JKW-KABAB-08-NYA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།
Wylie title yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol phyungs bklag chog tu bkod pa phan bde'i snying po JKW-KABAB-08-NYA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 13, Pages 347-367 (Folios 1a to 11a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol phyungs bklag chog tu bkod pa phan bde'i snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 347-367. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-030
Colophon

།ཚུལ་འདི་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཞལ་གསལ་ཡང་བློ་གྲོས་དམན་པ་དག་གིས་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་ནག་འགྲོས་བྱུང་ན་ལེགས་ཞེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ལྟར་འདུ་གསུམ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོངས་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

tshul 'di gter gzhung nyid shin tu zhal gsal yang blo gros dman pa dag gis khyer bde ba'i slad du nag 'gros byung na legs zhes gter chen bla ma thams cad mkhyen pa nyid kyi bka' stsal ltar 'du gsum pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzongs sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུུ་ར་བེ། སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་གྱི་བདག །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་འབྱུང་བའི་གནས། །ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །དེ་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བཀླགས་ཆོག་དགོད། །འདི་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་ནི། དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་སོ་སོའི་སྐབས་སུ་བབས་པའི་བཤམ་བཀོད་གཞུང་གསལ་བྱ་དགོས་ཤིང༌། ཚོགས་མཆོད་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ཙམ་ལ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་བཤམ། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར་དང་ཆད་བརྟན། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཙམ་འདུ་བྱའོ། །ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་མཐའ་ཡས་འོད་མི་འགྱུར། །ལོངས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྣང་པདྨ་བཛྲ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་གཉིས་ཡོངས་གྲུབ་སྩོལ། །ཟབ་རྒྱས་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །འོད་བྱེད་སར་བཞུགས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་གཉིས༴ །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་དང༌། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དང༌། །གནས་གསུམ་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །བསྟན་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ༴ །བསགས་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་རང་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག །བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་ཐོབ་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །ཐབས་མཆོག་བདེ་དང་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད། །ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །འགྲོ་འདུལ་གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྲིད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ལྡོག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས། །འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་འཇུག་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། གཏོར་མ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་མི་ཟད་པའི་གཏེར་ཆེན་ལན་ཆགས་བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚིམས་པར་བྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ མཆོད་སྦྱིན་བཟང་པོ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འཚེ་བྱེད་ན༔ ང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དྲག་སྔགས་དང་ཐུན་ཀྱིས་བསྐྲད་དོ། །གསུམ་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བས་གཏམས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷྲཱུྃ༔ བཞི་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ འཕྲོས་པས་མཆོད་རྫས་ཉེས་སྐྱོན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ སྨན་གཏོར་རཀྟའི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ལྔ་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱི་སྣང་བས་བླ་མ་འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་གྱུར། ན་མོ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་སྐུ༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧོཿ མ་གྱུར་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། བདུན་པ་ཚོགས་བསག་པ་ནི། ཧོཿ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས༔ ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བརྒྱད་པ་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ མ་ལུས་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་དམ་བཅའ། ཚོགས་ཞིང་རྣམ་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། དགུ་པ་ཚད་མེད་བཞི་ལ། ཁམས་གསུམ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ༔ འཕགས་པའི་བདེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ བཏང་སྙོམས་མཆོག་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་གྲུབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྙིང་རྗེའི་རང་གདངས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་ཤར་བ་ལས༔ འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་མེ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བར་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿདམར་པོ་དང་བཅས་པ་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདྲིལ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྡམས་ཤིང་༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་འཛིན་པ༔ ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དམར་གསལ་ཌཱ་རུ་དང་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱས་པ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་དང་བཅས་པ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འབར་ཞིང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡི་གེའི་སྤྲིན་དུ་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ འདབ་བཞིའི་ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ལས་མི་བསྐྱོད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཐིང་གསལ༔ ལྷོར་ཏྲཱྃ་ལས་རིན་འབྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེར་གསལ༔ ནུབ་ཏུ་ཨོཾ་ལས་རྣམ་སྣང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཀར་གསལ༔ བྱང་དུ་ཨཱཿལས་དོན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྗང་གསལ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པ༔ རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ སྒོ་བཞིར་ཧ་རི་ནི་ས་ལས་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག་ཅན༔ གཡས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་མས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་གྲི་གུག་དང་༔ གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་པད་ཉི་རོའི་གདན་ལ་རོལ་པ༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཟླ་ཉི་རྡོ་རྗེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་དང་༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་མོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤོར༔ ཡིད་ལ་རིག་སྟོང་འོད་གསལ་དགོངས་པ་སྐྱེད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤཱ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་བྱོན་པ་ལེགས༔ བདག་ཅག་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་མཛད་ཕྱིར༔ རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷནཿ བཞི་པ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་གི་ལྷ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་མཐུ་བསྐྱེད་ཆུ་ལྷག་སྤྱི་བོར་བརྟན༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ༔ ལྔ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་མཛད་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ དྲུག་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་ཕྱི་མཆོད་ནི༔ ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤཱ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་བི་དྱ་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ནང་མཆོད་ནི། ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བླ་མེད་འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ འདིར་སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་མཚན་དོན་སྦྱར། ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཉོན་མོངས་རྟོག་པ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ ཆགས་བྲལ་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྣོད་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་འདོད་འབྱུང་གཏེར༔ དམ་རྫས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གསང་མཆོད་ནི། ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་ཨཱཿ བདུན་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཡི་གེ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་གསུང་༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཐུགས༔ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་སྣང་༔ གསང་བ་དྷཱ་ཀི་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཁ་སྦྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་མ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བརྒྱད་པ་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ དང་པོ་ཛབ྄་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ ཧྲཱི༔ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་སྙིང་པོའི་ཛབ྄་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དབྱིངས་ནས་གསལ༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ མ་གསལ་བར་དུ་ལྷར་སྣང་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ མ་འགྲུབ་བར་དུ་སྙིང་པོ་མི་བཏང་ན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧ་རི་ནི་ས་མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤཱ་ཡ་ཨཱཿ ཞེས་བསྐུལ་ནས་དམིགས་བཟླས་ནི༔ ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་པདྨ་བྷཉྫ་བསྣམས་པ༔ དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཀློང་དུ་ཟླ་དཀྱིལ་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བར་བྱས༔ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས་རྟགས་མཐོང་བར་གསུངས་སོ། །ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་ནི། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷག་པར་བསྐྱེད་ལ༔ རང་ཉིད་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ སྤྱི་བོར་ལྷ་ཡི་ས་བོན་ཨ༔ དེ་སྟེང་ལྷ་ཡི་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཨ་ཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་འཕོ་ལྟུང་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་ལྷ་ཡི་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཁོ་ན་དང་༔ བརྒྱ་རྩ་རེ་ཡི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨ་དེ་ཝ་སརྦ་དུཿཁ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླའོ༔ དེ་བཞིན་དུ༔ མགྲིན་པར་ལྷ་མིན་ས་བོན་སུ༔ དེ་སྟེང་ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་མ་ཡིག་ལྗང་གསལ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སུ་ཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་འཐབ་རྩོད་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་ལྷ་མིན་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡིག་དྲུག་དང་༔ སུ་ཨ་སུ་ར་སརྦ་དུཿཁ་སོགས་སྔགས་ཤམ་སྦྱར༔ སྙིང་གར་མི་ཡི་ས་བོན་ནྲྀ༔ དེ་སྟིང་མི་ཡི་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་ཎི་ཡིག་དམར་གསལ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ནྲི་ཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་བྲེལ་ཕོངས་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་མི་ཡི་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱང་ནས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡིག་དྲུག་དང་༔ ནྲྀ་ན་ར་སརྦ་དུཿཁ་སོགས༔ ལྟེ་བར་དུད་འགྲོའི་ས་བོན་ཏྲི༔ དེ་སྟེང་བྱོལ་སོང་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་པད་ཡིག་མཐིང་གསལ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཏྲི་ཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་བླུན་རྨོངས་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་དུད་འགྲོའི་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡིག་དྲུག་དང་༔ ཏྲི་ཏིརྻ་ཀ་སརྦ་དུཿཁ་སོགས༔ གསང་གནས་ཡི་དྭགས་ས་བོན་པྲེ༔ དེ་སྟེང་ཡི་དྭགས་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་མེ་ཡིག་དམར་གསལ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་པྲེ་ཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་བཀྲེས་སྐོམ་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་ཡི་དྭགས་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡིག་དྲུག་དང་༔ པྲེ་པྲེ་ཏ་སརྦ་དུཿཁ་སོགས༔ རྐང་མཐིལ་དམྱལ་བའི་ས་བོན་དུ༔ དེ་སྟེང་དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ལས༔ འོད་འཕྲོས་དུཿཡིག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རང་རྒྱུད་ཚ་གྲང་རྒྱུ་འབྲས་བསལ༔ སླར་འཕྲོས་དམྱལ་བའི་གནས་རིགས་ཁྱབ༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཡིག་དྲུག་དང་༔ དུཿན་ར་ཀ་སརྦ་དུཿཁ་སོགས༔ དེའང་སོ་སོར་ཡིག་དྲུག་འབུམ་ཕྲག་རེ་དང་༔ སྔགས་ཤམ་སྟོང་ཕྲག་ཐེམ་པར་བྱ༔ ཐུན་མོང་དུ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་གཟུངས་ནི༔ ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་བི་པུ་ལ་གརྦྷེ༔ མ་ཎི་པྲ་བྷེ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ ནིརྡེ་ཤ་ནི༔ མ་ཎི་མ་ཎི་སུ་པྲ་བྷེ༔ བི་མ་ལ་སཱ་ག་ར༔ གམྦྷི་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བུདྡྷ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ༔ གུ་ཧྱ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་གརྦྷེ་སྭཱ་ཧཱཿ པདྨ་དྷ་ར་ཨ་མོ་གྷ་ཛ་ཡ་ཏེ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བདུན་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དགུ་པ་བཟླས་པའི་ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ་རེ་བརྗོད་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་པ་འདི༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ལ་འབུལ༔ གྲགས་སྟོང་ཛབ྄་གྱི་མཆོད་པ་འདི༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལ་འབུལ༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ལ་འབུལ༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུལ། ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པ་ནི། གཏོར་མ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་ལ་གནས་པའི་ཀ་པ་ལར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ས་བོན་བསྐོལ་ཞིང་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ་བ་ལས་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་མོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭྃ༔ མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་ན་གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་འདྲེན་འདི་མི་དགོས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཤིང་གསོལ་བས་དགྱེས་པར་གྱུར༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ པི་པ་ཧོཿ ཛིགྷྲ་ཧོཿ ཨ་ཏི་ཀྲ་མ་ཏི་སརྦ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པས་ཕུལ། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་མཛད་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་འབྱོར་པ་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ་ལོ༔ སྐབས་འདིར་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་གར་འགྲུབ་བྱ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། དམ་རྫས་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྐྱེད་སྟེང་༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་བྷནྡྷ་ཡངས་པ་རུ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ཚོགས་མཆོད་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དབང་དྲག་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤཱ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བར་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོཿ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ བཟོད་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨཱ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། ཚོགས་ཟན་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། ན་མོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་འགུགས་བསྟིམས་བྱས་ལ། ཧྲཱིཿ རྟ་མཆོག་ཐུགས་ནས་ཕོ་ཉ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་འགུག་བསྟིམ་བསྒྲལ༔ ཤ་ཁྲག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་བཞེས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བྷིནྡྷ་ཡ་བྷིནྡྷ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་སྨོན་ལམ་གདབ། གཉིས་པ་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནི། བདུད་རྩིས་བྲན་ལ། ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ལྷག་གཏོར་དབང་བར་དམ་མནོས་པའི༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕམ་ཕབས་འདི་བཞེས་ལ༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྲུང་བ་དང་༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དགུག༔ བསྐྲད་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལི་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཁཱ་ཧི༔ གསུམ་པ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག༔ སྨན་རག་ཕུད་ཀྱིས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་མ་གཡེལ་བར༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་སྲིངས༔ དགྲ་བགེགས་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་ཟློག༔ ཟ་བའི་མཆེ་རྣོན་དགྲ་ལ་གཙིགས༔ རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བགེགས་ལ་སྐྱེད༔ བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐྱོངས༔ གང་བཅོལ་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་མཆོད་ཅིང་༔ ཧྲཱིཿ གནས་ནི་གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀྱི༔ གངས་བྲག་ནགས་ཚལ་མཚོ་གླིང་ནས༔ ནམ་མཁའ་ས་གཞི་ཁྱབ་པར་རྒྱུ༔ སོ་ཁ་སྲུང་བར་དམ་མནོས་པའི༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ ཚུར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔ ལོག་ལྟ་མཐའ་དམག་དཔུང་བཅས་སྲུངས༔ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་དལ་ཡམས་ཟློག༔ བོད་ཁམས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི༔ ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་རྟ་བྲོ་བརྡུང་བ་ནི། དམིགས་བྱ་གཏོར་གཞོང་འོག་ཏུ་བཀུག་པའི་སྟེང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་རྒྱས་གདབ་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱི༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བར་ཆད་དམ་སྲི་འདུལ་བའི་ལྷ༔ དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟ་གདོང་རྔམས་བཞད་ཕྱོགས་བཅུར་འཚེར༔ རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་བགས་ཆགས་བཅོམ༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་ཨེ་ཀློང་དུ༔ བར་ཆད་དམ་འགོང་སྤྱི་ནས་མནན༔ མི་འགྱུར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མ་སྐྱེས་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿཨེ་ཧཱུྃ་ལཾ་ནན༔ གཏོར་གཞོང་གཟེད་ལ་འབྲུ་འཐོར། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་འབུལ་སྐབས་ལྟར་ཕུལ། ལྔ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ ཡུན་རིང་དུས་ནས་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷྀ་ཕ་ལ་ཧོ༔ སྒྲུབ་རྟེན་སོགས་ཡོད་ན་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས། བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་མྱང༌། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང༌། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་དང་གཏོར་མགྲོན་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དྲུག་པ་བསྐྱེད་རིམ་བསྡུ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕུང་ཁམས་ཚོགས༔ འགག་མེད་སྒྱུ་མའི་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐྱེ་མེད་ཁྱབ་གདལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པའི་གདེངས་བསྐྱང་ངོ་༔ བདུན་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཧྲཱིཿ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས༔ རང་ཉིད་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚན༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་སྤྱོད༔ ཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ དགུ་པ་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ དེང་འདིར་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །འདིས་ཀྱང་འདི་བསྟན་སྲིད་པའི་མཐར་འཕེལ་བའི། །ཆ་རྐྱེན་མཆོག་གྱུར་དེ་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གསང་བ་གསུམ་པོ་དང༌། །མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཚུལ་འདི་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཞལ་གསལ་ཡང་བློ་གྲོས་དམན་པ་དག་གིས་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་ནག་འགྲོས་བྱུང་ན་ལེགས་ཞེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ལྟར་འདུ་གསུམ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོངས་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol phyungs bklags chog tu bkod pa phan bde'i snying po zhes bya ba bzhugs so//__na mo gu+u ra be/__sku dang zhing khams kun gyi bdag__/rgyal ba rgya mtsho 'byung ba'i gnas/__/thugs rje can la gus btud nas/__/de sgrub phrin las bklags chog dgod/__/'di la gsum/__sngon 'gro dngos gzhi/__rjes kyi las rim mo/__/dang po la gnyis/__sbyor ba yo byad kyi gshom ni/__dbang dang sgrub chen sogs la so so'i skabs su babs pa'i bsham bkod gzhung gsal bya dgos shing*/__tshogs mchod lta bu'i phrin las dkyus tsam la sman raka gtor gsum/__phyi mchod phreng tshar bsham/__srung ma'i gtor 'bul/__sngon gtor dang chad brtan/__tshogs kyi yo byad tsam 'du bya'o/__/cho ga'i sngon 'gro la/__thog mar tshig bdun gsol 'debs sngon tu 'gro bas brgyud pa'i gsol 'debs ni/__chos sku kun bzang mtha' yas 'od mi 'gyur/__/longs sku rgyal ba rgya mtsho spyan ras gzigs/__/sprul pa'i skur snang pad+ma badz+ra la/__/gsol ba 'debs so don gnyis yongs grub stsol/__/zab rgyas bka' yi sdud po mkhar chen bza'/__/'od byed sar bzhugs sangs rgyas ye shes zhabs/__/chos rgyal khri srong lha sras mchog grub la/__/gsol ba 'debs so don gnyis=__/zab gter mnga' bdag dri med kun dga' dang*/__/bka' babs bdun ldan pad+ma mdo sngags gling*/__/dus gsum rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba=__/theg pa rim dgu'i dkyil 'khor rab 'byams dang*/__/gnas gsum bzhugs pa'i dpa' bo rnal 'byor ma/__/bstan skyong dam can rgya mtsho'i tshogs rnams la/__/gsol ba=__/bsags sbyang mthar phyin rang rgyud rnam par dag__/bskyed rim brtan thob rlung sems dbu mar thim/__/thabs mchog bde dang 'od gsal stong pa nyid/__/zung 'jug phyag rgya chen po mngon gyur shog__/'gro 'dul grol ba drug ldan phrin las kyis/__/srid pa'i 'khrul 'khor chos kyi dbyings su ldog__/spyan ras gzigs dang dbyer med thugs rje'i shugs/__/'khor ba ma stong bar du 'jug gyur cig__/gnyis pa bgegs bskrad pa ni/__gtor ma ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__oM AHhU~M lan gsum/__gtor ma 'dod yon mi zad pa'i gter chen lan chags bgegs rigs thams cad tshims par byed par gyur/__oM sarba big+h+nAn ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:__byang chub sgrub la bar gcod kun:__mchod sbyin bzang po 'di khyer la:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__gal te mi 'gro 'tshe byed na:__nga nyid dpal chen he ru ka:__rta mchog rgyal po thugs khros nas:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__drag sngags dang thun kyis bskrad do/__/gsum pa srung mtshams bcad pa ni/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__rdo rje srung ba'i 'khor lo dang :__ye shes me phung 'bar bas gtams:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__hU~M badz+ra rak+Sha dz+wa la ra~M b+h+rU~M:__bzhi pa mchod rdzas byin gyis brlab pa ni:__ra~M ya~M kha~M:__bdag nyid lhar gsal thugs nas ra~M ya~M kha~M:__'phros pas mchod rdzas nyes skyon bsregs gtor bkrus:__stong pa'i ngang las nyer spyod 'dod yon gter:__sman gtor rak+ta'i mchod sbyin rgya mtshor gyur:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shap+da ma hA pU dza AHhU~M:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta hU~M hrIHTha:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__lnga pa skyabs su 'gro ba ni:__rang gi snying ga'i hrIHlas 'phros pa'i 'od kyi snang bas bla ma 'phags mchog 'gro 'dul rgyal ba rgya mtsho la dkon mchog rtsa gsum rab 'byams kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar mngon sum du gsal bar gyur/__na mo:__rgyal ba rgya mtsho 'dus pa'i sku:__bla ma thugs rje chen po la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__khyed shes dad pas skyabs su mchi:__lan gsum/__drug pa sems bskyed pa ni:__hoH__ma gyur khams gsum sems can kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__byang chub mchog tu sems bskyed nas:__thugs rje chen po bsgrub par bgyi:__lan gsum/__bdun pa tshogs bsag pa ni/__hoH__bla ma thugs rje chen po sogs:__phyogs dus skyabs gnas thams cad la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing :__dngos 'byor yid sprul mchod pa 'bul:__sdig ltung nyams chags mthol zhing bshags:__bsod nams kun la rjes yi rangs:__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs byang chub snying por bsngo:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__brgyad pa sdom pa bzung ba ni:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__sems can kun gyi don bsgrub phyir:__so sor thar pa'i 'dul ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__sngags kyi 'da' dka'i dam tshig rnams:__ma lus bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum gyis dam bca'/__tshogs zhing rnam rang la thim par gyur/__dgu pa tshad med bzhi la/__khams gsum 'gro drug sems can rnams:__bde ldan sdug bsngal kun dang bral:__'phags pa'i bde dang mi 'bral zhing :__btang snyoms mchog la gnas gyur cig:__ces pa rnams kyis sngon 'gro grub/__gnyis pa dngos gzhi'i dang po dam tshig gi 'khor lo bskyed cing byin gyis brlab pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__stong pa'i ngang las snying rje'i rang gdangs ye shes sgyu ma'i tshul du shar ba las:__'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du rdo rje srung ba'i 'khor lo me 'od rab tu 'bar bas phyogs thams cad du bskor ba'i dbus su rin po che'i gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa dang sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar nyi zla'i dkyil 'khor gyi lte bar so so rang rig pa'i ye shes kyi ngo bo nyi zla kha sbyor hrIHdmar po dang bcas pa 'od kyi gong bur 'dril ba yongs su gyur pa las:__rang nyid skad cig gis thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho sku mdog dmar po pad+ma rA ga'i mdangs can zhal gcig phyag bzhi pa:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar bas rdo rje dmar po rtse lnga pa bsdams shing :__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu 'dzin pa:__yum gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro dmar gsal DA ru dang bdud rtsi'i thod pa bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang zhi zhing 'dzum la chags pa'i rnam 'gyur rgyas pa cung zad khro bo'i tshul dang bcas pa:__dar dang rin po che dang rus pa dang me tog gi phreng bas brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis ye shes kyi 'od lnga 'bar zhing 'phro ba'i klong na rgyal ba rgya mtsho'i khyab bdag chen por bzhugs pa'i sbyor mtshams nas snyoms 'jug bde ba'i ye shes yi ge'i sprin du 'phros 'dus yongs su gyur pa las:__'dab bzhi'i shar du hU~M las mi bskyod thugs rje chen po mthing gsal:__lhor trA~M las rin 'byung thugs rje chen po ser gsal:__nub tu oM las rnam snang thugs rje chen po dkar gsal:__byang du AHlas don grub thugs rje chen po ljang gsal:__thams cad kyang rgyan cha lugs gtso bo dang mtshungs pa:__rang 'od kyi yum gsang ba ye shes ma dang mnyam par sbyor ba:__sgo bzhir ha ri ni sa las rigs bzhi'i mkha' 'gro phyogs kyi mdog can:__g.yas so so'i rigs kyi mtshan mas yu ba byas pa'i gri gug dang :__g.yon thod khrag bsnams pa:__dar dang rin chen rus pa'i rgyan can zhabs skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis pad nyi ro'i gdan la rol pa:__gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum du zla nyi rdo rje oM AHhU~M gis mtshan pas sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlabs:__thugs ka'i sa bon gyi 'od zer dang :__snyoms par zhugs pa'i bde ba chen po'i rol mos ye shes kyi 'khor lo mkha' khyab tu sad par gyur:__badz+ra sa mA dza:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni:__hrIH__pad+ma rnam par rgyas pa'i zhing khams nas:__rgyal ba rgya mtsho ye shes lha yi lha:__rtsa gsum dpa' bo mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol:__lus la snang stong sku yi byin gyis rlobs:__ngag la grags stong sngags kyi nus pa spor:__yid la rig stong 'od gsal dgongs pa skyed:__mchog dang thun mong dngos grub myur du stsol:__oM lo ke shA ra gu ru d+he wa d+hA ka d+hA ki nI sarba sa ma ya dzaHdzaH__A be sha ya hrIM hrIM pheM pheM:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni:__hrIH__'gro 'dul thugs rje'i lha tshogs byon pa legs:__bdag cag 'gro ba kun gyi don mdzad phyir:__rin chen pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__dam tshig ye shes dbyer med brtan par bzhugs:__dz+nyA na sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhanaH__bzhi pa dbang bskur zhing rgyas gdab pa ni:__slar yang thugs ka'i 'od kyis dbang gi lha:__nam mkha' gang bar spyan drangs dbang bskur bas:__ye shes mthu bskyed chu lhag spyi bor brtan:__so so'i rigs kyi bdag pos dbu brgyan gyur:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta hrIHhU~M trA~M oM AHa b+hi Shiny+tsA mi:__su ra ta s+t+waM a haM:__lnga pa phyag 'tshal ba ni:__hrIH__thugs rje chen po rigs lnga'i 'khor los sgyur:__gsang ba ye shes yum dang gnyis su med:__phrin las bzhi mdzad bde chen mkha' 'gro ma:__rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__drug pa mchod pa 'bul ba la phyi mchod ni:__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs la:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__nyer spyod 'dod yon mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM lo ke shA ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he ne bi d+ya shap+da ma hA pU dza hoH__nang mchod ni/__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs la:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i:__bdud rtsi sman gyi mchod pa 'bul:__bla med 'phrul gyi dngos grub stsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__'dir spro na brgyud pa'i mtshan don sbyar/__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs la:__nyon mongs rtog pa bsgral ba yi:__chags bral rak+ta'i mchod pa 'bul:__bde chen mchog gi dngos grub stsol:__oM ma hA rak+ta khA hi:__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs la:__snod bcud phun tshogs 'dod 'byung gter:__dam rdzas gtor ma'i mchod pa 'bul:__ye shes sgyu ma'i dngos grub stsol:__oM ma hA ba liM ta khA hi:__gsang mchod ni/__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs la:__dbyings rig dbyer med mnyam sbyor ba'i:__gsang ba mchog gi mchod pa 'bul:__'od gsal thig le'i dngos grub stsol:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na gar+b+ha a AH__bdun pa bstod pa bya ba ni:__hrIH__pad+ma rA ga'i mdog can ye shes sku:__yi ge drug pa rang byung sngags kyi gsung :__so sor kun rtog bde ba mchog gi thugs:__'phags pa spyan ras gzigs la phyag 'tshal bstod:__sangs rgyas kun gyi rang bzhin thugs rje'i gter:__ye shes rigs lnga'i tshul du rnam par snang :__gsang ba d+hA ki yum dang gnyis su med:__kha sbyor longs spyod rdzogs la phyag 'tshal bstod:__zhi rgyas dbang drag phrin las sgyu ma'i 'phrul:__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i dbang phyug ma:__rdo rje rin chen pad+ma las kyi rigs:__dkyil 'khor yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__brgyad pa bzlas pas thugs dam bskul ba ni:__dang po dzaba? kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__hrI:__pad+ma rnam par rgyas pa'i zhing khams su:__rgyal ba rgya mtsho'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dgyes pa'i sku las 'od zer phyogs bcur 'phros:__rdo rje'i gsung gis snying po'i dzaba? sgra sgrogs:__ye shes thugs kyi dgongs pa dbyings nas gsal:__gtso dang 'khor bcas sngags kyis rgyud bskul zhing :__ma gsal bar du lhar snang ting 'dzin brtan:__ma 'grub bar du snying po mi btang na:__dngos grub rnam gnyis deng 'dir stsal du gsol:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M:__d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__ha ri ni sa man+t+ra dz+nyA na sid+d+hi A be shA ya AH__zhes bskul nas dmigs bzlas ni:__yab kyi thugs kar pad nyi la gnas pa'i ye shes sems dpa' rta mgrin dmar po pad+ma b+hany+dza bsnams pa:__de'i thugs ka'i klong du zla dkyil hrIHyig sngags phreng gis bskor ba las 'od zer 'phros:__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams gsal bar byas:__thams cad kyi thugs srog sa bon dang bcas pa las 'od zer phyogs bcur 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams thams cad mchod cing thugs dam kyi rgyud bskul:__sems can thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs te 'jig rten dbang phyug thugs rje chen po'i go 'phang la bkod:__'khor 'das kyi dwangs bcud ye shes thams cad bdag la thim pas dngos grub rnam gnyis stsal zhing brtan par gyur:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M:__d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__ha ri ni sa sarba sid+d+hi hU~M:___mi tshig gis bar ma chod par 'bum phrag bzhi bzlas pas rtags mthong bar gsungs so/__/las sbyor thun mong rigs drug gnas sbyong ni/__rigs drug gi sems can sdug bsngal gyi rgyu 'bras la longs spyod pa rnams la dmigs pa med pa'i snying rje chen po lhag par bskyed la:__rang nyid rgyal ba rgya mtsho yi:__spyi bor lha yi sa bon a:__de steng lha yi thub pa yi:__ngo bo oM yig dkar po las:__'od 'phros a yig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud 'pho ltung rgyu 'bras bsal:__slar 'phros lha yi gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyangs nas:__'od gsal ye shes mngon du gyur:__yi ge drug pa kho na dang :__brgya rtsa re yi sngags sham du:__a de wa sarba duHkha sho d+ha ya sho d+ha ya bi sho d+ha ya sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ya ha na hU~M phaT:__ces bzla'o:__de bzhin du:__mgrin par lha min sa bon su:__de steng lha min thub pa yi:__ngo bo ma yig ljang gsal las:__'od 'phros su yig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud 'thab rtsod rgyu 'bras bsal:__slar 'phros lha min gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyangs nas:__bya grub ye shes mngon du gyur:__yig drug dang :__su a su ra sarba duHkha sogs sngags sham sbyar:__snying gar mi yi sa bon nr-i:__de sting mi yi thub pa yi:__ngo bo Ni yig dmar gsal las:__'od 'phros n+ri yig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud brel phongs rgyu 'bras bsal:__slar 'phros mi yi gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyang nas:__mnyam nyid ye shes mngon du gyur:__yig drug dang :__nr-i na ra sarba duHkha sogs:__lte bar dud 'gro'i sa bon tri:__de steng byol song thub pa yi:__ngo bo pad yig mthing gsal las:__'od 'phros tri yig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud blun rmongs rgyu 'bras bsal:__slar 'phros dud 'gro'i gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyangs nas:__chos dbyings ye shes mngon du gyur:__yig drug dang :__tri tir+Ya ka sarba duHkha sogs:__gsang gnas yi dwags sa bon pre:__de steng yi dwags thub pa yi:__ngo bo me yig dmar gsal las:__'od 'phros pre yig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud bkres skom rgyu 'bras bsal:__slar 'phros yi dwags gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyangs nas:__sor rtog ye shes mngon du gyur:__yig drug dang :__pre pre ta sarba duHkha sogs:__rkang mthil dmyal ba'i sa bon du:__de steng dmyal ba'i thub pa yi:__ngo bo hU~M yig mthing nag las:__'od 'phros duHyig bsregs shing sbyangs:__rang rgyud tsha grang rgyu 'bras bsal:__slar 'phros dmyal ba'i gnas rigs khyab:__sdug bsngal nyon mongs kun sbyangs nas:__me long ye shes mngon du gyur:__yig drug dang :__duHna ra ka sarba duHkha sogs:__de'ang so sor yig drug 'bum phrag re dang :__sngags sham stong phrag them par bya:__thun mong du 'khor ba dong sprugs kyi gzungs ni:__oM a mi d+he wa hrI hrI hrI:__oM ma Ni pad+me hU~M:__oM pad+ma d+ha ra ma hA a mo g+ha pA sha bi pu la gar+b+he:__ma Ni pra b+he:__ta thA ga ta:__nirde sha ni:__ma Ni ma Ni su pra b+he:__bi ma la sA ga ra:__gam+b+hi re hU~M hU~M dz+wa la dz+wa la bud+d+ha bi lo ki te:__gu h+ya a d+hiSh+Thi te gar+b+he swA hAH__pad+ma d+ha ra a mo g+ha dza ya te tsu ru tsu ru swA hAH__zhes stong phrag bdun bzla bar gsungs so/__/dgu pa bzlas pa'i thun las ldang ba na/__dbyangs gsal yig brgya rten snying lan gsum re brjod pas sngags kyi lhag chad kha bskang zhing brtan par byas la khyad par gyi mchod pa ni/__hrIH__snang stong bskyed pa'i mchod pa 'di:__rgyal ba rgya mtsho'i sku la 'bul:__grags stong dzaba? gyi mchod pa 'di:__rgyal ba rgya mtsho'i gsung la 'bul:__rig stong ye shes mchod pa 'di:__rgyal ba rgya mtsho'i thugs la 'bul:__mchod bzhes dam skong dngos grub stsol:__nyid dang dbyer med mdzad du gsol:__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes 'bul/__thun mong gi mchod pa ni/__gtor ma/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed pu la gnas pa'i ka pa lar sha lnga bdud rtsi lnga rigs lnga ye shes lnga'i sa bon bskol zhing 'od du mer gyis zhu ba las gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod yon rgya mtsho'i gter chen por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__rang gi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas rang bzhin chos sku'i dbyings las 'gag med sgyu 'phrul gyi rol mo 'jig rten dbang phyug thugs rje chen po'i dkyil 'khor gnas gsum gyi dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__ma sUr+Ya tsan+d+ra ka ma lA ya s+t+wa~M:__mdun bskyed dkyil 'khor dang 'brel na gtor mgron spyan 'dren 'di mi dgos/__lha rnams kyi ljags rdo rje rtse gcig pa'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs shing gsol bas dgyes par gyur:__sngags kyi mthar/__i dam ba liM ta b+hUny+dza hoH__pi pa hoH__dzig+h+ra hoH__a ti kra ma ti sarba sid+d+hi ku ru ku ru hoH__lan gsum la sogs pas phul/__sngags tsam gyis mchod/__hrIH__thugs rje chen po rigs lnga'i 'khor los sgyur:__gsang ba ye shes yum dang gnyis su med:__phrin las bzhi mdzad bde chen mkha' 'gro ma:__rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs dang :__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__'dod yon bdud rtsi'i gtor ma bzhes:__dgyes pa chen po'i gzi byin skyed:__nad gdon bar chad zhi ba dang :__tshe dang 'byor pa snyan grags spel:__snang ba thams cad dbang du sdus:__dgra bgegs 'byung po tshar chod cig:__mchog tu mi 'gyur ye shes kyis:__rtsa khams rlung la byin gyis rlobs:__thun mong mchog gi dngos grub kyis:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__ces 'dod don gsol lo:__skabs 'dir bka' gter srung ma'i gtor chog rgyas bsdus gar 'grub bya:__gsum pa rjes kyi las rim la/__dang po tshogs kyi mchod pa ni/__dam rdzas rnams/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rlung me thod skyed steng :__chos kyi dbyings mnyam b+han+d+ha yangs pa ru:__sha lnga bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__'dod yon lnga ldan tshogs mchod rgya mtshor 'khyil:__oM hU~M trA~M hrIHAHha ho hrIH__tshogs zhing spyan drangs shing phud kyis mchod pa ni:__hrIH__nub phyogs bde chen zhing khams nas:__snang ba mtha' yas tshe dpag med:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__rgyal ba rgya mtsho spyan ras gzigs:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__dbang drag rol pa'i dur khrod nas:__khrag 'thung rgyal po rta mchog dpal:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgyal ba rgya rab 'byams kun:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M lo ke shA ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya dzaHdzaH__ga Na tsakra pU dza hoH__bar pa bshags pa ni:__hoH__bdag dang sems can thams cad kyi:__nyams chag sdig sgrib nyes ltung kun:__tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__bzod bzhes dam skongs dngos grub stsol:__badz+ra sa ma ya shud+d+he a A:__tha ma bsgral mchod ni/__tshogs zan la rten byas te/__na mo/__/dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__pad+ma sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes 'gugs bstims byas la/__hrIH__rta mchog thugs nas pho nya spros:__dgra bgegs 'byung po 'gug bstim bsgral:__sha khrag tshogs kyi mchod par bzhes:__bde chen mchog gi dngos grub stsol:__nr-i tri sha trUn dzaHhU~M ba~M hoH__mA ra ya phaT:__b+hin+d+ha ya b+hin+d+ha ya kha kha khA hi khA hiH__de nas brda'i 'bul len bcas nang gi rnal 'byor dang ldan pas tshogs la rol cing smon lam gdab/__gnyis pa lhag ma gtong ba ni/__bdud rtsis bran la/__lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes par gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIHe A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hrIH__rgyal ba rgya mtsho'i dkyil 'khor du:__lhag gtor dbang bar dam mnos pa'i:__mkha' 'gro ging dang lang+ka'i tshogs:__thugs rje'i pham phabs 'di bzhes la:__sgrub pa'i bar chad srung ba dang :__zhi dang rgyas dang dbang dang dgug:__bskrad dang mngon spyod la sogs pa'i:__phrin las thams cad 'grub par mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba li ta pra tIts+tsha khA hi:__gsum pa gtor ma bskyang ba ni:__hrIH__pad+ma rol pa'i dkyil 'khor du:__brgyud gsum rig 'dzin bla ma yis:__bka' bsgos dam bzhag srung ma'i tshogs:__dpal gyi gtor ma 'di bzhes shig:__sman rag phud kyis gzi byin skyed:__ji ltar zhal bzhes ma g.yel bar:__sgrub mchog rnal 'byor tshe srog srings:__dgra bgegs bdud bzhi'i bar chad zlog:__za ba'i mche rnon dgra la gtsigs:__rngams pa'i brtul zhugs bgegs la skyed:__bstan dang bstan 'dzin bu bzhin skyongs:__gang bcol las kun 'grub par mdzod:__shrI d+harma pA la ma hA ba liM ta pra tIts+tsha kha kha khA hi khA hi:__bshal chus brtan ma mchod cing :__hrIH__gnas ni gangs can mtha' dbus kyi:__gangs brag nags tshal mtsho gling nas:__nam mkha' sa gzhi khyab par rgyu:__so kha srung bar dam mnos pa'i:__brtan ma skyong ma ya ma'i tshogs:__tshur gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__log lta mtha' dmag dpung bcas srungs:__nad mug mtshon 'khrugs dal yams zlog:__bod khams bstan dang bstan 'dzin gyi:__phan bde spel ba'i phrin las mdzod:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta pra tIts+tsha kha kha khA hi khA hi:__bzhi pa rta bro brdung ba ni/__dmigs bya gtor gzhong 'og tu bkug pa'i steng rgya gram gyi rgyas gdab la/__hrIHhrI:__rgyal ba rgya mtsho'i dkyil 'khor du:__bar chad dam sri 'dul ba'i lha:__dpal chen pad+ma he ru ka:__rta gdong rngams bzhad phyogs bcur 'tsher:__rdo rje'i gar gyi bro brdungs pas:__nyon mongs 'khor ba'i bags chags bcom:__gzung 'dzin dgra bgegs dbyings su bsgral:__rdo rje 'bar ba'i e klong du:__bar chad dam 'gong spyi nas mnan:__mi 'gyur lhun po'i phyag rgyas gdab:__byang chub sems mchog ma skyes bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hrIM hrIM hrIMHe hU~M laM nan:__gtor gzhong gzed la 'bru 'thor/__gtang rag mchod bstod gtor 'bul skabs ltar phul/__lnga pa dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~M:__rgyal ba rgya mtsho dngos grub gter gyi mdzod:__yun ring dus nas bsnyen cing bsgrubs lags na:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi:__dngos grub dam pa deng 'dir stsal du gsol:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+h-i pha la ho:__sgrub rten sogs yod na gnas gsum du gtugs/__bdud rtsi'i thig le bya zhing myang*/__ma rnyed yongs su sogs dang*/__A li kA li yi ge brgya pa bzlas pas cho ga lhag chad bskang zhing nongs pa bshags/__tshogs dang gtor mgron rnams spyi ltar rten la brtan bzhugs bya/__drug pa bskyed rim bsdu ba ni/__hrIH__snod bcud 'byung ba lnga dang phung khams tshogs:__'gag med sgyu ma'i lha dang gzhal yas khang :__mkha' la sprin ltar 'od gsal dbyings su thim:__skye med khyab gdal gnyug ma'i ngang du bzhag:__a a AH__zhes brjod cing dgongs pa'i gdengs bskyang ngo :__bdun pa thun mtshams kyi lhar ldang ba ni/__hrIH__slar yang chu las rlabs bzhin skad cig gis:__rang nyid rgyal ba rgya mtsho spyan ras gzigs:__'gyur med sku gsung thugs kyi phyag rgyas mtshan:__snang srid gzhir bzhengs chen po'i ngang nas spyod:__hrIHdz+nyA na kA ya badz+ra oM AHhU~M:__brgyad pa bsngo smon bya ba ni/__hrIH__bdag gis bsnyen sgrub dus gsum dge ba'i tshogs:__mkha' khyab 'gro ba rnams kyi don du bsngo:__kun kyang sa bcu lam lnga mthar phyin nas:__rgyal ba rgya mtsho'i go 'phang myur thob shog:__dgu pa bkra shis gsol ba ni/__hrIH__thugs rje'i gter chen 'jig rten dbang phyug dang :__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__deng 'dir mi mthun rgud pa kun zhi zhing :__rtag tu dpal gnas nyin mtshan bkra shis shog:__ces sogs brjod cing me tog 'thor/__rol mo'i sgra sbyar/__stong nyid snying rje dbyer med lha sngags ye shes kyi ngang nas spyod lam la 'jug par bya'o/__/'dis kyang 'di bstan srid pa'i mthar 'phel ba'i/__/cha rkyen mchog gyur de yis bdag gzhan kun/__/'jig rten dbang phyug gsang ba gsum po dang*/__/mnyam pa nyid brnyes don gnyis lhun grub shog__/tshul 'di gter gzhung nyid shin tu zhal gsal yang blo gros dman pa dag gis khyer bde ba'i slad du nag 'gros byung na legs zhes gter chen bla ma thams cad mkhyen pa nyid kyi bka' stsal ltar 'du gsum pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzongs sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: