་པ། དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ། དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཅུད་ཕུར། དྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ་བཅས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་གསུང་པ་ནི་དེ་ལས་ཉེ་གནས་བླ་མ་འོད་གསལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །གཉགས་ཆེན་ཛྙ་ནའི་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་སོགས་ནས་བདུད་རྩི་སྨན་སྐོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྐོར་རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་སླར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ། གཏེར་སྟོན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་བདག་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པའི་སྐོར་ལས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི། ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ། གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་གོ་འབྱེད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ་བཅས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུང་པའི་ལུང༌། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང་པའི་ལུང་ནི་དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་རྗེ་གཡུ་ཐོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་རླབས་སྩལ་བའི་ཉེ་བརྒྱུད་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་དབང༌། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་དག་སྣང་འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་བསྒྲིགས་པ་ལ་ཁ་འབང་དཀྱུས་སུ་བཀོད་པའི་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་དབང་གི་རིང་བརྒྱུད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་བྱང་བདག་ཡབ་སྲས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ལ། ཉེ་བརྒྱུད། སྨན་གྱི་བླ་མ་གཡུ་ཐོག་པ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀྱིས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བརྒྱུད་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །གནུབ་ཆེན་ཡང་སྲིད་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྗེ་བླ་མས་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་ནས་ཡང་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་གཏེར་གཞུང་ལེའུ་བདུན་པ་ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། དྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས། ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང༌། ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་བཅས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུང་པའི་ལུང༌། རྩོམ་པ་པོ་མན་ཆད་འདྲ། ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ལུང་བྱང་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་སླར་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་རྒྱས་བཏབ། དེ་ནས་བརྩམ་རབ་བྱུང་སྐོར་བརྒྱད་འདས་པའི་སྐབས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་གནས་དེ་ཉིད་ནས་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་སྩལ་བ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ། དྲི་མེད་ཀུན་དགའ། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། གཉིས་ཀ་ལས་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལས་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ། སྒྲུབ་ཁོག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ། དོན་དབང་ཟུར་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ། རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཅས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུང་པའི་ལུང་ནི་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲའོ། ༈ །ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེའི་སྒོ་དྲུང་ཕ་ཝཾ་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་རྟགས་ཅན་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ནས་རྗེ་བླ་མ་ལ་ཕུལ་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོར་འཆང༌། ལོངས་སྐུ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། འཆི་མེད་པདྨ་བཛྲ། ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས། བཻ་རོ་ཙ་ན། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཆོས་བདག་གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲི། སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ། རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་བཅས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནི་གསུང་པ་པོ་མན་འདྲ། བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད། ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌། བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས། ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས། མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན། གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས། བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ། སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག །མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད་བཅས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །གསར་མའི་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་དེང་སང་ཆད་པ་ལ། འདིར་དབང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཞིང་ཁྲིད་ཀྱང་དོན་གཅིག་པ་ལ་ཟབ་གནད་མང་པོས་འཕགས་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་བའང་བཞུགས་པ་བཅས་ཟབ་ཆོས་འདི་ནི་ཀུན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། ༈ །གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོས་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་དུ་འདབ་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བཞེས་ནས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཅེས། ནད་ཞི་བྱེད་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ། རིམས་ཞི་བྱེད་ལོ་གྱོན་མ། དགྲ་རྐུན་ཞི་བྱེད་འོད་ཟེར་ཅན་མ། བྱད་ཕུར་ཞི་བྱེད་གདུགས་དཀར་མོ། སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཡེངས་ཞི་བྱེད་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོ། འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བྱེད་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ། དུས་མིན་འཆི་བ་ཞི་བྱེད་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བདུད་རྩིའི་བུམ་པའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། གསང་བདག །ནཱ་གཱརྫུ་ན། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ། ལྷ་སྲས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག་བྱབས་ཁྲུས་བྱད་དཀྲོལ་འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ལུང་ནི་རྩོམ་པ་པོ་མན་ཆད་འདྲ། ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཕྲིན་ལས་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག །ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མའི་ཕྲིན་ལས་གཉན་རིམས་ཀུན་འཇོམས། ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་གདོན་བགེགས་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གཤེད་མ། ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་བྱད་ཕུར་གཞོམ་པའི་མེ་ལྕེ། ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར། ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན། ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས་པའི་བདུད་རྩི། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱིས་སྤལ་གྲོ་གཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་གཏོན་པའི་ཡཀྴ་ཛམྦྷ་ལའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སླར་ཡང་གཏེར་བདག་མཁའ་འགྲོས་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཡང་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་སྐོར་ལས་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ། ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག །རྡོ་རྗེའི་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གསང་བའི་བདག་པོ། མཁའ་འགྲོ་མ་ག་ཎ་སིདྡྷི། ཚོང་དཔོན་ཁྱེའུ་དྷ་ན་སཾ་བྷོ། རྒྱལ་རིགས་གུ་རུ་དེ་ཝ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང༌། མུ་ཏིག་བཙད་པོ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས། བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར། གུ་རུ་ཇོ་བོ་ཚེ་དབང་དང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ། སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས། སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་བཅས་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཀྱི་ལུང་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །མོན་སྒོམ་ཏ་མི་ནཱ་ཐའི་སྐྱེ་བ་མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་ཀ་ཕོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་ཁ་འདིའི་རྒྱལ་པོ་སྒོ་གཅོད་སྲུང་བ་ཙམ་ཞིག་སྔར་དར་རྒྱས་སུ་ཡོད་འདུག་ཅིང་དབང་སོགས་མ་བྱོན་ལ་ཕྱིས་ནི་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་མི་བཞུགས་ཀྱང༌། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད་པར་བྱོན་ཅིང་གདམས་སྐོར་དག་པའི་སྣང་བར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྩལ་བའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གསུང་རྡོ་རྗེ་འོད་དཔག་མེད། རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་དང་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ། ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ། །གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ། རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དབུ་རུ་ལྷ་སའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་ཤོག་སེར་མཁའ་འགྲོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཌཱ་ཀི་ནཱིས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གསང་བའི་བདག་པོ། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ། ཤཱཀྱ་འོད། གཏེར་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། །ཡང་གཏེར་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བྲིས་པའི་ལུང་ནི་སྐྱབས་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་འདུལ་སྐོར་སྔར་ནས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་བཞུགས་ཀྱང་གཏེར་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ལས་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་སྣང་བར་མཛད་པ་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། རྡོ་རྗེ་ཆོས། མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ། རྒྱ་གར་གྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱད། ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང༌། བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། ཀུན་འདུས་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར་དང༌། མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར་གྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ།་་་་་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་འདིའི་དོན་དབང་གི་རིང་བརྒྱུད་མི་བཞུགས་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ་ཚུལ་ཡང་ཡང་གསུང་འདུག་པ་དབང་དཔེ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ། འདིར་ནི་གཏེར་མཛོད་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་དོན་དབང་གི་རིང་བརྒྱུད་འབྱུང་བ་ལྟར་བཀོད་པའོ། ༈ །ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྱག་ཏུ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བའི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོར་འཆང༌། ལོངས་སྐུ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ། གུ་རུ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ། སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་འདུས་པ། གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ། ཁ་རག་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། སྤེ་ལྕོག་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། དེ་ཉིད་དང་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག་པ་དུས་ཞབས་གཏེར་སྟོན་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས་དང༌། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའི་འདོད་འཇོ་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོའི་ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་ཀྱི་དབང་དང་གཏེར་གཞུང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། མངའ་བདག །མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དངོས་སུ་སྩལ། དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་སྲིད་བཅུ་གཅིག་པ་རྭ་ཞི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་སྒྲུབ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་དང་གཏེར་གཞུང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། པདྨ་གསལ། གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན། གྲུབ་དབང་པདྨ་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་པདྨ་གསང་སྔགས། རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། སྤང་སྟོན་པདྨ་ཚེ་དབང༌། བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས། རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོག་གིས་རྒྱང་ཡོན་པོ་ལུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ཚེ་དཔག་མེད། འཆི་མེད་པད་འབྱུང༌། མཚོ་རྒྱལ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ། གཏེར་སྟོན་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོག །རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་རྟའུ་རོག་རྗེ་གླིང་པས་རོང་དོང་ལུང་པ་ནག་པོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང་དབང་ལུང་ནི། ཚེ་དཔག་མེད། གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །འཆི་མེད་པད་འབྱུང༌། མཚོ་རྒྱལ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ། རོག་རྗེ་གླིང་པ། རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེས་སྲིན་མོ་སྤར་རྗེས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ཚེ་དཔག་མེད། པདྨ་འབྱུང་གནས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། སྲས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ། བློ་ལྡན། བདུད་འདུལ། མདོ་སྡེ་སེང་གེ། པདྨ་དངོས་གྲུབ། འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་བ་བྷ་དྲ། བཟང་པོ་ལྷུན་གྲུབ། ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཟེར། མངའ་བདག་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ། བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ངག་གི་དབང་པོ། ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། ཟིལ་གནོན་བཞད་པ་རྩལ། པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཚེ་བདག་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། པདྨ་ཀུན་གསལ། དགོན་བྱང་པདྨ་ཐེག་མཆོག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། ཉེ་བརྒྱུད་ལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དངོས་སུ་སྩལ་ཤིང༌། དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ལྷོ་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག །ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང༌། ཉང་རིན་པོ་ཆེ། སྲས་འགྲོ་པའི་མགོན་པོ། ཉང་སྟོན་བློ་ལྡན། མངའ་བདག་བདུད་འདུལ། མངའ་བདག་མདོ་སྡེ་སེང་གེ། ཉང་པདྨ་དངོས་གྲུབ། ཉང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ། ཉང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཉང་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར། ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། ཀརྨ་གུ་རུ། བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་དབང་ཀུན་བཟང༌། ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། འགྱུར་མེད་དོན་ལྡན། ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན། རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དབང་ནི། ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་ཅིང་མན་ཆད་འདྲའོ། ༈ །འདིར་རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དང་འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེས་སྤ་སྲོག་ཅལ་གྱི་ཕ་ཝང་སྡིག་རུ་ནས་བཏོན་པའི་སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དབང་གི་རིང་བརྒྱུད་ནི། སྟོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ། ཡུམ་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ལྷ་མོ་ཡིད་འོང་མ། མཛེས་ལྡན་མ། གྲུབ་ལྡན་མ། གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱོང༌། ཡོངས་སུ་དེ་བ་རྣམས་ལས། དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ། འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ། ར་ཤག་ཆོས་འབར། ཡོལ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག །གུ་རུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ། ཇོ་སྲས་ཉི་མ་སེང་གེ། ཇོ་སྲས་རྩིར་པོ། གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། གནུབས་སྟོན་ལྷ་རྗེ་དར་པོ། དྷརྨ་རཱ་ཛ། ལྷ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་གཟུངས། བླ་མ་མེས་སྟོན་ཡབ་སྲས། ཨ་མེས་ཐང་སྟོན་ཇོ་ཡེས། རྩ་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ། བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ། པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། སྤ་སྟོན་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན། ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་པོ། དྲི་མེད་ཟླ་ཤར། གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ། རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ཚེ་བདག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། དཔང་སྟོན་པདྨ་ཚེ་དབང༌། སྒྲོལ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལའོ། །ཉེ་བརྒྱུད་ནི། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ལ་སྒང་ཤར་གྱི་ཚིག་བརྒྱུད་པར་མ་ཆད་པ་དང་ཉེ་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་ཟུང་འབྲེལ་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེ་བླ་མ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བས་སྣང་སྲིད་མ་མོ་རྩ་རླུང་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། བཀའ་སྲུང་བྱ་རོག་གདོང་མས་ཀྱང་ར་ཤག་ཆེན་པོའི་གཏེར་དཔེ་རྣམས་དགྱེས་པའི་མདོངས་གསོལ་དུ་ཕུལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན། ར་ཤག་ཆོས་འབར། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ། ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྔགས་འཆང་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡང་གཏེར། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། མཚོ་རྒྱལ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། གཏེར་སྟོན་དཔལ་རྒྱལ་མཚན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གཏེར་གཞུང་ལས་བཏུས་པའི་ལུང་སྐྱབས་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་པོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་བྱ་མང་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ནང་གཏེར་ར་སྐོར་ལས་སྒྲོན་མ་དྲུག་གི་གཉིས་པ་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རྡོར། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། གཏེར་སྟོན་དཔལ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་གཉིས་ལས་བྱོན་ཀྱང་ཕྱིས་འདིར་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ལས། བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ལུང་ཚན་ཐོར་བུའི་རྒྱུན་འབད་པས་བཙལ། རྗེ་ཉིད་སྲས་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེར་འཁྲུངས་པའི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་ཅིད་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས་ཉེ་བརྒྱུད་སྩལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བབས། དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ། བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས། དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས། ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བྲིས་པའི་ལུང་སྐྱབས་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །མངའ་བདག་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ། བདུད་རྩི་ལག་མཆོད། ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས། གཏོར་མའི་ལས་རིམ། བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ། བསྐུལ་བ། སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ། རྟེན་གཏོར། དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ། དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག །སྲེག་པ་མེའི་ལས་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་གསུང་རྡོ་རྗེ་འོད་དཔག་མེད། རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །གསང་བའི་བདག་པོ། ཨོ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། མ་ཧཱ་རཱ་ཛ། པྲ་ཧ་སྟི། གོ་མ་དེ་བཱི། པདྨ་ཐོད་ཕྲེང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང༌། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ། གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཅིང་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་ཡང་ཕྱིས་དུས་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ལ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་དཔེ་རྙིང་འཐོར་སྡུད་མཛད་སྐབས་རྟ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་གཏེར་སྟོན་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པ་དང་དོགས་སེལ་གྱིས་ཞུས་ལན་སྩལ། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་བརྙེས། དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད། དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་དབང་གི་བེ་ཅོན། ལས་བྱང་གི་འདོན་འགྲིགས་ཕྱོགས་མཚོན་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་ངོམ་ཤོད་གནམ་ལྕགས་བྲག་རྟ་མགྲིན་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟབ་ཆོས་འདུས་པ་ཆེན་པོ་བཞིའི་དང་པོ་བླ་མ་ཞི་བ་བཀའ་འདུས་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ །རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས། མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན། རིག་འཛིན་བརྒྱད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། བཻ་རོ་ཙ་ན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀྱིས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ་དང་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་བཅས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་དེ་མན་ཆད་འདྲའོ། ༈ །གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། བར་དོའི་མ་ཡིག །གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར། ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད། གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར། འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག་དང་བཅས་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང༌། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། མཚོ་རྒྱལ། བཻ་རོ་ཙ་ན། རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དང༌། ཁྲིད་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ༈ །རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པས་རྒྱ་གར་ཕ་ཝཾ་རུ་སྦལ་ནག་པོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཀུན་གྲོལ་ཐེམ་བྱང་ནས་ལུང་བསྟན་གཏད་རྒྱའི་བར་ཆོས་ཚན་བཅོ་ལྔ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང༌། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ། མཚོ་རྒྱལ། གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པ། དེས་འདིའི་ལུང་བྱང་དུ་ཆོས་འདིའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཉམས་པའི་ཚེ་ཆོས་རྒྱལ་སྐྱེ་བས་སླར་སྤེལ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་དག་པའི་སྣང་བར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་ཞིང༌། དེ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང༌། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་གི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ༈ །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་བཞུགས་པའི་མཐར་འཇའ་ལུས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ངོ་མཚར་ཅན། གྲུབ་ཆེན་ཉིད་བྱ་བྲལ་གྱི་རྣམ་པས་དངོས་སུ་ཕེབ་སྟེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གནང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་རིག་གཏད་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྤྱན་རས་གཟིགས། གྲུབ་ཆེན་མངའ་རིས་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། དེ་ལས་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལདང་སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩིའི་ལུང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗཻ་ཆེན་པོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེའི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་རྫ་རོང་ཕུག་གི་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ༈ །ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ལྷ་ལྕམ་ལེགས་བཞེར་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་དངོས་སློབ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་བལ་ཡུལ་གླང་མ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འོད་དཔག་མེད། སྤྱན་རས་གཟིགས། བྲམ་ཟེ་རྣམ་གསུམ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ། ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། གྲོ་ཤུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་པདྨའི་དྲྭ་བ་ཅན། དེས་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྩལ། དེ་ནས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་བ་ཉིད་སླད་ཆར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་རིག་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྐུས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་གྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། བཻ་རོ། མཚོ་རྒྱལ། མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་སྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར། ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་གྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོར་སེམས། དགའ་རབ། པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ། ལྷ་བཙུན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། གཏེར་བདག་གླིང་པ། མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན། ཁྲི་པདྨ་བསྟན་འཛིན། ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན། ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། པད་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ། སྒྲོལ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས༌། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཚེ་གཡང་འགུག་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང་དང༌། ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་བཅས་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །འཕྲེང་མགོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཡང་གཏེར། གྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང༌། པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་རིང་བརྒྱུད་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོར་སེམས། དགའ་རབ། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ། བཻ་རོ། པྲཛྙཱ་རསྨི། སྲས་ཀརྨ་ཀུན་བཟང༌། རིན་ཆེན་དར་རྒྱས། ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ངག་དབང་ཀུན་བཟང་པདྨ། ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར། པདྨ་དབང་ཆེན། ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའོ། །ཡང་ན། ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར། ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན། མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། མཁན་པདྨ་རྡོ་རྗེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའོ། །ཉེ་བརྒྱུད་ནི། གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བྱིན་རླབས་སྩལ། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །གྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་རྫོང་གསར་མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་གསུང་པའི་ལུང་ནི་དེ་ལས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཞུས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། །གྲོལ་ཏིག་ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད། བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །བཀའ་བབས་བཞི་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལ། གསང་བ་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་སྒྲུབ་པ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལ་ཆོས་སྡེ་ཟབ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པར་སྣང་ཡང་སྐབས་འདིར་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ། བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཚོ་རྒྱལ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང༌། གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ། མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན། རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་རྩོམ་པ་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ༈ །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཚེ་དཔག་མེད། རྣམ་རྒྱལ་མ། ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ། ཤྲཱི་སིང་ཧ། བི་མ་མི་ཏྲ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། རྗེ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས། འབངས་ལོ་ཙཱ་བཞི། གྲོགས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཚེ་འགུགས་ཀྱི་ལུང་ནི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན། སྨན་མཆོད། ཚོགས་གྲངས་བསོགས། སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ། བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ། ཡང་ཟབ་ཚེའྀ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ་བཅས་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཅུང་ཟད། ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་དང༌། གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་འཆི་མེད་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན། སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད་བཅས་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས། རྣམ་རྒྱལ་མ་རིག་ལྔའི་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན་བཅས། རྩོམ་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ། བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན། མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ། འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་ཟླ་གཞོན་གསར་པའི་རོལ་མོ། འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མན་འདྲ། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ་ཞིང༌། གོང་གི་བསྟོད་པ་ལེའུ་ཚན་དང་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མའི་ལུང་རྒྱུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ལྟར་འདྲེན་ཀྱང་ཆོག་གོ། ༈ །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། གསང་བའི་བདག་པོ། མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ། རྒྱལ་པོ་ཛཿ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་མཆོག་བརྒྱད། ཤྲཱི་སིང་ཧ། པདྨ་འབྱུང་གནས། ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས། བཻ་རོ་ཙ་ན། མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། དེས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན། བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ། དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་མོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ། ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་དང༌། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ངག་འདོན་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཕོ་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་དགུངས་གྲངས་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་སྐོར་ལ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དངའཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གསུམ་ཀས་གསན། དེ་གསུམ་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན། དེས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ་གྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་འི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞི་དྲག །འཆི་མེད་པད་འབྱུང། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་གི་གསལ་བྱེད་མདོར་བསྡུས་པ། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ལུང་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ། ཀར་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བའི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར། ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ། གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ། བཤགས་སྐོང་ཁོལ་ཕྱུང༌། བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་རྒྱལ་གདོན་ཀུན་འཇོམས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་སྙིང་རྗེའི་ལང་ཚོ། བླ་མ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་བྱང་གར་དབང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་བཅས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྐོར་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་གནང་བ་ལས་ཕབ་འཕྲོར་གྱུར་པ། དེ་ཉིད་གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྐོར་ལ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ལམ། བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྐོང་བཤགས་འོད་གསལ་ཐོལ་གླུ། ཐུན་མོང་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར། གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར། བྱིན་རླབས་བརྡ་ཡི་དབང་བཞི། ལྷ་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། ནང་སྒྲུབ་པདྨའི་དྲྭ་བ། གསང་སྒྲུབ་འོད་གསལ་དྲྭ་བ། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ། རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུང་གི་དུམ་བུ། མན་ངག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྡོ་རྗཻ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པ། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དབང་ཆོག་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་བྱིན་འབེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན། བཀའ་སྲུང་མཆོད་གསོལ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དཔལ་གཤེས་གཉེན། ཤྲཱི་སིངྷ། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང༌། ཌཱ་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ་ཞེས་སྤྱིར་བཏང་དང༌། དམིགས་བསལ་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན་ཕག་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སོགས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡན་སོ་སོའི་སྐབས་ཕྱེད་པས་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་རྒྱན་གྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང༌། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ལྟར་ལ། དེ་ནས་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ། མཁན་ཆེན་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཤིགས་དཔལ་སྟེར་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །བཀའ་བབས་ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐོར་ལ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསང་བའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྐོར་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ། སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས། དབང་བཞི་ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་གུད་སྦས། ཟབ་ཁྲིད། ལུང་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། རྡོར་སེམས། དགའ་རབ། ཤྲཱི་སེང༌། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། འོད་ལུས་གྲུབ་པ་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས། རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། ཞེ་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལས། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། རྗེ་དྲུང་བྱམས་པའི་འབྱུང་གནས། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག །ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་ཀྱི་ལུང་ནི་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། དཔལ་ཡུལ་སྐུ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས། སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ། འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར། གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། ཁ་སྐོང་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཚོགས་མཆོད། རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌། ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས། བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས། དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར། སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌། འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་ནི་རྩོམ་པ་པོ་རིགས་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་མན་འདྲ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བཱི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་པོ་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ་མན་འདྲ། འདིར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱིས་བཏབ་པ་ནི་དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲའམ་སྙམ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན་ནི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་པོ་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ། ནང་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་ལྡན། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མན་འདྲ། །ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་འཕོ་བ་མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྡེབས་པའི་ལུང་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །མངའ་བདག་དང་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཁོད་སྤུངས་དྲན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་དབང་དང་གཏེར་གཞུང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཚད་མེད་འོད་ལྡན། དྲན་པ་ནམ་མཁའ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས། མི་ཤིགས་གཡུ་དྲུང་འབྱུང་གནས་རྩལ་ལམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བའི་ལུང་བཅས་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ༈ ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་གཞད་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་བཅུད་ལེན་ནི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། ༈ །བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་ལུང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། ༈ །བཀའ་བབས་དྲུག་པ་དག་སྣང་གི་སྐོར་ལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་དབང་དང༌། པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཚེ་དཔག་མེད། ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི། རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཆར་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཆོས་བདག་གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲི། སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་སྤྲུལ་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་བརྒྱུད་འདེབས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐྀགས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲའོ། ༈ །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ། མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན། མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད། ཚེ་འགུགས། དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌། དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌། བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཚེ་དཔག་མེད། ཚེ་ཡུམ་ཙནྡྲ་ལི། མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཆོག་བསྒྲིག་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ནི་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌། གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ལམ་བཟང༌། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན། རྗེ་བཙུན་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང༌། འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། བེ་རོ་ཙ་ན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། ༈ །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་དང༌། བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ཀློང་སྙིང་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕབས་པའི་འཕྲོ་རྣམས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དགོངས་གཏེར་དུ་བབས་པའི་སྐོར་ལ། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ། ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས། བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ། རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། རྡོ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ལས། ཀར་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཀློང་སྙིང་ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན་དང༌། སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མཛེས་རྒྱན་བཅས་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ཤྲཱི་སིང་ཧ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། རྡོ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཡང་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན་དང༌། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས། རྒྱུད་ལུང་གི་བཤད་པ། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད། གཏེར་གཞུང་ལུང་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང༌། ལོངས་སྐུ་ཆེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་རྡོར་སེམས། གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར། ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ། རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད། པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དངའཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་འགྲོལ་བྱང་གི་ལུང་རིང་བརྒྱུད་གཏེར་མཛོད་བརྒྱུད་ཡིག་ལྟར་ལ། ཉེ་བརྒྱུད་ནི། ཀུན་བཟང༌། ཆེ་མཆོག །ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས། ཤཱཀ་ཐུབ། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས། ལས་ཀྱི་དབང་མོ། རིག་འཛིན་བརྒྱད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མན་འདྲ། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས། དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ། སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས། སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས། རྒྱུད་ལུང་གི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྒོ་འབྱེད། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ། རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར། གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་གཞན་དོན་ལ་དགོངས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བར་གཟིགས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །འདི་ཡི་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ནི་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མན་འདྲ། སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ། རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསོ་སྦྱོང་རྡོར་སེམས་ཞལ་ལུང་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ལས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །བཀའ་བབས་བདུན་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་དགུས་གདམས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་སྩལ་བའི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ། །སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དངའཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་གསུམ་ཀས་གསན། དེ་གསུམ་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལའོ། །ཡང་ན་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྦྱར་བའི་ལུང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མན་འདྲ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ། སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས། གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་བཅས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ལས། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །རྗེ་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྙན་བརྒྱུད་སྐོར་ལས་སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནས་སྩལ་བའི་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་དང༌། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའོ། །དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཅས་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན། འཕགས་པ་ཀླ་སྒྲུབ། གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ། རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཆར་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲའི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་གསུངས་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོ་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གསུང་བ་པོ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་དགོངས་པ། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་རྩ་དབང་དང༌། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་དགོངས་པའོ། །རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང༌། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ །ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཆར་ལས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྦྱར་བའི་ལུང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་བཅུད་འདུས་ཀྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཡང་དག་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་ལུང་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ༈ །རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་བསྙུན་གྱིས་གཙེས་པའི་སྐབས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་བའི་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོ། ལས་ཀྱི་དབང་མོ། ཧཱུྃ་ཀ་ར། པྲ་བྷ་ཧསྟི། གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཆར་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཡང་ན་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དང་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཆར་ལས། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོས་གསན། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ་དང་དབང་གི་ལག་ལེན་གྲུབ་གཉིས་བཅུད་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ་གྱི་བཤད་ལུང་རྩོམ་པ་པོ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར། རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་རང་བྱུང་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པའི་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་དབང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཆར་ལས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན་གྱི་ལུང་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར་བའི་ལུང་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའོ། ༈ །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧ་སྟེའི་དགོངས་པ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གནང་བའི་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་དབང་དང་གཏེར་གཞུང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། པྲ་བྷ་ཧ་སྟི། ཤཱཀྱ་སེང་གེ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། །སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་འདུས། བསྙེན་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླགས་ཐབས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གྲུབ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན། ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ། གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས། མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་བཅས་ཀྱི་ལུང་སྦྱར་བ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨད་ལས་དྲག་པོའི་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་སྲིད་པ་ཐལ་འབྱིན་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆར་དང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གདབ་ཁ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་བཅས་བསྒྲིག་པ་པོ་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་་རྡོ་རྗེ། ཀར་སྲས་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་བཤད་ལུང་ནི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་པོ་ཉག་གི་བན་དེ་པདྨ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། དེ་ལས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་མན་འདྲའོ། ༈ །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀཏ་དང་གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པའི་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་དབང་དང་ཁྲིད། མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་སྒོ་དབྱེ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུབ། སྟོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ། ཡུམ་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ལྷ་མོ་ཡིད་འོང་མ། མཛེས་ལྡན་མ། གྲུབ་ལྡན་མ། གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱོང༌། ཡོངས་སུ་དེ་བ། དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀ་ལས། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དེ་ནས་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་མོ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་ལུང་ནི་བསྒྲིག་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ལུང་སྦྱར་བ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། བཤད་རྒྱུན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་གཉིས་ཀ་ལས། ཚ་སྒང་ལོ་ཙྭ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ནས་མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་བསྡུས་དོན་ནི། མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ཉེ་གནས་ཤེས་རབ་འོད་གསལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ནི། རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ། ཀུན་གཟིགས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་ན་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ། ཀུན་གཟིགས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲ། ཡང་ན་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ། མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མན་འདྲའོ། ༈ །གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དང༌། དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན། ཡང་ན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། ཉེ་གནས་བླ་མ་འོད་གསལ། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའོ། ༈ །བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚིག་གི་ས་བོན་དང༌། ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དོན་གཉིས་ངལ་བསོ། རྒྱུན་གྱི་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕན་བདེའི་ས་བོན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དོན་གཉིས་ཆུ་སྐྱེས། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྡེ་ཚན་དགུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལུང་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། བཀའ་འགྱུར་བ་ངག་དབང་བསྟན་པ། པེ་ཝར་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ། སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །དེ་དག་ནི་བྱེ་བྲག་གི་བརྒྱུད་ཚུལ་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་སྟེ། ༈ །གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཡི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། དཔལ་ཡུལ་སྐུ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསན་པའི་ཚུལ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཤེས་དགོས་པ་ལགས་སོ། །འགྲན་བྲལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་འོང་པའི། །འགྲན་མེད་ཟབ་གཏེར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི། །འགྲན་ཟླས་དབེན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ལེགས་བཟུང་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་རགས་རིམ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཁུངས་ནི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་དང༌། དིལ་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཏེར་མཛོད་གསན་ཡིག་དང་མི་ཕམ་བཀའ་འབུམ་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་གསན་ཡིག་སོགས་ལ་གཏུག་ཅིང༌། དེ་དག་ཏུ་ཞལ་གསལ་མེད་པ་འགའ་ཞིག་རྫོང་སར་སྒང་སྣ་སྤྲུལ་སྐུའི་གསན་ཡིག་ལས་ཀྱང་གསབ་ཏེ། བཀའ་བབས་སྐོར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་དམིགས་ནས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

_@#/__/rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'bab zhes bya ba bzhugs so/__rgyal kun spyi gzugs pad+ma ka ra dang*/__/dbyer med drin can bla ma la btud nas/__/brgyud pa drug ldan mkhyen brtse'i 'aka' babs kyi/__/brgyud yig gser ldan dal gyis 'di na 'bab/__de la snyigs ma'i dus 'dir ris su ma chad pa'i gangs ljongs rgyal bstan yongs la bka' drin 'gran pa'i zla thams cad dang bral ba/__gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la zab gter rgya mtsho lta bu'i bka' babs mnga' ba las/__skra rtse'i zil thigs tsam zhig bdag cag gi spyod yul du snang bar mdzad pa rnams kyi brgyud yig rim par 'bri ba la thog mar/__rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs bskyar bsgrig kyi dkar chag nyung gsal la lung mi dgos/__rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'bab la lung ma byas kyang chog mod gsan pa po rnams spro ba bskyed pa'i ched du dal shing gsal bar bklag na legs so/__rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi smin grol dkyus gcig tu 'bog pa'i bca' bsham bya tshul mthong ba don rtogs la lung mi dgos/__bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba'i lung ni rtsom pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dpal smra ba'i seng+ge snyigs 'gro'i mgon du chas pa 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal bskyed dang*/__kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar nyung ngur bsdus pa bcas 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis gsung pa'i lung ni de las si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bsngags pa drang gtam bden tshig rdo rje'i rol mo 'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtshosagasung pa'i lung ni/__'jam mgon mi pham rin po che/__nye gnas bla ma 'od gsal/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/sprul pa'i lo tsA ba bai ro tsa na'i rnam 'phrul snga 'gyur bstan pa'i nyi ma chen po rig 'dzin gter bdag gling pa la ngam shod gnam lcags brag nas dpal sngags kyi srung mas dngos su phul ba'i zab gter zhi ba rdo rje dbyings gsang chen rigs gcig dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i skor 'di nyid sgrub sde gter ma'i phyogs su gtogs kyang*/__bskyed rdzogs kyi zab gnad rnams gsang ba sgyu 'phrul gyi man ngag kho nar snang ba ma zad/__rgyal po dzaHnas rim par brgyud pa'i bka' ma'i rdor sems kyi byin rlabs chu bo gcig tu 'dres pas don gyis bka' gter zung 'jug tu 'gyur ba'i phyir dang*/__dkyil 'khor thams cad kyi khyab byed du gyur pa ma zad 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la nye brgyud du bka' babs cing rdor sems dngos las brda'i lung bstan kyang thob pa yin pas thog mar dge ba'i tshul du bka' babs dang po'i dbang gi sa khong 'dzin byed du bzhag pa yin no/__/de la dbang gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__rdor sems/__dga' rab/__shrI siM ha/__hU~M mdzad/__bi ma la/__o rgyan chen po/__mtsho rgyal/__bai ro/__khri srong*/__gter chen 'gyur med rdo rje/__mkhan chen chos dpal rgya mtsho/__gnyis kas rgyal sras rin chen rnam rgyal/__khri chen pad+ma bstan 'dzin/__khri phrin las rnam rgyal/__rje btsun ma phrin las chos sgron/__khri chen sangs rgyas kun dga'/__de gnyis ka las rje bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dpal smra ba'i seng+ge bdag cag gi 'dren par chas pa 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan te bdag cag la stsal ba'o/__/yang dbang brgyud gcig ni/__khri phrin las rnam rgyal nas/__khri chen pad+ma dbang rgyal/__dpa' bo gtsug lag chos rgyal/__'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__/yang mkhyen kong gnyis ka las kaHthog si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de las zhe chen rgyal tshab pad+ma bi dza/__kaHthog mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__/yang kaHthog si tu chos kyi rgya mtsho dang*/__zhe chen rgyal tshab pad+ma bi dza gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis gsan pa'o/__/yang rje bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po las 'di'i dbang lan drug gsan pa'i mchog gling yang srid pad+ma 'gyur med theg mchog bstan 'phel las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis gsan pa'o/__/smin gling rdor sems brgyud 'debs/__zab chos rig 'dzin thugs thig las/__byin 'bebs dngos grub char 'bebs/__dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus pa/__sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bde/__gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod bcas gter chen 'gyur med rdo rjes gsung pa ste de las/__rje btsun ma mi 'gyur dpal sgron/__des rin chen rnam rgyal/__de nas rje btsun ma phrin las chos sgron bar dbang brgyud dang 'dra zhing de las mkhyen brtse dbang po man chad 'dra/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon 'gro'i ngag 'don dang rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa'i rim pa ngag 'don chu 'babs su bkod pa/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa gtong lugs/__rgyal tho bsdus pa/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab sogs tshan gcig tu byas pa/__smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'don/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsung pa ste de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__/dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsnyen sgrub phrin las kyi cho ga rnam grol lam bzang*/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'-i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyas/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma bcas pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa ste de las yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho man chad 'dra/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar snying por dril ba/__'jam dpal sgyu'aphrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshul/__spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi snying po/__bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug__/gsang dbang lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug__/sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug__/bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug__/rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan/__rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng*/__zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan/__dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rta/__dpal rdo rje sems dpa' la yang snying gi sgo nas bsngags pa'i rdo rje'i thol glu gsang bdag bzhad pa'i dbyangs snyan/__'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung*/__rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba/__'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rado rje'i thol glu ye shes grub pa/__blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi/__jo bo bka' gdams pa'i gzhung gdams man ngag mtha' dag gi brjod bya mdor bsdus pa'i glu dbyangs phan bde'i shing rta/__bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA bA sti/__zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi/__spros bral shes kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs/__theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' ston/__gzhan stong dbu ma'i rnam bzhag snying por bril ba/__rje btsun blo bzang grags pa'i lta grub kyi bzhed tshul mdo tsam/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs/__na mo gu ru shrI he badz+rA ya/__dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi nyer mkho'i yig cha ngos 'dzin/__lam 'dus kyi go don rag rim 'ga' zhig phal skad du go bder bris pa/__kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang sogs/__rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon/__'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dkyid kyi thig le/__sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnam la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol mo/__'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa/__zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang*/__grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog__/zab don bsdus pa'i rdo rje'i thol glu nges don them skas/__grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin/__shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu spros bral sgra dbyangs/__zab mo bdud kyi bcod yul dang 'brel ba'i brtul zhugs lam khyer gyi rdo rje'i thol glu 'khor 'das rang grol/__na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi/__re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing*/__zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan/__dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs rje nyid kyis 'grel pa ya mtshan 'phrul gyi lde'u mig ltar brjod pa/__bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gsung pa ste de rnams kyi lung rgyun ni/__si tu chos kyi rgya mtsho dang*/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho rnam gnyis las/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__bka' 'gyur ba chen po ngag dbang bstan pa/__pe war sprul sku 'jam dbyangs bsod nams dbang po/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/bka' babs gnyis pa sa gter gyi skor la/__snga 'gyur rdo rje'i theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs/__pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i shis brjod dge legs char 'bebs/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i bdag 'jug gi cho ga ye shes char 'bebs/__bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor/__de las 'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__bla ma blo gros/__thub bstan rgyal mtshan/__gter ston dri med/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor man 'dra/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes kyi lung dil mgo mkhyen brtse rin po che las 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las/__thugs chen sems nyid ngal gso'i gter gzhung rtsa ba'i phrin las kyi lung dang dbang gi brgyud pa ni/__'jigs bral gyi slob dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__mkhan chen thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor/__de las 'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/rtsa ba'i dbang bklag chog tu bkod pa gzhan phan thugs rje'i bcud sbyin dil mkhyen rin po ches bsgrig pa'i lung ni de las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/zla nyin kha la rong sgo'i gter byon phyi ltar bla ma snang srid zil gnon thod phreng rtsal du sgrub pa thugs sgrub bar chad kun sel la rtsa dbang rgyas 'bring bsdus gsum/__rnam 'phrul bcu gnyis sger dbang sogs rgya cher bzhugs pa las/__'dir bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag khrus chog zla ba'i bdud rtsi/__thugs sgrub bar chad kun sel gyi brgyud pa'i gsol 'debs dngos grub dpal ster/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi phrin las 'bring po/__phrin las snying po'i rnal 'byor/__rgyun gyi rnal 'byor bkol byang*/__gsol 'debs bar chad lam sel/__skong ba bsdus pa g.yu zhal ma/__tshe 'gugs/__o rgyan rin po ches gsung pa'i smon lam/__don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba/__bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon/__de rnams kyi dbang lung gnyis ka'i brgyud pa ni/__bla ma sku gsum/__bka'i sdud pa mo/__mtsho rgyal/__chos rgyal khri srong*/__lha sras dam 'dzin/__gter chen chos kyi rgyal po mchog gyur bde chen gling pa dang*/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas gsum ka las gter sras rig 'dzin tshe dbang nor bus gsan/__de nas kaHthog si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na mchog gyur bde chen gling pa las/__gter sras tshe dbang grags pa dang tshe dbang nor bu gnyis kas gsan/__de gnyis ka las gnas brtan mchog gling pad+ma theg mchog bstan 'phel/__de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__/yang na mchog gyur bde chen gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__kaHthog si tu chos kyi rgya mtsho/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/ 'dir ma bzhugs pa'i rtsa dbang rgyas pa'i brgyud pa'ang gong ltar shes par bya'o/__/'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs rnams kyi lung ni de man 'dra'o/__!__nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang*/__bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung*/__bla ma nor lha'i las tshogs rnams khol phyungs gsal byed kyis brgyan pa rin chen spungs pa/__bcas kyi brgyud pa ni bla ma sku gsum/__ye shes mtsho rgyal/__khri srong yab sras/__mchog gyur bde chen gling pa dang*/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po gnyis ka las/__kaHthog si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs rnams kyi lung ni de man 'dra'o/__'gugs pa'i lhan thabs dang*/__bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa bcas zur mang mkhan rat+na'i gsung ni de las zur mang rol rdor lnga pa/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/thugs sgrub bar chad kun sel las/__rig 'dzin rak+sha thod phreng gi phrin las dang dbang bskur bklags chog tu bkod pa bdud 'joms zhun thigs dang*/__rig 'dzin rak+sha thod phreng gi srung zlog las rim khyer bder bkod pa bdud 'joms rdo rje'i go mtshon bcas kyi dbang gi brgyud pa ni/__mchog gyur bde chen gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/lung gi brgyud pa ni 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__!__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/__'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs 'jigs pa kun sel/__rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi dbang chog byin rlabs char 'bebs/__sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa/__sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs/__rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs sogs/__brgyud pa ni/__'od mi 'gyur ba/__gar gyi dbang phyug__/rdo rje rnal 'byor ma/__o rgyan chen po/__ye shes mtsho rgyal/__khri srong lde btsan/__dam 'dzin chos kyi blo gros/__'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/rtsi ske nor bu spun gsum gter byon nang ltar bla ma bde ba chen po'i skur sgrub pa thugs sgrub yid bzhin nor bu la'ang rtsa ba dang yan lag gi smin byed mang du bzhugs pa las 'dir/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__lo rgyus shel gyi phreng ba/__yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum/__brgyud pa'i gsol 'debs/__phrin las dgos 'dod kun 'byung*/__phrin las 'bring po bsam don kun 'grub/__gsol 'debs bsam pa lhun grub/__bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba/__yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum spyi la 'jug pa'i las byang gi thog mtha'i spar khab bsam don myur 'grub/__gu ru hor sog dmag bzlog che mchog drag po'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin rdo rje'i rdzong chen/__gu ru sman gyi bla ma'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin sman gyi nor bu/__rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byung*/__rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'bar/__smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal ster/__'chi med tshe'i dbang skur ba'i lag len yid bzhin dpal 'dzin/__de rnams kyi dbang lung gnyis ka'i brgyud pa ni/__bla ma sku gsum/__bka'i sdud pa mo/__mtsho rgyal/__chos rgyal khri srong*/__lha sras dam 'dzin/__gter chen chos kyi rgyal po mchog gyur bde chen gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas gsum ka las gter sras rig 'dzin tshe dbang nor bus gsan/__de nas 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/yang na mchog gyur bde chen gling pa las/__gter sras tshe dbang grags pa dang tshe dbang nor bu gnyis kas gsan/__de gnyis ka las gnas brtan mchog gling pad+ma theg mchog bstan 'phel gyis gsan de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__/sman mchod/__rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rjes gsungs pa'i lung ni de las kar sras 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs rnams kyi lung ni de man 'dra'o/__/dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyi gsung skor rnams kyi lung ni rtsom pa po nyid las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/de ltar bla sgrub phyi nang gnyis dang*/__gsang sgrub mtsho skyes snying thig 'og tu 'byung shing*/__yang gsang r-ig 'dzin rdo rje drag rtsal ni logs su phab par ma mdzad mod dgongs gter rtsa gsum 'od gsal snying thig las 'byung ba'i yang gsang bla ma drag po yi dam dgongs 'dus kyi sgrub pa 'di nyid yin snang*/spyir phyi nang gsang ba'i bla sgrub skor bzhi ka thog mar pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs shing*/__phyis mchog gling nas kyang bar chad kun sel rang skal du spyan drangs pa sogs ma bu zung bsdebs chu bo gcig 'dres kyis yid ches tshad mar grub pa yin no/__!__/gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs/__'phags pa thugs rje chen po 'khor ba dong sprugs kyi bsnyen sgrub phrin las dang bcas pa gzhan phan mkha' khyab kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__snang ba mtha' yas/__'jig rten dbang phyug__/pad+ma ka ra/__ye shes mtsho rgyal/__khri srong yab sras/__mchog gyur bde chen gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang*/__zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal/__mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer gsum kas gsan/__gsum ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__!__/rje btsun sgrol ma'i snying tig las/__rtsa ba rdo rje'i tshig rkang dang*/__/rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs rgyun khyer snying por dril ba/__'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying po/__'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan/__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho bcas kyi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__tshe dpag med/__rnam rgyal ma/__yid bzhin 'khor lo/__shrI sing ha/__bi ma mi tra/__o rgyan chen po/__rje mnga' bdag yab sras/__'bangs lo tsA bzhi/__grogs ye shes mtsho rgyal/__bka' babs bdun gyi mnga' bdag rje btsun 'phags ma dang grub pa'i slob dpon rnams kyis mngon sum du rjes su bzung ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__smad shod bla ma byang chub bstan 'phel/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__/rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyab/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis bsgrig pa'i lung ni de las dil mkhyen bkra shis dpal 'byor man 'dra/__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyin gyi lung ni/__bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/gter klung pad+ma shel ri nas ye shes mkha' 'gros spyan drangs te dngos su phul ba'i zab chos rtsa gsum spyi 'dus snying tig gi skor la/__rtsa gsum spyi 'dus snying tig las/__phrin las ye shes lam bzang*/__rtsa gsum chos chos srung rgya mtsho'i bskang bshags dang gtor bsngo bcas nye bar bsdus pa dngos grub 'dod rgu'i mchod sprin/__rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/__dbang gi cho ga tshe dbang dang bcas pa 'chi med ye shes chu rgyun bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__khri srong*/__gter chen bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling padang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer gnyis kyis gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang rje mkhyen brtse dbang po las chos bdag grub dbang shakyA shri/__de'i rigs sras mkhyen brtse'i zlos gar 'phags mchog rdo rje/__de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__/yang 'jam mgon blo gros mtha' yas/__rdzogs sprul lnga pa thub bstan chos kyi rdo rje/de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__/rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/__gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs/__grub dbang shakyA shri'i gsungs pa'i lung ni de las 'brug slob dpon bsod nams bzang po/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i lung ni/__bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__zab chos 'di la rim gsum byon pa ste/__dang po kun sman pa'am kun spangs zla 'od 'bar gyis spa gro gcal nas spyan drangs pa rtsa gsum so sor sgrub pa rtsa gsum rigs bsdus spyi spungs chen mo dang*/__bar pa 'ja' tshon las 'phro gling pas byang kong nas spyan drangs pa rtsa gsum gnas 'gyur du sgrub pa dkon mchog spyi 'dus kyi skor dang*/__tha ma mdo khams pad+ma shel ri nas ye shes mkha' 'gros dngos su phul ba rtsa gsum gtso bsdus su sgrub pa rtsa gsum spyi 'dus snying tig 'di nyid de thog mtha' bar gsum gyi byin rlabs kyi rgyun 'dir gcig tu 'du ba yin no/__!__/rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las/__'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin/__'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying po dril ba'i dbang lung gi brgyud pa ni/__nor rgyun ma/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po/__mchog gling sras mo dkon mchog dpal sgron/__sprul sku bsam gtan rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyun/__karma pa mkha' khyab rdo rje'i gsung gi lung ni de las kar sras 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/bka' babs gsum pa yang gter gyi skor la/__thog mar rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes pa'i dang po/__bod yul gter ston thams cad kyi thog ma 'gro 'dul sangs rgyas bla mas glo bo dge dkar nas spyan drangs ba'i rtsa gsum dril sgrub kyi chos skor rnams dus snga ches pas thun mong gi spyod yul du mi snang bar yun ring 'das pa las/__de nyid dang thugs rgyud gcig pa sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter gyi tshul du bka' babs pa'i gzhung dngos la chos tshan nyer gcig tsam bzhugs pa yin 'dug kyang gtan la 'bebs par ma gnang la snying bsdus tsam ni/__rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin phung*/__dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdus/__rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu/__rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung*/__rtsa gsum gtor bsngos nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtsho/__slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub/__rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu/__rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu/__mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshig__/rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grol/__bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud len/__rten gsum rab tu gnas pa'i cho ga snying por dril ba dge legs char 'bebs/__mtha' rten bkra shis rdzas brgyad dang sna bdun 'bul tshig__/rtsa gsum dril sgrub zhal thang 'bring po'i bkod yig bcas kyi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__chos sku snang ba mtha' yas/__longs sku thugs rje chen po/__sprul sku pad+ma 'byung gnas/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po/__gter ston sangs rgyas bla ma/__kun gzigs 'khor lo'i mgon po mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na mkhyen brtse dbang po las mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__khyung sprul pad+ma dbang chen gsum char gyis gsan cing*/__de gsum ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsan pa ste man chad 'dra'o/__/lung ni 'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsung rnams nyid man chad 'dra zhing*/__byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu/__tshogs glu DA ki dgyes rol/__rtsa gsum tshogs bsdus/__rtsa gsum dril bsgrub kyi bsnyen yig nyung gsal snying por dril ba/__rtsa gsum dril sgrub kyi tshogs dmigs zin bris bcas 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung rnams de las dil mkhyen bkra shis dpal 'byor dang dil mkhyen nyid kyi gsung rnams bcas 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer/__kun mkhyen mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung pa'i brgyud pa ni de las 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las rje thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na raka dong sprugs kyi lung rje mkhyen brtse dbang po man 'dra/__smon lam rdo rje'i rgya mdud/__smin gling gter chen 'gyur med rdo rje'i gsung pa ni smin gling rdor sems skabs dang 'dra/__rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg grub gnyis dpal ster/__yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon bcas pe war sprul sku 'jam dbyangs bsod nams dbang pos gsung pa ni de las rje thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/rgyal sras lha rje'i yang srid gsum pa gter ston nyi ma seng ges yang gter du gtams pa bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros gter shog phul nas rgya bkrol ba ltar gtan la phab pa bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol/__thugs rje chen pad rgyal brgyud 'debs/__yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me/__don dbang 'bring po dang gtor dbang bsdus pa khol phyung bklags chog tu bkod pa/__dbang dang gter gzhung khrid lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__rgyal sras lha rje dang 'gos blon rdo rje 'bar zung 'jug gi rnam 'phrul gter ston nyi ma seng ge/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang rje mkhyen brtse dbang po las chos bdag pad+ma gling pa'am gte ra ston dri med 'od zer/__de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__/'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsung rnams de las yab rje man 'dra/__yang gter thugs rje chen po pad+ma zhi khro'i rgyun gyi rnal 'byor pad+ma snang ba'i rgyan rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rjes bsgrig pa ni de las kar sras 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba dang*/__yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa by-in rlabs rgyun 'bebs bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/rgyal sras lha rje'i skye srid gnyis pa rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'i zab gter bla ma bstan gnyis skor gsum gyi bcud dril mthong grol 'od kyi snying po rje pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du byon pa'i bla ma sku gsum bde gshegs 'dus pa'i zab tig mthong ba rang grol/__zab tig mthong ba rang grol gyi spros med sgrub pa'i phrin las/__snying po'i don dbang bklags chog tu bkod pa bdud rtsi'i thigs pa/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi zab tig spros med bsnyen pa'i nyams len gsal bar byed pa ye shes me long bcas kyi dbang dang khrid lung gi brgyud pa ni gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__rje thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/yang gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa las gter ston dri med 'od zer/__de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng ba'i lung*/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyis gsungs pa ni/__de las mjam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/lo chen bai ro'i rnam 'phrul rong zom paN+Di ta chen pos/__gtsang rong brag dmar zla gam phug nas spyan drangs te yang gter du gtams pa rje bla ma rin po che la gter srung DA kis phul nas gtan la phab pa yang gter pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog pa dang dbang gi brgyud pa ni*/__chos sku snang ba mtha' yas/__longs sku dbang chen he ru ka__/rig 'dzin rdo rje chos/__mkha' 'gro las kyi dbang mo/__sprul sku pad+ma 'byung gnas/__ye shes mtsho rgyal/__khri srong lde'u btsan/__bai ro tsa na/__rong zom chos kyi bzang po/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang 'jam mgon blo gros mtha' yas/__rdzogs chen lnga pa thub bstan chos kyi rdo rje/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i drwa ba dang*/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen grub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng ba bcas kun mkhyen mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung pa'i brgyud pa ni de las 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las rje thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyan 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa'i lung ni yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho man 'dra/__rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs dang pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bskang ba bde chen sprin gyi rol mo/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub bcas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyis gsung pa ni de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje'i gsung pa ni de las rje thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/mchog grub rgyal po'i skye srid bdun pa yar rje o rgyan gling pa'i bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i chos bka' zab cing rgya che ba rnams skabs der rten 'brel gyi dbang las mkha' 'gro'i gsang mdzod du bsdams pa las/__gter chen de nyid dang ye shes kyi dbyings tha dad mi mnga' ba gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas snying po'i yang bcud tsam zhig gtan la phab pa'i skor las dpal bka' 'dus kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'bring po/__phrin las nar ma rin chen snying po/__bka' 'dus smon lam/__bka' 'dus bkra shis/__bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa/__skong bsdus rin chen sil ma/__snying po don gyi dbang bzhi/__snying po don gyi thugs khrid/__rnal 'byor rgyun gyis las sbyor/__dkyil 'khor bkod pa/__bsnyen bsgrub bya tshul mdor bsdus snying po rin chen do shal bcas kyi dbang khrid lung gsum ka'i brgyud pa ni/__chos sku kun tu 'chang chen/__longs sku rdo rje sems dpa'/__gsang bdag lag na rdo rje/__rig 'dzin gyi rgyal po kuny+dza ra/__rigs ldan de ba bzang skyong*/__mkha' 'gro las dbang chos 'tsho/__/slob dpon pad+ma badz+ra/__lha lcam man+dA ra ba/__rgyal sras mchog grub rgyal po/__yar rje o rgyan gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__de gnyis ka las 'di'i chos bdag yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa/__dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang gi mchod phreng cung zad spros pa/__snying po'i nyams len rgyun gyi rnal 'byor/__snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig__/lha dbang bkol byang bcas 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis gsung pa ni de las yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho man 'dra/__dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston/__dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs/__bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho/__mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud len/__phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar/__bka' 'dus sgrub chen bzlas pa'i skabs su dzaba? bskul rgyas pa/__sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan bcas skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig pa ni de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po'i zur 'debs rin chen phra tshom/__rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzang*/__dpal bka' 'dus kyi tshogs sgrub sman sgrub sbrel ma'i skabs nyer mkho'i gtong thun rnam phyogs gcig tu bkod pa rin chen lha'i sil snyan/__dpal bka' 'dus kyi rim pa gsum pa phrin las myur du 'grub byed las bzhi'i me mchod lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen 'od kyi phreng ba/__dpal bka' 'dus kyi rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje/__bka' 'dus sman sgrub gtor zlog bcas kyi zin tho bcas rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bris pa ni de las 'jam mgon yang srid dpal ldan mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__dpal bka' 'dus la brten pa'i rab gnas kyi cho ga mdor bsdus ye shes char 'bebs bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/dbyings phyug ye shes mtsho rgyal slar yang mi mo'i rnam par byon pa ye shes DA ki pad+ma mtsho skyid dam yongs grags jo mo sman mo la e gzar mo lung gi bde chen gsang ba phug nas ye shes mkha' 'gro sde lngas dngos su stsal ba'i zab chos skor rnams/__chos dbang rin po che slar yang bshes gnyen gyi gzugs su byon pa gter ston grub thob rgya mtsho'i dbang phyug pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du babs pa mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi skor la/__chos spyod kyi rim pa thar lam rab gsal/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i phrin las/__dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs/__phag mo'i nye bsnyen/__rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus/__rdo rje phag mo'i mchod skong*/__mkha' 'gro'i smre bshags/__rdo rje phag mo'i tshe sgrub/__rdo rje phag mo'i nor sgrub/__rdo rje phag mo'i dbang sdud/__rdo rje phag mo'i zor las/__phag mo 'dus pa'i dbang bskur/__rdo rje phag mo'i gtor dbang*/__rdo rje phag mo'i zab khrid bcas kyi dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__chos sku kun tu bzang mo/__longs sku rdo rje phag mo/__sprul sku khros ma nag mo/__gu ru rdo rje thod phreng*/__dbyings phyug ye shes mtsho rgyal/__mkha' 'gro pad+ma mtsho skyid/__gter chen mdo sngags gling pa/__chos bdag rig 'dzin sna tshogs rang grol/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos blo gros man 'dra/__slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun ma'i lung mkhyen brtse dbang po man 'dra/__kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs/__kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs/__dpal ldan bla ma la gsol ba 'debs pa kun tu bzang po'i sgra dbyangs/__sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__brgyud pa'i gsol 'debs pad+ma'i rgyud mangs/__bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer/__rgyun gyi tshogs skong mdor bsdus/__sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston bcas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris pa'i lung ni de las sna tshogs rang grol man 'dra/__yang na de las yab rje man 'dra/__mkha' 'gro yongs rdzogs mchod cing thugs dam skong ba'i mdos kyi cho ga mkha' dbyings rol pa'i rgyan rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bris pa ni de las 'jam mgon yang srid dpal ldan mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus mchod skong bye brag pa drug gi skabs su spyan 'dren mchod bstod mdor bsdus bya ba tshan gnyis/__'byung lnga'i skong ba'i las bye brag pa rnams la 'dod gsol rgyas par bya ba/__mchod bstod nongs bshags mdor bsdus bcas gter chen las rab gling pas bris pa ni de las sna tshogs rang grol man 'dra/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi 'pho rdzas bsdu ba'i rim pa a 'dzoms 'brug pa sna tshogs rang grol gyis bris pa ni de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor/__sman gyi brgyud mchod/__dzaba? khang dbye ba/__mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsogs/__rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer kyi bstod bskul khol du phyung ba/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho/__mkha' 'gro gsang 'dus kyi phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'don bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis gsung pa ni/__de las dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam/__bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang*/__gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las byang dbang dang sgrub chen sogs la nye bar mkho ba'i zur 'debs rat+na'i chun po/__dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam/__las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long bcas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyis gsung pa ni de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi sminagrol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer dang tha__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mdos skong mdor bsdus bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/'jig rten dregs pa mtha' dag gnad la 'bebs pa'i drag sngags drang srong dri med kun tu dge ba'i gdams skor rje gter chen bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dag snang gi chos sde las byon pa'i drang srong dri med kun tu dge ba zhi ba'i sgo nas 'chi med rdo rje'i srog sgrub pa'i man ngag rig pa 'dzin pa'i snying tig tshe dbang dang bcas pa'i dbang lung gi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdo rje 'chang*/__phyag na rdo rje/__drang srong dri med/__rgyal po mya ngan med/__bram ze legs grub/__pra b+ha ha sti/__o rgyan yab yum/__mnga' bdag yab sras/__gu ru chos dbang*/__rdo rje 'chang dbang 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang*/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho bcas gsum ka las yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtshos gsan/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/sngags rgod lok+t+ri'i rgyun khyer snying po drang srong dmod pa mtshon cha'i 'khor lo/__phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod pa/__drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod pa/__drang srong khros pa'i gtor bzlog bcud phur/__drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsol bcas 'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtshos gsung pa ni de las nye gnas bla ma 'od gsal/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/gnyags chen dz+nya na'i rnam rol sprul pa'i gter ston ra mo shel sman ye shes zhabs kyis yar lung shel brag sogs nas bdud rtsi sman skor gtso bor gyur pa'i zab gter mang du bzhes nas 'gro don rgya cher mdzad/__bcom ldan 'das rdo rje bdud rtsi'i skor rnams thugs nyams su bzhes te slar yang gter du rgyas btab pa/__gter ston mkhas grub yongs kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter bdag mkha' 'gros gter rgya bkrol nas yang gter du babs pa'i skor las/__dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo/__dpal rdo rje bdud rtsi'i sngags kyi srung ma'i sgrub thabs bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__dpal chen rdo rje bdud rtsi/__o rgyan sman gyi bla ma/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__gnyags lo ye shes gzhon nu/__gter ston ra mo shel sman/__khyab bdag bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas/__gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs/__dpal rdo rje bdud rtsi'i brgyud 'debs/__dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur yongs rdzogs dkyus gcig tu bkod pa dri med zla ba'i bsil zer/__dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa/__dpal rdo rje bdud rtsi'i bka' srung e ka dzA Ti'i srog gtad kyi yi ge srog gi thig le/__dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba/__dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong ba go 'byed/__dpal rdo rje bdud rtsi'i phrin las kyi kha skong las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi cho ga grub gnyis 'od zer 'khyil ba bcas 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis gsung pa'i lung*/__si tu chos kyi rgya mtsho man 'dra/__dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las/__bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tshal dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyis gsung pa'i lung ni des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs/__dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab mo'i las byang bklag chog tu bkod pa bdud rtsi'i sprin phung bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/kun gzigs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la rje g.yu thog pa'i ye shes kyi skus yang yang rjes su bzung zhing byin rlabs stsal ba'i nye brgyud sman bla longs sku'i dbang*/__zur mkhar mnyam nyid rdo rje'i dag snang 'bri gung chos kyi grags pas bsgrigs pa la kha 'bang dkyus su bkod pa'i sman bla longs sku gtso 'khor lnga'i dbang gi ring brgyud g.yu thog snying thig byang bdag yab sras nas brgyud pa ltar la/__nye brgyud/__sman gyi bla ma g.yu thog pa/__kun mkhyen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/__'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kyis gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/sgrub thabs dbang chog sde dgu'i gtor bsngo bcas kyi lung brgyud 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/gnub chen yang srid dri med kun dga'i zab gter gyi snying po thugs sgrub yid bzhin nor bu rje bla mas brag dmar mgrin bzang nas yang gter du bzhes pa'i gter gzhung le'u bdun pa zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po'i dbang lung khrid kyi brgyud pa ni chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__gnubs chen sangs rgyas ye shes/__gter ston dri med kun dga'/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__gter ston dri med 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__dri med bla sgrub brgyud 'debs/__zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phreng*/__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying po bcas 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis gsung pa'i lung*/__rtsom pa po man chad 'dra/__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po'i phrin las gter gzhung las khol du phyung ba bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul o rgyan dri med kun dgas mchims phu'i brag sna seng ge'i gdong pa nas gdan drangs te lung byang ltar rang nyid kyis thugs nyams su bzhes nas slar brag dmar mgrin bzang du rgyas btab/__de nas brtsam rab byung skor brgyad 'das pa'i skabs su sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter gnas de nyid nas 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig dang lhan cig ye shes mkha' 'gros shog ser dngos su stsal ba yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po dang phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grol gyi dbang lung khrid gsum gyi brgyud pa ni/__mgon po 'od mi 'gyur/__rgyal ba rgya mtsho/__o rgyan chen po/__mkhar chen mtsho rgyal/__sangs rgyas ye shes rin po che/__dri med kun dga'/__khyab bdag bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas/__gnyis ka las mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na 'jam mgon blo gros mtha' yas las yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs/__phrin las khol phyungs bklag chog tu bkod pa phan bde'i snying po/__sgrub khog gsal bar bsdebs pa ye shes rol pa'i snying po/__don dbang zur phyung du bkod pa bdud rtsi'i snying po/__gnas lung gi cho ga ye shes 'od kyi lcags kyu/__rgyal ba mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying po bcas 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis gsung pa'i lung ni yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho man 'dra'o/__!__/lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul rgya ston pad+ma dbang phyug gis gangs bar phug mo che'i sgo drung pha waM dbang phyug gi mtshan rtags can nas spyan drangs te yang gter du sbas pa'i shog ser gter srung mkha' 'gros spyan drangs nas rje bla ma la phul te gtan la phab pa zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grol gyi dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__chos sku kun bzang rdor 'chang*/__longs sku 'khor lo bde mchog__/sprul sku rdo rje rnal 'byor ma/__'chi med pad+ma badz+ra/__lha lcam man+dA ra ba/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__khri srong yab sras/__bai ro tsa na/__rgyal ba mchog dbyangs/__gter ston pad+ma dbang phyug__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho dang mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__chos bdag grub dbang shakyA shri/__sras 'phags mchog rdo rje/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs/__las byang khol du phyung ba bde chen ye shes mthong grol/__smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grol/__rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lam bcas 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis gsungs pa ni gsung pa po man 'dra/__bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed/__las byang gi mdzes rgyan nor bu'i me tog spel ba'i rgyan phreng*/__bstod pa'i lhan thabs/__phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus/__ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus/__bla ma bde mchog 'khor lo'i sngags don/__gtor ma'i bca' thabs/__bdag 'jug ye shes snang ba myur 'dren/__mchog gi las sbyor bdud rtsi sman gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde ba chen po'i myur lam/__sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig__/mchog gi sbyin sreg lhan skyes ye shes dpal bskyed bcas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyis gsung pa'i lung ni de las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/gsar ma'i dril bu rim lnga'i byin rlabs kyi rgyun deng sang chad pa la/__'dir dbang gi skabs su byung zhing khrid kyang don gcig pa la zab gnad mang pos 'phags pa dang*/__grub chen dril bu pa'i nye brgyud ngo mtshar ba'ang bzhugs pa bcas zab chos 'di ni kun las kyang khyad par du 'phags pa'o/__!__/gter ston lha btsun sngon mos sgrags yang rdzong du 'dab gter du sbas pa'i shog ser mchog gyur gling pas bzhes nas pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu phul ba rje nyid kyis gtan la phab pa zhi byed skor bdun ces/__nad zhi byed sangs rgyas spyan ma/__rims zhi byed lo gyon ma/__dgra rkun zhi byed 'od zer can ma/__byad phur zhi byed gdugs dkar mo/__sems kyi rnam g.yengs zhi byed sher phyin dkar mo/__'jigs brgyad zhi byed sgrol ma dkar mo/__dus min 'chi ba zhi byed rma bya chen mo rnams kyi man ngag gi gzhung bdud rtsi'i bum pa'i dbang lung gi brgyud pa ni/__snang ba mtha' yas/__thugs rje chen po/__gsang bdag__/nA gArdzu na/__o rgyan yab yum/__lha sras ye shes rol pa rtsal/__lha dbang rgya mtsho blo gros/__mchog gyur gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debs dang*/__zhi byed skor bdun kyi las tshogs sbyin sreg byabs khrus byad dkrol 'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun po pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gsungs pa'i lung ni rtsom pa po man chad 'dra/__lha mo sangs rgyas spyan ma'i phrin las 'byung 'khrugs nad kun sel ba'i sman mchog__/lha mo ri khrod ma'i phrin las gnyan rims kun 'joms/__lha mo 'od zer can ma'i phrin las gdon bgegs chom rkun gyi gshed ma/__lha mo gdugs dkar mo'i phrin las byad phur gzhom pa'i me lce/__lha mo sher phyin dkar mo'i phrin las sdug bsngal mun pa sel ba'i 'od zer/__lha mo sgrol ma dkar mo'i phrin las 'jigs brgyad sgrol ba'i gru chen/__lha mo rma bya chen mo'i phrin las dus min 'chi ba 'joms pa'i bdud rtsi/__zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod pa bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/sna nam rdo rje bdud 'joms kyi rnam rol gter ston bal po a hU~M 'bar gyis spal gro gcal gyi brag dmar nas gton pa'i yak+sha dzam+b+ha la'i chos skor rnams slar yang gter bdag mkha' 'gros rje bla ma rin po cher phul ba'i yang gter rdo rje'i dzam+b+ha la nag po'i skor las glang chen bcas chog rab tu zab pa/__yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs/__gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag__/rdo rje'i dzam+b+ha la nag po'i srog dbang dang lung gi brgyud pa ni/__gsang ba'i bdag po/__mkha' 'gro ma ga Na sid+d+hi/__tshong dpon khye'u d+ha na saM b+ho/__rgyal rigs gu ru de wa/__o rgyan rin po che/__ye shes mtsho rgyal/__chos rgyal khri srong*/__mu tig btsad po/__rgyal ba mchog dbyangs/__rdo rje bdud 'joms/__bal po a hU~M 'bar/__gu ru jo bo tshe dbang dang po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__rdzogs chen lnga pa thub bstan chos kyi rdo rje/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro/__sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs/__srog dbang bskur ba'i cho ga rin chen chu 'dzin bcas lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__gter srung mchod thabs kyi lung ni 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/mon sgom ta mi nA tha'i skye ba mnga' bdag mol mi 'khyil gyis byang pra dun rtse'i ka phog nas spyan drangs pa'i gter kha 'di'i rgyal po sgo gcod srung ba tsam zhig sngar dar rgyas su yod 'dug cing dbang sogs ma byon la phyis ni dpe rgyun tsam yang mi bzhugs kyang*/__rje rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dpe rnying mkha' 'gro gtad rgya'i brgyud par byon cing gdams skor dag pa'i snang bar gu ru rin po ches stsal ba'i dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor lo'i dbang lung gi brgyud pa ni/__gsung rdo rje 'od dpag med/__rta mchog he ru ka__/mnga' bdag mol mi 'khyil/__o rgyan pad+ma 'byung gnas/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'joms kyi lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/gter ston g.yag phyar sngon mo dang rong pa bdud 'dul gling pa'i yang gter/__o rgyan gyi mkhan po pad+ma saM b+ha ba'i thugs bcud 'phags ma sgrol ma'i man ngag 'jigs pa kun skyob kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__'phags ma sgrol ma/__u rgyan gu ru yab yum/__lo chen bai ro/__/gter ston g.yag phyar sngon mo/__rong pa bdud 'dul gling pa/__bka' babs bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zer dang*/__mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyobs bcas kyi lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/sngags 'chang shAkya 'od kyi skye ba dbu ru lha sa'i ston pa shAkya 'od kyis byang pra dun rtse nas spyan drangs shing thugs nyams su bzhes te shog ser mkha' 'gro la gnyer du gtad pa DA ki nIs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu phul nas gtan la phab pa/__dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying po'i dbang lung gi brgyud pa ni/__gsang ba'i bdag po/__o rgyan yab yum/__shAkya 'od/__gter chen mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dpal gsang ba'i bdag po rdo rje'i me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigs kyi lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__/yang gter gsang bdag rdo rje me 'bar gyi bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin chen bdag phun tshogs rnam rgyal gyis bris pa'i lung ni skyabs gcig 'jam dbyangs chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/bsam gtan bde chen gling pa'i bka' brgyad yang gsang dregs 'dul skor sngar nas dpe lung gi rgyun ma bzhugs kyang gter chen mkhyen brtse rin po cher yang gter du babs pa las sa bon tsam zhig snang bar mdzad pa bka' brgyad dregs pa kun 'dul las/__phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po'i don dbang dang lung gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__rdo rje sems dpa'/__rdo rje chos/__mkha' 'gro las kyi dbang mo/__rgya gar gyi rig 'dzin brgyad/__kun 'dus pad+ma thod phreng*/__bod kyi grub chen brgyad/__kun 'dus tshangs pa lha'i me tog__/bsam gtan bde chen gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster dang*/__mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebs bcas kyi lung rtsom pa po pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas man 'dra/__bka' brgyad dregs pa kun 'dul las/__don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog ster gyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/ dil mkhyen rin po ches 'di'i don dbang gi ring brgyud mi bzhugs kyang 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis nye brgyud du spel tshul yang yang gsung 'dug pa dbang dpe la dgongs pa yin nam/__'dir ni gter mdzod brgyud yig las don dbang gi ring brgyud 'byung ba ltar bkod pa'o/__!__/lo chung dkon mchog 'od kyi skye mtha' gar dbang las 'phro gling pas yar lung shel brag pad+ma brtsegs pa nas spyan drangs nas yang gter du sbas pa rje mkhyen brtse'i phyag tu chos bdag mkha' 'gros phul ba'i dpal rdo rje phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes 'khor lo zhes bya ba gsang ba chen po'i thugs tig gi dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__chos sku kun bzang rdor 'chang*/__longs sku 'khor lo bde mchog__/sprul sku rdo rje rnal 'byor ma/__mkha' 'gro ma las kyi dbang mo/__gu ru pad+ma yab yum/__skal ldan rje 'bangs 'dus pa/__gter ston khyung po dpal dge/__kha rag bde chen gling pa/__sprul sku mchog ldan mgon po/__spe lcog las 'phro gling pa/__de nyid dang dgongs klong ye shes kyi dbyings su gcig pa dus zhabs gter ston kun gyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__de nas 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang gter phag mo dkar mo'i thugs tig ye shes 'khor lo'i brgyud 'debs rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__phag dkar gsang chen thugs tig gi phrin las kyi byang bu bde chen bcud 'bebs dang*/__dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'jo bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/mi 'gyur las 'phro gling pa'i pad+ma gtum po'i yang zab rtsa gsum snying po'i skor las/__bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dregs pa tshar gcod kyi dbang dang gter gzhung lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__mnga' bdag__/mi 'gyur las 'phro gling pa/__de nyid kyi ye shes kyi skus pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dngos su stsal/__de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang zab rtsa gsum snying po'i skor las bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa dregs pa kun 'joms bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/rgyal sras mchog grub rgyal po'i skye srid bcu gcig pa rwa zhi gter ston pad+ma rig 'dzin gyis bdud ri gnam lcags 'bar ba nas spyan drangs pa'i bla sgrub nor bu pad phreng zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul gyi dbang dang gter gzhung lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__ye shes mtsho rgyal/__pad+ma gsal/__gter ston pad+ma rig 'dzin/__grub dbang pad+ma rdo rje/__rig 'dzin chos kyi rgya mtsho/__rje pad+ma gsang sngags/__rwa ston stobs ldan rdo rje/__rig 'dzin thugs mchog rdo rje/__kun bzang bde chen rgyal po/__bstan 'dzin ye shes lhun grub/__spang ston pad+ma tshe dbang*/__bstan 'dzin mkhyen rab mthu stobs/__rje bla ma mkhyen brtse'i dbang po/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'joms bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/bai ro'i rnam 'phrul stag mo gter ston dbon sras khyung thog gis rgyang yon po lung nas spyan drangs pa'i zab gter rdzogs chen kun bzang snying thig las/__rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa'i dbang dang lung gi brgyud pa ni snang ba mtha' yas/__tshe dpag med/__'chi med pad 'byung*/__mtsho rgyal/__lo chen bai ro/__gter ston dbon sras khyung thog__/rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byed bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/lo chen bai ro'i thugs sprul pad+ma bde chen gling pa'i yang srid rta'u rog rje gling pas rong dong lung pa nag po nas spyan drangs pa'i rta mgrin yid bzhin 'bar ba las/__rig 'dzin tshe yi sgrub thabs gsang ba rmad byung dbang lung ni/__tshe dpag med/__gar gyi dbang phyug__/'chi med pad 'byung*/__mtsho rgyal/__lo chen bai ro/__rog rje gling pa/__rdo rje 'chang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byung bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/mnga' bdag nyang rin po ches srin mo spar rjes nas spyan drangs pa'i tshe sgrub mtsho skyes rdo rje 'chi med bdud rtsi bum pa'i dbang gi brgyud pa ni/__snang ba mtha' yas/__tshe dpag med/__pad+ma 'byung gnas/__ye shes mtsho rgyal/__khri srong lde'u btsan/__nyang nyi ma 'od zer/__sras 'gro ba'i mgon po/__blo ldan/__bdud 'dul/__mdo sde seng ge/__pad+ma dngos grub/__'jam dpal nor bu/__kun dga' rgyal mtshan/__de ba b+ha dra/__bzang po lhun grub/__lhun grub 'od zer/__mnga' bdag kun dga' lhun grub/__rig 'dzin legs ldan rje/__bkra shis stobs rgyal/__ngag gi dbang po/__chos dbyings rang grol/__zil gnon bzhad pa rtsal/__pad+ma phrin las/__tshe bdag 'gyur med rdo rje/__pad+ma kun gsal/__dgon byang pad+ma theg mchog__/chos kyi rgyal mtshan/__rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/__nye brgyud la sprul pa'i gter ston chen po nyang nyi ma 'od zer gyis rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dngos su stsal shing*/__de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa dbang bskur bcas bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyun gyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/zab gter rgya mtsho'i shing rta chen po mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer gyis lho brag srin mo sbar rjes nas spyan drangs pa'i thugs rje chen po 'gro 'dul las/__bum pa'i gzungs khrus kyi cho ga__/nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba/__dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu/__tshe sgrub chen mo bcas kyi lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__khri srong*/__nyang rin po che/__sras 'gro pa'i mgon po/__nyang ston blo ldan/__mnga' bdag bdud 'dul/__mnga' bdag mdo sde seng ge/__nyang pad+ma dngos grub/__nyang 'jam dpal nor bu/__nyang kun dga' rgyal mtshan/__nyang kun dga' 'od zer/__kun dga' lhun grub/__karma gu ru/__bstan pa rgyal mtshan/__chos dbang kun bzang*/__phrin las lhun grub/__'gyur med rdo rje/__rin chen rnam rgyal/__'gyur med don ldan/__phrin las rnam rgyal/__phrin las chos sgron/__rdo rje 'chang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__karma bkra shis chos 'phel/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dbang ni/__nyang rin po che'i ye shes kyi sku las 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos nye brgyud gsan cing man chad 'dra'o/__!__/'dir rnam snang lo tsA ba chen po dang 'brog mi dpal gyi ye shes zung du 'jug pa'i rnam rol sprul sku ra shag chen po bsod nams rdo rjes spa srog cal gyi pha wang sdig ru nas bton pa'i srid pa ma mo sgang shar gyi dbang gi ring brgyud ni/__ston pa mngon rdzogs rgyal po/__yum srid pa bde 'gro/__phyag na rdo rje/__lha mo yid 'ong ma/__mdzes ldan ma/__grub ldan ma/__grags ldan mchog skyong*/__yongs su de ba rnams las/__d+ha na saM skr-i ta/__o rgyan pad+ma/__'brog mi dpal ye/__ra shag chos 'bar/__yol rdo rje dbang phyug__/gu ru lo tsA ba chos kyi shes rab/__jo sras nyi ma seng ge/__jo sras rtsir po/__g.yu thog yon tan mgon po/__gnubs ston lha rje dar po/__d+harma rA dza/__lha rje ye shes gzungs/__bla ma mes ston yab sras/__a mes thang ston jo yes/__rtsa brgyad pa rdo rje seng ge/__bla chen chos dpal bzang po/__paN chen blo gros bzang po/__spa ston nam mkha' rin chen/__tshe brtan rgyal po/__dri med zla shar/__gzhan phan rdo rje/__rig 'dzin phrin las lhun grub/__chos rgyal gter bdag gling pa/__rin chen rnam rgyal/__tshe bdag mi 'gyur rdo rje/__bstan 'dzin ye shes lhun grub/__dpang ston pad+ma tshe dbang*/__sgrol ston chos kyi rgyal mtshan/__bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la'o/__/nye brgyud ni/__yar rje o rgyan gling pa la sgang shar gyi tshig brgyud par ma chad pa dang nye brgyud bka' babs zung 'brel bzhugs pa yin 'dug cing*/__de nyid kyi ye shes kyi skus rje bla ma la smin grol chig rdzogs su stsal bas snang srid ma mo rtsa rlung rnam dag gi dgongs pa mngon du gyur/__bka' srung bya rog gdong mas kyang ra shag chen po'i gter dpe rnams dgyes pa'i mdongs gsol du phul ba ste/__de ltar na/__ra shag chos 'bar/__o rgyan gling pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgra/__phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebs/__rgyun gyi phrin las snying por dril ba bde chen thig le/__dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/byang chub gling du skyes pa'i sngags 'chang dpal rgyal mtshan gyi yang gter/__kun bzang thugs gter gyi gu ru rin po che'i las byang yid bzhin nor bu'i dbang dang lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__mtsho rgyal/__nam mkha'i snying po/__gter ston dpal rgyal mtshan/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/kun bzang thugs gter gyi gter srung spu gri rnam gsum ging chen bcas pa'i gtor chog mdor bsdus/__bla sgrub kyi dbang chog rin chen bum bzang bklags chog tu bkod pa rin chen mdzes pa'i phra tshom/__bla sgrub byin rlabs sgron me las 'byung ba'i don dbang bskur ba'i tshul nor bu'i sgron me bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron ma'i brgyud 'debs dang*/__bla sgrub byin rlabs sgron me'i las byang yid bzhin nor bu bklag chog tu bkod pa zab lam sgo 'byed bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas gter gzhung las btus pa'i lung skyabs gcig 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/dge slong nam mkha'i snying po'i rnam 'phrul mang po byang chub gling pa dpal rgyal mtshan gyis dpal mo dpal thang gi nub phyogs bya mang phug nas spyan drangs pa'i kun bzang thugs gter las nang gter ra skor las sgron ma drug gi gnyis pa yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang lung gi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdo rje 'chang*/__phyag rdor/__rdo rje phag mo/__o rgyan chen po/__nam mkha'i snying po/__gter ston dpal rgyal mtshan/__de nas sras brgyud dang slob brgyud gnyis las byon kyang phyis 'dir rgyun mi bzhugs pa las/__bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas lung tshan thor bu'i rgyun 'bad pas btsal/__rje nyid sras bsam 'grub rdo rjer 'khrungs pa'i bag chags gsal bar sad cid gter ston chen pos nye brgyud stsal ba la brten nas smin grol yongs rdzogs bka' babs/__de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/kun bzang thugs gter las/__yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho/__bka' srung ma mgon lcam dral gtor chog mdor bsdus/__dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs/__yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi brgyud 'debs bdag phun tshogs rnam rgyal pas bris pa'i lung skyabs gcig 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/mnga' bdag rnam 'phrul gru gu yang dbang gter gyis spa gro cal gyi brag dmar nas spyan drangs pa'i dpal rta mchog rol pa bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi phrin las dang mngon rtogs khrigs su bsdebs pa/__bdud rtsi lag mchod/__lhag ma dang bro rabs/__gtor ma'i las rim/__bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron me/__dkyil 'khor rtsa ba'i bstod pa rngams chen 'gying glu/__bskul ba/__sgrub thabs man ngag gi shog dril/__rten gtor/__drag bsnyen lugs gsum gyi gdams pa/__drag sngags spu gri'i thems yig__/sreg pa me'i las bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni gsung rdo rje 'od dpag med/__rta mchog he ru ka__/gsang ba'i bdag po/__o rgyan grub pa'i rgyal po gzi brjid rtsal/__ma hA rA dza/__pra ha sti/__go ma de bI/__pad+ma thod phreng*/__chos rgyal khri srong*/__lo chen bai ro/__gru gu yang dbang gter nas rim par brgyud cing dar rgyas su byung yang phyis dus rgyun mi bzhugs pa la/__rje rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas dpe rnying 'thor sdud mdzad skabs rta mchog o rgyan gter ston gsum gcig dril gyis byin gyis brlabs shing gdams pa dang dogs sel gyis zhus lan stsal/__khyad par 'phags pa'i nye brgyud brnyes/__de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjid/__dregs pa bco brgyad kyi rjes gnang gi yi ge dbang gi be con/__las byang gi 'don 'grigs phyogs mtshon bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra'i lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/lo chen bai ro tsa na'i sprul pa'i sgyu 'phrul gter chen chos kyi rgyal po rdo rje gling pas ngom shod gnam lcags brag rta mgrin phug nas spyan drangs pa'i zab chos 'dus pa chen po bzhi'i dang po bla ma zhi ba bka' 'dus rin chen gter spungs la bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa dang mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__kun bzang he ru ka__/rig 'dzin rdo rje chos/__mkha' 'gro las kyi dbang chen/__rig 'dzin brgyad/__o rgyan chen po/__bai ro tsa na/__ye shes mtsho rgyal/__gter ston rdo rje gling pa/__de'i ye shes kyi skus yang nas yang du byin gyis brlabs shing rjes su bzung ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/__'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje rig 'dzin tshe dbang rgya mtsho gnyis kyis gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu dang don dbang bskur ba'i yi ge rin chen dbyig gi snying po bcas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa'i lung de man chad 'dra'o/__!__/gter chen chos kyi rgyal po rdo rje gling pas sgrags yang rdzong nas spyan drangs pa rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las/__rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro/__bar do'i ma yig__/gcod yul snang ba lam khyer/__zhi byed rin chen phra bkod/__gtum mo dran chog me 'bar/__'od gsal shes bya bum 'jug dang bcas pa'i dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdo rje 'chang*/__o rgyan chen po/__mtsho rgyal/__bai ro tsa na/__rgyal sras rdo rje gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/rdzogs chen snying po hU~M skor las/__bla ma yi dam mkha' 'gro gsum gyi sgrub thabs dang phrin las gung bsdebs pa ye shes rol pa'i snying po/__smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun dang*/__khrid 'chad thabs mdor bsdus bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__!__/rgya gar mkhas pa shes rab 'byung gnas kyi rnam 'phrul chos rgyal rin chen gling pas rgya gar pha waM ru sbal nag po nas spyan drangs pa rdzogs pa chen po a ti gcig chod kun grol gyi skor kun grol them byang nas lung bstan gtad rgya'i bar chos tshan bco lnga dkyus gcig tu bkod pa'i smin grol gyi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdo rje 'chang*/__rdo rje sems dpa'/__dga' rab rdo rje/__shrI siM ha/__o rgyan pad+ma/__mtsho rgyal/__gter ston rin chen gling pa/__des 'di'i lung byang du chos 'di'i bka' brgyud nyams pa'i tshe chos rgyal skye bas slar spel bar gsungs pa bzhin rje bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la dag pa'i snang bar nye brgyud du stsal zhing*/__de las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/rdzogs pa chen po chig chod kun grol las/__dbang bzhi'i brda khrid bklags chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthong*/__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grol/__rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig gi don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangs bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__!__/grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po dang thugs rgyud gcig pa mnga' ris grub chen tshul khrims bzang po zhes dgung lo brgya dang sum bcu bzhugs pa'i mthar 'ja' lus su gyur pa de nyid la thugs rje chen pos dngos su stsal ba'i gsol 'debs kyi sgrub thabs ngo mtshar can/__grub chen nyid bya bral gyi rnam pas dngos su pheb ste rje rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gnang ba'i thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs byin rlabs can gyi rig gtad dang lung gi brgyud pa ni/__spyan ras gzigs/__grub chen mnga' ris pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/__de las karma bkra shis chos 'pheladang sga ston ngag dbang legs pa gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad kyi cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi'i lung 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__jo bo thugs rjai chen po'i smyung gnas kyi cho ga'i khrid yig gsal ba'i sgron me'i lung rtsom pa po rdza rong phug gi g.yu sgra'i rnam 'phrul ngag dbang bstan 'dzin nor bu las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__!__/lo tsA ba rin chen bzang po dang lha lcam legs bzher zung 'jug gi rnam 'phrul gter chen pad+ma gling pa'i dngos slob 'gro 'dul las 'phro gling pas bal yul glang ma brag nas spyan drangs pa'i thugs rje chen po don gsal sgron me las/__brgyud pa'i gsol 'debs/__thugs rje chen po don gsal sgron me las/__las byang rin chen 'phreng ba'i dbang lung gi brgyud pa ni/__'od dpag med/__spyan ras gzigs/__bram ze rnam gsum/__o rgyan pad+ma/__lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi nang tshan rin chen bzang po/__gro shul las 'phro gling pa/__mkha' 'gro ma pad+ma'i drwa ba can/__des rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la smin grol byin rlabs nye brgyud du stsal/__de nas 'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/thugs rje chen po don gsal sgron me las/__dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron me'i lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/lo chen bai ro'i rnam 'phrul rig 'dzin mchog ldan mgon po la gu ru rin po ches snyan brgyud du stsal ba nyid slad char sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la rig 'dzin de nyid kyi ye shes kyis skus snyan du brgyud pa dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun gyi dbang lung gi brgyud pa ni/__chos longs sprul gsum/__bai ro/__mtsho rgyal/__mchog ldan mgon po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang skur dang bcas pa gdug pa kun 'joms kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/lha btsun nam mkha' 'jigs med kyi zab gter/__tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las khrigs su bsdebs pa tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster gyi dbang lung gi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdor sems/__dga' rab/__pad 'byung yab yum/__lha btsun mkha' 'gro'i dbang phyug__/phrin las lhun grub/__gter bdag gling pa/__mi 'gyur dpal sgron/__khri pad+ma bstan 'dzin/__o DI ya na/__phrin las rnam rgyal/__pad sprul pad+ma dbang rgyal/__sgrol ston chos kyi rgyal mtshan/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po dang*/__'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las*/__si tu chos kyi rgya mtsho/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/tshe g.yang 'gug pa la sbyar rgyu'i bsang mchod 'dod rgu'i sprin phung dang*/__tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu bcas rtsom pa po 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/'phreng mgo gter chen shes rab 'od zer gyi yang gter/__grol thig zhi khro dgongs pa rang grol gyi chos sde/__zhi khro'i bskyed rdzogs kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'od gsal snying po/__dam pa rigs brgya'i lha dbang gi bkol byang*/__pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol las/__chos nyid klong bshags bcas kyi dbang lung gi ring brgyud ni/__kun bzang*/__rdor sems/__dga' rab/__o rgyan yab yum/__bai ro/__pradz+nyA rasmi/__sras karma kun bzang*/__rin chen dar rgyas/__phrin las lhun grub/__'gyur med rdo rje/__ngag dbang kun bzang pad+ma/__kun bzang 'od zer/__pad+ma dbang chen/__chos kyi nyi ma/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'o/__/yang na/__klong chen nam mkha'i rnal 'byor/__kun bzang gzhan phan/__mi 'gyur nam mkha'i rdo rje/__mkhan pad+ma rdo rje/__kun mkhyen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'o/__/nye brgyud ni/__gter ston nyid kyi ye shes kyi skus rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/__mchog gyur gling pa gnyis ka la byin rlabs stsal/__de gnyis ka las 'jam mgon blo gros mtha' yas/__'jam mgon mkhyen kong gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/grol thig zhi khro'i brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs rdzong gsar mkhan chen pad+ma dam chos kyis gsung pa'i lung ni de las bdag phun tshogs rnam rgyal pas zhus te 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__/grol tig zhi khro'i dbang bskur gyi cho ga sdig sgrib rgyun gcod/__bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/bka' babs bzhi pa dgongs gter gyi skor la/__gsang ba bla ma mtsho skyes rdo rjer sgrub pa 'chi med mtsho skyes snying tig la chos sde zab rgyas su bzhugs par snang yang skabs 'dir 'chi med mtsho skyes snying tig las/__rtsa ba'i sgrub thabs sgyu 'phrul drwa ba/__rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin/__smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__bla ma sku gsum/__bka'i sdud pa mo mtsho rgyal/__chos rgyal khri srong*/__gter ston grub thob rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas si tu chos kyi rgya mtsho/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo/__mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan/__rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung*/__smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i char rgyun bcas kyi lung ni rtsom pa po blo gros mtha' yas man 'dra/__!__/'chi med 'phags ma'i snying thig las/__phrin las ye shes snang ba/__skong ba rin chen phreng mdzes/__rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa/__smin byed rtsa ba'i dbang chog ye shes thig le/__thun mong tshe yi rjes gnang*/__yang zab tshe yi byin rlabs bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__tshe dpag med/__rnam rgyal ma/__yid bzhin 'khor lo/__shrI sing ha/__bi ma mi tra/__o rgyan chen po/__rje mnga' bdag yab sras/__'bangs lo tsA bzhi/__grogs ye shes mtsho rgyal/__bka' babs bdun gyi mnga' bdag rje btsun 'phags ma dang grub pa'i slob dpon rnams kyis mngon sum rjes su bzung ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__tshe 'gugs kyi lung ni gter chen mchog gyur gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__/'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin/__sman mchod/__tshogs grangs bsogs/__sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas pa/__bdag 'jug ngag 'don ye shes dwangs bcud/__rtsa ba'i smin byed bklag chog tu bkod pa/__thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod pa/__yang zab tshe'-i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig le/__sbyin sreg cho ga ye shes rab tu rgyas pa/__bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor bu bcas bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__'chi med 'phags ma'i snying tig gi dngos grub len pa'i bzlas dmigs/__rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngar/__bsnyen sgrub las brtsams pa'i dris lan cung zad/__yongs rdzogs 'chi med snying thig dang*/__gtor ma'i pra khrid 'chi med 'dod pa 'jo ba'i dga' ston/__sgrub khog ye shes gter mdzod bcas rtsom pa po 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas dmigs/__rnam rgyal ma rig lnga'i stong mchod kyi brgyud 'debs 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan bcas/__rtsom pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gseng lam/__bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston/__'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan/__maN+Dal rgyas pa tshom bu so bdun ma/__'chi med tshe lha rnam gsum gyi bstod pa/__bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa la bstod pa 'chi med zla gzhon gsar pa'i rol mo/__'phags ma gtsug tor rnam rgyal la bstod pa 'chi med grub pa sprin gyi rol mo/__rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo bcas kyi lung rtsom pa po mkhyen brtse dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa man 'dra/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__gsang bdag blo gter dbang po/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra zhing*/__gong gi bstod pa le'u tshan dang tshom bu so bdun ma'i lung rgyun sgrub thabs kun btus ltar 'dren kyang chog go/__!__/'chi med 'phags ma'i snying tig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i dbang lung khrid kyi brgyud pa ni kun bzang yab yum/__che mchog he ru ka__/rgyal ba rigs lnga/__rdo rje sems dpa'/__gsang ba'i bdag po/__mkha' 'gro las kyi dbang mo/__rgyal po dzaH/__dga' rab rdo rje/__rig 'dzin mchog brgyad/__shrI sing ha/__pad+ma 'byung gnas/__chos rgyal yab sras/__bai ro tsa na/__mkhar chen ye shes mtsho rgyal/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis kas 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros la/__des dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__rdzogs sprul lnga pa thub bstan chos kyi rdo rje/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'dren/__bshags skong gi lag len dang 'don 'grigs khrigs su bkod pa/__dbang bskur bltas chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'bebs bcas kyi lung ni bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__bla sgrub byin rlabs snying po'i brgyud 'debs byin rlabs snang ba/__rdo rje tshe'i dbang zab mo khol du phyung ba byin rlabs srog 'tsho/__lam yongs rdzogs kyi khrid yig byin rlabs bdud rtsi'i snang ba bcas kyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rta dang*/__sman sgrub kyi ngag 'don gsal bar bkod pa 'pho med bdud rtsi'i bcud len bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/thams cad mkhyen gzigs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zab mo dag snang gi chos sde las dgungs grangs bco lnga bzhes pa'i skabs su grub chen thang stong rgyal pos dngos su stsal ba'i grub thob thugs tig gi skor la/__grub thob chen po'i thug tig las/__phrin las ye shes snying po/__tshe sgrub 'chi med snying po/__man ngag rdo rje'i tshig rkang bcas kyi dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__'chi med grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dnga'ajam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gsum kas gsan/__de gsum ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis gsan/__des dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs/__smin byed kyi lag len khrigs su bsdebs pa legs bshad snying po/__tshe sgrub 'chi med snying po'i mtshams sbyor bdud rtsi'i snying po bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__bka' bab lnga ldan gyi man ngag rdo rje'i tshig rkang gi khrid rim bcud bsdus zab gsang rdo rje'i mdud grol gyi lung rtsom pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/rje grub thob chen po thang stong rgyal po'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar 'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter gyi gtso bo grub thob thugs tig gi chos skor las/__sgrub thabs snying po skor lnga 'i dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__snang ba mtha' yas/__spyan ras gzigs zhi drag__/'chi med pad 'byung/__grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po/__gter chen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__lung zin chos bdag si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/sgrub thabs snying po skor lnga'i phrin las dang dbang gi gsal byed mdor bsdus pa/__sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying po bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po'i lung rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rje/__kar sras mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba'i lung rtsom pa po rdo grub 'jigs med bstan pa'i nyi ma las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu/__bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char/__yi dam zhi ba 'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs kun phan bdud rtsi'i 'ja' zer/__yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le/__rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam/__gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyur bcas kyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lam/__bshags skong khol phyung*/__bla ma drag po'i las byang rgyal gdon kun 'joms/__thugs rje chen po'i las byang snying rje'i lang tsho/__bla ma rta mgrin gyi las byang gar dbang bzhad pa'i sgra dbyangs/__rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyin/__sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' ston bcas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/kun mkhyen 'jigs med gling pa la ye shes mkha' 'gros klong chen snying thig gi skor shog ser shog dril lnga gnang ba las phab 'phror gyur pa/__de nyid gar dbang 'od gsal gling pa'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i klong nas gtan la phabs pa'i rtsa gsum 'od gsal snying thig gi skor la/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__sngon 'gro zab lam sgo 'byed/__gsol 'debs byin rlabs myur lam/__brgyud 'debs byin rlabs sprin phung*/__phyi sgrub sgyu 'phrul drwa ba/__phyi sgrub sgyu 'phrul drwa ba'i phrin las 'chi med srog sgrub/__yan lag tshogs kyi 'khor lo/__skong bshags 'od gsal thol glu/__thun mong smin byed ye shes thig le/__dbang bzhi ye shes dpal ster/__gtor dbang byin rlabs dpal ster/__byin rlabs brda yi dbang bzhi/__lha dbang ye shes char 'bebs/__nang sgrub pad+ma'i drwa ba/__gsang sgrub 'od gsal drwa ba/__yang gsang bla ma drag po yi dam dgongs 'dus kyi sgrub pa/__rig 'dzin rtsa rgyud ye shes drwa ba/__rtsa gsum sgrub thabs lung gi dum bu/__man ngag 'ja' lus rdo rje'i tshig rkang*/__thams cad lhun grub bud+d+ha thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__zhi ba'i las mdzad rdo rje thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rgyas pa'i las mdzad rat+na thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__dbang gi las mdzad pad+ma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__drag po'i las mdzad karma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rdo rjai rnam par 'joms pa'i sgrub pa/__'jam dpal 'chi bdag zil gnon/__'chi med dbang chen 'dus pa/__'chi med dbang chen 'dus pa'i smin byed byin rlabs snang ba/__khrag 'thung 'dus pa'i dril sgrub/__khrag 'thung 'dus pa'i dbang chog bdud rtsi bde chen snying po/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__phur pa 'dus pa'i dbang chog phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__tshe sgrub 'chi med drwa ba/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i dbang bzhi ye shes snying po/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i byin 'bebs ye shes mchog stsol/__phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes snang ba/__phag mo dkar mo'i tshe sgrub/__phag mo dkar mo'i phrin las khrigs su bsdebs pa ye shes snang ba'i rgyan/__phag mo dkar mo shes rab gsal byed kyi rgyun khyer snying por dril ba/__phag mo'i me mchod phrin las snang ba'i rgyan/__bka' srung mchod gsol rdo rje'i drwa ba bcas kyi dbang lung khrid kyi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__rgyal ba rigs lnga/__dga' rab rdo rje/__'jam dpal gshes gnyen/__shrI sing+ha/__dz+nyA na sU tra/__bi ma la mi tra/__'chi med pad+ma thod phreng*/__DA ki ye shes mtsho rgyal/__khri srong lde'u btsan/__kun mkhyen klong chen pa/__gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o zhes spyir btang dang*/__dmigs bsal sbyar bar spro na phag dkar lta bu la mtshon na kun tu bzang mo/__rdo rje rnal 'byor ma/__gu ru yab yum sogs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa yan so so'i skabs phyed pas sbyar bar bya'o/__/phag dkar ye shes gsal byed kyi smin byed kyi cho ga byin rlabs snang ba'i rgyan gyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__sngon 'gro zab lam sgo 'byed kyi bla ma'i rnal 'byor zab lam snying po/__phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor/__nang sgrub pad+ma drwa ba thugs rje chen po'i rgyun khyer/__yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer/__rdo rje rnam par 'joms pa'i rgyun khyer 'od gsal snang ba/__bla ma rtsa gsum spyi dang bye brag gi smin lam dbang gi phreng ba 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa smin grol ye shes bdud rtsi'i gsang mdzod/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang chog__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang*/__phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyed/__rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dbang gi rim pa/__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i phrin las rgyas par spros pa rdo rje'i sgra dbyangs/__bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan/__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya can/__rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang*/__rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byed bcas kyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi lung gi brgyud pa ni/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa yan sgrub thabs kun btus ltar la/__de nas gsang bdag blo gter dbang po/__mkhan chen bsam gtan blo gros/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i phrin las mi shigs dpal ster bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/bka' babs lnga pa rjes dran gyi skor la/__paN chen bi ma la mi tra'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar khyab bdag gter chen bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gsang ba'i gnas rjes su dran pa'i cho 'phrul gyis gtan la phab pa lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi skor la rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa/__sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs/__dbang bzhi khyad par byin rlabs gud sbas/__zab khrid/__lung bcas kyi brgyud pa ni/__kun bzang*/__rdor sems/__dga' rab/__shrI seng*/__bi ma la mi tra/__'od lus grub pa lce btsun seng ge dbang phyug__/mkha' 'gro'i gtso mo dpal gyi blo gros/__rig 'dzin grub pa'i rgyal po 'od gsal sprul pa'i rdo rje'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__zhe rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal dang chos bdag rig 'dzin sna tshogs rang grol gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsan/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa las/__gter chen las rab gling pa dang yab rje 'gyur me tshe dbang rgya mtshos gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsan/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__rje drung byams pa'i 'byung gnas/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje/__gdung sras phrin las nor bu/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs/__smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog__/khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogs bcas kyi khrid lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__rdo rje sems dpa' gsang ba dri med kyi rgyud las ru tra'i smre bshags kyi lung ni pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__dpal yul sku chen o rgyan mdo sngags chos kyi nyi ma/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/___lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs/__sngon 'gro'i ngag 'don ye shes lam bzang*/__'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol/__'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster/__gsang ba don gyi phrin las khrigs su bsdeb pa ye shes lam bzang*/__kha skong bum pa sgrub pa ni/__tshogs mchod/__ru zung bzhi'i skong bshags mdor bsdus bya tshul ye shes rab snang*/__nye brgyud skong ba dad pa'i gdung dbyangs/__bka' srung rgyun gtor phrin las thogs med/__lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs/__dbang chog bdud rtsi'i gru char/__sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung*/__'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po/__rtsa ba'i dam tshig gi rim pa bcas kyi khrid lung ni rtsom pa po rigs 'dzin sna tshogs rang grol man 'dra/__rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po'i bI ma la'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le'i brgyud pa ni/__zin bris btab pa po gter chen las rab gling pa man 'dra/__'dir lce btsun chen po'i bi ma'i zab tig gi khrid kyi zin bris mkhan chen bkra shis 'od zer gyis btab pa ni de las yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho man 'dra'am snyam/__rdzogs pa chen po lce btsun snying thig las/__khrid kyi zin bris bla ma'i dgongs rgyan ni zin bris btab pa po mkhyen rab nor bu/__nang chen bla ma mchog ldan/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor man 'dra/__/lce btsun snying thig gi 'pho ba ma sgom sangs rgyas bdag phun tshogs rnam rgyal pas bsdebs pa'i lung skyabs rje 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/mnga' bdag dang lang gro lo tsA ba'i ye shes gcig bsdus sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i rjes dran gyi chos sde/__khod spungs dran pa'i tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can gyi dbang dang gter gzhung lung gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__tshad med 'od ldan/__dran pa nam mkha'/__lo chen bai ro tsa na/__lang gro dkon mchog 'byung gnas/__mi shigs g.yu drung 'byung gnas rtsal lam pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur me tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/brgyud 'debs dang*/__bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil ba'i lung bcas bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__!__zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki nI seng gdong gzhad pa'i snying thig gi bcud len ni gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__!__/byin rlabs bla ma'i thugs sgrub kyi phrin las khrigs su bsdebs pa'i lung pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer/__gter ston dri med pad+ma gling pa/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__!__/bka' babs drug pa dag snang gi skor la/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dag snang gi chos sde las byon pa tshe sgrub 'chi med thugs tig las tshe yum tsaN+Da lI'i dbang dang*/__pad+ma tshe yi snying tig las:__'chi med mkha' 'gro'i gdams pa/__'chi med grub pa'i brgyud bskul bcas kyi lung gi brgyud pa ni/__tshe dpag med/__lha mo tsaN+Da lI/__rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis char las si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na 'jam mgon blo gros mtha' yas/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__chos bdag grub dbang shakyA shri/__sras mkhyen brtse'i thugs sprul 'phags mchog rdo rje/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debs/__tshe yum tsaN+Da lI'i dbang gi cho ga bdud rtsi'i zil th-igs bcas kyi brgyud pa ni rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra'o/__!__/grub chen mi tra'i snying thig las/__tshe sgrub ye shes snying po/__grub chen mi tra'i snying thig las/__tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub/__mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/__mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub pa/__mi tra'i tshe sgrub tshogs mchod/__tshe 'gugs/__dag snang mi tra'i tshe dkar phyi sgrub kyi tshe dbang*/__dag snang mi tra'i tshe dkar nang sgrub kyi tshe dbang*/__bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__tshe dpag med/__tshe yum tsan+d+ra li/__mi tra dz+wa ki/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang rig 'dzin sna tshogs rang grol gnyis kas gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/chog bsgrig rnams kyi lung ni 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs/__bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyin/__snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang*/__gsung rdo rje snang ba mtha' yas kyi rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam phan bde'i dga' ston/__thugs rje chen po la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor grub gnyis lam bzang*/__'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston/__rje btsun pad+mA ka ra la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rig pa 'dzin pa'i lam bzang*/__'chi med pad+mA ka ra'i rnal 'byor dang 'brel ba'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa grub gnyis dga' ston/__bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po/__sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__chos sku snang ba mtha' yas/__longs sku thugs rje chen po/__sprul sku pad+ma 'byung gnas/__mnga' bdag khri srong lde'u btsan/__be ro tsa na/__ye shes mtsho rgyal/__gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__!__/'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa/__'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__chos rgyal khri srong lde'u btsan/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__sems dpa' chen po blo gros bzang po/__shes rab 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston dang*/__byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/klong snying yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can rig 'dzin 'jigs med gling pas dgongs klong nas phabs pa'i 'phro rnams pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dgongs gter du babs pa'i skor la/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs/__klong chen snying gi thig le las/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can/__rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu/__yang gsang bla sgrub kyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo/__smin byed ye shes mchog sbyin/__myong grol ril bu'i sgrub thabs/__bsnyen yig grub gnyis shing rta/__'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu/__rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__rdo rje sems dpa'/__dga' rab rdo rje/__'jam dpal bshes gnyen/__shrI siM ha/__dz+nyA na sU tra/__bi ma la mi tra/__mtsho skyes rdo rje/__rje 'bangs grogs gsum/__kun mkhyen klong chen pa/__rig 'dzin 'jigs med gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__rdo grub bstan pa'i nyi ma/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang rig 'dzin sna tshogs rang grol gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__/klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig le'i lung bsgrig pa po rgyal dbang mkha' khyab rdo rje las/__kar sras mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__klong snying yang gsang bla sgrub kyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyan dang*/__smin byed ye shes mchog sbyin bklags chog tu bkod pa ye shes gsal ba'i mdzes rgyan bcas bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/rig 'dzin 'jigs med gling pa'i dgongs gter klong chen snying thig las/__rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs/__bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzang gi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__kun tu bzang po/__rgyal ba rigs lnga/__dga' rab rdo rje/__'jam dpal bshes gnyen/__shrI sing ha/__mtsho skyes rdo rje/__bi ma la mi tra/__kun mkhyen klong chen pa/__rig 'dzin 'jigs med gling pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__rdo grub bstan pa'i nyi ma/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang rig 'dzin sna tshogs rang grol gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__yang na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra'o/__/rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga dang 'brel ba'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po/__bla ma mchod pa'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po'i tshe'i dbang bskur mtshams sbyor dang bcas pa bde chen bcud len dang*/__bla ma mchod pa'i cho ga bde chen lam bzang gi bsnyen sgrub bya tshul bde chen shing rta bcas kyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/khyab bdag bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter grub thob thugs tig gi chos sde las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur yongs rdzogs/__rgyud lung gi bshad pa/__rim lnga'i khrid/__gter gzhung lung bcas kyi brgyud pa ni/__chos sku kun bzang*/__longs sku che mchog__/sprul sku rdor sems/__gsang bdag phyag rdor/__las kyi dbang mo che/__rig 'dzin rnam brgyad/__pad+ma thod phreng rtsal/__grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po/__gter chen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dnga'ajam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtshos gsan/__de las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__des 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/dur khrod brgyad kyi byin 'bebs 'grol byang gi lung ring brgyud gter mdzod brgyud yig ltar la/__nye brgyud ni/__kun bzang*/__che mchog__/zhi khro rab 'byams/__shAka thub/__gsang bdag rdo rje chos/__las kyi dbang mo/__rig 'dzin brgyad/__o rgyan chen po/__rje 'bangs grogs gsum/__chos dbang rin po che/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa man 'dra/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i las byang bklags chog tu bkod pa dngos grub kun 'dus/__dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dus/__tshom bu tshogs sgrub kyi lag len gsal bar bkod pa rig 'dzin dgyes pa'i rol mo/__sman sgrub lag len 'dus gsal du bkod pa bdud rtsi'i zhun thigs/__srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dus/__rgyud lung gi tshig 'grel mdor bsdus pa legs bshad sgo 'byed/__rim lnga'i khrid yig zab lam snying po bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra/__rgyun kyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le/__rgyun gyi rnal 'byor dngos grub dpal ster/__grub thob bka' brgyad kyi rgyun gyi rnal 'byor dngos grub rgya mtsho/__yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyan bcas kyi lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa gzhan don la dgongs pa'i skabs su sku dang zhing khams kyi bkod pa ji lta bar gzigs nas sgrub thabs gtan la phab pa sku gsum rigs 'dus zab tig las/__phrin las bde chen thig le/__dbang chog bde chen bum bzang*/__snying po don gyi gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus pa bde chen myu gu bcas kyi dbang lung gi brgyud pa ni/__sems dpa' chen po pad+ma'i myu gu/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las si tu chos kyi rgya mtsho dang rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/'di yi rtsa dbang rgyas pa ni pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__si tu chos kyi rgya mtsho man 'dra/__sku gsum rig 'dus zab tig las/__brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le/__skong bshags dngos grub thig le/__rnam dag zhing du skye ba'i smon lam kun dga'i thig le bcas kyi lung rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__bla sgrub sku gsum rigs 'dus zab tig dang 'brel ba'i rdo rje theg pa'i gso sbyong rdor sems zhal lung nyung ngur bsdus pa bdud rtsi'i thig le'i lung bsgrig pa po gter sras sprul sku 'gyur med tshe dbang bstan 'phel las/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba'i lung bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/bka' babs bdun pa snyan brgyud kyi skor la/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dag pa ye shes kyi gzigs ngor dur khrod bsil ba tshal gyi mchod rten bde byed brtsegs par bka' babs rig 'dzin chen po rnam dgus gdams pa'i snyan brgyud kyi skor las/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis stsal ba'i 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi dbang dang*/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa'o/__/sngon 'gro'i rnal 'byor snying po/__rgyun gyi rnal 'byor snying po bcas kyi lung gi brgyud pa ni/__'jam dpal gshin rje gshed/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dnga'ajam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal/__mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer gsum kas gsan/__de gsum ka las 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis gsan/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la'o/__/yang na si tu chos kyi rgya mtsho/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros man 'dra/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar mchog gyur bde chen gling pas sbyar ba'i lung pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa man 'dra/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las/__phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo/__smin grol 'bogs pa'i lag len phyag rgya gsang ba'i bcud 'dus/__gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha bcas kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal ni rtsom pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor las/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/rje bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i snyan brgyud skor las slob dpon nA gardzu nas stsal ba'i rta mchog rol pa'i snying thig gi dbang dang*/__rta mchog rol pa'i snying tig__/slob dpon nA gardzu na'i dgongs pa'o/__/dbang chen tshe sgrub zab mo'i rgyun gyi rnal 'byor snying po/__skong ba dngos grub char 'bebs bcas lung gi brgyud pa ni/__dbang chen rta mgrin/__'phags pa kla sgrub/__gu ru pad+ma rgyal po/__rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis char las si tu chos kyi rgya mtsho dang zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgra'i lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs gsungs pa po 'jam dbyangs chos kyi blo gro man 'dra/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i phrin las snying por dril ba gsung ba po skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i snyan brgyud kyi chos sde las/__rdo rje hU~M kA ra'i dgongs pa/__dpal chen yang dag zab tig gi rtsa dbang dang*/__dpal chen yang dag zab tig__/rdo rje hU~M ka ra'i dgongs pa'o/__/rgyun gyi rnal 'byor snying po bcas kyi lung gi brgyud pa ni/__kun bzang*/__badz+ra he ru ka__/hU~M kA ra/__rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang si tu chos kyi rgya mtsho gnyis char las/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtshos gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/dpal chen yang dag zab tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa bde chen char 'bebs mchog gyur bde chen gling pas sbyar ba'i lung pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa man 'dra/__snyan brgyud yang dag zab tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len bde chen gsang ba'i bcud 'dus kyi lung bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__yang dag rgyun khyer gyi lung bsgrig pa po 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__!__/rje mkhyen brtse dgung lo brgyad par bsnyun gyis gtses pa'i skabs mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyis snyan brgyud du stsal ba'i yang phur sbrags ma'i zab tig gi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__gdod ma'i mgon po kun tu bzang po/__rigs lnga zhi khro/__las kyi dbang mo/__hU~M ka ra/__pra b+ha hasti/__gu ru rdo rje thod phreng rtsal/__dbyings phyug ye shes mtsho rgyal/__mchog grub rgyal po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis char las si tu chos kyi rgya mtsho dang zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/yang na 'jam mgon blo gros mtha' yas dang si tu chos kyi rgya mtsho gnyis char las/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtshos gsan/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las kyi byang bu grub gnyis yongs 'du dang dbang gi lag len grub gnyis bcud 'bebs bcas kyi lung ni bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshal gyi bshad lung rtsom pa po zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal/__de nas 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi khrid dang snyan brgyud yang phur sbrags ma'i gtor bzlog bdud las rnam rgyal gyi lung 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__snyan brgyud yang phur zab tig las/__rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin/__'gal rkyen zlog byed drag po gtor ma'i las rim mthu stobs rdo rje'i thog char/__rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam bcas kyi khrid lung dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la slob dpon bi ma la mi tra dang rang byung pad+ma saM b+ha bas snyan brgyud du gdams pa'i yon tan bdud rtsi'i mchog tig gi dbang dang lung gi brgyud pa ni/__chos sku kun tu bzang po/__longs sku rdo rje sems dpa'/__che mchog he ru ka__/bi ma la mi tra/__gu ru pad+ma saM b+ha wa/__ye shes mtsho rgyal/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis char las si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i cho ga bltas chog tu bkod pa bde mchog bdud rtsi'i yang zhun gyi lung ni bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debs bdag phun tshogs rnam rgyal pas sbyar ba'i lung 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho la phul ba'o/__!__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la slob dpon pra b+ha ha ste'i dgongs pa gu ru shAkya seng ges snyan brgyud du gnang ba'i phur pa'i gnad tig gi dbang dang gter gzhung*/__snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi sa bcad/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs/__sngon 'gro'i rnal 'byor snying po/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu bcas kyi khrid lung gi brgyud pa ni/__pra b+ha ha sti/__shAkya seng ge/__gter chen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__/snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phrin las gsang ba'i bcud 'dus/__bsnyen yig bcas kyi lung ni bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__phur pa rtsa dum rgyud kyi bklags thabs phrin las mchog grub/__phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston/__las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan/__tshe sgrub kyi dmigs bzlas gter gzhung las khol phyung*/__skong ba bdud las rnam rgyal/__las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub/__gtor bzlog phrin las rdo rje'i thog 'bebs dgra bgegs kun 'joms/__mnan pa rdo rje'i ri rab bcas kyi lung sbyar ba po 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi smad las drag po'i srung zlog bsad pa'i las rim khyer bder bkod pa srid pa thal 'byin rdo rje'i mtshon char dang*/__snyan brgyud phur pa'i gdab kha la nye bar mkho ba'i zur 'debs cung zad bkod pa bcas bsgrig pa po karma pa mkha' khyab rdo rje/__kar sras mkhyen brtse'i 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__rdo rje phur pa'i gnad tig gi khrid kyi zin bris bla ma'i man ngag ye shes snang ba'i bshad lung ni zin bris btab pa po nyag gi ban de pad+ma yon tan rgya mtsho/__de las gter ston dri med 'od zer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig las/__bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byed ni bsgrig pa po dil mkhyen bkra shis dpal 'byor man 'dra'o/__!__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la slob dpon d+ha na saM skr-ita dang gu ru nyi ma 'od zer gyis snyan brgyud du gdams pa'i srid pa ma mo'i gnad tig gi dbang dang khrid/__mdos kyi las 'grigs sgo dbye bcas kyi lung gi brgyud pa ni/__kun bzang yab yub/__ston pa mngon rdzogs rgyal po/__yum srid pa bde 'gro/__phyag na rdo rje/__lha mo yid 'ong ma/__mdzes ldan ma/__grub ldan ma/__grags ldan mchog skyong*/__yongs su de ba/__d+ha na saM skr-i ta/__gu ru nyi ma 'od zer/__lo chen bai ro tsa na/__chos rgyal khri srong yab sras/__ye shes mtsho rgyal/__'brog mi dpal gyi ye shes/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang 'jam mgon blo gros mtha' yas gnyis ka las/__si tu chos kyi rgya mtsho dang yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho gnyis kas gsan/__de gnyis ka las 'jam dbyangs chos kyi blo gros/__de nas dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i lag len bklags chog tu bkod pa ma mo dgyes pa'i dga' tshal gyi lung ni bsgrig pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas man 'dra/__snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebs kyi lung sbyar ba po 'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__bskang ba mngon rdzogs dgyes glu bcas kyi lung ni dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/bla ma'i thugs sgrub rdo rje dral rtsal las/__zhal gdams lam rim ye shes snying po/__bshad rgyun pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang gter chen mchog gyur gling pa gnyis ka las/__tsha sgang lo tswa ba rin chen rnam rgyal/__de nas mchog gling yang srid pad+ma theg mchog bstan 'phel/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/zhal gdams lam rim ye shes snying po'i bsdus don ni/__mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho/__nye gnas shes rab 'od gsal/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal las/__zhal gdams lam rim ye shes snying po'i 'grel pa ye shes snang ba rab tu rgyas pa ni/__rtsom pa po 'jam mgon blo gros mtha' yas/__rig 'dzin tshe dbang nor bu/__kun gzigs si tu chos kyi rgya mtsho/__yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang na rig 'dzin tshe dbang nor bu/__kun gzigs si tu chos kyi rgya mtsho/__karma bkra shis chos 'phel/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra/__yang na rig 'dzin tshe dbang nor bu/__mchog gling yang srid pad+ma theg mchog bstan 'phel/__'jam dbyangs chos kyi blo gros man 'dra'o/__!__/gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying po dang*/__dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po bcas kyi rgyun mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan/__yang na mi pham rin po che/__nye gnas bla ma 'od gsal/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'o/__!__/bden bzhi dang rten 'brel gyi rnam gzhag tshig gi sa bon dang*/__theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter/__theg pa rim dgu'i smon lam rdo rje'i tshig rkang*/__sdom pa gsum gyi smon lam don gnyis ngal bso/__rgyun gyi dam bca' smon lam chen mo phan bde'i sa bon/__theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' ston/__theg pa rim dgu'i smon lam shin tu bsdus pa don gnyis chu skyes/__bkra shis kyi tshigs su bcad pa sde tshan dgu dkyus gcig tu bkod pa bcas kyi lung ni 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po/__si tu chos kyi rgya mtsho/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__bka' 'gyur ba ngag dbang bstan pa/__pe war 'jam dbyangs bsod nams dbang po/__skyabs rje bka' drin mtshungs med 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'o/__/de dag ni bye brag gi brgyud tshul gtso bor bkod pa ste/__!__/gter mdzod du bzhugs pa rnams kyi spyi yi brgyud rim ni/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas/__dpal yul sku chen o rgyan mdo sngags chos kyi nyi ma/__'jam dbyangs chos kyi blo gros/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor/__de las 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtshos gsan pa'i tshul gong 'og kun tu shes dgos pa lags so/__/'gran bral brgyud pa'i bka' srol las 'ong pa'i/__/'gran med zab gter kun gyi snying po 'di/__/'gran zlas dben pa'i mkhas grub tshogs rnams kyis/__/legs bzung srid mtha'i bar du 'phel rgyas shog_/ces bka' babs smin grol gyi brgyud yig rags rim tsam bkod pa'i khungs ni rin chen gter mdzod kyi brgyud yig dang*/__dil mkhyen bkra shis dpal 'byor gyi gter mdzod gsan yig dang mi pham bka' 'bum mkhyen brtse'i bka' 'bum snying thig ma bu'i gsan yig sogs la gtug cing*/__de dag tu zhal gsal med pa 'ga' zhig rdzong sar sgang sna sprul sku'i gsan yig las kyang gsab te/__bka' babs skor dkyus gcig tu bsgrig skabs nyer mkho'i yan lag tu dmigs nas/__phun tshogs rnam rgyal pas bsdebs pa dge legs 'phel//__//____

Footnotes

Other Information