JKW-KABAB-11-DA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།
Wylie title dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag bsnyen lugs gsum gyi gdams pa JKW-KABAB-11-DA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 21, Pages 469-474 (Folios 1a to 3b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag bsnyen lugs gsum gyi gdams pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 469-474. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-045
Colophon
  • Treasure colophon: ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གདམས་པ་ཨྠིྀ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་བརྒྱ༔
  • Revealer colophon: སྤ་གྲོ་དཔྱད་ཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ནས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
  • Treasure colophon: o rgyan pad+ma 'byung gnas kyis mnga' bdag khri srong dang lo chen bai ro tsa na la gdams pa a+thi+-i:__gter rgya:__gab rgya:__gtad brgya:
  • Revealer colophon: spa gro dpyad kar stag tshang gi brag dmar po me lce chad pa 'dra ba nas drag sngags kyi gter ston gru gu yang dbang gter gyis spyan drangs pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ༔

༡༢༣༤༤༥༦ན་མོ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བཱ་ཡ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ དྲག་སྔགས་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་དུ་བསྟན༔ འཇིག་རྟེན་ལས་ལ་གཟུད་པའི་ཕྱིར༔ དྲེགས་པ་གཅུན་པའི་བསྙེན་པ་དང་༔ ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར༔ གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་དང་༔ རྟོགས་པ་མངོན་སུམ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ལྟ་བ་སྐྱེ་མེད་བསྙེན་པའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྲེགས་པ་གཅུན་པའི་བསྙེན་པ་ནི༔ ཡི་དམ་སྔགས་ཀྱིས་མགོ་དྲངས་ཏེ༔ སྡེ་བརྒྱད་གནད་ལ་དབབ་པ་ཡི༔ དྲག་སྔགས་ཐེམས་སུ་བསྟན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ སརྦ་ཨེ་ཏྲིག་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛཿ ཨེ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཡ་མ་ཡ༔ ༡གཤིན་རྗེ། མ་མ་རུ་ལུ་མ༔་་་་༢མ་མོ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཨཱ༔་་་་༣ལྷ་ཆེན། ཏཱིརྟི་ཀ་དུ༔་་་་་༤མུ་སྟེགས། ཡཀྴ་ཤྭ༔་་་་༥གནོད་སྦྱིན། རཱ་ཙ་ཙ༔་་་་་༦རྒྱལ་པོ། ཤུ་ལ་ཙ་ཙ༔་་་་་༧དྲེགས་པ་སྲོག་ཟན་དམར་པོ། ཧཾ་ཤཾ་ཏྲི༔་་་་་༨འགོང་པོ། རཀྴ་ར༔་་་་་༩སྲིན་པོ། རུ་དྲ་ཧཾ༔་་་་་་༡༠བདུད། བཛྲ་སཱ་དྷུ་ཏྲི༔་་་་་༡༡རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། རུ་དྲ་རུ༔་་་་་་༡༢དམ་སྲི། བིཥྞུ་ར༔་་་་༡༣གཟའ། མུན་མུན་པ༔་་་་་༡༤བདུད། བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཏྲི༔་་་་༡༥བགེགས། ཨ་བི་ཤཱུ་ལ་ཛ༔་་་་༡༦བཙན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན། ཏྲི་ནུ་ཤཱུ་ལ་ཏྲི༔་་་་་་༡༧ཐེའུ་རང༌། ནཱ་ག་ཕུ༔་་་་་་༡༨ཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང༌། ཨེ་སརྦ་སྙིང་གཟིར་ཕྲེང་ཤག་ཡཾ་རྦད༔་་་་་་གཟིར་སྔགས་སོ། གོང་དུ་བསྙེན་པ་སོང་བ་ཡིས༔ བདག་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩལ་ཤུགས་བསྐྱེད༔ བདག་གམ་གཞན་ལ་འཚེ་དུས་སུ༔ དྲེགས་པ་གང་ཡིན་ཤེས་པ་ན༔ དེ་ཉིད་ཁོ་ན་ཐེམས་སུ་གཞུག༔ ཤིས་ལ་ཚན་ཆེ་མྱུར་བ་ཡིན༔ དྲེགས་པ་གང་ཡིན་མ་ཤེས་ན༔ ཐམས་ཅད་དྲིལ་ཏེ་བཟླ་བ་ཡིན༔ བདག་གམ་གཞན་གྱི་དགྲ་བསད་ན༔ དྲེགས་པའི་གཟིར་སྔགས་མཇུག་ཉིད་དུ༔ དགྲ་བགེགས་མིང་ནས་གང་བླངས་པ༔ དེ་མ་ཐག་ཏུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དྲག་སྔགས་ཐེམ་ཡིག་བསྙེན་དུས་སུ༔ སྔགས་རྣམས་མཚོན་ཆའི་རང་བཞིན་ཅན༔ དྲེགས་པ་གང་གནོད་བསྒྲལ་བར་བསམ༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དང་༔ དྲག་སྔགས་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འཕྲོས༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ལྷ་སྲིན་དང་༔ འབྱུང་པོ་ཀླུ་རིགས་རྒྱལ་བསེན་སོགས༔ མེ་ལྕེའི་ཁ་ཡི་སྦྲང་མ་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བསྲེགས་པར་བསམ༔ འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་དྲགས་སྔགས་ཀྱིས༔ གཟའ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གཏུམ་པོ་སོགས༔ དྲེགས་པ་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་རྣམས་ཀྱང་༔ མེ་ལྕེའི་ཁ་ཡི་སྦྲང་མ་བཞིན༔ ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་བརླག་འགྱུར་ན༔ ས་བདག་རྒྱལ་བསེན་ལ་སོགས་པ༔ འབྱུང་པོ་ཕྲ་མོ་སྨྲོས་ཅི་དགོས༔ བརྡར་བསྲེགས་སྟེང་གི་རྩ་སྦུར་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བསྲེག་པར་འགྱུར༔ དྲེགས་པ་བཅུན་པའི་བསྙེན་པའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྭགསནཱ་ཏྱ་ཐ༔ གསང་བ་དྲག་སྔགས་བསྙེན་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་གཉིས་རྫོགས་ནས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་རྫོགས༔ གསལ་ཞིང་བརྟན་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལོག་རྟོག་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ ཡང་དག་བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་པོའི་ངང་༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ་བརྗོད་པས༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ འདར་ཞིང་བདག་ལ་འདུད་པར་བསམ༔ དངོས་པོ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ལྷ་དང་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཤར༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ༔ བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ༔ དེ་ལ་སེམས་བཟུང་མ་ཡེངས་བཞག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ༡༢༣༤༔ ལྟ་བ་ཆོས་ཉིད་བསྙེན་པ་ནི༔ གདོད་ནས་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀུན༔ སྐྱེ་མེད་བརྗོད་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ མ་སྐྱེས་གདོད་ནས་རང་ལ་རྫོགས༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངང་༔ འགག་མེད་འོད་གསལ་ཕྱོགས་བཅུར་འབར༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ༔ སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ དམིགས་སུ་མེད་ལ་མངོན་སུམ་གསལ༔ བྱར་མེད་ངང་ནས་སྙིང་པོའི་སྔགས༔ གྲགས་སྟོང་བྲག་ཅའི་རང་སྒྲར་འུར༔ སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ༔ མ་ཡེངས་ངང་གིས་བཞག་པ་ནི༔ མཐར་ཐུག་དབང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ དམ་པའི་དོན་གྱི་མན་ངག་གོ༔ དེ་ལྟར་རང་སེམས་རྣལ་འབྱོར་པས༔ སྐད་ཅིག་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེས་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས༔ ཕྲིན་ལས་རྟ་མཆོག་ཉིད་དང་མཉམ༔ སྙིགས་མ་འབྲས་བུའི་དུས་ཚོད་དུ༔ གདམས་པ་འདི་ཉིད་དར་ནས་ཀྱང་༔ སྤྲུལ་པ་རིམ་ནས་རིམ་བརྒྱུད་པས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་བྱེད་པར་ཤོག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གདམས་པ་ཨྠིྀ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་བརྒྱ༔ སྤ་གྲོ་དཔྱད་ཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ནས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།

[edit]

dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag sngags bsnyen lugs gsum gyi gdams pa bzhugs so:__1234456na mo ha ya grI bA ya:__bdag 'dra pad+ma 'byung gnas kyis:__drag sngags bsnyen lugs gsum du bstan:__'jig rten las la gzud pa'i phyir:__dregs pa gcun pa'i bsnyen pa dang :__ting 'dzin las su rung ba'i phyir:__gsang ba sngags kyi bsnyen pa dang :__rtogs pa mngon sum bya ba'i phyir:__lta ba skye med bsnyen pa'o:__rgya rgya rgya:__dregs pa gcun pa'i bsnyen pa ni:__yi dam sngags kyis mgo drangs te:__sde brgyad gnad la dbab pa yi:__drag sngags thems su bstan par bya:__oM ha ya grI ba pad+ma kro d+hI shwa rI:__badz+ra pA Ni:__badz+ra kI li kI la ya:__ma hA kA la yak+sha:__ya mAn+ta ka kA la rU pa:__karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M hU~M phaT phaT:__khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaT:__e dzaHhU~M ba~M ho:__sarba e trig nan:__e hur thum dzaH__e mA ra ya rbad:_ya ma ya:_1gshin rje/__ma ma ru lu ma: 2ma mo/_ma hA de wa A: 3lha chen/_tIrti ka du: 4mu stegs/__yak+sha shwa: 5gnod sbyin/_rA tsa tsa: 6rgyal po/__shu la tsa tsa: 7dregs pa srog zan dmar po/__haM shaM tri: 8'gong po/__rak+sha ra: 9srin po/__ru dra haM: 10bdud/__badz+ra sA d+hu tri: 11rdo rje legs pa/__ru dra ru: 12dam sri/__biSh+Nu ra: 13gza'/_mun mun pa: 14bdud/__bi nA ya ka tri: 15bgegs/__a bi shU la dza: 16btsan ya ba rkya bdun/__tri nu shU la tri: 17the'u rang*/__nA ga phu: 18klu bdud rnams kyi srog snying*/__e sarba snying gzir phreng shag yaM rbad: gzir sngags so/__gong du bsnyen pa song ba yis:__bdag nyid ting nge 'dzin rtsal shugs bskyed:__bdag gam gzhan la 'tshe dus su:__dregs pa gang yin shes pa na:__de nyid kho na thems su gzhug:__shis la tshan che myur ba yin:__dregs pa gang yin ma shes na:__thams cad dril te bzla ba yin:__bdag gam gzhan gyi dgra bsad na:__dregs pa'i gzir sngags mjug nyid du:__dgra bgegs ming nas gang blangs pa:__de ma thag tu brlag par 'gyur:__drag sngags them yig bsnyen dus su:__sngags rnams mtshon cha'i rang bzhin can:__dregs pa gang gnod bsgral bar bsam:__de las ye shes me phung dang :__drag sngags mtshon cha'i 'khor lo 'phros:__pho rgyud mo rgyud lha srin dang :__'byung po klu rigs rgyal bsen sogs:__me lce'i kha yi sbrang ma bzhin:__thams cad ma lus bsregs par bsam:__'di ltar bsgrubs pa'i drags sngags kyis:__gza' klu gnod sbyin gtum po sogs:__dregs pa mthu stobs che rnams kyang :__me lce'i kha yi sbrang ma bzhin:__thal ba rdul du brlag 'gyur na:__sa bdag rgyal bsen la sogs pa:__'byung po phra mo smros ci dgos:__brdar bsregs steng gi rtsa sbur bzhin:__thams cad ma lus bsreg par 'gyur:__dregs pa bcun pa'i bsnyen pa'o:__rgya rgya rgya:__swagasanA t+ya tha:__gsang ba drag sngags bsnyen pa ni:__dkyil 'khor dam pa gnyis rdzogs nas:__hU~M hU~M hU~M gi sgra bsgrags pas:__rgyal ba'i dkyil 'khor rang la rdzogs:__gsal zhing brtan pa'i gzi brjid dang :__sngags kyi 'od zer 'phro 'du yis:__rgyal ba rgya mtshor mnyes mchod phul:__'gro drug sems can log rtog sbyangs:__thams cad sngags kyi rang sgrar 'ur:__yang dag bskyed rim brtan po'i ngang :__phaT phaT phaT kyi sgra brjod pas:__snang srid dregs pa thams cad kyang :__'dar zhing bdag la 'dud par bsam:__dngos po 'byung ba thams cad kun:__lha dang sngags su byin gyis brlab:__snang srid dkyil 'khor chen por shar:__longs spyod rdzogs sku chen po thob:__byin rlabs thugs ka'i hU~M la bsdu:__de la sems bzung ma yengs bzhag:__rgya rgya rgya:__1234:___lta ba chos nyid bsnyen pa ni:__gdod nas snang srid 'khor 'das kun:__skye med brjod bral chos kyi sku:__chos sku dag pa'i ngang nyid las:__longs spyod rdzogs sku chen por bzhengs:__ye shes sgyu ma'i dkyil 'khor rnams:__ma skyes gdod nas rang la rdzogs:__snang la rang bzhin med pa'i ngang :__'gag med 'od gsal phyogs bcur 'bar:__bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i tshul:__stong gsal rang byung dkyil 'khor te:__dmigs su med la mngon sum gsal:__byar med ngang nas snying po'i sngags:__grags stong brag ca'i rang sgrar 'ur:__skye 'gag med pa'i ting 'dzin la:__ma yengs ngang gis bzhag pa ni:__mthar thug dbang chen sgrub pa'i thabs:__dam pa'i don gyi man ngag go:__de ltar rang sems rnal 'byor pas:__skad cig 'bras bu chos sku thob:__dmigs med snying rjes gzugs skur bzhengs:__phrin las rta mchog nyid dang mnyam:__snyigs ma 'bras bu'i dus tshod du:__gdams pa 'di nyid dar nas kyang :__sprul pa rim nas rim brgyud pas:__'gro ba'i don chen byed par shog:__rgya rgya rgya:__o rgyan pad+ma 'byung gnas kyis mnga' bdag khri srong dang lo chen bai ro tsa na la gdams pa a+thi+-i:__gter rgya:__gab rgya:__gtad brgya:__spa gro dpyad kar stag tshang gi brag dmar po me lce chad pa 'dra ba nas drag sngags kyi gter ston gru gu yang dbang gter gyis spyan drangs pa'o//

Footnotes

Other Information