JKW-KABAB-11-DA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ།
Wylie title dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rim JKW-KABAB-11-DA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 15, Pages 393-399 (Folios 1a to 4a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rim. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 393-399. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-039
Colophon
  • Treasure colophon: སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་གནང་༔ སྤ་གྲོ་དཔྱང་ཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་ཆད་འདྲ་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་བཏོན་པ་གྷ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་གནང་༔ དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའོ༔
  • Treasure colophon: slob dpon pad+ma 'byung gnas kyis rgyal po khri srong lde btsan la gnang :__spa gro dpyang kar stag tshang gi brag dmar po me lce chad 'dra la gter du sbas:__gru gu yang dbang gter gyis bton pa g+ha bzang ye shes la gnang :__de nas rim par brgyud pa'o:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་བཞུགས་སོ༔ ན་མོ་གུ་རུ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་གཏོང་བར་འདོད་ན་ལྷ་བསྒོམ༔ སྔགས་བཟླ༔ དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་གཏོར་མ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པར་གྱུར༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་དན་བཞིས་མཚན་པ༔ དེའི་སྟེང་དུ་རྃ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་པ་རྃ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཀྃ་ལས་ཟུར་གསུམ་པའི་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ༔ དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཧཱུྃ་བརྗོད་པས་ཤ་ཆེན་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་སྨན་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ལས་སྐུའི་བདུད་རྩི་དཀར་པོ༔ ཨཱཿལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་དམར་པོ༔ ཧཱུྃ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྔོན་པོ༔ རླངས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་འཕྲོ་བའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང་༔ ཡིག་འབྲུ་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་པས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀར་དམར་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿཞེས་བརྗོད་པས་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བསལ༔ འོག་གི་རླུང་གཡོས་པས་མེ་སྦར༔ མེས་ཐོད་པ་དྲོས༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་འང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ༔ སླར་ཡང་སྟེང་གི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པས་དཀྲུགས་པ་ལས་རྡོ་རྗེའང་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་དང་༔ ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི༔ མདུན་བསྐྱེད་དང་གཏོར་མའི་རྩེར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ༔ བདག་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ནར་གྱིས་འཕྲོས༔ གཏོར་མའི་བདུད་རྩི་ལ་ཟུག་པས་ཟད་པ་མེད་པར་དྲངས་ཤིང་གསལ་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཚིམས་ཞིང་མཉེས་པར་བསམས་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ཀརྨ་རཱུ་པི་ནཱི་ཛྭ་ལ་མུ་ཁ་ནཱི་ཧྲིཿཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་དང་༔ ཧཱུྃ་ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ འཁོར་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་ཚོགས༔ གཡོག་དང་བྲན་དུ་བཅས་པ་ལ༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འདི༔ བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ན༔ འདོད་པའི་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཁོར་ཡུག་བཅས་པའི་བནྡྷ་ཆེན་པོ་རུ༔ རྒྱུད་དྲུག་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་པས༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཚིམས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་ཐུགས་རྗེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་འབུལ༔ མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་པའམ་བསྡུ་ན༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་འཇིག་རྟེན་གང་༔ ནང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་ཆེན་རྨད་དུ་བྱུང་༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དམར་ཆེན་རཀྟ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡའི་བར་དང་༔ པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དུས་སུ་བསྟོད་སྐུལ་རྒྱས་པར་བྱ༔ རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ནར་མར་བསྟོད་སྐུལ་བསྡུས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་མངའ་མཛད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གཟུགས་སྐུ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དེའི་རྟིང་ལ་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཟློག་པ་དང་དམོད་པ་རྒྱབ༔ དགྲ་གདོན་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟློག་ཅིང་བསད་པར་བསམ༔ གཏོར་མ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་དུ་བཟུང་བའམ༔ དགྲའི་ཕྱོགས་སུ་ཟོར་དུ་འཕང་༔ བསྡུ་ན་གཏོར་མ་དེ་ཉིད་དམ༔ གཏོར་ཆུང་ཟུར་དུ་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འབུལ་ཞིང་ཟློག་པའི་ལས་བཅོལ་ཤིང་༔ རྔ་ཕྱིར་རྡུང་དང་བཅས༔ ཧཱུྃ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གསན་དུ་གསོལ་ལོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ གཡབ་པའི་དུས་སུ་སྤྱན་མ་བརྟུལ༔ བོས་པའི་དུས་སུ་སྙན་མ་སྲ༔ བཟློག་བསྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དང་༔ ཡུམ་མཆོག་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་ཡབ་དང་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་མགོན་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན་འདུལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ ཕྲིན་ལས་སྒོ་མ་བཞི་ལ་སོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལས་ལ་ཆོས༔ ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་ཚོགས་སུ་རོལ༔ སྨན་རཀ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་ལ་རྡུལ་དུ་རློག༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐན་ལྟས་ཟློག༔ ནད་གདོན་དགྲ་བགེགས་འཚེ་བ་ཟློག༔ མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་འཇིགས་པ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་དང་བར་ཆོད་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྟས་ངན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བཟློག་བསྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་དང་དུལ་མོ་བརྡབ༔ གཏོར་མ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕང་༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་ཞེས་བྱ་བ་ལགས་སོ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་གནང་༔ སྤ་གྲོ་དཔྱང་ཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་ཆད་འདྲ་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་བཏོན་པ་གྷ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་གནང་༔ དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའོ༔
[edit]

@#/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rim bzhugs so:__na mo gu ru:__thun mtshams su gtor ma gtong bar 'dod na lha bsgom:__sngags bzla:__de nas gtor ma byin gyis brlab pa ni:__oM zhes brjod pas gtor ma mi dmigs pa stong par gyur:__stong pa'i ngang las ya~M las rlung gi dkyil 'khor ba dan bzhis mtshan pa:__de'i steng du ra~M las me'i dkyil 'khor gru gsum pa ra~M gsum gyis mtshan pa:__de'i steng du ka~M las zur gsum pa'i thod pa'i sgyed bu gsum:__de'i steng du a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba:__hU~M brjod pas sha chen lnga dang bdud rtsi sman lnga 'od du zhu ba las dam tshig gi bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:__oM las sku'i bdud rtsi dkar po:__AHlas gsung gi bdud rtsi dmar po:__hU~M las thugs kyi bdud rtsi sngon po:__rlangs pa las 'od zer kha dog lnga ldan 'phro ba'i nang du rdo rje dkar po rtse lnga pa lte ba la hU~M gis mtshan pa dang :__yig 'bru lnga las rigs lnga yab yum bcur gyur par bsams la:__oM AHhU~M swA hA zhes lan mang du brjod pas rigs lnga yab yum bcu thabs dang shes rab gnyis su med pa'i sbyor ba mdzad pa'i byang chub sems dkar dmar gyis yongs su gang :__ha hoHhrIHzhes brjod pas nyes skyon thams cad bsal:__'og gi rlung g.yos pas me sbar:__mes thod pa dros:__rigs lnga yab yum bcu 'ang 'od du zhu nas ye shes kyi bdud rtsi 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa:__slar yang steng gi rdo rje hU~M gis mtshan pas dkrugs pa las rdo rje'ang 'od du zhu ste dam tshig dang ye shes dbyer med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur par bsam la:__oM AHhU~M lan gsum dang :__a kA ro'i sngags kyis byin gyis brlab par bya'o:__de nas gtor ma 'bul ba ni:__mdun bskyed dang gtor ma'i rtser dpal rta mgrin gyi lha tshogs rnams gsal bar bsgoms la:__bdag dang lha tshogs rnams kyi ljags las rdo rje'i sbu gu 'od zer gyi rnam par nar gyis 'phros:__gtor ma'i bdud rtsi la zug pas zad pa med par drangs shing gsal bas sku gsung thugs tshims zhing mnyes par bsams la:__rdo rje thal mo se gol gyi sgra dang bcas pas mtshon par byas te:__oM ha ya grI wa pad+ma kro d+hI shwa rI:__badz+ra pA Ni:__kI li kI la ya:__ya mAn+ta ka:__ma hA kA la yak+sha:__kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaT:__bud+d+ha shrI he ru ka bud+d+ha kro d+hi shwa rI kha raM khA hi:__badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hI shwa rI kha raM khA hi:__rat+na shrI he ru ka rat+na kro d+hI shwa rI kha raM khA hi:__pad+ma shrI he ru ka pad+ma kro d+hI shwa ri kha raM khA hi:__karma shrI he ru ka karma kro d+hI shwa rI kha raM khA hi:__shrI badz+ra yo gi nI karma rU pi nI dz+wa la mu kha nI hriHkha kha khA hi khA hi hU~M hU~M phaT phaT:__ces lan gsum mam bdun dang :__hU~M __bde gshegs 'dus pa'i lha tshogs dang :__'khor gyi dregs pa pho mo'i tshogs:__g.yog dang bran du bcas pa la:__'dod yon gtor ma'i mchod pa 'di:__bdag cag dad pas 'bul lags na:__'dod pa'i don rnams bsgrub tu gsol:__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sid+d+hi sa ma ya kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__khor yug bcas pa'i ban+d+ha chen po ru:__rgyud drug rtog pa'i rang bzhin rnam dag pas:__dus gsum rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus pa'i:__sku gsung thugs kyi rgyud rnams tshims gyur cig:__a la la ste thugs rje bzhes su gsol:__a la la ste bzhes nas dgyes par mdzod:__sa ma ya s+t+wam:__sa ma ya ho:__sa ma ya sid+d+hi pha la a la la ho:__zhes 'bul:__mchod pa rgyas par byas pa'am bsdu na:__hU~M:__phyi mchod nyer spyod 'dod yon 'jig rten gang :__nang mchod sbyor sgrol bde chen rmad du byung :__khyad par mchod pa pany+tsa a mr-i ta:__dmar chen rak+ta tshogs dang gtor mas mchod:__oM shrI ha ya grI ba sa pa ri wa ra ar+g+haM nas shap+da'i bar dang :__pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi:__phrin las kyi dus su bstod skul rgyas par bya:__rgyun gyi thugs dam nar mar bstod skul bsdus pa ni:__hU~M:__dbang chen mnga' mdzad dbang gi dkyil 'khor lha:__sku gsung thugs kyi gsang ba bsam mi khyab:__yon tan phrin las 'gro ba'i don la dgongs:__pad+ma khrag 'thung tshogs la phyag 'tshal bstod:__chos sku zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__gzugs sku 'bar ba khro bo'i tshogs rnams kun:__thugs dam bskul lo thig le'i klong nas bzhengs:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__de'i rting la rgyas par byed na zlog pa dang dmod pa rgyab:__dgra gdon bgegs kyi rigs thams cad zlog cing bsad par bsam:__gtor ma dngos grub kyi rten du bzung ba'am:__dgra'i phyogs su zor du 'phang :__bsdu na gtor ma de nyid dam:__gtor chung zur du bshams la byin gyis brlabs nas 'bul zhing zlog pa'i las bcol shing :__rnga phyir rdung dang bcas:__hU~M:__dgongs su gsol lo yi dam lha:__gsan du gsol lo chos skyong tshogs:__g.yab pa'i dus su spyan ma brtul:__bos pa'i dus su snyan ma sra:__bzlog bsgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__hU~M:__dkyil 'khor gtso mchog he ru ka:__dbang chen rta mchog rgyal po dang :__yum mchog pad+ma gzi ldan ma:__khrag 'thung rigs lnga yab dang yum:__rdo rje gzhon nu gshin rje gshed:__gsang ba'i bdag po dpal mgon che:__rdo rje'i bya khyung ga ru Da:__phyogs bcu'i gdon 'dul khro bo bcu:__phrin las sgo ma bzhi la sogs:__dkyil 'khor rab 'byams dbyings nas bzhengs:__dam can srung ma mthu rtsal skyed:__dregs pa sde brgyad las la chos:__sha khrag gtor ma tshogs su rol:__sman raka phud kyi mchod pa bzhes:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__zung zhig rgyob cig rnam par chings:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__bzlog cing bsgyur la rdul du rlog:__sde brgyad gdug pa'i cho 'phrul zlog:__phyi nang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__byad kha phur kha than ltas zlog:__nad gdon dgra bgegs 'tshe ba zlog:__me chu dug mtshon 'jigs pa zlog:__dus min 'chi dang bar chod zlog:__bzlog go dmar gyi gtor mas zlog:__bsgyur ro ltas ngan dgra la sgyur:__bzlog bsgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__shrI pad+ma he ru ka sarba sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__zhes brjod cing thal mo dang dul mo brdab:__gtor ma dgra bgegs kyi phyogs su 'phang :__de ltar byas pas sngon las 'phral rkyen gyi 'gal rkyen thams cad zlog cing dngos grub myur du thob par byed pa gtor ma'i las rim zhes bya ba lags so:__slob dpon pad+ma 'byung gnas kyis rgyal po khri srong lde btsan la gnang :__spa gro dpyang kar stag tshang gi brag dmar po me lce chad 'dra la gter du sbas:__gru gu yang dbang gter gyis bton pa g+ha bzang ye shes la gnang :__de nas rim par brgyud pa'o:__

Footnotes

Other Information